کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7
[1396/05/02]

جلسه: 2 صورت‌مجلس روز دوشنبه 14 آبان‌ماه 1307 مطابق 21 جمادى‌الاولى 1347  

فهرست مطالب:

1- قرائت و تصویب 127 فقره اعتبارنامه آقایان نمایندگان دوره هفتم تقنینیه و همچنین قرائت دو فقره خبر از شعبه دوم و سوم راجع به نمایندگی آقایان رفیع و ارباب کیخسرو و مخالفت آقایان طلوع و سیدکاظم

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 2

صورت‌مجلس روز دوشنبه 14 آبان‌ماه 1307 مطابق 21 جمادى‌الاولى 1347

فهرست مطالب:

1- قرائت و تصویب 127 فقره اعتبارنامه آقایان نمایندگان دوره هفتم تقنینیه و همچنین قرائت دو فقره خبر از شعبه دوم و سوم راجع به نمایندگی آقایان رفیع و ارباب کیخسرو و مخالفت آقایان طلوع و سیدکاظم

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل شد(

)صورت‌مجلس روز چهاردهم مهر‌ماه را آقاى بزرگ‌نیا قرائت نمودند(

رئیس- آقاى زوار در صورت‌مجلس نظرى دارید؟

زوار- عرضى ندارم.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟

جمعى از نمایندگان- خیر

+++

رئیس- ما امروز دستورمان تصویب اعتبار‌نامه و نمایندگى آقایان است و براى این که تابع یک نظم و ترتیب مخصوصى باشیم این طور تدارک شده است که راپورت‌هاى شماره یک هر شعبه به تناوب تا شعبه شش خوانده شود و بعد راپورت‌هاى شماره 2 و بالاخره به نظر بنده این یک ترتیب منظمى است.

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏.

رئیس- آقاى افشار (احضار براى قرائت راپورت)

(آقاى افشار مخبر شعبه اول راپورت راجع به نمایندگى آقاى نجومى را به شرح ذیل قرائت نمودند(

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 بر طبق مواد 14 و 12 و تبصره 16 قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه آباده انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهه شرکت در انتخابات با تعیین مدت شروع و ختم آن در تمام حوزه انتخابیه مذکور منتشر و در ظرف مدت مقرره از مجموع (10999) تعرفه توزیع و اخذ شده آقاى آقا میرزا اسمعیل خان نجومى با اکثریت (10545) رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه مزبور انتخاب و چون در ضمن مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات صحت انتخاب مورد اعتراض نشده و بعداً نیز احدى متعرض صحت جریان آنجا نبوده است لهذا شعبه یک صحت جریان انتخاب آباده را تأیید و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا اسمعیل‌خان نجومى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى عباس میرزا (احضار براى قرائت راپورت(

(آقاى عباس میرزا مخبر شعبه، راپورت شعبه مزبوره را راجع به نمایندگى آقاى روحى به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

حکومت جیرفت دهم خرداد مطابق قانون طبقات مختلف را احضار و از بین خود نه نفر اعضای اصلى و على‌البدل را انتخاب پس از انتشار اعلان انتخابات از 18 خرداد الى 22 (6192) رأى توزیع و آقاى روحى با 5143 رأى حائز اکثریت به انجمن نظار یا به مجلس مقدس نرسیده و شعبه 2 در 14 آبان به اتفاق نمایندگى آقاى روحى رأى داده و جریان قانونى حوزه جیرفت را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى روحى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى محمدولى میرزا (احضار)

(آقاى محمدولى میرزا مخبر شعبه 3 نیز راپورت شعبه مزبور را به شرح ذیل خواندند)

دوسیه انتخابات غار و فشافویه را شعبه سوم مورد مطالعه قرار داده در تاریخ 6 ربیع‌الاول بر طبق قانون منتشره شروع به توزیع تعرفه گردیده و از یازدهم همان ماه شروع به استخراج آرا و قرائت شده در نتیجه آقاى میرزا احمد‌ خان شمیرانى به اکثریت 5817 رأى از 7763 مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد. نظر به این که جریان انتخاب بر طبق قانون بوده و شکایتى مشاهده نشده شعبه سوم صحت انتخاب آقاى شمیرانى را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا احمد‌ خان تجریشى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى دکتر طاهرى مخبر شعبه 4 احضار و راپورت راجع به نمایندگى آقاى مجد ضیایى را به ترتیب ذیل خواندند)

انتخابات خمسه براى دوره هفتم تقنینیه از تاریخ 19 اردیبهشت 1307 شروع و مقدار 25310 ورقه تعرفه توزیع و در تاریخ 29 خرداد 1307 ختم شده و از عده تعرفه توزیع شده آقاى مجد ضیایی با اکثریت 19999 رأى انتخاب شده‌اند. شعبه چهارم به دوسیه مزبور مراجعه و صحت جریان انتخابات خمسه را تصدیق

+++

و در نتیجه انتخاب آقاى مجد ضیایى را براى دوره هفتم مجلس شوراى ملى تصویب مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى مجد ضیایى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌زاده‏

(آقاى ملک‌زاده مخبر شعبه 5، راپورت راجع به نمایندگى آقاى على خان حیدرى را به این مضمون قرائت نمودند)

انتخابات ساوجبلاغ مکرى در تاریخ 19 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه از طرف حکومت محل براى تشکیل انجمن نظارت و انتخاب دوره هفتم تقنینیه دعوت شده و اعضای اصلى و على‌البدل را موافق قانون معین بعد از تعیین هیئت‌عامله و تعیین انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را در شهر و بلوکات منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا از 24 اردیبهشت الى 31 اردیبهشت 7 روز معین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده پس از خاتمه موعد قانونى انجمن شروع به استخراج آرای مأخوذه نموده در نتیجه آقاى علی‌‌ خان حیدرى از 11488 رأى قرائت شده به اکثریت 10936 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى انتخاب و بعد از ختم مدت قانونى براى رسیدگى به شکایات چون شکایتى نرسیده مطابق قانون اعتبارنامه صادر به ضمیمه صورت‌مجلس به امضای انجمن نظارت مرکزى و حکومت محل رسانیده انجمن را منحل مى‌نمایند.

شعبه 5 با نهایت دقت به دوسیه و مدارک موجوده رسیدگى نموده صحت انتخابات ساوجبلاغ و انتخاب آقاى علی ‌‌خان حیدرى را تصدیق و اینک راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى على خان حیدرى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى عدل‏

(آقاى عدل مخبر شعبه 6 نیز در محل نطق حاضر و راپورت شعبه را راجع به نمایندگى آقاى میرزا خلیل‌ خان فهیمى را قرائت نمودند)

(در تاریخ 14 خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفت شمسى بر حسب دعوت حکومت قوچان 36 نفر از طبقات شش‌گانه از معتمدین محل در اداره حکومتى حاضر و پس از انتخاب اعضای اصلى و اعضای على‌البدل در 14 خرداد انجمن مطابق مقررات قانونى تشکیل و پس از تعیین هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى هفت‌گانه فرعى و تعیین مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا از تاریخ 27 خرداد شروع به استخراج و قرائت آرا نموده و در خاتمه مطابق 14 تیرماه از 12676 تعرفه که توزیع و اخذ رأى شده است آقاى میرزا خلیل‌ خان فهیمى داراى 11292 رأى بوده‌اند که پس از استعلام توسط وزارت داخله از قبول یا رد و رسیدن جواب قبولى ایشان آقاى فهیمى به نمایندگى دوره هفتم قوچان منتخب و اعتبارنامه ایشان صادر شده نظر به این که شکایتى نسبت به جریان انتخابات مزبوره موجوده نبوده و اعتراضى هم در مدت قانونى به مجلس شوراى ملى نرسیده است لهذا شعبه شش صحت نمایندگى آقاى فهیمى را براى دوره هفتم با اکثریت آرا تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى فهیمى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقایان مخبرین شعب به ترتیب فوق در محل نطق احضار و راپورت‌هاى راجع به سایر آقایان نمایندگان را به طوری که ذیلاً مندرج است قرائت نمودند)

از شعبه اول‏:

به تاریخ 29 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و علی‌‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه فارس انتخاب و اعلام عمومى با تعیین مدت ابتدا و انتهاى استفاده مردم از حق انتخاب در سرتاسر حوزه مذکوره منتشر و معادل 42574 تعرفه توزیع و اخذ و در نتیجه

+++

آقاى آقا‌سید‌یعقوب با اکثریت 35960 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به صحت جریان انتخاب نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعب یک صحت جریان را تأیید و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا‌سید‌یعقوب، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم‏:

حکومت بهبهان و کهکیلویه شنبه 15 اردیبهشت 1307 مطابق قانون از طبقات مختلف دعوت و در همان مجلس نه نفر اعضای اصلى و على‌البدل انتخاب و اعلان انتخابات از طرف انجمن در 22 اردیبهشت منتشر گردیده و از سوم خرداد شروع به توزیع تعرفه و هفت‌هزار و هشتصد و هشتاد رأى داده پس از استخراج آرای آقاى نوبخت با اکثریت شش‌هزار و سیصد و چهل رأى انتخاب و به هیچ‌وجه شکایتى به انجمن نظار و به مجلس مقدس نرسیده لهذا شعبه 2 در 13 آبان به اتفاق به نمایندگى آقاى نوبخت رأى داده و جریان انتخابات آن حوزه را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى نوبخت، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم‏:

شعبه سوم دوسیه انتخابات گلپایگان و خوانسار را مطالعه نموده در 30 اردیبهشت شروع به توزیع و اخذ آرا شده در 9 خرداد قرائت آرا ختم و در نتیجه حسن‌على میرزا دولت‌شاهى با اکثریت 5005 رأى از 6840 رأى منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد نظر به این که جریان انتخابات بر طبق قانون بوده شعبه سوم صحت انتخابات آقاى حسن‌على میرزا دولت‌شاهى را تصدیق و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى حسن‌على میرزا دولت‌شاهى موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

با عطف توجه به راپورت نمره 1 راجع به دوسیه انتخابات خمسه از 25310 تعرفه توزیع شده آقاى حاجى آقا حسین رهبرى با اکثریت 17471 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب و شعبه چهارم صحت انتخاب معظم‌له را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى حاجى‌آقا‌حسین رهبرى موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات طهران به قرارى است که ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رساند در تاریخ روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه از طرف حکومت طهران براى تشکیل انجمن نظارت و انتخابات دوره هفتم تقنینیه حوزه طهران و توابع دعوت شده و اعضاى اصلى و على‌البدل را موافق قانون معین بعد از تعیین هیئت‌ عامله خود مشغول تهیه مقدمات و تعیین انجمن‌هاى فرعى در شهر و بلوکات شده و در تاریخ 22 اردیبهشت از طرف انجمن اعلان انتخابات منتشر و روز اول خرداد‌ماه را براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تا 19 روز تعیین و در اول خرداد‌ماه مطابق دوم ذیحجه 1346 در کلیه انجمن‌هاى فرعى طهران و بلوکات به توزیع تعرفه و اخذ آرا شروع و از طرف انجمن نظارت مرکزى نهایت دقت و مواظبت در حفظ انتظام و رعایت قانون به عمل آمده و همه روزه براى حسن جریان به کلیه شعب فرعى سرکشى و نظارت‌نامه داشته‌اند و تا روز

+++

19 خرداد که موعد قانونى ختم توزیع عرفه بوده در طهران و بلوکات اوراق تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده و در ساعت ده بعدازظهر روز مزبور به توریع تعرفه و اخذ آرا خاتمه داده کلیه صندوق‌هاى آرا انجمن‌هاى نظارت فرعى طهران و بلوکات را به انجمن مرکزى آورده و به شماره و استخراج آرا شروع شده و روز چهاردهم تیرماه 1307 قرائت آرا خاتمه یافته انجمن نظارت حائزین اکثریت را به وسیله حکومت طهران معرفى و اعلان مى‌نماید و چون مطابق ماده 41 قانون انتخابات باید انجمن تا یک هفته شکایات راجعه به انتخابات را قبول نماید نظر به تصادف با ایام سوگوارى حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام ابتدا اخذ شکایات را از تاریخ دهم تیرماه مطابق 13 محرم تا یک هفته تعیین و اعلام مى‌دارد و بعد از ختم مدت قانونى چون شکایتى به انجمن نمی‌رسد در خاتمه هفته دوم آرای قرائت شده را معدوم و اعتبار‌نامه آقایانى را که قبول نمایندگى کرده‌اند بر طبق قانون صادر و به ضمیمه صورت‌مجلس به امضا و مهر انجمن نظارت و حکومت طهران رسانیده انجمن را منحل مى‌نمایند شعبه پنجم با نهایت دقت دوسیه و مدارک موجوده رسیدگى نموده راپورت منتخبین طهران را هر یک جداگانه تقدیم خواهد داشت و اینک چون آقا میرزا حسین‌خان طهرانى به اکثریت 48256 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه صحت انتخابات ایشان را به سمت نمایندگى طهران تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا حسین‌ خان طهرانى موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 19 اردیبهشت‌ماه 1307 بر حسب دستور وزارت جلیله داخله حکومت اردبیل از رؤسا و بیک‌زادگان و معتمدین طوایف شاهسون اردبیل و مشگین به اداره حکومتى دعوت و مطابق ماده 14 قانون انتخابات اعضای اصلى و اعضای على‌البدل انجمن نظارت انتخابات دوره هفتم را با رأى مخفى تعیین انجمن پس از تعیین هیئت رئیسه و فرستادن نماینده به مشگین براى تشکیل انجمن فرعى آنجا در تاریخ 22 اردیبهشت اعلان انتخابات را منتشر از روز 4 خرداد تا 19 مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا شده و روز مقرر خاتمه داده و در 21 خردادماه با تشریفات قانونى آرای صندوق‌ها شمرده قرائت شد. از مجموع 8009 ورقه مستخرجه آقاى آقا سید ‌عبدالعلى دیبا با اکثریت 7930 رأى به نمایندگى دوره هفت مجلس شوراى ملى از طرف ایالات و طوایف شاهسون انتخاب پس از استعلام توسط وزارت داخله از رد و قبولى و رسیدن جواب قبولى ایشان و یک هفته انتظار انجمن براى وصول آقاى دیبا صادر شده است. چون در مدت قانونى اعتراضى نسبت به انتخابات مزبور به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى حاج سید ‌المحققین دیبا آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 بر طبق مواد 14 و 21 و تبصره ماده 16 قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه اردبیل انتخاب و اعلام براى دعوت مردم به جهت اشتراک و استفاده از حق انتخاب در تمام نقاط حوزه انتخابیه مذکوره با تعیین ابتدا و انتهاى توزیع و اخذ تعرفه منتشر و در ظرف مدت مقرره از مجموع 38024 تعرفه توزیع و اخذ شده آقاى حاجى تقى وهاب‌زاده با اکثریت 36634 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخاب مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى در آن باب نرسیده بود لهذا شعبه

+++

یک صحت جریان انتخابات آنجا را تأیید و راپورت انتخاب آقاى وهاب‌زاده را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخاب آقاى حاجى تقى وهاب‌زاده، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت بم در اول تیرماه مطابق قانون از طبقات مختلف دعوت و طبقات از بین خود نه نفر اعضای اصلى و على‌البدل را تعیین اعلان انتخابات منتشر و از 18 تیر شروع به توزیع تعرفه نموده و تا انقضاى مدت که 23 تیر معین شده بود 6784 رأى داده و نتیجه استخراج آرا آقاى دکتر مهدى ‌خان ملک‌زاده با 4232 رأى انتخاب و نظر به این که شکایتى به انجمن نرسیده در این مدت به مجلس مقدس هم شکایتى نرسیده بود شعبه 2 به اتفاق آرا به نمایندگى آقاى دکتر مهدى‌ خان ملک‌زاده را تصدیق نمود.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى دکتر مهدى خان ملک‌زاده، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

دوسیه انتخابات حوزه خوى سلماس ماکو در شعبه سوم مورد مطالعه شده در 5 خردادماه شروع به توزیع تعرفه شده و با تصویب امتداد چند روزه در تاریخ 30 همان ماه اخذ آرا خاتمه در نتیجه قرائت آرا آقاى عبدالحسین‌ خان دیبا با اکثریت 16338 رأى منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده چون اعتراض نشده و جریان انتخابات بر طبق مقررات قانون بوده شعبه سوم صحت انتخابات بر طبق مقررات قانون بوده شعبه سوم صحت انتخاب آقاى عبدالحسین خان دیبا را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى عبدالحسین‌ خان دیبا، موافقین قیام بفرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

با عطف توجه به راپورت نمره 1 راجع به دوسیه انتخابات هفتم دوره تقنینیه خمسه و مضافات آقاى سلطان‌‌ابراهیم‌‌خان افخمى با اکثریت 16482 رأى از 25310 ورقه تعرفه توزیع شده براى نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و شعبه چهارم صحت جریان انتخاب معزى‌الیه را تصدیق و تصویب مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب آقاى سلطان‌ابراهیم‌خان افخمى، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

حکومت قزوین در تاریخ 16 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه محل را براى تشکیل انجمن نظارت دعوت و پس از تعیین هیئت‌عامله خود انجمن‌هاى فرعى اعلام انتخابات را در اول خرداد در شهر و توابع منتشر و مدت توزیع و اخذ آرا را از تاریخ 10 خرداد معین نموده و در مدت مزبور در انجمن مرکزى و انجمن‌هاى فرعى شروع به اخذ آرا و توزیع تعرفه نموده و از تاریخ 12 خرداد شروع به استخراج آرا با اکثریت 31783 رأى از (35940) رأى حائز اکثریت شده‌اند. پس از انقضای مدت قانونى اعتبارنامه و صورت‌مجلس به امضا و مهر انجمن نظار و حکومت رسانیده و انجمن منحل شده است. شعبه پنجم پس از رسیدگى به صورت‌‌مجلس و شکایاتى که در دوسیه موجود و مبنى بر تهدید و تخفیف عده مى‌باشد نموده و به طوری که انجمن مرکزى قزوین به شکایات رسیدگى کرده و شکایات را غیر‌ وارد دانسته شعبه پنجم نیز پس از دقت و مطالعه کامل در شکایات

+++

وارده و جریانات قزوین، رأى به صحت انتخاب آقاى آقا میرزا ابراهیم‌ خان ملک‌آرایی داده و خبر آن را به مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخابات آقاى میرزا ابراهیم ‌خان ملک‌آرایی، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1307 بر حسب دستور تلگرافى وزارت داخله حکومت همدان سى و شش نفر از طبقات شش‌گانه مجلس دعوت و مطابق قانون اعضای اصلى و اعضای على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات را با رأى على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات را با رأى مخفى تعیین - انجمن پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین نمایندگان براى تشکیل انجمن‌هاى هشت‌گانه فرعى و اعزام آنها و انتشار اعلام انتخابات از یازدهم خرداد‌ماه تا هفدهم مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا شده از 19 خرداد که صندوق‌هاى شعب فرعیه هم به مرکز رسیده است شروع به قرائت آرا نموده در 22 قرائت آرا خاتمه پیدا کرده - در نتیجه از 29096 رأى آقاى مخبر فرهمند با 27133 رأى داراى اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شده‌اند. انجمن پس از استعلام توسط وزارت داخله از قبول و عدم قبول ایشان و وصول قبولى نمایندگى انجمن یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات منتظر پس از انقضا و مدت قانونى مزبور و نرسیدن هیچ‌گونه شکایتى اعتبارنامه ایشان صادر شده و چون در مدت قانونى اعتراضى هم بابت انتخابات فوق و مجلس شوراى ملى نرسیده است لهذا شعبه نمایندگى آقاى مخبر فرهمند را براى دوره هفتم تقنینیه تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى مخبر فرهمند، نماینده همدان، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 مطابق مواد 14 و 21 و تبصره ماده 16 قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه اهر انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت مشارکت و استفاده از حق انتخاب در تمام حوزه انتخابیه مذکوره منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا صریحاً تشخیص و در ظرف مدت مقرره از مجموع 13064 تعرفه توزیع و اخذ شده آقاى میرزا سلیم‌ خان ایزدى با اکثریت 11307 رأى نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ظرف مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخابات مورد استفاده و اعتراضى نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات حوزه انتخابیه اهر را تأیید و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى میرزا سلیم‌خان ایزدى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

در 15 اردیبهشت حکومت گروس از طبقات مختلفه دعوت و مطابق قانون نه نفر عضو اصلى و على‌البدل را احضار انتخاب پس از تشکیل انجمن اعلان انتخابات منتشر و از 22 اردیبهشت تا 15 روز تعرفه توزیع و پس از توزیع تعرفه و استخراج آرا آقاى میرزا على‌ خان خطیبى از 8826 رأى با 7051 رأى حائز اکثریت بوده و انجمن مرکزى هم شکایتى از جریان انتخابات نرسیده لذا شعبه 2 به اتفاق آرا به نمایندگى آقاى خطیبى رأى داده و جریان انتخابات آن حوزه را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى میرزا على‌ خان خطیبى از گروس موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

شعبه سوم دوسیه انتخابات حوزه رفسنجان را

+++

تحت مطالعه قرار داده انتخابات مطابق قانون جارى و از تاریخ 27 خرداد تا 4 مردادماه توزیع تعرفه و اخذ آرا به عمل آمده و در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقاى محمدعلى خان ابراهیمى به اکثریت 14307 از 14645 از مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده نظر به این که جریان انتخابات حوزه رفسنجان مطابق قانون بوده و شکایتى هم ملاحظه نشده، شعبه صحت انتخابات آقاى ابراهیمى را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم صحت نمایندگى آقاى میرزا محمدعلى‌ خان ابراهیمى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند(

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

انتخابات لاهیجان از تاریخ 22 اردیبهشت 1307 شروع و 23640 تعرفه توزیع شده و در نتیجه آقاى محمودرضا با اکثریت 22074 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب گشته دوسیه مزبوره مطرح شور و مداقه و چون جریان آن قانونى بود و شکایتى هم نبود به صحت نمایندگى معظم‌له رأى داده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى محمودرضا از لاهیجان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخاب طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است و در نتیجه آقاى میرزا حسن‌ خان وثوق با اکثریت 46072 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى از طهران و توابع انتخاب و شعبه صحت نمایندگى معزى‌الیه را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى میرزا حسن‌ خان وثوق از طهران موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

شرح انتخابات همدان در راپورت نمره 3 به عرض مجلس مقدس رسیده، در نتیجه آقاى محسن‌ خان قراگوزلو با 26138 رأى از 29096 رأى حائز اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شده‌اند شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت انتخاب آقاى محسن ‌خان قراگوزلو از همدان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 11 اردیبهشت 1307 بر طبق مواد 14 و 21 و تبصره ماده 16 قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه یزد انتخاب و اعلان عمومى براى دعوت مردم به جهت اشتراک و استفاده از حق انتخاب از تمام نقاط حوزه انتخابیه مذکوره با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشره و در ظرف مدت مقرره موافق موازین مصرحه قانونى انتخابات شروع و از مجموع 11977 تعرفه آقاى دکتر طاهرى به ا کثریت 11064 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخابات مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخابات یزد را تأیید و راپورت نمایندگى آقاى دکتر طاهرى را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى دکتر طاهرى از یزد، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

+++

حکومت ترشیز در تاریخ 6 خرداد طبقات مختلف را مطابق قانون دعوت انجمن نظار را مدعوین از بین خود انتخاب کرده در اعلانات منتشره توزیع تعرفه از 2 تیر الى 17 تیر تعیین در مدت مقرره 11327 تعرفه توزیع و در استخراج آرا آقاى حاج اسدالله زوار با 7363 رأى به نمایندگى ترشیز انتخاب و نظر به این که شکایتى به انجمن مرکزى نرسیده بود شعبه 2 نمایندگى آقاى زوار را به اتفاق آرا تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى زوار موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

دوسیه انتخاب حوزه رضاییه را شعبه سوم مورد مطالعه قرار داده از تاریخ 29 اردیبهشت الى 3 خرداد توزیع تعرفه و اخذ آرا به عمل آمده و در نتیجه استخراج آرا آقاى میرزا رضا‌خان افشار با اکثریت 10392 رأى از 10649 مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده.

نظر به این که جریانات بر طبق مواد قانون بوده و شکایتى مشاهده نشده شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى افشار را تصدیق و براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى افشار از رضاییه آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

انتخابات دوره هفتم تقنینیه حوزه سمنان و دامغان از تاریخ 15 اردیبهشت 1307 شروع و 21 تیرماه 1307 خاتمه پذیرفته 14689 تعرفه توزیع شده و در نتیجه آقاى میرزا عبدالله یاسایی با اکثریت 14257 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى منتخب گشته شعبه چهارم به دوسیه مزبوره مراجعه جریانات آن را قانونى دانسته صحت نمایندگى آقاى یاسایی را تصدیق و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى یاسایی، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

حکومت مراغه در تاریخ 15 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از طبقات شش‌گانه براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات دوره هفتم تقنینیه دعوت و پس از حضور اعضای اصلى و على‌البدل را موافق قانون معین نموده بعد از تعیین هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را در 2 خرداد منتشر و 14 خرداد الى 25 خرداد که دوازده روز براى توزیع تعرفه و اخذ آرا معین نموده و در روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا گردید و پس از خاتمه توزیع و اخذ آرا انجمن شروع به استخراج آرای مأخوذه نموده در نتیجه آقاى عباس میرزاى فرمانفرماییان از 33892 رأى قرائت شده با اکثریت 30373 رأى انتخاب شدند انجمن پس از انقضاى مدت قانونى براى پذیرفتن شکایات به جلسات خود ادامه داده چون شکایتى نرسیده بود صورت‌مجلس و اعتبار‌نامه را امضا و مهر نموده و به امضاى حکومت هم رسانیده منحل گردید شعبه 5 با فرط دقت دوسیه انتخابات مراغه را تحت مداقه درآورده و پس از رسیدگى کامل صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عباس میرزا فرمانفرماییان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى عباس میرزا فرمانفرماییان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

انجمن انتخابات محلات و کمره در 15 اردیبهشت

+++

ماه 1307 بر حسب دستور تلگرافى وزارت داخله و دعوت حکومت محل از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل و انتخاب با رأى مخفى تشکیل پس از انتخاب هیئت رئیسه و اعزام نمایندگان جهت تشکیل شعب فرعیه و انتشار اعلان و تعیین مدت و توزیع تعرفه و اخذ آرا پس از انقضاى مدت و استخراج آرا در نتیجه آقاى امین پورمحسن با اکثریت 11237 رأى از 11623 رأى از آرای مستخرجه به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از محلات و کمره انتخاب و پس از استعلام و وصولى قبولى ایشان و عدم وصول شکایات در مدت قانونى اعتبارنامه ایشان از انجمن صادر شده است و چون در مدت مقرره اعتراضى بابت انتخابات فوق به مجلس شوراى ملى هم نرسیده است شعبه صحت نمایندگى آقاى امین پورمحسن را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى امین پورمحسن آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 11 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه یزد انتخاب و اعلان عمومى براى استفاده مردم از حق انتخاب در سرتاسر حوزه انتخابیه مذکوره منتشر و مدت توزیع و اخذ تعرفه اعلام و در ظرف مدت مقرره انتخابات بر وفق موازین قانون شروع و از مجموع 11977 تعرفه آقاى آقا سید کاظم با اکثریت 11174 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخابات مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود. لهذا شعبه (1) صحت جریان انتخابات یزد و انتخاب آقاى آقا‌سید‌کاظم را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا‌سید‌کاظم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثربرخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت پهلوى در دوشنبه 17 اردیبهشت مطابق قانون طبقات را دعوت مدعوین از بین خود انجمن نظارت مرکزى را تشکیل اعلان انتخابات را انتشار داده و از 10 الى 18 خرداد 6379 تعرفه توزیع در استخراج آرا آقاى حاج‌آقا‌رضا رفیع با 3338 رأى به نمایندگى انتخاب، شکایتى به انجمن مرکزى نرسیده. لذا شعبه 2 با تصدیق صحت جریان قانونى انتخابات آن حوزه به نمایندگى آقاى رفیع به اتفاق رأى دادند.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- موافقم.‏

رئیس- کى مخالف است؟

محمودرضا طلوع- بنده مخالفم.

رئیس- مى‌ماند براى بعد.

از شعبه سوم:

شعبه سوم دوسیه انتخابات حوزه دماوند و فیروزکوه را تحت مطالعه قرار داده در 11 خرداد‌ماه شروع به توزیع تعرفه نموده و در 18 خرداد اخذ آرا خاتمه یافته در نتیجه استخراج آرا آقاى صادق ‌خان خواجوى با اکثریت (7610) رأى از 7872 مجموع آرا منتخب و پس از انقضاى دو هفته موعد قانونى انجمن انحلال خود را اعلام مراتب را به وزارت جلیله اطلاع دادند نظر به این که شعبه سوم جریانات حوزه دماوند و فیروزکوه را مطابق مقررات قانون دانسته صحت انتخاب آقاى خواجوى را تصدیق و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى خواجوى موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

+++

از شعبه چهارم:

انتخابات سبزوار و توابع در تاریخ 20 اردیبهشت 1307 شروع و در تاریخ 24 خرداد 1307 خاتمه پذیرفته و 19408 ورقه تعرفه توزیع گشته و در نتیجه آقاى محمد‌هاشم میرزا افسر با اکثریت 17758 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب شعبه چهارم انتخابات مزبوره را صحیح و نمایندگى معظم‌له را تصدیق مى‌نماید و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى محمد‌هاشم میرزا افسر، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است در نتیجه آقاى میرزا جواد‌ خان (امیر همایون) با اکثریت 44621 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى از طهران و توابع انتخاب و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا جواد ‌خان بوشهرى نماینده محترم طهران آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1307 بر حسب دستور وزارت داخله و دعوت حکومت در ساوجبلاغ و شهریار از سى و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل و انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظار تشکیل پس از انتخاب هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعیه و انتشار اعلان مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا و بر طبق مقررات قانونى در نتیجه استخراج آرا آقاى میرزا یدالله ‌خان دهستانى به اکثریت 8715 رأى از نه‌هزار و چهار صد و سه رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از ساوجبلاغ و شهریار انتخاب، پس از استعلام وصول جواب قبولى ایشان نظر به این که شکایتى نسبت به جریان انتخابات مزبوره در مدت مقرره قانونى در دوسیه نبود اعتراضى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده است. شعبه صحت نمایندگى آقاى میرزا یدالله‌خان دهستانى را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا یدالله‌ خان دهستانى، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت‌ماه 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه‏‌ انتخابیه بارفروش انتخاب و اعلان مربوطه با تعیین ابتدا و انتهاى مدت معینه براى شرکت و استفاده مردم از حق انتخاب در تمام حوزه مذکوره منتشر و معادل 33543 تعرفه توزیع و اخذ در نتیجه آقاى دادگر با اکثریت 32882 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به صحت جریان انتخابات نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات را تصدیق و راپورت نمایندگى آقاى دادگر را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى خود بنده، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت استرآباد تاریخ 20 اردیبهشت طبقات مختلف را دعوت و انجمن نظار پس از تشکیل و اعلان انتخابات از 3 مرداد الى 9 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا کرده و در نتیجه آقاى علی‌قلى‌ خان هزارجریبى به اکثریت 13871 رأى از 14984 رأى به نمایندگى دوره هفتم

+++

انتخاب و در مدت قانونى اخذ شکایات چند فقره شکایت به انجمن واصل که قابل قبول ندانسته صحت جریان انتخابات را تصدیق نموده و شعبه 2 نیز به نمایندگى آقاى على‌قلى‌ خان هزارجریبى به اتفاق آرا رأى داد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى هزارجریبى از استرآباد موافقین قیام نمودند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

شعبه سوم دوسیه انتخابات حوزه بوشهر را تحت مطالعه قرار داده از یوم ششم خردادماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا شده و در 28 شروع به قرائت آرا نموده در نتیجه‏ استخراج آرا آقاى میرزا على ‌خان دشتى با اکثریت 19587 رأى از 20456 مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد.

نظر به این که جریانات انتخابى در حوزه بنادر مطابق قانون انتخابات جریان داشته شکایتى هم در دوسیه ملاحظه نگردید و شعبه سوم صحت انتخابات حوزه بنادر را تصدیق و خبر آن را به حال تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا على ‌خان دشتى، آقایان موافقین قیام نمودند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

دوسیه انتخابات سارى در شعبه چهارم تحت مداقه درآمد، شروع به عمل از تاریخ 12 اردیبهشت 1307 و تاریخ ختم 23 خرداد 1307 بوده و 26388 تعرفه به مصرف رسیده آقاى اسمعیل‌ خان دکتر سنگ به اکثریت 25022 رأى براى نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند. شعبه هم قانونى بودن انتخابات مزبور را تصدیق و صحت انتخاب ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى دکتر سنگ، موافقین قیام بفرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر از شعبه پنجم:

خبر از شعبه پنجم به مجلس مقدس شوراى ملى راجع به انتخاب آقاى حاج محمدتقى بنکدار از طهران:

جریان انتخاب طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است. در نتیجه آقاى حاج محمد‌تقى بنکدار با اکثریت 41802 از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره‏ هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب و صحت انتخاب ایشان را از طهران و توابع تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى حاج محمدتقى بنکدار از طهران، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده‏ای قیام نمودند)

رئیس- تأمل بفرمایید (پس از شماره رأى‌دهندگان) تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 بر حسب دستور وزارت داخله و دعوت نایب‌الحکومه نجف‌آباد سى و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در اداره حکومتى حضور یافته پس از انتخاب اعضای اصلى و اعضای على‌البدل انجمن نظار تشکیل هیئت رئیسه انجمن و محل انجمن‌هاى فرعیه را تعیین و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا را اعلان پس از انقضاى مدت معینه در نتیجه‏ استخراج آرا آقاى غلامحسین میرزا مسعود به اکثریت دوازده‌هزار و ششصد و یازده رأى از دوازده‌هزار و هشتصد و پنجاه و دو رأى از نجف‌آباد به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب گردیده‌اند. نظر به این که پس از استعلام و وصول قبولى ایشان و عدم وصول شکایات نسبت به جریان انتخابات مزبوره در مدت قانونى انجمن اعتبار‌نامه آقاى غلامحسین میرزا مسعود را صادر و اعتراضى هم به مجلس

+++

شوراى ملى نرسیده است شعبه شش صحت نمایندگى آقاى غلامحسین میرزا مسعود را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى غلامحسین میرزا مسعود، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

آقا‌سید‌یعقوب- اجازه می‌فرمایید بنده یک عرض داشتم.

رئیس- بفرمایید.

آقا‌سید‌یعقوب- خوب است مقام ریاست مقرر فرمایند آقایان مخبرین هم موافقت بفرمایند که اقلاً حقوق حاضرین بر غایبین مقدم باشد. آن کسانى که اول مجلس هم نمى‌آیند وسط مجلس هم نمى‌آیند آخر مجلس هم نمى‌آیند آن وقت اعتبارنامه‌شان هم زودتر مى‌آید لااقل رعایت حقوق حاضرین را مقدم بدارند.

رئیس- این یک قضیه‌ای است که تقریباً تمام لوازم آن تهیه و تدارک شده و نمره‌هاى ترتیبى گذارده شده اگر بخواهیم از این وضعیت که قبول کرده‌ایم عدول کنیم اسباب بى‌ترتیبى و زحمت می‌شود. به نظر بنده بهتر این است آقا هم موافقت بفرمایید که به همین ترتیب باشد.

(جمعى از نمایندگان- صحیح است)

خبر از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه بار‌فروش انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت استفاده از حق انتخابات در تمام حوزه انتخابیه با تعیین مدت ابتدا و انتهاى آن منتشر و معادل 33543 تعرفه توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى آقا‌میرزا احمد ‌خان شریعت‌زاده با اکثریت 32841 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ظرف مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به صحت جریان انتخابات و صلاحیت منتخب نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده لهذا شعبه (1) صحت جریان انتخابات را تأیید و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى میرزا احمد ‌خان شریعت‌زاده، موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر از شعبه دوم:

حکومت کاشان 12 اردیبهشت طبقات مختلفه را دعوت و پس از تشکیل انجمن موقع توزیع تعرفه از 15 خرداد الى 22 خرداد تعرفه توزیع و در نتیجه آرا آقاى میرزا اسدالله ‌خان عامرى با 11021 رأى از 11437 رأى به نمایندگى انتخاب و نظر به این که شکایات وارده مورد تصدیق نبوده است شعبه 2 به اتفاق نمایندگى آقاى عامرى را تقدیم نموده.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخابات آقاى عامرى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر از شعبه سوم:

شعبه سوم دوسیه انتخابات حوزه درجز را تحت مطالعه قرار داده به موجب اعلان منتشره انجمن نظارت که بر طبق مقررات ماده 13 قانون تشکیل یافته بود از روز 25 خرداد شروع به توزیع تعرفه و در 18 تیرماه اخذ آرا خاتمه یافته و در نتیجه استخراج آرا از 11721 که مجموع آرا بوده اقاى دکتر امیر خان اعلم با اکثریت 8900 رأى به وکالت حوزه درجز منتخب و چون در مواعد مقرره قانونى شکایتى نرسیده بود انجمن اعلام انحلال خود را نموده و مراتب را به وزارت جلیله داخله اطلاع می‌دهد. نظر به این که جریانات بر طبق مقررات قانونى انجام یافته و شکایتى ملاحظه نگردید لهذا شعبه سوم صحت انتخابات حوزه درجز را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى دکتر امیر خان اعلم، موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

با جلب توجه راپورت نمره 7 راجع به دوسیه انتخابات سارى آقاى آقا ‌سید ‌میرزا على عمادى با اکثریت 22742 رأى از 26388 تعرفه توزیع شده براى نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملی منتخب و شعبه چهارم صحت انتخاب معظم‌له را تصدیق و تصویب مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى عمادى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

خبر از شعبه پنجم به مجلس مقدس شوراى ملى راجع به انتخاب آقاى آقا ‌میرزا ‌هاشم آشتیانى از طهران.

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است درنتیجه آقاى آقا ‌میرزا ‌هاشم آشتیانى با اکثریت 38210 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب و شعبه صحت نمایندگى معزى‌الیه را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى آقا‌میرزا آشتیانى از طهران، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه 1307 بر طبق دستور وزارت داخله و دعوت حکومت کرمانشاهان بیست و چهار نفر از طبقات شش‌گانه و دوازده نفر از معتمدین محل در دارالحکومه حاضر شده اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت را به رأى مخفى انتخاب و بلافاصله هیئت رئیسه انجمن را تعیین و از تاریخ 25 اردیبهشت مشغول اعزام نمایندگان و فرستادن تعرفه براى انجمن‌هاى فرعى حوزه‌هاى شش‌گانه شده پس از اعلام تعیین مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا منتشر و از تاریخ ششم خرداد مشغول استخراج آرا می‌شوند. در نتیجه از تمام آرای مستخرجه از صندوق‌هاى شهر و حوزه‌هاى فرعیه که مجموع آنها بالغ بر بیست و پنج‌ هزار و نهصد و پانزده رأى بوده است آقاى عباس میرزا فرمانفرماییان با بیست و پنج هزار و یکصد و یازده رأى در درجه اول حائز اکثریت شده چون در نتیجه استعلامى که توسط وزارت داخله از ایشان به عمل آمده در تاریخ 24 تیرماه وزارت داخله بر حسب تلگراف نمره 4819 عدم قبولى ایشان را اطلاع داده است انجمن مطابق مقررات قانون توسط وزارت داخله از آقاى ملک ایرج میرزا دولت‌شاهى که در درجه پنجم با دوهزار و چهارصد و شصت و هشت رأى حائز اکثریت می‌باشد استعلام و پس از وصول جواب قبولى ایشان اعتبارنامه ایشان را صادر مى‌نماید چون در دوسیه شکایاتى نسبت به انتخابات مزبوره به نظر نرسیده و در مدت قانونى اعتراضى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه شش صحت انتخابات آقاى ملک ایرج‌میرزا دولت‌شاهى را براى نمایندگى دوره‏ هفتم تقنینیه از کرمانشاهان تصدیق و این خبر را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌‌گیریم به صحت انتخاب آقاى ملک ایرج‌میرزا دولت‌شاهى آقایان موافقین قیام فرمایید.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه بارفروش انتخاب و اعلان انتخابات در سرتاسر حوزه انتخابیه مذکوره با تعیین مدت ابتدا و انتهای استفاده از حق مذکور منتشر و معادل 33543 تعرفه در کلیه نقاط حوزه مذکوره توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى جمشیدى با اکثریت 32553 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ظرف مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات نسبت به صحت جریان انتخابات اعتراضى نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت

+++

جریان انتخابات و صلاحیت منتخب را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى جمشیدى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

مطابق خبر قبل انجمن در کاشان تشکیل و آقاى شریفى با اکثریت 10760 رأى از 11437 انتخاب و شعبه 2 به اتفاق نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى شریفى از کاشان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

دوسیه انتخابات حوزه خرم‌آباد را شعبه سوم تحت مداقه قرارداده بر طبق اعلان منتشره انجمن نظارت در 28 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا گردیده به تاریخ 8 مرداد اخذ آرا در حوزه اصلى و شعبات فرعى ختم در نتیجه استخراج آرا آقاى عزیزالله‌ خان فولادوند بختیارى با اکثریت 24388 رأى از 29774 مجموع آرا منتخب و پس از دو هفته انعقاد و نرسیدن شکایت انجمن نظارت انحلال خود را اعلام و مراتب را به وزارت جلیله داخله اطلاع مى‌دهند.

شعبه سوم نظر به این که جریانات بر طبق مقررات قانونى بوده و شکایتى واصل نگشته صحت انتخابات حوزه خرم‌آباد را تعقیب و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

امیراسدالله‌ خان عامرى- بنده مخالفم.

رئیس- ‌می‌ماند براى جلسه آینده.

خبر از شعبه چهارم‏:

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات سقز و بانه مراجعه شروع به انتخابات آنجا از تاریخ 14 اردیبهشت 1307 بوده و 11506 ورقه تعرفه توزیع نموده و در تاریخ 26 خرداد 1307 خاتمه پذیرفته و آقاى ملاعزیز مفتى با اکثریت 9981 رأى براى نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب شده‌اند. نظر به این که جریان انتخاب حوزه مزبوره بر طبق قانون بود شعبه چهارم صحت انتخاب معظم‌له را تصویب و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌‌شود به صحت انتخاب آقاى مفتى، موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

خبر از شعبه پنجم به مجلس مقدس شوراى ملى راجع به انتخاب آقاى آقا ضیاالدین نورى از طهران:

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است. در نتیجه آقاى آقا ضیاالدین نورى با اکثریت 26215 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب و شعبه صحت انتخاب ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى آقا ضیاالدین نورى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

شرح انتخابات کرمانشاهان در خبر نمره 8 به عرض مجلس شوراى ملى رسیده، در نتیجه آقاى محمد‌على میرزا دولت‌شاهى با اکثریت بیست و چهار هزار و سیصد و هفت رأى از بیست و پنج هزار و نهصد و پانزده رأى از جمله آرای مستخرجه به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از کرمانشاهان انتخاب و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخاب آقاى محمد‌على میرزا دولت‌شاهى موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 11 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون انتخابات حوزه انتخابیه یزد شروع و 11977 تعرفه توزیع و اخذ در نتیجه آقاى فرخى با اکثریت 9765 رأى به نمایندگى مجلى شوراى ملى انتخاب و چون در ظرف مدت اخذ و رسیدگى به شکایات جریان انتخابات مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى فرخى را تصدیق و راپورت آن را تقدیم می‌ دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى فرخى از یزد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

شعبه دوم:

ایالت آذربایجان در تاریخ 15 اردیبهشت طبقات مختلف را دعوت مدعوین انجمن نظار از بین خود انتخاب و اعلان منتشر از 6 خرداد تا 30 تعرفه توزیع و اخذ رأى نموده در نتیجه آقاى محمدولى میرزا با اکثریت 24973 از 45766 رأى انتخاب و انجمن صحت جریان را تصدیق نموده لذا شعبه 2 به اتفاق به نمایندگى آقاى محمد‌ولى میرزا رأى داده‌اند.

رئیس- رأى مى‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى محمدولى میرزا، موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

جریان انتخابات حوزه خوى - سلماس - ماکو را شعبه سوم تحت مطالعه قرار داده پس از توزیع تعرفه و اخذ آرا در نتیجه استخراج و قرائت آقاى حمدالله خان بیات ماکو با اکثریت 15147 رأى منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده شکایات واصله را انجمن مورد توجه قرار نداده و نمایندگى آقاى حمدالله خان را تصدیق داشته نظر به این که از مطالعه اوراق دوسیه شکایتى مشاهده نشد و جریانات طبى مراحل قانونى را نمود بود شعبه سوم صحت انتخاب آقاى حمدالله ‌خان را تصویب و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخاب آقاى حمدالله ‌خان بیات، موافقین قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

دوسیه انتخابات جهرم در شعبه چهار مطرح شور و مداقه واقع شد به تاریخ 17 اردیبهشت 1307 انتخابات دوره هفتم تقنینیه جهرم شروع و 25 خرداد 1307 خاتمه پذیرفت 4905 تعرفه توزیع و آقاى میرزا على ‌خان شهداد با اکثریت 3890 رأى براى نمایندگى مجلس شوراى ملى منتخب شده‌اند شکایت قانونى هم نداشت و بنابراین شعبه چهار به صحت نمایندگى آقاى شهداد از جهرم رأى داده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى میرزا على‌ خان شهداد، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

خبر از شعبه پنجم به مجلس مقدس شوراى ملى راجع به انتخاب آقاى حاج‌سید‌رضا فیروزآبادى از طهران، جریان انتخاب طهران و توابع به قراری است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است. در نتیجه آقاى آقا سید رضا فیروزآبادى با اکثریت 25581 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى از طهران انتخاب و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب آقاى فیروزآبادى موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. لازم است به استحضار آقایان برسانم که آقاى عامرى از مخالفتى که با آقاى عزیزالله ‌خان فولادوند کرده بودند رجوع کرده‌اند.

(بعضى از نمایندگان- متشکریم) در این صورت که ایشان مخالفتى ندارند اگر موافقند رأى بگیریم؟

یک نفر از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌‌شود به صحت نمایندگى آقاى عزیزالله‌ خان فولادوند آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

شرح انتخابات کرمانشاهان در خبر نمره 8 شعبه شش به عرض مقام مجلس شوراى ملى رسیده است در نتیجه آقاى عطا‌الله خان پالیزى با اکثریت 21530 رأى از 25915 رأى حائز اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از کرمانشاهان انتخاب شده‌اند شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى پالیزى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1307 بر طبق مقررات قانون اعلان انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشر و از 26789 تعرفه آقاى اکبر میرزا مسعود با اکثریت 22976 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ضمن مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخابات مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى اکبر میرزا را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى اکبر میرزا مسعود آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

انتخابات تبریز مطابق خبر پیش در جریان و در نتیجه آقاى میرزا یوسف‌ خان عدل با 22043 رأى به نمایندگى انتخاب و شعبه 2 نمایندگى را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى عدل، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

جریان انتخابات حوزه کردستان در شعبه سوم مورد مطالعه شده از 6 خرداد الى 30 همان ماه انجمن مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا گردید در 2 تیرماه شروع به استخراج آرا شده و در نتیجه قرائت آرا که در 24 خاتمه یافته آقاى فرج‌الله ‌خان آصف با اکثریت 36476 رأى از 39662 مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد نظر به این که جریان انتخاب حوزه کردستان بر طبق مقررات قانون واقع و شکایتى در دوسیه ملاحظه نگردید شعبه سوم صحت انتخاب آقاى فرج‌الله ‌خان آصف را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى فرج‌الله‌ خان آصف آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

دوسیه انتخاب بلوچستان در شعبه چهارم مطرح به تاریخ 26 امرداد 13077 انتخابات حوزه مزبور شروع و 16 شهریور 1307 ختم شده 2664 تعرفه توزیع و آقاى میرزا آقا خان دیوان‌بیگى با اکثریت 2350 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب و چون شکایتى نبود شعبه تصویب و خبر آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- رأی می‌گیریم به صحت نمایندگی آقای دیوان‌بیگی، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات قزوین به شرحی است که در تحت نمره 3 به عرض مجلس مقدس رسیده شعبه پنجم پس از رسیدگی و مداقه در دوسیه انتخابات قزوین صحت نمایندگی آقای آقا ‌سید‌ مرتضی وثوق را با اکثریت 30169 رأی از 35940 رأی در درجه دوم تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به صحت نمایندگی آقای آقا‌‌سید‌مرتضی وثوق موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

شرح انتخابات کرمانشاهان در خبر نمره 8 به عرض مجلس مقدس رسیده در نتیجه آقای علی خان اعظمی با اکثریت 24941 رأی از جمله بیست و پنج‌هزار و نهصد و پانزده رأی به نمایندگی دوره هفتم از کرمانشاهان انتخاب شده‌اند صحت انتخاب و نمایندگی ایشان را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به صحت انتخاب و نمایندگی آقای علی خان عظیمی موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادی برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت مطابق مقررات قانون انتخابات حوزه انتخابیه شهر و توابع اصفهان شروع و معادل 26789 تعرفه در کلیه نقاط حوزه انتخابیه مذکوره توزیع و اخذ و در نتیجه آقای حاج میرزا حبیب‌الله امین با اکثریت 21004 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگی به شکایات صحت جریان انتخاب مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتی نرسیده بود لهذا شعبه 1 حسن جریان انتخاب آقای حاج امین را تصدیق و راپورت آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به صحت نمایندگی و انتخاب آقای حاج میرزا حبیب‌الله امین از اصفهان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقای حاج میرزا علی‌نقی گنجه‌ای با 14744 رأی از حوزه تبریز انتخاب و شعبه نمایندگی ایشان را به اتفاق تصدیق نمود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به صحت نمایندگی آقای حاج میرزا علی‌نقی موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیری برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

جریان انتخابات حوزه سیستان در شعبه سوم مورد دقت واقع در 14 شهریور بر حسب اعلان منتشره شروع به توزیع تعرفه گردیده پس از اخذ و استخراج آرا در نتیجه آقای سلمان خان اسدی با اکثریت 6297 رأی منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد. نظر به اینکه در جریان انتخابات حوزه سیستان شکایت قابل دقتی ملاحظه نشد لذا شعبه سوم صحت انتخاب آقای اسدی را تصدیق و خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارند.

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

به تاریخ 20 اردیبهشت 1307 انتخابات دوره هفتم تقنینیه سبزوار و توابع شروع گشته و 19408 تعرفه توزیع و 24 خرداد 1307 انتخابات آنجا خاتمه پیدا

+++

کرده شعبه چهارم دوسیه انتخابات مزبور را با کمال دقت رسیدگى و صحت جریان آن را تصدیق نمود و در نتیجه انتخابات آقاى آقا ‌میرزا ‌حسن آقا‌زاده که به اکثریت 18848 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى معلوم شده‌اند تصویب و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا‌ میرزا‌ حسن آقا‌زاده از سبزوار موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است - در نتیجه آقاى میرزا ‌حسن ‌خان مستوفى حائز اکثریت بوده و چون از قبول نمایندگى معذرت خواسته و استعفا داده‌اند آقاى آقا‌ سید ‌عبدالرحیم کاشانى که در درجه 14 با داشتن 23467 رأى حائز اکثریت بوده‌اند انجمن نظارت مرکزى موافق ماده 51 قانون انتخابات به جاى آقاى میرزا‌حسن‌ خان مستوفى معین و اعتبار‌نامه به نام آقا ‌سید ‌عبدالرحیم کاشانى صادر مى‌نماید - شعبه هم پس از رسیدگى صحت انتخاب ایشان را به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى تصدیق و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى آقا ‌‌سید‌ عبدالرحیم کاشانى از طهران، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام فرمایند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 22 اردیبهشت‌ماه 1307 حکومت خمسه و طوالش بر حسب دستور وزارت داخله از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت اعضای اصلى و على‌البدل انجمن انتخابات را به رأى مخفى انتخاب نمود. انجمن پس از انتخاب هیئت رئیسه و اعزام نماینده به حوزه‌هاى فرعیه در دویم خرداد‌ماه اعلان منتشر و از هشتم تا پانزدهم مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا شده پس از خاتمه مدت مقرره شروع به استخراج آرا نموده در نتیجه از مجموع آرای مستخرجه که عده آن بالغ بر نه‌هزار و شصت و شش بوده آقاى حاج آقا رضا رفیع با داشتن هشت‌هزار و پنجاه و سه رأى در درجه اول حائز اکثریت شده. پس از انقضاى مدت قانونى جهت انتظار وصول شکایات و رسیدگى آن مراتب توسط وزارت داخله به آقاى رفیع ابلاغ و استعلام قبولى شده در تاریخ 14 تیرماه 1307 تلگراف وزارت داخله تحت نمره 4391 به اسواد مراسله آقاى حاج آقا رضا رفیع تحت نمره 4502 دایر به رد نمایندگى خمسه و طوالش به انجمن واصل شده سپس از آقاى میرزا ‌محسن ‌خان همراز که در درجه دویم با داشتن یک‌هزار و هفتصد و دوازده رأى داراى اکثریت بوده توسط وزارت داخل استعلام در نتیجه وصول جواب قبولى ایشان اعتبار‌نامه ایشان صادر مى‌شود و چون در دوسیه شکایاتى راجع به انتخابات مزبوره موجود نبود و در مدت قانونى اعتراضى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه صحت نمایندگى آقاى همراز را از خمسه و طوالش براى دوره هفتم تقنینیه تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا‌ میرزا‌ محسن‌ خان همراز، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. بعضى از آقایان تقاضاى تنفس و بعضى تقاضاى ختم جلسه کرده‌اند. آقاى افسر جنابعالى تقاضاى تنفس فرمودید.

محمد‌هاشم میرزا افسر- بلى بنده تقاضاى تنفس کردم چون ممکن است کسى کار داشته باشد و بیرون برود آن وقت شاید تصور شود که با اعتبارنامه کسى مخالف است. لذا بنده تقاضاى تنفس کردم که در موقع طرح اعتبارنامه‌ها این تصورات نشود.

رئیس- آقاى افشار

افشار- اعتبارنامه‌هایى که راپورتش داده شده مختصر است و آقایان اگر به قدر نیم ساعت تأمل بفرمایند تمام خواهد شد آن وقت ممکن است جلسه را تعطیل کنیم.

+++

رئیس- آقاى آقا‌سید‌یعقوب

آقا‌سید‌یعقوب- بنده با تنفس موافقم و تمنا می‌کنم از آقاى عراقى که هر چه حرف زده می‌شود فورى دست بلند می‌کنند توجه بفرمایند. این مسئله مطابق با سابقه است ما چند دوره است هستیم و مى‌بینید که بیرون می‌رویم و سیگار مى‌کشیم یا آب مى‌خوریم و برمى‌گردیم ولى آقاى رئیس خسته شده‌اند به قدر پنج دقیقه آقایان اجازه بدهند برویم بیرون و برگردیم.

اورنگ شیخ‌الملکى- اگر خودتان می‌خواهید بیرون بروید بروید ولى آقاى رئیس خسته نشده‌اند.

رئیس- آقایانى که تصویب می‌کنند تنفس داده شود قیام فرمایند.

(چند نفرى برخاستند)

رئیس- تصویب نشد.

خبر از شعبه اول:

به تاریخ دوشنبه 17 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون در شهر و توابع حوزه انتخابیه اصفهان اعلان شروع به انتخابات با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشر و معادل 26789 تعرفه توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى حاج‌شیخ محمدباقر الفت با اکثریت 18014 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات حسن جریان انتخابات مورد اعتراضى نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات حوزه اصفهان را با نمایندگى آقاى الفت تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا‌شیخ محمد‌باقر الفت آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى از نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى حاج‌میرزا آقا فرشى با 14769 رأى از حوزه تبریز انتخاب و شعبه 2 نمایندگى ایشان را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى فرشى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده‌ای برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

شعبه سوم جریان انتخابات حوزه کردستان را تحت مطالعه درآورده بر طبق اعلانات منتشره از طرف انجمن توزیع تعرفه و اخذ آرا به عمل آمده از 2 تیرماه شروع به قرائت آرا گردیده و در نتیجه آقاى خان‌محمد‌ خان حبیبى با اکثریت 34376 رأى منتخب مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده نظر به این که جریان انتخابات حوزه کردستان بر طبق مقررات قانون بوده و شکایتى نبوده است. شعبه سوم صحت انتخابات آقاى حبیبى را تصدیق و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى خان‌محمد ‌خان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

انتخابات ساوه و زرند براى دوره هفتم مجلس شوراى ملى از تاریخ 12 اردیبهشت 1307 شروع و 24 خرداد 1307 خاتمه پذیرفته و در این مدت 15462 ورقه تعرفه توزیع گشته و آقاى آقا ‌سید علی‌رضا‌ خان احتشام‌زاده با اکثریت 14826 رأى براى دوره هفتم تقنینیه انتخابات شده‌اند. شعبه چهارم دوسیه مزبوره را به دقت مراجعه و صحت انتخاب معظم‌له را تصدیق و تصویب مى‌نماید.

آقا‌سید‌یعقوب- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- مخالفید؟

آقا‌سید‌یعقوب- خیر موافقم ولى یک توضیح می‌خواستم. در ماده قانون نوشته شده است اشخاصى که در ادارات مستخدم هستند پس از آن که در مجلس انتخاب شدند باید استعفا بدهند. در دوره‌هاى سابق این قسمت از طرف

+++

مقام ریاست تذکر داده می‌شد. امیدواریم نظامنامه و قانون را کاملاً اجرا کنیم. این ماده را مقام ریاست اگر مقتضى می‌دانند تذکر بدهند که مستخدمین دولت پس از آن که در مجلس انتخاب شدند استعفا بدهند.

رئیس- این معهود است. آقاى یاسایی‏

یاسایی- آقاى احتشام‌زاده را بنده اطلاع دارم وزارت عدلیه ایشان را احضار کرده و مستخدم نیستند خاطر جنابعالى آسوده باشد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى احتشام‌زاده موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

جریان انتخابات طهران و توابع به قراری است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است. در نتیجه آقاى آقا ‌میرزا حسن‌ خان پیرنیا (مشیرالدوله) حائز اکثریت بوده و چون از قبول نمایندگى معذرت خواسته و استعفا داده‌اند و آقاى آقا ‌سید حبیب‌الله لاریجانى در درجه 15 با داشتن 22428 رأى حائز اکثریت بوده‌اند انجمن نظارت مرکزى موافق ماده 51 قانون انتخابات به جاى آقاى آقا میرزا حسن خان پیرنیا آقاى لاریجانى را معین و اعتبار‌نامه به اسم ایشان صادر می‌نماید. شعبه هم پس از رسیدگى صحت انتخاب آقاى آقا سید حبیب‌الله لاریجانى را به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا ‌سید حبیب‌الله لاریجانى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

به تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه 1307 بر طبق دستور وزارت داخله و دعوت والى سى و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در ایالت حضور به هم رسانیده اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات دوره هفتم تقنینیه را به رأى شخصى انتخاب پس از تعیین هیئت رئیسه و اعلان مدت توزیع تعرفه و اخذ آرای نمایندگانى به حوزه‌هاى فرعیه هیجده‌گانه براى تشکیل انجمن‌ها اعزام از بیست و دوم خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده از تاریخ سوم تیرماه شروع به استخراج آرا شده صورت‌مجلس‌هاى انجمن‌هاى فرعیه نیز تقریباً به انجمن مرکزى رسیده در نتیجه از مجموع آرای مستخرجه که بالغ بر بیست و دو هزار و هشتصد و چهل و سه رأى بوده آقاى میرزا عبدالوهاب مؤید احمدى در درجه اول با ده‌هزار و پانصد و چهل رأى داراى اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از ایالت کرمان انتخاب و پس از انقضاى مدت قانونى دو هفته که انجمن مشغول رسیدگى به شکایات واصله بوده و هیچ کدام را قائل ندانسته و استعلام از آقاى مؤید احمدى و وصول جواب قبولى ایشان اعتبار‌نامه از انجمن مرکزى صادر و چون در موعد مقرر اعتراضى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده است شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى مؤید احمدى، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 19 اردیبهشت‌ماه 1307 مطابق مواد 14 و 21 و تبصره ماده 16 قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه نائین انتخاب و اعلان عمومى براى دعوت مردم به جهت اشتراک و استفاده از حق انتخاب در تمام نقاط حوزه انتخابیه مذکوره با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشر و در ظرف مدت مقرره موافق موازین مصرحه قانون انتخابات شروع و از مجموع 3695 تعرفه آقاى مصباح فاطمى با اکثریت 3326 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى شکایات صحت جریان انتخابات مورد اعتراض نشده و بعداً نیز

+++

شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخابات نائین را تأیید و راپورت نمایندگى آقاى فاطمى را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى مصباح فاطمى موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى میرزا موسى ‌خان فتوحى با 16834 رأى در حوزه تبریز انتخاب و شعبه نمایندگى ایشان را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى فتوحى از تبریز موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

دوسیه انتخابات حوزه خرم‌آباد را شعبه سوم تحت مداقه قرارداده بر طبق اعلان منتشره انجمن نظارت در 28 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا گردیده در 8 مرداد اخذ آرا در حوزه اصلى و شعبات فرعى ختم و در نتیجه استخراج آرا آقاى آقا شیخ عبدالرحمن صالحى با اکثریت 25188 رأى از 29774 مجموع آرا منتخب و پس از دو هفته انعقاد و نرسیدن هیچ‌گونه شکایت انجمن انحلال خود را اعلام و مراتب را به وزارت جلیله داخله اطلاع می‌دهند شعبه سوم نظر به این که جریانات بر طبق مقررات قانون بود و شکایتى واصل نگشته صحت انتخابات حوزه خرم‌آباد را تصویب و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى آقا‌شیخ عبدالرحمن صالحى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات سراب گرم‌رود مراجعه نموده شروع انتخابات آنجا مقارن 15 اردیبهشت 1307 و خاتمه آن در 14 خرداد 1307 شده و 5269 تعرفه توزیع گشته و در نتیجه آقاى میرزا على مولوى به اکثریت 4482 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب نظر به این که انتخابات مزبوره مطابق موازین قانونى تشخیص داده شد شعبه صحت نمایندگى معظم‌له را تصویب و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى مولوى، موافقین قیام فرمایند.

(عده‌ای از آقایان نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

حکومت بندرعباس در تاریخ 20 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه محل را براى تشکیل انجمن نظارت دعوت و در تاریخ 21 اردیبهشت اعضای اصلى و على‌البدل را موافق قانون معین بعد از تعیین هیئت‌عامله خود و انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را در شهر و بلوکات منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا را از پنجم الى دهم خردادماه شش روز تعیین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده پس از ختم موعد قانونى و وصول صندوق - انجمن‌هاى فرعى شروع به استخراج آرا نموده در نتیجه آقاى آقا ‌میرزا‌ على کازرونى از 6681 رأى با اکثریت 6326 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و تا ختم مدت قانونى هم شکایتى به انجمن نمی‌رسد مطابق قانون اعتبار‌نامه صادر و به امضای انجمن نظارت مرکزى و حکومت محل رسانیده انجمن را منحل مى‌نمایند - شعبه پنجم با نهایت دقت به دوسیه و مدارک موجوده رسیدگى نموده صحت انتخابات بندرعباس و نمایندگى آقاى آقا ‌میرزا ‌على کازرونى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى

+++

آقا ‌میرزا‌ على کازرونى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

شرح انتخابات ایالت کرمان در خبر نمره 13 به عرض مقام مجلس مقدس رسیده در نتیجه آقاى آقا‌ شیخ‌ محمود دبستانى با نه‌هزار و چهار صد و سى و هفت رأى از بیست و دو هزار و هشتصد و چهل و سه رأى حائز اکثریت و شعبه شش صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى دبستانى از کرمان، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى آقا‌سید‌یعقوب راجع به دستور فرمایشى دارید؟

آقا‌سید‌یعقوب- به حسب صورتى که ما اینجا داریم عده نمایندگانى که انتخابشان تصویب شده است سه ربع نمایندگان حاضر شده است و بر حسب میزان ‌الان مجلس رسمى است و این مسئله باید معین شود. خواستم ببینم به عرض مقام ریاست رسیده است یا نه، اگر رسیده است اعلام بفرمایند چون به اعتبار مواد قانونى که ما داریم ابتداى دو سال از همان روزى که اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر در مرکز گذشت حساب می‌شود و تکلیف دولت هم معین می‌شود و معلوم می‌شود که حکومت پارلمانى است و ترتیب وارد شدن در امور سیاسى است. خواستم به مقام ریاست عرضه بداریم که الان که موقع ظهر است مجلس رسمى شده که اگر تا آخر دوره زنده بمانیم متذکر باشیم.

رئیس- تذکر آقا به موقع بود و همین طور است که می‌فرمایند سه ربع از نمایندگان اعتبارنامه‌هاشان تصویب شده است و تنها اثرى که ما الان مى‌توانیم بگیریم این است که ساعت افتتاح مجلس هفتم را مى‌توانیم تعیین کنیم ولى مزاحم این نیست که ما به کار خودمان دوام بدهیم.

بعضى از نمایندگان- صحیح است.

خبر از شعبه اول:

به تاریخ نهم اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه ایوانکى و خوار و ورامین انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت استفاده از حق انتخاب با تعیین ابتدا و انتهاى آن در سرتاسر حوزه انتخابیه مذکوره منتشر و در رأس مدت معینه انتخابات شروع و معادل 12630 تعرفه در بلوک ثلاثه توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى آقا ‌سید ‌ابوالحسن‌ خان با اکثریت 12488 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت رسیدگى به شکایات اعتراضى بر صحت جریان انتخاب نشده و بعداً نیز معترض نبود لهذا شعبه 1 حسن جریان انتخابات بلوک ثلاثه را با صحت انتخاب آقاى آقا ‌سید ابوالحسن‌خان تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى آقا ‌سید ابوالحسن‌ خان، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى میرزا ربیع‌ خان جهان‌شاهى با 14263 رأى در حوزه تبریز انتخاب و شعبه 2 نمایندگى ایشان را به اتفاق تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى مصدق جهان‌شاهى، موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

دوسیه انتخاب حوزه کردستان در شعبه سوم مورد مطالعه واقع از 6 خردادماه توزیع تعرفه و اخذ آرا شروع شده و از 2 تیرماه استخراج آرا به عمل آمده در نتیجه آقاى میرزا اسمعیل رحیم‌زاده با اکثریت 24490 رأى منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده

+++

شد، نظر به این که جریان انتخابات حوزه کردستان بر طبق مقررات قانون واقع شده و شکایتى مشاهده نگردید شعبه سوم صحت انتخاب آقاى رحیم‌زاده را تصدیق و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به‌ صحت انتخاب و نمایندگى آقاى رحیم‌زاده از کردستان، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

انتخابات حوزه شاهرود و بسطام 11 اردیبهشت 1307 شروع و 11 خرداد 1307 خاتمه پذیرفته و 8556 تعرفه توزیع شده آقاى آقا ‌سید ‌حسین آقایان با اکثریت 8213 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب شده دوسیه انتخاب ایشان در شعبه چهارم مطرح شور گشته و صحت نمایندگى معزى‌الیه مورد تصدیق اکثریت شعبه چهارم شد لذا خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى آقا حسین آقایان از شاهرود، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات عراق و توابع به قرارى است که ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رسد.

حکومت عراق در تاریخ 15 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه محل براى تشکیل انجمن نظارت دعوت پس از تعیین هیئت‌عامله خود و انجمن‌هاى نظارت دعوت پس از تعیین هیئت‌عامله خود و انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را در شهر و بلوکات منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا را از اول خرداد الى پانزدهم تعیین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده پس از ختم موعد قانونى شروع به استخراج آرا نموده در نتیجه حاج آقا اسمعیل عراقى از 28943 ورقه رأى مأخوذه با اکثریت 27780 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و تا ختم مدت قانونى شکایتى هم به انجمن نظارت مرکزى نمى‌رسد.

شعبه پنجم با نهایت دقت به دوسیه و مدارک موجوده رسیدگى نموده صحت انتخابات عراقی و نمایندگى آقاى حاجى آقا اسمعیل عراقى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى میرزا اسمعیل‌ خان عراقى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

در تاریخ 16 اردیبهشت 1307 بر طبق دستور وزارت داخله و دعوت حکومت محمره سى و شش نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در حکومت حاضر پس از انتخاب اعضای اصلى و اعضای على‌البدل انجمن نظارت انتخابات و دو حوزه فرعیه برحسب اعلانى که منتشر ساختند از تاریخ اول خردادماه الى پانزدهم مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا شده در موعد مقرر صندوق‌هاى حوزه‌هاى فرعیه نیز به مرکز رسیده از هیجدهم خرداد تا 22 خرداد مشغول استخراج آرا شده‌اند در نتیجه از مجموع شش‌هزار و پانصد و چهل و نه رأى آقاى میرزا حسین‌ خان موقر با داشتن پنج‌هزار و پانصد و سى رأى در درجه اول حائز اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه از محمره انتخاب، انجمن پس از مدت یک هفته قبول شکایات وارده و یک هفته رسیدگى آنها چون شکایات را قابل قبول ندانستند پس از استعلام از آقاى موقر و وصول قبولى اعتبارنامه نمایندگى ایشان را صادر مى‌نماید.

چون در موقع مقرره اعتراضى هم نسبت به انتخابات مزبور به مجلس نرسیده شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى موقر، آقایان

+++

موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 25 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه بجنورد انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت شرکت در انتخابات با تعیین مدت ابتدا و انتهاى آن در تمام حوزه انتخابیه مذکوره منتشر و معادل 7231 تعرفه در تمام حوزه مذکوره توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى آقا میرزا‌ على بزرگ‌نیا با اکثریت 6313 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به جریان انتخابات نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخاب و منتخب را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى آقاى بزرگ‌نیا، موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى میرزا ‌عبدالله ‌خان صادقى با 14529 رأى به نمایندگى تبریز انتخاب و شعبه انتخاب ایشان را به اتفاق تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى میرزا عبدالله خان صادقى از تبریز، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

شعبه سوم دوسیه انتخابات حوزه بوشهر را تحت مداقه قرار داد از ششم خرداد توزیع تعرفه شروع و اخذ آرا شده از 28 تا 30 استخراج آرا به عمل آمده و در نتیجه با اکثریت 14973 رأى از 20456 مجموع آرا آقاى میرزا محمدرضا مجتهد منتخب مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده.

نظر به این که جریانات بر طبق قانون بوده و شکایتى مشاهده نشد شعبه سوم صحت انتخابات آقاى میرزا محمدرضا مجتهد را تصدیق و براى تصویب خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى میرزا محمد‌رضاى شیرازى آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

انتخابات شوشتر و توابع در تاریخ 17 اردیبهشت 1307 شروع و 20 خرداد 1307 خاتمه پذیرفته 9778 ورقه تعرفه توزیع و آقاى میرزا محمود‌ خان ناصرى با اکثریت 7522 رأى براى نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب گشته شعبه چهارم به دوسیه مزبوره مراجعه و صحت انتخاب معزى‌الیه را تصدیق و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى میرزا محمود‌ خان ناصرى، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس مقدس رسیده است و در نتیجه آقاى حاج حسین آقا مهدوى (امین‌الضرب) با اکثریت 46671 رأى از 51776 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى منتخب و شعبه صحت انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

محمدولى میرزا- بنده مخالفم.‏

رئیس- مى‌ماند براى جلسه آینده‏.

از شعبه ششم:

انجمن انتخابات ارامنه و کلدانیان شمال بر حسب دعوت

+++

ایالت آذربایجان تشکیل پس از انتخاب هیئت رئیسه خود در مرکز و شعب فرعیه شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده در نتبجه استخراج آرا آقاى سهراب ‌خان ساکینیان به اکثریت سه‌هزار و پنجاه و یک رأى از مجموع سه‌هزار و سیصد و هفتاد و نه رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و چون شکایاتى قابل قبول در موعد مقرر به انجمن واصل نشده انجمن اعتبار‌نامه ایشان را صادر مى‌نماید - چون اعتراضى هم به مجلس از بابت انتخابات مزبوره نرسیده شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى سهراب ‌خان ساکینیان نماینده ارامنه شمال، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

در تاریخ 29 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانونى اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه فارس انتخاب و اعلان عمومى با تعیین ابتدا و انتهاى مدت استفاده مردم از حق انتخاب در سرتاسر حوزه انتخابیه مذکور منتشر و معادل 42574 تعرفه در حوزه مذکور توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى آقا میرزا ابراهیم خان قوام با اکثریت 39682 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت انتخابات فارس مورد اعتراضى نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات را تأیید و راپورت انتخاب آقاى قوام را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى وثوق‏.

وثوق- بنده موافقم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به انتخاب و نمایندگى آقاى قوام از شیراز، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى نصرت‌الله خان اسکندرى با 11862 رأى در حوزه تبریز انتخاب و شعبه 2 به اتفاق نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى نصرت‌الله خان اسکندرى، موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

جریان انتخاب حوزه ملایر و تویسرکان را شعبه سوم تحت مطالعه آورده از 27 اردیبهشت الى 27 خردادماه انجمن به موجب اعلانات منتشره مشغول توزیع تعرفه و اخذ آرا بوده در نتیجه قرائت آرا آقاى ملک‌مدنى با اکثریت 30873 رأى از 31232 مجموع آرا منتخب مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد نظر به این که انتخابات حوزه ملایر و تویرسکان بر طبق مقررات قانون جریان داشته شکایتى هم نبود، شعبه سوم صحت انتخاب آقاى ملک‌مدنى را تصدیق و خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى ملک‌مدنى، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه چهارم:

دوسیه انتخابات سیرجان در شعبه چهارم مطرح و انتخابات حوزه مزبوره 31 اردیبهشت 1307 شروع و 16 تیرماه 1307 خاتمه پذیرفته در مدت مزبوره 13717 تعرفه توزیع و آقاى مرآت اسفندیارى با 12778 رأى به نمایندگى دوره هفتم مجلس شوراى ملى منتخب گردید شعبه چهار جریان انتخابات مزبوره را قانونى دانسته به صحت آن رأى داد و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى

+++

مرآت اسفندیارى، موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات فومن و توابع از قراری است که ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رساند:

حکومت فومن در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه محل رابراى تشکیل انجمن نظارت دعوت پس از تعیین هیئت‌عامله خود و انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را در شهر و بلوکات منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا را از دوم خرداد الى 11 که ده روز باشد تعیین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده پس از ختم موعد قانونى شروع به استخراج آرا نموده در نتیجه آقاى اورنگ شیخ‌الملکى با اکثریت 7025 رأى از 7240 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و تا ختم مدت قانونى هم شکایت به انجمن نظارت نرسیده مطابق قانون‌ اعتبار‌نامه صادر به ضمیمه صورت‌مجلس به امضای انجمن نظارت مرکزى و حکومت محل رسانیده انجمن را منحل مى‌نمایند - شعبه پنجم پس از رسیدگى به دوسیه و مدارک موجوده و شکایتى که با مهار مجهول به عنوان وزارت داخله ضمیمه بود پس از ملاحظه و مطالعه کامل مواد شکایات را درباره آقاى اورنگ شیخ‌الملکى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى اورنگ شیخ‌الملکى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه ششم:

انجمن انتخابات ارامنه جنوب در تاریخ 31 اردیبهشت 1307 بر حسب دعوت حکومت طهران موافق قانون تشکیل پس از تعیین هیئت رئیسه و انجمن‌هاى فرعیه شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده در نتیجه از مجموع ده‌هزار و ششصد و نوزده رأى مستخرجه آقاى یوسف میرزا یانس با داشتن نه‌هزار و هشتصد و هشتاد رأى در درجه اول حائز اکثریت و به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شده‌اند. نظر به این که شکایاتى در دوسیه انتخابات مزبوره موجود نبود و به مجلس هم اعتراضى نرسیده شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق مى‌نمایند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى میرزا یانس، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 بر طبق مواد 14 و 21 و تبصره ماده 16 قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعبات فرعیه حوزه انتخابیه اردبیل انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت استفاده از حق انتخاب و در تمام حوزه انتخابیه مذکوره با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشر و در ظرف مدت مقرره در مجموع 38024 تعرفه توزیع و اخذ شده آقاى میرزا صادق خان طباطبایی وکیلى به اکثریت 31904 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات صحت جریان انتخابات مورد تعرض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخابات اردبیل را تأیید و راپورت انتخاب وکیلى را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى طباطبایی وکیل، موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

آقاى حاجى رحیم ‌آقا قزوینى با 14254 رأى از 45744 رأى از حوزه تبریز انتخاب و شعبه 2 انتخاب ایشان را تصدیق مى‌نماید.

+++

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى حاج رحیم آقاى قزوینى از تبریز، موافقین قیام فرمایند.

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه سوم:

جریان انتخابات حوزه ملایر و تویسرکان را شعبه سوم تحت مطالعه قرار داده در 27 اردیبهشت شروع به توزیع تعرفه و 2 خرداد اخذ آرا خاتمه یافته در نتیجه استخراج آرا آقاى اسمعیل‌ خان ظفرى با اکثریت 26058 رأى از 31232 مجموع آرا منتخب و مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شده.

نظر به این که جریان انتخابات موافق قانون بوده و شکایتى نشده است شعبه سوم صحت انتخاب آقاى ظفرى را تصویب و خبر آن را براى تصدیق تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى اسمعیل‌ خان ظفرى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى از نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

حکومت قم در تاریخ 10 اردیبهشت 1307 برطبق ماده 14 قانون انتخاب سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه محل را براى تشکیل انجمن نظارت دعوت پس از تعیین هیئت رئیسه و عامله خود انجمن فرعى اعلان انتخابات را در شهر و توابع منتشر و مدت توزیع تعرفه و اخذ آرا را از دوم خرداد الى 11 که ده روز باشد تعیین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده (در این بین شکایاتى از طرف یک عده به انجمن رسیده ولى انجمن شکایات را وارد ندانسته) پس از ختم موعد قانونى شروع به استخراج آرا نموده در نتیجه آقاى دربانى با اکثریت 5111 رأى از 6967 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و تا ختم مدت قانونى شکایتى دیگر به انجمن نظارت نرسیده مطابق قانون اعتبارنامه صادر و به ضمیمه صورت‌مجلس به امضای انجمن نظارت و حکومت محل صادر و انجمن را منحل مى‌نمایند - شعبه پنجم پس از رسیدگى به دوسیه و مدارک موجوده و شکایات واصله صحت انتخابات قم و نمایندگى آقاى دربانى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى دربانى از قم، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. از اینجا اگر نمره‌هاى ترتیبى ما به هم مى‌خورد براى این است که در اعتبارنامه‌ها و دوسیه‌هاى انتخابات که بین شعب به طور حروف تهجى تقسیم شده بود عده نماینده در بعضى حوزه‌هاى انتخابیه کمتر بوده است و به این مناسبت شماره راپورت‌هاى بعضى شعب زیادتر است.

بنابراین آن ترتیب تغییر مى‌کند و از این جهت دیگر نمره ترتیبى رعایت نمى‌شود و هر نقطه که وکیل محذوف دارد یعنى ندارد آن کسى که بعد از اوست قرائت مى‌کنیم.

بعضى از نمایندگان- صحیح است.

خبر از شعبه اول:

به تاریخ 29 اردیبهشت مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه انتخابیه فارس انتخاب و اعلان عمومى با تعیین ابتدا و انتهاى مدت استفاده از حق انتخاب منتشر و معادل 42574 تعرفه در حوزه انتخابیه مذکوره توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى آقا میرزا ابوالفضل مجتهد با اکثریت 36845 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به صحت جریان انتخاب نرسیده و بعداً نیز شکایتى نرسیده بود لهذا شعبه 1 صحت جریان انتخاب را تأیید و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى آقا میرزا ابوالفضل مجتهد، موافقین قیام فرمایند.

+++

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت گیلان تاریخ 22 اردیبهشت از طبقات مختلفه دعوت و مطابق مقررات قانونى انجمن را تشکیل و بر طبق اعلان از 5 خرداد الى 16 تعرفه توزیع پس از استخراج آرا آقاى طالش خان با اکثریت 18294 رأى از 19021 رأى به نمایندگى انتخاب و نظر به صحت جریان قانونى انتخابات و عدم شکایت شعبه 2 به اتفاق آرا نمایندگى ایشان را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى طالش خان موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه 3:

دوسیه انتخابات زرتشتیان را شعبه سوم تحت مطالعه قرار داده بر طبق اعلانات منتشره توزیع تعرفه در حوزه‌هاى مختلفه به عمل آمده در نتیجه قرائت آرا آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ با اکثریت 3138 رأى منتخب مراتب به وزارت جلیله داخله اطلاع داده شد نظر به این که جریان انتخابات زرتشتیان مطابق قانون واقع شده و شکایتى نبوده لهذا شعبه سوم صحت انتخاب آقاى ارباب کیخسرو را تصدیق و خبر آن را تصویب و تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- آقاى آقا‌سید‌کاظم‏

آقا‌سید‌کاظم یزدى- بنده مخالفم‏.

رئیس- می‌ماند براى جلسه بعد

از شعبه پنجم:

حکومت قشقایی در تاریخ 22 تیرماه 1307 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات 36 نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه را براى تشکیل انجمن نظار دعوت و پس از تعیین هیئت‌عامله خود و انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخابات را منتشر کردند و مدت توزیع و اخذ آرا را 28 تیرماه الى 6 امرداد تعیین و از روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده پس از ختم موعد قانونى شروع به استخراج آرا نموده و در نتیجه آقاى سید ابراهیم ضیاالواعظین با اکثریت 2915 رأى از 9943 رأى قرائت شده به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و چون تا مدت قانونى شکایتى به انجمن نظار نمى‌رسد مطابق قانون اعتبارنامه صادر و بقیه صورت مجلس به امضاى انجمن نظارت و حکومت محل می‌رساند و انجمن را منحل مى‌نماید. شعبه پنجم پس از رسیدگى به دوسیه و مدارک موجوده صحت انتخابات قشقایی و نمایندگى آقاى سید ابراهیم ضیاالدین را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى ضیا از قشقایی، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 29 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه فارس انتخاب و اعلان انتخاب با تعیین ابتدا و انتهاى مدت آن در سرتاسر حوزه انتخابیه منتشر و معادل 42574 تعرفه توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى میرزا رضا ‌خان حکمت با اکثریت 34980 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت مذکوره صحت جریان انتخاب مورد اعتراض نشده و بعداً نیز شکایتى نرسیده است. لهذا شعبه یک صحت جریان انتخابات را تأیید و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى آقا میرزا رضا‌خان حکمت، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

+++

حکومت گیلان مطابق خبر نمره 19 اهالى دعوت و پس از استخراج آرا آقاى آقا سید‌ محمود با اکثریت 18383 رأى 19021 رأى به نمایندگى دوره هفتم انتخاب و شعبه دو صحت انتخاب را تصدیق مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى حاج سید‌ محمود از رشت، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات مراغه به شرحى است که تحت نمره 5 خبر آن به عرض رسیده آقاى اسکندر‌ خان مقدم با اکثریت 19740 رأى از 33192 رأى در درجه دوم به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شدند و شعبه پنجم پس از رسیدگى به مدارک موجوده صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى اسکندر خان مقدم موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 25 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه ملت کلیمیان تشکیل و اعلان انتخابات در کلیه نقاط کلیمى‌نشین با تعیین ابتدا و انتهاى مدت استفاده از حق انتخاب منتشر و معادل 5847 تعرفه توزیع و اخذ و در نتیجه آقاى دکتر لقمان نهورى با اکثریت 5356 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ضمن مدت قانونى شکایتى دایر به انتخابات نرسیده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخابات را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى دکتر لقمان، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت تربت به تاریخ 16 اردیبهشت مطابق قانون از طبقات مختلف دعوت مدعوین انجمن نظار را از بین خود انتخاب و مطابق اعلان منتشره از سوم خرداد الى چهاردهم تعرفه توزیع و پس از استخراج آرا آقاى حاج ‌امین تربتى با اکثریت 7920 رأى از 11220 رأى انتخاب و نظر به این که کلیه جریان مطابق قانون بوده و شکایتى هم نبوده است. شعبه دو به اتفاق آرا نمایندگى آقاى حاج ‌امین تربتى را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى حاج ‌امین تربتى موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات شهرضا به قرارى است که ذیلاً به عرض مجلس مقدس می‌رسد:

در 15 اردیبهشت 1307 حکومت شهرضا 36 نفر از معتمدین محل دعوت نموده پس از انتخاب اعضای انجمن نظار و تعیین انجمن‌هاى فرعى در 22 اردیبهشت اعلان انتخاب منتشر و از اول خرداد تا 14 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا و از روز 15 شروع به استخراج آرا نموده و در نتیجه آقاى میرزا حسین خان جلایی با اکثریت 14167 رأى از 14517 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و چون انجمن نظار مرکزى شهرضا برخلاف استقلال قانونى که براى انجمن‌هاى فرعى مقرر است عملیات انجمن نظار جرقویه را صحیح ندانسته و آرای حوزه مزبوره را ملغى نموده بودند شعبه با کمال دقت مراتب را تحت رسیدگى درآورده چون با صرف‌نظر نمودن از آرا حوزه جرقویه باز آقاى جلایی حائز اکثریت بودند و از طرقى نظر به رعایت استقلال قانونى که براى انجمن فرعى معین است اظهارات انجمن مرکزى شهرضا را غیر

+++

وارد دیده و براى این که حوزه جرقویه از حقوق ملى خود بهره‌مند شده باشند آرای حوزه مزبوره را هم ضمیمه نموده و به اتفاق آرا صحت انتخابات شهرضا و نمایندگى آقاى میرزا حسین ‌خان جلایی را تصدیق و اینک خبر آن را به مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى می‌گیریم به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى میرزا حسین‌ خان جلایی، موافقین قیام بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

جلایی- بنده تقاضاى ختم جلسه دارم‏.

عراقى- بنده با ختم جلسه مخالفم‏.

رئیس- آقاى جلایی‏

جلایی- چون یک ساعت از ظهر می‌رود بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌ام ولى نظر به این که آقایان میل دارند که جلسه باشد بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى زوار

زوار- چون آقاى جلایی مخالفت خودشان را پس گرفتند بنده عرضى ندارم.

رئیس- بنده گمان مى‌کنم سعى و مراقبتى که امروزه در پیشرفت کارها به عمل آمده عدیم‌النظیر است و تقریباً تمام اعتبارنامه‌ها خوانده شده و بنده چند فقره اعتبارنامه بیشتر رو‌به‌رو ندارم. و براى این که امروز نمونه از فعالیت باشد از آقایان خواهش مى‌کنم همین طور جلسه را ادامه بدهند تا تمام شود. بیش از یک ربع ساعت هم وقت لازم ندارد.

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏.

خبر از شعبه اول:

تاریخ 15 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه بروجرد و انتخاب و اعلان عمومى براى استفاده مردم از حق انتخاب در کلیه نقاط مربوطه با تعیین مدت ابتدا و انتهاى توزیع و اخذ تعرفه منتشر و معادل 37193 تعرفه توزیع و اخذ در نتیجه آقاى آقا میرزا محمدتقى ثقه‌الاسلام با اکثریت 35359 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در ظرف مدت قانونى اخذ و رسیدگى به شکایات شکایتى نرسیده و صحت جریان مورد اعتراض نشده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخاب را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى آقا میرزا محمدتقى ثقهالاسلام، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت بختیارى مطابق قانون در 2 تیرماه طبقات مختلف را دعوت و انجمن نظار را در بین خود انتخاب کرده اعلان انتخابات را منتشر و از 9 تیر الى 15 تیر تعرفه توزیع پس از استخراج آرا از 2713 رأى آقاى امیرحسین خان ایل‌خان با 2508 رأى حائز اکثریت بوده و شکایتى هم به انجمن نظار یا به مجلس مقدس نرسیده لذا شعبه 2 به اتفاق آرا به نمایندگى آقاى ایل‌ خان رأى داده جریان انتخابات حوزه بختیارى را مطابق قانون تصدیق کرده‌اند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى امیرحسین خان بختیارى، موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

حکومت مشهد مقدس در تاریخ 18 اردیبهشت 1307 به موجب ماده 14 قانون انتخابات 36 نفر از طبقات شش‌گانه براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات دوره هفتم تقنینیه دعوت و پس از حضور اعضای اصلى و على‌البدل را موافق قانون معین نموده بعد از تعیین هیئت رئیسه و تعیین انجمن‌هاى فرعى اعلان انتخاب را در تاریخ 3 و 4 خرداد منتشر و از 15 خرداد الى 30 خرداد 16 روز از براى توزیع تعرفه و اخذ آرا معین نموده و در روز مزبور شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا گردیده و پس از خاتمه توزیع و اخذ آرا شروع به استخراج

+++

آرا نموده و مجموع آرای منتشره 47244 و از این آرا آقاى حاج حسن ‌آقا ملک با اکثریت 34617 رأى براى نمایندگى مجلس منتخب شدند پس از خاتمه قرائت آرا در موعد مقرره براى رسیدگى به شکایات وارده شکایاتى از بعضى وجوه اهالى رسیده و انجمن مرکزى به طور دقت رسیدگى به اعتراضات وارده نموده جواب هر یک از آنها را مفصلاً داده - شعبه پس از رسیدگى کامل به دوسیه و اعتراضات وارده و جواب آنها اعتراضات را غیر وارد دانسته و با اکثریت آرا صحت نمایندگى آقاى حاج حسن‌ آقا ملک را تصدیق نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- آقاى بزرگ‌نیا

بزرگ‌نیا- بنده مخالفم.‏

رئیس- مى‌ماند براى جلسه بعد.

از شعبه اول:

به تاریخ 15 اردیبهشت 1307 مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و على‌البدل و شعب فرعیه حوزه انتخابیه بروجرد انتخاب اعلان عمومى براى دعوت مردم به جهت استفاده از حق انتخاب با تعیین ابتدا و انتهاى مدت توزیع و اخذ تعرفه منتشر و معادل 37193 تعرفه توزیع و اخذ و درنتیجه آقاى میرزا احمد‌ خان اعتبار با اکثریت 35504 رأى به نمایندگى مجلس شوراى انتخاب و چون در پایان مدت مقرره قانونى براى اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراضى نسبت به جریان انتخاب نشده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخاب را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى اعتبار، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه دوم:

حکومت دزفول مقدمات تشکیل انجمن را مطابق قانون فراهم و پس از تشکیل انجمن اعلان انتخابات را منتشر از تاریخ 8 خرداد الى 18 تعرفه توزیع و در نتیجه استخراج آرا آقاى محمدتقى‌ خان اسعد با اکثریت 5542 رأى از 8026 به نمایندگى آن حوزه انتخاب شعبه 2 به اتفاق آرا نمایندگى ایشان را تصدیق نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى محمدتقى ‌خان اسعد، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات مشهد به شرحى است که تحت نمره 22 خبر آن به عرض مجلس مقدس رسیده، آقاى آقا رضا مهدوى با اکثریت 31586 رأى از 47244 رأى به نمایندگى رسیدگى به مدارک موجوده صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى امیرحسین خان‏

امیرحسین خان- عرضى ندارم. موافقم‏.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى آقاى مهدوى، موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه اول:

به تاریخ 19 اردیبهشت مطابق مقررات قانون اعضاى انجمن اصلى و فرعى و على‌البدل حوزه انتخابیه بنى‌طرف انتخاب و اعلان براى دعوت مردم به جهت شرکت و استفاده از حق انتخابات با تعیین مدت ابتدا و انتهاى توزیع و اخذ تعرفه منتشر و معادل 5887 تعرفه توزیع و در نتیجه آقاى آقا شیخ محمدجواد با اکثریت 5259 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب و چون در پایان مدت اخذ و رسیدگى به شکایات اعتراض به صحت جریان انتخاب نشده بود لهذا شعبه یک صحت جریان انتخاب را تصدیق و راپورت آن را تقدیم مى‌دارد.

+++

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى آقا شیخ محمد‌جواد، موافقین قیام فرمایند.

(جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

از شعبه پنجم:

جریان انتخابات مشهد مقدس به شرحى است که تحت نمره 23 خبر آن به عرض مجلس مقدس رسیده، آقاى آقا حسن آقا کفایی با اکثریت 29462 رأى از 47244 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شده‌اند و شعبه پنجم پس از رسیدگى به مدارک موجوده صحت نمایندگى ایشان را تصدیق اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى میرزا حسن خان کفایی، موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

(بقیه راپورت‌ها نیز به شرح ذیل از طرف شعبه پنجم قرائت و تصویب گردید.)

جریان انتخابات مشهد به شرحى است که تحت نمره 22 خبر آن به عرض مجلس مقدس رسیده آقاى میرزا ابراهیم خان امیرتیمور کلالى با اکثریت 28867 رأى از 47244 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب شده‌اند، شعبه پنجم پس از رسیدگى به مدارک موجوده صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى امیرتیمور کلالى از مشهد، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

جریان انتخابات عراق و توابع به قرارى است که تحت راپورت نمره 15 به عرض مجلس مقدس رسیده است در نتیجه آقاى مرتضى قلی ‌خان بیات با اکثریت 27357 رأى به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى شیخ‌ الملک‏

اورنگ شیخ‌ الملکى- راجع به آقاى حاج امین‌الضرب چون شاهزاده محمدولى میرزا مخالفت خودشان را پس گرفته‌اند استدعا دارم تجدید رأى بفرمایید.

رئیس- اولاً باید استرداد مخالفت از طرف خودشان بشود. ثانیاً تکلیف این اعتبار‌نامه را معین می‌کنیم بعد می‌پردازیم به آن مسئله. رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى بیات، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(خطاب به آقاى محمدولى میرزا) همان طور که آقاى شیخ‌ الملک اظهار کردند صحیح است؟

محمدولى میرزا- بنده بر حسب تقاضایى که جمعى از دوستان محترم از بنده نمودند به خواهش ایشان تسلیم شده و مخالفت خودم را پس گرفتم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى آقاى حاج امین‌الضرب از طهران موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

جریان انتخابات طهران و توابع به قرارى است که در تحت راپورت نمره 2 به عرض مجلس رسیده است. در نتیجه آقاى آقا میرزا حسین ‌خان پیرنیا حائز اکثریت بوده و چون از قبول نمایندگى معذرت خواسته و استعفا داده‌اند و آقاى آقا شیخ على مدرس که در درجه 13 با داشتن 24147 رأى 51776 رأى قرائت شده حائز اکثریت بوده‌اند انجمن نظارت مرکزى موافق ماده 51 قانون انتخابات به جاى آقاى پیرنیا معین و اعتبارنامه به اسم آقاى آقا شیخ ‌على مدرس صادر مى‌نماید شعبه هم پس از رسیدگى صحت نمایندگى آقاى آقا شیخ على مدرس را تصدیق و خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت انتخاب و نمایندگى آقاى آقا شیخ‌ على مدرس، موافقین قیام فرمایند.

‌(عده زیادى قیام کردند)

رئیس- تصویب شد.

+++

خبر از شعبه پنجم:

حکومت فسا و داراب 11 خرداد 1307 سى و شش نفر از معتمدین طبقات شش‌گانه دعوت پس از تعیین انجمن از 18 خرداد الى 23 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده در نتیجه آقاى ذوالقدر با اکثریت 4204 رأى از 5942 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره هفتم تقنینیه انتخاب و پس از انقضای مدت قانونى براى پذیرفتن شکایات انجمن منعقد چون شکایتى نرسیده بود انجمن منحل شعبه پنجم از رسیدگى به دوسیه صحت انتخاب آقاى ذوالقدر را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى ذوالقدر از فسا، موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

حکومت فردوس در تاریخ 26 اردیبهشت 1307 مطابق ماده 14 قانون 36 نفر از وجوه اهالى را براى تشکیل انجمن دعوت و از 5 الى 25 خرداد شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نموده در نتیجه آقاى امیرتیمور کلالى با اکثریت 10856 رأى از 14627 رأى انتخاب شدند چون قبلاً از خراسان انتخاب شده بودند و حکومت به نمره 5260 اطلاع داده که از نمایندگى فردوس استعفا داده‌اند و آقاى میرزا حسن‌ خان مسعودى سالار مؤید در درجه دوم حائز اکثریت بوده و از 14627 رأى با اکثریت 1361 رأى انتخاب شده‌اند و انجمن مرکزى صحت انتخاب ایشان را تصدیق نموده و شعبه پنج پس از رسیدگى به دوسیه چون شکایتى نرسیده بود صحت انتخاب آقاى میرزا حسن ‌خان مسعودى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى مسعودى، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. تمام اعتبار‌نامه‌هایى که دوسیه و اسنادشان حاضر بود تا نمره آخر قرائت شد یکى دو فقره که نسبت به آنها مخالفت شد موافق نظامنامه امروز نمى‌شود در آنها صحبت کرد و مى‌ماند براى جلسه بعد و موافق نظامنامه داخلى پس از آن که سه ربع از نمایندگان معین شدند بایستى هیئت رئیسه دائمى انتخاب شود اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه روز چهارشنبه پس فردا سه و نیم قبل از ظهر معین می‌شود و دستور هم انتخاب هیئت رئیسه دائمى و مذاکره در اعتبار‌نامه‌هایى که باید درش مباحثه شود.

بعضى از نمایندگان- صحیح است.‏

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده می‌خواهم از آقاى بزرگ‌نیا تقاضا کنم چون در چند فقره مخالفتى که امروز از طرف آقایان مخالفت‌کنندگان شد بعضى مسترد کردید ایشان هم راجع به آقاى حاجى حسن ‌آقا مخالفت خودشان را پس بگیرند چون کسى که مریض است و در خارج است و در اینجا نیست مقتضى نیست با اعتبار‌نامه‌اش مخالفت شود.

بزرگ‌نیا- چون حضرت آقاى رئیس فرمودند مخالفت خودم را بنده پس مى‌گیرم.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به صحت نمایندگى و انتخاب آقاى حاج حسن‌ آقا ملک، آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اولاً بنده از آقاى رئیس خیلى تشکر مى‌کنم که امروز یک طورى مجلس را اداره فرمودند و اعتبار‌نامه‌ها تصویب شد که در مجالس گذشته سابقه نداشت. آقایانى که در سایر مجالس بوده‌اند می‌دانند که هیچ‌وقت مجلس این طور به سرعت کار نمى‌کرد لهذا بنده از طرف همه آقایان و عموم ملت ایران خواستم تشکر کنم. (نمایندگان- صحیح است) که با این ترتیب دیگر اعتبارنامه باقى‌ نمانده و مجلس وقت خواهد داشت که به کارهاى مملکتى بپردازد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده پیشنهاد کرده‌ام.

رئیس- پیشنهاد جنابعالى این است که فردا جلسه باشد

+++

نه چهارشنبه.

زوار- اجازه بفرمایید عرض کنم همان طورى که آقاى عراقى نماینده محترم تذکر دادند فعلاً در یک عصر عمل واقع شده‌ایم و نمونه‌اش هم این است که امروز تمام اعتبار‌نامه‌ها گذشت و تصویب شد و این مسئله در تاریخ مجلس‌هاى گذشته عدیم‌النظیر بوده است و نظر به این که مطابق نظامنامه تا هیئت رئیسه معین نشود نمى‌توان شروع به کار کرد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که فردا که روز سه‌شنبه است و بنا به سابقه هم روز تشکیل جلسه علنى است جلسه باشد که هیئت رئیسه معین شود و زودتر شروع به کار شود. خوب است آقایان هم موافقت بفرمایند که فردا جلسه باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود که جلسه آتیه فردا که سه‌شنبه است تشکیل شود. آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. بنابراین روز جلسه چهارشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر خواهد بود. آقاى افشار

افشار- راپورت حاج غلام‌حسین ملک را فراموش کردیم. می‌خواستم استدعا کنم در جلسه بعد در درجه اول جزو دستور باشد.

رئیس- بسیار خوب.

(جلسه یک ساعت و سى و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

+++

یادداشت ها
Parameter:293059!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)