صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 172 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 خرداد 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه راجع به تقاضاى اعتبار از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم یک فقره لایحه فورى مربوط به محدودیت روزنامه‌ها از طرف آقاى نخست وزیر و رد فوریت آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 172

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 خرداد 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه راجع به تقاضاى اعتبار از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم یک فقره لایحه فورى مربوط به محدودیت روزنامه‌ها از طرف آقاى نخست وزیر و رد فوریت آن

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، شهدوست، مؤید ثابتی، مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، دادور، کازرونیان، دبستانی، جهانشاهی، بهبهانی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، دولتشاهی، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

وزیر پست و تلگراف (آقاى انتظام)- در جلسه گذشته موقعى که لایحه کارمندان قراردادى وزارت پست و تلگراف مطرح بود و به تصویب رسید توجه نشد که در ماده یک بعد از کلمه میکانیسین کلمه کمک میکانیسین افتاده است استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که این کلمه در اصل قانون اضافه شود. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- در چاپ افتاده است باید اضافه شود.

2- تقدیم یک فقره لایحه مربوط به تقاضاى اعتبار از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى- نظر به این که بعضى مخارج فورى است که طرف احتیاج است مثل همین قسمت ملخ و بعضى مخارج دیگر که بایستى پرداخته شود و با آن لایحه قبلى که سه دوازدهم پیشنهاد شده بود این مخارج را نمی‌توان پرداخت و این مخارج هم خیلى ضرورى است لهذا لایحه‌ای است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که به کمیسیون مراجعه شود.

+++

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

3- تقدیم یک فقره لایحه فورى مربوط به محدودیت روزنامه‌ها از طرف آقاى نخست وزیر و رد فوریت آن

نخست وزیر- بنده زائد می‌دانم که راجع به مقام و اهمیت مطبوعات در کلیه شئون کشور در اینجا چیزى عرض کنم دولت فعلى هم همیشه سعى داشته است که نسبت به جراید نهایت مساعدت را بکند و اگر هم از آن تخلفاتى بروز می‌کرده است مطابق موازین قانونى که در دست داشته با آنها عمل کرده است ولى اوضاع و احوال عمومى کشور که لازم به شرح و توضیح نیست ایجات می‌کند که عده‌ روزنامه‌ها به یک حدى محدود بشود بنابراین لایحه به قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌کنم‏.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى- نظر به این که وضعیت فعلى مملکت ایجاب می‌نماید که در امر جراید و روزنامه‌جات منتشره تجدید‌نظر شود و مقرراتى متناسب با اوضاع و احوال کنونى با رعایت مصالح عمومى وضع گردد بنابراین ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن تقاضا مى‌شود.

ماده واحده: الف- دولت مکلف است تا شش ماه بعد از جنگ به بیش از هفت روزنامه و مجله یومیه و هفتگى در طهران و یک تا سه روزنامه در شهرستان‌ها اجازه انتشار ندهد. تعیین روزنامه‌هاى دولت به پیشنهاد دولت و موافقت کمیسیون‌هاى کشور و فرهنگ و مجلس شوراى ملى خواهد بود.

ب- هتاکى و اهانت به اشخاص و مؤسسات و مقامات داخلى و خارجى در روزنامه و مجله ممنوع و در صورت تخلف علاوه بر این که مرتکب به موجب قوانین کیفرى تعقیب و مجازات مى‌شود به محض تقدیم شکایت به محکمه از انتشار روزنامه و مجله موقتاً جلوگیرى خواهد شد تا وقتی که رسیدگى تمام شود.

رئیس- فوریت اول مطرح است آقاى طباطبایى.

طباطبایى- عرض کنم که این لایحه‌ها البته غیر از آن لایحه‌ای است که بنده دیروز شنیدم با کمال تأسف چند نفر از همکاران ما در تنظیمى دخالت داشته‌اند آن لایحه را بنده یک مرتبه گرفتم در جلسه خصوصى خواندم و فعلاً که این لایحه تنظیم و تقدیم شد بنده هم مثل همه آقایان همین حالا شنیدم که خواندند و به نظر من با صرف‌نظر از اصل موضوع که وقتى مطرح شد صحبت خواهم کرد مقتضى نیست که یک همچو لایحه که در حقیقت یک نوع غافلگیرى است اینجا بیاید و به فوریت بگذرد از مجلس چه فوریتى دارد لایحه است از یک سمت مربوط به وزارت فرهنگ است از یک طرف مربوط به دستگاه قضایى مملکت است از طرفى مربوط به اوضاع داخلى و اقتصادى مملکت است (نوبخت- برخلاف قانون اساسى مملکت است) و از طرفى مخالف با قوانین اساسى و اصولى آزادى این مملکت که متأسفانه هر چند ماه یک مرتبه دستخوش این نوع حوادث شده و می‌شود به نظر من اگر در اصل مطلب هم ضرورتى هست و مصلحت هست و احتیاجى هست اجازه بفرمایند آقایان که این لایحه سیر عادى خودش را در کمیسیون بکند و جلسه آتیه بیاید اینجا و اگر موافقت فرمودند آن وقت استدعا خواهم کرد که در این باب کمیسیون فرهنگ و کمیسیون دادگسترى دخالت بکنند امعان نظر بکنند مطالعه بکنند و با یک مطالعه بیشترى بیاید به مجلس اینجا مجلس شوراى ملى است مرکز ثقل مملکت است و مرجع صلاحیت‌دار حل و عقد تمام امور است ما که از کسى وحشتى نداریم تحت تأثیر واقع نمی‌شویم چه عجله دارد لایحه سیر عادى خودش را بکند در این یکى دو کمیسیون و با یک مطالعه خیلى بیشترى در یک جلسه خیلى نزدیکى (حتى ممکن است جلسه براى روز یکشنبه باشد) بیاید در مجلس مطرح شود تا با اطلاع بیشتر و با احاطه کامل بتوانیم در آن باب صحبت کنیم این است استدعاى من از آقایان.

رئیس- آقاى منشور موافقید؟

منشور- بلى‏

رئیس- بفرمایید.

منشور- من با تصدیق به این که بنده خودم وقتى قانون مطبوعات را آوردند از موافقین بودم و خیلى جدیت کردم که اشخاصى که داراى قلم و احترام هستند بهشان اجازه داده شود که روزنامه بنویسند و همچنین ممانعت نشود از

+++

اشخاصى که مى‌آیند و سرمایه ندارند به آنها هم حق بدهند ولى مى‌بینیم برخلاف انتظارى که داشتیم عده‌ای از جراید از حدود وظایفى که داشته‌اند تجاوز کرده‌اند و حتى‏...

نوبخت- آقا فوریت مطرح است چرا خارج از موضوع می‌شوید.

منشور- بنده خواستم عرض کنم که این مربوط به فوریت است و مى‌خواهم عرض کنم و ثابت کنم که فوریت لازم است پس در فوریت چه جور باید صحبت کرد؟ (خنده نمایندگان) بنده می‌گویم موافقم با فوریت باید ثابت کنم که‏...

نوبخت- باید ثابت کنید که فوریتش لازم است‏.

منشور- خوب بر شما ثابت خواهد شد یک قدرى حوصله داشته باشید حتى این آقایان قانون مطبوعات و سایر قوانین را مطالعه نکردند در صورتی که اولین چیزى که باید بدانند این است که قوانین چه حقوقى به مردم داده است و تا چه حدودى آزادى کلام مجاز است قانون اساسى آنچه را که اجازه داده است و گفته است این است که هر کس می‌تواند مقاله بنویسد چیز بنویسد و ممانعت هم نشود راجع به مذاکرات و مباحثات مجلس شوراى ملى است و همچنین دادن نظریه راجع به قوانین و پیشنهاداتى که از طرف دولت می‌شود براى تصویب و مقصود این است که اشخاص بتوانند افکار خودشان عقاید خودشان را صریح بگویند و کمک بکنند تا این که قوانینى که وضع می‌شود از حیث کلیه جهات جامع باشد البته بنده نمی‌خواهم در این قسمت‌ها وارد بشوم که بعضى از جراید به چه مناسبت بعضى از مقالات انتشار داده‌اند و بدیهى است جز نفع شخصى از انتشار این مقالات نظرى نداشته‌اند در صورتی که‏...

طباطبایى- آقا بایستى در فوریتش بفرمایید.

منشور- عرایض بنده هم همین طور است. غلط نیست.

طباطبایى- این صحیح است ولى فوریت مطرح است.‏

منشور- جنابعالى کولک محترم بنده هستید هم روزنامه‌نویس هستید و هم محترم و هم صاحب همه چیز ولى بنده هم عرایضى دارم که لازم است همه چیز را باید ملاحظه بفرمایید و اجازه بفرمایید بنده دو کلمه صحبت کنم گذشته از آن که ما دیدیم که اثر سوء نوشته‌جات سابق چه بود باز می‌بینیم که یک عده بدون ملاحظه سیاست داخلى و خارجى مملکت یک مطالبی را می‌نویسند که متأسفانه در افکار اشخاص عوام یک تأثیر بدى می‌کند و ممکن است عکس‌العمل بسیار بدى داشته باشد در این جور مواقع که عده‌ای روى اغراض شخصى و روى منافع می‌خواهند جامعه را به انحطاط بکشند دیگر موقع موقع تأمل نیست آقاى نوبخت موقعى است که باید فوراً اقدام کرد و به این جهت بنده با فوریت موافقم از لحاظ مصالح مملکت و باید هر کسى حد و حدود خودش را بداند.

نوبخت- چه مصالحى؟ مخالفت قانون اساسى است.

رئیس- آقاى نراقى شما در فوریت فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

نراقى- عرض کنم که بنده با فوریت مخالفم علتش هم این است که اخیراً در نتیجه انتشار بعضى مقالات در بعضى از جراید مرکز و فحاشى و هتاکى نسبت به مجلس شوراى ملى و نمایندگان مجلس یک حالت خشم و غضب و عصبانیتى در همه آقایان پیدا شده است‏....

همهمه بعضى از نمایندگان- این طور نیست. ابداً ابداً این طور نیست. اشتباه می‌کنید. اشتباه می‌کنید.

نراقى- و به دولت شاید القا شده است که یک همچو قانونى تهیه بشود بنده هم کاملاً موافقم که هرزه‌گویى و هتاکى را باید جلوگیرى کرد اما باید با ملایمت باید اخلاق به خرج داد کاملاً هم باید مجازات‌شان داد قانون براى مجازات هست راه هم باز است محکمه هم هست راه هم داریم پس با این سرعت و با این عجله تصمیم گرفتن براى تعطیل و جلوگیرى از روزنامه‌ها در مقابل هتاکى و هرزه‌گویى آنها مخالف با مشروطیت و اصول آزادى و شأن مجلس است گاهى اتفاق مى‌افتد که در بعضى از مواقع خشم و غضب‏....

طباطبایى- هرزه‌گى و هتاکى نیست آقا روزنامه‌ها هتاکى و هرزه‌گى نکرده‌اند آقا.

نراقى- و عصبانیت انسان پا روى منافع خودش

+++

می‌گذارد می‌خواهد درى را که با کلید باز کند کلیه کارگر نمی‌شد لگد می‌زند در را مى‌شکند باز مى‌کند بعداً می‌گوید که چرا این خسارت را به خودم وارد کردم ممکن بود پس از چند دقیقه تأمل ممکن است بالاخره در را باز کنم بنابراین بر اثر این حالت خشم و غضب که آقایان گرفتار شده‌اند صلاح نیست و شأن مجلس نیست.

جمعى از نمایندگان- این طور نیست.‏

نراقى- که ما یک لایحه به سرعت و عجله بگذارنیم که بعدها شاید خودمان پشیمان بشویم و بنده عقیده دارم که این لایحه سیر عادى خودش را در مجلس بکند برود به کمیسیون و در آنجا تا اندازه‌ای رویش مطالعه بشود همان طور که از صبح تا حالا چندین مرتبه فرمش تغییر کرد ممکن است از امروز تا شنبه هم فرمش تغییر بکند پس بهتر است برود به کمیسیون و در آنجا این را با مصالح کشور با اصول مشروطیت با قانون اساسى تطبیق بکنند و گزارش بدهند و الا هیچ کس با اشخاص هتاک موافق نیست و هتاک را باید دهانش را چاک داد.

عده‌ای از نمایندگان- رأى رأى‏

رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند (عده‌ای از نمایندگان برخاستند)

نراقى- با دقت شماره بشود.

هاشمى- چهل و سه نفر. عده حاضر در مجلس هشتاد هفت نفر

انوار- مسترد شد با ورقه رأى بگیرید.

هاشمى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

هاشمى- بنده با این لایحه و با محدودیت مطبوعات مخالف بودم و هستم و خواهم بود.

جمعى از نمایندگان- آقا مطرح نیست.‏

هاشمى- ولى در عین حال اکثریت را هم در همه جا محترم می‌دارم و بدیهى است که سایرین هم اکثریت مجلس را باید محترم بشمارند الآن رأى گرفته شد به فوریت این لایحه از هشتاد و هفت نفر چهل و سه نفر رأى دادند و تصویب نشد در این صورت چرا می‌خواهند باز فوریت را مطرح کنید آقا بگذارید مجلس جریان نظامنامه خودش را داشته باشد. تردیدى هم نیست.

نراقى- خوب بفرستید به کمیسیون از کمیسیون گزارش می‌آید اشکالى ندارد آقا

انوار- هر وقت یک اختلافاتى در مجلس پیدا شد و در موقع رأى تردیدى حاصل می‌شد می‌گفتند رأى با ورقه گرفته شود در نظامنامه هم هست و رأى با ورقه گرفته شود بهتر است عده که معلوم است اسامى هم معلوم است اسم هم نوشته می‌شود داده می‌شود عده رأى دهنده‌ها و مخالفت کنندگان معلوم می‌شود بنابراین بنده معتقدم با ورقه رأى گرفته شود.

نوبخت- تردیدى نبوده است که با ورقه رأى گرفته شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى خوانده می‌شود.

پیشنهاد مى‌کنم با ورقه رأى گرفته شود.

دهستانى- عرض کنم از طرف مقام ریاست اعلام رأى نشد و گفته نشد رد شد یا قبول شد پس معلوم نشده که تصویب شده یا نه و اختلاف و تردید وجود دارد و بنابراین باید با ورقه رأى گرفته شود.

هاشمى- تردید و اختلافى وجود ندارد مقام ریاست هم اخطار فرمودند که تصویب نشد.

رئیس- راجع به پیشنهاد آقاى دهستانى چه می‌فرمایید؟

طباطبایى- اجازه بفرمایید.

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- عرض کنم من از آقاى انوار که الآن نظامنامه در دستش است تعجب می‌کنم که ایشان چرا این صحبت را کردند و مجلس را معطل کردند. اجازه بفرمایید آقا در تابلو اینجا عده حاضر در جلسه را نشان مى‌دهد 87 نفر و بعد منشى مجلس شمرد چهل و سه نفر برخاسته بودند و چهل و چهار نفر برنخاسته بودند یعنى مخالف بودند در این صورت آقا کجایش تردید شده؟ که می‌فرمایید طبق نظامنامه با ورقه رأى گرفته شود؟ اصلاً تردیدى نشده است اختلافى هم نیست.

+++

انوار- ممکن است اشتباه شمرده شده باشد.

هاشمى- آقاى انوار بنده که مخالفم هیچ وقت دزدى نمى‌کنم و بدانید اگر یک رأى را من کم و زیاد کردم من وکیل دزدى هستم‏...

انوار- عرض کردم شاید اشتباه شده باشد.

هاشمى- نه خیر من اشتباه نمى‌کنم سن من هم مقتضى اشتباه نیست آقاى انوار

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- مطلب همان طورى است که آقاى هاشمى بیان کردند اختلاف و تردیدى هم نیست آقاى انوار آقاى رئیس هم اجازه نخواهند داد برخلاف نظامنامه یک عمل لغو بى‌سابقه آن هم در یک همچو موقعى در مجلس باقى بماند و اگر نخواهند این رأى صریح را مردد تلقى کنند و اصرار روى آن داشته باشند ما از جلسه بیرون می‌رویم و هیچ کارى هم نمى‌توانید بکنید.

یمین اسفندیارى- نه خیر اصرارى هم نداریم برود به کمیسیون‏.

انوار- اجازه می‌فرمایید چون آقاى طباطبایى به من حمله کردند. نظامنامه است اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- خوب بفرمایید ببینم نظامنامه چه جور است‏.

انوار- بنده عرضى ندارم من می‌خواستم عبارت نظامنامه را عرض کنم و الا برود به کمیسیون بنده عرضى ندارم بنده اصرارى ندارم حالا که آقاى طباطبایى این طور می‌فرمایید من عبارت نظامنامه را عرض کردم و الا برود به کمیسیون کشور و دادگسترى و معارف و شور بشود هر کجا می‌خواهد برود من حرفى ندارم.‏

رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود.

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه چهار ساعت به ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294045!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)