کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 142 صورت مشروح مذاکرات مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت جلسات قبل

2- تقدیم لایحه راجع به تسریع جریان ندادرسی راجع به روزنامه‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ به قید دو فوریت

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 142

صورت مشروح مذاکرات مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت جلسات قبل

2- تقدیم لایحه راجع به تسریع جریان ندادرسی راجع به روزنامه‌ها از طرف آقای وزیر فرهنگ به قید دو فوریت

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس 50 دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت جلسات قبل‏]

صورت جلسات قبل را آقاى فولادوند منشى به شرح زیر قرائت کردند

مجلس ساعت 11 و ده دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت مجلس قبل قرائت و پس از اعتراض آقاى بهادرى دایر به لزوم افشاى نام قاچاقچیان و جواب آقاى رئیس نسبت به صورت مجلس اعتراض دیگرى نبود

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: مهندس رضوى- حسن اکبر- صاحب‌جمع- دکتر فلسفى- اورنگ- فرامرزى- امیر‌تیمور- حسین وکیل- مسعود ثابتى- شهاب خسروانى- عباس اسکندرى- امامى اهرى- شریعت‌زاده‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: بیات- تولیت- سلطانى- اخوان- منصف- ابوالقاسم بهبهانى- رضوى- آصف- ناصرى- بهار- یمین اسفندیارى‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: محمد ذوالفقارى- ناصر ذوالفقارى- دکتر طبا- هراتى- محمد‌على مسعودى- قوامى‏

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى- آقاخان- بهزادى- اسدى- سزاوار- آشتیانى‌زاده- گلبادى- دکتر امینى- نیک‌پور- دکتر آشتیانى- قهرمان - مهدى ارباب- زنگنه‏

بقیه استیضاح آقاى رحیمیان مطرح و با اشاره به تبصره‌ای که در کمیسیون بودجه نسبت به عمران راه‌هاى بندر‌عبا‌س گذشته و لزوم توجه به عمران تمام نقاط کشور و شهرستان‌ها و توجه نمایندگان خراسان اظهار نمودند اهالى خراسان همیشه نسبت به اوامر دولت مطیع بوده چنان که منع کشت تریاک را در آنجا به طور کامل عملى کردند و حال آن که در بعضى نقاط دیگر کاشتند و دولت هم خریدارى کرد در خاتمه راجع به ختم امتیاز بانک شاهى معتقد بودند که بایستى این بانک که در حقیقت بانک اختناق ایرانى بوده است دیگر به عمل خود به هیچ‌وجه ادامه ندهد

آقاى وزیر دارایى در جواب آقاى عباس اسندرى با اشاره به توجه کامل دولت براى رفع فقر عمومى و اشاره به لایحه دو میلیون لیره جهت تعمیر کارخانه‌جات ارتش معتقد به لزوم قدرت ارتش از نظر مصالح کشور بوده و راجع به 120 میلیون ریال براى ساختمان بانک ملى اظهار نمودند مدیر کل بانک ملى داراى چنین اختیارى نبوده و در موقع ضرورت هم طبق اساسنامه باید با تصویب شورای عالى بانک باشد و نیز راجع به نشر دویست میلیون اسکناس در 24 و 26 به موجب قانونى اختیار این کار با مجلس شورای ملى است و دولت هم بدون اجازه مجلس اقدام به چنین کارى نخواهد کرد

راجع به قضیه نفت اظهار نمودند نظر به مسئولیت مستقیمى که اینجانب دارد باید عرض کنم به موجب قانون 30 مهر 26 دولت‌هاى گذشته در مقام انجام این تکلیف برآمده و نمایندگانى جهت این منظور از لندن آمده بودند و پس از مذاکره قرار شد نماینده

+++

تام‌الاختیارى از طرف شرکت اعزام شود دولت فعلى نیز چنان که در ماده 6 برنامه خود هم ذکر کرده نهایت کوشش را در اجراى این قانون و استیفاى حقوق ملت ایران نموده و به هیچ وجه فروگذار نخواهد کرد و نیز راجع به ساختمان تصفیه‌خانه‌ها در خارج ایران مکرر از طرف دولت به موجب اسناد موجوده اعتراض شده است و در خاتمه اظهار داشتند که در ظرف این دوماه و کسرى خدمت در وزارت دارایى مطالعات بسیارى نموده و به نمایندگان محترم نیز اطمینان می‌دهم که همیشه براى حفظ حقوق ملت ایران از هیچ گونه اقدامى فروگذار نخواهم کرد

در این موقع آقاى وزیر امور خارجه شرح مفصلى به عنوان جواب استیضاح از طرف آقاى نخست وزیر با تذکر کسالت ایشان قرائت و پس از ذکر مقدمه و این که آقاى عباس اسکندرى بیشتر مطالب تاریخى را بیان می‌کردند در خصوص نفت پس از اشاره به بیانات آقاى وزیر دارایى اظهار نمودند که دولت به هیچ‌وجه مسئول نشریاتى که مخبرین جراید منتشر و بعضى آن را ترجمه می‌کنند نیست و اقدامات دولت محصور به تکلیفى است که قانون 30 مهر ماه 1326 دایر به استیفاى کلیه مواردی که منابع ثروت ایران مورد تضییع واقع شده بخصوص نفت جنوب براى او معین کرده که اقدام نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملى برساند دولت آقاى ساعد بر طبق آن اقدام خواهد نمود چنان که این موضوع بالصراحه در ماده 6 برنامه دولت هم مذکور است و به مجلس شورای ملى نیز اطمینان می‌دهم که دولت به وظایف قانونى خودآگاهى کامل دارد و آقاى نخست وزیر در مصاحبه خود حتى اشاره‌اى هم که منافى با قانون مصوب مهر ماه 1326 باشد نکرده و نخواهد کرد و به کمک و پشتیبانى افکار عمومى و مجلس وشوراى ملى از وظایف خود به هیچ‌وجه کوتاهى نخواهدکرد در این موقع مقارن ظهر بنا بر پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

صبح روز شنبه 16 بهمن سه ربع به ظهر مجدداً مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و پس از تذکر آقاى رئیس دایر به این که جلسه پنجشنبه به عنوان تنفس ختم شده بود صورت جلسه فوق‌العاده‌ای که روز جمعه 15 بهمن ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به مناسبت واقعه تأسف‌انگیز سوء‌قصد بعد از ظهر به مناسبت واقعه تأسف انگیز سوء‌قصد نسبت به اعلیحضرت همایونى تشکیل شده بود قرائت و تصویب گردید

اسامى غائبین روز شنبه 16 بهمن ماه‏

غائبین با اجازه آقایان: مهندس رضوى- حسن اکبر- صاحب‌جمع- دکتر فلسفى- رستم گیو- اورنگ- اقبال –فرامرزى- حسین وکیل- تقى‌زاده- عباس اسکندرى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائى- معین‌زاده- تولیت- سلطانى- اخوان- منصف- ابوالقاسم بهبهانى- رضوى- آصف- ناصرى- بهار- یمین اسفندیارى- خوئیلر

آقاى دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور با اظهار مراتب تأسف و تأثر دولت از حادثه و پیش آمد سوء قصد نسبت به اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى بعد از ظهر روز جمعه 15 بهمن هنگام جشن سالیانه دانشگاه در محوطه دانشکده حقوق که از طرف یکی از مخبرین جراید به نام ناصر فخر‌آرایى به عمل آمده و در نتیجه حمله و شلیک 5 تیر گلوله اعلیحضرت همایونى مورد اصابت دو گلوله واقع و جراحت مختصرى در صورت و کتف وارد شده شرحى بیان داشته و از مندرجات دفترچه بغلى جانى مزبور که بر اثر رسیدگى به دست آمده شمه‌اى از هویت و مقاصد او را قرائت و بستگى وی را به حزب توده که در همان دفترچه به خط خود تأیید و تصدیق نموده اظهار داشتند در خاتمه دو فقره اعلامیه دولت را یکى راجع به برقرارى حکومت نظامى از ساعت 8 بعد از ظهر روز جمعه 15 بهمن در تهران و دیگرى نیز تصمیم به انحلال حزب توده را که محرک اصلى این گونه حوادث و بى‌نظمى‌ها و‌ مضر به استقلال کشور شناخته شده است به عرض مجلس رسانیدند که مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت در این موقع یک ربع ساعت بعد از ظهر به پیشنهاد آقاى دکتر طبا براى ده دقیقه جلسه به عنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید

ساعت ده و پنجاه دقیقه صبح روز یکشنبه 17 بهمن مجدداً مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

اسامى غائبین جلسه روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه‏

غائبین با اجازه آقایا‌ن: مهندس رضوى- حسن اکبر- صاحب‌جمع- رستم گیو- اورنگ- منصف- فرامرزى- حسین وکیل- مسعود ثابتى- دکتر مصباح‌زاده- نیکپور- عباس اسکندرى- دکتر متین دفترى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائى- تولیت- سلطانى- اخوان- ابوالقاسم بهبهانى- معین‌زاده- رضوى- آصف- ناصر- بهار- یمین اسفندیارى- گلبادى‏

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایی- آشتیانى‌زاده- دکتر اعتبار- کشاورز صدر- عزیز زنگنه- دکتر راجى- آقاخان- نراقى- دکتر طبا- محمد‌على مسعودى- سزاوار- مسعودى- شهاب خسروانى- دکتر امینى- قهرمان- بهزادى- اسدى- مکرم‏

جهت اخذ رأى درباره استیضاح از طرف آقاى دکتر طبا پیشنهاد راى ساکت تقدیم ونیز از طرف آقاى جواد عامرى فورمولى به این مضمون مجلس شورای ملى درورد استیضاح آقاى عباس اسکندرى پس از استماع توضیحات دولت دایر به این که به مسئولیت خودناشى از قانون مصوب 29 مهر 1326 راجع به استیفاء حداکثر حقوق ملت ایران نسبت به نفت جنوب به حد اکمل متوجه است و با استفاده از مذاکرات نمایندگان ملت در جریان استیضاح وظایف خویش را طبق دلالت وسیع قانون مزبور اجرا و گزارش اقدامات خود را براى کسب تکلیف به مجلس شورای ملى تقدیم خواهد نمود مذکرات را ختم می‌کند پیشنهاد و بر حسب پیشنهاد پنج نفر از آقایان نمایندگان با تذکر آقاى رئیس مبنى بر این که این فرمول هم همان رأى ساکت می‌باشد اخذ رأى شده از 91 نفر عده حاضر 86 ورقه سفید و 4 ورقه کبود شماره و از طرف مقام ریاست اعلام شد

آقاى رحیمیان بنا بر تقاضایی که آقای امیر‌‌تیمور با اشاره به وعده دولت راجع به رسیدگى در امور خراسان نمودند استیضاح خودشان را مسترد داشتند آقاى وزیر دارایى با تذکر به توجه دولت نسبت به تمام نقاط کشور و بالخصوص علاقه‌مندى خودشان از نظر سمت سابق خود در خراسان اظهار داشتند چون دولت مورد استیضاح واقع شده و کارهاى مهمى در پیش دارد بخصوص به اتفاتی که در این چند روز پیش آمده و اقداماتی که دولت کرده به نام دولت تقاضاى رأى اعتماد مى‌نماییم با تذکر آقاى ملک‌مدنى مبنى بر این که این رأى مربوط به استیضاح آقاى اسکندرى نیست و همچنین تذکر آقاى سزاوار و آقاى برزین مبنى بر این که مربوط به نفت نیست و تأیید عموم نمایندگان اخذ رأى اعتماد به دولت شده از 93 نفر عده حضار 89 نفر دولت آقاى ساعد رأى اعتماد و چهار نفر ورقه کبود دادند آقاى وزیر امور خارجه از طرف آقاى نخست وزیر از ابراز حسن ظن آقایان اظهار تشکر نموده و آقاى دکتر طبا متذکر شدند که برخلاف نظری که آقاى اسکندرى اظهار کرده بودند این رأى به هیچ‌وجه در تنفیذ یا تثبیت قرار داد اثرى ندارد و مورد تأیید نمایندگان واقع گردید در این موقع آقاى گنجه‌اى سؤال خود را دایر به اخبار و انتشاراتی که راجع به شیوع قاچاق از بنادر جنوب و جعل و تزویر در اسناد گمرکى و ورود اجناس بدون پرداخت عوارض و صدور اجناس ممنوعه و بالنتیجه گران شدن گندم در جنوب و خساراتی که از این راه‌ها به خزانه کشور وارد گردیده و همچنین اشاره و اتهامی که به بعضى از نمایندگان مجلس شده بیان نموده از آقاى معاون وزارت دادگسترى و آقاى وزیر دارایى خواستار شدند که اگر در بین نمایندگان مجلس کسانی که خود متهم باشند و یا از مرتکبین حمایت نموده و همچنین مأمورین گمرکى که غفلت کرده یا در این کار دخالت داشته‌اند توضیح بدهند و در خاتمه از آقاى دکتر راجى مصراً تقاضا کردند طبق وعده‌ای که داده‌اند اسم نمایندگانى را که شریک یا حامى مرتکبین می‌دانند در مجلس ذکر نموده و یا از گفتار خویش معذرت بخواهند آقاى وزیر دارایى در جواب سؤال آقاى گنجه‌اى در قسمتی که مربوط به وزارت دارایى است شرحى دایر به دستور تعقیب قضیه در موقعی که سمت وزارت دارایى و مخصوصاً دستور عدم ارفاق نسبت به مأمورین دارایى بیان نموده با اشاره به این که عده‌اى یهودى بالغ بر 150 نفر به وسیله جعل فاکتورها مبلغ زیادى به صندوق دولت خسارت وارد آورده بیان نموده و نسبت به ذکر نام اشخاص معتقد بودند طبق قوانین جزایى تا تحقیقات کامل و تعیین تکلیف قطعى نمی‌توان اسامى اشخاص را بر‌‌د ضمناً اظهار داشتند صورت اشخاص توقیف شده و مأمورین وزارت دارایى که شرکت داشته‌اند موجود است‏

آقاى معاون وزارت دادگسترى در جواب این سؤال اظهار نمودند از چند ماه پیش وزارت دادگسترى مشغول رسیدگى و تعقیب این امر بوده و طبق موازین قضایى مادام که حکمى درباره اشخاص صادر نشده براى جلوگیرى از تبانى و محو آثار جرم و همچنین بد نام شده اشخاص بیگناه نمی‌توان اسامى اشخاص

+++

را ذکر نمود و راجع به اتهام و اشاره‌ای که نسبت به نمایندگان شده اظهار داشتند در گزارش‌هایی که تا‌کنون رسیده اسمى از هیچى از نمایندگان نبوده است آقاى دکتر راجى نیز اضافه نمودند چون هنوز محکمه رأیى درباره اشخاص نداده به این جهت از ذکر اسامى خوددارى می‌کنند در این وقت آقاى نخست وزیر در مجلس حضور یافته و راجع به ابراز اعتماد نمایندگان با اشاره به مساعى و فداکارى دولت در مقابل اوضاع وخیم دنیا اظهار تشکر نمودند

یازده فقره مرخصى آقایان دادور- آشتیانى‌زاده- منصف- نواب- حسین وکیل- نبوى- دکتر متین دفترى- اسلامى- گرگانى- ناصرى- دکتر ملکى هر یک جداگانه قرائت و اخذ رأى شده تصویب گردید

آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر بهدارى سلامت اعلیحضرت همایونى را به مجلس اعلام نمودند

آقایان صدر‌زاده و اسلامى پیشنهاد کردند برنامه هفت ساله جزء دستور باشد و مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم و به روز سه‌شنبه موکول گردید

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده نسبت به صورت جلسه تذکرى دارید

آشتیانى‌زاده- خیر قبل از دستور عرض دارم‏

رئیس- آقاى مکى نسبت به صورت جلسه نظرى دارید بفرمایید

مکى- در جلسه گذشته همکار محترم آقاى فولادوند راجع به مرخصى آقاى قوامى اعتراض کرده بودند که چرا یک ماه دیگرش را کمیسیون موافقت نکرده خواستم به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای ملى برسانم که نمایندگان حق دو ماه مرخصى دارند و ایشان از یک ماه مرخصى استفاده کرده‌‌اند و ب هیچ‌وجه بیش از یک ماه مرخصى داده نمی‌شود مگر این که عذر موجه داشته باشند و تصدیق طبیب ارائه کنند ضمناً خواستم یک مطلب دیگر را هم به عرض مجلس شورای‌ ملى برسانم که در چندى قبل بنده در صورت جلسه راجع به چاپ و توزیع صورت مذاکرات مشروع مجلس اظهارى کردم و ضمن عرایض خودم تشکر کردم از این که صورت‌ جلسات به موقع چاپ و منتشر می‌شود امروز با کمال تأسف عرض می‌کنم که از روز شنبه تا امروز صورت مذاکرات به موقع چاپ شده است بعضى از نمایندگان دو هفته است که چاپ نمیشود دو هفته صورت جلسات به موقع چاپ نشده است و این واقعاً براى این که ما بدانیم که در مجلس چه گفته شده است و بى‌اطلاع نباشیم لازم است و خیلى باعث تأسف است که مجلس شورای ملى که داراى یک تشکیلات وسیعى مثل چاپخانه مجلس می‌باشد و این قبیل وسایل براى سایرین مهیا نیست آن وقت در هفته صورت جلسات چاپ و منتشر نشده است‏

رئیس- آقاى عامرى‏

عامرى- بنده خواستم توضیح بدهم راجع به فرمول رأیى که در جلسه گذشته مورد تصویب مجلس شورای ملى واقع شد اغلب جراید قسمتى از آن را حذف کردند به طوری که هم درخارج و هم براى نمایندگا‌ن محترم اشکال ایجاد شده بود و چون این فرمول مورد تصویب قرار گرفته است آنچه مربوط به آقایان نمایندگان محترم است بعد از قرائت صورت مجلس معلوم شد فرمولى است که داده شد راجع به مردم خارج هم خواستم از جراید خواهش کنم که در این موارد اگر بخواهند مطالبى را منتشر کنند و متوجه نمی‌شوند به اداره تند‌نویسى مجلس شوراى ملى مراجعه کنند که متن حقیقى آن را منتشر کنند.

رئیس- آقاى امینى.

ابوالقاسم امینى- عبارتى در خلاصه مذاکرات بود که به نظر من اهمیت دارد به این معنى که آقاى رئیس فرمودند این فرمول همان رأى ساکن می‌باشد در صورتى که آقاى رئیس این طور نفرمودند و فرمودند با توجه به این فرمول براى ساکت با ورقه رأى گرفته می‌شود (صحیح است) بنده خواستم در این قسمت دقت شود که مفهوم رأى ساکت با فرمول اشتباه نشود (صحیح است)

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس جلسات سه‌شنبه و پنجشنبه و شنبه و یکشنبه تصویب شد، چند نفر از آقایان تقا‌ضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند.

نمایندگان- دستور- دستور.

[2- تقدیم لایحه تسریع جریان دادرسى راجع به روزنامه‌ها از طرف آقاى وزیر فرهنگ به قید دو فوریت‏]

رئیس- آقاى رئیس فرهنگ بیاناتى دارید؟ بفرمایید.

دکتر زنگنه (وزیر فرهنگ)- عرض کنم بر آقایان محترم پوشیده نیست که زیاده‌روى عده‌‌اى از روزنامه‌ها (قهرمان- صحیح است) (آزاد- صحیح نیست کجا صحیح است) (همهمه نمایندگان) موجب مفاسدى شده است که مخل انتظامات و مضر به اساس حکومت ملى .... آزاد تمام موضوع سر نفت است، بگذارید انگلیس‌ها تمام مملکت را ببرند و سر و صداى هیچ کس بلند نشود (صحیح است) (زنگ رئیس)

رئیس- آقاى آزاد ساکت باشید.

وزیر فرهنگ- مضر به اساس حکومت ملى و استقلال کشور شده است (صحیح است) با کمال تأسف این عده از جراید به هیچ یک از مقدسات ملى ما ابقا نکرده .. (آزاد- چرا محاکمه نمیکنید؟) براى محاکمه است بدون ملا‌حظه توهین نموده‌اند دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد آزادى اظهار عقاید را ممنوع کند ولى هر آزادى تا حدود قانون اساسى ما و اصول محدود به حدود مصالح کشور و آزادى و حقوق افراد است جریان دادرسى راجع به شکایات مربوط به روز‌نامه‌ها طورى بود که اجراى عدالت را با سرعتى که لازم است میسر نمی‌کرد و این امر موجب تجرى اشخاصى بوده است که از آزادى سوء استفاده می‌کرده‌اند براى حفظ مصالح عمومى و سرعت اجراى عدالت و آبروى مقام مطبوعات لایحه‌اى تهیه شده است که با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد.

رحیمیان- بنده مخالفم.

مکى- بنده هم مخالفم.

رئیس- متن لایحه قرائت می‌شود:

به شرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شوراى ملى در اجراى ماده 9 متمم قانون اساسى نظر به لزوم تکمیل قوانین مطبوعاتى و حفظ حیثیت مقامات رسمى مملکتى ماده واحده زیر به قید دو فوریت تفدیم و تقاضاى تصویب آن می‌شود

ماده واحده- هر گاه در روزنامه یا هرگونه نشریه دیگرى نسبت به پادشاه مملکت و خانواده سلطنتى یا به شعائر مقدس ملى و مذهبى و همچنین نسبت به رؤساى دولت‌هاى خارجى توهین به عمل آید یا هتگ حرمت شود یا مردم را به قیام و اقدام علیه حکومت ملى تحریک نمایند یا ایجاد مفسده و آشوب کنند از طرف شهربانى روزنامه توقیف و اوراق منتشره ضبط و مدیر مسئول و نویسنده مقاله بازداشت و در ظرف 48 ساعت پرونده توسط دادستان به دادگاه صلاحیتدار فرستاده می‌شود که طبق مقررات قانون اقدام نماید و تا تعیین تکلیف‌ نهایى از طرف دادگاه مزبور نشریه در توقیف و اشخاص در بازداشت باقى خواهند ماند هر گاه توهین نسبت به رئیس دولت یا اعضاى آن و همچنین به رئیس مجلس یا نمایندگان به عمل آمده یا اسنادى به اشخاص فوق یا سایر مأمورین دولتى داده شود که بر طبق قانون جرم شناخته شده شهربانى مکلف است به شکایت شاکى روزنامه را توقیف اوراق منتشره را ضبط نموده و مراتب را در ظرف 48 ساعت به دادستان شهرستان اطلاع دهد و دادستان در ظرف 24 ساعت از تاریخ وصول گزارش شهربانى پرونده را به دادگاه صلاحیتدار براى تعقیب مدیر مسئول و نویسنده مقاله می‌فرستد

در دو مورد مذکور فوق دادگاه بدون حضور هیئت منصفه 24 ساعت پس از رسیدن پرونده باید خارج از نوبت طبق مقررات آئین دادرسى دیوان کیفر شروع به محاکمه نماید دادرسى قابل وقفه و تعطیل نیست و بلافاصله بعد از رسیدگى حکم دادگاه باید صادر شود

هرگاه قرار دادگاه مبنى بر بیمورد بودن توقیف نشریه و عدم تعقیب مدیر یا نویسنده باشد دادگاه فوراً و مستقیماً نظر خود را اجرا خواهد کرد و در صورت توجه تقصیر علاوه بر تعیین مجازات مرتکب حکم بقاى توقیف نشریه نیز صادر و طبق مقررات آئین دادرسى کیفرى راجع به اجراى احکام عمل خواهدشد

دادگاه در صورتی که شکایت را وارد دید ضمن حکم محکومیت متهم به خساراتى که از این امر بشاکى وارد شده و مورد درخواست مشارالیه واقع گشته است نیز حکم خواهد داد و اگر شکایت غیر وارد باشد ضمن رفع توقیف روزنامه شاکى را به تأدیه خسارت مشتکى‌عنه در صورتی که مورد مطالبه قرار گیرد محکوم خواهد نمود

تبصره- اشخاصى که به ترتیب مذکور بازداشت شده یا نشریه آنها توقیف گردیده حق ندارند به هیچ اسم و رسم و تحت هیچ عنوان و نام دیگرى تا تعیین تکلیف نهایى از طرف دادگاه صلاحیتدار روزنامه یا نشریه دیگر انتشار دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف علاوه بر اجراى مقررات فوق مدیر مسئول نشریه مزبور و نویسنده مقاله از 4 ماه تا 6 ماه حبس و یا به تأدیه جزاى نقدى از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم خواهند شد نخست وزیر محمد ساعد به جاى وزیر دادگسترى محمد‌على بوذرى، وزیر فرهنگ دکتر زنگنه‏

رئیس- فوریت مطرح است آقاى حائرى‌زاده با فوریت مخالفید

حائرى‌زاده- بله بنده مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

حائرى‌زاده- بنده نمی‌خواهم تبرئه کنم دستگاه قلم را البته به دست اشخاص نا اهل اگر قلم افتاد ممکن است برخلاف حیثیت ادبى یک قلم‌هاى غلطى روى کاغذ گذاشته شود ولى اگر یک فردى جرمى مرتکب شد جامعه را نباید محکوم کرد (صحیح است) اگر یک مسلمانى خیانتى را مرتکب شد ما اسلام را نباید تخطئه بکنیم صحیح است در دنیاى امروز تعهداتى که ایران درمقابل جامعه ملل دارد خیلى از قضایا را مشکل کرده که ما بتوانیم تودهنى بزنیم به ارباب قلم آقاى دکتر عبده بنا بود آن را ترجمه بکنند و به من مرحمت کنند ولى تاکنون به من نرسیده که براى آقایان بخوانم در قوانین جزایى مجازات‌هایى براى تخلفاتى که ارباب قلم می‌کنند پیش‌بینى شده است من چون حافظه صحیح ندارم نمی‌دانم آن مجازات‌ها اشد ازاین مجازاتها ست که اینجا پیش‌بینى شده یا اخف؟ یک چیز دیگر را نباید ما فراموش کنیم در مملکتى که بعد از 43 سال تمام اصول آزادى ما تعطیل است اراده یک پاسبان مافوق قانون و ازادى و عدالت است چهار تا ارباب قلمی که ما داریم انها را نباید قلمشان را بشکنیم من می‌گویم دولت همچو مصلحت دانسته است یک جریانى ایجاد شده توى این آب گل آلود مشغول ماهى‌گیرى شده هر کس با هرکس حساب خورده دارد می‌خواهد تصفیه کند کارخانه دخانیات اشخاص راسروکله‌شان را مى‌شکند که شما عضو فلان حزب هستید توى سیلو همین طور که شما عضو فلان حزب هستید توى سیلو همین طور جاهاى دیگر به همین نحو جلو مجلس پریروز یک پاسبان یک بدبختى را گرفته بود که من به امر خودم می‌خواهم تو را به کلانترى ببرم من قضیه را از چند نفر‌ى که آنجا بودند تحقیق کردم معلوم شد که آن شخص رفته نمره آژان که داراى این نمره است تعدى کرده به فلانى او می‌گفت که باید تو را جلب بکنم در یک چنین مملکتى با قید دو فوریتى ننگ تاریخى است براى ما اگر خواسته باشید این را بگذرانید (نمایندگان- صحیح است) آقایان این را اجازه بدهید برود به کمیسیون در اطرافش مطالعه کنید در کمیسیون با قوانین دیگر تطبیق کنید (صحیح است) ببینید قابل عمل هست یا نیست خلاصه وضعیتش وضعیتى باشد که ما ننگ تارخى براى دوره پانزدهم نگذاریم (صحیح است) من عرض دیگرى ندارم (صحیح است‏)

فرامرزى - مثل این که موافقى ندارد

قبادیان- بنده موافق هستم‏

رئیس- آقاى فرامرزى موافقید یا مخالف‏

عبدالرحمن فرامرزى- بنده مخالفم‏

در این موقع آقاى رحیمیان در حال خروج از جلسه گفتند آزادى را نمی‌شود تعطیل کرد جناب آقاى رئیس‏

رئیس- آقاى کشاورز صدر موافقید آقاى رحیمیان که نیستند رفتند بیرون‏

کشاورز صدر- بله‏

رئیس- این موافقت و مخالفت با فوریت است نه با اصل ماده بفرمایید آقاى کشاورز

کشاورز صدر- آقایان سوء‌تعبیرى کردند وقتى از در جلسه رفتند بیرون کانه‌ موافقت یا مخالف با این لایحه مخالفت با موافقت مطبوعات است همه کس موافق با مطبوعات است

(فرامرزى- چه جور آخر؟) بنده همیشه نسبت به مطبوعات نهایت احترام و تکریم را ‌قائل هستم اما اینجا موضوع قانون است و قانون براى مجلس شورای ملى لازم است قانونى آقاى وزیر فرهنگ داده‌اند که به عقیده بنده علاوه بر آن که مطبوعات را محدود نمی‌کنند احترام هم براى مطبوعات قائل می‌شود و اشخاصی که به نام مطبوعات و به نام قلم وارد می‌شوند و هرزگى می‌کنند جلو آنها را می‌گیرید آن وقت ارزش و وزن جناب آقاى فرامرزى معلوم می‌شود (فرامرزى- چنین چیزى نیست اول من را می‌گیرند حبس می‌کنند بعد رسیدگى می‌کنند) شما در تمام مدتى که روزنامه‌نویسى کرده‌اید آیا تا به حال به شما چسبیده‌اند می‌گویند اگر از طرف روزنامه‌ى به رئیس مملکت اگر به رئیس مملکت خارجى اگر به رئیس مجلس شوراى ملى اهانتى بشود یعنى فحاشى هتاکى بشود بایستى آن روزنامه را توقیف کرد به عقیده بنده مطابق قوانین جزایى که ماداریم الان هم بایستى آن شخص را توقیف بکنند اما اینجا براى این که یک متنطقى نتواند یک کسى را توقیف بکند مخصوصاً در این لایحه حدودى تعیین کرده‌اند که در ظرف 48 ساعت به پرونده رسیدگى شود به عقیده بنده نبایستى این را مغالطه کرد و نباید مخالفت به مطبوعات نسبت داد همه کس به مطبوعات احترام می‌گذارد مثل این است که در مجلس شوراى ملى یک قانونى بیاورند که اگر یکى از نمایندگان مجلس شوراى ملى مرتکب ارتشاء شد مرتکب جرمى شد او را شدیدتر مجازاتش کنند به عقیده بنده براى حفظ حیثیت مجلس شورای ملى که یکى از قواى سه گانه است بایستى هم شدیدتر باشد (فرامرزى- پس چرا نمى‌کنید؟) همین طور مطبوعات هم یکى از ارکان مشروطیت است بنابراین براى مطبوعات بایستى طورى قانون وضع بشود که اشخاص ناباب و نااهل وارد نشوند و این قانون هم مطابق اصول است و با هو و جنجال و سفسطه نبایستى مانعى کاقدام خوبى شد در مملکت بایستى کار کرد مطبوعات کار بکنند مجلس کار بکنند قوه مجریه کار بکند خدمت بکند و کارها را سر و سامانى بدهند این وضع نمی‌شود آقاى رئیس مجلس آورده بودند یک مقدارى از روزنامه‌ها را در مجلس ما دیدیم که اینها شئون مطبوعات را لکه‌دار کرده‌اند بنابراین این را بنده از این جهت لازم می‌دانم که فوراً هم تصویب بشود

قبادیان- آقاى رئیس بنده اجازه خواستم که موافق صحبت کنم‏

رئیس- یک مخالف و یک موافق صحبت کردند

فرامرزى- آیا می‌شود از 109 استفاده کنم و توضیح بدهم‏

یک نفر از نمایندگان - به آقا توهین نشده است‏

قبادیان- همه بدانند خونى که ریخته شد در اثر تحریکات بعضى اشخاص بى همه چیز بود (زنگ ممتد رئیس‏)

رئیس- آقاى قبادیان ساکت باشید

قبادیان- من می‌خواهم توضیح بدهم‏

رئیس- شما حق ندارید توضیح بدهید مطابق نظامنامه یک موافق و مخالف حق دارد صحبت کند

قبادیان- آقا همه چیز را دارند زیر پا می‌گذارند

عبدالرحمن فرامرزى- من هم می‌خواهم توضیح بدهم‏

رئیس- در اصل لایحه می توانید صحبت کنید ولى در فوریت یک مخالفیم موافق صحبت کرد حالا باید رأى گرفت در اصل ماده همه می‌توانند صحبت کنند به فوریت اول این لایحه رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

عبدالرحمن فرامرزى- رد شد

یکى از نمایندگان- حق اعلام رأى با آقاى رئیس است‏

رئیس- فوریت دوم مطرح است‏

فرامرزى- بنده مخالفم‏

دکتر معظمى- بنده هم مخالفم‏

رئیس- آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى- بنده خیلى متأسف هستم به واسطه این که مریض هستم نمی‌توانم که آنچه می‌خواهم بگویم بتوانم بگویم براى این که بنیه من همراهى نمی‌کند با من که هر چه در دل دارم بتوانم بگویم البته مجلس هم نمى‌آمدم علت این که امروز آمدم براى این بود که شنیدم این لایحه می‌آید به مجلس با قید دو فوریت و به عقیده خودم که انتظار دارم اگر این لایحه گذشت ملت ایران این را در تاریخ حیات من قید بکند که من براى آزادى براى دفاع از آزادى و مشروطیت و قانون اساسى ایران این فداکارى را کردم که در حال مرضى که ممکن است چند ماه دیگر هم مرا پس بیاندازد آمدم و مثل یک سربازى که تا آخرین رمق حیات از معتقد خودش دفاع کرد آمدم از آزادى مطبوعات ایران که حامى کلیه آزادى ایران است دفاع کنم یک قضیه ناگوار ناهنجار زشت منفورى رخ داد و آن سوء قصد نسبت به یک پادشاه جوان عالم تحصیل کرده خوش قلب وطن‌پرست و آزادیخواه قانون دوستى است به تمام معنى (نمایندگان- صحیح است) این قضیه‌اى که با یک آدم دیوانه‌اى مرتکب شده و یا یک دسته خائن به مملکتى مرتکب شده تمام ملت ایران را متأثر کرد‌ه (نمایندگان- صحیح است) و خوشبختانه به فضل همان خداوندى که همیشه مملکت ایران را در موقع باریک از خطر نجات داده این قضیه به عکس آن چیزى تمام شده که آنها خواسته‌اند یعنى پادشاه مملکت از خطر نجات یافته‌ لله‌‌الحمد و در نتیجه مملکت هم از یک آتشى که معلوم نبود تر و خشک را چه جور به هم بسوزاند اگر این قضیه به وقع پیوسته بود نجات یافت این واقعه یک عده‌ای را عصبانى کرده مجلس را هم عصبانى کرده و در نتیجه محبوبیتى که پادشاه مملکت داشته چندین برابر زیادتر شده (صحیح است) او را یک جنبه ملکوتى و یک جنبه معصومیت داده و تمام ملت ایران از صمیم قلب

+++

دعا کرده و آرزومند است و دقیقه به دقیقه منتظر سلامت ذات مبارک ایشان است (نمایندگا‌ن- صحیح است) با یک عکس‌العمل نباید این احساسات ملت را عوض کرد (صحیح است) من تصدیق می‌کنم که در مطبوعات آدم‌هایى هستند که بعضى از آقایان می‌گوید مثل آن که از شیخ مرتضى انصارى پرسیدند که‌ طلبه دزد می‌شود گفت طالبه دزد نمی‌شود ولى دزد طلبه می‌شود آقایان به گناه این که دزد طلبه می‌شود باید تمام طلبه‌ها را گرفت وقانون سخت و شدید گذراند براى گرفتن طلبه‌ها این صحیح است اگر به تاریخ مطبوعات ایران مراجعه بفرمایید همیشه در مواقعى که دولت ضعیف بوده مطبوعات ایران حقوق ملى و مملکتى ایران را حمایت کرده‌اند (صحیح است) خودمان را گول نباید بزنیم دولت ما مدت‌ها است که در مقابل دولت دیگرى ضعیف بوده هرچه سرمان را بیندازیم پایین و هر چه خودمان به همدیگر تعارف بکنیم تأثیرى ندارد ما یک دولتى هستیم و در موقعى که ارتش منظمى می‌توانستیم تشکیل بدهیم به صد هزار یا دویست هزار ارتش خودمان را رساندیم یا بیشتر امروز جنگ‌هاى خونین دنیا در یک میدان صدهزار و دویست هزار و پانصد هزار نفر کشته می‌‌شود پس ما با قوه دولتى در مقابل دنیا هیچ وقت نتوانسته‌ایم و نخواهیم توانست که حقوق ملى خودمان را حفظ کنیم (صحیح است) ما با قوه ملى می‌توانیم حقوقمان را در مقابل دنیا حفظ بکنیم یعنى دولت ایران وقتی که با یک دولت خارجى طرف است و از ‌او تقاضاى نامشروعى دارد نمی‌تواند بگوید من لشکر دارم و می‌آیم و می‌زنم و خورد می‌کنم نیا جلو این زور را ندارد ولى می‌تواند بگوید ملت ایران این را از من قبول نمی‌کند و این امضاء را نمى‌توانم بکنم آنچه این احساسات‏...

رئیس- آقاى فرامرزى را‌جع به فوریت صحبت بفرمایید وقتى وارد در اصل ماده واحده شدیم در اصل صحبت بفرمایید

عبدالرحمن فرامرزى- چشم اطاعت می‌کنم ولى مطبوعات می‌توانند این احساسات و این افکار را در ملت ایجاد بکنند که دولت متکى بشود به آن افکار عمومى (نمایندگان- صحیح است) و در موقع طر‌ح لایحه اگر به من نوبت رسید آن مواردى را که مطبوعات ایران حقوق ایران را حفظ کرده‌اند خواهم گفت حالا یک دانه‌اش را به یادشان مى‌آورم در همین جنگ که اینجا را اشغال کردند در مقابل‌‌اند و نفر ایرانى را کشتند مطبوعات سفارت انگلیس را مجبور کردند که دو سه مرتبه توضیح بدهد و عاقبت باطناً عذ‌ر بخواهد آن موقعى که انگلیس‌ها گفتند ما دیگر گندم به ایران نخواهیم داد مطبوعات آنها را وادار کردند که بروند پشت رادیو و بگویند که اشتباه شده در ترجمه و ما خواهیم داد این آقایان اشاره به وزیران آن روز جرأت نداشتند این حرف را بزنند مطبوعات بودند که حمایت می‌کردند از حقوق ملت ایران الان آن مأمورى که در بلوچستان نشسته‌ا‌م مأمورى که در کردستان نشسته از ترس مطبوعات خیلى از کارها را جرأت ندارند بکنند اینها محاسن مطبوعات است و خیلى از چیزها‌ى دیگر اینها را آقایان نمی‌توانند ببینند عصبانى شده‌اند می‌خواهند یک لایحه‌اى را با قید دو فوریت بگذرانند که هم در آتیه خودشان و مجلس را رسوا بکنند بدنام بکنند و هم احساساتى را که امروز ملت ایران نسبت به این دستگاه حکومت پیداکرده و متنفر شده از هر چه هرج و مرج و رذالت و هرزگى است این احساسات را برگردانند و بدون مطالعه یک لایحه بیاورند بدون فکر بدون این که ماده به ماده نگاه بکنند لایحه‌اى که ارتباط به حیات این مجلس دارد این مجلس چیست این مجلس مظهر مشروطیت است یک مظهر مشروطیت یک مظهر دیگر مظروطیت را خفه بکند نمی‌توانید به هم بسته است مشروطیت مثل اجتهاد است تجزیه‌بردار نیست اگر مجلس باید آزاد باشد مطبوعات هم باید آزاد باشد اگر مطبوعات آزاد نشد مجلس آزاد نخواهد شد می‌خواهم جواب آقاى قبادیان را بدهم اگر مطبوعات بد است کى خوب است چى خوب است آیا خوانین در اعمالشان خوب هستند آیا مأمورین در کارهایشان خوب هستند مدیران کل ماخوب هستد دستگاه قضایى ما خوب هستند همه چیز ما خوب و مطبوعات بد هستند همه چیز ما قربان به هم می‌خورند بیایید از عصبانیت پایین بیایید واز قید یک فوریت و دو فوریت دست بردارید بگذارید لایحه به کمیسون برود باز هم اختیار در دست خودتان است می‌توانید مطالعه کنید و پس از مطالعه نظر بدهید کار وقتى نشده همیشه می‌شود کرد وقتى شد اختیار ازدست می‌رود تا نگردید اختیارتان دست خودتان است به این دلیل من خواهش می‌کنم آقایان یک قدرى عصبانیت را کنار بگذارند نگاهى به مطبوعاتى که واقعأ موجب هتک مطبوعات هستند و به غلط آنها را جزء مطبوعات حساب می‌کنند نکنید مطبوعات آنها نیست آنها کف روى دریا است آنها زائد است آنها چیزهایى هست که بعضى دولت‌ها بعضى وزرا‌ با دادن هزار تومان با دادن یک تن کاغذ با دادن نیم تن کاغذ اینها را به وجود آوردند اینها مطبوعات نیست اینها خود به خود از بین خواند رفت روى فکر و مطالعه رأى بدهید به این جهت من مخالفم با قید دو فوریت بگذرد و از آقایان خواهش می‌کنم بدون عصبانیت مطالعه کنند اگر من درست می‌گویم وجدانتان را حکم قرار بدهید و این قید دو فوریت را بردارید

رئیس- آقاى دکتر معظمى موافقید

دکتر معظمى- مخالفم‏

رئیس- آقاى قبادیان موافق هستید قبادیان موافقم بفرمایید

قبادیان- بنده عقیده‌ دارم که در موقع عمل و کار اگر کسى ترس و واهمه داشته باشد از این که اگر من حرفى را زدم ممکن است سوء‌تعبیر بشود به من فحش بدهند فضاحت بگویند ناروا بگویند خائن بشمارند و ایشان را به یک چیزهایى که خودتان بهتر بلد هستید به جامعه و دنیا معرف می‌کنند من این طور اشخاص را که مى‌ترسند لایق زندگى در جامعه نمی‌دانم شخص بایستى شجاع باشد ما کشورمان را دوست داریم وضع دنیا آشفته است امروز ملت ایران با وضعیاتى که در دنیاى کنونى است ما نمایندگان ملت که اینجا نشسته‌ایم اگر از حقوق این مملکت و این ملت دفاع نکنیم پس فردا همه‌مان به روز سیاه خواهیم نشست آقایان بنده با جراید هیچ نوع مخالفتى ندارم همه شما شاهد هستنید چهار سال است روى جریان سیاسى شب و روز به من فحش می‌دهند تاکنون یک دفعه به دادگاه نرفته‌ام و از دست یک جریده نسبت به شخص خودم و خانواده خودم شکایت نکرده‌ام ولى بعضى از این جراید که مزدور خارجى هستند کاغذشان از خارجه تهیه می‌شود چاپخانه را از خارجه می‌آورند در این کشور و به آنها دستور می‌دهند که حیثیات ملى و مقدسات ملى ما را لگدمال بکنند نابود بکنند این طور جراید جراید ملى نیستند این آزادى نیست بلکه این یک چیزى است که تمام ملت ایران را خفه می‌کند و آزادى را سل می‌کند آقایان وقتی که من واهمه داشتم باشم کار به جایى رسیده است که به ناموس مردم تعرض می‌کنند اگر من خائن هستم به من فحش بدهند اگر من دزد هستم به من فحش بدهند چرا به زن و بچه مردم فحش می‌دهند مردم داراى ناموس داراى مذهب داراى عقیده هستند خدایا تو گواهى از وقتی که من در دوره زندگى پا به مرحله سیاست گذارده‌ام تا امروز که در حضو‌ر شما آقایان نمایندگان اینجا صحبت می‌کنم به ذات اقدس الهى کوچترین تماس با خارجی‌ها نداشته‌ام مثلاً این راجع به خود بنده است من راجع به این موضوعات یک کلمه صحبت نکردم بعضى از جراید از من پول ‌می‌خواهند من نداشتم بهشان بدهم و ندادم ولى وقتی‌که ندادم من بایستى جاسوس خارجى بشوم؟ بیگانه‌پرست بشوم؟ تجزیه‌‌طلب هم بشوم؟ در دوره‌ای که پیشه‌ورى به وسیله‌ى مظفر‌‌‌فیروز همان خائن مارکدار جاسوس بین‌‌المللی(حاذقی- اسمشان را نبرید) شما تصور نکنید وقتی که شما گفتید آقای حاذقی که اسم مظفرفیروز را نبرند  روى همین اصل بیشتر خائنین مملکت دچار بدبختى نشدند زیرا در این مجلس است که بایستى اسم خائنین را برد و آنها را معرفى کرد و بعد ملت ایران از آنها انتقام بکشد وقتی که پیشه‌ورى آمد کسی که مصدر قرار‌داد با پیشه‌ورى شد همین آقاى مظفر‌فیروز و یک دسته از اجنبى‌پرستان بودند که رفتند به آذربایجان عکس‌هایى که انداخته‌اند همان موقع بعضى از جراید مزدور چه رسوایى نکردند پیشه‌ورى یادتان رفته است چه حرف‌هایى نسبت پیشه‌ورى و نهضت قلابى آذربایجان مى‌گفتند اگر چنانچه من اینجا راجع به جرایدحرف می‌زنم به خداى لاشریک به آن خدایى که ایمان و عقیده دارم عقیده دارم روی بعضى از جراید ننگین همین خون ناحق دیروز ریخته شد و اگر این تیر درست به هدف خورده بود امروز خون تمام شماها و استقلال این کشورها از بین رفته بود روى تحریک بعضى از همین جراید خارجى‌پرست یک جوان نادان یک جوان خوش قلب یک جوان که نمی‌داند (مکرم- خوش قلب نبوده) هزاران جوان در کشور ایران است تحت تأثیر بعضى از جراید خارجى‌پرست قرار می‌گیرند مرتکب بزگترین خیانت‌ها نسبت به ملتشان و کشورشان می‌شوند و الّا یک نفر بیاید و در دانشگاه طپانچه بکشد و شاه مملکتش را بزند این شاهى که در دوره حکومتش تا امروز تمام همش را صرف خیرات و مبرات کرده کرده و همه چیزش را فدای استقلال ایران کرده است و از هیچ نوع بذل و بخششى فروگذارى نکرده است حتى از قانون اساسى که به او اختیارداد هنوز استفاده نکرده است یک چنین شاه خیر‌خواهى را بایستى بروند در وسط دانشگاه ترور کنند؟ این چیست؟ این همان است که

+++

بعضى از جراید بیگانه‌پرست تحریک مى‌‌کنند جوان‌هاى ما را وادار می‌کنند که از دست یک نفر ایرانى نادان یک همچو جنایت بزرگى صادر شود آقایان این قانونى که آمده به مجلس براى خفه کردن آزادى و مطبوعات نیست بلکه براى نجات مطبوعات است بلکه براى آبروى مطبوعات است زیرا می‌گویند آقایان به مردم فحش ندهند ناسزا نگویند تنقید بکنند تنقید غیر از فحش و ناسزا است آقایان دست رد به سینه کدام یک از شماها گذاشته‌اند در این کشور ما مرجع درستى نداریم یک نفر پاک وجود ندارد

رئیس- آقاى قبادیان در اصل موضوع حرف نزنید حالا راجع به فوریت است‏

قبادیان- بله عرض کنم بنده عقیده‌ام این است که در موقعى که انسان می‌خواهد خدمت به کشورش بکند نباید ترس از این داشته باشد که فردا روزنامه‌ها بهش فحش می‌دهند و می‌گویند این برخلاف آزادى و اصول مشروطیت آمد و یک بیاناتى کرد من خودم را اولین آزادیخواه کشور ایران می‌دانم و در پشت همین تریبون به قران مجید قسم خورده‌ام که از آزادى و مشروطیت دفاع کنم امروز اگر نسبت به این لایحه دولت دفاع می‌کنم براى این است که این را جایز می‌دانم و از آقایان استدعا می‌کنم بدون ترس و واهمه این لکه ننگ را از دامن مطبوعات بشویید خدا می‌داند مطبوعات ایران ننگین شده‌اند روى ننگ بعضى از این جراید خائن و مزدور

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

تقى‌زاده- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم‏

رئیس- بفرمایید

تقى‌زاده- ما مکرر اینجا صحبت کرده‌ایم که آنهایى که براى فوریت اقامه دلیل مى‌کنند یک دلیلى بگویند که چرا نمی‌شود این بماند براى یک ساعت دیگر یا فردا صبح‏

رئیس- این را تمام تذکر داده‌ام‏

تقى‌زاده- من از تمام فرمایشات ایشان یک کلمه نفهیمدم چرا این نمی‌تواند براى فردا صبح بماند صحیح است همه براى خود این قانون دلایلى می‌آورند هنوز که ما وارد این قانون نشده‌ایم بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر فوریتش هم تصویب بشود وقتی که آقایان خواندند ما نفهمیدیم و درست نمی‌دانیم چه بگوییم این را چاپ بکنند فردا صبح مطرح بکنند

رئیس- اگر تطبیق با نظامنامه بکند حرفی نیست اگر یک فوریت تصویب بشود ممکن است برود و چاپ بشود و اگر دو فوریت شد در مجلس باید تصویب شود ممکن است یک بار دیگر قرائت شود آقایان یادداشت کنند آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- آقاى فرامرزى توصیه فرمودند که در این موقع نباید عصبانى شد و بدون تأمل قضاوت کرد ولى متأسفانه آقایان تصدیق می‌فرمایید که بعضى از آقایان که مخالفت کردند تقریباً همین طور بود بنده دیدم هنوز قرائت لایحه شروع نشده بود آقاى آزاد گفتند بد چیزى است و خود آقاى فرامرزى هم قضاوت را دیروز که منزلشان بودند فرمودند و تشریف آوردند گفتند که این بد است فرامرزى احتیاج به فوریتش نیست با حکومت نظامى احتیاج به فوریت ندارد به هرحال جنابعالى هم دیروز تصمیم گرفتید که با فوریتش مخالفت کنید و بعد هم در ضمن مطالب طورى صحبت شد که منظور از این اختناق مطبوعات است و در این صورت چه فوریتى دارد اگر آقایان ملاحظه فرموده‌اند دادگسترى همیشه بوده است ولى جریان کار دادگسترى طورى بوده است که شکایتى که می‌شد‌ه به جایى نمی‌رسید‌ه است و همین مسئله یعنى همین طول مدت و تشریفاتى که بوده است موجب شده است که به جایى نرسد در این لایحه مجازات جدیدى پیش‌بینى نشده اگر دقت فرمودند آقایان هیچ مجازات جدیدى و هیچ محدودیت جدیدى پیش‌بینى نشده در حقیقت این لایحه چیزى است که شاید خود آقاى فرامرزى و مطبوعاتى که واقعاً مقید به ابرو و احترام خودشان و آزادى هستند توصیه می‌کردند (فرامرزى- چرا مطبوعات را توقیف می‌کنید محاکمه کنید محاکمه سریع نه توقیف قبل از محاکمه) محاکمه سریع خودتان تصدیق می‌فرمایید که متأسفانه تا امروز نشده اما آن که قبل از محاکمه می‌فرمایید در چه موردى است در مورد یک مطلبى است که به طور قطع محاکمه لاز‌م ندارد موضوع توهین به مقام سلطنت را قانون اساسى و قوانین جزایى ما قابل محاکمه ندانسته است در این قوانین صرف توهین به مقام سلطنت جرم است و بعد نمی‌تواند آن شخص بیاید بگوید که به این دلیل من حق داشته‌ام این توهین را بکنم خیر نمی‌تواند توهین بکند بنابراین به صرف این که توهین کرده جرم واقع شده است و وقتی که جرم واقع شده مطابق اصول قوانین حق دارد مستنطق و دادستان او را توقیف بکند چه فرق می‌کند بین یک کسى که یک کس دیگر را ضربتى زده است با یک موضوعی که خود قانون جزا آن را جنایت دانسته است این را هم قانون دانسته است منتها براى تأکید و تسریع این جا گفته شده است که آن موقع توقیف شود ولى اگر باز به بقیه لایحه توجه بفرمایید مى‌بینید که رعایت حقوق جراید مخصوصاً شده است به این جهت گفته شده است که اگر کسى شکایت کرد و او توقیف شد و بعد معلوم شد بى‌جهت شکایت کرده است باید خسارات آن توقیف را بدهد بنابراین به سرعت فوق‌العاده هم این جریان صورت بگیرد به این جهت نظر بنده چیز تازه‌اى نیست که مطالعه زیادى داشته باشد و فقط مطلب مهم تسریع جریان است و گمان می‌کنم در تسریع جریان همه آقایان موافق باشند و آقاى تقى‌زاده هم موافقت کنند

رئیس- پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود

ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم نسبت به فوریت دوم با ورقه رأى گرفته شود

حسین مکى- آزاد- حائرى‌زاده- رحیمیان- عبدالرحمن فرامرزى‏

رئیس- بنابراین شروع می‌کنیم به اخذ رأى با ورقه عده حاضر 91 نفر است‏

دکتر متین دفترى- آقاى رئیس بنده یک سؤالى دارم پیشنهاد تفکیک می‌شود کرد

رئیس- حالا فوریت مطرح است در اصل ماده پیشنهادات اصلاحى البته می‌شود داد

دکتر متین دفتر‌ى- ما می‌خواهیم تقاضاى تجزیه قسمت اول و آخر ماده را در همین فوریت بکنیم‏

رئیس- خیر دیگر نمی‌شود اعلام رأى شده است‏

اخذ رأى به عمل آمد و چهل و چهار ورقه سفید و شش ورقه کبود شماره شد

رئیس از 91 نفر عده حاضر 44 نفر موافق بودند بنابراین فوریت دوم رد شد و لایحه بایک فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود

مکى- زنده باد مجلس شورای ملى ایران اسامى موافقین آقایان: قبادیان- نواب- اخوان- بوداغیان- لیقوانى- مکرم- امامى اهرى- عباسى- نورالدین امامى- امیر‌نصرت اسکندرى- دکتر مجتهدى- گنجه‌اى- دولتشاهى- پالیزى- ضیاء ابراهیمى- قهرمان- غضنفرى- عزیز اعظم زنگنه- ملک‌مدنى- دادور- صفا امامى- دکتر راجى- عرب شیبانى- گرگانى- مظفرى- صاحب جمع- کشاورز صدر- دکتر طبا- افخمى- محمد ذوالفقارى- کهبد- ملکى- سزاوار- دکتر آشتیانى- فولادوند- فتحعلى افشار- مهندس هدایت- امیر‌حسین‌خان- دکتر متین دفترى (با فوریت جمله اول موافق) مشایخى (با قسمت اول لایحه موافق)محمد‌‌ابراهیم لایقرء دو ورقه موافق بدون اسم یک ورقه‏

اسامى مخالفین آقایان: محمد‌حسین قشقایى- حائرى‌زاده- آزاد- حسین مکى- عبدالرحمن فرامرزى- رحیمیان- مخالف بدون امضاء یک ورقه ورقه سفید علامت امتناع 20

رئیس- مرخصى‌هایى است مربوط به آقایان اجازه بفرمایید تصویب شود

بعضى از نمایندگان- اکثریت نیست‏

[3- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- فعلاً عده براى مذاکره کافى نیست ده دقیقه تنفس داده می‌شود

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

رئیس مجلس شورای ملى-  رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294458!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)