کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 129 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 بهمن ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

3 - اظهارات آقایان دکتر سمیعى و دشتى و منشور و آقاى وزیر خواروبار

4 - بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه‏

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 129

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 بهمن ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

3 - اظهارات آقایان دکتر سمیعى و دشتى و منشور و آقاى وزیر خواروبار

4 - بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه‏

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 6 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غایبین با اجازه - آقای: فاطمی

غایبین بی­اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری، رهبری، مؤید احمدی، ارگانی، مشیردوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، کامل ماکو

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: رضوی، هاشمی، طباطبایی

دیرآمدگان بی­اجازه: آقایان: مسعودی خراسانی، لیقوانی، اکبر، نصرتیان)

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر خواروبار

منشور - بنده اجازه خواسته بودم قبل از دستور عرض داشتم‏

رئیس - قبل از شما چند نفر دیگر اجازه خواسته‌اند

منشور - اجازه بنده گویا فراموش شده‏

نبیل سمیعى - خیر فراموش نشده است‏

رئیس - فراموش نشده است آقا. شما به نظرم مى‌آید که شکل مجلس را می‌خواهید تغییر بدهید وقتى مجلس گفت مذاکرات کافى است یا گفت وارد دستور شویم....

روحى - هنوز که نگفته است‏

رئیس - دیگر شما نباید مذاکره بفرمایید پیش از شما

+++

هم چند نفر اجازه خواسته‌اند. آقاى وزیر خواروبار فرمایشى داشتید

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

وزیرخواروبار (آقاى فرخ) - خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که براى تشکیلات وزارت خواروبار بعد از آن که مستشار وزارت خواروبار آمد چند نفر را در نظر گرفتند براى ادارات آنجا من جمله یک نفر را براى اداره غله و براى تهیه لوایحى که براى جمع‌آورى غله و طرز جمع‌آورى غله و قسمت‌هایى که براى این کار لازم است در این اداره که مهم‌ترین ادارات وزارت خواروبار را تشکیل می‌دهند و در نظر گرفته‌اند آقاى هاچینس تبعه دولت آمریکا براى این کار استخدام شود و این لایحه مربوط به این کار است که با قید یک فوریت تقدیم می‌شود که اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند ترتیب استخدام این شخص براى اداره غله داده شود.

3 - اظهارات آقاى دکتر سمیعى و دشتى و منشور و آقاى وزیر خواروبار

رئیس - آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى - در این لایحه کمک به مستخدمین دولت که از طرف دولت تقدیم شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید از این حقوق و مساعدت کارمندان شهردارى محروم ماندند براى این که در آن لایحه تصریح شده بود که کلیه کارمندانى که از صندوق دولت حقوق می‌گیرند مشمول آن قانون خواهند بود در صورتی که صندوق شهردارى غیر از صندوق دولت است خواستم تذکر بدهم که دولت یک توجهى در این باب بکند که کارمندان شهردارى هم مشمول این قانون بشوند

وزیر خواروبار - دولت متوجه بوده است و با بانک ملى مذاکراتى در جریان است و این منظور آقا تأمین شده و این اضافه که به سایر مستخدمین شهردارى هم داده خواهد شد. (صحیح است. احسنت)

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - در هشت نه سال پیش از این که خانواده مرحوم اسعد دچار مصیبت بدبختى بودند از طرف مباشر کارهای‌شان براى تصفیه کارهاى مالى‌شان یک مقدار از اسباب و اثاثیه آنها را فروخته و در این ضمن یک چند قلم چیزهایى بود که اینها را مباشر مجلس براى مجلس شوراى ملى خریده است حالا که آزاد شده‌اند خانواده اسعد این را براى خودشان یک توهینى می‌دانند که چند تیکه چیز را به مجلس شوراى ملى فروخته باشند از این جهت از مقام ریاست مجلس استدعا کرده‌اند که این اشیا را به عنوان هدیه ناقابل و به یادگارى از طرف خانواده اسعد و به عنوان خدماتى که مرحوم اسعد به مشروطیت و آزادى ایران کرده است قبول بکنند از این جهت یک عریضه به مقام ریاست مجلس نوشته‌اند راجع به این موضوع و تقدیم این اشیا و آن پول را هم پس داده‌اند و استدعا کرده‌اند که این پولى را که پس داده‌اند قبول شود (صحیح است. احسنت)

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید کاغذى که نوشته‌اند به استحضار خاطر آقایان محترم برسد (صحیح است)

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

در سال 1312 که خانواده اسعد دچار مصیبت شیرازه زندگانى ما از هم گسیخته شده بود و مباشر کارهاى ما مشغول تصفیه امور مالى ما بود شش قلم اشیایى را که در زیر به عرض می‌رسد:

مجسمه فرشته (1) مجسمه شیر (2) پایه چراغ (3) میز مشکى موزاییک (1)

به مجلس شوراى ملى فروخته و متأسفانه پول آن را که بالغ بر چهارده هزار ریال می‌شود از کارپردازى مجلس دریافت داشته بود. البته سابقه آزادى خواهى خانواده اسعد و خدمتگزارى آنها به مشروطیت با این عمل مباینت داشته ولى در آن تاریخ ما نمى‌توانستیم اظهار وجودى بکنیم اکنون مبلغ مزبور به پیوست این نامه تقدیم و استدعا می‌کنیم اشیا نامبرده را به عنوان هدیه ناقابل خانواده اسعد و یادگار خدمات صادقانه مرحوم جعفر قلى اسعد به مشروطیت ایران قبول و ما را

+++

به اعطا این افتخار مرهون و سرافراز فرمایند و اجازه فرمایند به اشیا نامبرده پلاکى را که تهیه شده است و نشانه قبول خدمات مرحوم اسعد به مجلس شوراى ملى است نصب کنند. محمدتقى اسعد. سهراب اسعد.

عنوان پلاک - به یادگار خدمات مرحوم جعفرقلى اسعد بختیارى به آزادى و مشروطیت تقدیم مجلس ملى گردید.

محمدتقى اسعد. سهراب اسعد

نمایندگان - صحیح است. بسیار خوب است. احسنت.

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید بنده هم از طرف مجلس اظهار امتنان بکنم (صحیح است) و این وجهى را هم که از طرف مجلس اظهار امتنان بکنم (صحیح است) و این وجهى را هم که فرستاده‌اند به مصرف امور خیریه برسانم که البته دو فایده داشته باشد (صحیح است)

افشار - بدهید به مستخدمین جز مجلس‏

رئیس - آقاى منشور

منشور - مطابق قانون اساسى ار امور مختصه مجلس شوراى ملى است و دولت هم موظف به اجرا و نظارت آن است متأسفانه بنده می‌بینم اغلب قوانینى که اینجا وضع می‌شود آن طور که لازم است اجرا نمی‌شود بلکه ادارات مربوطه تصور می‌کنند که می‌توانند با یک مقرراتى آن قوانینى که وضع شده است آن طوری که میل دارند و در نظر دارند تغییر بدهند و همچنین قواى مملکتى از هم تفکیک است همان طوری که قواى مقنن قوه مقننه مملکت در کارهاى اجرایى نمی‌تواند دخالت کند همین طور هم قوه اجراییه نمی‌تواند در امور حقوقى دخالت کند. در نتیجه بالا بردن قیمت گندم اختلافاتى از قرارى که بنده شنیده‌ام بین مالکین و مستأجرین املاک مزروعى پیش آمده من جمله این موضوع در حوزه انتخابیه بنده که همدان باشد اختلافاتى بین مالکین و مستأجرین تولید کرده و مالکین شکایاتى کرده‌اند از دست مستأجرین و این شکایات رجوع شده است به اداره نخست وزیرى و از آنجا هم رجوع شده است و دستورى صادر شده است به حکومت همدان که در خود همدان رسیدگى کنند معلوم است در حدود مقررات وقتى می‌گویند به یک حاکمى رسیدگى کند یک کارى را باید اجمالاً یک تحقیقاتى بکند و بعد احاله بدهد به آن مرجع قانونى خودش که عبارت از عدلیه باشد نه این که عرض کنم به شما که مدعى را بخواهد و استنطاق بکند و این کارها را بکند عرض کنم که حاکم محل نماینده سیاست دولت مرکزى است و وظیفه جز این ندارد که نظارت بکند در اجراى قوانین در حوزه که حکومت دارد خوب اجرا شود و چون عده از مستأجرین که از همدان آمده‌اند از این قسمت شکایت دارند از حکومت همدان بنده خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که آقاى نخست وزیر و هم چنین وزارت کشور مطلع بشوند و یک کمیسیونى بفرستند به همدان و در این موضوع تحقیقات بکنند که اگر واقعاً دخالت‌هاى غیر قانونى و برخلاف قانون در امور حقوقى شده است این قسمت را جلوگیرى بکنند

یکى از نمایندگان - تازه کمیسیون رفته است.

منشور - فرق نمى‌کند چه تازه رفته باشد چه کند رفته باشد در هر صورت یک حاکم باید تابع قوانین باشد.

تهرانچى - اصلاً حاکم نباید دخالت کند.

منشور - خوب حالا کرده است. این طور می‌گویند.

تهرانچى - نباید بکند.

منشور - قسمت دوم عرض بنده چون آقاى وزیر خواروبار هم تشریف دارند و یک اندازه قضیه ممکن است با ایشان تماس داشته باشد استدعا می‌کنم توجه بفرمایند مطابق قانون 24 خرداد ماه 1320 که در زمان کابینه سهیلى به قید فوریت گذشت دولت اختیاری گرفت که بتواند از وسایل نقلیه موجوده در مملکت براى امور خواروبار فقط استفاده بکند و در همین قانون ذکر شده است که در مواردى که در قانون احتکار پیش‌بینى شده است حق دارد یک مجازات‌هایى طبق ماده 3 قانون احتکار بکند در باره متخلفین که در همین قانون ذکر است که در مواردى که در قانون منع احتکار پیش‌بینى نشده است دولت حق دارد یک مجازات‌هایى طبق ماده 3 قانون منع احتکار بکند و در ماده 3 ذکر شده است که دولت می‌تواند تا شش ماه اشخاص را محکوم بکند

+++

به حبس و تا ده هزار ریال هم جریمه بکند و منتها اختیارى که دولت دارد تا ده هزار ریال است نظامنامه اخیرى که از طرف اداره باربرى وزارت خواروبار منتشر شده و بنده دیدم و در روزنامه‌ها طبع و توزیع شده در آنجا حتى جریمه را رسانده است به پنجاه هزار ریال ....

امیر تیمور - آن نظامنامه قانونى نیست باید لغو شود.

منشور - هیئت وزرا تصویب تصویب کرده است.

تهرانچى - حق ندارد.

امیر تیمور - قانونى نیست.

منشور - بنده هم چون خلاف قانون است دارم تذکر می‌دهم ....

یکى از نمایندگان - کافى است آقا. دستور.

منشور - نمى‌گذارند که عرایضم را بکنم.

طباطبایى - نه خیر. بفرمایید.آقا

منشور - بلى مثلاً اگر یک کسى یک لاستیک کهنه داشته باشد و اعلام نکند در ظرف ده روز که این لاستیک کهنه توى اتومبیلش است این مشمول این جزا می‌شود این یک قسمتش قسمت دیگرش مربوط به حمل و نقل است.

یکى از نمایندگان - آقا دستور.

طباطبایى - بفرمایید آقا.

منشور - بلى سابق بر این وزارت خواروبار یک ترتیبى داشت وقتى که می‌خواست یک کامیون براى حمل و نقل بگیرد یک اعلان مزایده در روزنامه‌ها منتشر می‌کردند و هرکس کامیون یا یک ماشین داشت می‌رفت آنجا و یک پیشنهادى می‌داد و هر کس که حائز حداقل می‌شد او می‌برد حالا آمده‌اند یک اداره باربرى اینجا درست کرده‌اند به میل خودشان سه چهار نفر را پیدا کرده‌اند و اینها یک کلوب‌هایى تشکیل داده‌اند و تمام کارها را منحصر به خودشان کرده‌اند یعنی چه؟ یعنى وزارت خواروبار که خودش باید کمک کند و جلو گیرى کند از احتکار و منع احتکار بکند خودش براى یک عده کمک می‌کند به احتکار و یک عده از تجار که همین طور مال‌التجاره‌های‌شان مانده است و می‌خواهند حمل کنند نمی‌گذارند و آن اشخاصى که با وزارت خواروبار قرارداد دارند تهدیدشان می‌کنند و دایم در روزنامه‌ها اعلان می‌کنند که بارهاى‌تان را به ما بدهید و به فلان نمره ......

امیر تیمور - آقا این خلاف قانون است .....

منشور - خوب معلوم می‌شود آقایان همه این نظامنامه را خوانده‌اند دیگر بنده زاید می‌دانم توضیح بدهم‏

عده‌ای از نمایندگان - دستور دستور.

منشور - موضوع چهارم موضوع منع مشروبات است از طرف دولت (همهمه نمایندگان) و معلوم نیست که از روى چه نظر است و باید این امر از طرف مجلس شورای ملى باشد و با اجازه مجلس شوراى ملى باشد .....

(همهمه نمایندکان)

یکى از نمایندگان - این که کارى بدى نیست آقا ....

منشور - بنده آقا راجع به جنبه مالى آن بحث می‌کنم و کنفراس در این باب نمی‌خواهم بدهم فقط از جنبه مالى و قانونى آن صحبت می‌کنم. مجلس شوراى ملى یک قانونى را وضع می‌کند و در سال 14 یا 15 میلیون مالیات مشروبات و رسومات است وقتى که اینجا آقاى دکتر ملک‌زاده پیشنهاد کردند که از کشمش و خرما مشروبات الکلى ساخته نشود پنجاه نفر هم از وکلا پیشنهاد ایشان را تصویب کردند آقاى وزیر خواروبار و نماینده وزارت مالیه هر دو مخالفت کردند و نگذاشتند تصویب شود توجه فرمودید حالا آمده‌اند و منع کرده‌اند و حتى نمی‌گذارند الکل صنعتى و طبى و ادکلونى هم ساخته شود و آمده‌اند و این جور کرده‌اند اگر باید اساساً منع شود ابن باید با اجازه مجلس شوراى ملى و با نظر مستشار مالى باشد نه این که هر کس خواست هر کارى بکند بکند.

موضوع دیگر عرض بنده راجع به ساختمان‌ها است. مدتى است قریب یک ماه است که جواز ساختمان به اشخاص نمی‌دهند

+++

در صورتی که همه می‌دانیم که در توى این شهر خانه خیلى کم است و جمعیت زیاد کرایه خانه هم می‌رود بالا و هیچ معلوم نیست مبنى و دلیل این کار چه چیز است اگر تصور می‌کنند اشخاص از خارج می‌آیند در اینجا کار می‌کنند دیگر نیایند خیلى از عمله‌جات هستند که اساساً ساکن خود تهران و اهل تهران هستند و آنهایى کار می‌کنند در هر صورت جلوگیرى از ساختمان‌ها به یک عده دیگر بنده گمان می‌کنم این یک تبعیض فوق‌العاده بدى است.

جمعى از نمایندگان - بس است دیگر. دستور. دستور.

وزیر خواروبار - چون فرمایشات نماینده محترم در یک قسمت اگر چه مربوط به وزارت کشور بود ولى از نقطه‌نظر مسئولیت مشترک تا حدى که بنده مستحضر هستم به عرض آقایان می‌رسانم در موضوع اختلاف بین مالک و مستأجر چنان که در هیئت مذاکره شد آقایان نمایندگان محترم همین طور اجماع تذکر فرمودند دولت وارد مطالعه شد البته این اضافه نرخ یک تغییرى داده بود که شاید به اشخاصى که ملک را به قیمت نقدى اجاره داده بودند به آنها خسارتى وارد می‌شد ولکن از نقطه‌نظر حقوقى اقتضا نداشت که عملیات دیگرى بشود و وزارت خواروبار اجازه داد هر کس محصول را تحویل می‌دهد قیمت به او پرداخته شود البته این آقا تا یک حدى هم قانونى بود و هم مطابق عدالت بود ولى باز یک شکایاتى می‌رسد دولت به حکام دستور داد که به طور خصوصى و کدخدا منشى بین مالک و مستأجر را یک طورى اصلاح بدهند این هیچ عملى نیست که حاکم همدان برخلاف قانون کسى را استنطاق یا مداخله در امور قضایى کرده باشد اگر طرفین حاضر شدند و تراضى بین‌شان حاصل شد که یکدیگر یک طورى کنار می‌آیند اگر توافق نشد البته مرجع کار قضاییه است و به مرجع قانونى خودش رجوع می‌شود. اما موضوعى را که راجع به وسایط نقلیه فرمودند شاهزاده فرمانفرماییان هم سؤالى در این موضوع از وزارت خواروبار کرده‌اند که بنده از حق قانونى خودم که تا یک ماه براى دادن جواب سؤالات وقت دارم استفاده می‌کنم و جواب این موضوع را در آتیه نزدیکى به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانیم. راجع به قسمت ساختمان‌ها که آقا فرمایشاتى فرمودند باید یک نکته را تذکر بدهم جمعیت تهران در چند سال قبل که سرشمارى شد 542 هزار نفر بود و بعدها رسید به 835 هزار نفر و البته امروز به دو دلیل تمام رعایا از دهات و اطراف می‌ریزند به شهرها بالاخص به شهر تهران علتش هم این است که رعیت گندمى که تعلق به خودش است خروارى سیصد تومان، سیصد پنجاه تومان در خارج می‌فروشد و می‌آید به تهران براى این که از نان یک من شش ریال استفاده کند ما سابقاً صد و شصت تن الى صد و نود تن براى مصرف نان تهران جنس می‌دادیم الان دویست و ده تن می‌دهیم مع‌هذا نمی‌رسد لذا دولت مجبور شد از تهاجم رعایا به تهران یک طورى جلوگیرى کند و یکى از آن وسایل این است که ساختمان‌هاى زیاد و جدید را تا یک حدى جلوگیرى کند که شاید از هجوم این رعایا براى عمله‌گى جلوگیرى به عمل آید و الا اگر با این ترتیب پیش برویم عن‌قریب جمعیت تهران به یک میلیون یک میلیون و نیم، دو میلیون می‌رسد و با این مضیقه که هست آقایان تصدیق دارند که این عمل لازم و صحیحى است. راجع به قسمت مشروبات چون بنده اطلاعى ندارم البته به عرض هیئت دولت می‌رسانم و آقاى وزیر دارایى‏ در جلسه بعد جواب آن را به عرض آقایان خواهند رساند.

رئیس - لایحه تقدیمى وزارت خواروبار مطرح است.

امیر تیمور - اجاره می‌فرمایید؟

رئیس - بفرمایید.

امیر تیمور - بنده اولاً سؤالى از آقاى وزیر خواروبار داشتم که نوشته‌ام و تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم وقت جواب را تعیین بفرمایند و راجع به همین موضوع باربرى است که الان صحبت شد. راجع به لایحه‌اى هم که آقاى وزیر خواروبار الان تقدیم کردند تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند سیر عادى

+++

خودش را بکند و برود به کمیسیون و در کمیسیون مطرح شود و بعد بیاید به مجلس (صحیح است) و حالا هم یک لایحه جز دستور مجلس است که مورد علاقه همه مجلس است و آن لایحه نظام وظیفه است تمنا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که بقیه شور اول آن لایحه هم مطرح شود و این لایحه هم برود به کمیسیون.

وزیر خواروبار - نظر آقایان نمایندگان این است که لایحه یک فورى بشود و برود به کمیسیون بنده هم موافقت می‌کنم ولى خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند جلسه کمیسیون بودجه زودتر تشکیل شود و این لایحه مطرح شود که در جلسه بعد گزارش آن به مجلس تقدیم شود و مطرح شود.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - به نظر بنده براى آقایان یک اشتباهى شده است براى این که وقتى در یک لایحه مالى و استخدامى که از نظر حقوق جنبه مالى دارد تقاضاى یک فوریت شد فى‌المجلس مطرح می‌شود چون لایحه مالى اساساً یک شور دارد و اگر بخواهند لایحه برود به کمیسیون باید یک فوریت آن را هم پس بگیرند.

وزیر خواروبار - عرض کردم که بنده موافقت می‌کنم که این لایحه برود به کمیسیون و فوریت آن را پس می‌گیریم.

4 - بقیه شور اول لایحه نظام وظیفه‏

رئیس - بقیه شور لایحه نظام وظیفه مطرح است. ماده 73:

فصل دهم - دانش آموزان و دانشجویان‏

ماده 73 - تمام دانش آموزان و دانشجویان مشمول به محض ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل به خدمت زیر پرچم احضار می‌شوند.

رئیس - آقاى روحى

روحى - بنده خواستم خاطر معاون محترم وزارت جنگ را به یک موضوعى که دیشب اتفاقاً از طرف جمعى از آقایان لیسانسه و دیپلمه‌ها به من مراجعه شده بود جلب کنم.

این آقایان اظهارشان به نظر بنده خیلى اظهار منطقى است می‌گویند ما به مجردی که اعلان شد در روز معین آمدیم خدمت نظام وظیفه را انجام دادیم به سربازخانه رفتیم و پس از خاتمه خدمت هم رفتیم به کارهاى دولتى مشغول شدیم یک دسته از آمدند به عناوین مختلف متشبت شدند و به عنوان کفالت و عناوین دیگر به خدمت نرفتند و حالا هم این قانون آنها را معاف کرده است پس ما گناه نکرده‌ایم که آمده‌ایم. خدمت زیر پرچم خودمان را با کمال شوق و رغبت انجام داده‌ایم و فعلاً براى این که دو سال هم از آنهایى که معاف شده‌اند دیرتر به خدمت دولتى رفته‌ایم الان یکى دو رتبه هم از آنها عقب‌تر هستیم آنها هم از حیث رتبه و ترفیع از ما جلوتر هستند و هم این قانون آنها را معاف کرده است بنده خودم یکى از موافقین این قانون بوده و حالا هم هستم و خواهش می‌کنم آقاى معاون وزارت جنگ با هیئت دولت و یا شوراى عالى مذاکره بکنند و این قسمت طورى در گزارش شور دوم گنجانده شود که که این دیپلمه‌ها و لیسانسه از حق ترفیع محروم نمانند.

مخبر - عرض کنم این قسمتى که فرمودند در تبصره 4 ماده 64 پیش‌بینى شده است که اشخاصى که انجام خدمت کرده‌اند تا مشمولین 1294 مدت خدمت‌شان با پرداخت کسور تقاعد جز خدمت‌شان محسوب شود و آنها هم البته می‌توانند از موقع استفاده کنند وقتى حق داده شد که آن مدت خدمت زیر پرچم جز مدت خدمت ادارى او محسوب شود البته در ترفیع او مؤثر است براى این که وقتى این مدت جز مدت خدمت او شد از ترفیع هم می‌تواند به تناسب همان مدت استفاده کند.

رئیس - آقاى اوحدى

اوحدى - بنده در این ماده عرضى ندارم.

رئیس - ماده 74 خوانده می‌شود:

ماده 74 - کسانى که دوره تحصیلات آنان کم‌تر از دوره متوسطه باشد مشمول مقررات مربوط به سایر افراد وظیفه خواهند بود.

+++

رئیس - ماده 76:

فصل یازدهم - کادر افسرى احتیاط و ذخیره

ماده 76 - دانش آموزانى که دوره تحصیلات آنان مطابق دوره کامل متوسطه یا کم‌تر از لیسانس باشد پس از شش ماه تعلیمات مقدماتى در صف و داشتن استعداد و لیاقت افسرى از بین آنان کسانى که داوطلب از ورود به دانشکده افسرى احتیاط باشند از روى آزمایش انتخاب و به دانشکده اعزام و معرفى می‌شود.

رئیس - آقاى نراقى

نراقى - در این ماده یک مساعدت و ارفاقى نسبت به تحصیل کرده‌هاى کشور شده است که خیلى به جا و به مورد بوده است یعنى کسانى که تحصیلات‌شان معادل دیپلم لیسانس و بالاتر است دوره خدمت‌شان به یک سال تنزل کرده است و کسانى که دیپلم متوسطه دارند به یک سال و نیم یعنى لیسانسیه‌ها و بالاتر شش ماه اولیه را در دانشکده خدمت می‌کنند و شش ماه دوم با درجه افسرى در ارتش کار خواهند کرد و دیپلمه‌هاى متوسطه شش ماه خدمت مقدماتى را در صف و شش ماه هم در دانشکده افسرى و شش ماه آخر را به صورت افسر خدمت می‌کنند بنده خدمت آقاى معاون وزارت جنگ عرض کرده بودم که این ارفاق و مساعدتى که نسبت به تحصیل کرده‌ها شده است شامل حال کسانى که الان هم در دانشکده افسرى احتیاط مشغول اخذ تعلیمات هستند بشود یعنى آنهایى که از لیسانسیه و دیپلمه‌ها در دانشکده پذیرفته شده‌اند آنها هم دوره خدمت‌شان به شش ماه تقلیل یابد طبق این قانون و دوره افسرى آنها هم شش ماه باشد به بنده فرمودند با این نظریه موافقند و تمنا می‌کنم این موافقت را در مجلس هم اظهار بفرمایند که اسباب خوش‌وقتى و مسرت و علاقه‌مندى آنها بشود.

معاون وزارت جنگ - بنده توضیحاً عرض می‌کنم که همان موقعى که این پیشنهادها مطرح بود ما تمام واحدهایمان را با مقررات این قانون تطبیق کردیم و در در این قسمت هم ترتیبات کار را طورى داده‌ایم که این نظر انجام شود و دوره دانشکده افسرى را عوض هشت ماه به شش ماه تقلیل دادیم پس مانعى ندارد این عده آقایانى هم که فعلاً مشغول اخذ تعلیمات هستند وقتى که این قانون گذشت آنها را هم مشمول این قسمت قرار دهیم و براى این که این نظر به موقع انجام شور تمنا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند هر چه زودتر این قانون بگذرد که آنها هم مشمول شوند و بتوانند استفاده کنند.

رئیس - آقاى اوحدى

اوحدى - بنده در موقعی که قانون نظام وظیفه مطرح بود تذکر دادم که این امتیاز براى دارندگان دیپلم و دارندگان گواهى‌نامه لیسانس و دکترا از حیث مدت خدمت و از حیث وضعیت ورود به خدمت به عقیده و نظر بنده فلسفه ندارد که گفته شود کسى که داراى دیپلم متوسطه کامل باشد او باید یک سال و نیم خدمت بکند و کسى که داراى گواهى‌نامه لیسانس و دکترا باشد او باید یک سال خدمت بکند من نفهمیدم که اگر یک نفر داراى گواهى‌نامه دکترا شد در ادبیات و اشعار مثنوى را خوب فهمید این چه امتیازى پیدا خواهد کرد بر آن شخصى که داراى دیپلم کامل متوسطه است که او باید یک سال در نظام وظیفه خدمت بکند و این یک سال و نیم این را بنده نمی‌توانم بفهمم زیرا فن دکترى و لیسانس اینها یک فنون مختصه به خودش است و دخالت در امر نظام ندارد فلان دکتر حقوق یا اقتصاد یا فلان لیسانسیه حقوق و اقتصاد از امر نظام و قشون چه اطلاعى دارد و تحصیلات او چه مدخلیتى دارد که موجب شود زمان را براى آنها و دارندگان دیپلم متوسطه مختلف قرار دهند به این بگویند تو یک سال خدمت کن و به او بگویند یک سال و نیم بنده هر چه فکر کردم یک فلسفه و علتى براى این قسمت پیدا نکردم و نفهمیدم (نبیل سمیعى - براى این است که دکتر زیاد شود) نکته دیگر این است که دارنده دیپلم متوسطه باید اول برود در صف شش ماه تعلیمات اولیه را یاد بگیرد و بعد از آن اگر داوطلب شد و اگر تشخیص داده شد به لیاقت و استعداد او آن وقت به دانشکده فرستاده می‌شود

+++

ولى دارندگان گواهى‌نامه لیسانس و دکترا نباید ابتدا برود به صف و نه تشخیص لیاقت او داده می‌شود در صورتی که آقاى معاون وزارت جنگ در آن جلسه قبل فرمودند که سربازى که به سن بیست و هفت سالگى برسد دیگر به درد نمی‌خورد و من استفاده می‌کنم به فرمایش خود ایشان عرض می‌کنم دوره تحصیل ابتدایى شش سال، دوره متوسطه شش سال این می‌شود دوازده سال هشت ساله هم که باشد آن بچه و رفته باشد به مدرسه تازه از مدرسه متوسطه که بیرون بیاید بیست ساله است آن وقت اگر بنا باشد برود براى تحصیلات لیسانس سه سال اگر برود به دکترا دو سال که جمعاً می‌شود پنج سال جمعاً می‌شود بیست و پنج سال یا بیست و شش سال اگر رفوزه نشود و اگر یک سالى مثل سال قبل پیدا نشود که یک مرتبه ششصد نفر رفوزه بشوند، اگر رفوزه در کار نباشد در سن بیست و شش و بیست و هفت سالگى دکتر می‌شود من از دکتر و لیسانسیه نمی‌خواهم مذمت کنم من خودم طرف‌دار علم و طرف‌دار عالم و طرف‌دار دکتر و طرف‌دار لیسانس و همه اینها هستم اما مقصودم سر این قانون است و وضعیت این قانون که می‌گوید دارندگان دیپلم متوسطه کامل باید برود ابتدا در صف با این افرادى که بعضى‌ها را خودم دیده‌ام در یک جاهایى که بعضى از این افراد را در دست راست‌شان گچ می‌گذارند و در دست چپ­شان ذغال می‌گذارند براى خاطر این که دست چپ و راست را بداند و وقتى به او می‌گویند چپ‌گرد کن و راست گرد کن از روى گچ و ذغال بفهمند آن وقت یک دیپلمه متوسطه کامل باید با این آدم هم دوش بشود درخدمات اولیه و باید با این تعلیمات اولیه را یاد بگیرد حالا فکرش را بفرمایید این دیپلمه متوسطه که خودش در مدرسه که تحصیل کرده این کارها را یاد گرفته و این جریان را طى کرده و به محض این که آن وکیل‌باشى به او هر چه را بگوید در ظرف نیم ساعت یاد می‌گیرد ملاحظه می‌فرمایید او را هم ردیف قرار دادن با آن دهاتى که یک ماه وقت لازم دارد که دست چپ و راست را یاد بگیرد ببینید به آن دیپلمه چه می‌گذرد. این عقیده من است که اگر موافقت بفرمایید کلیه اشخاصى که داراى گواهی‌نامه متوسطه و لیسانس و دکترا هستند تمام آنها یک راست بروند به دانشکده و در دانشکده هم همان طور که ممکن است در دارندگان دیپلم متوسطه پیدا شود کسى که قابلیت و استعداد نداشته باشد براى افسرى ممکن است در دکترها هم پیدا شود که این استعداد نباشد یا از حیث هیکل یا استعداداً یا علماً و ممکن است در لیسانسیه و دکترا هم باشند که از عهده امور نظامى و افسرى برنیایند پس تمام اینها از این جهات با هم مشترک هستند و عقیده من این است که از این حیث امتیازى نباشد و همه یکسان باشند حالا در مدت اگر اختلافى باشد بنده عرضى ندارم ولى در طرز خدمت اگر موافقت بشود که هر سه طبقه یکسان باشند بنده متشکر هستم اگر موافقت بفرمایند و بنده این قسمت را کاملاً معتقدم که این امتیاز برداشته شود

مخبر - پیشنهاد بفرمایید نظر خودتان را برود به کمیسیون‏

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک مدنى - بنده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى هاشمى

هاشمى - شرحى راجع به دارندگان دیپلم عالى در موضوع نظام وظیفه رسیده است که بنده وقت مجلس را نمی‌گیرم و در کمیسیون آن را به عرض می‌رسانم.

رئیس - آقاى رضوى

رضوى - اگر چه در قسمت اخیر نطق خودشان آقاى اوحدى اهمیت مقام دانشجویان و تحصیل کرده‌هاى دوره متوسطه و لیسانس و دکترا را فرمودند ولى در قسمت اول که فرمودند در مدتش تفاوتى من قائل نیستم می‌خواستم عرض کنم که اقوى دلیل هر امرى وقوع آن است. در قانون نظام وظیفه که قبل از 1317 مجرا بود یک امتیازى از نظر مدت براى تحصیل کرده‌ها قائل شده بودند و بنده به خوبى در نظر دارم که در آن موقع یک رواج فراوانى در تحصیلات متوسطه و عالیه پیدا شد که اغلب از افرادى که حتى گریزپا

+++

بودند و قبلاً میل نداشتند به دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها بروند و تحصیل کنند با شوق و ذوق می‌رفتند و تحصیلات خوبى هم کردند و فعلاً هم بنده تصور می‌کنم که این تفاوت مختصر ممکن است آن تأثیر را داشته باشد و البته آنها به واسطه تحصیلاتى که دارند آنچه را که سایرین در مدت دو سال فرا می‌گیرند البته می‌توانند در مدت یک سال و هیجده ماه فرا بگیرند اما این توضیحى که با یک مدت کمى لیسانسه‌ها را به دیپلمه‌ها داده‌اند به نظر بنده کمال ضرورت را دارند.

رئیس - آقاى نقابت

نقابت - بنده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى اورنگ

اورنگ - آقاى اوحدى کجا تشریف دارند (بعضى از نمایندگان - هستند) این اشکال آقاى اوحدى چون از طرف ایشان است باید تعجب کرد ولى اگر از طرف من بود خیلى جاى تعجب نبود براى این که آن اشکال اینجا هم وارد است که چه فرقى است بین آن کسى که دیپلمه است با آن کسى که سیکل اول متوسطه را تمام کرده است یا چه فرقى است بین آن کسى که سه کلاسه متوسطه را طى کرده یا آن کسى که شش کلاس ابتدایى را طى کرده است و بعد چه فرقى است بین آن کسی که هیچ مدرسه نرفته و آن کسی که شش ساله ابتدایى را طى کرده است و هکذا این عالم عالم مرتبه است پس در هر مرتبه هر کس واقع است آن مرتبه مادون آن امتیاز را واجد نیست؟ شما ملاحظه کنید وقتى که در آن قانون نظام ملاحظه فرمایید کلیه مردمان با معلومات را که در حدود لیسانس معلومات داشتند بنا بود اینها هیچ نروند به نظام وظیفه احصاییه آن وقت دانشکده‌ها را مراجعه کنید چه تشویق مهمى بود مردم دنبال تحصیل می‌رفتند و می‌گفتند به این مقدار از علم می‌رسم دیگر آن مقدار زحمت نمی‌بریم بعد آمدند گفتند خیر همه باید خدمت بکنند و این منطق صحیح است هر کس هر مقدار دانش دارد باید خدمت به وطن خودش را بکند و حرف به قاعده هم بود گفتند کسانى که معلومات‌شان تا آن حد است یک سال که بروند و آن زحمت اولیه را نکشند و آن کسانی که تحصیلات‌شان از آن مرتبه کم‌تر است زیادتر زحمت بکشند و این یک حرف معقولى است و بنده خیال می‌کنم که یک همچو چیزى در مغز ما نباید خطور کند البته اشخاص عالم هستند مقامى دارند خیلى امتیازات دیگر هم در مملکت براى آنها قائل هستند اگر بنا شد اینجا پایه خراب شود آن وقت در سایر مراحل هم دیگر نمی‌شود درست کرد به هرحال باید امتیاز در کار باشد و به اعتقاد بنده هیچ اشکالى ندارد که آن دسته یک سال برود یا آنهاى دیگر هیجده ماه برود یا دیگران که نرفته‌اند براى تحصیل زحمت بکشند دو سال بروند و حفظ این مراتب از طرف ما خیلى مورد ضرورت است و خیلى لازم است و خیلى تشویق است که اشخاص بروند دنبال تحصیل مثلاً اگر امتیازات دیگر هم باشد براى خاطر علما خوب اشکال است مثلاً مجتهد چرا باید همیشه معاف باشد و هکذا بالاخره اینها یک امتیازاتى است که پایه اجتماعى به روى این امتیازات است و الا اساس اجتماع بر هم می‌خورد.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

اوحدى - بنده براى رفع سوء‌تفاهم که براى آقاى اورنگ پیدا شد اجازه خواسته‌ام اجازه می‌دهید عرض کنم اجازه نمی‌دهیم که بنده هم موافقم مذاکرات کافى است.

رئیس - ماده هفتاد و هفت:

ماده 77 - دانش آموزان اعزامى به دانشکده افسرى احتیاط پس از طى دوره دانشکده در صورتی که از عهده امتحانات نهایى برآیند مطابق مقررات فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسرى نائل و شش ماه با درجه افسرى در صف خدمت خواهند نمود.

رئیس - ماده 78

ماده 78 - دانش آموزانی که مشمول مقررات ماده 76 نشده باشند باقى مانده دوره خدمت زیر پرچم خود را مانند سایر افراد وظیفه در صف انجام و آموزشگاه گروهبانى احتیاط را طى خواهند نمود.

+++

رئیس - ماده 79

ماده 79 - دانشکده افسرى احتیاط هر سال در اول مهر ماه تشکیل و دوره آن شش ماه خواهد بود.

رئیس - ماده 80

ماده 80 - کسانی که دوره تحصیلات آنان معادل لیسانس یا دکترا باشد به طور کلى 12 ماه در خدمت زیر پرچم خواهند بود و پس از طى دوره دانشکده افسرى احتیاط در صورتی که از عهده امتحانات نهایى برآیند مطابق فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسرى نائل و شش ماه با درجه افسرى در صف خدمت خواهند نمود.

رئیس - ماده 81

ماده 81 - افراد نامبرده در ماده 76 و 80 از تاریخ معرفى به دانشکده افسرى تا خاتمه دوره دانشکده تابع مقررات عمومى دانشکده افسرى احتیاط بوده و طبق برنامه مخصوص تعلیمات لازمه را طى خواهند نمود.

رئیس - ماده 86

ماده 86 - دارندگان گواهى‌نامه دوره متوسطه یا بیشتر در موقع ورود به خدمت یا اعزام به دانشکده افسرى مانند سایر افراد مورد معاینه پزشکى واقع خواهند شد.

رئیس - ماده 87

ماده 87 - دانشجویان افسرى احتیاط در صورتی که از عهده امتحان برنیایند مدت تحصیل آنها جزو دوره خدمت زیر پرچم محسوب و براى طى بقیه خدمت بدون درجه به صف اعزام خواهند شد. فصل دوازدهم پزشکان دامپزشکان داروسازان دندان‌سازان‏

رئیس - ماده 90

ماده 90 - کسانی که داراى گواهى‌نامه دانشکده پزشکى دامپزشکى دندان‌سازى داروسازى باشند به طور کلى دوازده ماه در خدمت زیر پرچم خواهند بود و پس از طى دوره شش ماهه تعلیمات تکمیلى نظامى تحت نظر ادارات مربوطه و گذرانیدن امتحان مطابق فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسرى نائل و شش ماه در قسمت‌هاى مربوطه با درجه افسرى خدمت خواهند نمود.

رئیس - ماده 91

ماده 91 - دامپزشکان دندان‌سازان و داروسازانى که تحصیلات آنان معادل دوره کامل متوسطه باشد پس از شش ماه خدمت مقدماتى در صف کسانی که از بین آنان مشمول مقررات ماده 76 بشوند پس از طى دوره چهار ماهه تعلیمات تکمیلى تحت نظر اداره مربوطه و گذرانیدن امتحان نهایى طبق مقررات فصل پنجم قانون ترفیعات به درجه افسرى نائل و هشت ماه با درجه افسرى در صف خدمت خواهند نمود و سایرین بقیه خدمت زیر پرچم خود را مانند افراد وظیفه در صف انجام خواهند داد

رئیس - ماده 92

ماده 92 - معافیت به عنوان تحصیل براى دانش آموزان از تاریخ تصویب این قانون تا کمال 27 سالگى منظور و دانش آموزانى که تا این سن موفق به فراغت از تحصیل نشده باشند به خدمت زیر پرچم احضار خواهند شد مگر این که جزو طبقات مشمولین ماده 63 باشند.

رئیس - آقاى اوحدى

اوحدى - بنده توجه آقاى معاون وزارت جنگ را به این نکته که می‌خواهم عرض کنم جلب می‌کنم که این ماده روى هم رفته خوب تنظیم نشده است به عقیده بنده یک نفرى که تا سن بیست و هفت سالگى مشغول زحمت تحصیل است اگر یک سال براى او باقیمانده باشد که نتیجه بیست و هفت سال عمر خود را بخواهد بگیرد آن وقت بگویند چون شما رسیده‌اید به حد بیست و هفت سال دیگر حق ندارید تحصیل خود را تعقیب کنید و باید وارد خدمت نظام وظیفه شوید و به عقیده بنده از انصاف به دور است و از مروت و فتوت خارج است زیرا این آدمى که بیست و هفت سال دارد تحصیل می‌کند براى این تحصیل نمی‌کند که از خدمت زیر پرچم فرار کرده باشد ولى روزگار پیش آمد سوانح این شخص را عقب انداخته است که به آن نتیجه مطلوبه

+++

که باید برسد نرسیده یعنى گرفتن گواهی‌نامه لیسانس یا دکترا او را به ادامه تحصیل مجبور کرده است نباید به او گفت که چون به بیست و هفت سال رسیده‌اى و هنوز گواهى‌نامه نگرفته‌اى باید احضار به زیر پرچم بشوى من موافقت شما را جلب می‌کنم که تا این اندازه سخت‌گیرى نشود و توضیحى داده شود که اگر نزدیک به اتمام باشد شش ماه یا یک سال این را موافقت بفرمایند که نتیجه خودش را بگیرد آن وقت براى خدمت زیر پرچم حاضر شود.

معاون وزارت جنگ - بنده یک توضیحى عرض می‌کنم که آقاى اوحدى تصور نفرمایند که سن بیست و هفت سالگى که ما گفتیم هیچ فرجه براى دانشجویان قائل نشده‌ایم در صورتی که ما اینجا حساب کردیم که تا سن بیست و سه سالگى الى 24 سالگى موفق به لیسانس می‌شود و آمدیم تا بیست و هفت سالگى فرجه دادیم باز سه چهار سال دیگر ما حداکثر را براى پزشکان گرفته‌ایم که دوره تحصیل‌شان براى دکترى طب طولانى‌تر است بنابراین از سن بیست سالگى که متوسطه کامل شده باشد پنج سال هم براى تحصیلات پزشکى این می‌شود بیست و پنج سال و آن وقت براى کارآموزى و دکترا دو سال وقت باقى گذاشتیم که کاملاً دانشجویان تا بیست و هفت سالگى بتوانند برسند و علت این که 27 را قائل شدیم براى این است که اگر از بیست و هفت گذشت دیگر آن استفاده خوبى که باید ما بکنیم نمی‌توانیم بکنیم ولى مانعى ندارد که آن دانشجویانى که تحصیل می‌کنند وقتى که دیپلم شش را گرفت بیاید خدمت خودش را بکند و آن وقت برود پانزده سال دیگر هم درس بخواند ما مانع تحصیل دانشجویان نمی‌شویم و حالا دانشجویان اگر نتوانست در این مدت دیپلم بگیرد خوب این می‌آید نظامش را انجام می‌دهد بعد به تحصیل خودش ادامه می دهند.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - به نظر بنده این ماده یک اشکالى دارد که باید تذکر داده شود که در شور دوم اصلاح شود اینجا گفته می‌شود که اشخاص که به سن بیست و هفت سالگى رسیده‌اند اگر دوره تحصیلات‌شان خاتمه پیدا نکرده است و موفق به گرفتن گواهی‌نامه دکترا و لیسانس نشده‌اند به خدمت زیر پرچم احضار می‌شوند البته این اصل کلى که آقاى معاون وزارت جنگ فرمودند در جاى خودش صحیح است ولى چون تاکنون این عمل مجرى نبوده الان یک اشخاصى هستند که در جریان تحصیل هستند مثلاً فرض کنید الان یک محصلى در کلاس چهار دانشکده پزشکى است سنش هم به بیست و هفت سال رسیده است ما اگر این را بخواهیم احضار به خدمت کنیم این یک وقفه به تحصیلش وارد می‌شود که البته که به ضرر کشور است که ما بخواهیم این شخص را از تحصیل باز داریم بنابراین بنده معتقد هستم که اشخاصى که در سن بیست و هفت سالگى دوره تحصیلات‌شان خاتمه پیدا کرده است اینها که حاضر هستند ولى آنهایى که در کلاس هستند و از طرف دانشکده هم گواهى‌نامه به آنها داده می‌شود که مشغول تحصیل هستند بایستى راجع به اینها یک ارفاقى بشود که بتوانند تحصیلات خودشان را تمام کنند بعد وارد خدمت شوند زیرا الان یک دسته از شاگردانى هستند که به اروپا اعزام شده‌اند و مشغول تحصیل هستند این قانون که گذشت که از بیست و هفت باید به خدمت زیر پرچم احضار شوند ممکن است یک شاگردى دو سال دیگر سه سال دیگر در دانشکده فنى کار داشته باشند و یک مردى باشد که مهندس بشود و براى کشور ما مفید باشد او ترک تحصیل کند و بیاید خدمتش را انجام بدهد و آن وقت دو مرتبه برگردد تحصیلات خودش را تمام کند پس این که می‌فرمایید عملى نیست بنابراین بنده می‌خواستم خواهش کنم که در شور دوم این نقصى که در این ماده هست مورد توجه قرار دهید و یک فرمولى پیدا کنید که این اشکال رفع شود.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده کاملاً با نظر ملک موافقم و پیشنهادى هم کرده‌ام و امیدوارم که آقاى معاون و اعضاى کمیسیون هم موافقت کنند ما باید در مملکت فلاسفه طبیعى و الهى ایجاد کنیم و یک علمایى که حقیقتاً مملکت ما را زنده کنند

+++

اگر حالا این رفته است مشغول تحصیل است همان طور که آقاى ملک مدنى فرمودند در خارجه است وقتى که وارد در مسائل طبیعى یا الهى باشد این یک دریاى مواجى است اگر بخواهیم او را احضار کنید این به جایى نمی‌رسد پس یک همچو اشخاصى که داراى یک همچو درجه هستند و بخواهند تحصیلات خودشان را تا این حد ادامه بدهند و اینها عده قلیلى هم می‌شوند عقیده بنده این است که اینها را از جهت احترام به مقام علم و دانش باید یک مرد عالى بکنند که بتوانند تحصیلات خودشان را به پایان برسانند.

مخبر - البته حضرتعالى و آقایانى که در این قسمت نظریاتى می‌فرمایند نظریات خودشان را پیشنهاد بفرمایند در شور دوم در کمیسیون مذاکره می‌شود و در نظر گرفته می‌شوند.

رئیس - پیشنهاداتى هم کرده‌اند. ماده 94

فصل سیزدهم - اجراى مراسم سربازگیرى‏

ماده 94 - مجالس سربازگیرى در پانزدهم فروردین ماه هر سال در مراکز حوزه‌ها تشکیل می‌گردد.

رئیس - آقاى دهستانى‏

دهستانى - این ماده و این موقعى را که براى احضار مشمولین معین کرده‌اند موقعى است که صدمه به امور کشاورزى خواهد زد اگر چه امور کشاورزى و کارگران یک طوری است که تمام مدت سال مشغول هستند و می‌توان گفت که فقط در سه ماهه زمستان را حتى دارند ولى در اسفند ماه و فروردین موقعى است که زارع باید مشغول باشد و زراعت صیفى خودش را مشغول شود اگر در این موقع ما هم بخواهیم او را احضار کنیم مثل این است که دست این زارع را بسته‌ایم و او از کارهاى صیفى کارى محروم خواهد ماند و چون این مسأله ارتباط به امر کشاورزى دارد و مورد توجه همه آقایان است بنده پیشنهاد کردم که از اول اسفند تا پانزدهم فروردین مجلس سربازگیرى تشکیل شود و در پانزدهم فروردین خاتمه پیداکند

رئیس - ماده 98

ماده 98 - هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولت و ملى و همچنین اشخاص نباید مشمولینى را که وضعیت‌شان روشن نشده و برگ معافیت موقت که مدت آن منقضى نشد باشد و با برگ معافیت دایم و با کتابچه خاتمه خدمت در دست ندارند استخدام و یا در خدمت نگاه دارند.

رئیس - ماده 143

فصل هفدهم - کبر و صغر سن‏

ماده 143 - هر گاه در موقع رسیدگى به وضعیت مشمولین معلوم شود که سن واقعى مشمول با تاریخ تولد مندرج در برگ شناسنامه از حیث کمى یا زیادى سن تفاوت فاحش داشته و مورد اعتراض خود مشمول باشد در این صورت جلسه به امضاى هیئت رسیدگى حاکى از تعیین مشخصات کامل شخص مشمول با الصاق دو قطعه عکس گواهى شده تنظیم و به پیوست رو نوشت برگ شناسنامه به دادگاه مرکز مناطق مذکور در ماده 57 فرستاده می‌شود و این دادگاه پس از رسیدگى به ترتیب زیر عمل می‌نماید

1 - نسبت به اشخاصى که کوچک‌تر از سن مشمولیت تشخیص داده شوند برگ معافیت موقت نارسیدن به سن تا سربازى می‌دهد.

2 نسبت به اشخاصى که بزرگ‌تر از سن مشمولیت تشخیص داده شوند برگ معافیت دایم به عنوان خارج از مشمولیت به آنان تسلیم می‌دارد.

تبصره - راجع به اشخاصى که تولد زمان طبق مقررات قانون در دفاتر موالید به ثبت رسیده باشد این تاریخ تولد معتبر شناخته شده و قابل هیچ گونه اعتراضى نخواهد بود و اگر اشتباهاتى بین برگ شناسنامه و دفاتر موالید مشاهده شود برابر قانون ثبت احوال رسیدگى و رفع خواهد شد.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده می‌خواستم یک توضیحى آقاى معاون وزارت جنگ در ضمن این ماده بدهند چون این نظر را سابق هم ما داشتیم و نظرم هست که در یکى از مواد نوشته شد برگ شناسنامه و آنچه که اوراق شناسنامه معین می‌کند

+++

معتبر است و مأمورین حق چون و چرا نسبت به یک سند رسمى که شناسنامه است ندارند و در این ماده بنده این طور می‌فهمم که کبر یا صغر سن آنچه که در شناسنامه هست از لحاظ مأمورین معتبر است اما اگر خود مشمول اعتراضى دارد آن وقت حق تعقیب دارد و می‌تواند مورد رسیدگى قرار بدهد و در این صورت البته مأمورین حق چون و چرا و اعتراضى ندارند و آن سند البته سند رسمى است.

رئیس - ماده 144

ماده 144 - در تاریخ اجراى این قانون پرونده‌هایى که بر اثر اجراى مقررات ماده 143 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 در هیئت تجدید‌نظر مقرر در ماده 144 قانون مذکور رسیدگى نشده باشد بایستى در هیئت نامبرده طبق ماده 143 این قانون رسیدگى و پرونده‌ها براى صدور برگ‌هاى معافیت موقت و یا دایم به مناطق مربوطه اعاده گردد و مناطق مربوطه موظف به صدور برگ معافیت هستند.

تبصره - هیئت تجدید‌نظر مقرر در ماده 144 قانون نظام وظیفه مصوب 29 خرداد 1317 به ریاست یک افسر ارشد و دو افسر جز که از طرف اداره نظام وظیفه معین می‌شوند و نماینده اداره کل آمار و ثبت احوال و نماینده دادسراى تهران و یک پزشک به انتخاب بهدارى ارتش تشکیل خواهد شد

رئیس - ماده 145

ماده 145 - پرونده‌هایی که بر اثر اجراى مقررات ماده 145 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد 1317 تشکیل و تا این تاریخ منجر به صدور رأى هیئت تجدید‌نظر نشده باشد بایگانى می‌شود و پس از انتشار آگاهى در مناطق مربوطه عین مدارک به تقاضاى صاحبان مدارک به خود آنان یا نمایندگان‌شان مسترد خواهد شد.

رئیس - ماده 146

ماده 146 - رؤسا و کارمندان و پزشکان مجالس سربازگیرى و یا دادگاه ادارى حوزه‌ها که در جریان اولیه امور مربوطه به مشمولین رأى داده باشند حق شرکت در دادگاه مرکز منطقه براى اظهار نظر نسبت به همان موضوع نخواهند داشت.

فصل هیجدهم - دادگاه ادارى و وظایف حوزه‌هاى سربازگیرى‏

رئیس - ماده 149

ماده 149 - در مرکز هر یک از حوزه‌هاى اصلى سربازگیرى دادگاه ادارى به کارمندى نمایند نمایندگان وزارت کشور و اداره آمار و ثبت احوال و اداره نظام وظیفه و دو پزشک صلاحیت‌دار تحت ریاست مأموری که ارشد از سایرین است تشکیل و به وضعیت مشمولین غایب و باقی ماندگان مجلس سربازگیرى رسیدگى و رأى خواهد داد.

تبصره - در نقاطى که اداره ژاندارمرى و شهربانى وجود داشته باشد

نمایندگان آنان نیز شرکت خواهند نمود.

رئیس - ماده 154

ماده 154 - وضعیت و طرز عمل مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى لااقل در هر سال یک مرتبه با اعزام بازرس از مرکز باید تحت بازرسى قرار گیرد در صورت اقتضا نیز در هر موقعی که ضرورى باشد بازرس اعزام خواهد شد.

رئیس - ماده 156

ماده 156 - غایبین زیر هر گاه داراى عذر موجه نباشند معادل ایام غیبت به مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده خواهد شد.

الف - مشمولینى که براى اجراى مراسم سربازگیرى احضار شده و در موعد مقرر حضور نیافته باشند.

ب - مشمولین آماده به خدمت که در موقع احضار حاضر نشده باشند.

ج - کسانی که بنابراین علت مزاج احضار آنها به تعویق افتاده و در خاتمه مدت مقرره خود را معرفى نکرده باشند.

تبصره 1 - مشمولین بیمارى که معالجه آنان براى مدت معین به بنگاه بهدارى کشور محول و در اجراى دستور پزشک معالج تعلل ورزیده و یا اساساً براى معالجه به بنگاه بهدارى مراجعه نکرده باشند در این صورت معادل نصف مدتی که براى معالجه معین شده به مدت خدمت زیر پرچم آنان افزوده خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که ادامه معالجه مشمولین بند (ج)

+++

و تبصره بالا از طرف دو پزشک تصدیق شده باشد پس از خاتمه معالجه و بهبود یافتن تنبیهات مقرره درباره آنان اعمال خواهد شد.

تبصره 3 - اصولاً حداکثر تنبیهات مشمولین مصرحه در این ماده از لحاظ خدمت از مدت چهار سال تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 4 - افسران و افراد احتیاط و ذخیره که پس از احضار براى انجام تعلیمات مدت یک ماهه طبق مقررات ماده 123 در موعد معین حاضر نشده باشند باید دو برابر این مدت خدمت نمایند.

تبصره 5 - مشمولینى که تا آخر سن 45 سالگى از خدمت غیبت نمایند به حداکثر مجازات مندرجه در بند الف ماده 356 قانون دادرسى و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.

تبصره 6 - کسی که پس از مدتى غیبت یا قرار شخصاً حاضر شده و یا جلب گردیده باشد و در معاینه مطابق ماده 60 معاف دایم تشخیص داده شود از انجام خدمت معاف ولى براى مجازات به دادگاه نظامى تسلیم خواهد شد و در صورتی که دادگاه مقتضى بداند و غائب مزبور بیمار نباشد از 15 روز تا شش ماه محکوم به حبس خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده راجع به ماده 156 و تقسیماتى که شده اشکالى ندارم فقط مخالفت بنده با تبصره چهار است در این تبصره چهار احضار افسر و افراد است براى تعلیمات یک ماهه در سنوات ذخیره و احتیاطى مدت یک ماهه فرق می‌کند بنده اساساً خواستم بفهمم یک فرد نظام وظیفه که دو سال تمام تعلیمات نظامى را دیده است اگر حقیقتاً با یک استعدادى این تعلیمات را یاد گرفته براى سه سال فاصله یا دو سال فاصله این یک ماهه احضار شدن نتیجه براى او خواهد داشت؟ (تهرانچى - براى این که یادش نرود) اگر یادش رفته است آن دو ساله که در یک ماهه هم نمی‌تواند آن را جبران بکند و اگر یاد گرفته است که یک ماهه احضارش براى تعلیمات این نتیجه از هر دو طرف موجب ضرر و زیان و زحمت می‌شود اول براى افسر و آن فرد که پس از انجام خدمت وظیفه خودش به یک کارى به یک پیشه به یک شغلى به یک اداره به یک کارى مشغول شده است و بخواهید شما در وسط این کار او را یک ماه احضار کنید رشته زندگى او را به هم پاشیده‌اید ار آن طرف هم براى افراد و براى افسر یک مکان و یک خوراک تهیه دیده‌اید و این براى خود ارتش هم اسباب زحمت ضرر است که من با این تبصره مخالف هستم و تقاضا می‌کنم که این تبصره را حذف کنند و این یک ماهه را از بین ببرند.

رئیس - پیشنهاد کنید آقا

مخبر - بنده خواستم در این قسمت البته چون خاتمه شور اول قانون است عرض کنم مطالب آقایان که جواب عرض نشده علتش این است که البته در کمیسیون در مطالب و بیانات آقایان که اکثراً هم ممکن است وارد باشد و پیشنهاد شده شور بشود و در شور دوم نظر آقایان تأمین شده باشد و یکى هم براى این سات وقت مجلس گرفته نشود و یک قسمت هم که آقاى اوحدى فرمودند یکى براى یاد نرفتن است و از یک طرف هم یک تعلیمات تربیتى است که هر ساله در نظام ممکن است البته پیدا بشود و پیش بیاید و مورد لزوم است این یک ماه خدمت (صحیح است) که سرباز آن تعلیمات جدید را یاد بگیرد.

رئیس - آقاى طباطبایى

طباطبایى - عرض کنم که این تبصره پنج منافات دارد با آن نظرى که در ماده 64 هست در ماده 64 تا 1294 را معاف کردیم می‌پرسند چرا؟ می‌گویند براى این که از سى سال تجاوز کرده و قابل نیست براى خدمت نظام و این حرف‌ها آن وقت اینجا ما در تبصره پنج چسبیدیم یقه مرد چهل و پنج ساله را که بیا خدمت کن ملاحظه می‌فرمایید چقدر تبصره پنجم بد تنظیم شده یک مردى چهل و پنج سالش است و هزار کار هم دارد این را آورده‌اند مطابق ماده 356 قانون 1312 به خدمت این آیا موافقت دارد با آن نظرى که می‌فرمایید از بیست و هفت سالگى دیگر به درد نظام وظیفه نمی‌خورد؟ (مخبر - آن وقت همه غیبت می‌کنند) خوب چهل و پنج سال پیدایش نکردیم حالا چه می‌گوییم دیگر ولش کنید.

+++

رئیس - ماده 157 قرائت می‌شود

ماده 157 - مشمولین نظام وظیفه که تاکنون غایب بوده و به خدمت حاضر نشده‌اند و همچنین سربازانى که از خدمت زیر پرچم فرار کرده‌اند هر گاه تا اول مهر ماه 1322 شخصاً حاضر و خود را معرفى نمایند از مجازات معاف می‌باشند و در غیر این صورت به احضار آنان اقدام شده و مشمولین مقررات مواد 155 و 156 این قانون خواهند بود.

رئیس - آقاى دهستانى‏

دهستانى - در تبصره شش ماده 156 می‌نویسد کسى که پس از مدتى غیبت یا فرار شخصاً حاضر شده و یا جلب گردیده باشد و در معاینه مطابق ماده 60 معاف دایم تشخیص داده شود از انجام خدمت معاف ولى براى مجازات به دادگاه نظامى تسلیم خواهد شد و در صورتی که دادگاه مقتضى بداند و غایب مزبور بیمار نباشد از 15 روز تا شش ماه محکوم به حبس خواهد شد. در صورتى که در ماده 157 می‌نویسد اگر خودش حاضر شود از مجازات معاف است بنده خواستم متذکر شوم پس تبصره شش نسبت به اشخاصى که حاضر می‌شوند باید آن قسمت مشمول مجازات نباشند و در این ماده اشخاصى که خودشان حاضر می‌شوند باید حذف شود.

رئیس - آقاى طوسى‏

طوسى - ببخشید این عرضى که می‌کنم خارج از موضوع نیست یک عملى را بنده خواستم تذکر بدهم ماده 106 نظامنامه را خواستم براى آقایان تذکر عرض کنم ملاحظه بفرمایید آنچه که اینجا گفته می‌شود همان چیزهایى است که ضبط می‌شود براى همه و آقایان تندنویس‌ها نطق را نمی‌شنوند دیگرانى هم که باید بشنوند و استفاده کنند از این بیانات آنها هم نمی‌شنوند من استدعا می‌کنم آن ماده نظامنامه را آقایان همیشه رعایت بفرمایند و تشریف بیاورند پشت تریبون و حرفشان را بزنند. (صحیح است)

رئیس - ماده 167 قرائت می‌شود.

ماده 167 - از تاریخ اجراى این قانون مواد 23 و 24 و 33 و 34 و 35 و 36 و 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 56 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 69 و 73 و 74 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 86 و 87 و 90 و 91 و 92 و 94 و 98 و 143 و 144 و 145 و 146 و 149 و 154 و بند (د) ماده 155 و مواد 156 و 157 و قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 ملغى و همچنین هر قسمت از قوانین که مخالف با این قانون باشد نسبت به این قانون بلا اثر خواهد بود.

رئیس - آقاى منشور

منشور - همان موقعى که قانون نظام وظیفه مطرح بود گمان می‌کنم که آقاى اوحدى بودند که فرمودند مکرر با آقاى نخست وزیر ملاقات و استدعا کردم که این قانون نظام وظیفه سابق را از اول تا آخر اصلاح بکنند و به این ترتیب نباشد که بعضى از مواد اصلاح شود و بعضى از مواد بماند و اگر آن ترتیب شده بود البته بهتر بود و لازم نبود که یک قسمت اصلاح شود و یک قسمت بماند باید یک طورى ترتیب داد که اشخاص بفهمند وظیفه خودشان را رفتار کنند حالا آن کار را نکرده‌اند و این جور کرده‌اند و اصلاح کرده‌اند حالا در ماده 167 چند ماده را لغو می‌کنند و بنده استنباط می‌کنم این مواد همان موادى است که اصلاح شده است و یک موادى جاى آنها گذاشته شده است خیلى خوب بنده در این قسمت هم حرفى ندارم ولى اشکال سر چیز دیگرى است که نوشته است که هر قسمت از قوانین که مخالف با این قانون باشد بلا اثر خواهد بود این تشخیص را چه جور باید داد؟ نمی‌دانم این تشخیص را باید محاکم بدهد یا خود اداره نظام وظیفه این کار را خواهد کرد اگر این را محاکم می‌خواهند تشخیص بدهند که این قانونى که هست با آن قانون مخالف است البته محاکم ما مطابق قانون اساسى این اختیار را ندارند که بگویند آن قانون صحیح نیست یا این قانون بر او رجحان دارد یا ندارد اگر هم ما بخواهیم واگذار کنیم به خود مأمورین ادارات یا وزارت جنگ آنها هم تصور نمی‌کنم این قدر صلاحیت داشته باشند که بتوانند که بگویند کدامش لغو است و کدامش نیست و به این مناسبت این

+++

اسباب اشکال است و مردم از فردا با این قانون باید بیفتند در خانه این وکیل یا آن وکیل که آقا این قانون را براى ما حل کن.

مخبر - راجع به این موضوع که آقاى منشور بیاناتى فرموده‌اند در نظر داریم بلکه براى شور دوم آن قسمت‌هاى مخالف را به وسیله اداره آمار و نظام وظیفه بگیریم که اگر ممکن شود تصریح بکنیم که کدام قسمت‌هایى است که باید اصلاح شود (صحیح است)

بعضى از نمایندگان - کافى است کافى است

رئیس - آقاى صفوى‏

صفوى - در ماده 167 تقریباً چهل و دو سه ماده از قانون سابق را اینجا مرقوم فرموده‌اند آن که مخالف با این قانون است و نقض می‌شود البته موقعى که مباینت با این قانون داشته باشد البته باید لغو شود ولى در آخرش اضافه می‌شود که هر قسمت از قوانینى که مخالف با این قانون باشد لغو می‌شود و به نظر بنده عوض این چهل و پنج شش ماده که ذکر شد اگر یک مختصر زحمتى کشیدند و یک وقت بیشترى صرف می‌کردند بهتر از این بود که سر بسته نوشته شود هر قوانینى که با این قانون مباینت داشته باشد لغو شود و رأى دادن به این که قوانینى را ما متزلزل کنیم به این که معلوم نباشد که چه چیزى است این شایسته نیست و متذکر شده‌اند آقاى بیات در نظر دارم مکرر در این قسمت در قوانین که ذکر می‌شود توضیح فرمودند اینجا هم آقایان متذکر شدند در بعضى قوانین مخصوصاً در قانون متمم بودجه و امسال آن نوشته می‌شود فقط در اینجا نوشته شده است که هر قسمت از قوانینى که ناقض این قانون باشد منسوخ است به طور کلى رأى دادن و یک قوانینى را نقض کردن این شایسته نیست و بنده عقیده‌ام این است همین طورى که زحمت کشیده‌اند و این موارد را معلوم کرده‌اند آن موارد را هم معلوم بکنند و در قانون تصریح بکنند

مخبر - عرض کردم قبل از فرمایشات نماینده محترم در جواب آقاى منشور. تمام این قسمت‌هایى که ملغى شده است اصلاح شده و آمده است در توى این قانون و جایگزین آن موارد شده است و در قانون نظام وظیفه سابق هم بوده است و آن قسمتى که نوشته شده است که هر قسمت از قوانینى که مخالف با این قانون باشد بلا اثر است این از براى چه است براى این که ممکن است در متمم بودجه یا لایحه قوانینى که در این مدت‌ها گذشته است یک قسمت‌هایى باشد که منطبق با قانون تا سال 1317 هم باشد و چون اینجا حالا این قانون اصلاح شده است البته مغایرت دارد این است که گفتیم بلا اثر است معذلک ما امیدواریم بلکه بتوانیم براى شور دوم آن قسمت‌ها را هم به دست بیاوریم و ذکر کنیم که آن قسمت‌ها البته محرز و معلوم باشد

رئیس - ماده 168 قرائت می‌شود

ماده 168 - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

مؤید ثابتى - پیشنهادات خوانده شود

رئیس - پیشنهادات آقایان می‌رود به کمیسیون چون شور اول است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى‏ (آقاى صالح) - در سوم خرداد گذشته لایحه از طرف دولت راجع به قرارداد مالى که به استناد ماده هفت پیمان سه گانه با دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان امضا شده است تقدیم شوراى ملى گردیده است که هنوز متأسفانه تکلیف آن معلوم نشده است اینک لایحه دیگرى که مربوط به همان قرارداد و متمم آن می‌باشد تقدیم می‌کنم و چون با اتحاد و دوستى واقعى که امروز بین ما و متفقین موجود است مقتضى می‌باشد در این قبیل مسائل تصمیم سریع گرفته شود و خواهش دارم مقرر فرمایند هر چه زودتر این دو لایحه در کمیسیون مربوطه طرح و تصمیم مقتضى گرفته شود.

رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.

+++

]6 - تصویب یک فقره گزارش مرخصی[

رئیس - گزارش مرخصی آقای آزادی خوانده می‌شود: آقای آزادی درخواست بیست و هفت روز مرخصی از تاریخ چهارم دی ماه 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای آزادی قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس - آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارند؟

نخست‌وزیر - خیر عرضی ندارم.

بعضی از نمایندگان - ختم جلسه.

]7 - اخذ رأی جهت انتخاب اعضا دیوان محاسبات[

جمعی از نمایندگان - انتخاب اعضاء دیوان محاسبات

عده‌ای از نمایندگان - بماند برای جلسه بعد.

وزیر دارایی - برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم امروز روز آخر موعد قانونی دیوان محاسبات است و چون مجلس شورای ملی علاقمند می‌باشد که دیوان محاسبات که یکی از اصول اولیه قانونی و مشروطیت ما است وظایف خودش را انجام دهد تمنا می‌کنم اعضا دیوان محاسبات را انتخاب بفرمایید که مشغول کار شوند (صحیح است)

رئیس - صورت اسامی عده که باید از بین آنها انتخاب شوند طبع و توزیع شده و به اطلاع آقایان رسیده است آقایان نسبت به عده‌ای که موافقت دارند رأی خودشان را خواهند داد.

رئیس - آقای انوار فرمایشی دارید؟

انوار - آقای صالح توجه داشته باشید، آقای وزیر مالیه این اصل صد و دوم قانون اساسی است که می‌نویسد دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره تابعه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات ممکلتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. این یک کلمه آخر است مدت‌ها است دیوان محاسبات تشکیل شده مدت‌ها است که مجلس اعضا آن را انتخاب می‌کند وظایف آنجا را هم مجلس هفت سال است که مطابق قانون معین کرده است تصدیق بفرمایید کدام وقت شده است که دیوان محاسبات راپورت خودش را نسبت به این موضوع به مجلس شورای ملی داده باشد چون شما یک سوابق ممتدی دارید مابین مردم و همه ماها هم معتقد هستیم به شما و صالح بودن شما خواهش داریم شما یک شق‌القمری بکنید شاید بتوانید از این دیوان محاسبات یک راپورتی به مجلس بدهید این بود عرض بنده.

رئیس - یک راپورتی فرستاده بودند که قرار شد به اطلاع آقایان برسانند، چند روز قبل یک راپورتی رسیده بود و قرار شد که طبع شود و به اطلاع آقایان برسد. شروع می‌شود به انتخاب اعضا دیوان محاسبات بدواً پنج نفر به قرعه برای نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند.

(آقای نبیل سمیعی اقتراع نمودند و آقایان ذیل معین شدند)

آقایان: چایچی - معتضدی - طباطبایی - فرخ - رستم گیو.

رئیس - آقایان چایچی - معتضدی - طباطبایی - فرخ - گیو - به اتفاق آقای هاشمی استخراج آراء خواهند نمود حالا رأی گرفته می‌شود. آقایان رأی خودشان را خواهند داد. (صحیح است)

(اخذ رأی به عمل آمد)

رئیس - از آقایانی که انتخاب شده‌اند خواهش می‌شود در روز شنبه نتیجه را معلوم کنند که روز یکشنبه نتیجه آن به اطلاع مجلس برسد. (صحیح است)

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 11 بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لایحه آبیاری

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293999!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)