کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 117 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت‌های مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به کسالت آقای فروغی نخست وزیر و معرفی هیئت وزیران از طرف آقای آهی وزیر دادگستری

3- معرفی هیئت وزیران و قرائت برنامه دولت از طرف آقای (آهی) وزیر دادگستری

4- اعلام اسامی منتخبه از شعب جهت معاینه و تطبیق جواهرات سلطنتی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 117

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت‌های مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به کسالت آقای فروغی نخست وزیر و معرفی هیئت وزیران از طرف آقای آهی وزیر دادگستری

3- معرفی هیئت وزیران و قرائت برنامه دولت از طرف آقای (آهی) وزیر دادگستری

4- اعلام اسامی منتخبه از شعب جهت معاینه و تطبیق جواهرات سلطنتی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز بیست و ششم شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس که خوانده شد نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب شد.

[2- بیانات آقاى رئیس دایر به کسالت آقاى نخست وزیر فروغى و معرفى هیئت وزیران از طرف آقاى آهى وزیر دادگسترى‏]

رئیس- البته آقایان اطلاع دارند آقاى نخست وزیر و آقایان وزر‌ا در این چند روز فوق‌العاده مشغول کارهاى مهم بودند و مخصوصاً با کسالتى که آقاى نخست وزیر دارند هیچ غفلت از کار نکرده‌اند و مخصوصاً اطلاع دارند که از صبح زود تا شب دیر ایشان مشغول کارهاى دولتى و وظایفى که عهده‌دار بودند و مخصوصاً دیشب بنده خدمتشان بودم و با بعضى از آقایان وزرا‌ که خیلى طول کشید و واقعاً با این حالت کسالت اسباب خستگى براى ایشان فراهم شده به طوری که امروز صبح که بنده تلفون کردم معلوم شد آقایان اطباء ایشان را ممنوع داشته‌اند از این که حرکت کنند با وجود این براى وظیفه محترمى که داشته باید انجام شود و تعطیل نشود به موجب مراسله که به مجلس نوشته‌اند این است:

چون به واسطه کسالت شدید از حضور در مجلس امروز معذوریم آقایان را به ترتیبى که آقاى آهى صورت

+++

آن را قرائت خواهد نمود به مجلس شوراى ملى معرفى می‌گردد مطالب راجع‌ به دولت را هم آقاى آهى از طرف این جانب به عرض مجلس می‌رساند (نمایندگان- صحیح است)

[3- معرفى هیئت وزیران وقرائت برنامه دولت از طرف آقاى (آهى) وزیر دادگسترى]

وزیر دادگسترى- متأسفانه به واسطه کسالت آقاى نخست وزیر به طوری که به استحضار خاطر محترم نمایندگان رسید ایشان امروز ممنوع بودند از بیرون آمدن از منزل و نتوانستند شرف حضور در مجلس را داشته باشند و به بنده اختیار دادند که معرفى دولت را هم با مطالب دیگرى که هست به استحضار مجلس شوراى ملى برسانم.

بنابر تمایلى که مجلس شوراى ملى اظهار فرمودند به این که آقاى فروغى به سمت نخست وزیرى انتخاب شوند و کابینه را تشکیل بدهند بر حسب اراده سینه ملوکانه ایشان مأمور تشکیل بدهند بر حسب اراده سینه ملوکانه ایشان مأمور شدند به تشکیل کابینه و هیئت دولت خودشان را تشکیل دادند که صورت اسامى و سمت هر یک را بنده به استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم.

آقاى حکمت وزیر پیشه و هنر- آقاى سهیلى وزیر امور خارجه- آقاى مرآت وزیر بهدارى- آقاى دکتر سجادى وزیر راه- آقاى گلشائیان وزیر بازرگانى و اقتصاد- آقاى سرلشکر احمد نخجوان وزیر جنگ- آقاى امان الله جهانبانى وزیر کشور- آقاى على‌اکبر‌ حکیمى وزیر کشاورزى- آقاى دکتر مشرف نفیسى وزارت دارایى- آقاى حمید سیاح زیر پست و تلگراف و تلفن- آقاى دکتر صدیق وزیر فرهنگ- وزارت دادگسترى هم به عهده بنده محول قبل از این که برنامه هیئت دولت را بنده به استحضار خاطر آقایان برسانم اجازه می‌خواهم یک مطالبى را که اهمیت دارد و آقایان نمایندگان و عموم ملت برسانم راجع به املاک و دارایى اعلیحضرت پادشاه سابق که آقایان نمایندگان اطلاع دارند انتقالى واقع شده است که عین مضمون سند انتقال نامه را بنده می‌خوانم:

به نام خداوند متعال‏

چون از ابتدا تأسیس و تشکیل سلطنت خود پیوسته در فکر عمران و آبادى کشورى بوده و این مطلب را در مقدمه برنامه اصلاحات کشور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتیم این رویه عمران سرمشق کلیه صاحبان زمین و املاک گردد تا موقع خود بتوانم از ثمره این املاک کلیه ساکنین و رعایاى کشور خود را بهره‌مند نمایم این فرصت در این موقع که فرزند ارجمند عزیزم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوى زمام امور کشور را به دست گرفته‌اند حاصل شده است بنابراین مصالحه نمودند کلیه اموال دارایى خود را (اعم از منقول و غیر منقول و کارخانه‌جات و غیره) از هر قبیل می‌باشد بایشان به مال‌الصلح ده گرم نبات موهوب تا به مقتضاى مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگى و غیره به هر طریقى که صلاح بدانند برسانند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى هم نظر به این که همیشه در فکر آسایش رفاه عموم ملت و ترقیات کشور و پیشرفت امور مملکت و دولت هستند و حسن نیت و حسن فطرتشان هم بر همه ملت و افراد جامعه کاملاً روشن و واضح است اراده فرموده‌اند چنین دستخطى به عهده آقاى نخست وزیر صادر فرمایند که عین آن را هم بنده قرائت می‌کنم‏

جناب آقاى نخست وزیر

چون منظور اصلى علیحضرت پدر بزرگوار مادر واگذارى اموال خودشان به ما این بود که به مصارف خیریه برسد و ما هم از هر حیث فراهم مى‌آوریم بنابراین چنین تصمیم نمودند اموالى که از قبیل املاک و مستغلات و کارخانه‌جات به ما واگذار شده است به منظور ترقى کشاورزى و بهبودى حال کارگران ترقى فرهنگ و بهدارى دولت و ملت اعطا نماییم تا بر‌حسب اقتضا و براى انجام منظورهاى بالا یا املاک را به فروش برساند و یا با حفظ و توسعه آبادى آنها در ملک دولت نگاهدارند.

+++

و نیز مقرر می‌داریم که اگر کسانى باشند که نسبت به املاک ادعاى غبنى داشته باشند پس از رسیدگى به شکایت آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود سى‌ام شهریور ماه 1320 (عموم نمایندگان صحیح است).

گذشته از این که اعلیحضرت همایونى این بخشش ملوکانه را فرموده‌اند در نظر دارند که از دارایى خودشان بخشش‌هاى مهمى براى پیشرفت امور خیریه و بهدارى و فرهنگى و امور دیگر که اسباب ترقى و آبادى کشور است بفرمایید که جزئیات آن را عنقریب آقایان نمایندگان محترم و عموم ملت مستحضر خواهد شد که البته اسباب خوشوقتى و سپاسگذارى و حق‌شناسى همه ماها و عموم ملت است (صحیح است)

با اجازه آقایان محترم برنامه هیئت دولت از این قرار است که می‌خوانم:

برنامه هیئت دولت همان است که اصول آن در ضمن تعلق اعلیحضرت شاهنشاهى در مجلس شوراى ملى اشعار شده است و تفصیل آن از قرار زیر می‌باشد:

1- در سیاست خارجى دولت مصمم است با رعایت کامل مصالح کشور همکارى نزدیک با دولت‌هایى که منافع ایران با منافع آنها ارتباط دارد داشته باشد.

2- اصلاح و رفع نواقص قوانین دادگسترى براى تکمیل امنیت قضایى و نیز تجدید‌نظر در قوانین دیگرى که با مقتضیات امروز وفق می‌دهد.

3- تجدید‌نظر در سازمان قواى تأمینه کشور

4- اصلاحات در امور اقتصادى و مالى کشور از قبیل تعدیل مالیات‌ها به منظور تخفیف تحمیل مالیاتى‏

تحدید‌نظر در بودجه کشور براى جلوگیرى از هزینه‌هاى که با مقتضیات کنونى کشور و لشکرى تجدید‌نظر در مقررات بازرگانى الغاى انحصارهاى غیر ضرورى و اهتمام در پایین آوردن هزینه‌هاى زندگى عمومى‏

5- توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزى و بهبودى زندگى کشاورزان توسعه امور آبیارى منع تدریجى کشت استعمال تریاک تجدید‌نظر در قوانین عمران و اجراى برنامه کشاورزى.

6‌- ترقى و تکمیل صنایع به قدر امکان با تمایل این که کارخانه‌ها به دست افراد و شرکت‌هاى غیر‌دولتى اداره شود و انجام در بهبودى زندگى کارگران‏

7 - تکمیل راه‌ها و راه‌آهن در حدود استطاعت کشور

8- املاح قانونى و سازمان کشور با رعایت احتیاجات و توجه به این که اهالى در اداره امور محلى خود بیشتر شرکت داشته باشند.

9- تکمیل و ترقى تأسیسات فرهنگى و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومى‏

10- توسعه زمان بهدارى و توجه خصوص به بهداشت عمومى بنده از موقع اغتنام مجبورم و عرض می‌کنم با اظهار امیدوارى بکنم به این که با همکارى صمیمى که دولت قصد دارد و یقین ثابت هم حاصل است که بین دولت و مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم برقرار خواهد بود که بتواند با سعى و کوشش مخصوص و اهتمام کافى که به عمل خواهد آورد برنامه خودش را به موقع اجرا بگذارد و در انجام این مقصود بنده امیدوارم هیئت دولت با مساعدت و همکارى کامل آقایان نمایندگان محترم موفقیت تام خواهند نمود این که عرض کردم بنده یعنى از اطراف آقاى نخست وزیر و تمام آقایان همکاران خودم (صحیح است)

[4- اعلام اسامى منتخبه از شعب جهه معاینه وتطبیق جواهرات سلطنتى‏]

رئیس- اگر قبول می‌فرمایید مذاکرات را بگذاریم براى موقعى که برنامه طرح خواهد شد (صحیح است) قرار بود عده‌اى براى معاینه جواهرات از مجلس معین شوند (از هر شعبه دو نفر) این اشخاص انتخاب شده‌اند و اسامى آنها به اطلاع می‌رسد:

آقایان: سزاوار- دکتر ملک‌زاده- موقر- شاهرودى-

+++

اورنگ- صفوى- طباطبایى- معتضدى- مهدوى- شباهنگ- دادور- جعفر اصفهانى.

و ضمناً خواهش کرده بودند که دو سه نفر مقوم هم مجلس معین بکند براى موقعى که معاینه جواهرات به عمل آید وهر چه زودتر شروع به کار کنند آن اشخاص را که در جلسه خصوصى معین خواهند کرد تا مشغول اقداماتى که لازم است بشوند آقاى بیات‏

بیات- راجع به این قسمت که فرمودید همان کمیسیونى که معین شده است که از طرف مجلس البته یک عده اشخاص کارشناسى را که لازم بدانند خودشان دعوت مى‌کنند و معین خواهند شد و کارشناسان از طرف 6 مجلس که معین نمی‌شود البته خود آن کمیسیون در صورت لزوم به کارشناس رجو‌ع خواهد کرد.

وزیر دادگسترى- البته عده کار از طرف مجلس معین شده‌اند به اتفاق اشخاص که از طرف وزارت دارایى و دولت معین می‌شوند اینها هر اقدامى را که لازم بدانند عمل خواهند نمود.

مصدق جهانشاهى- رأى بگیرید به برنامه‏

رئیس- رأى به برنامه هیئت دولت پس از اجراى برنامه در مجلس است و هنوز طرح نشده است در جلسه آتیه که برنامه طرح خواهد شد رأى نیز آن وقت گرفته خواهد شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- جلسه آینده را اگر تصویب می‌فرمایید

روز سه‌شنبه (پس فردا) سه ساعت و نیم بعداز ظهر دستور هم طرح برنامه هیئت دولت (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293849!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)