صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

5.0 (2)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 2
[1396/04/24]

جلسه: 1 خلاصه جلسه اول دوره دوم مذاکرات مجلس شورأى ملى به تاریخ سه‌شنبه دوم شهر ذى‌القعده سنه 1327  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 2

 

 

جلسه: 1

خلاصه جلسه اول دوره دوم مذاکرات مجلس شورأى ملى به تاریخ سه‌شنبه دوم شهر ذى‌القعده سنه 1327

 

دو ساعت به غروب مانده با حضور شصت و یک نفر مجلس تشکیل شد ابتدا در خصوص تعیین هیئت رئیسه مذاکره شد اکثریت بر این شد که اولاً هیئت رئیسه سنى تعیین شده پس از آن به مذاکره شروع شود و جناب آقاى حاجى شیخ‌الرئیس به ریاست سنى تعیین شدند و آقا میرزا اسد الله خان کردستانى و معززالملک و آقاى غفارى و شیخ غلامحسین موافق معمول که از جوان ترین وکلا هستند به سمت منشى‌گرى تعیین شدند در خصوص تعیین هیئت رئیسه مذاکرات شد بعضى را عقیده این بود که باید فورا هیئت رئیسه دائمى انتخاب شود برخى بر این بودند که هیئت موقتى معین شود فعلاً و بعد از رسیدگى به اعتبار‌نامه‌ها هیئت رئیسه دائمى معین شود و جمعى بر این بودند که هیئت رئیسه سنى ابقاء شود و بعد از رسیدگى به اعتبار‌نامه‌ها هیئت رئیسه دائمى انتخاب شود به واسطه اختلاف آراء در هر سه فقره رأى گرفته شد اولاً در خصوص تعیین هیئت رئیسه دائمى به اکثریت آراء رد شد ثانیاً در خصوص ابقاء هیئت رئیسه سنى و یا تعیین هیئت موقتى رأى گرفته شد سى و سه رأى به تعیین هیئت موقتى داده شد بیست و هفت رأى بر ابقاء هیئت سنى یک رأى امتناع داده شد چون تعیین هیئت رئیسه موقتى به اکثریت پذیرفته شد ورقه اى منتشر شد و در مرتبه اول اکثریت تام حاصل نشد مجدداً ورقه‌اى منتشر شد و جناب مؤتمن‌الملک به اکثریت تمام (38) رأى منتخب شدند به ریاست موقتى در خصوص تعیین نایبان رئیس منفرداً ورقه رأى منتشر شد جناب مستشار‌الدوله به اکثریت نسبى (27) رأى نایب رئیس اول و جناب نواب هم به اکثریت نسبى (25) رأى نایب رئیس دوم انتخاب شدند و منشیان سنى ابقاء شدند در خصوص رسیدگى به اعتبار‌نامه‌ها مذاکرات شد اکثریت آراء بر این شد که عده وکلا به شش شعبه قسمت شده و هر شعبه رسیدگى به اعتبار‌نامه‌هاى شعبه بعد نمایند و برأى این رسیدگى هر شعبه یک کمیسیون مرکب از سه نفر از میانه خود انتخاب نمایند و موافق صورت ذیل عده وکلا قسمت شده و شش کمیسیون از میانه خود معین نمودند.

شعبه اول آقاى نواب- آقاى معاضد‌الملک- آقاى معزز‌الملک- آقاى آقامیرزا ابراهیم خان- آقاى آقا سید حسین- آقاى آقا شیخ ابراهیم زنجانى- آقاى منتصر‌السلطان- آقاى عز‌الملک- آقاى وحید‌الملک- آقاى غفارى. کمیسیون این شعبه که باید به اعتبار نامه هاى شعبه دوم رسیدگى نمایند آقاى نواب- آقاى معاضد‌الملک- آقاى معزز‌الملک.

شعبه دوم وثوق‌الدوله- تقى زاده- صدیق حضرت- دکتر اسمعیل خان- آقا سید محمد رضا- آقا میرزا مرتضى‌قلی‌خان- فهیم‌الملک- حکیم‌الملک- ادیب‌التجار- حسنعلى خان کمیسیون این شعبه که به اعتبار‌‌نامه هاى شعبه سیم رسیدگى مى‌نمایند تقى زاده- وثوق‌الدوله- صدیق حضرت.

شعبه سیم اسد الله میرزا- سلیمان میرزا- آقا سید جلیل- صنیع‌الدوله- مشیر‌الدوله- لسان‌الحکماء- آقا میرزا محمد- شیخ‌الرئیس- آقا شیخ محمد- آقا میرزا احمد کمیسیون این شعبه که به شعبه چهار رسیدگى مى‌نمایند اسدالله میرزا- سلیمان میرزا- آقا سید جلیل.

شعبه چهارم آقا میرزا محمد صادق- متین‌السلطنه- ناصر‌الاسلام- شیخ غلامحسین- میرزا اسدالله خان- میرزا داود خان- محمد هاشم میرزا- آقا شیخ على- آقا سید حسین- شیبانى کمیسیون این شعبه که به شعبه پنج رسیدگى مى‌نمایند آقا میرزا محمد صادق- متین‌السلطنه- ناصر‌الاسلام.

شعبه پنجم وزیر زاده- میرزا محمد‌علی خان- آقا میرزا اسماعیل نوبرى- حاجى میرزا رضا خان- مستشار‌الدوله- معتمد‌التجار- حاجى فاتح‌الملک- حاجى سید نصر‌الله- ممتاز‌الدوله- وکیل‌الرعایا کمیسیون این شعبه که به شعبه شش رسیدگى مى‌نمایند وزیر زاده- میرزا زاده- میرزا محمد‌علی خان- آقا شیخ اسماعیل.

شعبه ششم ذکاء‌الملک- ارباب کیخسرو- ابوالقاسم میرزا- وکیل‌التجار- مصدق‌الممالک- حیدر میرزا- دکتر امیرخان- آقا شیخ اسماعیل- آقا شیخ رضا- آقا شیخ محمد حسین یزدى- مؤتمن‌الملک. سه نفر اول معین شدند برأى رسیدگى به اعتبار‌نامه‌هاى شعبه یک.

در خصوص حدود رسیدگى به اعتبار‌نامه‌ها مذاکرات شد نتیجه به اکثریت این شد که حد رسیدگى موافقت به قانون انتخابات و عدم وصول شکایت است و هر کمیسیون باید رأى خود را نسبت به اعتبار‌نامه هایى که رسیدگى نموده به مجلس عرضه دارد در خصوص تعیین سن مذاکره شد که در صورت احتیاج به تعیین چه قسم معین شود آیا باید در خارج تحقیقات نموده و یا قول هر کس را نسبت به خود مقبول دانست گفته شد بهتر این است قول هر کس را نسبت به سن خود قبول نمود مگر دلیل قطعى بر خلاف او باشد اکثریت تصدیق نمودند در خصوص تشکیل مجلس علنى مذاکرات شد با‌لاخره این مذاکره محول به جلسه عصر چهارشنبه شد تلگرافات و مکاتیب راجعه به مجلس ارجاع به هیئت رئیسه موقتى شد ساعت دو و نیم از شب تقریبا مجلس ختم شد.

صورت مجلس فوق عصر روز چهارشنبه سیم در جلسه مجلس قرائت شد جناب وکیل‌الرعایا دو اعتراض کردند و هر دو به جا بود اولاً آن که انتخاب ریاست جناب آقاى مؤتمن‌الملک در کرت اولى به 22 رأى بود و چون اکثریت تام نبود مجددا ورقه قسمت شده در دفعه ثانى مطابق صورت مجلس 38 رأى به اسم جناب معظم الیه بود و اکثریت تام شد اعتراض دوم آن که نیابت جناب نواب هم به بیست رأى بود نه بیست و پنج رأى و آن هم صحیح بود و تصحیح شد.

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:291810!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)