صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دروه 15
[1396/05/24]

جلسه : 47 صورت مشروح مجلس روز 5 شنبه 29 بهمن ماه 1326  

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - نطق قبل از دستور آقای گرگانی و آقای دکتر فلسفی

3 - معرفی آقای پیر نظر به سمت معاونت وزارت امور خارجه

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

5 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ

6 - ختم جلسه  و تعیین دستور جلسه آتیه

مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دروه 15

 

 

جلسه : 47

صورت مشروح مجلس روز 5 شنبه 29 بهمن ماه 1326

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - نطق قبل از دستور آقای گرگانی و آقای دکتر فلسفی

3 - معرفی آقای پیر نظر به سمت معاونت وزارت امور خارجه

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

5 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ

6 - ختم جلسه  و تعیین دستور جلسه آتیه

 

مجلس ساعت پنج و پنجاه دقیقه بعد از ظهر به به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت جلسه‏

صورت مجلس جلسات قبل را آقاى صدرزاده (منشى) قرائت کردند.

ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز پنج شنبه 22 بهمن ماه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین با اجازه - آقایان : جفعر کفایى- عبدالله وثوق - امیرحسین ظفر بختیارى - محمدابراهیم امیر تیمور - احمد بهادرى - احمد شریعت‌زاده- محم تقى بهار - اردشیر شادلو .

غائبین بى‌اجازه - آقایان : حسن اکبر - ابوالفضل تولیت - کامل ماکویى - آقا خان بختیار - محمدقلى قوامى - شهاب خسروانى - منوچهر گلبادى .

دیرآمدگان با اجازه - آقایان : محمدحسین قشقایى- دکتر اعتبار - على محمد غضنفرى - دکتر راجى - اورنگ - اقبال - فرامرزى - حائرى‌زاده - دکتر ملکى.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : بیات - سلطانى - منصف - سزاوار - دهقان - نیکپور - على وکیلى - خوئیلر - بوداغیان - اسدى - مکرم - باتمانقلیچ .

آقاى دکتر فلسفى راجع به تصویب‌نامه اخیر دولت در تجزیه دشت از گرگان اظهار نظر نمودند که مناسب نبوده است و معتقد بودند که دولت وضع اهالى این نقطه را از لحاظ مرزى بیشتر مورد توجه قرار دهد.

آقاى یمین اسفندیارى شرحى راجع به سوابق آزادى خواهى آقاى وزیر کشاورزى و مذاکرات ایشان در چند جلسه پیش و موضوع استفاده از اشجار جنگلى و وضع اهالى مازندران و فرهنگ و بهداشت ایشان و تأیید پیشنهاد آقایان دکتر معظمى و مکى و تأسیس شرکت تعاونى براى کمک به کارمندان دولت همچنین موضوع یادداشت دولت شوروى و پاسخ آن که بدون مراجعه به کمیسیون امور خارجه مجلس داده شده شرحى ایراد نمودند و به ورود در دستور اخذ رأى و تصویب شد.

گزارش کمیسیون عرایض مبنى بر مرخصى آقایان گرگانى - بهار - دهقان - ساعد - ماکویى - دکتر عبده - شادلو دکتر شفق- خوئیلر و دکتر فلسفى به تصویب رسید آقاى اردلان در باب پرداخت حقوق آقاى بهار بارز و لزوم تقدیم گزارش اقدامات آقاى دکتر عبده درسازمان ملل تذکرى دادند سپس گزارش کمیسیون فرهنگ مطرح شد و پیشنهاد آقاى تقى زاده که درجلسه پیش تقدیم داشته بودند تصویب نگردید.

آقاى معتمد دماوندى پیشنهاد نمودند کسانى از این اضافه اعتبار استفاده می‌کنند که صرفاً به تدریس اشتغال داشته باشند آقاى نبوى مخالف بودند و آقاى وزیر فرهنگ اظهار نمودند در این صورت به مدیران و ناظمین و مستخدمین نمی‌توان حقوق داد و پیشنهاد مذکور چنین قابل توجه شد که فقط به کادر فنى آموزش و پرورش اختصاص داشته باشد

+++

 آقاى رضوى پیشنهاد نمودند که گزارش کمیسیون فرهنگ از دستور خارج شود آقایان مخبر کمیسیون و وزیر فرهنگ توضیحى دادند و آقاى رئیس بیان داشتند گزارش به کمیسیون ارجاع و در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

آقاى وزیر دارایی پنج لایحه راجع به پایه حقوق خدمتگذاران جزء در دون اشل وزارتخانه‌ها و تجدید انتخابات اعضاء دیوان محاسبات و منع انتقال مواد بودحه و تسهیل کار محاسبین دولت و ضبط کسور ریال و معاون دائمى وزارت دارایی تقدیم داشتند که اخذ رأى به فوریت لوایح به جلسه بعد موکول شد.

آقاى وزیر دادگسترى لایحه‌ای راجع به تشدید مجازات رانندگان و زیان و ضرر مدعیان تقدیم داشتند.

آقاى مهدى ارباب راجع به سؤال خود در باب ارز و بازار سیاه آن و بازرگانانى که سوء استفاده می‌کنند و کنترل ارز که در کشور ما موجب زیان می‌شود بیاناتى نمودند و چون عده براى مذاکره کافى نبود هفت و چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس به عنوان تنفس ختم و جلسه آینده به روز یک شنبه موکول گردید.

ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه 25 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غایبین یکشنبه 25 بهمن ماه 26.

غایبین با اجازه - آقایان: اردشیر شادلو  - عزیز اعظم زنگنه - عبدالحسین اورنگ - عبدالرحمن فرامرزى - احمد بهادرى - محمد تقى بهار - احمد شریعت‌زاده - صاحب دیوانى.

غائبین بى اجازه - آقایان : محمدحسین قشقایى - حسن اکبر - کامل ماکویى - امیر تیمور - محمدقلى قوامى - شهاب خسروانى - منوچهر گلبادى.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان : ضیاء ابراهیمى - غضنفرى - دکتر راجى - محمد ذوالفقارى - ناصر ذوالفقارى - ابوالحسن رضوى - اسمعیل ظفرى.

دیرآمدگان بى اجازه - آقایان : عزت‌الله بیات - دکتر اعتبار - تولیت - آقا خان بختیار - عباس نراقى - دکتر طبا - ابوالحسن صادقى-  خوئیلر - دکتر ملکى - اسدى - سزاوار.

آقاى مهدى ارباب در تعقیب بیانات خود در جلسه پیش موضوع فروش پوند دولت در سوء استفاده خریداران و تعطیل و تشکیل کمیسیون و وضع کنترل ارز را مورد بحث قرار دادند.

آقاى دکترسجادى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر راجع به تشکیل مجدد کمیسیون ارز و صدور پروانه و ارزى که توضیحاتى دادند و اضافه نمودند که از شهریور 25 تا 26 طبق سؤال نماینده محترم 2497 فقره ارز براى وارد کردن کالا داده شده و صورت آن تقدیم و تقاضا می‌شود یک کمیسیون ادارى یا یک هیئت قضایى و جزایى براى رسیدگى و تعقیب مجرمین تشکیل گردد.

آقاى اقبال اظهار داشتند دیروز شهر تهران ناظر یکى از بزرگ‌ترین مناظر اجتماعى کشور در تشییع جنازه مدیر مرد امروز بود و به نام مجلس و نمایندگان ابراز تأثر و تنفر نمودند و گفتند دولت باید محرکین و مرتکبین را تعقیب و مجازات کند.

آقاى دهقان نیز شرحى راجع به قتل مدیر مردم امروز اظهار و به نام جامعه مطبوعات و نویسندگان شدیداً اعتراض نموده گفتند جواب قلم را نباید با گلوله داد.

آقاى رئیس با ابراز تأثر از قتل محمد مسعود مدیر مرد امروز بیان داشتند مجلس براى مطبوعات آزادى خواه و حق نویس کمال احترام را قائل است و انتظار دارد دولت و قواى انتظامى و قضایى در دستگیرى مرتکب اقدام سریع به عمل آورند.

آقایان حائرى‌زاده حاذقى پیشنهادنمودند گزارش کمیسیون فرهنگ در دستور باشد آقاى اسکندرى مخالف بودند و مذاکرات ایشان راجع به آقاى جم و قتله مرحوم مدرس موجب آن شد که آقاى برزین نیز توضیحاتى دادند و آقاى حائرى‌زاده پیشنهاد خود را مسترد داشتند.

آقاى حاذقى پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون فرهنگ مطرح شود و آقاى کشاورز صدر مخالف بودند و لایحه تسلیحات مطرح شد و گزارش کمیسیون نظام و کمیسیون بودجه قرائت گردید.

آقاى مکى به عنوان مخالف اظهار داشتند که ما خارجی‌ها جنگى نداریم و براى تأمین امور داخلى نیز نخست باید قوه تولیدیه کشور موتورى شود و سپس به فکر موتوریزه کردن ارتش باشیم و بعد با اشاره به فداکاری‌های ایران در جنگ اخیر و وضع جغرافیایى و آزمایش‌های تاریخى کشور گفتند سیاست موازنه منفى حافظ ایران است و اظهار نمودند که در صورت احتیاج اسلحه باید از دولت شوروى یا انگلیس خریدارى شود.

آقاى امامى اهرى با بیان مشروحى معتقد به سیاست مستقل ایرانى بودند خواه موافق یا مخالف مصالح دیگران باشد و اضافه نمودند که تا امنیت داخلى تضمین نشود زارع نمی‌تواند از وجود خود و وسایل کاراستفاده کند.

آقاى اقبال اظهار داشتند باید دید از نظر سیاست موازنه خرید این اسلحه به مصلحت کشور هست یا خیر ما باید با دول همجوار خود دوست باشیم دولت شوروى طلاهاى ذخیره و فیروزه ما را به ما پس بدهد و دولت انگلیس در قرارداد نفت جنوب تجدید نظر کند و بحرین را به ما پس بدهد و این اسلحه باید از یک دولت بی‌طرف خریدارى شود به مستشاران آمریکایی نیز احتیاجى نیست.

آقاى عرب شیبانى مخبر کمیسیون نظام با توضیح سوابق تاریخى و وقایع جنگ‌های اول و دوم و تجاوز خارجی‌ها به ایران گفتند وسعت خاک و قلت جمعیت کشور را باید با سلاح جدید و رفورم ارتش جبران کرد.

آقاى حائرى‌زاده با اشاره به حوادث مشروطیت و مساعدت همسایه جنوبى و وقایع بعد از جنگ اول و قرارداد وثوق‌الدوله و مساعدت‌هاى حکومت شوروى اوضاع بعد از جنگ اول و قرارداد وثوق‌الدوله و مساعدت‌هاى حکومت شوروى اوضاع بعد از جنگ اول را با وضع فعلى مقایسه کردند و چنین نتیجه گرفتند که مملکت ما باید آباد شود ولى از حساب جارى ملت ایران از بابت نفت بحرین با دولت آمریکا و نیز هر چه بخواهیم از دولتى که مصلحت بدانیم باید خریدارى کنیم.

آقاى فولادوند پیشنهاد کفایت مذاکرات و توضیح دادند موضوع خرید اسلحه مدت‌ها است مورد مذاکره و بررسى قرار گرفته و چون موعد مقرر آن می‌رسد لازم است زودتر تکلیف آن معلوم شود و معتقد بودند از خدمات مستشاران آمریکایی هم باید قدرشناسى شود همچنین از وظیفه شناسى آقاى سرهنگ فریبرز در تعقیب سارقین و استرداد اشیاء مسروقه راه خراسان تقدیر نمودند دو ورقه استیضاح آقایان حائرى‌زاده و مکى و آقاى آزاد قرائت شد که به دولت ابلاغ شود.

آقاى اسکندرى راجع به استیضاح کمیسیون عرایض در نتیجه محاکمه قتله مرحوم مدرس توضیحاتى داده گفتند در اثر مسامحه مجلس قضایایى نظیر آن تکرار خواهد شد.

آقاى دکتر معظمى پیشنهاد تنفس نمودند و مجلس ساعت هشت و ربع بعد از ظهر به عنوان تنفس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز سه شنبه چهار و نیم بعد از ظهر محول گردید.

ساعت شش بعد از ظهر روز سه‌شنبه 27 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غایبین روز سه شنبه 27 بهمن ماه‏

غائبین با اجازه - آقایان : اردشیر شادلو - حاج آقا رضا رفیع - ابراهیم افخمى - عبدالرحمن فرامرزى - محمدتقى بهار - احمد بهادرى - احمد شریعت‌زاده.

غائبین بى‌اجازه - آقایان : محمدحسین قشقایى - حسن اکبر - ابوالفضل تولیت - کامل ماکویى - محمد ابراهیم امیر تیمور - محمدقلى قوامى - شهاب خسروانى - منوچهر گلبادى.

به کفایت مذاکرات پیشنهاد آقاى فولادوند اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى رحیمیان پیشنهاد نمودند که لایحه تسلیحات از دستور خارج شود و توضیح دادند که سلاح موجوده مملکت براى امنیت داخلى کافى است و به علت سنگینى هزینه زندگى و عدم توانایى ملت خرید این اسلحه صلاح نیست و نباید ایران در ردیف ترکیه و یونان قرار گیرد.

آقاى دکتر شفق مخالف بودند و اظهار نمودند خرید این اسلحه یک معامله تجارتى است و مربوط به امور سیاسى نیست و ما نسبت به همسایگان سر مویى فرق نمی‌گذاریم و معتقد بودند که در همین جلسه مورد بحث و تصویب قرار گیرد.

آقاى وزیر جنگ با بیان مشروحى قرارداد نظامى ایران و آمریکا را جداً تکذیب نمودند و در پاسخ بیانات جلسه 25 بهمن آقایان نمایندگان توضیحاتى دادند.

آقاى گنجه‌ای - اقبال - اردلان - مهندس رضوى - اسلامى - على وکیلى - کشاورز صدر - مسعود ثابتى - دکتر طباء - باتمانقلیچ - اسکندرى - مکى - رحیمیان - دکتر معظمى - معتمد دماوندى - آشتیانى‌زاده - سزاوار - ساعد مراغه‌ای - حائرى‌زاده  و تقى‌زاده هر یک پیشنهادت و توضیحات اصلاحى در موضوع خرید اسلحه و هزینه حمل و نقل و سود و بهره اقساط آن و مصالح کشور دادند که بعضى مسترد داشتند و برخى به تصویب نرسید.

آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند در ماده واحده به جاى عبارت «دیماه 1328» نوشته شود «دهم دیماه 28» همچنین آقاى نورالدین امامى پیشنهاد نمودند بعد از کلمه ژاندارمرى کلمه شهربانى

+++

 اضافه شود آقایان وزیر جنگ و مخبر کمیسیون قبول نمودند و به ماده واحده و دو تبصره با ورقه اخذ رأى به عمل آمد از 95 نفر عده حاضر با 79 رأى به تصویب رسید و آقاى وزیر جنگ اظهار امتنان نمودند.

آقاى وزیر راه لایحه تشکیلات هواپیمایى کشور را تقدیم داشتند و ساعت ده و نیم بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز پنج شنبه 4 بعد از ظهر و دستور لایحه فرهنگ مقرر گردید.

رئیس - نظرى نسبت به صورت جلسه نیست؟

حائرى‌زاده - بنده عرضى دارم.

رئیس - بفرمایید.

حائرى‌زاده - در صورت جلسه اسبق یک اشتباهى شد که به اساس کار لطمه‌ای وارد نمی‌کند چون موضوع تاریخى بود، من آقاى امیر حسین خان ایلخان را با آقاى سردار فاتح بختیارى اشتباه کرده بودم خواستم رفع اشتباه بشود.

رئیس - بسیار خوب، آقاى یمین اسفندیارى راجع به صورت مجلس اعتراضى دارید؟

یمین اسفندیارى - بلى بنده با این که معتقدم به این که صورت مجلس باید خلاصه باشد ولى مسایلى که گفته می‌شود به کلى نباید حذف کرد یک اشاره‌ای باید در صورت مجلس ذکر بشود و قسمت‌هایى که بنده صحبت کردم آن قسمت را از صورت مجلس حذف کردند و نوشته نشده تمنا می‌کنم که مقرر بفرمایید آن را اصلاح بفرمایند.

رئیس - اصلاح می‌شود، آقاى اردلان نسبت به صورت جلسه اعتراضى دارید؟

اردلان - عرض کنم درصورت جلسه یک بیانى آقاى دکتر زنگنه معاون آقاى نخست وزیر فرمودند که به نظر بنده خیلى اهمیت داشت و در صورت جلسه ذکر نشده و او این بود که در توى پیشنهادى که بنده کردم فرمودند که از طرف دولت قبول کردند که با دولت آمریکا وارد مذاکره شوند که عوض ده میلیون دلار دو میلیون و نیم لیره شاید قبول بکنند این را هم ذکر بکنند که هم در صورت جلسه قید شود و هم این که انشاءالله آقاى دکتر زنگنه به تعهدشان وفا کنند.

رئیس - این صورت جلسه مختصر مجلس است البته در صورت مجلس مشروح نوشته می‌شود آقاى آشتیانى‌زاده نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

آشتیانى‌زاده - خیر.

رئیس - آقاى دکتر معظمى نسبت به صورت مجلس نظرى هست؟

دکتر معظمى - عرض کنم بنده مکرر این تذکر را دادم و متأسفانه رعایت نمی‌شود رأى علنى مقصود از رأى علنى بنده عقیده‌ام این است و معتقدم که باید در آن جلسه قرائت بشود و سابقه هم این بود که اگر در همان جلسه قرائت نمی‌شد در صورت مذاکرات مجلس نوشته نمی‌شد که اگر لازم بشود تصحیح بشود این در صورت مجلس رعایت نشده است.

رئیس - در صورت مجلس قید خواهد شد دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس جلسات 22 و 25 و 27 بهمن تصویب شد. آقاى گرگانى بفرمایید.

2- نطق قبل از دستور آقاى گرگانى و آقاى دکتر فلسفى‏

گرگانى - روز پنج‌شنبه 22 بهمن ماه در باب شهرستان شدن گنبد کاووس در مجلس مذاکراتى به عمل آمد که حتى صورت اعتراض به دولت را داشته است. این بنده حسب الوظیفه موقع را مغتنم شمرده فواید این اقدام دولت را عرض و قضاوت امر را به انصاف آقایان نمایندگان محترم واگذار می‌نمایم. قبلاً باید عرض کنم امروزه وضع ترکمن صحرا و اهالى آنجا با 25 سال قبل کاملاً متفاوت است از بین ترکمن‌ها عده زیادى جوانان تحصیل کرده از قبیل پزشک و دندان پزشک و مهندس و معلم و افسر برخاسته‌اند که در نقاط مختلف کشور مشغول انجام خدمات مرجوعه می‌باشند. وضع زندگانى ترکمن‌ها هم به کلى تغییر کرده و اغلب شهرنشین شده‌اند و در وطن پرستى و غرور ملى نیز امتحانات زیادى از خود نشان داده‌اند مخصوصاً از پنج، شش سال قبل به این طرف با وجود تحریکات داخلى از جاده وطن پرستى و ملیت خارج نشدند و مورد تشویق و تمجید اولیاء محترم دولت قرار گرفتند. اتفاقات ازمنه خیلى پیش را باید نتیجه تحریکات بعضى از اشخاص مغرض دانست که براى منافع شخصى و گاهى نیز محض تضعیف مأمورین دولت مردم ساده ترکمن را اغفال و تحریک می‌نمودند الحمدالله از 25 سال قبل به این طرف دیگر این قبیل تحریکات نه مؤثر واقع شده و نه انجام گرفته است. حال به اصل مطلب می‌پردازم.

فاصله شهر گرگان تا گنبد کاووس در حدد 19 فرسخ است جمعیت دشت گرگان بالغ بر دویست هزار نفر می‌باشد و ساکنین شهر گنبد کاووس هم علاوه بر سى هزار نفر می‌باشند، وسعت خاک آن طورى است که از یک طرف به طول شصت و پنج فرسخ دامنه دارد، اخلاق و عادات و طرز زندگى و روحیه و خصوصیات نژادى ترکمن‌ها با گرگانی‌ها کاملاً متفاوت است فقط دشت گرگان با خاک همسایه شمالى مجاورت دارد نه گرگان، دشت گرگان یکى از نقاط مهم غله خیز ایران است، سالیانه بالغ بر چهل هزار تن گندم و جو و دو هزار تن کنجد و پنج هزار تن حبوبات از قبیل نخود و لوبیا و 20 هزار متر مربع قالى و مقدارى زیادى روغن و کره و پشم و تعداد زیادى گوسفند صادر به سایر نقاط کشور می‌شود و از نظر مرزى و موقعیت سیاسى هم حساسیت خاصى داراست و علت اسب دوانى سالى دو مرتبه در زمان اعلیحضرت فقید نیز براى موقعیت سیاسى و جغرافیایى دشت بوده است (صحیح است) و غالب مأمورین هم از مرکز مستقیماً اعزام می‌شدند چون عقب افتادگى دشت گرگان از لحاظ فرهنگ و بهداشت از یک طرف و استعداد فوق‌العاده این منطقه براى ترقى و توسعه از طرف دیگر همیشه مورد گله گذارى و تقاضاى موکلین اینجانب مخصوصاً طبقات تحصیل کرده و ترکمن بوده مأمورین عالیرتبه دولت هم این عقب افتادگى و این استعداد فوق‌العاده را مشاهده نمودند درصدد برآمدند که راه اساسى رفع عقب افتادگى و این استعداد فوق‌العاده را به مرکز پیشنهاد نمایند از آن جمله جناب آقاى دکتر نصر استاندار وقت و جناب آقاى نواب استاندار وقت شرح مفصلى دایر بر استعداد فوق‌العاده دشت گرگان و عقب‌افتادگى آنجا به مرکز گزارش و پیشنهاد به شهرستان شدن گنبد کاووس را نمودند و همچنین جناب آقاى حشمتى استاندار فعلى استان دوم همین نظر را دارند (صحیح است) نماینده محترم گرگان در ضمن بیانات خود اظهار کردند که در دوره چهاردهم نیز موضوع شهرستان گنبد کاووس مورد نظر بود ولى با مخالفت پایان یافته است صحیح است اینجانب هم تصدیق می‌کنم که مورد توجه دولت بوده ولى مخالفت و مقاصد نامشروع عده‌ای ماجراجو در آن زمان مانع از اجراى این اقدام مهم گردید و نیز آقاى نماینده محترم اظهار کردند که چون گرگان و دشت به هم متصلند لذا نباید دشت گرگان مستقل گردد (صحیح است) این دلیل مثل آن است که بگوییم چون زنجان و قزوین وهمدان و کرمانشاهان و همچنین سایر نقاط کشور به هم متصلند نباید از هم جدا شده و شهرستان مستقل باشند با دلایل فوق از لحاظ سیاست و اقتصاد وجود یک فرماندار مدیر عالى مقام در گنبد کاووس ضرورى می‌باشد جاى شکر گذارى است که دولت جناب آقاى حکیمى جز مصالح عالیه کشور نظر دیگرى ندارد (صحیح است) و به اغراض خصوصى نیز به هیچ وجه اعتنا نمی‌نمایند (صحیح است) و جناب آقاى سر لشگر اق اولى نیز که ازاعضاى بى‌نظیر و صالح دولت می‌باشند (صحیح است) در سال 1321 چند شب در گنبد کاووس توقف داشته و نصایحى درباره وطن پرستى و شاه دوستى به اهالى اظهار فرمودند و عقب‌افتادگى و استعداد فوق‌العاده ترکمن صحرا را ملاحظه و تصدیق فرمودند که تنها راه جلوگیرى از عقب ماندگى مستقل نمودن آن و شهرستان کردن گنبد کاووس است بنده از این اقدام مفید دولت از طرف عموم موکلین سپاسگذارى نموده و اطمینان می‌دهم که با این توجه دولت گنبد کاووس پس از چهار سال در ردیف شهرستان‌های درجه اول ایران خواهد گردید.

در پشت این تریبون فرصت را مغتنم شمرده از طرف عموم موکلین خود از اعلیحضرت جوانبخت ایران که قصر گنبد کاووس را براى بهدارى گنبد کاووس اعطا فرمودند شکر گذارى می‌نمایم و امیداورم جناب آقاى وزیر محترم بهدارى هر چه زودتر وسایل کافى براى گنبد کاووس مرحمت فرموده و نیات مقدس شاهانه را اجرا نمایند و در خاتمه از طرف عموم موکلین خود در این خصوص از جمیع نمایندگان و همکاران محترم شکر گذارى می‌نمایم (احسنت)

دکتر فلسفى - بنده مطابق ماده 109 اخطار دارم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر فلسفى - اولاً بنده خیلى متأسفم که بیانات نماینده محترم را متوجه نشدم (یکى از نمایندگان - پس چه جواب می‌دهید؟) گویا این درد من را همه آقایان دارند به این جهت بنده یادداشت‌هایى کردم که فرمایشات ایشان را آن قسمتى که درست دقت کردم متوجه شدم مربوط به صحبتى بود که بنده در جلسات پیش عرض کرده بودم بنده آن روز راجع به خبرى که در روزنامه اطلاعات دیدم مربوط به تصویب‌نامه‌اى که ازهیئت وزراء گذشته است و آنجا نوشته است تجزیه دشت گرگان از گرگان

+++

 بنده به یک دلایلى که قبلاً هم به وزارت کشور نوشته بودم نسبت به این قضیه معترض بودم و آمدم اینجا یک عرایضى کردم البته بنده در آنجا صحبتم کامل نبود بنده می‌گفتم که از قدیم الایام بعضى دشت گرگان گفتند موجباتى براى این تجزیه الان موجود نشده است که یک همچو تصویب‌نامه‌اى از هیئت وزراء بگذرد به اضافه بنده گفتم که وضع موقعیت دشت گرگان طورى است که قسمت‌های آباد محصور چسبیده است به گرگان (صحیح است) سواحل بحر خزر، بندر شاه خواجه نفس قسمت‌های آباد چسبیده به گرگان است هیچ دلیلى ندارد که تحت نظر 24 فرسخ فاصله گنبد کاووس باشد در صورتى که 2 فرسخ فاصله با گرگان است به علاوه یک چیزى که بنده روى این موضوع خیلى تکیه کرده بودم این بود که دشت گرگان از لحاظ مرزى و سرحدى حائز اهمیت خاص است یک طرف ترکستان ایران و یک طرف ترکستان روس است از حیث قیافه و شکل و زبان از لحاظ مناسبات فامیلى این قسمت از دشت در ولایت مستهلک شود بهتر این است که مجزى شود این یک اهمیت سیاسى بود که بنده روى سوابقى که در آنجا بودم روى حقوقى که داشتم روى آشنایى که داشتم اینطور متوجه شده بودم و همیشه به دوستانم می‌گفتم بنده وقتى که این فکر در وزارت کشور پیدا شده بود متوجهشان کردم به اضافه خیلى از قسمت‌های دشت گرگان با همدیگر ارتباط دارند اصلاً حدود و ثغور معین کردن مشکل است گذشته از این در وزارت کشور پرونده این‌ها هست که تمام استانداران وقت آقاى سعید سمیعى بنده گزارش ایشان را دیدم وزارت کشور کسب نظر می‌کند از ایشان می‌رود در محل آنجا را می‌بیند و بعد یک گزارشى تهیه می‌کند مدلل یک دلایلى اقامه میکند که این کار مصلحت نیست بنده خود نسبت به دشت علاقمندم بنده در دوره 14 از اعلیحضرت همایونى تقاضا کردم قصر گنبد کاووس را مرحمت فرمودند خود بنده در وزارت بهدارى اقدامات زیادى کردم که آنجا یک بیمارستاى تأسیس بشود من از دشت دورى ندارم و به همدیگر اختلافى نداریم منتها اینجا یک مصلحت بود و این مصلحت را من اینجا تذکر دادم و حالا این که اینجا آقاى وزیر کشور گفتند که همچو چیزى نیست این تصویب‌نامه هم گذشت فکر کردیم و مطالعه کردیم موکول کردیم به این که لایحه سازمان وزارت کشور بیاید و بعد البته در آن لایحه منظور می‌شود.

نمایندگان - دستور، دستور.

رئیس - دو نفر دیگر از آقایان اجازه نطق خواسته‌اند چندین جلسه است.

نمایندگان - دستور.

3- معرفى آقاى پیرنظر به سمت معاونت وزارت امور خارجه‏

رئیس - بنابراین وارد دستور می‌شویم آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

نخست وزیر - عرض کنم سه نفر از آقایان نمایندگان دولت را استیضاح کردند و بنده امروز حاضر شدم که حضور آقایان عرض کنم بنده حاضرم براى استیضاح و آقاى پیرنظر هم به سمت معاوت وزارت امور خارجه معرفى می‌شوند.

یک نفر از نمایندگان - روزش را تعیین کنید.

مکى - امروز نمی‌شود.

رئیس - بر طبق ماده 44 قرار روز استیضاح را باید مجلس بدهد اگر آقایان موافقت دارند به روز سه‌شنبه موکول می‌شود (صحیح است) حالا لایحه فرهنگ مطرح است و گزارش آن که از کمیسیون برگشته است اجازه بفرمایید قرائت شود.

وزیر دارایی - آقاى رئیس اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - آقاى وزیر دارایی اگر لوایحى دارید بفرمایید.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که در موقعى که لایحه سه دوازدهم مطرح بود و تصویب شد تبصره‌ای در آن لایحه است که به موجب آن تبصره مقرر شده بود که دولت مکلف است راجع به تصویب‌نامه‌هایى که در دولت سابق گذشته است هر کدام را که ضرورى نمی‌داند و زاید می‌داند ملغى کند و هرکدام را که لازم می‌داند لایحه آن را به مجلس تقدیم بکند (صحیح است) این تصویب‌نامه دو سه قسمت است به طور کلى یک قسمتش که از همه مهم‌تر بود راجع به مالیات‌ها بود که یک نوع مالیات‌هایى سابقاً بوده است که قابل اجرا نبوده و این‌ها را به نوع دیگرى تصویب کرده بودند که گرفته بشود بعضی‌ها را لغو کرده بودند چون یک ماه اضافه کرده بودند و تصویب کرده بودند چون یک ماه وقت داده بودند و از مهم‌ترین چیزها هم بود لایحه دو لایحه است راجع به این مالیات‌ها که تقدیم می‌کنم تا به کمیسیون ارجاع شود و می‌خواستم خواهش بکنم که راجع به بعضى قسمت‌های دیگر مخصوصاً قسمت استخدامش که محتاج به مطالعه و دقت بیشترى است و خود آقایان مستحضرند که تصویب‌نامه‌هاى عدیده‌اى راجع به مسایل استخدامى صادر شده بود و این‌ها را بایستى طورى تنظیم و یک لایحه جدیدى براى قانون استخدام ترتیب داد که یک چیز اساسى باشد و تکلیف استخدام را معلوم بکند و همچنین بعضى لوایح دیگر هم بود خواستم استدعا بکنم که یک مهلتى مجلس شوراى ملى بدهد که این‌ها را هم به تدریج عنقریب یکى یکى می‌آوریم و تقدیم می‌کنیم.

ملک مدنى - لایحه استخدامى را زودتر بیاورید در بودجه سال آتیه باید در نظر گرفته بشود.

وزیر دارایی - عرض کردم یک کمیسیون‌هایى تشکیل شده است این‌ها را تهیه می‌کنند قسمت مالیات را تهیه کرده بودند تقدیم می‌کنم و بقیه را هم همین طور متدرجاً تقدیم خواهم کرد (یک نفر از نمایندگان - حالا مهلتش را هم خودتان تعیین بفرمایید) مهلتش را هم می‌خواستم چند هفته یا یک ماه یعنى تا اول سال این مهلت را لطف بفرمایید که کار خلاف قاعده و قانونى نشده باشد (دکترطباء - لایحه منع کشت خشخاش چطور می‌شود این تصویب‌نامه را فراموش نفرمایید) راجع به همه قسمت‌ها متدرجاً تقدیم می‌کنم یک لایحه دیگرى هم هست که آقایان مستحضرند ما در صندوق بین‌المللى پول و همچنین در بانک بین‌المللى ترمیم و توسعه به موجب قانونى که در دوره اجلاسیه گذشته تصویب شده است شریک و سهیم هستیم سهمى که براى ما تعیین کرده بودند هم در صندوق و هم در بانک متناسب با احتیاج اقتصادى ما نبود و به این وسیله دولت اقدام کرد آن سهمیه شرکت ما را یک قدرى بالابرد مبلغش را و یک لایحه‌ای هم براى آن تقدیم می‌کنم یعنى بعد ازاین که آن مبلغ تعیین شد هم در صندوق و هم دربانک یک لایحه‌ای را تقدیم می‌کنم که آن را هم تصویب بفرمایید. یک مطلب دیگرى را هم که می‌خواستم حضور آقایان عرض بکنم این بود که آقایان از چندى پیش یک سؤال‌هایى از وزیر دارایی فرموده بودند اول آقاى دکتر متین دفترى یک سؤالى کرده بودند راجع به امر گمرک به عده هم بعضى از آقایان دیگر راجع به چیزهاى دیگر سؤال کرده بودند یک سؤال‌هایى راجع به گذشته و قبل از تصدى بنده شده بود محتاج به این بود که من به ادارات مربوطه مراجع بکنم سوابقش را ببینم و حاضر بکنم براى این که جواب عرض بکنم. یک سؤال‌هایى هم راجع به دوره خود بند بود که بعضى از آقایان سؤال کرده بودند مثلاً راجع به مسئله نان که بعضى از آقایان سؤال کرده بودند (کشاورز صدر- بنده هم راجع به ارز سؤال کرده بودم) بلى ارز را هم آقا سؤال کرده بودید خواستم عرض بکنم که سؤال‌های گذشته که راجع به قبل از تصدى بنده است بسیارى از جواب‌هایش حاضر است الان سه چهار جلسه هم هست که من براى جواب همین سؤال‌ها آمده‌ام الان هم اگر آقایان حاضر باشند (مکى- براى آخر جلسه باشد) هر وقت که آقایان مایل باشند بعضى که حاضر است جواب عرض می‌کنم. آن قسمتى که راجع به دوره خود بنده است آن را بدون تردید در همان جلسه حاضرم جواب بدهم و یا این که در جلسه آتیه در هر صورت من حاضرم.

جمعى از نمایندگان - آخر جلسه.

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ‏

رئیس - لوایح تقدیمى آقاى وزیر دارایی به مجلس به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود گزارش کمیسیون فرهنگ مطرح است و قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 11851 دولت راجع به شصت و پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت فرهنگ در جلسه پنج شنبه 23/ 11/ 26 مجلس شوراى ملى نظر به قابل توجه شدن پیشنهاد آقاى معتمد دماوندى با سایر پیشنهادهای آقایان نمایندگان مجدداً به کمیسیون فرهنگ احاله گردیده بود در کمیسیون نامبرده مورد رسیدگى واقع شد و در نتیجه قسمتى از پیشنهادها مرتبط با قانون تقدیمى وزارت فرهنگ که اینک براى رسیدگى به این کمیسیون ارجاع گردیده تشخیص داده شد و قسمتى دیگر نظر به رد و یا قبول شدن پیشنهاد مشابه آن و یا در اثر پیشنهاد خرج بودند قابل توجه شناخته نگردید بنابراین عین لایحه تقدیمى دولت با تبصره‌های اصلاحى به شرح زیر براى تصویب تقدیم می‌گردد:

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده

+++

 می‌شود مبلغ شصت و پنج میلیون ریال که شصت میلیون آن براى اجراى قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومى و پنج میلیون ریال براى تأمین کسر مواد مربوط به تعمیرات ابنیه و اثاثیه مدارس موجوده به میزان اعتبار پیش‌بینی شده سال 1326 وزرات فرهنگ علاوه نموده و از محل درآمد عمومى کشور در حدود وصولی‌های درآمد مزبور پرداخت نماید، اضافه اعتبار مزبور که به مأخذ احتیاجات سالیانه این منظور پیش‌بینی شده است مطابق صورت ریزى که وزارت فرهنگ تنظیم خواهد نمود پس از موافقت وزارت دارایی و موافقت کمیسیون بودجه به مواد بودجه تفصیلى سال جارى وزارت فرهنگ علاوه خواهد گردید و نصف مبلغ مزبور از بابت ششماهه آخر سال جارى قابل استفاده بوده و در حدود وصولی‌های درآمد کشور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى و عالى به هیچ صورت نمی‌توانند سایر وزارتخانه‌ها منتقل و یا در وزارت فرهنگ به کار ادارى گمارده شوند مگر این که لااقل ده سال متوالى یا متناوب تدریس کرده باشند و فارغ‌التحصیل‌هایى که فعلاً به کار ادارى مشغولند نیز باید مدت ده ساله تدریس خود را تکمیل نمایند.

تبصره 2- وزارت فرهنگ مکلف است فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراى عالى را در پنج سال اول خدمت براى دبیرى به شهرستان‌ها اعزام دارد و آنان نمی‌توانند در مدت مذکور در تهران و حومه به خدمت مشغول شوند.

تبصره 3- اعتبار مذکور در ماده فوق منحصراً براى تأسیس مدارس و هزینه‌های آموزشى مانند حقوق معلم و اجاره بهاى محل و حقوق خدمتگذار جزء و هزینه سوخت و امثال آن به مصرف خواهد رسید.

تبصره 4- اعتبار مندرج در این ماده واحده با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها تقسیم خواهد شد.

رئیس - آقاى نبوى مخالفید یا موافق با این گزارش؟

نبوى - موافقم.

رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - موافقم.

رئیس - آقاى کشاورز صدر.

جمعى از نمایندگان - همه موافقند.

دکتر عبده - بنده اجازه خواسته بودم.

رئیس - آقاى اسلامى موافقید یا مخالف؟

اسلامى - مخالفم.

رئیس - شما پیشنهادى داده بودید که باید قرائت بشود آقاى دکتر عبده هم پیشنهاد داده بودند بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود.

ابوالحسن رضوى - این پیشنهادها مال جلسه امروز است و پیشنهادهای سابق مطرح نمی‌شود اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس - بفرمایید.

رضوى - عرض کنم که در شور اول وقتى که بنابراین شد ‏...

رئیس - اولاً لایحه یک شورى است.

رضوى - وقتى که شور شد و قرار شد لایحه به کمیسیون برگردد تمام آن پیشنهادهایى که شده است با لایحه می‌رود به کمیسیون و در کمیسیون این پیشنهادها با خود لایحه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بعضى از آن‌ها را کمیسیون می‌پذیرد بنابراین این پیشنهادها به اصطلاح محل مطالعه و دقتش در کمیسیون خواهد بود و دفعه دوم که لایحه به مجلس برمی‌گردد با رعایت هر یک از پیشنهادات است و پیشنهادات سابق در دفعه دوم در مجلس قابل طرح و بحث نیست (صحیح است)

اردلان - سابقاً همین طور بوده.

حاذقى - آقاى رئیس اجازه بفرمایید بنده یک توضیحى بدهم.

رئیس - کمیسیون گزارش داده دیگر توضیح نمی‌خواهد سه پیشنهاد امروز رسیده است که این‌ها قرائت می‌شود.

حاذقى - بنده می‌خواهم عرض کنم که تمام این پیشنهادت در کمیسیون رسیدگى شده و حالا آقایان نباید آن پیشنهادها را بدهند.

رئیس - پیشنهاد آقاى اسلامى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم نه دهم اضافه بودجه فرهنگ صرف فرهنگ شهرستان‌ها شود- عباس اسلامى.

عباس اسلامى - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس - بفرمایید

عباس اسلامى - همه آقایان تصدیق می‌کنند که در تهران به اندازه کافى مدارس موجود است (جمعى از نمایندگان - این طور نیست) اجازه بفرمایید آقا ما وکیل مملکتیم نماینده تهران که نیستیم بنده اطلاع دارم که این پول نصف بیشترش صرف مرکز می‌شود و مخصوصاً صرف اضافه حقوق‌ها، وزارت فرهنگ از همه جا خراب‌تر است باز هم از ما بودجه می‌خواهد آقاى گنجه‌ای چندى پیش‌تر فرمودند که در آذربایجان یک کلاس اضافه نشده است در مازندران هم بنده اطلاع دارم که امسال یک کلاس اضافه نشده است این 1500 کلاس امسال در کجا تأسیس شده است والا بنده اعلام می‌کنم که این پول‌ها تمام صرف اضافه حقوق می‌شود. و اگر نمی‌شود بگویند که این مدارس در کجاها تأسیس شده است تا ما قانع شویم.

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (آقاى دکتر سیاسی) - البته بنده انتظار نداشتم که یکى از نمایندگان محترم بدون مطالعه و بدون دقت در مجلس شوراى ملى اظهارى بفرمایند. مجلس شوراى ملى مکان مقدس و مخصوصاً مقام رسمى است و آقایان نمایندگان مطالبى که اینجا اظهار می‌فرمایند این هم در جراید درج می‌شود و هم در اخبار گفته می‌شود و اگر یک مطلبى گفته شود که مخالف با واقع باشد خوب نیست که از طرف یک نفر نماینده چنین اظهارى شده باشد این که فرمودند وزارت فرهنگ خراب است تصور می‌کنم که ایشان بهتر از بنده اطلاع نداشته باشند که وضع فرهنگ خراب است یا نه. براى این که ایشان از دور اطلاع دارند از فرهنگ و بنده از نزدیک ولى این خرابى فرهنگ کار یک روز و دو روز نیست (صحیح است) و مربوط به این لایحه هم نیست. این لایحه چنان که مکرر گفته شده است مربوط به یک عده آموزگار است که چند ماه حقوق نگرفته‌اند و حالا تأخیر در تصوى این لایحه ودادن پیشنهادهاى متنوع و مختلف، اگر اوضاع فرهنگ خراب باشد به هیچ وجه آن را اصلاح نخواهد کرد، اما این که فرمودند صرف اضافه حقوق می‌شود خوب بود تشریف می‌آوردند وزارت فرهنگ و توضیحاتى می‌دادند و بعد این اظهارات را می‌فرمودند اینجا صورت تقسیم این مبلغ پیش بنده هست و اگر میل داشته باشند چند مفصل است اجازه خواهند فرمود که بنده بگذارم اینجا و نماینده محترم آقاى اسلامى و سایر نمایندگان محترم که مایل باشند بخوانند بنده فقط به طور مخصر این صورتى است آن را می‌خوانم که آقایان مطلع بشوند، این مبلغ که نصف اعتبار آن امسال خرج می‌شود به این کیفیت تقسیم شده است و البته آقایان تشریف می‌آورند در وزارت فرهنگ و جزئیاتش را ملاحظه می‌فرمایند براى مدارس جدید در شش ماهه گذشته عده معلمینى که استخدام شده‌اند یا این که پس از تصویب این لایحه ا ستخدام می‌شوند در مرکز و در شهرستان‌ها در حدود 2150 نفر است (امامى خویى - شهرستان‌هایش را هم بفرمایید) کدام شهرستان؟ آذربایجان را براى جنابعالى و آقاى گنجه‌ای می‌گویم درتبریز در سال 89 آموزگار و دبیر از همین اعتبار باید استخدام بشوند که تا این تاریخ 59 نفر آن استخدام بشوند و براى استخدام بقیه هم منتظر تصویب این لایحه هستیم. اردبیل 56 نفر، مراغه 30 نفر، میانه 13 نفر، رضائیه 49 نفر، خوى و شاهپور و ماکو 52 نفر، میاندوآب 12 نفر، مهاباد 18 نفر، جمع معلمینى که امسال اضافه شده‌اند 327 نفر بعضى از شهرهاى دیگر هم هستند مانند کردستان و غیره (امامى اهرى - ارسباران جزء آذربایجان نیست؟) در اینجا قید نشده است (امامى اهرى - در صورتى که بیشتر از همه جا احتیاج دارد) بسیار خوب تشریف بیاورید در وزارت فرهنگ اگر براى آنجا هم احتیاج بود تعیین می‌شود. و اما چون راجع به خوزستان هم فرموده بودند در آبادان 72 نفر، خرمشهر 23 نفر، اهواز 36 نفر، بهبهان 15 نفر، که جمعش می‌شود 147 نفر بنده آذربایجان و خوزستان را آورده بودم چون نمایندگان محترم این دو استان سؤال فرموده بودند که چقدر از این اعتبار صرف آنجا می‌شود سایر شهرستان‌ها و استان‌ها را عرض کردم که ریزش اینجا حاضر است و ممکن است مطالعه بفرمایید. اما راجع به آن پیشنهادی که آقاى اسلامى فرمودند بنده از ایشان تقاضا خواهم کرد که پیشنهادشان را پس بگیرند براى این که در جلسه گذشته هم یکى از آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کردند، گویا آقاى نبوى پیشنهاد کردند که این اضافه به تناسب بین شهرستان‌ها تقسیم شود (صحیح است) مجلس شوراى ملى این پیشنهاد را قبول کردند خود بنده هم قبول کردم که به تناسب بین شهرستان‌ها تقسیم شود و چون نظر آقاى اسلامى تأمین شده است با این

+++

 قسمت، تقاضا می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند و اجازه بفرمایند که به همان تناسب خرج شود.

رئیس - حالاباید رأى بگیریم به این پیشنهاد آقایان توجه کنند که عده کافى نیست براى رأى.

سزاوار - بنده هم پیشنهاد دادم.

رئیس - به لایحه نمی‌خواهیم رأى بگیریم.

حاذقى - اجازه بفرمایید بنده توضیحى عرض کنم.

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ توضیح کافى دادند.

حاذقى - من خواستم به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که تمام پیشنهادهاى آقایان در کمیسیون فرهنگ مجدداً مورد رسیدگى و مداقه واقع شد و سعى شد با افزایش این دو تا تبصره آنچه که وارد بود و مقدور بود که ضمیمه این لایحه بشود با در نظر گرفتن پیشنهادهاى مختلف حد متوسط را ما در این گنجاندیم بنابراین استدعا می‌شود اولاً آقایان توجه بفرمایند که پیشنهادى که قبلاً رسیدگى شده لطف نکنند (مکى - آقاى حاذقى عده براى رأى کافى است) بنده دارم توضیح می‌دهم پیشنهادى که آقاى اسلامى فرمودند عین آن در تبصره 4 اینجا تأمین شده و گفته شده است که به تناسب مرکز و شهرستان‌ها (صحیح است) بنابراین نبایستى همه اعتبارها را به مرکز داد ونبایستى همه را هم به شهرستان‌ها داد بنابراین استدعا می‌شود پیشنهاد دیگرى لطف نکنند تا امشب این لایحه بگذرد.

رئیس - آقاى اسلامى رأى گرفته بشود؟ (اسلامى - رأى بگیرید آقا) آقایانى که با پیشنهاد آقاى اسلامى موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در تبصره شماره 4 بعد از جمله (با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها) کلمه «و مرکز» اضافه شود- دکتر جلال عبده.

رئیس - آقاى دکتر عبده.

دکترعبده - به طورى که ملاحظه می‌فرمایید در تبصره 4 ماده واحده قید شده است که اعتبار مندرج در این ماده واحده با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها تقسیم خواهد شد بنده از آقاى وزیر فرهنگ پرسیدم منظورتان این است که این اعتبار تنها به شهرستان‌ها یعنى غیر مرکز اختصاص داده بشود یا مرکز هم مشمول عنوان شهرستان‌ها است؟ ایشان فرمودند البته مرکز هم مشمول عنوان شهرستان‌ها است ما در اینجا هم معلمینى استخدام کرده‌ایم وبید حقوق به آن‌ها بپردازیم معذلک چون در تبصره دوم این ماده شهرستان‌ها در مقابل تهران و حومه گذاشته شده بود ممکن بود در مقام تفصیر این ماده اشکالى پیدا شود بنده این پیشنهاد را کردم که آقاى وزیر فرهنگ توضیح بدهند و ما را قانع کنند بنده خیال می‌کنم که از نظر استخدامى که در اینجا به عمل آمده و به علاوه آقا حومه تهران بسیار محتاج به مدرسه و معلم است و بنده می‌خواهم عرض کنم که حومه تهران به اندازه شهرستان‌ها هم از مدرسه استفاده نکرده‌اند و حال این که اهالى حومه حاضرند ساختمان در دسترس وزارت فرهنگ بگذارند و انتظار دارند که وزارت فرهنگ معلم در اختیار آن‌ها بگذارد ویک موضوع دیگرى هم هست البته بنده علاقمندم به شهرستان‌ها و شهرستان‌ها هم جزو ایران است ولى جمعیت تهران هم ازچندى به این طرف خیلى زیاد شده است و چندین برابر اضافه شده است و مدارس به اندازه کافى نیست (رضوى - به تناسب جمعیت است) اجازه بفرمایید، بسیار خوب به تناسب جمعیت ملاحظه بفرمایید الان در مدارس تهران در هر کلاسى تقریباً صدنفر صدو پنجاه نفر شاگرد هست و این در اثر هجوم اهالى شهرستان‌ها به تهران است بنده حالا خیال می‌کنم آن چیزى که در تبصره 4 آقاى کشاورز صدر نوشته شده که این اعتبار به تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها تقسیم بشود بنده منظورم این است که عنوان شهرستان‌ها در تبصره چهارم را همان طور که قانون تقسیمات کشور ایجاب می‌کند شامل شهرستان‌ها و مرکز است.

رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که منظور همین بوده که آقاى دکتر عبده توضیح فرمودن زیرا که ما گفتیم با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستان‌ها و تهران هم جزء شهرستان‌های ایران است بنابراین نظر ایشان تأمین شده است که اینجا نوشته شود بین شهرستان‌های کشور.

رئیس - حالا که نظر شما تأمین شده است استرداد می‌کنید آقاى دکتر عبده؟ (دکتر عبده - بنده پس گرفتم) بسیار خوب پیشنهاد آقاى حاذقى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر تبصره اول افزوده شود براى فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراها که تحصیلات خود را طبق تعهد نامه خاصى به پایان رسانیده و مشغول خدمت هستند این مدت پنج سال خواهد بود.

رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى - اجازه بفرمایید بنده توضیحى بدهم تا در اثر توضیح روشن بشود عده‌اى از آقایان فارغ‌التحصیل‌های دانشسراهاى مقدماتى و عالى به مجلس آمده‌اند که حضور جناب آقاى رئیس شرفیاب شوند و یک توضیحاتى داشتند که چون جناب آقاى رئیس در کمیسیونى بودند من با آن‌ها صحبت کردم و یک حرف بسیار منطقى و اصولى داشتند و چون آقایان هم همه اهل منطق و اهل حرف حساب شنیدن هستید من تصمیم گرفتم که حر ف آن‌ها را به عنوان این پیشنهاد بدهم اگر آقاى وزیر فرهنگ قبول کردند و آقایان هم قبول فرمودند که نظر آن‌ها تأمین شده است والا من اداى وظیفه کرده‌ام، حرف آن‌ها این بود که عده‌ای از آقایان دبیران و آموزگاران روى یک تعهد خاصى که تاکنون سپرده‌اند مدت خدمتى که موظفند حتماً تدریس کنند در قرارداد آن‌ها پنج سال تعیین شده و چون یک بحثى است که قانون هیچ وقت حق مکتسب اشخاص را نباید از بین ببرد و قانون باید نسبت به آینده شامل بشود و این آقایان در آن موقع با شرایط خاصى وارد چنین کارى شده‌اند بنابراین اجازه بفرمایید که این قانون اثرش از این به بعد نسبت به فارغ‌التحصیل‌هایى که از این به بعد لیسانسیه می‌شوند باشد در این صورت هم نظر آقایان تأمین شده است که معلمین از این به بعد ده سال خدمت خواهند کرد و هم نسبت به حقوق مکتسب این لیسانسه‌ها و دیپلمه‌های دانشسراى مقدماتى یک لطمه‌ای وارد نشده است، این بسته به نظر آقاى وزیر فرهنگ دارد.

رئیس - آقاى دکتر بقایى.

دکتر بقایى - بنده خیلى متأسفم از این که تصویب این لایحه فرهنگ به طول می‌انجامد و می‌دانم هر روزى که بگذرد یک عده آموزگار و دبیر هستند که به اقصی نقاط این کشور اعزام شده‌اند و از مهر ماه تا حالا این‌ها حقوق نگرفته‌اند (صحیح است) به این جهت می‌خواستم از حضور همکاران محترم خواهش بکنم که تسریع بیشترى در این قسمت بشود و پیشنهادات را هم مسترد بدارند براى این که آن پیشنهاداتى که رفت به کمیسیون فرهنگ ما همه را رسیدگى کردیم و روى یک حساب صحیحى سنجیدیم و آنچه را که قابل قبول بود و در لایحه گنجانیده شد (صحیح است) اما راجع به این پیشنهادى که آقاى حاذقى فرمودند بنده با کمال تأسف مخالف هستم براى این که مملکت ما احتیاج به معلم دارد (صحیح است) ما معلم نداریم و بدون تعارف نباید وزارت فرهنگ را یک اطاق انتظارى براى استخدام در سایر وزارتخانه‌ها قرار بدهیم و این که مدت ده سال را قرار دادیم براى این بود که البته یک آزادى هم داشته باشند و اگر یک کسى نخواست بماند بعد از ده سال آزاد باشد ولى این حداقل را آقایان براى یک نفر که آمده آموزگار شده یا دبیر شده براى این شخص دولت یک مخارج زیادى متحمل شده یعنى حاضر شده است براى معلمى (باتمانقلیچ - آقا حقوق کافى بدهید تا مردم حاضر بشوند براى معلمى) و آن وقت تازه اول موقعى است که استفاده بدهد و بتواند اولاد این مملکت را تربیت بکند به این جهت هیچ انصاف نیست که ما بعد از پنج سال این اجازه را بدهیم که آن‌ها بتوانند منتقل شوند به سایر ادارات این است که خواهش می‌کنم همان ده سالى که در لایحه مقرر شده است آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند (صحیح است)

رئیس- رأى بگیریم؟ (حاذقى - بنده توضیحى دارم) شما خودتان پیشنهاد دهنده هستید دیگر نمی‌توانید توضیح بدهید.

حاذقى- اجازه بفرمایید حق استردادش را دارم می‌خواهم پس بگیریم چون ممکن است لایحه برود به کمیسیون از این جهت پس می‌گیرم.

رئیس - پس گرفتید؟

مکى - آقا بنده پیشنهادى که تقدیم کرده‌ام پس می‌گیرم قرائت نکنید.

دهقان - آقایان همه پیشنهاداتشان را پس گرفتند.

کشاورز صدر - خیر آقا پس نگرفتم.

نورالدین امامى - بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

دکتر امینى - بنده هم پس گرفتم.

رئیس - پیشنهاد آقاى کشاورز صدر قرائت می‌شود.

جناب آقاى رئیس پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود. از محل سهم شش میلیون و نیم تومان که مطابق تبصره تصویب شده به لرستان تعلق می‌گیرد به مصرف دو باب دارالتربیه عشایرى صد و پنجاه نفرى در خرم آباد و ایلام برسد.

+++

بعضى از نمایندگان - این یک مرتبى پیشنهاد شد و رد شد.

کشاورز صدر - اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس - یک دفعه دیگر هم پیشنهاد گردید رد شد.

کشاورز صدر - اولاً آقاى رئیس بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید هر وقتى که کسى پیشنهاد می‌کند یک عده اینجا هستند که معین‌البکاء شده اند...

رئیس - خودتان هم در مورد دیگران همین طور هستید (خنده حضار)

کشاورز صدر - بنده هیچ وقت همچو عرضى نمی‌کنم. آقایان را ساکت بفرمایید تا بنده عرض کنم بنده به هر نحوى چندین پیشنهاد کردم و متأسفانه جناب آقاى وزیر فرهنگ بی‌مهرى کردند و نپذیرفتند، حالا یک راهى پیدا کردم که دیگر آن را نمی‌توانند نپذیرند و آن این است که عموم آقایان توجه دارند که باید نسبت به فرهنگ ولایات توجه کرد مخصوصاً به عشایر لرستان خود جناب آقاى نخست وزیر مکرر به بنده فرمودند که ما توجه مخصوصى نسبت به آنجا داریم و سعى داریم که در آنجا براى تربیت اطفال مدرسه درست کنیم تا اطفال بتوانند تحصیل کنند با طرز تعلیم مخصوصى که شبانه روزى هم باشد و یک برنامه کشاورزى هم توأم او بود که نیایند اینجا و سربار بشوند بروند در ادارات مشغول و شغل بخواهند در همان جا تحصیل کنند و بروند توى ایل و طایفه خودشان و دیگران را رهبرى کنند این است که بنده پیشنهاد کردم و پذیرفته نشد و مطابق تناسبى که در این قانون آقایان تصویب کردند و جناب آقاى وزیر فرهنگ هم قبول کردند و پذیرفتند بایستى روى تناسب جمعیت این مبلغ تقسیم بشود بنده پیشنهادم این است که استدعا می‌کنم آن سهمیه‌ای که به ما می‌رسد از محل آن سهمیه دو باب دارالتربیه شبانه روزى عشایرى که یکى صد نفرى در لرستان و یکى هم پنجاه نفرى در خرم آباد و ایلام مرکز پشتکوه دایر بکنند و به نسبت جمعیت کمتر از آن سهمى است که به این نقاط تعلق می‌گیرد و به نظر بنده دلیلى ندارد که آقاى وزیر فرهنگ و آقاى مخبر کمیسیون این پیشنهاد را نپذیرند ما از سهمیه خودمان تقاضا می‌کنیم که به این صورت در آن محل دبیرستان افتتاح شود.

جمعى از نمایندگان - رأى، رأى.

کشاورز صدر - آقاى مخبر قبول کنید.

حاذقى - اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

دکتر مجتهدى - مثل این پیشنهاد یک دفعه دیگر هم شد این دخالفت در کار وزارت فرهنگ است، در صورتى که در تبصره هست که نسبت به جمعیت هر شهرستانى باید از این لایحه استفاده بشود.

کشاورز صدر - من می‌گویم دارالتربیه تأسیس کنند.

رئیس - آقا شما صحبت خود را بکنید بروید بنشینید.

دکتر مجتهدى - این نمی‌شود که هر کس هر وکیل هر ولایتى بیاید پیشنهاد کند این پول که مال وکیل نیست که بگوید دارلتربیه و غیره بسازند، آقاى وزیر فرهنگ بهتر از همه می‌دانند.

کشاورز صدر - این سهمیه مال محل است شما براى آذربایجان صحبت کنید، آقاى مخبر توضیح می‌دهند.

رئیس - آقاى مخبر.

مخبر - بنده باید توضیح بدهم چون که تأثیر دارد در این پیشنهاد، این پیشنهاد آقاى کشاورز صدر از نظر قانون ارتجاع به معناى واقعى کلمه است ما در این مملکت ایلات و عشایر را رعیت نمی‌شناسیم، اگر این طور باشد ما هم می‌گوییم در فارس چند ایل است، بویراحمدى است، قشقایى است و از این قبیل‌ها اصلاً مطابق قانون در ایران ایل رسمیت ندارد، بنابراین ما وقتى سهمیه دادیم به لرستان آنجا مدارس باز می‌شوند شاگردان ایلات هم مثل شاگردان شهرى در آن مدارس درس می‌خوانند و تحصیل می‌کنند بنابراین اگر آقاى وزیر فرهنگ واقعاً چنین کارى را لازم بدانند دستشان باز است تصویب این تبصره به هیچ وجه ممکن نیست.

رئیس - رأى گرفته می‌شود.

کشاورز صدر - بنده می‌خواهم توضیح بدهم قربان.

رئیس - دیگر توضیحى ندارد، آقایانى که با پیشنهاد آقاى کشاورز صدر موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهادآقاى مهندس رضوى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره یا لایحه حذف شود.

بعضى از نمایندگان - حذف نمی‌شود کرد.

مهندس رضوى - عرض کنم عجله ما براى تصویب لایحه فرهنگ به اندازه‌ای است که البته آقایان احساس می‌کنند و چند جلسه گذشته است و تکلیف هم معلوم نشده ولى وقتى که راجع به تکلیف یک جماعتى یک مطلبى را می‌خواهیم به صورت قانون درآوریم باید توجه بیشترى داشته باشیم و با عجله و بدون مطالعه کامل در یک همچو مطلب استخدامى به نظر بنده صلاح نیست صحیح نیست (صحیح است) تبصره یک از لایحه مربوط است به مدت سال‌های خدمت آموزگاران در وزارت فرهنگ و همچنین دبیران آقایان توجه بفرمایید روزى که بنده در کلیات صحبت کردم آقاى وزیر فرهنگ هم با اشاره موافقت کردند و بعداً هم فرمودند که موافقت دارند ولى بعداً موافقت نفرمودند و بنده عرض می‌کنم که تا شئون اشخاصى که مشغول آموزش هستند از نظر معنوى و همچنین مادى تأمین نشود ممکن نیست که اشخاصى را بشود پایبند کلاس کرد (صحیح است) یعنى شما وقتى که در مدرسه یا در محیط وزارت فرهنگ ترتیبى نداده‌اید که آن کسى که درس می‌دهد مزایاى بهتر و احترام بیشترى داشته باشد دلیلى ندارد که چنین زحمتى را کسى قبول بکند (صحیح است) پس اگر جناب آقاى وزیر فرهنگ توجه بفرمایند نگاهداشتن آموزگار یا دبیر در مدارس منوط به این نیست که ما او را مجبور کنیم که وارد کلاس بشود و بگوییم تو متعهدى بروى توى کلاس ، از این که او وارد کلاس شد و متعهد هم هست استفاده‌ای از این شخص نمی‌کنم وقتى می‌توانیم از او استفاده کنیم که اولاً استعداد داشته باشد و بعد هم با میل و رغبت بسنجد ببیند در وقتى که تدریس می‌کند مردى است آزاد و در عین حال محترم و زندگانش هم تأمین است و متناسب با سایر شئون مملکت است (صحیح است) در قانون تربیت معلم پنج سال مدت معین شده است براى آموزگار و دبیر که در این مدت پنج سال باید صرفاً کار آموزشى بکنند البته دلیل اصلى این است که پنج سال در این کار وارد بشود و چون قرار بر این بوده است که وضع معیشت واحترام او هم تأمین باشد می‌بایستی که نتیجتاً اگر مستعد این خدمت است تمام عمر را در این راه خدمت بکند (صحیح است) چنان چه دراروپا شما آموزگاران پیرمردى را می‌بینید که حقوق‌های زیادى هم می‌گیرند ولى در کلاس‌های ابتدایى مشغول تدریس هستند و آن‌ها هستند که افراد ملل متمدن را تربیت می‌کنند، اما در این لایحه پیشنهاد شده است و کمیسیون هم قبول کرده است که آن مدت پنج سال ده سال باشد، آقایان محترم توجه بفرمایید که کی‌ها به دانشسراى عالى یا مقدماتى می‌روند در قسمت مدارس شبانه روزى و مخصوصاً قسمت معلمى این‌ها آن کسانى هستند که بضاعت کاملى ندارند خوب شما براى کسانى که این دانشگاه را فراهم کرده‌اید و لااقل چند درصدشان با اتومبیل تشریف می‌برند در سر کلاس و ما هم این دستگاه را فراهم کردیم، با خرج ملت این اشخاص چه تعهدى دارند که ایجاب می‌کند سر کلاس بروند، آن وقت ما اینجا یک عده از فرزندان مملکت را که بضاعتشان کمتر است به آن‌ها غذا می‌دهیم در مقابل غذا این‌ها را ده سال در یک وضعى محبوس بکنیم، بنده عقیده دارم با این ترتیب روحیه آن‌ها را ضعیف‌تر می‌فرمایید و آن استفاده‌ای را که از نظر آموزشى باید بکنیم نخواهیم کرد و با این دلیل من معتقدم که آقایان موافقت بفرمایند که همان پنج سال که مدت تعهد قانوى آن‌ها بوده است باقى بماند و در عین حال آقاى وزیر فرهنگ وضعى را ایجاد نمایند که تمایل این اشخاص به ماندن در محیط فرهنگ زیادتر باشد به این دلیل بنده این پیشنهاد را کردم و ضمناً هم باید عرض کنم که این پیشنهاد قبلاً از طرف آقاى دکتر متین دفترى شده بود و ایشان قبلاً با بنده صحبت کرده بودند ولى چون مریض شدند تلفن کردند و از من خواهش نمودند که یک قدرى مشروح‌تر در اطراف این پیشنهاد صحبت کنم و چون از بنده خواهش کرده بودند یک قدرى مفصل شد، به هر حال آقایان باید توجه بفرمایند که افرادى که از غذا و از شبانه روزى استفاده کرده باشند و تعهد بکنند که حتماً باید ده سال بروند سر کلاس نتیجه‌اش معلم داشتن براى مملکت نمی‌شود (صحیح است) و یک اشخاص عصبانى که باید علیرغم تمایلات خودشان بروند سر کلاس براى شاگردان به نظر من جنبه مجسمه را پیدا می‌کنند (صحیح است) پس به نظر بنده تا اصول کار را اصلاح نکنید خیال می‌کنم خدمتى به آموزش و پرورش نکرده‌اید ولى متأسف هم هستم که در این زمینه نظرم با آقاى دکتر بقایى یکسان نیست دیگر هم عرضى ندارم فقط می‌خواهم مقایسه این وضعیت را با مهندسین و یا پزشکان و یا سایر قسمت‌های تخصصى عرض کنم که این اشخاص با این که در مدارس تخصصى هم تربیت می‌شوند این طور محبوس نیستند بنابراین همان مدت پنج سال که در قانون سابق بوده است و اوضاع هم مشکل‌تر نبوده است از نظر توجه به مردم این مدت گذشته است و حالا اگر مدت پنج سال را به ده سال تبدیل کنیم به نظر من خدمتى به

+++

 آموزش و پرورش نکرده‌‌ایم (صحیح است)

رئیس - این پیشنهاد حذف است قابل رأى گرفتن نیست.

حاذقى - آقایان توجه دارند که با این توضیحات رأى نخواهند داد.

مهندس رضوى - پیشنهاد تجزیه خواهم کرد.

رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - قطع نظر از این که آقاى رئیس فرمودند که پیشنهاد حذف است اساساً ما باید فکر کنیم که مقصود ما از تأسیس دانشسرا و تربیت معمل چیست. منظور ما این است که این اشخاصى که فارغ‌التحصیل می‌شوند شاگردان را درس بدهند و تربیت کنند (صحیح است) الان گرفتارى عمده که این مملکت دارد براى اجراى قانون تعلیمات اجبارى نبودن معلم است (صحیح است) و اگر ما یک کاری نکنیم که آقایان بیشتر مشغول تدریس باشند به منظور خود نرسیده‌ایم و منظوری که داشته‌ایم عملی نشده است ( صحیح است ) و ما بی‌خود یک خرجى کرده‌ایم بى آنکه منظورى که از تأسیس دانشسرا داشته‌ایم بدست آید، دولت پیش‌بینی یک خرجى را می‌کند که تا یک شاگرد از دانشسراى مقدمات یا از دانشسراى عالى خارج کند و آن شاگردى که استعداد دارد با این مبالغى که خرج می‌شود این مملکت را تربیت بکند و از وجودش حتماً باید استفاده کنیم ما به خوبى می‌دانیم که آقایان لیسانسیه‌ها کمتر رغبت می‌کنند که سر کلاس بروند (صحیح است) و درس بدهند الان بنده اطلاع دارم در وزارت فرهنگ عده‌ای از لیسانسیه‌ها هستند که از آن روز اولى که از دانشسرا خارج شده‌اند به هیچ وجه حتى یک دفعه هم سر کلاس براى درس حاضر نشده‌اند و به کارهاى ادارى از قبیل بازرسى و نویسندگى و غیره اشتغال دارند و بعضی‌ها اوقاف را اداره کرده‌اند و ما باید کارى کنیم که نتیجه بگیریم از این آقایان در این صورت مدت پنج سال کافى نیست (صحیح است) و با احتیاج شدیدى که مملکت به معلم دارد حتماً باید عمل بکنیم تا این که این‌ها یک مدتى که به درد مملکت می‌خورند درس بدهند بنابراین عقیده من این است که با این ترتیب ما از این قانون اگر صرف‌نظر کنیم هیچ گونه استفاده‌اى از این قانون حاصل نخواهد شد (صحیح است).

رئیس - پیشنهاد آقاى سزاوار قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود، تعمیرات ابنیه و ساختمان‌های جدید فرهنگى و تکمیل اثاثیه مدارس شهرستان‌ها بر مرکز استان‌ها مقدم خواهد بود.

سزاوار - بنده تصور می‌کنم بحث در اطراف لایحه فرهنگ با این پیشنهاداتی که داده می‌شود این از نظر علاقه‌ای است که عموم آقایان نمایندگان به فرهنگ دارند و البته باید تصدیق کرد که فرهنگ در یک قسمت‌هایى مخصوصاً در قسمت ولایات نفوذ نکرده و به کلی از فرهنگ بى‌بهره و بى‌نصیب هستند، این است که نمایندگان ولایات علاقه دارند که این تذکرات را به آقاى وزیر فرهنگ بدهند، آقاى وزیر فرهنگ توجه نمی‌فرمایند (وزیر فرهنگ - حواسم با جنابعالى است) بنابراین بنده می‌خواستم عرض کنم که مقصود از این پیشنهادى که کردم این بود که چون نسبت به تعمیرات ساختمان‌های فرهنگى و هم چنین بناهاى جدید و مخصوصاً اثاثیه این مدارس بنده حوزه انتخابیه خودم را که چندى قبل می‌بینم، یک قسمت راضى است که شهردارى داده است براى ساختمان یک دبیرستان در بودجه سال گذشته 12 هزار تومان اعتبار داشته امسال هم بنا بوده یک کمکى بشود ولى نه آن دوازده هزار تومان را دادند و نه کمک کردند به علاوه میزهاى این دبستان‌ها غالباً از چوب‌های سفید است که سال‌ها است ساخته شده لوازم این دبستان‌ها هم از ده سال قبل ساخته شده و خیلى به طور مبتذل و کثیف و همه این بچه‌ها هم داراى تراخم هستند و بهتر این است یک مراقبتى بکنند آقاى وزیر فرهنگ، و اقلاً در هر ماه یک مرتبه دو مرتبه در این دبستان‌ها طبیب برود چشم‌های این بچه‌ها را معاینه بکند (صحیح است) و اثاثیه آن‌ها را تعمیر بکنند و همچنین ساختمان‌های آن‌ها را، از این جهت بنده پیشنهاد کردم نسبت به این قسمت‌ها شهرستان‌هایى که عقب مانده‌اند مقدم بر سایر قسمت‌ها باشد و بیشتر استفاده بکنند و حالا چون پیشنهاد آقاى نبوى که به طور تساوى شده بنده می‌خواستم این را عرض بکنم که اتخاذ سند می‌کنم از آقاى وزیر فرهنگ تقاضا می‌کنم که به تناسب و مقدار جمعیت هر کجا این مبلغ را به معارف محل خودش برسانند و باز یک ترتیبى نشود و بنده از آن اشخاص هستم که نسبت به حوزبه انتخابیه خودم مطالبه می‌کنم و همچنین سایر آقایان هم حق ندارند این کار را بکنند (صحیح است، احسنت) و بنده اصرارى هم ندارم و مسترد می‌کنم.

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند.

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم مدت ده سال مذکور در تبصره یک به پنج سال و پنج سال مذکور در تبصره 2 به سه سال مقررشود.

صادقى - مشابه این رد شد.

رئیس - اولى رد شد، آقاى صادقى.

صادقى - بنده چون پیشنهادات را اصولاً مانعى براى تصویب لوایح می‌دانم بنابراین به شهادت آقایان خیلى کم پیشنهاد داده‌ام ولى در این مورد یک قدرى از توضیحات را می‌خواهم به عرض آقایان برسانم آقاى مهندس رضوى گفتند به عقیده بنده مدت ده سالى که ذکر شده است نتیجه‌اش این خواهد بود که هیچ کس وارد این خدمت نشود البته اگر شما بخواهید در یک کشورى مدت جوانى و بچگى و پیرى را از عمر یک نفر خارج بکنید ده سال تمام عمر یک نفر است و خیلى زیاد است هر قانونى که مخالف عدل و عقل و انصاف باشد اجرایش مشکل است (صحیح است) شما اگر بخواهید اشخاص را موظف به کندو محکوم بکنید به این که ده سال در یک کارى باقى بمانند این اصلاً مخالف ذوق یک بشر است (صحیح است) بنده پیشنهاد می‌کنم براى این که جلوگرى نشود که اشخاص بروند و تحصیل بکنند خود آقاى وزیر فرهنگ که اهل فرهنگ هستند و همچنین آقاى مخبر کمیسیون این پیشنهاد را قبول بکنند این بیشتر تشویق و ترغیب خواهد کرد اشخاص را براى قبول این خدمت (صحیح است) البته اشخاصى که مطابق میل و ذوقشان باشد پیشرفت می‌کنند و می‌خواستم عرض کنم که اگر این پیشنهاد بنده اینجا قبول نشد محققاً ملاحظه خواهند فرمود عده اشخاصى که بعد از این وارد می‌شوند به دانشسراها به طور یقین کس خواهد شد.

رئیس- پیشنهادى آقاى صدرزاده در جلسه قبل کردند و دیگر به سه سال مورد ندارد زیرا رد شده است (بعضى از نمایندگان - مسترد می‌کنند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى، اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره چهار پس از جمله با رعایت تناسب جمعیت جمله میزان احتیاج نیز اضافه شود- امامى اهرى.

رئیس - آقاى امامى اهرى.

امامى اهرى - موضوعى که بنده را وادار کرد به تقدیم این پیشنهاد گزارش شخص جناب آقاى وزیر فرهنگ بود در مورد تقسیم اعتبار مورد بحث بین شهرستان‌های ایران متأسفانه بنده دیدم اسمى که از ارسباران و اهر برده نشده است با این که بنده هیچ وقت وقت مجلس را بالخصوص در جزئیات نمی‌خواهم بگیرم و معتقدم وکیل فلان شهرستان وکیل ملت ایران است فرقى نمی‌کند اما بعضى موارد انسان احتیاج پیدا می‌کند در هر حال مثل این است که از این اعتبار هیچ چیزى نصیب این شهرستان نشده است با این که ارسباران یکى از نقاط مرزى ایران است از لحاظ وضعیت خاک و منابع زیرزمینى و سایر جهات یک اهمیت خاصى دارد و قریب به سى هزار نفر نفوس دارد ولى بدبختانه از کلیه لوازم زندگى محرومند هنوز آنجا برق و روشنایى ندارد حتى راه شوسه ندارد و در عرض شش سال ماه با تبریز با این که دوازده فرسخ بیشتر فاصله ندارد قطع رابطه می‌شود و از این حیث هم آن طور که جناب آقاى وزیر فرهنگ گزارش دادند معلوم شد که از این اعتبار هیچ چیز نصیب این محل نشده در صورتى که هر طور حساب بکنند جناب آقاى وزیر فرهنگ ارسباران چه از نقطه نظر موقعیت مرزى خودش که محتاج به مردمان مطلع و فهمیده و وطن پرست است و چه ازلحاظ جمعیت تقاضا می‌کنم که از این اعتبار آنجا هم سهمى پیدا کند (صحیح است) نکته دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است تهران درست است، جمعیتش زیاد است ولى اینجا اشخاص متمول و متمکن زیاد دارد ولى آنجا را باور بفرمایید آقاى دکتر صدیق که از آذربایجان برگشته بودند بنده شنیدم ضمن مسافرت خودشان از احساسات آذربایجانی‌ها و علاقه آنها به فرهنگ تعجب می‌کردند، آن‌ها اغلب پا برهنه به مدرسه می‌روند با این که آن‌ها پا برهنه به مدرسه می‌روند با این علاقه مورد ندارد که آنجا سهمى نداشته باشد و به کلى فراموش بشود بنده منظورم این بود که علاوه بر مقدار جمعیت احتیاجات مجلى هم در نظر گرفته بشود.

رئیس - آقاى حاذقى.

حاذقى - می‌خواستم به استحضار آقایان محترم برسانم که در کمیسیون فرهنگ وقتى صورت مناطق را آوردند همان طور که آقاى اهرى فرمودند بعضى از

+++

 مناطق از قلم افتاده بود همان وقت ما تذکر دادیم که بایستى تجدید نظر بشود و براى این مناطقى که پیش‌بینی نشده است معلم تهیه بکنیم به ما وعده دادند که یک عده‌ای رزروه هستند از این آقایان آموزگاران و دبیران که اختصاص به جایى ندارند و در عمل هر وقت احتیاج پیداکنند به آنجا اختصاص می‌دهیم من تصور می‌کنم که آقاى وزیر فرهنگ می‌توانند و موافقت بشود از آن محلى که پیش‌بینی شده است به ارسباران هم اختصاص بدهند.

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند.

امامى اهرى - مسترد می‌کنم با این شرط که تعهد کردند در نظر بگیرند.

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

جناب آقاى رئیس مجلس، پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود تبصره - دولت مکلف است 5 و 6 میلیون تومان موضوع این لایحه را از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 26 تأمین نماید- کشاورز صدر.

رئیس - آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - بنده خیلى متأسفم به این که آقایان وقتى که اینجا می‌آیند می‌نشنیند یک پیشنهادى که می‌شود یک عجله و سرعتى می‌خواهد بکار بدهند بنده با آقاى وزیر دارایی هم صحبت کردم ایشان هم تصدیق کردند اجازه بدهید بنده عرض خودم را بکنم اگر غیر وارد بود هم پس می‌گیرم هم آقایان رأى ندهند، بنده در آن موقعى که مخالفت کردم با این لایحه عرض کردم که اصولاً با مؤسسه فرهنگ به هر صورت با فرهنگ بنده موافقم (صحیح است) ولى می‌بایستی یک فکرى کرد که این مردم بدبخت فلک زده بیچاره‌ای که زیربار 800 میلیون بودجه‌ای که این مملکت می‌گیرد از بین نروند و بتوانند این را بدهند که یک مقدارش را هم به فرهنگ بدهند.

روزى که دولت کنونى به مجلس آمد و وعده داد به این که بودجه 800 میلیون تومان پیشنهادى را صرفه‌جویى خواهد کرد و عموم آقایان هم تأیید کردند و تأکید کردند به این که این کار بشود (معتمد دماوندى - حالا هم مشغول است) و متأسفانه با تذکراتى که جناب آقاى تقى‌زاده دادند صورت بودجه‌ای که بنا بود بودجه جزء حساب بشود و توزیع بشود براى آقایان نیامد و سال 26 هم گذشت ولى در 1327 استدعاى تمام آقایان در تعقیب نظریه جناب آقاى تقى‌زاده این است که بودجه‌ای را که دولت می‌آورد این را چاپ بکند که بین آقایان توزیع بشود تا روى آن مطالعه و دقت کافى بشود و همان طور که قول دادند که از 800 میلیون تومان بودجه‌ای که پیشنهاد شده و تصدیق کردند که تحمل این بودجه براى ملت فقیر و بدبخت ایران طاقت فرسا است بنده روى این اصل پیشنهاد کردم که این محل 6 میلیون و نیم تومان را از بابت صرفه‌جویى هاى بودجه 26 تأمین بکنند مثلاً بازرس نخست وزیری را غیر لازم تشخیص دادند و منحل کردند و همچنین وزارت کار را اگرغیر لازم می‌دانند (صحیح است) یا اتومبیل‌ها را جمع‌آورى کردند و حتى معتقدم که این شش میلیون و نیم تومان را از محل وزارت کار تأمین کنند یک اداره کار بگذارند در وزارت اقتصاد یا در وزراتخانه دیگرى که این کارها را بکنند این کار عیبى ندارد به خود آقاى وزیر دارایی هم عرض کردم ایشان هم فرمودند می‌پذیرم بنابراین استدعا می‌کنم که این را حمل به معطل کردن این لایحه نکنند و با دقت به این پیشنهاد بنده توجه بفرمایید آقاى وزیر دارایی هم وعده فرمودند که بپذیرند این را، والا ملت ایران نمی‌تواند 800 میلیون تومان یک جا بدهد و شش میلیون و نیم تومان هم یکجاى دیگر بدهد این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایید اگراین پیشنهاد بنده قبول نشود و تصویب نگردد ناچار وزیر دارایی اینجا فردا باید یک لایحه عوارض دیگرى بیاورد و آقایان تصویب بکنند.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - آقاى حاذقى (مخبر کمیسیون فرهنگ)

حاذقى - چیزى که مؤثر است عمل است آقاى کشاورز صدر با حرف می‌فرمایند طرفدار توسعه فرهنگ هستند ولى با عمل الان چندین پیشنهاد لطف فرموده‌اند که وقت مجلس را گرفته‌اند می‌خواهم عرض بکنم عین این پیشنهاد را اقاى تقى‌زاده هم دادند و توضیحاتى هم داده شد این طور نیست که ایشان می‌فرمایند تصویب این لایحه مستلزم هیچگونه مالیاتى در این مملکت نخواهد بود قبلاً هم پیش‌بینی‌های لازم شده است و آقاى وزیر فرهنگ هم فرمودند که در حدود وصولی‌های کشورى تأمین می‌شود و این5 و 6میلیون تومان هم نصفش براى سال جارى است و از این نصف هم چون پنج ماهش گذشته است تمام آن خرج نمی‌شود یک قسمت از آن خرج می‌شود، بنابراین استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید و مضافاً به این که این پیشنهاد قابل قبول نیست.

کشاورز صدر - آقاى وزیر فرهنگ تعهد کنند بنده پس می‌گیرم.

نمایندگان - رأى، رأى.

رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى کشاورز صدر موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى مهندس رضوى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 به صورت زیر نوشته شود:

فارغ‌التحصیل‌های دانشسراهاى مقدماتى و عالى به هیچ وجه نمی‌توانند به سایر وزراتخانه‌ها منتقل و یا در وزارت فرهنگ به کار ادارى گمارده شوند مگر این که مدت تعهد خود را تدریس کرده باشند.

مهندس رضوى - چون که بنده احساس کردم توجهى که به آن مدت خدمت آقایان آموزگاران فرمودند از نظر این که تبعیض بین فارغ‌التحصیل‌های سابق شده است یعنى آن‌ها تدریسشان را کرده‌اند یا می‌کنند و بعضى هم برعکس شاید هیچ تدریس نکرده باشند و یا خیلى کم به این شغل پرداخته باشند این است که بنده پیشنهاد کردم که مدت تعهدشان را قانوناً تا موقعى که واقعاً در تعهدشان بوده به شغل شریف تدریس بپردازند (صحیح است) هم کار عده‌ای که واقعاً تدریس می‌کنند سبک‌تر شده است زیرا که یک عده‌ای از آقایان مشغول تدریس می‌شوند (صحیح است) و هم این که در خدمت تعهدى خاص نشده است (صحیح است) بنابراین خواهش می‌کنم که آقاى وزیر فرهنگ این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند.

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ - بنده این پیشنهاد را می‌پذیرم مشروط به این که قسمت آخر تبصره اضافه شود که کسانى هم که اینجا پنج سال را تدریس نکرده‌اند تکمیل بکنند (صحیح است)

رئیس - آقاى مخبر این را قبول دارید.

حاذقى - آقاى وزیر فرهنگ متوجه این نکته نشدند که به کلى اثرش نسبت به آینده هم از بین می‌رود نسبت به گذشته هم بنده عین آن پیشنهادى که آقاى مهندس رضوى داده بودند حالا اگر قبول بفرمایند نسبت به گذشته بر طبق تعهد، طبق همین تبصره قبلى که کمیسیون پیشنهاد کرده اگر آقاى وزیر فرهنگ موافقند بنده موافقم.

مهندس رضوى - طبق تعهدى که دارند.

رئیس - به طورى که آقاى وزیر فرهنگ گفتند شما هم که مخبر هستید قبول دارید.

حاذقى - بلى بنده موافقم.

رئیس - دیگر پیشنهادى نیست بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده واحده لایحه و چهار تبصره با ورقه عده حاضر 92 نفر.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

اسامى رأى دهندگان :

موافقین - آقایان : دکتر ملکى - کهبد - دکتر عبده - آصف - امامى اهرى - لیقوانى - باتمانقلیچ - صفا امامى - دکتر معظمى - محمود - عباسى - لاهوتى - على وکیلى - حسین وکیل - هراتى - فاضلى - اردلان - ملکى - آشتیانى‌زاده - حاذقى - دکتر مصباح‌زاده - شریف‌زاده - دکتر فلسفى - سید هاشم وکیل - گرگانى - ابوالقاسم بهبهانى - ناصر ذوالفقارى - مشایخى - حائرى‌زاده - مهندس هدایت - ابوالحسن رضوى - یمین اسفندیارى - دکتر مجتهدى - موسوى - نواب - عزت‌الله بیات - ملک مدنى - کفایى - قبادیان - ظفرى  - امیر حسین ظفر بختیارى - سلطانى - صادقى - سزاوار - عامرى - نیکپور - نراقى - اخوان - احمد فرامرزى - دکتر اعتبار - محمد ذوالفقارى - مهندس رضوى - افشار - وثوق - نبوى - دکتر آشتیانى - دادور - سالار بهزادى - برزین - عزیز اعظم زنگنه - صدرزاده - ملکپور - دکتر شفق - ناصرالدین ناصرى - دکتر على امینى - اسدى - منصف - دکتر بقایى - اقبال - سلطان العلماء - ساعد - مهدى ارباب - دهقان - غلامحسین صاحبدیوانى - دماوندى - ضیاء ابراهیمى - گنابادى - ارباب گیو - اسلامى - دکتر طبا - حسن مکرم - عرب شیبانى‏

مخالف : آقاى عباس اسکندرى‏

ورقه سفید علامت امتناع : شش برگ‏

رئیس - بنابراین لایحه فرهنگ با عده حاضر 92 نفر با یک مخالف به اکثریت 82 رأى موافق تصویب شد. عده کافى براى رأى نیست پیشنهادى شده که فوریت لایحه مربوط به خدمتگذاران جزء مطرح بشود (بعضى از نمایندگان - رأى لازم ندارد) و لایحه محدویت بازرگانان خارجى یک سؤال‌هایى از دولت شده که حاضرند براى جواب اگر آقایان موافقند جواب بدهند.

سزاوار - شب جمعه است اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم.

6- ختم جلسه و تعیین دستور جلسه آتیه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده

+++

 یکشنبه انتخاب یک نفر کارپرداز و انتخاب اعضاى دیوان محاسبات جزء دستور خواهد بود (صحیح است) با لوایحى که فوریت دارد.

 (مجلس ساعت هفت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 23326                   28/ 11/ 26

وزارت دارایی

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 64393/1 مورخ 22/ 11/ 1326 وزارت دارایی جناب آقاى ابوالقاسم نجم وزیر دارایی را به نمایندگى دولت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس طبق ماده 29 قانون اساسنامه بانک ملى ایران انتخاب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6960 نخست وزیر

شماره 22146                28/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 49547- 94947 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1- از هر نفر مسافر که وسیله اتوبوس یا ماشین سوارى یا بارى مسافرت می‌کند دو ریال وسیله گاراژدار.

2- از بارنامه‌های صادره صدى سه از مبلغ کل کرایه وسیله گاراژ صادر کننده.

3- از سایر اجناس و کالاهاى وارده به برازجان (غیر از ترانزیتى) صدى یک و نیم بها.

4- از هر یک قالب یخ دوازده کیلویى 50 دینار

به نفع شهردارى برازجان وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 6689                      نخست وزیر

شماره 21771              28/ 11/ 1326

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 48136- 93222 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ماده 1 تصویب‌نامه شماره 20374- 24/ 11/ 23 (موضوع اخذ 25% عوارض از بلیط‌های سینماها- تآترها- تماشاخانه‌ها و ضیافت‌ها) لغو و به جاى آن عوارض زیر:

1- از بهاى بلیط ورود تآتر و هرگونه ضیافت و مجالس رقص و یا رستوران‌ها و کاباره‌هایى که براى ورود آن‌ها ورودیه تعیین شده باشد صدى 25 به نفع شهردارى اخذ شود.

2- از بهاى بلیط درجه یک و دو سینماها 30% و ازبهاى بلیط درجه سه سینماها 20% به نفع شهردارى اخذ شود.

تبصره 1- کسور از ریال به نفر شهردارى پرداخت شود.

تبصره 2- ضیافت‌ها و نمایشاتی که به نفع امور خیریه تشکیل شده باشد از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

3- از تماشاخانه گیلان که تنها تماشاخانه رشت می‌باشد از 15/ 5/ 1325 صدى ده بهاى بلیط‌های فروش، به نفع شهردارى رشت دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6686 نخست وزیر

شماره 22862             28/ 11/ 1326

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326بنابر پیشنهاد شماره 3498- 28/ 7/ 26 وزارت دربار شاهنشاهى و موافقت شماره 45100/1 وزارت دارایی تصویب نمودند که عمارت مخروبه معروف به ایوان نادرى عمارت‌هاى سابق دادگسترى واقع در شهر قزوین که فعلاً خرابه و هیچ گونه استفاد از آن نمی‌شود به اختیار وزارت فرهنگ واگذار شود تا از محل عطایاى ملوکانه اقدام به تأسیس زمین ورزش ساختمان دبیرستان بنمایند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6688              نخست وزیر

شماره 21378      28/11/26

وزارت دارایی‏

 

پیرو تصویب‌نامه‌هاى شماره 7450- 31/ 6/ 26 و 14676- 11/ 7/ 26 هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 47428- 84849 وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی تصویب نمودند چون موجودى عوارض مواد نفتى قریه شوسف فعلاً معادل مبلغ سیصد هزار ریال نیست به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل عوارض مواد نفتى سایر نقاط فاقد شهردارى مبلغ مزبور را براى کمک به زلزله زدگان قایل حواله نمایند که تحت نظر فرماندار بیرجند و شیر و خورشید سرخ به مصرف برسانند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6686 نخست وزیر

شماره 21976             28/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 326 طبق پیشنهاد شماره 49713- 94362 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض بهاى محصولات کوره‌پزى گلپایگان موضوع ردیف 4 تصویب‌نامه شماره 23788- 29/ 12/ 23 هیئت وزیران از صدى بیست به صدى ده تقلیل و به نفع شهردارى گلپایگان منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6685 نخست وزیر

شماره  22864             28/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 27 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 64258-1 وزارت دارایی تصویب نمودند که در سال جارى و سال‌های آینده در مقابل تحویل یک تن چغندر مقدار هشت کیلو قند به چغندر کاران به نرخ دولتى فروخته شود بانک صنعتى و معدنى ایران موظف است ترتیب تحویل قند را طورى بدهد که بدست خود کشاورزان و زارعین چغندر کار برسد

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6684                 نخست وزیر

شماره 23622          28/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 17/ 1/ 26 تصویب نمودند که درباره استادان و دانشیاران دانشگاه که با تصویب شوراى دانشگاه علاوه بر کار رسمى خود که تدریس است درخارج از دانشگاه یا در خود دانشگاه کار می‌کنند و حق‌الزحمه دریافت می‌دارند نکات زیر باید رعایت شود:

1- اشتغالى که علاوه بر تدریس در دانشگاه یا خارج قبول می‌کنند نباید بیش از یک جا باشد به علاوه لازم است که آن اشتغال صرفاً در همان رشته تخصص آن‌ها باشد.

2- حقوقى که بابت کار اضافى دریافت می‌دارند حداکثر معادل مقررى خواهد بود که براى تدریس از دانشگاه دریافت می‌دارند مشروط بر این که این حقوق اضافى از هفت هزار ریال در ماه در ماه تجاوز ننماید. دانشیاران و پزشکیان مشمول قانون 12 آبان ماه 1319 بوده و ماده 11 قانون مزبور بایددر مورد آنان رعایت شود.

3- استادان و دانشیاران نباید علاوه بر تدریس از دانشگاه و یک اشتغال دیگر که علاوه بر تدریسى در دانشگاه یا خارج ممکن است داشته باشند به کار آزاد دیگر که آنان را از خدمت دولتى روزانه آنان باز دارد اشتغال ورزند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6691                        نخست وزیر

شماره 22358                 21/ 11/ 26

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 8915- 90581 وزارت کشور باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که بخش گرگان که تابع شهرستان گرگان است از آن شهرستان مجزا و تبدیل به شهرستان مستقلى گردیده که مرکز آن گنبد کاووس و تابع استاندارى دوم گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6551                     نخست وزیر

شماره 20288              21/ 11/ 26

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 99617- 81189 وزارت کشور و موافقتنامه شماره 35341- 17/ 8/ 26 وزارت دارایی تصویب نمودند که به هر یکصد و بیست نفر دانشجویى که ژاندارمرى کل کشور به منظور تکمیل کادر افسرى استخدام و براى طى دوره سال تهیه و سال یکم به دانشکده افسرى معرفى می‌نمایند علاوه بر پرداخت کلیه هزینه‌های ساز و برگ و پوشاک و شام و نهار و هزینه تحصیلى ماهانه نیز دویست ریال کمک هزینه از بودجه ژاندارمرى کل کشور تا خاتمه تحصیل پرداخته شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6550                      نخست وزیر

+++

شماره 22364               21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا بر پیشنهاد شماره 63130- 1 وزارت دارایی تصویب نمودند زمین واقعه در قسمت غربى اداره دارایی مهاباد که به طول 5- 118 متر و عرض 70 متر می‌باشد و جزء عمارتى است که سابقاً از میسیون آمریکایی خریدارى و به دارایی محل واگذار شده به منظور ساختن یک باب دبستان از مجل عطیه ملوکانه به وزارت فرهنگ واگذار شود که اقدام به ساختمان نمایند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 6555                 نخست وزیر

شماره 20564         21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 به موجب پیشنهاد شماره 8124- 83510

وزارت کشور طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب‌نامه شماره 12278 را به ترتیب زیر اصلاح می‌نماید:

1- دهستان بولى کماکان جزو بخش جوار و تابع شهرستان ایلام خواهد بود.

2- بخش ارگواز که طبق قانون تقسیمات کشور ارگوازى اسم برده شده به نام ارگواز اصلاح و کماکان به حال خود باقى و ضمیمه شهرستان ایلام است.

3- بخش سومار ضمیه شهرستان قصر شیرین خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6554              نخست وزیر

شماره 21052             21/ 11/ 1326

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326بنا به پیشنهاد شماره 49015- 88539 وزارت کشور تصویب نمودند

1- از هر رادیو ماهانه 20 ریال‏

2- از هر مسافر که به وسیله اتومبیل سوارى یا اتوبوس یا کامیون از گناباد خارج بشود 10 ریال‏

عوارض به نفع شهردارى گناباد دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6537                   نخست وزیر

شماره 20206            21/ 11/ 26

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 326 طبق پیشنهاد شماره 44101 و 80123 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از بهاى کلیه کالاهاى بازرگانى وارد از کشورهاى بیگانه به بندر شاه (برابر تعرفه گمرکى) اعم از پاساوان و غیر پاساوان صدى یک به نفع شهردارى بندر شاه اخذ و منحصراً به مصرف تهیه آب شیرین بندر شاه و لوله‌کشى شهر و تهیه کارخانه یخ مصنوعى آنجا برسد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6552                 نخست وزیر

شماره 22206          21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 3196 وزارت دارایی به موجب ماده 2 قانون اساس نامه بانک ملى ایران مصوب 22 مرداد ماه 1317 در جلسه 20 بهمن ماه 1326 تصویب نمودند که بانک ملى ایران در هر یک ازشهرهاى لندن و نیویورک به تأسیس نمایندگى اقدام نماید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6553                   نخست وزیر

شماره 20778            21/ 11/ 26

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 46352 و 84714 وزارت کشور و موافقت شماره 153944- 29/ 9/ 26 تصویب نمودند که از هر دستگاه اتومبیل صد ریال عوارض از به نفع شهردارى زاهدان دریافت شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6538                    نخست وزیر

شماره 22286             21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بنا بر پیشنهاد شماره 43636- 1 وزارت دارایی تصویب نمودند یک قطعه از اراضى باغ خالصه دولتى میاندوآب که به طول و عرض هشتاد و پنج متر داراى درخت و محصول نیست براى محل دبستان میاندوآب که از عطیه مرحمتى ملوکانه ساخته خواهد شد به فرهنگ آذربایجان واگذار گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6558                       نخست وزیر

شماره 22282               21/ 11/ 26

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 بر حسب پیشنهاد شماره 62719- 1 وزارت دارایی تصویب نمودند یک قطعه زمین پنج هزار مترى واقع در مقابل بیمارستان شاهرضاى مشهد براى ساختمان دبستان نوبنیاد که با هزینه اشخاص به وسیله کمیسیون ساختمان‌های فرهنگى انجام خواهد شد به اداره فرهنگ خراسان واگذار شود مشروط به این که کمیسیون مزبور حقوق ورثه مرحوم على مغربى مستأجر سابق زمین نامبرده را راجع به ریشه یونجه و غیره تأمین نماید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6557                     نخست وزیر

شماره 22540             21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور و بر حسب پیشنهاد شماره 92641- 9104 وزارت کشور تصویب نمودند یک بخش مرزى از پنج دهستان 1- دشت 2- صومای 3- برادوست 4- مرگور 5- ترگور در حوزه شهرستان رضائیه تشکل و مرکز آن سواهه و تابع شهرستان رضائیه خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6556                   نخست وزیر

شماره 21836           21/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن ماه 1326 طبق پیشنهاد شماره 48363- 93682 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر تن مرکبات صادره از رودسر که به وسیله گاراژ حمل می‌شود سى ریال وسیله گاراژدارها از صادر کننده به نفع شهردارى رودسر دریافت شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6536                     نخست وزیر

شماره 23890             29/ 11/ 26

وزارت کشاورزى‏

 

هیئت وزیران در جلسه 24 بهمن ماه 1326 نظر به پیشنهاد وزارت کشاورزى تصویب نمودند:

1- به منظور اجراى کامل ماده دوم قانون راجع به جنگل‌ها مصوب 17 دى ماه 1321 تصویب‌نامه شماره 23922 مورخ 25/ 12/ 1322 هیئت وزیران ملغى و وزارت کشاورزى موظف است که در مورد قطع اشجار طبق قانون جنگل‌ها عمل نماید.

2- ماده 24 آیین‌نامه قانون راجع به جنگل‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 24 (اصلاحى)- درخت‌هایى که بدون پروانه قطع و یا به وسایلى ریشه کن یا شکسته شود باید توسط وزارت کشاورزى از طریق مزایده فروخته شود. بهاى درخت‌های مذکور در موردى که قطع درخت مشمول ماده 4 قانون جنگل‌ها باشد در بانک ملى ایران ودیعه گذاشته خواهد شد تا تکلیف درخت‌های حاصل از جرم از طرف دادگاه تعیین گردد. پس از صدور حکم به بهاى درخت‌ها طبق مقررات حکم دادگاه رفتار خواهد شد.

3- در مورد درخت‌های قطع شده یا افتاده یا ریشه کن و یا شکسته شده که فعلاً در جنگل‌ها موجود است وزارت کشاورزى مکلف است وضعیت آن‌ها را با مقررات قانون جنگل‌ها تطبیق کرده و از آن قرار رفتار نماید ولى نسبت به آن‌ها رعایت ماده 24 آیین‌نامه اجراى قانون جنگل‌ها (ماده 24 قبل از اصلاح) لازم نخواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 6686                  نخست وزیر

+++

انتصابات و احکام‏

شماره 26032              24/ 11/ 1326

در وزارت کشور

آقاى محمود شریف هاشمى کارمند منتظر خدمت به سمت فرماندار آباده منصوب شده‌اند

شماره 26198               24/ 11/ 26

آقاى احمد سعدلو بخشدار دهدز به سمت فرماندار لاهیجان منصوب شدند.

شماره 22913

آقاى فرج‌الله زاهدى بخشدار زرین آباد از تاریخ اول بهمن 1326 به سمت بخشدارى صالح آباد انتخاب شدند.

شماره 24619

آقاى على کلکى بخشدار صالح آباد از تاریخ اول بهمن 1326 به سمت بخشدارى زرین آباد منتقل شدند.

شماره 25738- 95807              20/ 11/ 1326

آقاى احمد کروبى فرماندار ماکو به سمت فرماندار خوى منتقل شدند.

شماره 34176/ 15180              21/ 11/ 1326

آقاى فضل‌الله شاردى مناهجى‏

به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمى درجه سوم سلدزو و اشنویه منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 16277- 34180                21/ 11/ 1326

آقاى فضل‌الله شاردى مناهجى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در سلدوز و اشنویه براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15437- 34164               21/ 11/ 1326

آقاى سید حسن جلالى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم دهستان املش گیلان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15212- 34168               21/ 11/ 1326

آقاى محمود حجة‏

به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمى درجه سوم شهر یزد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15068- 34193                 21/ 11/ 1326

آقاى ولى‌الله حکمتى سردفتر اسناد رسمى دهکده خوسف‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه نداب و خوسف بیرجند ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15552- 34192                 21/ 11/ 1326

آقاى محمد حسن طاهرى محمودى سر دفتر ازدواج و طلاق شاهرود

نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 15589- 34160                  21/ 11/ 26

آقاى محمد مدرس آغبلاغى سردفتر ازدواج و طلاق سابق شهر رضائیه‏

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به پرداخت جزاى نقدى شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق اعلام می‌دارد.

وزیر دادگسترى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294357!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)