کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»نشریات ادواری

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/20 - سی سال با روزنامه «آزاد»
معرفی نشریات ادواری کتابخانه مجلس

1398/08/19 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش نهم)
تازه‌های نشریات؛

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
در کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس تصمیم گرفته شد:

1398/08/01 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هشتم)
تازه‌های نشریات؛

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/06/31 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هفتم)
تازه‌های نشریات؛

1398/05/19 - نشریه پشت بام؛‌ نشریه‌ای جدید در حوزه هنرهای تجسمی
معرفی نشریات؛

1398/05/14 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش ششم)
تازه‌های نشریات؛

1398/04/16 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش پنجم)
تازه‌های نشریات؛

1398/03/27 - تازه های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش چهارم)
تازه‌های نشریات؛

1398/03/07 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش سوم)
تازه‌های نشریات؛

1398/02/23 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوم)
تازه‌های نشریات؛

1398/02/04 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش اول)
تازه‌های نشریات؛

1397/12/19 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش چهاردهم)
تازه‌های نشریات؛

1397/12/15 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش سیزدهم)
تازه‌های نشریات؛

1397/11/09 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش دوازدهم)
تازه‌های نشریات؛

1397/10/02 - تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش یازدهم)
تازه‌های نشریات؛