9 مرداد 1396 09:26:09
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 15 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

3- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت‏

4- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت‏

5-شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى تا ماده 3

6- تجدید راى براى انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

7-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 4

8- تجدید رأى براى انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

9-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 15

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 آبان ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

3- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت‏

4- شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت‏

5-شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى تا ماده 3

6- تجدید راى براى انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

7-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 4

8- تجدید رأى براى انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى‏

9-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 25 آبان ماه را آقاى نقابت(منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: اقبال- دبستانی- مسعودی- معینی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: خواجوی- عراقی- ملک مدنی- جرجانی- مرآت اسفندیاری- دبیر سهرابی- صدر- مقدم- توانا- دکتر ادهم- اعظم زنگنه- برات ماکو- شهدوست- علوی- قراگوزلو

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: منصف- تقوایی- معدل- تهرانچی- نیک‌پور- وکیلی- اورنگ- پناهی )

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى صدر در جلسه گذشته کسالت داشتند و اطلاع هم داده بودند باید اصلاح شود. آقاى اورنگ‏

اورنگ- بنده راجع به منصور على قراگزلو خواستم تذکر بدهم ایشان در جلسه گذشته کسالت داشتند و یک شرحى هم به مقام ریاست عرض کرده بودند و عذر خواسته بودند این یکى و در ثانى بنده را هم غایب بى‌اجازه یا تأخیر کننده قید کرده بودند بنده در هیچ جلسه تأخیرى ندارم اول جلسه که ما شرفیاب می‌شویم تا افتتاح جلسه قریب یک ساعت طول می‌کشد این مدت را می‌رویم کتابخانه. اگر لازم است بعد از این خودمان را ارائه بدهیم بعد برویم کتابخانه.

رئیس- آقاى زوار

زوار- آن قسمتى که راجع به آقاى قراگزلو است چون ایشان مریض بودند و اجازه خواسته بودند آمد به کمیسیون و تصویب خواهد شد. راجع به حضرتعالى هم چون مرسوم بود در موقع کسالت می‌بایستى تصدیق طبیب ضمیمه شود و ضمیمه نبود موکول کردیم به بعد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- چون صورت مجلس را این طور قرائت کردند که جلسه آتیه هفتم آذر خواهد بود اگر به همین طور

+++

تصویب شود و امروز سى‌ام آبان است مخالفت پیدا می‌کند باید این قسمت اصلاح شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم توانا جلسه پیش و جلسه قبل از آن مریض بودند و آقاى دکتر غنى هم معالج‌شان بودند بنده متوقع بودم که کمیسیون عرایض لااقل به مرخصى اشخاصى که عسر و حرج دارند ترتیب اثر بدهند خواهش می‌کنم ایشان ار همچو مریض بوده‌اند غایب با اجازه منظور دارند به آقاى دکتر غنى هم مراجعه کرده ایشان هم تصدیق داده اند. گذشته از این باید به قول یک نفر نماینده همیشه اعتماد داشت و این طور خوب نیست.

رئیس- آقاى زوار

زوار- کمیسیون عرایض و مرخصى همیشه به فرمایشات آقایان احترام می‌گذارند ولى در بعضى مواقع دچار یک محظوراتى می‌شوند که نزاکت اجازه نمی‌دهد عرض کنم تکلیف مرخصى آقاى توانا را هم کمیسیون معین کرده است و فرستاده است به مباشرت‏

رئیس- البته به طورى که در صورت مجلس هست و آقاى دکتر طاهرى هم تذکر دادند قرار شد جلسه یکشنبه هفتم آذر ماه باشد ولى به مقتضاى آن قانونى که از مجلس راجع به جواهرات گذشت می‌بایستى چهار نفر براى کمیسیون تفکیک و کمیسیون تقویم و فروش جواهرات انتخاب شوند و این مسأله هم خیلى خیلى تسریع داشت و می‌بایستی زودتر انجام شود به این واسطه زحمت دادیم که آقایان امروز را به طور فوق‌العاده تشریف بیاورند و این چند نفر را معین بفرمایند و یکى دو کار دیگر هم هست که انجام می‌شود و انشاءالله جلسه آینده باز همان روز یکشنبه هفتم آذر خواهد بود با این توضیح صورت مجلس اشکالى ندارد؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - انتخاب دو نفر جهت عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى)

رئیس- به طوری که در قانون جواهرات مقرر شده بود می‌بایستى دو نفر براى کمیسیون اولیه که براى تفکیک جواهرات است و دو نفر هم براى کمیسیون فروش جواهرات از مجلس تعیین شود عجالتاً اگر موافقید دو نفر براى کمیسیون اولیه یعنى کمیسیون تفکیک زودتر انتخاب بفرمایید که تفکیک این کار معوق نماند. طباطبایى‏

طباطبایى- به طوری که فرمودند در قانون جواهرات قرار شد دو کمیسیون معین شود یکى کمیسیون تفکیک و یکى کمیسیون تقویم و ارزیابى که در ماده سوم پیش‌بینى شده به عقیده بنده دو نفر اولى براى کمیسیون تفکیک فعلاً مورد ضرورت است البته انتخاب می‌شود از بین نمایندگان ولى دو نفر دیگر به نظر بنده فعلاً ضرورت ندارد براى این که کمیسیون تقویم بعداً وقتى مقتضى و مناسب باشد تشکیل خواهد شد و به علاوه در قانون بنده جهت منعى نمى‌بینم ممکن است همین دو نفر آقایان که انتخاب شدند در همان کمیسیون ثانى هم عضویت داشته باشند براى این که در اینجا می‌نویسد دو نفر از مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شوند نمى‌نویسد دو نفر دیگر و مانعى ندارد که همین دو نفر که انتخاب می‌شوند در همان کمیسیون هم باشند.

رئیس- در هر صورت امروز این دو نفرى که براى کمیسیون تفکیک است انتخاب می‌شوند و دو نفر دیگر را در آتیه هر طور در نظر گرفتیم معین می‌کنیم. بنابران پنج نفر به حکم قرعه براى نظارت در استخراج آراء معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: جعفر اصفهانى- مخبر فرهمند- حریرى طلوع- مشیر دوانى- همراز معین گردیدند)

رئیس- این پنج نفر آقایان با آقاى سمیعى که از طرف هیئت رئیسه معین می‌شوند آراء را استخراج می‌کنند.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- آقایان جعفر اصفهانى- مخبر فرهمند- حریرى - طلوع- همراز- مختار مشیر به اتفاق آقاى سمیعى استخراج آراء خواهند کرد.

(3 - شور و تصویب لایحه بودجه وزارت صناعت)

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به وزارت صناعت مطرح است.

(به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون بودجه با حضور نماینده وزارت صناعت بودجه

+++

تفصیلى 1316 وزارت صناعت را که به واسطه تبدیل اداره صناعت به وزارت صناعت لزوماً تغییر نموده و بودجه آن به وسیله وزارت مالیه به نمره 37108 به مجلس شوراى ملى تقدیم شده در حدود اعتبار مصوب ضمن بودجه کل کشور به مبلغ 6089710 ریال مطرح شور و رسیدگى قرار داده و با نظر موافق تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده‏

مجلس شوراى ملى بودجه تفصیلى سال 1316 وزارت صناعت را که مبلغ آن بالغ بر شش میلیون و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده ریال می‌باشد و در ضمن بودجه کل کشور به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است به شرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.

رئیس- البته خاطر آقایان مسبوق است که این مبلغ بودجه وزارت صناعت تصویب شده است و تغییرى در جمع و خرج بودجه پیدا نمى‌شود در کمیسیون هم رسیدگى شده است و چون فوریت هم دارد براى این که یکى دو ماه است که حقوق اعضا منتظر گذشتن این لایحه است بنابراین رأى می‌گیریم آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 93 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 102 با اکثریت 93 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: تاجبخش- اعتبار- حسین افشار- حبیب‌الله لاریجانی- حیدری- مرآت اسفندیاری- امیر ابراهیمی- ذوالقدر- تولیت- محیط- محمود ناصری- دکتر سنگ- دکتر طاهری- جواد شجاع- ارکانی- طیاطبایی نائینی- منصورعلی قراگوزلو- اورنگ- کاظم جلیلی- سلیم ایزدی- لطفعلی معدل- محمد طباطبایی- نوبخت- صادق خواجوی- زوار- مرتضی امین- مؤید قوامی- حسین جلایی- نواب یزدی- جرجانی- دکتر ضیا- طالش- افخمی- کازرونیان- ابراهیمی ریگی- حسن توانا- غلامحسین کاشف- دکتر جوان- عبدالله ناهید- سلطانی- اوحدی- هدایت‌الله پاییزی- نراقی- مؤقر- صفوی- اعتصام‌زاده- غلامحسن ملک- رهبری- دکتر قزل ایاغ- فتوحی- بوداغیان- پارسا- ثقة الاسلامی- مومنی- مرآت- دکتر لقمان- دکتر نیرومند- معتصم سنگ- نمازی- دکتر ملک‌زاده- دکتر غنی- موید ثابتی- ملایری- دولتشاهی- مجد ضیایی- عطاالله پاییزی- معتضدی- معینی- رفیعی- صفاری- علی وکیلی- خلیل حریری- عزیزی- فرشی- میرزایی- اردبیلی- پناهی- فخر طباطبایی- مسعودی خراسانی- علی قلی هدایت- جعفر خواجه نوری- دادور- دکتر سمیعی- رضوی- نقابت- منصف- موید احمدی- سهراب ساگینیان- آزادی- اسکندری)

(4 - شور و تصویب لایحه بودجه وزارت تجارت)

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه وزارت تجارت مطرح است.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر تجارت بودجه تفصیلى سال 1316 وزارت تجارت را که به نمره 36292 از طرف وزارت مالیه به مجلس شوراى ملى تقدیم گردید و در حدود اعتبارات مصوب براى اداره کل تجارت و هیئت نظارت بر شرکت‌ها ضمن بودجه کل کشور مى‌باشد مطرح و مورد شور و رسیدگى قرار داده با نظر موافق اینک براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1316 وزارت تجارت را که مبلغ آن بالغ بر چهار میلیون و هشتصد هزار و هفتاد شش ریال می‌باشد به شرح صورت ضمیمه تصویب مى‌نماید.

رئیس- آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- استدعا می‌کنم آقایان این قسمت را مراعات بفرمایند البته آقایانی که کیف‌شان پهلوشان هست این اشتباه را نمى‌کنند و چون بعضى از آقایان از جاى خودشان جاى دیگرى تشریف می‌برند از این اوراق سفید یا ندارند و ورقه سفید هم که می‌دهند اسم‌شان را رویش می‌نویسند در این مواقع تکلیف اداره معلوم نیست که امتناع است یا رأى است اگر رأى است که باید اسم را نوشت و اگر امتناع است که باید معلوم باشد.

+++

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 94 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 104 با اکثریت 94 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: کازرونیان- طالش- دکتر تاجبخش- دکتر ضیا- معتضدی- جهانشاهی- اعتبار- منصف- افخمی- دکتر لقمان نهورای- جواد آزادی- نقابت- اردبیلی- نراقی- اورنگ- موسی مرآت- محیط دکتر ملک‌زاده- زوار- جلایی- جرجانی- گودرزی- مؤید قوامی- ذوالقدر- افشار- طباطبایی- تربیت- دکتر قزل ایاغ- ابراهیمی ریگی- اسکندری- شجاع- اعتصام‌زاده- طباطبایی نائینی- معتصم سنگ- مهدوی- دکتر سنگ- دکتر طاهری- دادور- میرزایی- رضوی- حریری- ساگینیان- صفاری- وکیلی- شاهرودی- مجد ضیایی- عزیزی- رهبری- معینی- طهرانچی- پارسا- بوداغیان- رفیعی- ملایری- شیرازی- پناهی- معدل- دکتر نیرومند- منصور علی قراگزلو- مؤید ثابتی- دکتر غنی- کاشف- تولیت- حسنعلی دولتشاهی- فتوحی- فرشی- عطاالله پاییزی- توانا- لیقوانی- لاریجانی- ایزدی- روحی- فخر طباطبایی- مسعودی خراسانی- دکتر جوان- ثقة‌الاسلامی- نمازی- مؤید احمدی- خواجوی- امیر ابراهیمی- اوحدی- جلیلی- مرتضی بیات- مرتضی امین- نوبخت- عیسی مشار- مؤقر – غلامحسین ملک- فاطمی- مرآت اسفندیاری- ناصری- صفوی )

(5 - شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى تا ماده 3)

رئیس- گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقى مطرح است.

گزارش از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 2450- 17161 دولت را که به عنوان قانون اصول محاکمات حقوقى(مدنى و تجارى)

به جاى قوانین فعلى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه راجع به تنظیم این لایحه و تجربیاتى که در ضمن آزمایش به عمل آمده و در نتیجه این لایحه تنظیم گردیده بیان نمودند کمیسیون چند ماده آن را براى شور اول تصویب نموده که گزارش آن را ملاحظه می‌فرمایند و البته مواد بعدى هم به تدریج رسیدگى و گزارش آن به عرض خواهد رسید.

رئیس- چون مفصل است و به نظر آقایان رسیده است. در کلیات اگر فرمایشى هست بفرمایید که بعد در داخل شور مواد شویم.(مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود. به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. اصول محاکمات حقوقى(مدنى و تجارى)

(مقدمه در کلیات)

ماده 1- رسیدگى بکلیه دعاوى حقوقى(مدنى و تجارى) راجع به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- هیچ محکمه‌اى نمی‌تواند به دعوایى رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذى نفع رسیدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- محاکم عدلیه مکلفند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقص محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده عقیده دارم قانونى که از مجلس می‌گذرد خیلى باید از هر جهت ساده باشد و طورى باشد که مردم از فهمش عاجز نباشند بنده خواستم این قسمت را توضیح بخواهم این که نوشته شده محاکم عدلیه مکلفند که رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند. البته فصل نمایند معنیش واضح است ولى می‌خواهیم ببینیم مقصود چیست که در هر حال البته این قسمت توضیح داده می‌شود که سلیس باشد بهتر است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- آقاى روحى در اصل موضوع مخالفتى

+++

نداشتند غرض ایشان سر لفظ است ولى در اینجا غرض این است که یک قضیه که هنوز به حکم نرسیده مثلاً طرفین دعوى صلح کنند یعنى دو نفر آمدند به عدلیه براى محاکمه ولى قبل از این که محکمه درباره آنها حکم صادر کند محاکمه آنها قطع شد و به حکم نرسید این است که فصل از این جهت نوشته شده که بتوانند به اصلاح بگذرانند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- این ماده 2 آن قسمت اخیرش به نظر بنده عبارت خطرناکى است(بعضى از نمایندگان- بلندتر) پس بیایم پشت تربیون، تصور می‌کنم بنده اهل تملق نباشم مجاز گو هم نیست بنده شخص آقاى وزیر عدلیه را یکى از رجال برجسته و روشنفکر این مملکت می‌دانم و تذکراتى را که عرض می‌کنم به عنوان مخالفت نیست چون ایشان اهل تفهیم و تفهم هستند این است که این تذکرات را عرض می‌کنم این کلمه عرف و عادت به عقیده بنده یک کلمه خطرناکى است و تصور می‌کنم اسباب زحمت بشود و هیچ لزومى ندارد به عقیده بنده ما این کلمه عرف و عادت را باید برداریم و بیندازیم به قالب قوانین موضوعه یعنى هرچه قانون حکم کرد از روى همان رفتار کنند و دیگر عرف و عادت لازم نیست.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- آقاى زوار معلوم می‌شود در قوانین پیش رجوع نکرده‌اند این ماده عیناً در قوانین پیش هست و اصلًا از موادى است که تغییرى کرده است این عرف و عادت هیچ عیبى ندارد و خیلى خوب هم هست چون بعضى اوقات یک قضایایى پیش می‌آید که قانون ندارد و محکمه مجبور است که رأى بدهد بنابراین چه عیب دارد محکمه به طور عرف و عادت در اینجا رأى می‌دهد و از دوره دوم مجلس شوراى ملى که قانون آزمایش گذشته این ماده تویش است و تا به حال ضررى نداشته بعدها هم ضررى نخواهد داشت.

(6 - تجدید رأى براى انتخاب دو نفر جهت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى)

رئیس- نتیجه استخراج آراء را آورده‌اند و بنده خیلى متأسفم که با صحبت‌هایى که در جلسه خصوصى شد طورى نوشته‌اند که اسباب تأسف است و اکثریت حاصل نشده است.

یکى از نمایندگان- آراء را قرائت بفرمایید

رئیس- آقاى موسى مرآت و آقاى مؤید احمدى هر کدام یک آرایى دارند که اکثریت ندارند.

مؤید احمدى- اجازه می‌فرمایید

رئیس- آقاى مؤید احمدى می‌خواهند بگویند مرا ننویسند.

مؤید احمدى- حالا که فرمودند بنده عرض می‌کنم و استدعا دارم آقایان بنده را ننویسند.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده تصور می‌کنم اختلافى که حاصل شده از این جهت است که در جلسه خصوصى آقایان توافق نظر حاصل کردند که چهار نفر انتخاب شوند براى دو کمیسیون ولى مذاکره نشد که کدام دو نفر را اول و کدام دو نفر را بعد انتخاب کنند این قسمت را متوجه نشدند و الا تمام آقایان رأی‌شان موافق است و توافق نظر هم حاصل شده است الا این که در قسمت اول و دوم یک قدرى معطل بودند اگر اجازه می‌فرمایید تنفس داده شود و جلسه خصوصى دوباره تشکیل شود که تکلیف این قسمت هم معلوم شود.

رئیس- تنها به همان چهار نفر نیست قریب دوازده نفر آقایان اینجا هستند که هر یکى یک رأى دارند یا دو رأى دارند به علاوه دو نفر را امروز معین می‌کنند براى کمیسیون تفکیک دو نفر دیگر را هم بعد جلسه دیگر انتخاب می‌کنیم به هر صورت شروع می‌شود به تجدید رأى. دو نفر براى کمیسیون تفکیک امروز انتخاب مى‌شود. آقایان طورى بکنند که اکثریت حاصل شود.(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان جعفر اصفهانى، مخبر فرهمند، مختار مشیر، همراز، و آقاى سمیعى براى استخراج آراء بیرون بروند، ماده چهارم قرائت می‌شود.

(7 - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 4)

رئیس- ماده چهار

ماده 4- اگر حاکم محکمه به عذر این که قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً

+++

قانونى وجود ندارد از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

رئیس- ماده پنجم‏

ماده 5- رسیدگى ماهیتى به هر دعوایى دو درجه(بدوى و استیناقى) خواهد شد مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد.

رئیس- ماده ششم‏

ماده 6- به ماهیت هیچ دعوایى نمى‌توان در درجه استینافى رسیدگى نمود مادام که در درجه بدوى در آن باب حکمى صادر نشده است مگر در مواردى که در قانون استثنا شده باشد.

رئیس- ماده هفتم‏

ماده 7- هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمى‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجزا آن جلوگیرى کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

رئیس- ماده هشتم‏

باب اول- در صلاحیت محاکم‏

فصل اول- در صلاحیت ذاتى محاکم‏

ماده 8- رسیدگى بدوى به دعاوى حقوقى راجع به محاکم ابتدایى و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگرى معین کرده باشد.

رئیس- ماده نهم‏

ماده 9- رسیدگى استینافى با حکام و قراردادهاى قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به محاکم ابتدایى است.

رئیس- ماده دهم‏

ماده 10- رسیدگى استینافى با حکام و قراردادهاى قابل استیناف محاکم ابتدایى و احکام و قراردادهاى قابل استیناف محاکم صلح در موردی که محاکم نام برده به دعاوى راجعه به محاکم بدایت رسیدگى می‌نماید راجع به محاکم استیناف است.

رئیس- ماده یازدهم‏

فصل دوم- در صلاحیت نسبى محاکم‏

مبحث اول- در صلاحیت نسبى محاکم صلح‏

ماده 11- امور راجع به محاکم صلح از قرار زیر است:

1 - دعاوى راجع به اعیان اعم ازمنقول و غیرمنقول و دیون و منافع درصورتى که مدعى به بیش از ده هزار ریال نباشد.

2 - دعاوى راجع به ضرر و خسارت در صورتی که مدعى به بیش از ده هزار ریال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشى از جرم باشد.

3- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعى علیه مدعى مالک شد و ادعاى خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب شد مستند به انتقال از مدعى نماید که در این صورت محکمه وقتى صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از ده هزار ریال نباشد.

4- کلیه دعاوى راجعه به حقوق ارتفاعى از قبیل حق‌العبور و حق‌المجرى و حق حفر چاه قنات در ملک دیگرى و امثال آن تا هر میزانى که باشد و حقوق انتقالى در صورتى که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.

5 - دعوى مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانى که باشد.

6- دعوى تصرف عدوانى در غیر منقول تا هر میزانى که باشد مشروط بر این که از تاریخ سلب تصرف مدعى بیش از یک سال نگذشته باشد.

7 - دعاوى راجعه به اشیایى که قیمت معین نداشته ولى داراى نوعى از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدى است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.

8- مطالبه وفاى به شروط و عهود راجع به معاملات و قراردادها اعم از این که در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بناى متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً

+++

معامله مبنى بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.

9- تقاضاى افراز در صورتى که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.

10 - تقاضاى تأمین و حفظ دلایل و امارات‏

11 - تقاضاى اصلاح بین طرفین در هر دعوایى و تا هر مقدارى که مدعى به باشد.

12- رسیدگی به هر دعوایى تا هر میزانى باشد در صورت تراضى طرفین‏

13 - تقاضاى تصدیق انحصار وراثت‏

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده 12- اگر در مقر محکمه صلحیه محکمه ابتدایى نباشد محکمه صلحیه به دعاوى زیر نیز رسیدگى خواهد نمود.

1 - دعاوى که مدعى به آن تا بیست هزار ریال باشد.

2 - نسبت به اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال.

رئیس- ماده سیزدهم‏

ماده 13- دعاوى زیر به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعى به حدود نصاب آن باشد.

1 - دعاوى راجع به دولت‏

2 - دعاوى راجع به اصل امتیازاتى که از طرف دولت داده می‌شود.

3 - دعاوى راجع به علایم صنعتى و اسم و علایم تجارتى و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالى مثل تولیت و نسب و وصایت.

رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده 14- تقاضاى تأمین دلایل و امارات از محکمه صلحى می‌شود که دلایل و امارات مورد تقاضا درحوزه آن واقع است.

رئیس- ماده پانزدهم‏

ماده 15- دعوى مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانى در صلحیه اقامه می‌شود که در موضوع دعوى در حوزه آن واقع است.

دعوى مزاحمت عبارت است از دعوایى که موجب آن متصرف مال غیر منقول تقاضاى جلوگیرى از مزاحمت کسى می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

دعوى تصرف عدوانى عبارت است از دعوى متصرف سابق که دیگرى بدون رضایت او مالى را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید.

رئیس- ماده شانزدهم‏

مبحث دوم- در صلاحیت نسبى محاکم ابتدایى‏

ماده 16- به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبى محاکم صلح است محاکم ابتدایى به کلیه دعاوى حقوقى به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگى می‌نماید.

رئیس- ماده هفدهم‏

ماده 17- رسیدگی استینافى به احکام و قرارهاى محاکم صلح که قابل استیناف است در محکمه ابتدایى به عمل می‌آید که محاکم صلح نام برده در حوزه آن واقعند مگر در مواردى که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف است.

رئیس- ماده هجدهم‏

ماده 18- در نقاطى که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایى به دعاوى نیز رسیدگى می‌نماید که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم نام برده که مدعى به آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعى و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافى قرارها و احکامى که قابل استیناف است نزدیک‌ترین محکمه ابتدایى خواهد بود مگر آن که وزارت عدلیه محکمه ابتدایى دیگرى را معین نماید.

رئیس- ماده نوزدهم‏

ماده 19- مرجع رسیدگى به دعاوى مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین

+++

مربوط صادر شده باشد محاکم بدایت طهران است.

رئیس- ماده بیستم‏

مبحث سوم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبى محاکم ابتدایى و محاکم صلح‏

ماده 20- دعاوى راجع به محاکمى بدایت رسیدگى می‌نماید باید در همان محکمه اقامه شود که مدعى علیه در حوزه اقامتگاه دارد و اگر مدعى علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتى که در ایران محل سکونت موقتى داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکوت موقتى داشته ولى در ایران مال غیر منقول دارد دعوى در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعى می‌تواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوى کند.

رئیس- ماده بیست و یکم‏

ماده 21- در دعاوى تجارى و همچنین در هر دعواى راجع به اموال منقوله که از عقود و قرار داد ناشى شده باشد مدعى می‌تواند به محکمه محلى رجوع کند که عقد یا قرار داد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود. هر گاه محل وقوع عقد منجزا معلوم نباشد دعوى در محکمه محل اقامت مدعى علیه اقامه می‌شود.

رئیس- ماده بیست و دوم‏

ماده 22- دعاوى راجع به غیر منقول اعم از دعوى مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

رئیس- ماده بیست و سوم‏

ماده 23- در صورتى که مدعى به مال منقول و غیر منقول باشد مدعى می‌تواند در محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعى علیه اقامه دعوى کند به شرط این که دعوى در هر دو قسمت ناشى از یک منشا شده باشد.

رئیس- ماده بیست و چهارم‏

ماده 24- هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعى علیه باشد که در حوزه‌هاى محاکمه مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه هاى محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعى می‌تواند به یکى از محاکم نام برده رجوع کند.

رئیس- ماده بیست و پنجم‏

ماده 25- هر دعوى که در اثناء رسیدگى به دعوى دیگرى از طرف مدعى یا مدعى علیه یا شخص ثالثى یا از طرف متداعین اصلى بر ثالث اقامه شود و دعوى نام برده با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ باشد و یا با دعوى اصلى ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه می‌شود که دعوى اصلى در آنجا اقامه شده است مگر آن که دعوى طارى از صلاحیت ذاتى محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگى به دعوى اصلى متوقف به رسیدگى به دعوى طارى باشد دعوى اصلى موقوف می‌نماید تا دعوى طارى در محکمه که صلاحیت رسیدگى به آن را دارد خاتمه پذیرد.

رئیس- ماده 26

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 26- در مورد ماده فوق محکمه باید عرض حال راجع به دعوى طارى را به محکمه صلاحیت‌دار بفرستد و هر گاه مدعى دعوى نام برده را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرض حال نسبت به دعوى اصلى بوده رسیدگى و حکم خواهد داد هر گاه دعوى اصلى در محکمه صلحیه بوده و دعوى طارى از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوى اصلى نیز باید به محکمه ابتدایى صلاحیت‌دار احاله شود مگر این که طرفین به رسیدگى صلحیه تراضى نمایند.

ادعا تهاتر و هر عنوانى که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.

رئیس- ماده 27

(به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 27- هر گاه شخص ثالثى که جلب یا وارد محاکمه می‌شود.

+++

به موجب اسناد کتبى و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوى فقط براى انصراف او از محکمه که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوى را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضاى او را قبول کند.

(8 - تجدید رأى و اعلام انتخاب دو نفر جهت تفکیک جواهرات سلطنتى)

رئیس- باز این صورت استخراج را که آورده‌اند اکثریت حاصل نشده است تنفس داده می‌شود به قدر یک ربع. آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم حالا دیگر اکثریت نسبى است تنفس نمى‌خواهد رأى بگیرند هر کس اکثریت نسبى داشت او انتخاب می‌شود.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده آن دفعه هم عرض کردم که تنفس داده شود که توافق نظر حاصل شود در انتخاب این دو نفر. در چهار نفر توافق نظر حاصل شد ولى معلوم نشد که کدام دو نفر را براى کمیسیون تقویم و کدام دو نفر را براى این کمیسیون تفکیک انتخاب کنیم آن تفاوت رأى و این اختلاف براى این پیدا شده اگر اجازه بفرمایید تنفس داده شود همه موافقند و توافق نظر حاصل می‌شود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده عقیده‌ام این است که در مرتبه ثالث اکثریت نسبى است و در نتیجه معین می‌شود دیگر محتاج به تنفس نمى‌باشد.

رئیس- این بیانى را که آقاى میرزایى فرمودند صحیح است ولى تعجب می‌کنم از این که بنده فارسى را درست بیان می‌کنم اظهار کردم براى کمیسیون اولیه که کمیسیون تفکیک است دو نفر باید معین شوند و براى کمیسیون دیگر در هفته بعد قرار شده است دو نفر معین کردند معهذا به نظرم می‌آید اگر جلسه خصوصى شود و مذاکره شود بهتر باشد.

(نمایندگان- صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و بلافاصله یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- چون در مرتبه دوم هم اکثریت حاصل نشد دفعه سوم رأى گرفته می‌شود براى انتخاب این دو نفر آقایان که بایستى براى کمیسیون تفکیک معین شوند و آقایان نظار در خارج استخراج نموده و نتیجه به عرض مجلس خواهد رسید.(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- آقاى جعفر اصفهانى- آقاى مخبر فرهمند- آقاى حریرى طلوع- آقاى مشیرى- آقاى همراز- آقاى سمیعى تشریف ببرند در خارج و استخراج نمایند.

اورنگ- بنده پیشنهاد می‌کنم همین جا خوانده شود.

رئیس- نمی‌شود باید در خارج استخراج گردد.(استخراج آرا به عمل آمد)

رئیس- نتیجه استخراج آراء راجع به انتخاب دو نفر براى عضویت کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتى به ترتیبى است که به عرض مجلس می‌رسد. عده آراء مأخوذه 109 آقاى مؤید احمدى 70 رأى، آقاى اعتبار 70 رأى، آقاى همراز و شیرازى 13 رأى، آقاى موسى مرآت 9 و آقاى معتضدى 8 رأى و چند نفر هم یک رأى داشته‌اند بنابراین آقایان مؤید احمدى و اعتبار با اکثریت انتخاب شدند.

(9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه هفتم آذر ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس پنج ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

بودجه سال 1316 وزارت صناعت

ماده واحده- مجلس شورای ملی بودجه تفضیلی سال 1316 وزارت صناعت را که مبلغ آن بر شش میلیون و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده ریال می‌باشد و در ضمن بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است به شرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

بودجه سال 1316 وزارت تجارت

ماده واحده- مجلس شورای ملی بودجه سال 1316 وزارت تجارت را که مبلغ آن بالغ بر چهار میلیون و هشتصد هزار و هشتصد و هفتاد و شش ریال می‌باشد به شرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

Parameter:293627!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)