11 مرداد 1396 09:07:43
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 49 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور اول قرارداد شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی

3 - بقیه شور اول لایحه دادرسی آیین کیفری از ماده 108 تا ماده 128

4 - اخذ رأی برای انتخاب دو نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس

5 - اخذ رأی جهت انتخاب یک نفر کار پرداز

6 - اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 49

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 تیر ماه 1319

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - شور اول قرارداد شرکت ایران در قرارداد پستی همگانی

3 - بقیه شور اول لایحه دادرسی آیین کیفری از ماده 108 تا ماده 128

4 - اخذ رأی برای انتخاب دو نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس

5 - اخذ رأی جهت انتخاب یک نفر کار پرداز

6 - اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 23 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه-آقایان: معینی- خلیل حریری

غایبین بی اجازه-آقایان: ثقة‌الاسلامی- تولیت- مهذب- دکتر ضیا- امامی- حیدری- اعظم زنگنه- مشار- کامل ماکو- معدل-مؤقر- شیرازی- مشیر دوانی- نمازی- وزیری.

دیر امدگان بی اجازه- آقایان: دکتر جوان- لیقوانی- ارگانی- سزاوار. )

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور اول قرارداد شرکت ایران در قرارداد پستى همگانى)

رئیس- شور اول لایحه دولت راجع به شرکت در قرارداد همگانى پستى. گزارش کمیسیون مشترک خارجه و پست و تلگراف و ماده واحده قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون امور خارجه و پست و تلگراف و تلفن.

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن با مشارکت کمیسیون امور خارجه و با حضور آقایان نمایندگان آن دو وزارتخانه لایحه شماره 4537 دولت را راجع به شرکت دولت شاهنشاهى ایران در قرارداد پستى همگانى منعقده در کشور آرژانتین شهر بوئنوزر مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف مواد قراردادهاى نامبرده داده شده با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد پستى همگانى و پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده است و پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى و پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى را که در تاریخ 23 مه 1939 در

+++

کنگره پستى بوئنوزر منعقد گردیده با آیین‌نامه و پروتکل نهایى پیوست به آن به شرح زیر تصویب می‌نماید.

1- قرارداد پستى همگانى داراى 82 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 14 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 96 ماده و مقررات راجع به حمل مراسلات هوایى داراى 31 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 3 ماده‏

2- پیوندنامه راجع به مرسلات و جعبه‌هایى که بهاى آن اظهار شده داراى 34 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 16 ماده‏.

3- پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى (امانات) داراى 58 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 11 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 75 ماده و مقررات راجع به حمل بسته‌هاى پستى از راه هوا داراى 21 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده‏

4- پیوندنامه راجع به برات‌هاى پستى داراى 39 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 21 ماده‏

رئیس- در قرارداد پستى همگانى مشتمل بر 82 ماده اعتراضى نرسیده است در پروتکل نهایى آن مشتمل بر 14 ماده و همین طور در آیین‌نامه اجراى آن داراى 96 ماده اعتراضى نرسیده است در مقررات راجع به حمل مراسلات هوایى داراى 31 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 3 ماده اعتراضى نرسیده است. در پیوند‌نامه راجع به مراسلات داراى 34 ماده و پروتکل نهایى آن داراى یک ماده و همچنین در آیین‌نامه اجراى آن داراى 16 ماده اعتراضى نرسیده است. در پیوندنامه راجع به بسته‌هاى پستى داراى 58 ماده و پروتکل نهایى آن داراى 11 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 75 ماده و نیز در مقررات راجع به حمل بسته‌هاى پستى هوایى داراى 21 ماده و پروتکل نهائى آن داراى یک ماده اعتراضى نرسیده است. در پیوند نامه راجع به براتهاى پستى داراى 39 ماده و آیین‌نامه اجراى آن داراى 21 ماده اعتراضى نرسیده است. بنابراین رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(3- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 108 تا ماده 128)

رئیس- شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 108 مطرح است. آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى- بنده متأسفانه هنوز هم صدایم اجازه نمی‌دهد که بتوانم جواب فرمایشات آقایان را خوب بدهم و هنوز هم اثرش معلوم است بنابراین آقاى مخبر کمیسیون خواهش کردم مطالبى که مطرح می‌شود جواب بفرمایند و البته این شور اول است آقایان هم پیشنهاداتى که دارند می‌روند در کمیسیون مطرح می‌شود در کمیسیون مطرح می‌شود در کمیسیون هم همه روزه بنده هستم و البته در شور دوم هم به تفصیل جواب فرمایشات آقایان را عرض مى‌کنم.

رئیس- ماده 108

مبحث دوم- ابلاغ‏

ماده 108- ابلاغ جز در مواردی که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد به دستور دادرس یا دادسرا و به وسیله مأمور ابلاغ یا هر مأمور دیگری که دادرس یا دادسرا معین کند به عمل می‌آید.

هر برگى که باید ابلاغ شود تماماً ابلاغ می‌شود مگر این که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.

در رسیدگى کیفرى هر اعلامی که دادرس زبانى با حضور اشخاص ذى‌نفع می‌نماید جانشین ابلاغ است به شرط آن که در صورت مجلس قید شده باشد.

رئیس- ماده 109:

ماده 109- ابلاغ به دادسرا به این طریق به عمل می‌آید که رونوشتى از برگ مورد ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم می‌شود.

ابلاغ به خواهان خصوصى در محل اقامتى که در موقع اتخاذ این سمت براى خود تعیین کرده به عمل می‌آید.

اولین ابلاغ به کسی که مسئول مدنى است و جلب شده بر طبق مقررات راجع به اولین ابلاغ به متهمى که بازداشت نیست به عمل می‌آید.

راجع به محجور با شخص حقوقى یا اداره دولتى ابلاغ

+++

به ترتیبى که در آیین دادرسى مدنى مقرر است به عمل می‌آید.

کسی که مسئول مدنى است باید ضمن لایحه که به دفتر می‌دهد محل اقامتى در مقر مقامى که کار نزد آن جریان دارد تعیین نماید و اگر محل اقامت به نحو مزبور تعیین نگردد ابلاغ به وسیله تسلیم به دفتر انجام می‌گیرد.

رئیس- ماده 110:

ماده 110- ابلاغ به بازداشته یا زندانى به وسیله دفتر بازداشتگان یا زندان به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 111

ماده 111- هرگاه محل اقامت متهم براى ابلاغ بر طبق ماده 14 تعیین نشده و تسلیم رو نوشت برگ هم متهم ممکن نباشد اولین ابلاغ به خانه‌ای که مسکن او است یا به محلى که در آنجا کار خود را انجام می‌دهد به کسی که با او هم منزل است و اگر ممکن نباشد به دربان یا کسی که به منزله دربان است یا رئیس بنگاهی که در آنجا کار می‌کند به عمل می‌آید هرگاه هیچ یک از محل‌هاى فوق شناخته نشود ابلاغ در محلى به عمل مى‌آید که متهم در آنجا مسکن موقتى یا نشانى دارد.

ابلاغ با تسلیم رونوشت برگ مورد ابلاغ به یکى از اشخاص نامبرده انجام می‌گیرد.

رونوشت در هیچ حال نباید به طفلى که به حد بلوغ نرسیده یا به کسى که آشکارا مبتلا به بیمارى دماغى یا در حال مستى است یا به کسى که از بزه متضرر شده تسلیم شود.

رئیس- ماده 112

ماده 112- اگر ابلاغ به وسایل مذکور در ماده پیش ممکن نباشد مأمور ابلاغ گزارش آن را به دادرس یا دادسراى مربوط می‌دهد.

اگر جاى بازرسى دیگرى باقى نیست دادرس یا دادسرا در ضمن قرارى مقرر می‌دارد که برگ ابلاغ نشده در برگ‌هاى بعدى در تمام مدت جریان کار به دفتر مقامى که کار نزد او جریان دارد تسلیم شود و دفتر باید آن را در هفته در محلى که براى این کار معین است نصب نماید ابلاغى که به این کیفیت انجام مى‌یابد ابلاغ قانونى محسوب است‏

نسبت به متهمى که در خارج از کشور ایران است و ابلاغ آن به وسایل مذکور در ماده پیش ممکن نیست طبق مقررات همین ماده ابلاغ به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 113

ماده 113- دادرس یا دادسرا در اولین برگى که با دخالت متهم تنظیم می‌شود اگر بازداشته یا تحت تأمین سالب آزادى نیست به او تکلیف می‌کند که اقامتگاه خود را معرفى یا اقامتگاه در مقرر او براى ابلاغ انتخاب کند و اقامتگاهى که معرفى یا انتخاب می‌گردد در صورت مجلس قید می‌شود.

متهم بازداشته که باید به جهتى غیر از منع تعقیب نهایى آزاد شود یا متهمى که از جهت اقدامات تأمینى در بنگاهى نگاهدارى می‌شده و باید خارج شود مکلف است اقامتگاه مذکور در قسمت اول این ماده را معرفى یا انتخاب نماید که در برگ آزادى یا بیرون رفتن او از بنگاه قید شود این معرفى یا انتخاب اقامتگاه به رئیس بنگاه اظهار می‌شود که در دفتر مربوط قید و بلافاصله به مقام قضایى که دستور آزادى یا خروج از بنگاه را داده است اطلاع مى‌دهد.

اگر متهم اقامتگاه معرفى یا انتخاب نکند یا نشانى اقامتگاه او کافى نباشد ابلاغ به ترتیب مذکور در ماده پیش به عمل می‌آید.

هر تغییر اقامتگاه که از طرف متهم به عمل آید باید منتهى سه روز قبل از تغییر به دفتر مقامى که مشغول تعقیب است اظهار شود و گرنه ابلاغ به اقامتگاهى که در برگ‌هاى دعوى قید شده معتبر است.

رئیس ماده 114

ماده 114- تعیین اقامتگاه قانونى که بر طبق دو ماده پیش بعمل میآید در تمام مراحل رسیدگى کافى و معتبر است‏

رئیس- ماده 115

ماده 115- هرگاه متهم نظامى یا هم ردیف نظامى باشد

+++

ابلاغ در محلى که به مناسبت خدمت خود در آنجا متوقف است به وسیله فرستادن رونوشت به دفتر رئیس قسمت به عمل مى‌آید.

رئیس- ماده 116

ماده 116- مأمور ابلاغ زیر برگى که باید برگرداند و زیر رونوشت تسلیم شده گزارش ابلاغ را می‌نویسد و در آن کیفیت ابلاغ و مشخصات کسى که رونوشت را به او تسلیم نموده و تاریخ تسلیم آن را قید و امضا می‌کند و در همین برگ از کسی که رونوشت به او تسلیم شده امضا می‌گیرد.

گزارش مزبور مادامى که ادعاى جعل نسبت به آن نشده نسبت به هر چه مأمور ابلاغ به جا آورده یا در حضور او به جا آمده معتبر است‏.

اگر بین نسخه‌اى که مأمور ابلاغ برگردانده و رونوشتى که تسلیم کرده در خصوصیات گزارش اختلافى باشد آنچه در رونوشت تسلیم شده نوشته شده معتبر است‏.

رئیس- ماده 117

ماده 117- کسی که نوشته باید به او ابلاغ شود در صورتى که سواد نداشته باشد مضمون نوشته به او تفهیم مى‌شود.

رئیس- ماده 118

ماده 118- در موارد زیر ابلاغ باطل است‏.

1- در غیر موردى که قانون ابلاغ خلاصه را اجازه داده نوشته تماماً ابلاغ نشده باشد.

2- در گزارش ابلاغ امضاى ابلاغ کننده نباشد.

3- مقررات قانونى راجع به شخصى که رونوشت به او تسلیم می‌شود رعایت نشده باشد.

4- تاریخ ابلاغ یا کسى که به او ابلاغ شده مشکوک باشد.

رئیس- پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب.‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 118 عوض باطل است نوشته شود بى‌اثر است‏.

رئیس- به کمیسیون رجوع شود ماده 119:

مبحث سوم- مواعد

ماده 119- موعد به ساعت یا به روز یا به ماه یا به سال تعیین می‌شود هر گاه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل شود تا اولین روز بعد از تعطیل امتداد پیدا می‌کند.

روز شروع و روز آخر در حساب موعد به شمار نمى‌آید.

رئیس- ماده 120:

ماده 120- موعدى که براى اظهار امرى یا تسلیم برگى و یا اقدام دیگرى نزدیکى از مقامات قضایى مقرر شده با تمام شدن وقت رسمى ادارى منقضى محسوب است.

رئیس- ماده 121:

ماده 121- موعدی که به قید سقوط حق در قانون مقرر شده قابل تمدید نیست مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. طرفی که به نفع او موعدى مقرر شده می‌تواند کوتاه کردن آن را درخواست یا قبول کند.

رئیس- ماده 122:

ماده 122- براى متهمی که اقامتگاهش در خارج مقر دادرس یا دادسراى تعقیب کننده است با رعایت مسافت طبق آیین دادرسى مدنى بر مهلت مقرر افزوده می‌شود.

براى متهمی که در خارجه متوقف است اضافه مهلت از طرف دادرس یا دادسرا تعیین می‌شود.

همین احکام براى حضور سایر اشخاصی که از طرف یکى از مقامات قضایى احضار می‌شوند نیز رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 123:

مبحث چهارم

صورت مجلس

ماده 123- صورت مجلس نوشته‌اى است که به مباشرت یکى از مأمورین تنظیم می‌شود و حاکى از اقدامى است که به عمل آمده و یا اظهارى است که نزد او یا مأمور دیگر که با او است شده است.

رئیس- ماده 124:

ماده 124- در صورت مجلس محل تنظیم و سال و ماه و روز در صورت لزوم ساعت آغازی انجام آن تعیین می‌شود و اسامى

+++

اشخاصی که مداخله دارند و کسانی که حاضر نشده و علت غیبت اگر معلوم باشد و اقداماتى را که از حاضرین کرده‌اند و نتایجى که حاصل شده و اظهاراتى که به مأمور تنظیم کننده صورت مجلس شده ذکر می‌شود.

چنانچه اظهارکننده از پیش خود مبادرت به اظهارى کرده در صورت مجلس باید این معنى تصریح شود اگر عین عبارت اظهار کننده نوشته می‌شود این معنى هم قید گردد.

پس از آن که صورت مجلس نوشته شد خوانده می‌شود و کسانی که دخالت داشته‌اند زیر هر یک از برگ‌ها را امضا می‌کنند هر چند عمل ناتمام مانده و بقیه آن موکول به وقت دیگرى شده باشد. اگر کسى که دخالت دارد نتواند یا نخواهد امضا کند چگونگى ذیل صورت مجلس قید می‌شود و اگر سواد نداشته ذیل صورت مجلس انگشت می‌زند.

رئیس- ماده 125:

ماده 125- صورت مجلس تا وقتى که دعوى جعل آن نشده نسبت به اعمالى که برطبق آن مأمور دولت انجام داده با در حضور او واقع شده معتبر محسوب است و در هر حال دادرس در تشخیص ارزش مندرجات آن آزاد می‌باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این ماده بنده یک نظرى دارم و در اول جلسه هم آقاى وزیر فرمودند که شور اول است بعد از این که صورت مجلس را یک اعتبارى برایش قائل شدیم این باید به اعتبار خودش باقى باشد ولى در آخر این ماده می‌نویسد: در هر حال دادرس در تشخیص ارزش مندرجات آن آزاد مى‌باشد اینها یک عبارت‌هایى است که خیلى توسعه دارد چون خودشان الحمدالله مستشار تمیز بوده‌اند و بهتر ملتفت هستند و بهتر این است که این جور عبارات در قانون نباشد

مخبر- این موردى را که آقاى انوار می‌فرمایند یک چیز تازه نیست سابقه عمل هم همین طور بوده است بعد از این که تحقیقات به عمل آمد و پرونده آمد پیش دادرس آن دادرس بهاى تحقیقات را مى‌سنجد البته می‌تواند یک مقدارش را ترتیب اثر بدهد و یک مقدارش را ندهد و البته همین طور که نوشته‌اند بهتر است و در تشخیص ارزش آن آزاد است.‏

رئیس- ماده 126

ماده 126- اشخاص زیر نمی‌توانند در تنظیم برگ‌هاى مربوط به تعقیب کیفرى به عنوان گواه دخالت داشته باشند.

1- کسانی که از چهارده سال کمتر دارند و یا به طور واضح مبتلا به بیمارى دماغى و یا در حال مستى آشکار هستند.

2- کسانی که تحت تأمین سالب آزادى یا در آزادى تحت نظر قرار گرفته‌اند.

رئیس- ماده 127

ماده 127- اطراف دعوى می‌توانند اظهارات و درخواست‌هاى خود را شخصاً یا به وسیله نماینده خود زبانى بیان کنند مگر این که قانون کتبى بودن آن را قید نموده باشد.

مأمور دولت که اظهار یا درخواست زبانى پیش او می‌شود صورت مجلسى براى آن تنظیم می‌کند.

رئیس- ماده 128

ماده 128- صورت مجلسى که در آن تاریخ قید نشده یا اشخاصی که دخالت داشته‌اند تعیین نگردیده یا امضا مأمور تنظیم کننده را ندارد باطل است مگر آن که قانون ترتیب دیگرى معین کرده باشد.

(4- اخذ رأى براى انتخاب دو نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس‏)

رئیس- بر حسب مقرر دو نفر بایستى براى نظارت اسکناس براى بانک ملى انتخاب شود قبلاً پنج نفر به قرعه انتخاب می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: عزیزى- ذوالقدر- یزدى- لاریحانى و طالش تعیین گردیدند.)

رئیس- آقایان رأى خودشان را خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- آقایان: عزیزى- ذوالقدر- لاریجانى- طالش و سید کاظم یزدى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آرا خواهند فرمود.

+++

(5- اخذ رأى جهت انتخاب یک نفر کارپرداز)

رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند انتخاب یک نفر براى کارپردازى مجلس به عمل آید. (نمایندگان صحیح است) بدواً 3 نفر براى نظارت تعیین می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده آقایان سزاوار دکتر طاهرى و امامى تعیین گردیدند.)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ اوراق رأى به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تقتیشیه 96- اوراق رأى 96

آقاى جلایى 28 رأى- آقاى اعتبار 26 رأى- آقایان اوحدى و گودرزى هر یک 10 رأى- ورقه سفید علامت امتناع 6- آقاى محمد آخوند 3 رأى- آقاى طوسى 2 رأى- آقایان فروهر دادور- پارسا و ریگی هر یک یک رأى‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار بنده از التفات آقایان متشکرم ولى بطورى که مسبوقند هیچوقت داوطلب اینطور کارها نبودم و حالا هم استدعا میکنم بنده را معاف بفرمایند

رئیس- عده آرا 96 جلایى 28 رأى- آقاى اعتبار 26 رأى- آقایان اوحدى و گودرزى هر یک 10 رأى- آقاى دکتر طاهرى 7 رأى سفید- 6 بعضى از آقایان یکى دو سه رأى دارند. براى هیچ یک حاصل نشده است آقاى طباطبایى.

محمد طباطبایى- راجع به این مسأله در جلسه خصوصى قبلاً صحبت شد و آقاى رئیس هم فرمودند که خوب است اکثریت توافقى حاصل شود که هر کس که صلاحیت این کار را دارد انتخاب شود.

(جلایى همه صلاحیت دارند توهین نکنید) حالا ظهر هم گذشته و آن توافقى هم که فرمودید در جلسه خصوصى به عمل نیامده و تشتت آراء حاصل می‌شود استدعا می‌کنم که به جلسه آینده موکول فرمایند که یک کسى که برازندگى و شایستگى این کار را دارد انتخاب شود. (بعضى از نمایندگان صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- اگر اکثریت مجلس توجه دارد که این موضوع به جلسه دیگر موکول شود بنده هم موافقم به واسطه این که بعضى صحبت‌ها اساساً در مجلس شوراى ملى نشود براى این که مجلس شوراى ملى نماینده ملت است و اعتبارنامه تمام نمایندگان تصویب شده و هیچ فرقى ندارند با هم پس خوب است بگذاریم براى جلسه آینده تا همین طور که مجلس در تمام امور توافق دارد در این امر هم توافق نظر داشته باشد ولى بنده اساساً خواستم در این موقع که به دست آمده نسبت به زحمات بى‌پایان ارباب کیخسرو شرحى عرض کنم گرچه مقام محترم ریاست در این باب شرح مفصلى فرمودند ولى بینى و بین‌الله این شخص یکى از اشخاص خدمتگزار و صدیقى بود که از دست ما رفت و حقیقتاً خدمات برجسته این شخص باید همیشه نصب‌العین ما باشد و هر کس سر جاى او می‌آید همان مشى و رفتار و کردار او را در نظر داشته باشد که سوابق دستورات او از بین نرود و همه آقایان که در مجلس آمده‌اند داراى اعتبارنامه هستند و همه خودشان را از دیگرى کمتر نمی‌دانند. (عده از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- به عقیده بنده اگر اکثریت آراء حاصل شود بهتر است و حالا هم معلوم می‌شود که آراء متشت است اگر آقایان موافقت می‌فرمایند به جلسه بعد موکول کنیم (صحیح است).

(6- نتیجه استخراج آراء مربوط به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس‏)

رئیس- نتیجه استخراج آراء راجع به انتخاب دو نفر ناظر براى بانک ملى اعلام می‌شود. عده حضار در موقع اعلام رأى 101 عده آراء مأخوذه 100 حائزین اکثریت آقاى مؤید احمدى 73 رأى آقاى لیقوانى 62 رأى ورقه سفید 19 بعضى از آقایان هم یکى دو رأى داشته‌اند.

آقایان مؤید احمدى و لیقوانى با اکثریت انتخاب شدند.

(7- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز یکشنبه ششم 1 مرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس ساعت دوازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

Parameter:293777!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)