4 مرداد 1396 09:10:14
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 65 صورت مشروح مجلس روز شنبه 2 بهمن ماه 1310 (14 رمضان 1350)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. سؤال آقای دیبا و جواب آقای وزیر داخله

3. تصویب یک فقره مرخصی

4. تقدیم راپورت مطالعات کمیسیون اقتصاد ملی نسبت به توسعه امور فلاحتی

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت

7. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد ردیف مستخدمین نظمیه

8. تصویب لایحه اصلاح بودجه کل تجارت

9. مذاکره نسبت به لایحه اصلاح بودجه

10. موقع جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 65

صورت مشروح مجلس روز شنبه 2 بهمن ماه 1310 (14 رمضان 1350)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس

2. سؤال آقای دیبا و جواب آقای وزیر داخله

3. تصویب یک فقره مرخصی

4. تقدیم راپورت مطالعات کمیسیون اقتصاد ملی نسبت به توسعه امور فلاحتی

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت

7. شور اول لایحه اصلاح قانون استخدام افراد ردیف مستخدمین نظمیه

8. تصویب لایحه اصلاح بودجه کل تجارت

9. مذاکره نسبت به لایحه اصلاح بودجه

10. موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس هشت ساعت و نیم بعد به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و هشتم دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایبین بااجازه: آقایان مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف - اقبال

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - فاطمی - حاج میرزا حبیب‌الله امین - اسفندیاری - آشتیانی - اعظم زنگنه - طباطبایی وکیلی - رهبری - دکتر لقمان - مصدق جهانشاهی - رهنما - دیبا - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان بیات - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - ارکانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده قبل از دستور عرضى داشته و سؤالى کرده‌ام‏

رئیس - آقاى کازرونى‏

کازرونى - قبل از دستور

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - قبل از دستور

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى دیبا

2. بیانات آقاى دیبا و توضیح آقاى وزیر داخله‏

طباطبایی دیبا - بنده از آقاى وزیر داخله سؤالى

+++

داشتم قبلاً هم خدمت‌شان سابقه داده‌ام سؤال بنده راجع به بلدیه تبریز بود. در بعضى از مطبوعات دیده شد که راجع به بلدیه تبریز یک چیزهایی نوشته شده اگر چه در مطبوعات دیگر تکذیب شد ولى بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که آیا این اختلاف حسابى‌ که در بعضى مطبوعات نوشته شده اصل دارد یا نه؟ و در صورتى که اصل ندارد چه اقدامى فرموده‌اند؟ بفرمایند

وزیر داخله (آقاى منصور) - راجع به این قسمت که در باب حساب بلدیه تبریز در بعضى جراید نوشته شده بود تصور می‌کنم که ناشى از این بود که اخیراً یک تفتیش شد در آنجا چنانچه در سایر بلدیه ها هم معمولًا می‌شود از این کمیسیون تفتیش که در آنجا تشکیل شده بود یک تصوراتى می‌رفت بعد که این خبر در جراید منتشر شده بود مخصوصاً سؤال کردم و معلوم شد که اصل ندارد خصوصاً آن مبلغى که ذکر شده بود معلوم بود که اغراق‌آمیز است و اساس ندارد و اصلاً ندارد و اصلاً اختلافى یا تفریطى چیزى به هیچ‌وجه ثابت نشده است معذلک تحقیقات کامل هم در جریان است که اگر چیزى بعد معلوم شود به عرض خواهد رسید فعلاً می‌توانم عرض کنم که آن خبر عارى از صحت است.

3. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - خبر مرخصى آقاى دکتر احتشام قرائت می‌شود:

نماینده محترم آقاى دکتر احتشام به واسطه کسالت تقاضاى پانزده روز تمدید مرخصى از تاریخ اول دی ماه 1310 نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مرخصى این مدت به مصرف سوخت زمستانى فقرا که با نظارت و تشخیص اداره مباشرت انجام خواهد گرفت با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهار شد - خیر)

موافقین قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد.

4. تقدیم راپورت مطالعات کمیسیون اقتصاد ملى‏

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى) در تعقیب مذاکراتى که در چند جلسه قبل از طرف آقاى فهیمى رئیس کمیسیون اقتصاد به عمل آمده بر حسب امر و اراده بندگان اعلیحضرت همایونى کمیسیون اقتصاد چند جلسه در امور اقتصادیات مذکرات و مطالعات مفصلى کرد و جلسات متعددى تشکیل داد بالاخره راپورتى تنظیم کرد و به جهاتی هم که در این راپورت مشروحاً ذکر شده توجه به امور فلاحتى را مقدم دانسته‌اند و اینک راپورت مشروحى که تهیه شده است از طرف کمیسیون براى اطلاع آقایان محترم تقدیم می‌کنم و البته لوایح مربوطه به این کار هم هر کدام با توافق نظر دولت به موقع خود تهیه می‌شود بعداً به نظر آقایان خواهد رسید و راپورت این است که بنده تقدیم می‌کنم و البته پس از طبع و توزیع مطالعه خواهند کرد. (تقدیم مقام ریاست نمودند)

رئیس - آقاى روحى اجازه خواسته‌اند؟

روحى - عرضى ندارم.

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

رئیس - آقاى وزیر داخله لایحه داشتید؟

وزیر داخله - (آقاى منصور) لایحه‌ای است براى استخدام یک نفر متخصص از تبعه فرانسه براى ریاست اداره کل صحیه تقدیم می‌کنم.

بعضى از نمایندگان - بسیار خوب.

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل تجارت‏

رئیس - آقاى یاسایی فرمایشى داشتند؟

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایی) - یک لایحه‌ای است راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون اطاق‌های تجارت تقدیم می‌شود که به طور عادى به تصویب مجلس برسد.

7. شور اول لایحه استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه‏

رئیس - خبر کمیسیون داخله راجع به استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه مطرح است:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون داخله لایحه نمره 8629 دولت راجع به اصلاح قانون استخدام افراد و ردیف افراد نظمیه را با حضور آقاى وزیر داخله تحت شور قرار داده در نتیجه مواد ذیل تنظیم و خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌دارد.

+++

ماده 1 - نواب سوم و دوم فعلى تشکیلات نظیمه که مشمول ماده 66 یا ماده 71 قانون استخدام کشورى نیستند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبوره بوده و رتبه کشورى آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتى که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى‌نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزو مدت خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

تبصره - اشخاصى که دوره مدرسه صاحب‌منصبى ‌نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان آن برآمده‌اند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده 2 - مستخدمین تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 2 قانون استخدام افراد ردیف افراد و مستخدمین جزء نظمیه باشند در صورتى که به مدرسه وکیلى نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه با درجه وکیلى وارد خدمت خواهند شد.

تبصره - اشخاصى که مدرسه وکیلى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان برآمده‌اند مشمول این ماده خواهند بود.

ماده 3 - صاحب‌منصبان قشونى که به تشکیلات نظمیه انتقال داده شده‌اند یا در آتیه برحسب احتیاج منتقل شوند همان حقوق درجه نظامى که دریافت می‌داشته‌اند درباره آنها برقرار و رتبه کشورى آنها نیز به تناسب درجه نظامى آنها تعیین می‌گردد و خدمت گذشته هم ممکن است جزو مدت خدمت کشورى محسوب شود مشروط بر این که از آن کشور تقاعد را به صندوق تقاعد مستخدمین کشورى بپردازند.

ماده 4 - سن داوطلبان پلیس خدمت انتظامى و پلیس تأمیناتى کمتر از 23 و یا زیادتر از 37 سال نخواهد بود.

ماده 5 - بند (ز) از ماده (2) قانون استخدام افراد و ردیف و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب 12 مهر ماه 1309 از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌شود.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - موافقم‏

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - بنده در این لایحه یک نظر توضیحى دارم و البته آقاى وزیر داخله توجه خواهند فرمود به عرض بنده زیرا بنده نظر مخالفت با اصل لایحه و ماده ندارم. در این ماده ذکر می‌کند که نواب سوم و دوم فعلی تشکیلات نظمیه مشمول ماده 66 یا ماده 71 قانون استخدام کشورى نیستند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبوره بوده و رتبه آنها یک تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت ماده دو قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى‌نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه دو از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزء خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

این اصل ماده است. بنابراین ماده این طور بایستى فرض کرد که یک دسته مستخدم هستند این دسته مستخدم به چند اسم تقسیم می‌شوند یا نواب سوم هستند یا دوم یا وکلا و یا سایر مستخدمین ممکن است بعضى از آنها داراى رتبه یک باشند الان و بنابراین بر طبق این ماده الان یک قسمت‌شان داراى رتبه یک نیستند و مشمول ماده 66 و 71 هم نیستند و این اشخاص اگر به مدرسه رفتند و طى کردند و امتحان‌شان درست شد همه داراى رتبه دو خواهند بود. فرض بفرمایید که یک آدم داراى رتبه یک است یا یک آدمى که داراى رتبه دو است مدت خدمت‌شان هر دو رضایت‌بخش است و هر دو هم مدرسه و کلاس مدرسه را طى کرده‌اند و امتحان هر دو خوب درآمد آن که زحمت کشیده و قبل از ورود به این داراى رتبه یک شده بود و آن کسى که به مرحله رتبه یک واصل نشده بود در طى مدرسه و کلاس چه فرقى کرده‌اند براى این که هر دو داراى رتبه یک می‌شوند یعنى هم آن که داراى رتبه یک است و هم آن که نیست وارد

+++

این مدرسه می‌شوند و حالا هم که بیرون می‌آیند داراى رتبه دو می‌شوند دیگرى که سابق بر این زحمت کشیده و خود را رسانده به رتبه یک و حالا داراى استعداد می‌شود و شما تشخیص استعداد او را دیدید و او را دعوت به مدرسه کردید امتحان شما را هم درست داد با آن آدم که داراى رتبه یک نبود چه فرق دارد. من قصدم این بود که تذکرى بدهم آقاى وزیر داخله هم خودشان هم تفکر در این معنى خواهند فرمود. اگر چنانچه مقدور است یک مزیتى براى آنها در قانون منظور شود براى این که غالب نواب نظمیه که داراى این رتبه هستند در ولایات هستند در خارج هستند که هشت سال، نه سال کمتر زیادتر هم سابقه خدمت دارند و همه هم از معلومات و لیاقت خودشان امتحان خوب داده‌اند و اداره نظمیه هم از این افراد جداً راضى است این کلاس را هم که تشکیل داده است امر مطلوبى ‌است ولى حالا که این افراد می‌روند در این مدرسه و تحصیلات این مدرسه را هم تمام کردند اشخاصی که داراى رتبه نیستند و می‌روند در این مدرسه بسیار خوب داراى رتبه یک هستند اینها خوب است داراى رتبه دو بشوند آنهایی که داراى رتبه یک بوده‌اند قبل از افتتاح این کلاس و قبل از این که بروند در این مدرسه و درس خود را تمام بکنند و از عهده امتحان هم خوب بربیایند براى آنها باید یک مزیت جداتر و عالی‌تری قائل شد. اگر این طور است آقا وزیر داخله هم موافقت بفرمایند که یک مزیتى براى این اشخاص قائل شوند که حق‌شان تضییع نشود. این عرض بنده است.

وزیر داخله - این اشخاصی که ممکن است داراى رتبه یک هنوز نباشند و بعد بروند مدرسه و داراى رتبه دو بشوند انصافاً یک اشخاصى هستند که بیشتر همین نواب سوم و دوم معرفى شده‌اند اینها انصافاً خدمات زیاد دارند و سوابق مفصل و در واقع یک درجاتى دیگرى هم در نظمیه است که درجه است نه رتبه کشورى این درجه نیابت سوم و یا دوم شاهد خدمات و سابقه آنها است باید مدتى خدمت کرده باشند تا داراى این درجات شده باشند ولى نظر به این که مشمول ماده 66 یا 71 قانون استخدام کشورى نبوده‌اند اتفاقاً داراى رتبه نشده‌اند حالا وقتى که می‌خواهیم اینها را (این را هم عرض کنم این از نقطه‌نظر احتیاجات نظمیه است به تهیه صاحب‌منصب که آنها را بتوانند از یک مراحلى بگذارنند و ترقى بدهند) به رتبه برسانیم البته بعد از آن که دوره مدرسه را طى کردند باید داراى رتبه دو بشوند براى این که مدت‌ها قبلاً خدمت کرده‌اند داراى یک درجه هم بوده‌اند حالا هم که مدتى تحصیلات مدرسه را طى می‌کنند لااقل باید رتبه دو به آنها داده شود و آن وقت آن اشخاصى که داراى رتبه یک هستند غالباً یک مستخدمینى هستند که آن درجه نیابت سوم و دوم را ندارند یعنى آن اشخاصى که داراى رتبه یک هستند غالباً یک مستخدمینى هستند که آن درجه نیابت سوم و دوم را ندارند یعنى آن اشخاصى که داراى درجه نیابت دوم و سوم هستند در صورتی که مشمول قانون استخدام نباشند بعد از طى مدرسه می‌روند به رتبه دو آنهایی که طى این درجات را سابقاً کرده‌اند منظور نیست بنابراین تبعیض نمی‌شود اینها آن طورى که از نقطه‌نظر ادارى حساب کردیم این اشخاص هر جورى که ممکن است استفاده کنند از این قانون به طور مساوات و به طور عدالت می‌شود که صورت تبعیض پیدا نمی‌کند و به علاوه البته یک اشخاصى می‌توانند وارد مدرسه شوند که یک استعداد و یک قابلیتى دارند براى درک آن تحصیلات و حائز شدن یک مقاماتى در این صورت اگر یک چند ماهه در خدمت‌شان تفاوت حاصل شود اهمیتى ندارد با یک مختصر تفاوتى رتبه بالاتر بدهیم یعنى تفاوت بدهیم در رتبه خصوصاً این که یکدفعه فرض بفرمایید اگر ملزم باشیم از مدرسه که بیرون می‌آیند رتبه سه بدهیم این عملى نیست هم یک قدرى بودجه را سنگین می‌کند و هم آن میزان استخدام که مستخدمین نمی‌توانند بدون طى مراحل پایین به رتبه بالاتر بروند به هم می‌خورد بنابراین بیشتر از دو رتبه نباید اجازه داده شود براى این که هم به مقصود خودمان برسیم که یک اشخاصى که قابلیت صاحب‌منصبى‌ و طى درجات را دارند در نظمیه عقب نمانند و هم این که یک حد معتدلى براى پیش بردن ترقیات آنها منظور داشت باشیم حالا و لو این که در سابقه خدمت‌شان یک مختصر تفاوتى باشد.

+++

زیرا اگر بخواهیم وارد این قسمت‌ها بشویم اسباب دردسر می‌شود و آن وقت مجبور هستیم داخل خیلى جزییات شویم و در رتبه‌بندى اسباب زحمت می‌شود.

رئیس - آقاى دیبا

طباطبایی دیبا - بنده با اساس لایحه موافقم البته براى تشویق صاحب‌منصبان و افراد نظمیه تصویب یک همچون قانونى در مجلس لازم است ولى با این ترتیب مخالفم که هر روزى دولت یک گوشه قانون استخدام را برحسب یک همچون لوایحى خراب کند قانون استخدام کشورى یک وقتى بنا به مقتضیات از مجلس گذشت و امروز بنده عقیده‌ام این است که دولت عوض این که هر روز یک لایحه می‌آورد و یک ماده از قانون استخدام کشورى را لغو می‌کند بهتر این است که (من باب تذکر عرض می‌کنم) یک مطالعه عمومى در قانون استخدام کشورى بکند و یک زمینه کلى به دست بیاورد بعد اگر اصلاحاتى لازم شد در قانون بشود آن اصلاحات را به مجلس شوراى ملى بیاورند و تقدیم کنند تا از تصویب بگذرد. بعد هم می‌خواستم در این ماده اول عرض کنم که نوشته شده است دوره تحصیل هم جزو مدت خدمت محسوب می‌شود بنده مخالفم مدت خدمت از روزى است که رتبه داده می‌شود و الا در دوره تحصیل که هنوز رتبه‌ای داده نشده چطور جزو مدت خدمت محسوب می‌کنند؟ بنده با این ترتیب هم مخالفم.

وزیر داخله - راجع به اساس قانون استخدام که فرمودند عرض کنم که به هیچ‌وجه نظر ما این نیست که قانون استخدام در هم شکسته شود بلکه کمال علاقمندى را هم به حفظ اصول قانون استخدام داریم ولى ملاحظه بفرمایید این لوایح که تقدیم می‌شود این متناسب است با احتیاجات ادارات مختلف تصدیق می‌فرمایید یک صاحب‌منصب نظمیه را از روى قانون وقتى بخواهیم سیر بدهیم و معامله ادارى با او بکنیم باید او را فرق بگذاریم با اجزای معمولى فرض بفرمایید با نویسندگان ادارات و با حفظ اصول قانون استخدام و موازین استخدامى مجبور هستیم که یک قدرى منطبق بکنیم یعنى بعضى مواد را با احتیاجات این قبیل ادارات که یک طرز خاصى دارد تطبیق کنیم درست است صاحب‌منصب نظمیه مشمول قانون استخدام هست ولى همان ترتیبى‌ را که یک نویسنده اداره دارد یک منشى دارد آن ترتیب را یک صاحب‌منصب نظمیه نمی‌تواند داشته باشد و البته این ماده هم در قانون استخدام پیش‌بینى شده است که احتیاجات ادارات مختلف را با اصول قانونى باید تطبیق کرد و یک جزیی اختلافاتى هم که پیدا می‌شود آن را هم البته به حکم قانون بایستى منظمش کرد اما این که فرمودید دوره مدرسه منطقى نیست که جزو خدمت‌شان محسوب شود گویا توجه نفرمودید به این که اساساً این لایحه براى مستخدمین فعلى نظمیه است یعنى آنهایی که الان هم داخل در خدمت هستند منتها براى طى مراحل صاحب‌منصبى‌ و ترقى ما اینها را داخل مدرسه می‌کنیم بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که دوره مدرسه جزو خدمت‌شان محسوب نمی‌شود ما که نمی‌توانیم آنها را بیرون‌شان کنیم از خدمت و بگوییم بروید و بعد که از مدرسه بیرون آمدید داخل خدمت بشوید اینها مستخدم دولت هستند همان طور که خدمت می‌کنند یک مدتى هم ما مى گوییم بیایند در مدرسه خدمت کنند که آماده‌تر باشند براى خدمت بنابراین این خیلى منطقى است که دوره مدرسه جزو خدمت‌شان محسوب شود (صحیح است)

رئیس - آقاى اعتبار نظرى دارید؟

اعتبار - بنده مختصر عرضى داشتم می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم که با آن ماده دوم قانون استخدام چه خواهند کرد چون ماده دوم قانون استخدام براى ورود یک مستخدم شرایطى قائل شده است یکى از آنها داشتن تصدیق سه ساله متوسطه است و بالاخره داشتن معلومات اداره که می‌خواهد به خدمت او وارد شود آن وقت البته با رتبه یک پذیرفته می‌شود این جا با شرحى که ما در این جا می‌نویسیم که بعد از برگزار کردن دوره مدرسه اولاً دوره مدرسه معلوم نیست چقدر است و بنده تصور می‌کردم لازم بود معین شود که دوره مدرسه چقدر است در این جا که چند سال است و چه خواهد بود کسى را که ما در قانون استخدام پس از

+++

داشتن این شرایط با رتبه 1 می‌پذیریم این جا براى او رتبه 2 قائل می‌شویم این دوره مدرسه را باید بدانیم چقدر است و این اندازه را حق دارد یا خیر و به علاوه بنده می‌خواستم بفهمم که در مدرسه صاحب‌منصبى‌ نظمیه آن تاکتیک نظامى که براى پلیس هست چه تحصیل دیگرى می‌شود شاگردى که پس از این دوره مدرسه بیرون آمد چه معلوماتى را خواهد داشت آیا مساوى با آن شاگردى هست که در مدرسه متوسطه تحصیل کرده است یا بیشتر است این اطلاعات را می‌خواستم آقاى وزیر داخله براى بنده توضیح بدهند.

وزیر داخله - عرض کنم که راجع به مدت مدرسه که فرمودند اولاً آن شرایط ماده 2 قانون استخدام عبارت است از شرایط ورودى یعنى آن کسی که می‌خواهد تازه وارد خدمت بشود باید داراى یک شرایطى باشد که به خدمت پذیرفته شود آنهایی را که ما داخل این مدرسه می‌کنیم یکى از شرایطش این است که آن شرایط اولیه قانون استخدام را دارا باشد که در واقع مستخدم قانونى باشد که بتوانیم آنها را بپذیریم. راجع به مدت تحصیل مدرسه که فرمودند ما تصور کردیم که این مطلب در نظامنامه باید باشد در قانون لازم نیست باشد زیرا ممکن است در ضمن عمل ناچار بشویم که زیاد و کم بکنیم آن وقت ناچاریم بیاییم این جا و قانون را تغییر بدهیم الان مدت مدرسه هشت ماه است و شاید لازم داشت که یک قدرى زیادتر بکنیم به این جهت ما نخواستیم که در لایحه ذکر شود و گذاشتیم براى نظامنامه بعد هم اگر خیلى لازم دانستند که گذارده شود در لایحه بنده هم مخالفتى ندارم بیشتر هم در کمیسیون صحبت می‌کنیم تا حالا نظرمان این بود. اما در قسمت این که چه تحصیلى در آنجا می‌کنند اولاً فنون پلیس و یک قسمت از فنون نظامى و قسمت تأمیناتى است در کیفیات جرایم و کشفیات جرایم و جنایات و اینها و همین طور بعضى قوانینى که پلیس باید بداند قوانین جزایی قانون اساسى اینها یک رشته قوانینى است که در آنجا تدریس می‌شود البته اینها وقتى که آن شرایط قانون استخدام را داشته باشند تحصیلات سه ساله متوسطه را داشته باشند این معلومات برای‌شان کافى خواهد بود که در واقع یک مایه‌ای بشود براى صاحب‌منصبى‌ اینها و نیل‌شان به درجه و اینها را ممکن است در کمیسیون مفصلاً مطالعه و مذاکره کنیم.

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

ماده 1 - نواب سوم و دوم فعلى تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 66 یا ماده 71 قانون استخدام کشورى نیستند و یا مشمول یکى از دو ماده مزبوره بوده و رتبه کشورى آنها 1 تشخیص گردیده و همچنین وکلا و سایر مستخدمین تشکیلات نظمیه در صورتی که با شرط لیاقت و استعداد و با رعایت ماده 2 قانون استخدام کشورى به مدرسه صاحب‌منصبى ‌نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه داراى رتبه 2 از قانون استخدام کشورى خواهند شد و دوره تحصیل در مدرسه جزء مدت خدمت رسمى آنها محسوب خواهد گردید.

تبصره - اشخاصى که دوره مدرسه صاحب‌منصبى ‌نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان آن بر‌آمده‌اند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

رئیس - آقاى وثوق‏

وثوق - بنده فلسفه آوردن این قانون را می‌خواهم بفهمم و در ضمن بیانات آقاى وزیر کاملاً ملتفت نشدم چون ما سابق از براى نظمیه یک قانونى موسوم به قانون ردیف افراد این جا گذراندیم و از براى آنها یک درجاتى هم قائل شدیم که بعد از آن که از مدرسه بیرون آمدند با رتبه 1 ادارى بشود آنها را استخدام کرد. اولاً مدت مدرسه را در آنجا جزو خدمت رسمى آنها حساب نکردیم و این جا محسوب کرده‌ایم و این برخلاف مقررات است خواه یک نفر شاگرد مدرسه پلیس باشد یا یک نفر در مدرسه دیگر و این مخالف با آن قانون است زیرا بعد از آن که از مدرسه بیرون آمد و داراى تصدیق شد اول خدمتش

+++

از همان ساعت شروع می‌شود یعنى خدمت صاحب‌منصبی‌اش نه اول خدمتش از آن ساعت که وارد مدرسه شده است بلکه خدمت صاحب‌منصبی‌اش از وقتى است که از مدرسه بیرون می‌آید ولى خدمت افرادى او از ساعتى است که وارد مدرسه می‌شود و بنده هم خیلى متشکر هستم از خدمات افراد مستخدمین نظمیه و صاحب‌منصبانش و اگر هر قانونى را هم دولت بیاورد در مجلس براى تشویق آنها بنده موافق هستم ولى اشخاصى که بعد صاحب‌منصب می‌شوند باید بروند مدرسه و دوره مدرسه را طى بکنند و صاحب‌منصب بشوند. اولاً این رتبه 2 ادارى که اینجا معین کرده‌اند ما تازه از براى محصلین کلاس‌های عالمیان یا محصلینى که اعزام به خارجه کرده‌ایم رتبه 3 معین نموده‌ایم این جا براى این افراد و اشخاصى که می‌روند در این مدرسه پلیس تحصیل می‌کنند (که معلوم نیست مدرسه متوسطه است سیکل دوم است چیست) زیاد است این را البته باید فهمید که تحصیلات اینها چیست البته آن چیزهایی که راجع به کارهای پلیس و ترتیب کشف جرایم و جنایات است یک چیزهایی است تحصیلات اختصاصى نظمیه است ولى البته از جهت علمش و تحصیلات دروس علمى باید فهمید که با کدام یک از این مدارس تطبیق می‌کند با سیکل متوسطه با سیکل عالى که معلوم باشد شاگردى که از این مدرسه بیرون می‌آید تحصیلات علمش چه اندازه است در این جا این ذکر نشده است و همین طور هم که آقاى اعتبار فرمودند مدت مدرسه هم معلوم نیست دو سال است سه سال چقدر است که آیا این شخص که وارد این مدرسه می‌شود چند سال باید در این مدرسه باشد و چند کلاس دارد از کلاس مادون به کلاس ما فوق در چه مدت می‌رود مدتش در اینجا معلوم نیست به این جهت بنده مخالفم خوب است آقاى وزیر داخله اگر در نظر دارند بیان فرمایند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم - مستخدمین تشکیلات نظمیه که مشمول ماده 2 قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء نظمیه باشند در صورتی که به مدرسه وکیلی نظمیه پذیرفته شوند پس از طى دوره آن مدرسه با درجه وکیلى وارد خدمت خواهند شد.

تبصره - اشخاصى که مدرسه وکیلى نظمیه را در سال 1310 طى نموده و از عهده امتحان برآمده‌اند مشمول این ماده خواهند بود.

رئیس - اشکالى نیست؟ (نمایندگان - خیر) ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم - صاحب‌منصبان قشونى که به تشکیلات نظمیه انتقال داده شده‌اند یا در آتیه برحسب احتیاج منتقل شوند همان حقوق درجه نظامى که دریافت می‌داشته‌اند درباره آنها برقرار و رتبه کشورى آنها نیز به تناسب درجه نظامى آنها تعیین می‌گردد و خدمت گذشته آنها هم ممکن است جزو مدت خدمت کشورى محسوب شود مشروط بر این که از آن بابت کشور تقاعد را به صندوق تقاعد مستخدمین کشورى بپردازد.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده یک توضیحى در این ماده می‌خواستم و آن این است که ممکن است صاحب‌منصبان قشونى برحسب احتیاج منتقل بشوند به نظمیه رتبه و حقوق‌شان را مرقوم شده است که با تناسبى‌ که دارد معین بکنند اشکال ندارد اشکال بنده سر دو موضوع است یکى این که این آدم اگر منتقل شد و در آن مدتى که در خدمت نظامى بوده است کشور تقاعد آن مدتش را البته به صندوق کشور تقاعد لشکرى داده است حالا که می‌خواهد مدت خدمتش را جزو خدمت کشورى را حساب کنند به این شرط است که آن مدت کشور تقاعدش را به صندوق تقاعد کشورى بپردازد تا در جزء مدت خدمتش محسوب شود پس باید از این یک نفر دو حقوق تقاعد گرفته شود یا باید آنجا به آن پس بدهند وقتى که آمد مستخدم کشورى شد کشورى که از آن کسر کرده‌اند به صندوق تقاعد کشورى رد کنند مدت خدمتش هم جزء کشورى محسوب شود و الا یک نفر که دو کشور تقاعد نمی‌تواند بدهد. یکى هم عبارت «ممکن است» که در قانون نوشته شده است مفهوم

+++

مخالفش این است که و لو کشور تقاعد هم بدهد و لو این که احتیاج هم به آن داشته باشند ممکن است که نپذیرندش این از حیث عبارت تصدیق می‌فرمایید که خوب نیست. بنده در این موضوع پیشنهادى کرده‌ام که البته در کمیسیون از نظر آقاى وزیر داخله و اعضاى کمیسیون داخله می‌گذرد و اگر بهتر باشد قبول کنند.

وزیر داخله - عرض کنم پیشنهادى که آقا فرمودند در کمیسیون می‌بینیم ولى عجالتاً عرض می‌کنم که ما این جا تعیین تکلیف می‌کنیم از نقطه‌نظر استخدام کشورى ملاحظه مى‌فرمایید صندوق تقاعد کشورى علیحده است البته اگر کسى بخواهد متقاعد شود و حقوق تقاعدى بگیرد این صندوق از روى تناسب آن کشور تقاعدى که از خدمتش داده است ما آن را باید بپردازیم و ما اینجا تکلیفش را معین کرده‌ایم و حالا این فرع رضایت و میل مستخدم است که تکلیف خودش را معین کند ما کارى به گذشته او نداریم حالا اگر پیشنهادى کرده‌اند در کمیسیون هم مذاکره می‌کنیم و نظرى اتخاذ می‌کنیم.

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - در این ماده به طوری که بنده خاطر دارم در لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود این رتبه را به تناسب حقوقى که دریافت می‌داشتند معین کرده بود حالا بنده خواستم سؤال کنم که این جا به تناسب درجه معین شده است چه جور روى درجه تطبیق می‌کنند رتبه را و اگر رتبه بود البته بهتر بود ممکن است اشخاصى که به نظمیه انتقال داده شده‌اند حقوق‌شان آنجا بیشتر بوده است به تناسب لیاقتى که داشته‌اند و البته لیاقت داشته‌اند که آنها را آورده‌اند این جا و بنابراین به آنها ظلم خواهد شد و این گمان می‌کنم مشکل باشد و همان طوری که در لایحه دولت بود و بنده به خاطر دارم گمان می‌کنم بهتر باشد و سببش چه بوده است که این تبدیل در این جا پیدا شده است.

وزیر داخله - در کمیسیون در این باب مذاکراتى شد در هر صورت مقصود این است حقوق درجه را که گرفته است آن را میزان قرار بدهیم براى تعیین رتبه کشورى چون در واقع این تشخیص رتبه اول دفعه است که درباره آنها داده می‌شود و هیچ مأخذى نداشت جز میزان درجه‌ای که می‌گرفته به این جهت در این جا درجه قید شده است و تصور نمی‌کنم که اشکالى داشته باشد.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - مخالفى نیست؟

وثوق - بنده با ماده مخالفم هستم‏

رئیس - گفتند کافى است‏

وثوق - بنده عرایضى داشتم اگر اجازه مى فرمایید عرض کنم.

جمعى از نمایندگان - بفرمایید بفرمایید

وثوق - آن ترتیبى ‌که آقاى تهرانچى فرمودند بنده با اصل لایحه‌اش مخالفم چه رسد به این شرحى که شما فرمودید زیرا ممکن است که یک نفر نایب سوم را بگمارند به شغلى که ممکن است پستش به اصطلاح سرهنگى نظمیه باشد و این طورى که حضرتعالى می‌فرمودید لازمه‌اش این است که همان رتبه سرهنگى و حقوق سرهنگى را به آن بدهند و این برخلاف اصل عدالت است و بنده با اصل این ماده مخالفم زیرا در قانون استخدام ردیف و افراد نظمیه نوشته است صاحب‌منصبان قشونى که لازم باشند براى استخدام نظمیه مدتى را که در نظمیه خدمت می‌کنند کشور تقاعدشان را به ترتیبى ‌که در نظام می‌داده‌اند و به ترتیبى‌ که در نظامنامه خودشان مقرر است می‌پردازند ولى براى این که اداره تقاعد مبادا اشکالى در استخدام آنها بکند یک ماده در آن جا ذکر کردند که حقوق آن پست را به اصطلاح دریافت کنند. ممکن است یک سلطان در پست یک سرهنگى در نظمیه باشد تا زمانی که مشغول آن کار ممکن است حقوق آن رتبه را به او بدهند ولى رتبه او را هم که به اصطلاح مطابق درجه نظامى خودش بگیرد یعنى رتبه کشورى بنده مخالف هستم زیرا در قانون استخدام مصرح است که بدون طى رتبه مادون به رتبه مافوق نمی‌تواند برسد ممکن است که یک یاور

+++

قشونى که رتبه‌اش مطابقه با رتبه 6 ادارى وارد شود و وقتى که وارد نظمیه شد باید مطابق درجه نظامى حقوق او را پرداخت نمایند و همان طوری که آقاى مؤید احمدى فرمودند و رتبه 6 هم به آن می‌دهند بدون این که از رتبه مادون به رتبه مافوق رفته باشد و فلسفه این که این رتبه را به آن می‌دهند این است که چون درجه‌اش مطابق با این رتبه است ولى این برخلاف اصل قانون استخدام است و بنده معتقد هستم که قائل شوید یک رتبه پایین‌تر بگیرند اگر تقریباً مصادف می‌شد یعنى توافق می‌کرد با رتبه سه با رتبه دو پذیرفته می‌شدند اگر با رتبه چهار با رتبه سه پذیرفته شوند باز یک تساوى در کار بود.

بعضى از نمانیدگان - کافى است‏

وزیر داخله - عرض کنم که نماینده محترم راجع به این قانون استناد فرمودند به قانون استخدام افراد و ردیف افراد در صورتی که این قانون راجع به افراد و ردیف افراد نیست افراد و ردیف افراد غیر از صاحب‌منصب هستند آقا آنها غیر از اینها هستند اولاً آن قانون را نمی‌شود در این جا به آن استناد کرد ثانیاً این که می‌فرمایید ترفیع رتبه به آنها می‌دهند اینجا موضوع ترفیع رتبه نیست این جا موضوع تطبیق رتبه است البته است البته آن کسى که رتبه داشته است و حقوقى را می‌گرفته است گفته‌اند همان میزان حقوقى را که می‌گرفته است گفته‌اند رتبه‌اش در اینجا بشود و این موضوع این طور که شما مى‌فرمایید نیست بنابراین به نظر بنده هیچ اشکالى ندارد

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى:

بنده پیشنهاد می‌کنم جزء اخیر ماده 3 این قسم نوشته شود در صورتی که کشور تقاعد ایام خدمت لشکرى را به صندوق تقاعد ایام خدمت لشکرى را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت آنها جزو خدمت کشورى محسوب می‌شود و کشور تقاعدى که به صندوق تقاعد لشکرى پرداخته است به آنها مسترد می‌گردد.

پیشنهاد آقاى دهستانى:

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 3 علاوه شود:

تبصره - ماده فوق شامل صاحب‌منصبانى که از قشونى اخراج شده‌اند نخواهد بود.

پیشنهاد آقاى هزار جریبى:

بنده پیشنهاد می‌کنم داوطلبان پلیس باید داراى عیال باشند

رئیس - ماده 4 قرائت می‌شود:

ماده 4 - سن داوطلبان پلیس خدمت انتظامى و پلیس تأمیناتى کمتر از 23 و زیادتر از 37 سال نخواهد بود

رئیس - ماده 5 قرائت می‌شود:

ماده 5 - بند (ز) از ماده (2) قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب 12 مهرماه 1309 از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌شود.

رئیس - اشکالى نیست؟ (گفته شد - خیر) رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

8. تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه اداره کل تجارت‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه اداره تجارت قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى - خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که وزارت اقتصاد ملى سابق براى تشکیل اداره جواز و استخدام اعضاء و اجزاء و مخارج جاریه مربوطه به آن بودجه معینى نداشت و تنظیم بودجه مربوطه مستلزم وقت طولانى بود لذا به حکم ضرورت مبلغ شانزده هزار و هفتصد و پنجاه تومان از محل اعتبار دولت به عنوان استقراض دریافت شد که به مصرف ضرورى و فورى رسیده تا بعداً از محل اعتبار بودجه که براى اداره تصویب می‌شود مسترد گردد. پس از تنظیم و تصویب بودجه به حساب مخارج و تعهدات از محل استقراضى رسیدگى به عمل آمد معلوم شد اولاً بعضى مخارج به شرح ذیل نسبت به اعتبارات پیش‌بینى شده زیادتر است:

سه دوازدهم اعتبار مصوبه - خرج شده - اضافه خرج نسبت به سه دوازدهم اعتبار مصوبه

تومان تومان تومان

ماده 11 – 1000 84004685 36858400

ماده 12 – 1500 25002900 10002900

+++

ماده 13 – 2350 30718450 7208450

ماده 21 – 11564 22004250 440250

دکتر طاهرى - (مخبر کمیسیون بودجه) خبر کمیسیون را بخوانید آقا.

رئیس - اشکالى ندارد مقدماتش را می‌خوانند آقا (خطاب به مؤید احمدى) بخوانید آقا

ثانیاً - اداره کل تجارت به تصور این که براى استخدام‌های جدید و اضافه حقوق بعضى از اعضاء که از تاریخ‌های مختلف مورد احتیاج خواهد شد سه هزار تومان کافى می‌باشد فقط همین مبلغ را در ماده (9) بودجه خود پیش‌بینى نمود ولى در تجدید نظر بعد معلوم شد مطابق اصول و مقررات راجعه به اجرای بودجه اعتبارات پرسنلى می‌بایستی براى تمام سال در بودجه منظور گردد و لو این که در اواسط یا اواخر سال مورد خرج پیدا کنند بنابراین اعتبار ماده (9) به شرح ذیل سه هزار و پانصد و هفتاد و شش تومان کسر دارد:

حقوق یک ساله ده نفر عضو جدید 5400 تومان‏

اضافه حقوق یک ساله بعضى از اعضاء 1176 تومان‏

اعتبار موجود 3000 تومان‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسر اعتبار تومان‏ 3576 تومان

لذا فقط از نظر انتظام امر بودجه پیشنهاد می‌شود این کسر از محل صرفه‌جویی اعتبارات سه ماهه اول سال ترمیم شود توضیح آن که چون حقوق مستخدمین جدید از تاریخ‌های استخدام و اضافات اعضاء برحسب تصمیم کلى از اول شهریور پرداخته می‌شود این سه هزار و پانصد و هفتاد و شش تومان به جاى این که از اعتبارات سه ماهه اول سال صرفه‌جویی شود از اعتبارات دوازده ماهه صرفه‌جویی خواهد شد. ماده واحده از طرف کمیسیون به این طریق تنظیم شده است قرائت می‌شود:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ نه هزار و بیست و هشت تومان کسر اعتبارات بودجه 1310 اداره کل تجارت را به شرح ذیل:

کسر اعتبار ماده (11) راجع به سه ماهه اول سال 3685840 قران‏

کسر اعتبار ماده (12) راجع به سه ماهه اول سال 1000290 قران‏

کسر اعتبار ماده (13) راجع به سه ماهه اول سال 7218450

کسر اعتبار ماده (21) راجع به سه ماهه اول سال 44025 قران‏

کسر اعتبار ماده (9) براى تمام سال – 35760 قران‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع – 90280 قران‏

از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات سه ماهه اول سال بودجه مذکور احتساب نماید.

رئیس - در قرائت بعضى از قرآنها را به تومان خواندند ارقام به طوری است که در خبر نوشته شده‏

روحى - موافقم‏

رئیس - آقاى کازرونى‏

کازرونى - موافقم‏

رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد - خیر)

رأى می‌گیریم با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 84 رأى تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: دبستانی - صفاری - ثقة­الاسلامی - شریعت‌زاده - معتضدی - سید کاظم یزدی - دکتر احتشام - موقر - کازرونی - عراقی - یونس آقا وهاب‌زاده - علوی سبزواری - میرزا محمد‌حسین نواب - حکمت - دکتر شیخ - دکتر ضیایی - آخوند یارعلی - ملک‌آرایی - اسدی - بنکدار - جمشیدی - ملک‌زاده آملی - افخمی - امیر دولتشاهی - امیر‌حسین خان بختیاری - میرزا یانس - حیدری - میرزا سید احمد بهبهانی - فزونی - افسر - وهاب‌زاده - روحی - حاج حسین آقا مهدوی - فقیه - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - لاریجانی - ارباب کیخسرو - شاهرخ - کفایی - مرتضی قلی خان بیات - مسعودی خراسانی - خواجوی - مقدم - ساکینیان - دبیر سهرابی - سمیعی - بیات ماکو - رهبری - حاج محمد‌رضا بهبهانی - اورنگ - مژده­ای - شریفی - مجد ضیایی - مؤید احمدی - حسین قلی خان نواب - فرشی - قشقایی - طاهری - چایچی - تربیت - امیر تیمور - مخبر فرهمند - فاطمی - مولوی - همراز - طالش خان اسعد - ابوالحسن خان پیرنیا - معتصم سنگ - دکتر امیر اعلم - وثوق - هزار جریبی - ملک مدنی - رهنما - حسنعلی میرزا دولتشاهی - امیر ابراهیمی - ناصری - دادور - اعتبار - فهیمی - دهستانی - دربانی - آقا محمد‌رضا بوشهری - رضا مهدوی)

+++

9. مذاکره نسبت به لایحه اصلاح بودجه کل فلاحت‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه اداره کل فلاحت قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 8765 دولت راجع به اصلاح بودجه 1310 اداره کل فلاحت را با حضور آقاى حکیمى مورد مطالعه قرار داده بالاخره با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک عین ماده پیشنهادى را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.

رئیس - عین لایحه دولت قرائت می‌شود:

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است پس از تجزیه وزارت اقتصاد ملى به ادارات ثلاثه (تجارت صناعت - فلاحت) بودجه آن نیز بنا به نسبتى بین ادارات مزبور تقسیم گردید. بدیهى است بودجه وزارت اقتصاد ملى تکافوى احتیاجات سه اداره را به خوبی نمی‌نمود مخصوصاً اداره کل فلاحت که قسمت اعظم مؤسسات وزارتخانه مذکور را عهده‌دار شده است در سال جارى از حیث اعتبارات مخارج فوق‌العاده در مضیقه بوده و در مدت 5 ماه که از تأسیس آن می‌گذرد مشاهده می‌شود با نهایت صرفه‌جویی که تاکنون به عمل آمده اغلب از اعتبارات قریب الاختتام و به علاوه مقدارى از مطالبات اشخاص و انجمن بین‌المللى فلاحتى رم و مخارج ضرورى به کلی از قلم افتاده است و پادار شدن آنها قطعاً لازم می‌باشد لذا ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را به قید دو فوریت تمنا دارد.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل مبلغ نوزده هزار تومان (19000 تومان) جمع اعتبارات مواد 32 و 33 از فصل سوم فقره 4 بودجه نه ماهه آخر 1310 اداره کل فلاحت اولاً مبلغ هفت هزار و دویست تومان (7200 تومان) کسر اعتبارات مواد بودجه مصوب را به شرح ذیل ترمیم نماید.

فقره فصل ماده شرح مبلغ‏

1 1 1 حقوق اعضاء رسمى 289 تومان‏

1 2 11 ملزومات 400 تومان

1 2 12 مطبوعات 200 تومان

1 2 12 نشریات خرید کتب و مجلات 400 تومان

1 2 13 خرید اثاثیه 200 تومان

1 2 14 سوخت 100 تومان

1 2 15 مخابرات تلگراف و تلفن 200 تومان

1 2 21 سایر مخاج 550 تومان

1 3 35 مخارج لابراتوار کرج 500 تومان

2 1 1 حقوق عضو رسمى 111 تومان

2 2 17 خرج سفر معاودت کارگران چینى 1250 تومان

2 3 33 تکمیل مخارج مؤسسات چاى 1000 تومان

3 2 17 مخارج بازدید جنگل‌ها و مسافرت متخصص جنگل‏ 2000 تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 7200 تومان

ثانیاً مبلغ یازده هزار و هشتصد تومان (11800 تومان) به عنوان مخارج غیر ثابته در بودجه اداره کل فلاحت تحت 4 ماده به شرح ذیل منظور:

1. مخارج ساختمان عمارت مؤسسه چاى در کجور 3800 تومان‏

2. خرید بذور از خارجه 1000 تومان‏

3. مطالبات انجمن فلاحتى بین‌المللى رم بابت 1309 و 1310 3800 تومان‏

4. مطالبات محصلین و هیئت سرپرستى محصلین در خارجه 3200 تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‏

جمع 11800 تومان‏

و تا آخر دوره عمل 1310 بپردازد

رئیس - ماده واحده مطرح است. خاطر آقایان را متذکر کنم که اگر چه در لایحه نوشته است دو فوریت ولى فوریت را سلب کردند و فرستادند به کمسیون آقاى جمشیدى‏

جمشیدى - فعلاً عرضى ندارم یک پیشنهاد تهیه کرده‌ام در موقعش به عرض می‌رسانم.

رئیس - رهنما

رهنما - (در محل خود) عرض کردم که‏

رئیس - اینجا بیایید آقا

رهنما - (پشت کرسى خطابه) بنده مترصد بودم که

+++

یک لایحه از طرف اداره فلاحت به مجلس شوراى ملى بیاید تا در آن موضوع عرایضى که دارم بکنم و عرایض بنده هم جنبه استفهامى بیشتر دارد اداره فلاحت سال‌ها یکى از ادارات یک مؤسسه یک وزارتخانه بود که رئیس آن وزارتخانه در ضمن کارهایی که انجام می‌داد یکى از کارهایش هم فلاحت بود براى آن اداره یک شخصى را آوردند که اگر اسمش را فراموش نکرده باشم مسیو هسکل بود و او یک طرز دماغ مخصوصى داشت بنده در تماسش واقع شده بودم یک شکل مخصوصى فکر می‌کرد و تعقل مخصوصى داشت و یادم می‌آید یکى از ایرانی‌های خودمان منشی‌اش بود و بالاخره بین او و آن منشى یک تباینى بود و به همین جهت هم یک نقارى بین‌شان بود که شروع می‌کردند به انتریک و برعلیه همدیگر کار کردن به هر تقدیر اداره فلاحت را امروز از نقطه‌نظر عمل و آثار و نتیجه می‌گویند بیشتر است تا آن روز و یکى از جوان‌های و یکى از اشخاص خوب ما در رأس آن وزارتخانه است و مشغول کار هستند ولى غالباً این تعبیرات مشغول کار بودن و گاهى هم این تعبیرات در قسمت مخبرین جراید یک صورت دیگرى پیدا می‌کند که غالباً خود مدیران جراید هم از اصل این چیزها خیلى مفتخر می‌شوند که یک همچنین چیزهایی هست ولى وقتى که به اصلش می‌رسند می‌بینند که زیاد با حقیقت چیز ندارد می‌خواستم ببینم اداره فلاحت اینجا چه می‌کند اداره فلاحت از نقطه‌نظر زراعت از نقطه‌نظر حیوانات از نقطه‌نظر تربیت حیوانات اهلى از نقطه‌نظر مؤسسه کرج یکى از رفقاى بنده یکى از وکلا که الان هم حاضر هستند می‌گفتند که چندى پیش در مؤسسه کرج یک عده از حیوانات اهلى که پول داده بودند و آورده بودند اصلاً مرد و به واسطه عدم مراقبت آنها از بین رفت آیا صحت دارد یا نه؟ بالاخره نماینده و رئیس اداره فلاحت خوب است در این موضوع یک توضیحى بدهند تا ذهن آقایان نمایندگان مسبوق شود و الا راجع به این بودجه کسى حرفى ندارد براى این که براى یک اداره یک وزارتخانه بودجه لازم است بودجه باید به او داده شود ولى اصولاً باید یک قدرى عقیده پیدا کنیم که در کار همدیگر را مطلع کنیم همدیگر را عقیده‌مند کنیم به کارها عقیده ایجاد کنیم در طرف و با عقیده همدیگر راه برویم امروز بنده و شاید خیلی‌ها در مجلس نمی‌دانند حقیقتاً اداره فلاحت چه می‌کند امروز چکار برجسته کرده است در سایر کارها ممکن است مثلاً وزارت داخله پنجاه حاکم فرستاده است به فلان جا فلان کار را کرده است اداره تجارت پنجاه جواز صادر کرده است ولى اداره فلاحت را بنده که هیچ اطلاعى ندارم و نمی‌دانم چه چیزهایی در اداره فلاحت هست و چه کارى انجام گرفته و آن لیاقتى را که رئیس محترم اداره دارند تا چه اندازه موفق شده‌اند در صرفه و صلاح مملکت زراعت و فلاحت به کار بیاندازند فقط بنده این یک سؤال را در این موضوع دارم که می‌خواهم آقاى رئیس فلاحت جواب بدهند.

وزیر داخله - بنده در عالم همکارى نیابت می‌کنم از آقاى حکیمى و استفهامى که آقاى رهنما فرمودند به قدر مقدور جواب عرض می‌کنم. اداره فلاحت البته یک اداره جدید‌التشکیلى است درست است که سابق هم یک اسمى بوده است و یک اشخاصى هم بوده‌اند به عنوان متخصص و غیره ولى همین طورى که فرمودند نظر به این که درست وارد عمل نشده‌اند و آن توسعه که لازم بوده است پیدا نکرده است این اداره در واقع اثر معنوى در وجودش پیدا نشده است و به همین علت دولت صلاح دانست که این اداره یک اداره مستقلى باشد تا کم‌کم توسعه پیدا کند و بعدها هم مهم‌تر خواهد شد.

تشکیلات فعلى اداره فلاحت در واقع یک قدم‌های اولیه است که براى تشکیل این مؤسسه برداشته می‌شود و البته دوره اول یک دوره است که خیلى دائره‌اش را نمی‌توان وسیع گرفت وسایلى عملى البته تا فراهم نشود بزرگ کردن کار دست گذاشتن به اقدامات و کارهایی شاید نتیجه خوبى ‌ندهد این است که حالا فرض بفرمایید چند ماهى است از عمر تشکیل این اداره کل فلاحت گذشته و می‌فرمایید چیزى دیده نشده البته اگر نزدیکتر

+++

ملاحظه بشود و دقت بشود به جزئیات کارهایی که اداره فلاحت کرده است ملاحظه خواهید فرمود که طرز و شالوده خیلى مفیدى ریخته‌اند و مشغول یک مطالعاتى هستند که روى آن مطالعات عملیات عماً قریب شروع می‌شود و شروع هم شده است مثلاً مؤسسه کرج را که فرمودید می‌توانم عرض کنم یک مؤسسه خیلى مفیدى است که خدمت عمده می‌کند مدرسه کرج تا امروز چند نفر فارغ‌التحصیل بیرون داده است که اینها در امور فلاحتى متخصص هستند و اگر حساب کنیم خرجى را که ما براى مدرسه کرج کرده‌ایم ملاحظه می‌فرمایید که با کمال صرفه عمل شده است زیرا این چند نفر محصل را اگر بنا بود به خارجه بفرستیم و آنجا تحصیل کنند با مخارج خیلى بزرگ‌تر براى ما تمام می‌شد این چند نفر فارغ‌التحصیل مدرسه کرج امروز قابل هستند که یک رشته‌های فلاحتى را در دست بگیرند و عمل کنند و همین طور اداره فلاحت امروز از وجود آنها استفاده می‌کند. فرض حیوانات را که فرمودید در مؤسسه پیدا شده است ملاحظه بفرمایید امروزه با این که وسایل حفظ‌الصحه و دفع امراض انسانى به درجه کامل رسیده است باز آن مؤسسات از وقوع و وجود مرض نمی‌توانند جلوگیرى کنند منتها کم می‌شود و وقتى که به روز کرد جلوگیرى می‌شود و همین مؤسسه کرج وقتى که بنده تحقیق کردم معلوم شد که در یک گله چهار صد رأس گوسفند یک مرض بروز کرده بود و فوراً هم درصدد علاج و جلوگیرى برآمدند و جلوگیرى هم کردند و فقط چهارده رأس گوسفند تلف شد. اگر بنا باشد چیزى از انسان و حیوان تلف نشود که دنیا پر می‌شود.

در امور جنگل و در امور آبیارى و در امور اصلاح نوع زراعت به طوری که مطلع هستیم اداره فلاحت حقیقتاً مطالعات خیلى خوبى ‌کرده است و امیدوار هستیم به زودى یک اقدامات عملى بکند که نتایجش ظاهر شود براى جنگل‌ها یک تشکیلات جنگل بانى داده‌اند البته هنوز کامل نیست (دشتى - آثارش هست ذغال) خیر ملاحظه بفرمایید اگر یک امورى که سابقه نداشته است حالا شروع شود تا یک اندازه شاق به نظر می‌آید این دلیل بر آن نیست که در آن کار اقدام نباید کرد ولى بنده اعتراف می‌کنم اولش شاید یک نواقصى داشته باشد ولى وقتى که وارد عمل شدیم یک قدرى از نواقصش در ضمن عمل باید رفع شود چاره هم ما نداریم ما که یک تشکیلات جدیدى را در مملکت شروع می‌کنیم و تجربه‌اش را هم نداشته‌ایم یک مقدارى تجربه می‌کنیم و شاید یک مقدار از نتایج اولیه‌اش رضایت‌بخش نیست ولى نظر دولت اصلاح امور است و طریقه امور هم اول فکر است و مطالعه و بعد به تدریج جلوی رفتن در امور زراعتى البته یک مقدارى ترویج‌های عملى است از راه مفید مثل زراعت پنبه که امروز در مملکت ملاحظه بفرمایید همه جا مشغول هستند یک مقدار اصلاح زراعت است از حیث وارد کردن بذرهاى جدید و عمل آوردن آنها مطابق اصول فنى و اداره فلاحت مشغول است البته همه وسایل دولتى هم کمک می‌کنند براى پیشرفت امور و یک قسمت امور آبیارى است البته آنها یک طورى است که بیش از همه یک سرمایه کاملى لازم دارد و ما امیدواریم سرمایه‌دارهاى مملکت اشخاص باثروت حالا که به این نوع امور در مملکت وسعت داده شده است و امور اقتصادى مورد توجه عموم است که خصوصاً مجلس شوراى ملى و البته دولت هم کاملاً شریک است باهاشان این نوع اقدامات را دیگر باید سرمایه‌دارها بکنند همه نباید منتظر باشند که دولت بیاید فلان سد را ببندد و فلان مجراى رودخانه را تغییر بدهد خوب اینها یک اقداماتى است که البته سرمایه‌های افراد و یک شرکت‌هایی هم باید داخل در این عملیات بشود دولت در سهم خودش البته در تسهیل وسایل و مساعدت‌های عملى کوتاهى نخواهد کرد اداره فلاحت هم در دادن نظریات و اطلاعات فنى نهایت مراقبت را دارد و البته از نقطه‌نظر خبر عموم یا اگر منفعت شخصی‌شان را هم در نظر بگیرند امروز بهترین موقعى است براى این کار که اگر سرمایه هست به این کارها بیفتد چه مانعى دارد ملاحظه بفرمایید زراعت از قدیم‌الایام در این مملکت گندم و جو بوده است و وقتى که اسم زراعت می‌بریم همین به نظر می‌آید و ما امروز

+++

فهمیده‌ایم که این تنها کافى نیست و اسباب زحمت می‌شود مثل این که امروز کثرت غله اسباب ناراحتى و اسباب نگرانى هم زارع شده است و هم مالک و بنده خودم در همه جا منادى این فکر بودم در آن قسمتى که مأموریت داشتم به مردم و زارعین و مالکین و بالاخره تجار و به همه توصیه می‌کردم مذاکره می‌کردم سفارش می‌کردم که بالاخره باید زراعت را تا اندازه اصلاحاتى در آن کرد باید یک موادى به عمل آورد که صادرات زیاد شود و غله نمی‌تواند مال‌التجاره حساب شود مگر در مواقعى خیلى نادر که اتفاق بیفتد جاهاى دیگر محتاج غله باشند و بخرند و ببرند ولى این حکم کلى نیست پس باید این زراعت را تغییرش داد فقط اداره فلاحت نمی‌تواند خودش عوض همه زراعت بکند خوب اداره فلاحت دستور می‌دهد و بالاخره باید کتابچه‌هایی طبع بکند و به اطراف بفرستد در واقع کار مبلغى می‌کند و مأمورین دولت هم وسیله اجراى آن نظریات می‌شوند پیش مردم و بالاخره از اصلاح امور زراعت خودشان استفاده می‌کنند پس ملاحظه بفرمایید اداره فلاحت یک اداره فنى است که کار فنى می‌کند اداره فلاحت نمی‌تواند محصول به عمل بیاورد مگر این که یک مزارع نمونه داشته باشند مثل مؤسسه کرج مثل مؤسساتى که در گیلان و لاهیجان و آنجاها دارند آن هم براى نمونه و نشان دادن به مردم از حیث نمونه و طرز عمل و الا خود اداره فلاحت را چه می‌خواهیم از آن؟ یا بگوییم چقدر امسال محصول عمل آورده‌ای؟ این را نمی‌شود از اداره فلاحت خواست اداره فلاحت اداره فنى است و ما هم خیلى متشکریم از تذکراتى که در مجلس شوراى ملى داده می‌شود و راجع به امور فلاحتى و تجارتى و صناعتى و اقتصادى خیلى هم ذیقیمت میدانیم این مذاکرات را و البته کاملاً مطابق فکر و نظر خود دولت است و از این مذاکرات هم استفاده می‌شود هم براى دولت و هم براى مردم عموماً و امیدواریم روز به روز در این مشى که داریم مخصوصاً در امور اقتصادى و تکمیل آن جدیت به عمل آورده و نتایج خوبى ‌از آن بگیریم.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - بنده با این که یک نفر شخص فاضلى در رأس اداره فلاحت است و ما هم به دانایی و دانش ایشان معتقد هستیم البته امیدواریم این اشکالاتى که هست حل شود و ما موفق شویم فلاحت خودمان را از هر جهت توسعه بدهیم مثل سایر جاها ولى چیزى که بنده خواستم در این موقع عرض کنم و به آقاى رئیس کل فلاحت عرض کرده باشم اداره فلاحت بد نیست در همین مواقع کم موفق شده است که در ولایات تشکیلاتى بدهد.

رئیس - آقا شما موافقید؟

روحى - خیر مخالفتم را عرض می‌کنم مخالفت من در اینجا است که اداره فلاحت توجه‌شان به یک نقاط مخصوصى است هیچ‌وقت اداره فلاحت نظر خودش را جولان نداده است به یک محل‌های دیگر هم که واقعاً استعداد فلاحتى دارد در آنها هم یک نظرى نماید یکى از محل‌هایی که قبلاً به آنها تذکر دادم که استعداد مهم دارد جیرفت و رودبار کرمان است در اینجا ابوحامد احمد صاحب تاریخ عقد‌العلى در هفتصد سال قبل می‌نویسد سى هزار اشرفى در سال عایدات گمرک ابریشم این محل بوده است که فعلاً به کلی از میان رفته است بایستى به این جاها توجه بکنند اهتمام کنند بلکه چیزهاى مهم از این قسمت‌ها احداث شود و دیگر این که در این محل یک محصوتى بوده است که امروز هم هست و آن در جنگل‌های خیلى وسیعى است که یک گل‌هایی دارد به نام استبرق که شاید این محصول در قدیم یکى از صادرات مهم این مملکت بوده است و حالا هم از این جنگل‌ها آن گل‌ها را می‌آورند و بى‌حاصل از بین می‌رود و البته باید سوابق این کار را بخواهند و بفهمند به چه ترتیب از این استفاده می‌شده است و چگونه تجارت می‌شده است و چه قسم بافته می‌شده است و حقیقتاً یک توجهى بکنند عرض دیگر بنده راجع به چاى‌کارى است چاى‌کارى در غالب نقاط ایران از حیث استعداد ارضى و سمایی که دارد خیلى خوب می‌شود یکى هم در همین

+++

محل است که استعداد زیادى براى این کار دارد بنده خواهش می‌کنم از آقاى رئیس کل فلاحت و لو به عنوان نمونه هم باشد در آنجا یک قدرى زراعت چاى را معمول دارند و بنده قطع دارم که از این راه یک عایدات مهمى به این مملکت می‌رسد این عرایض بنده بود که من باب تذکر عرض کردم.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

عراقى - کافى نیست بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

عراقى - یکى از چیزهایی که همیشه آقایان نمایندگان مطابق قوانین مجلس کاملاً مراعات می‌فرمودند و اجازه صحبت داده می‌شد در موقع طرح بودجه است. هر وقت بودجه وزارتخانه می‌آید به مجلس هر یک از آقایان نمایندگان نظریاتى دارند باید در موقع مذاکره آن بودجه نظریات خودشان را بگویند و این هم در واقع لایحه بودجه‌ای است و راجع به اداره فلاحت است همه آقایان حق دارند هر حرفى دارند بگویند فوراً مذاکرات کافى است یعنى چه بنده خیال می‌کنم آقایان اگر مذاکراتى دارند باید به مذاکرات خودشان ادامه بدهند.

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (چند نفرى قیام نمودند)

رئیس - معلوم می‌شود کافى نیست. آقاى هزار جریبى‏

هزار جریبى‌ - بنده می‌خواستم عرض کنم در این اقلامى که در این جا می‌نویسد حقوق اعضای رسمى، ملزومات و مطبوعات و نشریات و خرید اثاثیه و سوخت مخابرات تلگرافى و سایر مخارج این سایر مخارج را بنده توضیح می‌خواهم یعنى چه دیگر این که از بابت جنگل که نوشته است مخارج بازدید جنگل‌ها و مسافرت متخصص جنگل البته این موضوع متخصص جنگل را می‌بایستی ما قبلاً اطلاع پیدا کرده باشیم بنده در روزنامه دیدم این جنگل از اول استرآباد تا آخر خاک آستارا جنگل است و قریب صد و چهل فرسخ جنگل است سى فرسخ 60 فرسخ عرض جنگل است مردم می‌خواهند بروند سر و شاخه درخت را بزنند مانع شده‌اند مثلاً سر و شاخه درخت انار را می‌خواهند بزنند متخصص نمی‌گذارد و حال این که این درخت انار جز استفاده هیزمى فایده دیگرى ندارد و هیچ‌وقت انار پردان خوب نمی‌دهد به علاوه اینجا مرتع است اگر سر و شاخه‌های درخت را بزنند علف روییده نمی‌شود دیگر این که آقاى رئیس محترم تجارت در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند جنگل عمومى بنده این قسمت را می‌خواهم تکذیب کنم ما در حدود استرآباد و مازندران و گیلان جنگل عمومى به هیچ‌وجه نداریم تمام این جنگل‌ها مالکین خاصى دارد و ممیزى شده است و مالیات آن را می‌دهند چنانچه عرض کردم هیچ جنگل عمومى در این صفحات وجود ندارد و این دخالت اداره فلاحت بر خلاف اصل 9 و 15 و 17 قانون اساسى است به خصوص با اصل 17 که به هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌توانند مداخله کنند بنده خودم هم معتقد هستم که نباید جنگل به کلی از بین برود و درخت‌هایی که براى صناعت لازم است البته نباید از بین برود و به مصرف غیر صنعتى برسد و البته جنگل هم تمام مالک دارد امر بکنید که جنگل‌ها را خود مالکین حفظ کنند شما هیچ‌وقت نمی‌توانید بگویید که این جنگل‌ها بى‌مالک است و مداخله اداره فلاحت در جنگل به جز این که مردم را در مضیقه و زحمت بیندازند هیچ چیز دیگرى نیست همین قسمتى را که آقایان در خصوص ذغال و گرفتارى مردم فرمودند علتش همین است که اداره فلاحت در جنگل مداخله می‌کند البته شما نمی‌توانید اختیار ملک را از دست مالکش بگیرید یعنى اصل تمام قانون اساسى اجازه نمی‌دهد که شما بخواهید اختیار از دست مالک بگیرید (صحیح است) بنابراین این ماده را اگر ما تصویب کنیم مثل این است که ما اجازه داده‌ایم به اداره فلاحت که مردم را از مداخله در ملک خودشان منع کنند و این کاملاً با قانون اساسى مخالف است.

رئیس کل تجارت - عرض می‌شود در اطراف کارهاى اداره فلاحت مباحثاتى شد که اداره کل فلاحت کارهایی کرده است بنده به طور اجمال می‌خواستم عرض

+++

کنم که انحطاط ترقى تنزل اینها یک امور معنوى است و خیلى محسوس نیست مثل ساختمان فلان جا معلوم نیست که همین که ساخته شد معلوم شود که چه شده و بالاخره ترقى و تنزل خیلى زود محسوس نمی‌شود مگر در ضمن شیفرها و ارقام الان اگر شما بخواهید بدانید که زراعت پنبه ما چقدر ترقى کرده جز این که یک احصاییه و استاتیستیکى در دست داشته باشید که از روى آنها معلوم شود که ترقى یا تنزل کرده است چاى لاهیجان اگر زراعتش ترقى کرده است یا تنزل کرده است باید مطابق ارقام سنجش کرد و مقایسه کرد بعد دانست که ترقى یا تنزل کرده است خلاصه این که سنگین‌ترین قسمت‌های اقتصادى در مملکت ما کار فلاحتى است چرا براى این که طرف زارع است طرف دهقان است طرف کسى است که به این زودی‌ها نمی‌شود یک عملیاتى را به او حالى کرد قسمت‌های دیگر قسمت اداره بنده شاید آسان‌تر باشد براى این که سر و کار ما با تجارى است که نسبتاً شهرنشین هستند فکرشان روشن است داراى اطلاعاتى هستند کار صناعت هم با اشخاصى است که داراى یک ذوق‌هایی هستند البته کار این گونه اشخاص آسان‌تر است ولى کار فلاحت یک کار خیلى مشکلى است و یک کارى نیست که آثارش به زودى محسوس شود موضوعى را که آقاى هزار جریبى ‌نماینده محترم فرمودند راجع به جنگل بنده درست یادم نیست که قبلاً براى توضیح آن چه عرایضى کرده بودم ولى حالا آنچه لازم است عرض می‌شود و آن این است که مالکیت به حیازت تحجیر می‌شود و آن این است که مالکیت به حیازت تحجیز نقل و انتقال به عین یا ارث به این جور چیزها حاصل چیز هستم که قبلاً حق اولویت پیدا کند حق تصرف پیدا کند اگر در دامنه کوهى یک اشجارى از سالیان دراز روییده است (جمشیدى - آقا این طور نیست تمام مراتع است مالک خصوصى دارد.) (صداى زنگ رئیس) خوب اگر مالک خصوصى دارد دولت هیچ‌وقت حق مالک را از دست یک نفر مالک خصوصى سلب نخواهد کرد اگر مالک خصوصى ندارد که مال عامه است و دولت باید اداره بکند و غیر از این هم چیزى نیست و اگر یک نظامتی هم وضع می‌شود در اطراف این قضیه است.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده اساساً در موضوع لایحه و مخارجى که کسر از مواد 32 و 33 بودجه فلاحت شده بود می‌خواستم یک عرایضى بکنم ما باید اصلاً به بینیم که این مبلغى را که ما سابقاً در بودجه داشتیم در مواد 32 و 33 براى چه مصرفى بوده است و بعد به چه مصرف می‌خواستیم برسانیم مطابق اطلاعى که بنده پیدا کرده‌ام این نوزده هزار تومانى که می‌خواهیم به این صورتش در بیاوریم چهارده هزار تومانش براى ورود یک کارخانه ابریشم‌کارى پنج هزار تومان هم براى خرید گوسفند بوده است آن وقت ما این را برداشته‌ایم چه کارش می‌کنیم حقوق اعضای رسمى 289 تومان ملزومات 400 تومان مطبوعات دو هزار تومان سوخت و چه و چه تا آخر البته وقتى که ما این مخارج را امروز اینجا تصویب می‌کنیم و از دو قلم مفید و مهم برمی‌داریم و می‌آوریم روى این مخارج و روى بودجه پرسنلى صرف می‌کنیم خوب این در سال دیگر هم همین مبلغ جزء بودجه خواهد آمد و از آن یکى صرف‌نظر خواهد شد خوب بایستى دید که این لوایح وقتى که می‌آید ارزش و قیمتش تا چه اندازه است هیچ به عقیده بنده انصاف نیست و ارزش ندارد که یک اعتبارى را که براى کارخانه ابریشم‌بافى در بودجه گذاشته‌اند این را ما برداریم براى حقوق اعضای رسمى و اینها بنده می‌خواهم این را از آقاى رئیس فلاحت تحقیق کنم که با این که ما بودجه فلاحت را گذراندیم و پیش‌بینى هم لازم بوده است در بودجه شده این دو قلم یعنى حقوق اعضای رسمى 289 ملزومات چهارصد تومان مطبوعات فلان فلان فلان اینها چه پولى است که پیش‌بینى نشده مخارج ساختمان مؤسسه چاى در کجور این ممکن است مفید باشد ولى حالا فصلش گذشته است به نظر بنده آقاى رئیس کل فلاحت این قسمت‌ها را از محل دیگرى تأمین کنند و آن دو قلم

+++

را همان طور که در بودجه گذاشته‌اند حفظ کنند و در سال آتى یعنى از حالا مقدمات ورود آن کارخانه را فراهم کنند بهتر از این است که صرف این جور چیزها بکنیم‏

وزیر داخله - این چند قلم خرجى که در اینجا منظور شده است و نوزده هزار تومان مجموعش می‌شود که به خرج آمده عبارت از دو قلمى است که تا به حال عملى نشده است یکى عبارت از خرید گوسفند است و یکى هم کارخانه ابریشم که تا به حال نرسیده و عملى نشده و اعتبارش همین طور می‌مانده تا آخر سال در صورتى که یک احتیاجات ضرورى که مورد احتیاج است معوق می‌ماند به این جهت است که این لایحه تقدیم شده نه این که صرف‌نظر شده باشد از این دو قلم خیر براى سال آینده اداره فلاحت متعهد و مقید است که این کار را بکند ولى به موقع باید اقدام کند و به موقع برساند که اعتبارش بی‌خود محبوس نمانده باشد اما این اقلامى که به جاى آن اعتبار گذاشته‌اند توجه بفرمایید که اصلاً حقوق پرسنلى آن دو قلم به ترتیب آن هم خیلى قلیل است صد و یازده تومان تماماً خرج‌های لازمى است که این جا صورت داده شده است و تصدیق می‌فرمایید این خرج‌ها یک خرج‌هایی نبود که بگذارند براى سال آینده براى این که این خرج‌های ضرورى است و باید حالا بشود ولى آن دو قلم خرجى که فرمودید باید بشود و تا حال هم نشده بود آن را می‌توانستند بگذارند براى سال آینده و در سال آتى آن دو قلم را عمل خواهند کرد و به موقع خودش نتیجه هم از آن خواهند گرفت و این که در این لایحه منظور شده جز یک قلم خیلى قلیل مخارج پرسنلى ندارد و باقی‌اش تمام خرج‌های لازم و ضرورى است که باید بشود

عده‌ای از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - پیشنهاد آقاى جمشیدى قرائت می‌شود:

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى - بنده پیشنهاد می‌کنم در قلم هزار تومان راجع به مخارج جنگل‌ها و مسافرت متخصص جنگل از این لایحه حذف شود.

رئیس - آقاى جمشیدى‏

جمشیدى - آقاى یاسایی در ضمن بیانات‌شان یکى قبل از دستور و در موقعى که آقاى دشتى بیاناتى راجع به ذغال می‌کردند فرمودند کمیابى‌ ذغال براى بارندگى است نه براى منعى که اداره فلاحت از کوره‌های مازندران کرده‌اند این یکى‌ یکى دیگر فرمودند اداره فلاحت این دو هزار تومانى را که در نظر گرفته است براى جنگل‌های عمومى است نه جنگل‌های خصوصى اولاً در قسمت فرمایش اولی‌شان عرض می‌کنم که خیر این طور که فرمودند نیست علت عمده کمیابى‌ ذغال براى این است که اداره فلاحت بدون مطالعه کوره‌های ذغال مازندران را منع کرده است همین سبب شده که کسانی که تهیه ذغال می‌کردند صرف‌نظر کردند و رفتند پى کار دیگر و یک دلیل دیگرش هم همین است که الان در خود مازندران هم ذغال پیدا نمی‌شود (بعضى از نمایندگان - صحیح است) این یکى یکى دیگر این که فرمودند که مالکیت یا به انتقال و یا به تصرف و یا به تحجیر است بنده عرض می‌کنم به تمام این‌ها است این جنگل‌هایی که امروزه در مازندارن یعنى از استرآباد گرفته تا حدود آستارا و آنجاها که ملاحظه می‌فرمایید اینها تمام مالکین عدیده دارد که از قرون عدیه متصرف بوده‌اند (صحیح است) اگر بناى تحجیر هم باشد تحجیر هم از چندین سال به این طرف شده است بنده در شمال به هیچ‌وجه براى دولت جنگل عمومى نمی‌بینم تمام این جنگل هایی است که مردم متصرف بوده‌اند و اینها مراتع است (روحى - نیست این طور) و امسال قطع نظر از این که دولت از جنگل‌های مازندران جلوگیرى کرد از کوره‌های مازندران هم جلوگیری کرد حتى نگذاشت صاحبان مراتع گوسفندهای خودشان را در جنگل ببرند و سر و شاخه‌های درخت‌ها را بریزند (دشتى - کار بدى کرده است) در صورتی که در جنگل سر و شاخه‌های درخت را نزنند اصلاً علف روییده نمی‌شود اداره فلاحت یک عده جنگل به آن بدون هیچ انتظام و قواعدى اینها را روانه کرد به مازندران به صفحات شمالى و اینها رفتند و مانع شدند از این که مردم سر و شاخ‌های درخت‌شان را بریزنند بنده عرض می‌کنم تا وقتى که قانون جنگل نگذرد هر کوه

+++

اقدامى که دولت بکند برخلاف قانون اساسى است و هیچ رسمیت ندارد ما با اصلاحات جنگل به هیچ‌وجه مخالفتى نداریم و تصدیق می‌کنم به این که جنگل بایستى در تحت انتظام باشد و موافقم با اصلاحاتى که دولت در نظر دارد ولى قبل از این که آن قانون نگذشته و تکلیف جنگل‌ها معین نشده است هر گونه اقدامى دولت در این خصوص بکند برخلاف مجوز قانونى است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند سلب تسلط مالکین را از تصرف در اموال خودشان بکند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم خوب است اداره فلاحت لایحه راجع به جنگل‌ها را بیاورد و تکلیف مالکین را با جنگل‌هاشان معین کند آن وقت هر گونه انتظامى بخواهند بدهند ما حرفى نداریم (نمایندگان - صحیح است)

رئیس کل تجارت - عرض می‌شود در اینجا سوء تفاهمى شده است نزاع بنده و آقاى جمشیدى کاملاً نزاع لفظى است براى این که بنده عقیده‌ام این است که جنگل بر دو قسم است جنگلى که مالک خصوصى دارد و جنگلى که مالک خصوصى ندارد (دشتى - تمام مالک خصوصى دارد)

رئیس کل تجارت - قلل جبال که مالکین خصوصى ندارد

جمشیدى - همان قلل شامخه جبال مالک خصوصى دارد

رئیس کل تجارت - بسیار خوب دولت هم البته کارى ندارد به جایی که مالک خصوصى دارد (جمشیدى - پس چرا جنگل به ان می‌فرستید؟) خوب فرقش این است که شما می‌فرمایید جنگل عمومى وجود ندارد خیلى خوب اگر همچون چیزى وجود خارجى داشت ما دعوى نداریم بنابراین کاملاً در اینجا نزاع لفظى بوده و سوء تفاهم شده است واین لایحه هم که ملاحظه می‌فرمایید مربوط به یک افراد بدبختى است در این زمستان و خواهش می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایید بالخصوص که امشب دو لایحه شبیه به یکدیگر بوده که یکی‌اش مربوط به اداره بنده بوده و آقایان التفات فرمودند و گذشت (جمشیدى - همین دلیل بر بى‌غرض ما است) و یکى هم راجع به این قسمت است که بنده استدعا می‌کنم این لایحه را هم مثل آن لایحه تصویب بفرمایید.

رئیس - آقایانى که پیشنهاد آقاى جمشیدى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) قابل توجه شد

کازرونى - لایحه مروارید را مطرح بفرمایید

10. موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - به نظر بنده مساعد است که مجلس را ختم کنیم براى این که مجلس صورتاً ختم می‌شود ولى معناً کار دارد و می‌خواستم در این جلسه تذکر بدهم که در اختتام جلسه آقایان کمیسیون بودجه سال 1311 و کمیسیون محاسبات مجلس را انتخاب کنند براى این که موقع انتخابش فرا رسیده است.

جلسه آینده سه‌شنبه پنجم بهمن ساعت هفت دستور بقیه لوایح‏

(مجلس ساعت یازده بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

راجع به کسر اعتبارات بودجه 1310 اداره کل تجارت‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ نه هزار و بیست و هشت تومان کسر اعتبارات بودجه 1310 اداره کل تجارت را به شرح ذیل:

کسر اعتبار ماده (11) راجع به سه ماهه اول سال 40/36858 قران‏

کسر اعتبار ماده (12) راجع به سه ماهه اول سال 90/10002 قران

کسر اعتبار ماده (13) راجع به سه ماهه اول سال 45/7218 قران

کسر اعتبار ماده (21) راجع به سه ماهه اول سال 25/440 قران

کسر اعتبار ماده (19) براى تمام سال - / 35760 قران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع - 90280 قران‏

از محل صرفه جویی سایر اعتبارات سه ماهه اول سال بودجه مذکور احتساب نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

Parameter:293298!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)