11 مرداد 1396 09:24:34
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 56 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 شهریور ماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماه 355 تا 375

3 - تصویب پنج فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 56

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 شهریور ماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماه 355 تا 375

3 - تصویب پنج فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه 9 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: مکرم افشار- دکتر سنگ- دکتر طاهری- مؤید احمدی- فاطمی- مؤید قوامی- شیرازی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- شجاع- علوی- آصف- محمد وکیل- وزیری- فرخ- امیر تیمور- ثقة‌الاسلامی- معدل- تولیت- فیاض- کامل ماکو- تهرانچی- شباهنگ- نوبخت- مشار- نواب یزدی- اعظم زنگنه- اورنگ

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- دشتی- دکتر سمیعی.

دیر آمده بی‌اجازه- آقای منصف)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 355 تا 375)

رئیس- بقیه شور اول لایحه دادرسى کیفرى مطرح است. ماده 355 خوانده می‌شود:

ماده 355- فهرست گواهان که دادسرا یا طرف‌هاى خصوصى دعوت آنها را درخواست دارند باید قبل از جلسه دادرسى به فاصله که براى دعوت آنها کافى باشد به دفتر داده شود.

اگر گواه در بازجویى گواهى نداده باشد امور و کیفیاتى که موضوع گواهى او خواهد بود باید در فهرست ذکر شود وگرنه فهرست بى‌اثر است.

در فهرست ممکن است دعوت گواهانى که در مرحله بازجویى گواهى داده‌اند و یا قرائت اظهارات آنها در جلسه درخواست شود.

رئیس دادگاه وقتى اقدام به احضار گواهانى که فهرست آنها داده شده می‌نماید که استماع آنان را مؤثر و لازم بداند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- توجه آقاى وزیر دادگسترى را به این مطلب جلب می‌کنم. اولاً در قوانین که بنده صحبت می‌کنم عقیده خودم این است که یک خدمتى کرده باشم به واسطه این که اگر آقایان کاملاً مستحضر باشند قوانین وقتى در مقام اجرا مى‌آید در آنجا به واسطه اجمال یا ابهام یا غیر واضح بودن

+++

دچار اشکال می‌شوند و ناچار می‌شوند به دیوان کشور که دیوان تمیز باشد رجوع کنند با این که قانون اساسى تفسیر قوانین را از مختصات مجلس شوراى ملى قرار داده است در آنجا وارد می‌شوند و عبارات قانون را تفسیر می‌کنند چنانچه قوانین در مجلس شوراى ملى بحث ملى بحث شود و واضح و روشن شود و به قدرى سهل و ساده باشد که کلیه اهالى مملکت مستحضر باشند دیگر محتاج به این نیست که تفسیر شود. بحمدالله پادشاه ما هر گونه تسهیلات براى قوانین ما فراهم فرموده‌اند در آن روز که شرفیابى بود می‌فرمودند که من به مشروطیت علاقه دارم به آقاى رئیس فرمودند. نیات و مراحم ملوکانه هنوز بیان شوراى ملى تعطیل نشده است دلیل است بر این که ما باید قوانین را به قدر امکان و هر قدر می‌توانیم واضح و روشن بنویسیم که وقتى می‌رود براى اجرا دیگر هیچ اشکالى پیدا نکند و همان طور که تمام شئون ما در ترقى است راجع به قوانین و اجراى قوانین هم بایستى همین طور باشد این نظر بنده است و گمان دارم اکثریت مجلس هم با این نظر موافق باشند که قوانین بایستى واضح و روشن باشد این مقدمه بود که عرض کردم و محتاج به این نیست که آقاى سزاوار این مقدمه را ذکر و رد کنند و در هر حال مختارند. در اینجا در ماده مى‌نویسد اگر گواه در بازجویى گواهى نداده باشد امور و کیفیاتى که موضوع گواهى او خواهد بود باید در فهرست ذکر شود و گرنه فهرست بى‌اثر است.

بنده پیشنهاد کردم که این جمله (و گرنه فهرست بى‌اثر است) در این ماده حذف شود براى این که محتاج نیست و تا حالا این طور نبوده است که علت و نتیجه را ذکر کنیم مقنّن قانون را ذکر می‌کند و می‌نویسد و در همان مقدمه که وزیر مى‌آورد فلسفه قانون را معین می‌کنند یک مقدمه قبل از هر قانون هست که معلوم می‌کند که از فلان نظر این قانون آمده است این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که دیگر ذکر کردن این جمله لازم نیست و چون شور اول است می‌رود به کمیسیون.

سزاوار (مخبر کمیسیون دادگسترى)- اولاً مقدمه که آقاى انوار فرمودند تصور می‌کنم همان طور که منظورشان هست در وضع قوانین رعایت شده و می‌شود امّا ایرادى که در این مورد کردند که اینجا نوشته شده است و گرنه فهرست بى‌اثر است این براى این است که وقتى دادستان یا اطراف خصوصى استناد می‌کنند به گواهى باید بنویسند که این گواهى در چه موضوع است و اسامى گواهان را بنویسند و مورد گواهى ار هم در آن فهرست تعیین بکنند که وقتى ارجاع می‌کنند به دادگاه معلوم باشد و اگر بخواهند استشهاد بکنند به گواهى یک عده بایستى در آن فهرست آنچه را که مورد نظرشان هست و مورد استنادشان هست و اسامى گواه‌ها را تذکر بدهند و اگر ذکر نکنند دادگاه به آن فهرست ترتیب اثر نمی‌دهد.

رئیس- ماده 356:

ماده 356- در مدت مقرر در قسمت اول ماده پیش دادسرا و طرف‌هاى خصوصى می‌توانند درخواست کنند که اسناد مؤثر در کار خواسته شود.

دادسرا می‌تواند درخواست کند که کارشناسى که در بازجویى اظهارنظر کرده براى دادن توضیحات در جلسه دادرسى احضار شود.

همین حق براى سایر طرف‌هاى دعوى نیز هست رئیس دادگاه در قبول این درخواستها مخیر است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نظرم این است که کلمه مخیر است در آخر ماده تبدیل شود به مختار است و پیشنهادى که تقدیم کرده‌ام.

مخبر- پیشنهاد ایشان مى‌آید به کمیسیون و در شور دوم به نظر کمیسیون می‌رسد.

رئیس- پیشنهاد به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده 357:

ماده 357- رئیس دادگاه می‌تواند از پیش خود و یا به درخواست دادسرا یا طرف‌هاى خصوصى که در مدت مقرر در قسمت اول ماده 355 به عمل آمده باشد نسبت به موضوعاتى که مورد نظر کارشناس واقع نشده ضمن قرارى کارشناس

+++

تعیین نموده و پس از سوگند نظر او را در جلسه دادرسى بشنود.

در این صورت طرف‌هاى خصوصى می‌توانند هر کدام یک رایزن فنى که مشمول موارد ماده 271 نباشد حتى بدون دعوت در جلسه دادرسى حاضر کنند که ملاحظات خود را راجع به نظریات کارشناس بیان کند و لیکن گفت و گو بین کارشناس و رایزن فنى در جلسه ممنوع است و اگر طرف‌هاى ذی‌نفع متعدد باشند از کسانى که داراى منافع مشترکى هستند یک رایزن فنى پذیرفته می‌شود.

رئیس- ماده 358:

ماده 358- هرگاه استماع گواهى در اثر بیمارى گواه یا مانع دیگرى در جلسه دادرسى غیر ممکن به نظر برسد رئیس دادگاه قبل از جلسه گواهى او را به هر طریق که مقتضى بداند استماع می‌کند.

رئیس- ماده 359:

ماده 359- طرف‌هاى خصوصى که به تشخیص رئیس دادگاه قادر به تأدیه هزینه دارسى هستند باید هزینه حضور و دستمزد کارشناس و مترجم و گواه و رایزن فنى که حضور آنها را خواسته‌اند قبلاً بپردازند.

رئیس- ماده 360:

ماده 360- عدم رعایت امورى که در اعمال مقدماتى دادرسى موجب بطلان شناخته شده اگر بلافاصله بعد از اجراى مراسم مقدماتى شروع به دادرسى مورد ایراد واقع نشود بلااثر است.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- با این که بنده خودم در جلسات کمیسیون مرتب حاضر و هر گونه اظهاراتى را که لازم باشد در کمیسیون اظهار کرده‌ام معذلک اگر عرایضى را در مجلس به عرض رفقاى خودم می‌رسانم یا یک تذکراتى را به آقاى وزیر دادگسترى می‌دهم از نقطه‌نظر حدوث آن نظر فعلى است که در آن موقع مورد نظر حدوث آن نظر فعلى است که در آن موقع مورد نظر بنده نبوده است که تذکر بدهم بنابراین گفته نشود که هم آنجا عرض کرده‌ام هم اینجا البته یک مطالبى است نظرى است فکرى یک مرتبه در فکر انسان خطور می‌کند که اینجا این عیب را وارد می‌کند مثلاً در همین ماده 360 که شاید هم قسم عرایض در اطراف این ماده شده است ولى الان بنده متوجه یک نکته شدم که می‌نویسد عدم رعایت امورى که در اعمال مقدماتى دادرسى موجب بطلان شناخته شده اگر بلافاصله بعد از اجراى مراسم مقدماتى شروع به دادرسى مورد ایراد واقع نشود بلااثر است. از جمله مطالبى که بایستى قبل از رسیدگى ایراد بشود و مورد رسیدگى واقع شود عدم صلاحیت دادگاه است اگر وکیل مدافع یا متهم متذکر این نکته نشد و این ایراد عدم صلاحیت را در آن موقع متذکر این نکته نشد و این ایراد عدم صلاحیت را در آن موقع نکرد اگر نکرد در آن موقع چطور بعد از آن که حکم صادر شد از یک نفر دادرس غیر صالح این حکم صادره صحیح باید تلقى بشود بنده نمی‌توانم بگویم با عدم صلاحیت یک چنین حکمى مؤثر است و متبع و قابل اجرا. عقیده بنده این است که در نظر گرفته شود که این ماده اصلاح شود.

یک ایراداتى هست که در آیین دادرسى مدنى ما متذکر شده‌ایم یعنى در قانون آیین دادرسى مدنى ما متذکر شده‌ایم که بعضى ایرادات هست اعم از این که از اصحاب دعوى اظهار بشود یا نشود دادگاه مکلف است که خودش در آن قسمت اظهارنظر بکند اینجا هم همان قضایا پیش مى‌آید اگر طرفین اصحاب دعوى ایراد نکردند خود دادگاه ملکف است که این کار را بکند اگر دادگاه نکرد و اصحاب دعوى هم نکردند پس این در یک مقام بالاتر بایستى اثر خودش را داشته باشد قابل شکایت باشد. بیش از این دیگر عرضی ندارم.

وزیر دادگسترى- این ماده در نظر گرفته شده است که اصلاح شود و براى شور دوم تنظیم می‌شود و به عرض مجلس خواهد رسید.

رئیس- ماده 361:

مبحث دوم‏

جلسه دادرسى‏

ماده 361- جلسه دادرسى باید علنى باشد.

هر گاه علنى بودن دادرسى خواه از جهت طبیعت کار و

+++

یا عنوان اشخاص به امنیت کشور یا به انتظام و یا اخلاق عمومى خللى وارد آورد رئیس دادگاه می‌تواند ضمن قرارى سرى بودن دادرسى یا بعضى اعمال آن را اعلام نماید.

در اوقات شیوع بیماری‌هاى همه گیر رئیس دادگاه می‌تواند براى رعایت بهداشت عمومى امر کند که دادرسى سرى به عمل آید.

در دادرسى سرى به جز اشخاصی که وظیفه یا حق دخالت در دادرسى دارند کسان دیگر به هیچ بهانه در اطاق دادرسى پذیرفته نمی‌شوند.

رئیس- ماده 362:

ماده 362- قرار سرى بودن دادرسى یا بعضى از اعمال آن در جلسه علنى اعلام می‌شود هرگاه موجبات آن مرتفع شد دادگاه گسیختن آن را اعلام و در صورت مجلس قید و بلافاصله درب دادگاه به روى همه باز می‌شود.

رئیس- ماده 363:

ماده 363- دادرسى متهمینى که از هیجده سال کمتر دارند در جلسه مخصوصى به طور سرى به عمل می‌آید.

رئیس دادگاه می‌تواند اجازه دهد که پدر و مادر صغار و قیم و نماینده بنگاه‌هاى حمایت صغار در دادگاه حاضر شوند.

رئیس- ماده 364:

ماده 364- کسانی که تحت مقررات تأمینى شخصى بوده یا هستند و بیکاره ولگرد یا کسانی که متمایل به ارتکاب بزه بر ضد نفوس یا اموال شناخته می‌شوند و مبتلایان به اختلال مشاعر و مردمان دایم‌الخمر و کسانی که به طور ناشایسته ملبس باشند ممنوع از ورود و توقف در اطاق دادرسى و امکنه متصل به آن می‌باشند.

همین ممنوعیت درباره کسانی که سن آنها کمتر از هیجده سال به نظر می‌رسد نیز جارى است. اگر لازم شود که یکى از اشخاص فوق به عنوان گواه داخل اطاق دادرسى گردد همین که ضرورت حضور او مرتفع شد بیرون می‌رود.

رئیس دادگاه می‌تواند براى حفظ نظم با رعایت اخلاق با آداب امر به خارج شدن هر شخص دیگرى که حضورش در اطاق دادرسى لازم نباشد بدهد و نیز می‌تواند براى حفظ نظم یا بهداشت مقرر داد که حاضرین از عده معینى تجاوز ننماید رئیس دادگاه نمی‌تواند جاى مخصوصى در اطاق دادرسى براى بعضى از تماشاچیان اختصاص دهد تصمیمات مذکور در این ماده زبانى و بدون هیچ گونه مراسم به درخواست نماینده دادسرا یا بدون آن اتخاذ و بلافاصله اجرا می‌گردد.

رئیس- ماده 365

ماده 365- اگر بیم فرار یا حمله نباشد متهم بازداشته آزادانه در جلسه دادرسى حضور می‌یابد.

هرگاه در غیر موارد ماده 457 متهم از حضور در جلسه امتناع کند دادرسى مثل وقتى که متهم حاضر است جریان مى‌یابد و در این صورت مدافع چنانچه باشد نسبت به همه آثار نماینده او محسوب است.

همین حکم در موردی هم که متهم در اثناى دادرسى یا در موقع انتظار تشکیل جلسه یا در موقع تنفس فرار کند جارى است.

رئیس- ماده 366:

ماده 366- اگر متهمى که آزاد است از جلسه خارج شود یا پس از آن که از او بازپرسى شده از حضور در جلسه امتناع کند مقررات قسمت اول ماده پیش اعمال می‌شود بدون آن که جلسه تجدید یا دادرسى توقیف شود.

رئیس دادگاه نباید جلسه را تجدید یا دادرسى را توقیف کند مگر در صورتى که متهم حاضر شده و قبل از بازپرسى به عذر موجهى غایب شده باشد.

رئیس- ماده 367:

ماده 367- رئیس دادگاه پس از احراز حضور و غیبت طرف‌هاى دعوى و گواه و کارشناس و مترجم امر می‌دهد که ادعانامه یا قرار جلب به دادرسى قرائت شود و پس از آن شروع به دادرسى را اعلام می‌کند.

رئیس- ماده 368:

ماده 368- اگر دادرسى در جلسه که شروع شده

+++

تمام نشود بقیه به روز بعد و اگر آن روز تعطیل باشد به روز بعد از تعطیل موکول می‌شود مگر آن که رئیس دادگاه مدتی منتهی یک روز برای استراحت کسانی که در دادرسی دخالت دارند لازم بداند.

رئیس دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت یک یا چند مرتبه جلسه را تجدید کند و در هر صورت مجموع فواصل بین جلسات نباید از ده روز تجاوز کند روزهای تعطیل رسمی جزء این مدت محسوب نخواهد شد.

روز و ساعت جلسه بعد از طرف رئیس دادگاه اعلام می‌شود و این اعلام نسبت به کسانی که حاضرند یا حاضر محسوبند در حکم ابلاغ است.

دادرسی در جلسه آتیه از آنجایی که قطع شده شروع می‌شود.

اگر در انقضاء مهلت رئیس دادگاه دید ضرورت تجدید جلسه هنوز باقی است و اگر ده روز دیگر هم بر حداکثر مهلت افزوده شود باز کافی نخواهد بود دادرسی را توقیف می‌کند.

دادرس و نماینده دادسرا می‌توانند در فاصله جلسه‌ها به دادرسی دیگر اشتغال پیدا کنند.

رئیس- ماده 369:‌

ماده 369- در هر مورد که قانون صریحاً توقیف دادرسی را اجازه داده باشد و یا نهایت لزوم آن احراز شود دادگاه می‌تواند دادرسی را توقیف نماید.

در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند از تمام اختیاراتی که ضمن اعمال مقدماتی دادرسی دارد استفاده نماید.

دادسرا و طرف‌های خصوصی دعوی نیز می‌توانند تمام حقوقی که در جریان اعمال مقدماتی دادرسی دارند اعمال کنند مگر حقوقی که محد,د به مهلت معینی بوده و به علت انقضاء آن ساقط شده باشد.

اعمال مذکوره در مواد 355 و 356 و 357 در جلسه جدید به اعتبار خود باقی است مگر آن که اطراف دعوی آنها را تجدید کنند. دادگاه همین که موجب توقیف مرتفع شد جلسه جدید را از پیش خود یا برحسب درخواست تعیین می‌کند.

رئیس- ماده 370

ماده 370- اختیار نظم دادگاه با رئیس دادگاه است و هر دستور که از طرف او برای حفظ نظم جلسه صادر شود باید فوراً اجرا گردد.

هنگامی که دادرس در دادگاه حاضر نیست نظم اداره آن با نماینده دادسرا است.

رئیس- ماده 371:‌

ماده 371- کسانی که در دادگاه حضور دارند باید سر برهنه و ساکت بوده و رعایت ادب را بنمایند.

همراه داشتن اسلحه یا چیزهای دیگر از وسایل صدمه و آزار و وضع تهدیدآمیز یا مهیج و محرک یا مخالف شئون دادرسی به خود گرفتن و ایجاد بی‌نظمی و اغتشاش به هر نحوی که باشد و اظهار عقیده یا اظهار احساسات ممنوع است.

متخلف به امر کسی که اختیار نظم دادگاه با او است اگر مورد مقتضی بازداشت نباشد از اطاق دادرسی اخراج می‌شود و از حضور در جلسات ممنوع می‌گردد.

احکام فوق درباره متهم نیز اعمال می‌شود اما اخراج او از دادگاه محدود به همان جلسه‌ای است که اخراج شده

متهمی که به امر دادرس یا در غیاب او به امر نماینده دادسرا از دادگاه اخراج شده در حکم حاضر محسوب است و مدافع چنانچه باشد نسبت به همه آثار نماینده او است.

رئیس- ماده 372:

ماده 372- هرگاه در دادگاه بزهی واقع شود رئیس دادگاه و در غیاب او یا دادرس دیگر نماینده دادسرا صورت مجلس تنظیم می‌کند و در صورتی که بزه مشهود بوده و بازداشت در مورد آن الزامی یا اختیاری باشد امر به بازداشت فوری مرتکب نیز داده و در صورت مجلس اجرای آن قید می‌شود.

اگر رسیدگی بزهی که در دادگاه ارتکاب شده از صلاحیت همین دادگاه یا دادگاه پایین‌تر بوده و تعقیب آن موکول به شکایت متضرر نباشد نماینده دادسرا در همان جلسه درخواست دادرسی فوری می‌کند.

+++

دادرس بلافاصله دادرسى را که در جریان است به جلسه بعد موکول و یا بلافاصله پس از صدور حکم آن نسبت به این بزه رسیدگى می‌کند.

در مورد بزهى که جز به شکایت متضرر قابل تعقیب نیست پس از شکایت او ولو زبانى باشد به همین نحو اقدام و شکایت او در همان جلسه در صورت مجلس جداگانه قید می‌شود.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده می‌خواستم عرض کنم که وقتى شور اول این لایحه تمام شد در شور دوم کمیسیون دادگسترى در نظر بگیرند که یک قسمتى از این مواد لازم نیست نوشته شود براى این که این مواد حکم می‌کند که در دادگاه این طور وارد بشوند و این قبیل چیزهاى جزیى مطالبى است که بایستى در آیین‌نامه ذکر شود البته هر قانونى که تصویب می‌شود یک نظامنامه و یک آیین‌نامه براى اجراى آن قانون نوشته می‌شود این طور مطالب اگر در همان نظامنامه ذکر می‌شد بهتر بود مثلاً در ماده 364 می‌نویسد ریاست هر جلسه با رئیس دادگاه است این مسلّم است البته بعضى از این قبیل مواد خیلى ضرورى است ولى یک قسمت دیگر به نظر بنده زاید است و شور دوم تقاضا می‌کنم اصلاح شود زیرا اگر توجه بفرمایند این مواد و مقررات ضرورتى ندارد در قانون نوشته شود که حفظ انتظامات دادگاه با کى است و بع چه ترتیب است و این که اشخاص به چه ترتیب باید وارد شوند اگر این مقررات در نظامنامه نوشته شود بهتر است.‏

مخبر- اگر اجازه بفرمایید این مواد و مقررات اتفاقاً خیلى ضرورى و به موقع است زیرا مشتمل بر امورى است که مربوط به تشکیل دادگاه و حفظ انتظامات دادگاه است و این که اشخاص به چه ترتیب بایستى وارد شوند صرف نظامنامه به درد این کار نمی‌خورد چون ممکن است تخلفاتى از این مقررات بشود و بعد داریم اگر کسى تخلف کرد ممکن است رئیس دادگاه حکم بازداشت او را بدهد و اگر این مطالب در قانون نباشد اجراى آن مشکل است و به علاوه ممکن است پیشنهاد کنید در شور دوم مورد مطالعه واقع می‌شود.

رئیس- ماده 373

ماده 373- مدلول ماده پیش در موارد زیر رعایت نمی‌شود.

1 - درصورتیدکه از جهت نوع بزه یا از جهات مهم دیگرى نتوان بر طبق ماده پیش موضوع را مورد رسیدگى فورى قرار داد.

2 - در صورتی که کیفر بزه حبس با کار که حداقل آن از پنج سال یا حداکثر آن از ده سال تجاوز کند یا کیفر شدیدترى باشد.

3 - در صورتی که رسیدگى بزه از صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاه اختصاصى باشد.

4- در صورتی که بزه را بدون اجازه نتوان تعقیب نمود.

5 - در صورتی که بزه در جلسه دیوان کشور ارتکاب شده باشد.

در موارد فوق اگر بازداشت الزامى یا اختیارى باشد دادرس پس از صدور قرار بازداشت برگ‌هاى را براى تعقیب به دادسرا می‌فرستد و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.

دادگاهى که در جلسه آن بزه ارتکاب شده بلافاصله یکى از کارمندان خود را مأمور می‌کند که در اطاق دیگر اظهارات متهم و اظهارات گواه حاضر واقعه را استماع کند و اگر بزه در دادگاهى ارتکاب شده که از یک دادرس تشکیل می‌شود خود دادرس در اطاق دیگر اظهارات را استماع مى‌کند.

صورت مجلس اظهارات متهم و گواه و هر چیز دیگرى که براى تعقیب مفید است با صورت مجلس مذکور در ماده پیش به دادسراى صلاحیت‌دار فرستاده می‌شود.

متهمى که بازداشت شده همان طور در بازداشت می‌ماند تا آن که دادرس صلاحیت‌دار در باب آزادى او اظهارنظر نماید.

رئیس- ماده 374:

ماده 374- در هر دادرسى باید صورت مجلس تنظیم شود و گرنه موجب بطلان دادرسى است مطالب زیر در صورت مجلس قید می‌شود:

1 - محل انعقاد جلسه و سال و ماه و روز آن و ساعت

+++

شروع و ساعت ختم جلسه و ساعتى که براى شروع جلسه بعد معین می‌شود.

2- نام و نام خانوادگى هر یک از دادرسان و نماینده دادسرا.

3- مشخصات متهم و سایر اطراف خصوصى و نام و نام خانوادگى وکیل و مدافع.

4- مشخصات گواه و کارشناس و مترجم و رایزن فنى با قید این که گواه و کارشناس و مترجم سوگند یاد کرده‌اند.

5- خلاصه عقیده دادستان و درخواست اطراف دعوى.

6- سایر اموری که بالخصوص قانون قید آنها را در صورت مجلس مقرر داشته است.

قید نشدن بعضى از امور بالا در صورت مجلس باعث بطلان نمی‌شود مگر در موردی که قانون تصریح به بطلان کرده باشد.

رئیس- ماده 375:

ماده 375- طرف‌هاى دعوى حق دارند هر اظهارى را که در آن ذى‌نفع‌اند و بر خلاف قانون نیست قید آن را در صورت مجلس درخواست کنند به شرط این که این اظهارات از حد ضرورت تجاوز نکند.

(3- تصویب پنج فقره مرخصى)

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است. اولاً به عرض مجلس می‌رسد که آقاى شیرازى در اردیبهشت براى بیست روز اجازه مرخصى خواسته بودند چون از 15 تیر از مرخصى استفاده کردند با تصویب آقایان این مرخصى از 15 تیر محسوب می‌شود. (صحیح است). گزارش مرخصى آقاى مکرم افشار:

اقاى مکرم افشار درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ سوم شهریور ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مکرم افشار قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى شاهرودى:

آقاى شاهرودى درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 26 امرداد نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شاهرودى قیام فرمایند. (اکثر قیام نموده‌اند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى شجاع:

آقاى شجاع درخواست ده روز مرخصى از سیزدهم امرداد 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى هدایت:

آقاى هدایت درخواست بیست روز مرخصى از 17 شهریور 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى هدایت برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى وکیل:

آقاى محمد وکیل درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 27 امرداد 1319 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى وکیل برخیزند. (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 24 شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293784!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)