23 مهر 1398 11:53:23
توسط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛

سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی برگزار می‌شود  


 

 به همت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی طی پائیز و زمستان امسال در این دانشکده برگزار می‌شود.

 
14 آبان ماه مالک شجاعی جشوقانی درباره دیلتای و علوم اجتماعی به ارائه بحث می‌پردازد.

 

مهدی معین‌زاده 15 آذرماه در نشست گادامر و علوم اجتماعی سخنرانی می‌کند.
 

سوم دی‌ماه هم محمدتقی چاوشی درباره مارکس و علوم اجتماعی به ارائه سخن می‌پردازد.

 

هایدگر و علوم اجتماعی هم موضوع بحثی است که احمد رجبی 10 دی ماه درباره آن بحث می‌کند.
 

هگل و علوم اجتماعی در 15 بهمن ماه توسط مصطفی زالی تبیین می‌شود.

 

مهدی حسین‌زاده یزدی در 6 اسفندماه در مورد ویتگنشتاین و علوم اجتماعی سخنرانی می‌کند.

 

محسن صبوریان هم 20 اسفندماه در مورد مک اینتایر و علوم اجتماعی به ارائه سخن می‌پردازد.

Parameter:304944!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار