11 مرداد 1396 16:29:59
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 106 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 71 تا 111

3- تصویب مرخصی آقایان مهذب و فرشی

4- موقع و دوستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 106

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 71 تا 111

3- تصویب مرخصی آقایان مهذب و فرشی

4- موقع و دوستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر بر پاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 5 مرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : دکتر ادهم - امیر‌ابراهیمی - حمزه‌تاش - حیدری - خواجه‌نوری - کیوان - صادق وزیری - اعتبار - مسعودی خراسانی - طباطبایی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان :‌امیر تیمور - بوداغیان - شهدوست - فرخ - فرشی - کامل‌ماکو - فیاض - معدل - معینی - موقر .

دیر آمدگان با اجازه - آقایان :‌دکتر جوان - سزاوار - لیقوانی .

دیر آمده بی‌اجازه - آقای پناهی

[1- تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- به طوری که آقایان مستحضرند هستند عده براى شرفیابى در روز جشن مشروطیت به حکم قرعه معین شدند که با هیئت رئیسه به حضور همایونى شرفیاب می‌شوند.

ولى بنده به عرض رساندم که اگر اجازه بفرمایند این سعادت را همه نمایندگان ادراک نموده و همگى شرفیاب شوند

اعلیحضرت همایونى اجازه فرمودند که همه نمایندگان شرفیاب شوند این بودکه همه شرفیاب شدند و این قسمت باید در صورت مجلس اصلاح شود (صحیح است) دیگر در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور دوم لایحه طرز اجراء احکام دادگسترى از ماده 71 تا 111]

رئیس- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى خوانده می‌شود

(به شرح آتى خوانده شد)

+++

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى در پیرو گزارش شماره 13 اینک چند ماده دیگر از لایحه اجراى احکام را براى شور دوم با در نظر گرفتن پیشنهادهاى آقایان نمایندگان محترم به تصویب رسیده است تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- ماده 71 خوانده می‌شود.

فصل سوم در احکام و اسناد لازم‌الاجرا‌

کشورهاى بیگانه‏

ماده 71 - احکام صادر از کشورهاى خارجى در صورتى در ایران اجراء می‌شود که داراى شرایط زیر باشد

الف- موجب قوانین یا معاهدات احکام صادر از کشورهاى صادر کننده حکم به موقع اجرا‌ گذاشته می‌شود.

ب- حکم بر‌خلاف نظم عمومى یا اخلاق حسنه نباشد

ج- حکم مخالف عهود بین‌المللى که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالفت با قوانین مخصوصه نباشد.

د- حکم در کشورى که صادر شده است قطعى و قابل اجرا باشد.

ه- حکمى که در خواست اجرا‌ آن می‌شود مخالف با حکم صادر از دادگاه ایران در آن موضوع نباشد.

و- مقامات صلاحیت‌دار کشور صادر‌کننده حکم در ایران صدور دستور را از مقامات صلاحیت‌دار تصدیق کرده باشند و در صورت اخیر باید باید وزارت خارجه در مرکز و استاندار یا فرماندار در خارج از مرکز امضا نماینده خارجه را در ایران تصدیق کرده باشد.

ز - حکم به علتى از علل قانونى اعتبار نیفتاده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 72:

ماده 72 - حکم صادر از کشورهاى خارجى که راجع به اموال غیر‌منقول واقع در ایران و حقوق متعلقه به آن باشد در ایران قابل اجرا‌ نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 73:

ماده 73 - حکم کشور خارجى در ایران در صورتى قابل اجرا‌ است که رسیدگى به موضوع دعوى مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه ایران نداشته باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 74:

ماده 74 - مرجع در‌خواست اجرا‌ حکم کشور خارجى دادگاه شهرستان اقامتگاه محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر اقامتگاه یا محل اموال محکوم‌علیه در ایران نباشد دادگاه شهرستانى که اموال محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد مرجع دادگاه شهرستان مرکز است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 75:

ماده 75- در صورتى که معاهدات و قرارداد بین دولت ایران و کشور صادر‌کننده حکم ترتیب و شرایطى براى اجرا حکم صادر از آن کشور مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 76:

ماده 76- در خواست اجرا‌ حکم به درخواست نامه کتبى می‌شود و در‌خواست نامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آنها قید می‌گردد و در صورتى که در خواست‌کننده نماینده نماینده محکوم‌له باشد باید نام و مشخصات نماینده نیز در‌خواست نامه قید شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر نمایندگان برخیزند) تصویب شد ماده 77 خوانده مى‌شود:

ماده 77- به درخواست نامه باید پیوست شود:

اول رونوشت گواهى شده حکم و ترجمه آن‏

دوم- دستور اجرا‌ حکم از دادگاه صادر‌کننده حکم.

سوم - تصدیق نماینده سیاسى یا کنسولى ایران در کشورى

+++

که که حکم از آنها صادر شده باشد یا نماینده سیاسى یا کنسولى کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور دستور اجرا‌ حکم از مقامات شایسته.

چهارم- تصدیق امضاء نماینده خارجه از ایران از طرف وزارت امور خارجه در مرکز استاندار یا فرماندار خارج از مرکز.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 78:

ماده 78- برگ‌هاى پیوست در‌خواست نامه باید به عهده طرف در‌خواست به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 79:

ماده 79- پس از رسیدن در‌خواست به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه وقتى جهت رسیدگى معین و آن وقت به موجب یاد برگ به درخواست کننده و به کسى که نسبت به او برگ اجرایى شده است اطلاع داده می‌شود. رونوشت در‌خواست‌نامه و برگ‌هاى پیوست به آن نیز براى طرف باید فرستاده شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 80:

ماده 81- دادگاه در وقت رسیدگى کرده و پس از احراز شرایط مذکور در ماده 71 بدون این که وارد در ماهیت گفتگوى که مورد حکم واقع شده بشود قرار لازم‌الاجرا بودن حکم واقع شده است قرار لازم‌الاجراء بودن حکم صادر می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 81:

ماده 81- قرار دادگاه خواه دایر به لازم‌الاجرا بودن حکم باشد راجع به رد درخواست اجرا‌ حکم قابل پژوهش و فرجام پذیر است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 82:

ماده 82- در صورتی که طرف در‌‌خواست در جلسه رسیدگى حاضر نشود دادگاه به درخواست ذى‌نفع رسیدگى کرده و قرار مقتضى را صادر می‌نماید و این قرار مانند احکام غیابى در موعد و ترتیبى که در آئین دادرسى مدنى معین شده قابل اعتراض و پژوهش و فرجام پذیر است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 83:

ماده 83 - پس از قطعى شدن قرار لازم‌الاجرا‌ بودن حکم برگ اجرایى نسبت به حکم مذکور صادر و مطابق مقررات راجع به اجرا‌ احکام دادگاه ایران به موقع اجرا‌ گذاشته می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 84:

ماده 84- در صورتی که شرایط مذکور در ماده 70 موجود نباشد دادگاه نمی‌تواند قرار لازم‌الاجرا‌ بودن حکم صادر نماید و می‌توان حکم را مستند دعوى قرار داد و در این صورت دادگاه به ماهیت دعوى رسیدگى کرده و مطابق آنچه به او ثابت شده است حکم می‌دهد خواه این حکم موافق با حکم کشور خارجى باشد یا مخالف آن.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 85:

ماده 85 - مفاد مواد این فصل در مورد اسناد لازم‌الاجر‌ا تنظیم شده در خارجه نیز باید رعایت شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 86:

باب دوم در ترتیب اجرا

فصل اول کلیات‏

ماده 86- بعد از وصول برگ اجرایى به مامور اجراء عملیات اجرایى را مأمور بدون احتیاج به اجازه مخصوص انجام می‌دهند مگر در مواردى که قانون اجازه مخصوصى را لازم داشته باشد که در این موارد بعد از اجازه اقدام خواهد نمود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 76:

ماده 87- مأمور اجرا حق ندارد احکام را تعطیل

+++

یا توقیف نماید مگر در مواردى که قانون معین می‌کند و یا محکوم‌علیه در تعطیل یا توقیف اجرا.

رئیس- آقایان موافقین با ماده 87 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 88 خوانده می‌شود:

ماده 88- در صورت فوت زن و شوهر و یا اقوام نسبى یا سببى محکوم‌علیه تا درجه دوم از طبقه دوم عملیات اجرایى تا پنج روز بعد از فوت توقیف مى‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 89:

ماده 89- عملیات اجرایى نسبت به دیونى که به تر‌که تعلق می‌گیرد در مدت مقرر براى قبول یا رد تر‌که شروع نمی‌شود قبل از فوت شروع شده باشد فوت محکوم‌علیه مانع ادامه عملیات اجرایى نسبت به آن اموال نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 90:

ماده 90- در صورتی که محکوم‌علیه زندانى باشد و نماینده‌ای براى اداره اموال خود نداشته باشد مدیر اجرا مهلت کافى براى تعیین نماینده به او می‌دهد و در این مدت عملیات اجرایى به تعویق می‌افتد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 91:

ماده 91- اگر محکوم‌علیه مبتلا به بیمارى سختى باشد ممکن است عملیات اجرایى موقتاً به تعویق افتد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 92:

ماده 92- مدتی که عملیات اجرایى توقیف می‌شود به حساب مواعد نمی‌آید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 93:

ماده 93- هزینه عملیات اجرایى را باید محکوم‌له بپردازد و مادامى که هزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرایى که محتاج به هزینه مزبور پرداخته نشده عملیات اجرایى که محتاج بهزینه است به تأخیر می‌افتد و مأمور اجرا‌ باید محکوم‌له را از علت تأخیر کار آگاه نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 94:

ماده 94- محکوم‌له می‌تواند هزینه‌هاى ضرورى براى اجرا‌ حکم را که پرداخته است از اولین پرداخت محکوم‌علیه برداشت نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 95:

ماده 95- هرگاه محکوم‌علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بو‌دن آنها) اجرا توقیف می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 96:

ماده 96- هر‌گاه محکوم له بازرگان بوده و در جریان اجرا ور‌شکستگى براى پرداخت طلب محکوم‌علیه اقدام خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 97:

ماده 97- در مواردى که اجراء حکم توقیف می‌شود عملیات اجرایى که شده است به حال خود باقى می‌ماند و پس از رفع توقیف عملیات اجرایى از آنجایی که متوقف شده است تعقیب خواهد شد و در این مورد هر‌گاه باقى ماندن و پس از رفع توقیف عملیات اجرایى از آنجایی که کار متوقف شده است تعقیب خواهد شد و در این مورد هر‌گاه باقى ماندن مال به حال توقیف مضر بوده و محکوم‌علیه کافى باشد بنماید و یا ضامن معتبر بدهد مال توقیف شده از توقیف خارج می‌شود و الّا آن مال به فروش رسیده و قیمت آن توقیف می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 98:

+++

ماده 98- هر‌گاه بعد از فوت محکوم‌علیه ورثه منکر باشند که تمام بعضى از تر که در دست خود آنها می‌باشد و وجودتر که نزد آنها به وسیله برگ‌هاى رسمى اثبات نشود و اموال ظاهرى هم از متوفى به دست نیاید محکوم‌له براى اجرا‌ حکم باید در دادگاه صلاحیت‌دار جهت اثبات وجود تر‌که نزد وارث اقامه گفتگو نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 99:

ماده 99- محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند هر یک دو نفر گواه براى حضور در حین عملیات اجرا‌ دعوت نمایند ولى عدم حضور مانع از اجرا‌ حکم نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 100:

ماده 100- محکوم‌له حق دارد وسیله اجرا حکم را به مأمور اجرا بنماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 101:

ماده 101- محکوم‌له حق دارد در حین عملیات اجرا حاضر باشد ولى نمی‌تواند دخالت در امر اجرا‌ نماید و تعلیماتى بدهد که از وظایف مأمور اجرا است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 102:

ماده 102- هر‌گاه محکوم‌علیه به موجب حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا‌ طلبى از محکوم‌علیه داشته باشد با وجود شرایط پایاپاى محکوم به در مقابل طلب محکوم‌علیه پایاپاى بین دو دین موجود نباشد هر یک از داین و مدیون می‌توانند در‌خواست کنند که طلب آنها در مقابل بدهى احتساب گردد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرضى ندارم.

رئیس- آقایان موافقین با ماده صد و دو برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 103 خوانده می‌شود:

ماده 103- مأمور اجرا محکوم‌به را به محکوم‌علیه تسلیم نموده قبض رسید می‌گردد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 104:

ماده 104- پس از اجراء حکم مدیر اجرا‌ انجام امر را در برگ اجرایى قید می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 105

ماده 105- در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق بستانکار یا بستانکاران را ننماید مأمور اجرا مبلغ محکوم‌به را به دادگاه تسلیم می‌نماید مأمور اجرا مبلغ محکوم به را به دادگاه تسلیم می‌نماید که موافق باب ششم رفتار بشود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 106:

ماده 106- هر‌گاه حکمى که به موقع اجرا گذاشته شده به واسطه شکستن آن در دیوان کشور یا اعاده دادرسى از بین برود عملیات اجرایى آن کار به حالت قبل از اجراء بر‌می‌گردد و در این مورد ارائه حکم دیوان کشور یا حکمى که در زمینه اعاده دادرسى صادر شده براى الغاء و رفع آثار اجرا‌ حکم کافى است و در صورتى که محکوم به تلف شده باشد اداره اجرا‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید استرداد محکوم‌به یا وصول مثل یا قیمت در مورد این ماده به ترتیبى است که براى اجرا‌ حکم مقرر است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 107:

ماده 107- در صورتى که در جریان اجراى حکم محکوم‌علیه مدعى شود که محکوم‌به را پس از صدور حکم رد کرده یا مدعى شود و محکوم‌له به واسطه صلح و امثال آن ساقط گردیده است و محکوم‌له منکر این ادعا بشود جریان اجرایى توقیف نمی‌شود و هرگاه دلیل ادعاء محکوم‌علیه به نظر اداره اجراء صحیح باشد مدیر اجرا‌ به محکوم‌علیه

+++

مهلت متناسبى می‌دهد که بتواند به دادگاه مراجعه نماید در این صورت اگر بعد از انقضاء مهلت دستورى از دادگاه راجع به تأخیر اجرا حکم داده نشود جریان اجرایى تعقیب می‌شود و در مورد این ماده دادن مهلت بیش از یک دفعه جایز نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 108:

ماده 108- محکوم‌علیه می‌تواند در هر موقع محکوم‌به را در صندوق دادگسترى امانت گذارده و قبض آن را به دادگاه براى تسلیم به محکوم‌له بدهد یا محکوم‌به را به محکوم‌له مستقیماً بپردازد در این صورت عملیات اجرایى نسبت به مبلغى که داده شده است الغاء می‌شود و نسبت به آن مبلغ خسارت تأخیر اداء از تاریخى که امانت گذاشته یا به محکوم‌علیه پرداخته است تعلق نمی‌گیرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 109:

ماده 109- در صورتى که محکو‌م‌له و محکوم‌علیه قراردادى براى پرداخت محکوم‌به نمایند اجرا‌ مطابق قرارداد نام برده عمل می‌نماید

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 110:

ماده 110 - در صورتی که محکوم‌علیه دولت و یا اداره دولتى باشد برگ اجرایى به وزارت یا ادارات مربوط ابلاغ می‌شود و وزارت یا ادارات مربوط مکلف است مفاد آن را اجرا ‌ نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 111:

ماده 111- هر‌گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم محکمه را اجرا‌ نکرد مأمور اجرا به موجب مواد آتیه حکم را اجرا‌ می‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده 111 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- تصویب مرخصى آقایان: مهذوب و فرشى‏]

رئیس- دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است به عرض آقایان می‌رسد.

1 - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به آقاى مهذب‏

آقاى مهذب در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 11 خرداد 1320 نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مهذب برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

آقاى فرشى در‌خواست 8 روز مرخصى از تاریخ 29 تیر ماه 1320 نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرشى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و ششم مرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293834!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)