11 مرداد 1396 10:36:36
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 81 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم علوی سبزواری- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 81

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم علوی سبزواری- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 4 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - رحمت سمیعی - جلایی - علوی سبزواری - اقبال .

غایبین بی­اجازه - آقایان : دکتر اهری - معدل - تولیت - دکتر جوان - افخمی - نیک­پور - کیوان .

دیرآمدگان بااجازه - آقایان : صدر - دکتر ادهم .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - سزاوار - امیر تیمور - اعظم زنگنه .

[1- تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بیانات آقاى رئیس دائر به ابر‌از تأسف از فوت مرحوم علوى سبزوارى ختم جلسه‏]

رئیس- آقاى علوى سبزوارى نماینده محترم که متأسفانه به درود زندگانى کردند قلب همه همکاران و دوستان خود را جریحه‌دار نموده‌اند (صحیح است) این شخص محترم علاوه بر این که خانواده خیلى جلیل و نبیل بود شخصاً عفیف و نجیب با اخلاق و شریف بود و حقیقه غیر خدمتگزارى به دولت متبوعه خود و نیکخواهى نسبت به وقوع خود هیچ قصد و قرضى نداشت (صحیح است) بنده هیچ ندیدم که در زندگانى او از غیر از نیکى بگویند و بعد از مردن او غیر از دعاى خیر براى او چیزى اظهار کنند (صحیح است) و حقیقه باید از خدا خواست که انسان طورى زندگانى کند که در زندگانى خود مردم نسبت به او خوب بگویند و بعد از آن مردنش دعاى خیر بخواهند با تأسفى که می‌دانم همه همکاران محترم از این قضیه دارند شرکت خودمان را در این مصیبت نسبت به خانواده محترم ایشان اظهار می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال ایشان را غرق رحمت فرموده و به خانواده و باقیمانده بازماندگان خانواده او اجر و صبر عطا فرمایند (انشاء الله) براى اظهار تأسف از این فقدان اگر تصویب می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه امروز یک ساعت بعداز ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت و یک ربع به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

Parameter:293809!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)