8 مرداد 1396 14:56:00
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس یکشنبه 26 مهر 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - انتخاب اعضای کمیسیون‌‌هاى نه‌گانه

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

4 - تصویب دو فقره مرخصى

5- موقع جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس یکشنبه 26 مهر 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - انتخاب اعضای کمیسیون‌‌هاى نه‌گانه

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

4 - تصویب دو فقره مرخصى

5- موقع جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 19 مهر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شد.

غایبین بااجازه - آقایان: دکتر احتشام - آصف - بیات‌ماکو - کمالی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: توانا - وکیلی - مشیر - دکتر اهرمی - معدل - امیرابراهیمی - دبیرسهرابی

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب اعضای کمیسیون‌‌هاى نه‌گانه

رئیس- باید شروع کرد به انتخاب کمیسیون‌ها بدواً 5 نفر به قرعه انتخاب می‌شوند براى استخراج آرا

(اقتراع به عمل آمد و آقایان ذیل معین شدند)

کازرونیان - جرجانى - منصف - صادقى - لیقوانى‏

رئیس- پنج نفر آقایانى که اقتراع شده‌اند با یک نفر از طرف هیئت‌رئیسه آقاى سمیعى انجام این وظیفه را خواهند کرد شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌‌ها کمیسیون قوانین مالیه عده حاضرین 82 نفر عده اعضاى کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع مى شود به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه عده حضار 85 نفر عده اعضاى کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون داخله عده حاضرین 88 نفر عده اعضای منتخبین 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون اقتصاد ملى عده حاضرین 91 نفر عده منتخبین 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون معارف عده حاضرین 89 نفر عده اعضاى کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

+++

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون امور خارجه عده حاضرین 92 عده منتخبین 12 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون طرق و شوارع عده حاضرین 91 نفر عده منتخبین 12 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده حاضرین 90 عده منتخبین 6 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون نظام عده حضار 87 نفر عده منتخبین 6 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- براى اینکه کمیسیون‌ها زودتر به وظایف خود مشغول شوند اگر تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود و آقایان کازرونیان و جرجانى و منصف و صادقى و لیقوانى به اتفاق آقای نبیل سمیعى استخراج آرا را می‌کنند که همین امروز به عرض آقایان برسد که وظایف‌شان معوق نماند (صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل شد)

3 - اعلام نتیجه انتخاب کمیسیون‌ها

رئیس- اسامى منتخبین کمیسیون‌ها به اطلاع آقایان می‌رسد:

ریاست مجلس- نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 26 مهرماه 1315 راجع‌به انتخاب هجده نفر آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده حضار موقع اخذ رأى 82 عده آرا متخذه 82

آقاى نمازى 82 رأى آقاى هزارجریبى 82 رأى آقاى فزونى 82 رأى آقاى دبیرسهرابى 82 رأى آقاى رفیعى 82 رأى آقاى دادور 82 رأى آقاى حمزه‌تاش 82 رأى آقاى گودرزى 82 رأى آقاى اعتبار 81 رأى آقاى مسعودى‌خراسانى 81 رأى آقاى موسى مرآت 81 رأى آقاى میرزایى 81 رأى آقاى دهستانى 80 رأى آقاى اقبال 80 رأى آقاى مجدضیایى 80 رأى آقاى کازرونیان 79 رأى آقاى معدل 79 رأى آقاى مؤیدقوامى 79 رأى.

راجع‌به انتخاب 18 نفر اعضا کمیسیون قوانین عدلیه

عده حضار 85 عده آرا متخذه 84

حائزین اکثریت‏

آقاى مولوى 84 رأى آقاى سلطانى 84 رأى آقاى اهرى 84 رأى آقاى همراز 84 رأى آقای کفایى 83 رأى آقاى دکتر جوان 83 رأى آقاى مخبرفرهمند 83 رأى آقاى ملک‌مدنى 82 رأى آقاى منصف 82 رأى آقاى طباطبایى‌دیبا 82 رأى آقاى مؤیداحمدى 82 رأى آقاى جمشیدى 82 رأى آقاى رضوى 82 رأى آقاى جهانشاهى 81 رأى آقاى نقابت 81 رأى آقاى آزادى 80 رأى آقاى لیقوانى 80 رأى آقاى بهبهانى 78 رأى‏

راجع‌به انتخاب کمیسیون د اخله‏

عده حضار 88 عده آراء متخذه 87

حائزین اکثریت‏

آقاى ارگانى 87 رأى آقاى معتضدى 87 رأى آقاى ملک‌زاده آملى 87 رأى آقاى بیات‌ماکو 87 رأى آقاى نواب 87 رأى آقاى جلائی 87 رأى آقاى مژدهى 87 رأى آقاى میرزایى 87 رأى آقاى صفارى 87 رأى آقاى خواجه‌نورى 87 رأى آقاى گودرزى 87 رأى آقاى نائینى 87 رأى آقاى ملایرى 87 رأى آقاى مسعودی‌خراسانى 87 رأى آقاى دکتر ضیاء 86 رأى آقای فتوحی 86 رأی آقای اسکندری 86 رأی آقاى حمزه‌تاش 86 رأى‏

راجع‌به انتخاب کمیسیون اقتصاد ملى‏

عده حضار موقع اخذ رأى 91 عده آرا 89

حائزین اکثریت‏

آقاى شیرازى 89 رأى آقاى نیک‌پور 89 رأى

+++

آقاى مهدوى 89 رأى آقاى غلام‌حسین ملک 89 رأى آقاى هدایت 89 رأى آقاى نمازى 89 رأى آقاى مختارمشیرى 89 رأى آقاى کاشف 89 رأى آقاى اردبیلى 89 رأى آقاى طهران‌چى 89 رأى آقاى اعتصام‌زاده 88 رأى آقاى صدیق 88 رأى آقاى پارسا 88 رأى آقاى توانا 88 رأى آقاى کازرونیان 88 رأى آقاى وکیلى 88 رأى آقاى شاهرودى 87 رأى آقاى محیط 86 رأى‏

راجع‌به انتخاب کمیسیون معارف‏

عده حضار 89 عده آرا متخذه 87

حائزین اکثریت:‏

آقاى دکتر سنک 85 رأى آقاى دکتر نیرومند 85 رأى آقاى صفوى 85 رأى آقاى سلطانى 85 رأى آقاى آزادى 85 رأى آقاى نواب 84 رأى آقاى صادقى 84 رأى آقاى تربیت 84 رأى آقاى نوبخت 83 رأى آقاى لیقوانى 83 رأى آقاى دکتر غنى 83 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 82 رأى آقاى دکتر طاهرى 82 رأى آقاى وثوق 81 رأی آقای روجی 80 رأی آقای اورنگ 80 رأی آقاى لاریجانى 71 رأى آقاى ساگینیان 60 رأى‏

راجع‌به انتخاب کمیسیون امور خارجه‏

عده حضار 92 عده آراء متخذه 89

حائزین اکثریت:

آقاى دکتر ادهم 89 رأى آقاى ثقة‌الاسلامى 89 رأى آقاى افخمى 89 رأى آقاى اعتصام‌زاده 89 رأى آقاى اهرى 89 رأى آقاى طالش 89 رأى آقای مقدم 89 رأی آقای مهدوی 89 رأی آقاى پالیزى 89 رأى آقاى اقبال 89 رأى آقاى امین 87 رأى آقاى سمیعى 87 رأى‏

کمیسیون نظام‏

عده حضار 87 عده آرا 83

حائزین اکثریت:

آقایان: اعظم‌زنگنه - حیدرى - حبیبى - آصف - مقدم - انوشیروانى هر یک 83 رأى.

کمیسیون طرق:

عده حضار 91 آراء متخذه 89

حائزین اکثریت:

آقایان: شجاع - ابراهیم ریگى - جرجانى - دبستان - انوشیروانى - محیط - نائینى - دکتر نیرومند - اردبیلى - خواجوى - فزونى - دربانى هریک 89 رأى‏.

اعضای کمیسیون پست و تلگراف.

عده حضار 90 عده آرا 89

آقاى ارباب کیخسرو 89 رأى آقاى لاریجانى 89 رأى آقاى مختارمشیرى 89 رأى آقاى مخبر فرهمند 89 رأى آقاى زوار 89 رأى آقاى صفوى 89 رأى‏.

رئیس- چون کمیسیون‌ها منتخب شد البته کار‌هاى دولت هم یک قدرى باقى است بایستى اقدام کرد و بعضى لوایح هم دارند این است که از آقایان تقاضا مى‌شود اگر بتوانند امروز هیئت‌رئیسه خودشان را انتخاب نمایند که کار‌ها براى جلسه آینده انشاالله حاضر شود البته بنده هم به دولت اطلاع خواهم داد که کمیسیون‌ها حاضر کار هستند.

4 - تصویب دو فقره مرخصى

رئیس- دو فقره راپرت کمیسیون عرایض و مرخصى است. خبر مرخصى آقاى محمد وکیل:

آقاى محمد وکیل براى مسافرت به کردستان تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 19 مهرماه نموده کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى محمد وکیل موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى جعفر پناهى:

آقاى جعفر پناهى براى سرکشى به امور شخصى تقاضاى

+++

بیست روز مرخصى از تاریخ 31 شهریور 1315 نموده و این تقاضا مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جعفر پناهى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه سوم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور تعیین شعب‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

‏+++

Parameter:293577!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)