7 مرداد 1396 15:40:58
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 132 صورت‌ مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 فروردین‌ماه 1314 (29 ذیحجه 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ انتخاب رئیس

3ـ انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه

4ـ انتخاب کمیسیون‌ها

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 132

صورت‌ مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 فروردین‌ماه 1314 (29 ذیحجه 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ انتخاب رئیس

3ـ انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه

4ـ انتخاب کمیسیون‌ها

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى افسر (نایب‌رئیس) تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز 28 اسفند ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان :اسدی - دبستانی - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - وکیلی.

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

نایب‌رئیسـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد.

2ـ انتخاب رئیس‏

نایب‌رئیسـ چون روز چهاردهم فروردین است و باید هیئت رئیسه انتخاب شوند سه نفر به قرعه انتخاب می‌شوند براى نظارت.‏

(آقاى مؤید احمدى اقتراع نمودند و آقایان: طهرانى ـ ثقة‌الاسلامى ـ روحى ـ معین شدند).

نایب‌رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب رئیس‏.

(اوراق رأى توزیع شد).

نایب‌رئیسـ آقایان مستخرجین تشریف بیاورند (أخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهر تفتیشیه 91، اوراق رأى 91.

آقاى دادگر 60، آقاى بیات 10.

آقاى حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى 6، آقاى اسکندرى 1، آقاى هدایت 1،ورقه سفید 13.

نایب‌رئیسـ مجموع آراء رأى دهندگان نود و یک آقاى دادگر به اکثریت شصت رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شوند. ده دقیقه بر حسب معمول تنفس داده می‌شود.

+++

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

3ـ انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب‌رئیس به انتخاب فردى‏.

(اوراق رأى توزیع شد).

رئیسـ آقاى طهرانى ـ ثقة‌الاسلامى ـ روحى.‏

(احضار براى قرائت آراء).

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 86 اوراق رأى 89. آقاى افسر 75 رأى، آقاى دشتى 1 رأى ورقه سفید.

رئیسـ عده آرا با مقدار حاضرین مساوى است معلوم می‌شود در مهره تفتیشیه اشتباه شده است آقاى افسر به ‌اکثریت 75 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به ‌انتخاب نایب‌رئیس دیگر.

(اوراق رأى توزیع شد).

رئیسـ آقاى طهرانى ـ ثقة‌الاسلامى - روحى‏.

(احضار براى قرائت آراء).

(أخذ و استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد).

آقاى دادور 78 رأى، آقاى ترتیب 2 رأى، آقاى کمالى 1 رأى، آقاى مولوى 1 رأى، ورقه سفید 8.

رئیسـ آقاى دادور به اکثریت 78 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى انتخاب شدند نظر آقایان باشد که ما الزام داریم که کمیسیون‌های‌مان را امروز انتخاب کنیم اگر امروز انتخاب نکنیم مطالبى که دو شورى است و بین‌الشورین دارد اداراک نمی‌کنیم رفقا حاصل نشوند و صرف وقت بفرمایند والا بنده مجبور می‌شوم که عصر را هم جلسه تعیین کنم شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر منشى‌ها (اوراق رأى توزیع شد).

(أخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 86 اوراق رأى 86.

آقاى موید احمدى 81 رأى، آقاى کاشف 79 رأى، آقاى منصف 78 رأى، آقاى افشار 76 رأى‏.

آقایان محمد آخوند و بنکدار هر یک داراى دو رأى‏.

آقایان: افسرـ سهراب‌خان ساکینیان ـ کمالى هر یک داراى یک رأى سفید 4.

رئیسـ آقاى موید احمدى به 81 رأى، آقاى کاشف به 79 رأى، آقاى منصف به 78 رأى، و آقاى افشار به 76 رأى، به سمت منشى مجلس انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب مباشرین سه نفر به انتخاب جمعى.

(اوراق رأى توزیع شد).

رئیسـ آقایان روحى ـ طهرانى ـ ثقه‌الاسلامى‏.

(احضار براى قرائت آراء).

(أخذ و آرا به عمل آمده پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و ارواق رأى و استخراج آراء نتیجه این طور حاصل شد).

مهره تفتیشیه 95 اوراق رأى 95

آقاى مخبر فرهمند 82 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 81 رأى، آقاى ارباب کیخسرو 77 رأى، آقاى محمد آخوند و بنکدار هر یک سه رأى، آقایان حبیبى و رهنما هر یک دو رأى، آقاى میرزا یانس ـ همرازـ حیدرىـ مرتضى قلی‌خان بیات هر یک داراى یک رأى، ورقه سفید 5.

رئیسـ آقاى فرهمند به 82 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى به 81 رأى، آقاى ارباب به 77 رأى، به مباشرین مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

4ـ انتخاب کمیسیون‌ها

رئیسـ می‌بایست شروع کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها بدواً پنج نفر را به قرعه براى نظارت باید تعیین و انتخاب کنیم.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: حبیبى ـ همرازـ سهراب‌خان ـ ساکینیان ـ آصف ـ ارباب کیخسرو معین شدند).

رئیسـ از طرف هیئت‌رئیسه هم آقاى منصف را

+++

مأمور می‌کنیم که در نظارت و قرائت آراء دخالت داشته باشند و از آقایان هم خواهش می‌کنم که حتماً بعد از ظهر امروز حاضر شوند که این اوراق را انکشاف کنند که بایستى در روز شنبه کمیسیون‌ها اعلام شوند دلیلش را هم عرض کردم این است که لوایح دو شورى باید زودتر کارهایش بشود که براى دستور مجلس حاضر باشد. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها. کمیسیون قوانین عدلیه عده حاضر 93 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر.

(أخذ آراء به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون معارف عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون 18.

(أخذ رأى به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده حاضر در مجلس 97 نفر عده اعضای کمیسیون 18 نفر.

(أخذ رأى کمیسیون قوانین مالیه به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون اقتصاد ملى عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون 18 نفر.

(جهت کمیسیون اقتصاد ملى هم أخذ رأى شد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون داخله عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر.

(أخذ آرا کمیسیون داخله به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون امور خارجه عده حاضر 98 عده کمیسیون 12.

(أخذ رأى به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون طرق. عده حاضر 97 نفر عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر.

(آرا کمیسیون طرق أخذ شد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون 6.

(أخذ رأى کمیسیون پست و تلگراف نیز به عمل آمد).

رئیسـ شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون نظام عده حاضر 97 عده اعضاء کمیسیون 6 نفر.

(آرا کمیسیون نظام أخذ گردید).

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیسـ اجازه می‌فرمایید ـ دادگر جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده شنبه 16 فروردین (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293497!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)