25 مرداد 1396 09:56:24
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

جلسه: 70 صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1327  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح یک دوازدهم بودجه 1327 کشور راجع به اریبهشت ماه

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 70

صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح یک دوازدهم بودجه 1327 کشور راجع به اریبهشت ماه

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و 45 دقیقه صبح به ریاست آقاى گنجه‌ای (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

صورت جلسه قبل را آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

دو ساعت و نیم به ظهر روز شنبه 28 اردیبهشت مجلس به ریاست آقاى حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید. اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غائبین با‌اجازه- آقایان محمد حسین صولت قشقایی- ضیاء ابراهیمى- دادور- عسکر صاحب‌جمع تولیت- منصف- افخمى- اقبال- محمد‌تقى بهار- صادقى- تقى‌زاده- یمین اسفندیارى- شریف‌زاده. غائبین بى‌اجازه آقایان: سلطانى- موسوى- حسین وکیل- عبدالقدیر آزاد- گلبادى- سالار بهزادى- محمد عباسى- حسن مکرم- صفا امامى- عدل اسفندیارى. دیر آمدگان با اجازه- آقایان: مهندس رضوى- فولادوند- دکتر راجى- ابولقاسم بهبهانى- دکتر طبا - عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌على موسوى- ابوالحسن رضوى- ملک پور- احمد دهقان- امامى اهرى- صاحب‌دیوانى. دیر آمدگان بى اجازه- آقایان: عامرى- دکتر اعتبار- مسعود ثابتى- نیکپور- قهرمان- بوداغیان- اسدى. آقاى اسکندرى در باب لزوم ذکر عین بیانات آقاى هژیر در صورت خلاصه و آقاى اردلان راجع به رأی نسبت به لایحه الحاق به سازمان بهداشت جهانى و آقاى گنجى راجع به مذاکرات آقاى معتمد دماوندى نسبت به مهندسین تذکرى دادند و صورت مجلس تصویب شد. گزارش کمیسیون‌های امور خارجه و بودجه راجع به لایحه الحاق به سازمان بهداشت جهانى قرائت و رأى به ورود به شور دوم اخذ و تصویب گردید.

پشنهاد آقاى رضوى در کفایت مذاکرات نسبت به بودجه مجلس قرائت و تصویب و ماده اول مطرح شد. آقاى صفوى راجع به چاپخانه مجلس و طرز کار و عواید آن و خساراتى که به چاپخانه‌های دیگر وارد می‌شود و لزوم لغو انحصار طبع آگهی‌ها در روزنامه رسمى توضیحات و تذکرات مشروحى دادند و آقاى امیر تیمور راجع به طبع صورت مذاکرات ادوار پنجگانه که دوره اول و دوم آن نیز پایان یافته تذکر دادند بقیه هم طبع شود و نسبت به طبع کتاب دهخدا و وضع چاپخانه مجلس بیاناتى نمودند- آقاى ملک مدنى با تقدیر از خدمت کارکنان ادارى مجلس گفتند چاپخانه براى طبع اوراق و لوایح مجلس بوده اعلانات نیز نباید منحر به روزنامه رسمى باشد و راجع به اضافه حقوق نمایندگان اظهار‌نظر نمودند که وکلاى متمکن شخصاً از اخذ اضافه خود دارى نمایند. آقاى حاذقى راجع به چاپخانه مجلس و طبع صورت مشروح ادوار پنج‌گانه و اضافه حقوق نمایندگان توضیحاتى دادند.

آقاى باتمانقلیچ راجع به خساراتی که به چاپخانه‌های ولایات و روزنامه‌ها وارد می‌شود تذکراتى دادند و به ماده اول اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى اردلان پیشنهاد نمودند هر یک از نمایندگان که از سمت نمایندگى مستعفى شوند بتوانند خدمات دولتى را قبول نمایند.

+++

 آقاى مکى مخالف و معتقد بودند که قانون ممنوعیت نمایندگان از قبول خدمات دولت لغو نشود. به پیشنهاد آقاى اردلان اخذ رأى و تصویب شد و آقاى رضوى پیشنهاد تجزیه نمود و ماده یک جداگانه تصویب گردید. آقاى دکتر متین دفترى تذکر دادند که پیشنهاد آقاى اردلان طبق ماده 65 قابل طرح نبود و رأى به این تبصره نیز اخذ و تصویب و جزء یک ماده قرائت شد و جمع ماده یک و تبصره و جزء یک به تصویب رسید ماده دوم و جزء یک آن قرائت و تصویب و ماده سوم و جزء یک آن قرائت گردید پیشنهادهایی شده بود که تبصره مصوبه مربوط به انحصار آگهی‌های دولتى به روزنامه رسمى لغو و مانند سابق بین جراید تقسیم شود و آقاى دهقان نیز توضیحاتى در این باره دادند. آقاى سزاوار پاسخ دادند که آگهی‌های مخصوص روزنامه رسمى است در تقسیم اعلانات بین جراید تبعیض می‌شود و اضافه نمودند که پیشنهاد خرج است پیشنهاد نسخ تبصره و تقسیم اعلانات تصویب نشد و ماده سوم تصویب و ماده چهارم قرائت گردید. آقاى دکتر طبا راجع به نواقص بهدارى مجلس و آقاى وکیلى راجع بقلت حقوق کارمندان مجلس تذکراتى دادند. آقاى ملک مدنى پیشنهاد نمودند که کارپردازى مجلس از محل صرفه‌جویی‌ها و صندوق جرائم وسائل تأسیس یک بیمارستان دوازده تخت خوابى فراهم نمایند و آقاى اردلان مخبر کمیسیون قبول نمودند و رأى به ماده چهارم با پیشنهاد آقاى ملک مدنى اخذ و تصویب نمودند و ماده پنجم قرائت شد به ماده پنجم نیز اخذ رأى و تصویب و ماده ششم قرائت شد. آقاى رضوى مخالف بوده و گفتند با سیصدهزار تومان دو جلد فرهنگ دهخدا طبع شده باید در هزینه تألیف و طبع آن دقت و صرفه‌جویی کامل شود. آقاى اورنگ شرح مبسوطى از خدمات آقاى دهخدا در تألیف این دائرة‌المعارف بیان نمودند و معتقد بودند که براى تعمیم دانش باید از دانشمندان کشور تقدیر به عمل آید. آقاى رضوى با قدر‌شناسى از خدمات آقاى دهخدا اظهار عقیده نمودند که طبع و نشرکتاب با نظارت کاملى انجام گردد. آقاى دکتر ملکى راجع به هزینه سنگین فرهنگ دهخدا توضیحاتى دادند و ماده ششم نیز به تصویب رسید و به مجموع بودجه مجلس با ورقه اخذ رأى به عمل آمد از 87 نفر عده حاضر به اکثریت 75 رأى تصویب شد. آقاى نراقى راجع به دارو و طبیب و معلم و راه و راه آهن کاشان شرح مبسوطى بیان داشتند و بیست دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت جلسه آینده به صبح روز پنجشنبه موقع مقرر محول شد.

نائب رئیس- راجع به صورت مجلس اعتراضى نیست؟

رضوى شیرازى- بنده عرض دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

رضوى شیرازى- نسبت به صورت مجلس البته جریان جلسه گذشته واقعاً آنطور که باید تلخیص شده بود و خیلى صورت‌مجلس خوبى بود اما موضوعى که بنده می‌خواستم در صورت مجلس عرض کنم مربوط به اساس و کیفیت جلسه بود یعنى آن چیزى که برایش صورت جلسه می‌نویسند، در دفعات مختلف که قوانین در مجلس مطرح بوده بنده و بعضى از آقایان دیگر هم به رفقا تذکر دادیم که وقتى یک لایحه‌ای مربوط به یک موضوع خاصى مطرح است و فکر آقایان نمایندگان نوعاً در پیرامون آن مطلب دور می‌زند وارد کردن یک موضوع جداگانه‌ای در آن به عنوان تبصره یا ماده الحاقیه و امثال آن موجب آن خواهد بود که گفتگوى در پیرامون آن موضوع و اداى حقش آن طوری که باید و شاید نشود، متأسفانه در جلسه گذشته آقادى اردلان باز در ضمن این که جریان بودجه مجلس در کار بود آمدند یک قانونى از قوانین گذشته را نسخش را با یک عبارت خیلى مختصر با این که از نظر اساسى براى کشور تا حدى مهم است مطرح کردند و بنده هم متأسفانه باید اعتراف کنم که وارد نبودم به علت این که یک دفعه این ماده مطرح شد و با شور و شعفى هم مورد توجه قرار گرفت بعداً هم تصویبش اعلام شد، بعد البته ملتفت شدم که مربوط به یک سوابقى بود، در هر صورت غرض عرضم این است که اگر بنا بود که اجازه بدهند که بحث بشود همان طوری که آقاى دکتر متین دفترى موضوع را تشریح کردند ممکن بود این طور نتیجه گرفته بشود که این پیشنهاد قابل طرح نیست زیرا که این ضرر به دستگاه دولت می‌زند و وکیل تقاضاى طرحش را نمی‌تواند بکند سه ماه حقوق گرفتن را اگر بنا شود آقایان نمایندگانی که در خارج می‌خواهند بروند کار بکنند باید صرف‌نظر کنند و مناسب نبود مجلس دستور بدهد که به آنها بدهند در هر صورت این‌ها نتیجه این ترتیبى است که یک ماده‌ای را و یک موضوع مهمى را بدون سابقه قبلى در مجلس طرح کنند و بنده به نام اعتراض خواستم این مطلب را در مجلس ذکر کرده باشم و فقط این حق را داشته باشم که از آقایان تقاضا کنم که هر وقت آقایان مطلبى را می‌خواهند پیشنهاد کنند که مجلس هم بتواند اداى حق مطلب و قانون را آن طورى که باید و شاید بکند.

نائب رئیس- آقاى ملکى به صورت جلسه اعتراض دارید؟ بفرمایید.

مکى- بنده می‌خواستم عرض کنم که تکلیف جلسات مجلس شوراى ملى را نظامنامه داخلى مجلس تعیین کرده در جلسه روز یکشنبه بنده یک اخطار نظامنامه‌ای کردم و در جلسه روز سه‌شنبه هم آقاى حاذقى یک اخطار نظامنامه‌ای کردند و طبق آن اخطارهایی که شده بود بایستى از طرف مقام ریاست ضمن تعیین دستور جلسه آینده تکلیف معلوم شود. ما اخطار کردیم طبق ماده 25 که لایحه محدودیت تجار بیگانه جزء دستور قرار بگیرد و در جلسه آینده مطرح شود همچنین راجع به طرح مربوط به حکومت نظامى اخطار کرده بودیم طبق همان ماده که جزء دستور قرار بگیرد و تکلیفش معین شود متأسفانه با این که نظامنامه تکلیف را معین کرده است هیچگونه توجهى نشد بنده می‌خواستم نسبت به این صورت جلسه اعتراض کرده باشم و توجه مقام ریاست را جلب کرده باشم که بایستى این دو موضوع یعنى لایحه محدودیت بازرگانان خارجى و طرح حکومت نظامى جزو دستور قرار بگیرد و اجرا بشود، بنده همین را می‌خواستم عرض کنم.

نائب رئیس- متأسفانه در پایان جلسات آقایان عجله در حرکت می‌فرمایند که شنیدن مقدورشان نیست آقاى نبوى در صورت جلسه فرمایشى دارید؟

نبوى- بنده عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده فرمایشى دارید؟

آشتیانى‌زاده- بنده در جلسه قبل اجازه نطق خواسته بودم.

نائب رئیس- راجع به صورت مجلس است؟

آشتیانى‌زاده- بله اجازه نطق خواسته بودم راجع به جریان فلسطین این ضربه که دول آمریکا و شوروى بر قلب عالم اسلامى زده‌اند و دولى که این حکومت را به رسمیت شناخته‌اند به منزله یک دشنه‌ای است که به قلب عالم اسلامى زده‌اند و تمام مسلمین از این قضیه متنفرند.

نائب رئیس- این موضوع مطرح نیست، آقاى دهقان بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- بنده می‌خواستم استدعا کنم اجازه بفرمایید راجع به این موضوع نطق قبل از دستورى بکنم.

دهقان- آقاى رضوى اینجا فرمودند که صورت جلسه را خوب خلاصه کرده بودند بنده می‌خواستم عرض کنم که متأسفانه علاوه بر این که خوب خلاصه نکرده‌اند اعمال نظر هم در صورت جلسات می‌شود چون می‌بینیم که نطق یک نماینده را می‌نویسند و نطق یک نماینده‌ای را هم فقط می‌نویسند که مطالبى در این خصوص گفته شد اگر بنا شود که مطالب نوشته بشود باید مال تمام نمایندگان نوشته شود و اگر قرار بشود که خلاصه نوشته شود و اشاره شود باید مال همه این طور نوشته شود بنده استدعا می‌کنم دستور داده شود که این موضوع در نظر گرفته شود و در صورت جلسات رعایت گردد بنده علاوه بر پیشنهادى که راجع به آگهی‌ها دادم یک پیشنهادى هم راجع به روزنامه رسمى کرده بودم که اصلًا در صورت مجلس ذکرى از آن نشده است.

نائب رئیس- آقاى دکتر مجتهدى.

دکتر مجتهدى- آقایان می‌دانند که بنده اصلًا مخالف این صورت مجلس‌ها هستم غیر از این که وقت مجلس را تلف می‌کنند و باعث می‌شود که بعضى از آقایان دوباره صحبت بکنند و این چیزها را بگویند که تلخیص بکنند در جلسه قبل بنده عرایضى کردم که نوشته نشده فقط خیلى خوشم می‌آید که اسم دکتر مجتهدى هم جزء آن ناطقین ذکر بشود (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى اردلان فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

اردلان- آقاى رضوى نماینده محترم در صورت مجلس اسم بنده را بردند خواستم عرض کنم که آقایان غافلگیر نشده‌اند نسبت به پیشنهاد بنده (دهقان- این که ماده 109 نیست آقاى اردلان) خواستم عرض کنم که غافلگیر نباید شد جنابعالى گوش بدهید و غافلگیر نشوید.

نائب رئیس- آقاى بهبهانى.

ابوالقاسم بهبهانى- نام آقاى موسوى جزء غائبین بدون اجازه جلسه گذشته ذکر شده بود عرض می‌کنم که ایشان به واسطه کسالت در مریضخانه بسترى هستند و نمی‌توانند حاضر شوند.

+++

نائب رئیس- صحیح است رعایت می‌شود.

نمایندگان- دستور، دستور.

آشتیانى‌زاده- بنده قبل از دستور اجازه خواسته‌ام.

نائب رئیس- صورت جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه تصویب شد.

نورالدین امامى- عده کافى نیست آقاى رئیس.

حاذقى- بنده تذکرى در صورت جلسه دارم.

اسلامى- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

معتمد دماوندى- بنده دو جلسه است که اجازه نطق قبل از دستورخواسته ام.

نائب رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى حاذقى راجع به طرح گزارش کمیسیون بودجه رسیده آقایان تأمل بفرمایند که عده کافى شود و صورت مجلس تصویب گردد ضمنا پنج، شش نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند منجمله آقاى اقبال و آقاى امیر تیمور حالا اگر موافقت بفرمایید آقایان صحبت کنند.

بعضى از نمایندگان- مخالفیم.

آشتیانى‌زاده- بنده خیلى از مجلس شوراى ملى تعجب می‌کنم.

نائب رئیس- آقاى رفیع شما فرمایشى اگر دارید؟ بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- بنده خیلى متعجبم مجلس شوراى ملى ایران که نماینده افکار مسلمین این مملکت است‏...

نائب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده بنده به آقاى رفیع اجازه داده‌ام اگر رعایت نظم مجلس را نکنید بنده مجبورم که اخطار کنم. آقاى رفیع بفرمایید.

رفیع- مخالفت بنده به این جهت است که مطلب مهمى است و صحبت می‌شود یک تصویب‌نامه‌‌اى دیروز یا پریروز در روزنامه اطلاعات خواندم که با بودن مجلس صادر شده بود خیال می‌کنم که آقایان اجازه ندهند با بودن مجلس یک همچو تصویب‌نامه‌‌ای صادر شود (صحیح است) حق ندارند با بودن مجلس تصویب نامه صادر بکنند (نورالدین- دولت از این کارها خیلى کرده است) آقایان اگر لازم باشد که شهردارى عوارض بگیرد باید انجمن تشکیل بدهند و خودشان به نشینند و به این موضوع توجه به کنند براى این که فردا مأمورین سوء استفاده نکنند و بعد در خانه مردم نروند بنده از اینجا به مردم عرض می‌کنم که اگر یک قران بدهند حرام است (صحیح است) بدون اجازه و بدون تصویب مجلس هیچ کس حق ندارد یک قران از مردم بگیرد (نورالدین- هر کس این تصویب‌نامه‌ را صادر کرده محاکمه می‌شود) آقایان تصدیق بکنید که اگر فرمایشى دارند و دولت نظرى دارد باید بباید به مجلس عرض بکند و به کمیسیون می‌رود و روى آن مطالعه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند شهردارى بدون قانون نمی‌تواند چنین عملى بکند.

نائب رئیس- نسبت به صورت جلسه دیگر اعتراضى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت جلسه 28 اردیبهشت ماه تصویب شد.

2- طرح یک دوازدهم بودجه 1327 کشور راجع به اردیبهشت ماه.

رئیس- راجع به پیشنهاد آقاى حاذقى براى ورود در شور گزارش کمیسیون بودجه رأى می‌گیریم.

بعضى از نمایندگان- مخالفیم.

حاذقى- اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

 نائب رئیس- بفرمایید.

حاذقى- آقایان نمایندگان البته تمام مسائلى که مورد نظر آقایان هست یکى یکى به جاى خودش صحیح است و اگر دقت و فرصت به شود به جا است که تصویب شود ولى تصدیق بفرمایید که پرداخت حقوق مستخدمین و کارمندان دولت در کار است و در درجه اول اهمیت است (صحیح است) و همه آقایان هم علاقه‌مند هستند که این کار انجام بگیرد (صحیح است) من از آقایان استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که گزارش کمیسیون بودجه مطرح بشود و تا این کار تمام نشده جلسه را از اکثریت نیاندازند و این کار را انجام بدهند (صحیح است)

اسلامى- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

دکتر عبده- بنده هم اخطار نظامنامه‌ای دارم.

وزیر دارایی- بنده اینجا کراراً عرض کرده‌ام براى جواب‌های سؤالاتى که آقایان فرموده‌اند حاضر هستم (مکى- سؤال اساسى بنده را چرا جواب نمی‌دهید؟) در جلسات قبل یکى آقاى عباس اسکندرى و یکى آقاى دکتر اعتبار کرده بودند هر سؤالى که شده بنده حاضرم در جلسه آینده جواب عرض بکنم.

نائب رئیس- در آخر این جلسه هم ممکن است جواب سؤالات را بفرمایید. رأى می‌گیریم به ورود در دستور موضوع دستور گزارش کمیسیون بودجه مربوط به یک دوازدهم است آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آشتیانى‌زاده- دولت آمریکا فلسطین را به رسمیت می‌شناسد یعنى یهود را در اینجا راجع به والاس نیم ساعت صحبت کردند و راجع به این موضوع اجازه نمی‌دهند صحبت شود.

نائب رئیس- گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است بودجه سال 1327 کشور در اواخر فروردین ماه تقدیم مجلس شوراى ملى گردید و در آغاز اردیبهشت در کمیسیون بودجه مطرح شد و مورد رسیدگى قرار گرفت کمیسیون پس از یک هفته شور در کلیات به بررسى در مواد این لایحه پرداخت لیکن ضمن رسیدگى به اقلام درآمد به این نکته برخورد که برخى از اقلام مذکور مبتنى بر تصویب‌نامه‌‌هایی است که در دوره فترت صادر گردیده و لوایح قانونى مربوط به آن نیز به موجب تبصره 3 ماده واحده مصوب اول بهمن ماه 1326 از طرف دولت تقدیم شده هنوز به تصویب مجلس شوراى ملى نرسیده است از این رو کمیسیون پس از مذاکرات زیاد تصمیم گرفت که این موضوع را جداگانه به مجلس شوراى ملى گزارش نماید تا پس از معلوم شدن نظر مجلس کمیسیون بتواند به بررسی‌های خود ادامه داده بودجه مملکتى را براى تصویب تقدیم نماید. از آنجایی که تهیه گزارش مزبور نیز مستلزم کسب اطلاعات دقیق در باب اقلام درآمد مورد بحث و چگونگى آن‌ها می‌باشد کمیسیون بودجه شرحى به وزارت دارایی نگاشته درباره اقلام مزبور توضیحات کافى خواست. چون بررسى جواب وزارت دارایی که در جلسه اخیر به کمیسیون واصل شد و تهیه گزارش مربوط به آن مستلزم وقت کافى است لذا کمیسیون بودجه براى آن که پرداخت حقوق مستخدمین و مخارج ضرورى کشور بعهده تعویق نیفتد در جلسه‌ای که با حضور هیئت دولت تشکیل داد پس از شور و مذاکره بنا به تقاضا و موافقت وزیر دارایی ماده واحده زیر بانضمام چهار تبصره تهیه نمود و براى تصویب تقدیم می‌دارد. کمیسیون بودجه امیدوار است به زودى گزارش مربوط به اقلام درآمد فوق‌الذکر را براى کسب نظر مجلس تقدیم نماید تا بتواند متعاقب آن هر چه زودتر لایحه بودجه مملکتى را در دسترس نمایندگان محترم قرار دهد.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتى و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانى و تولیدى و عام‌المنفعه را در اردیبهشت ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالى به اضافه کمک هزینه کارمندان کشورى و لشکرى را مطابق قوانین مربوطه از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید.

تبصره 1- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمبود اعتبار ترفیع و اضافات سال 1326 کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را که در بودجه کارگزینى آن‌ها محل ندارند از صرفه‌جویی بودجه و مازاد درآمد عمومى سال 1326 کل کشور پرداخت و به حساب دوره عمل مالى سال مزبور منظور دارد.

تبصره 2- پرداخت مقررى پایه ده قضایی منوط به تصدی مقامات معینى نیست.

تبصره 3- ماشین آلات و لوازم آزمایشگاه‌ها و کتاب‌هایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات براى مدارس و دانشگاه‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانى و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکى و عوارض معاف خواهد بود.

تبصره 4- کتاب‌ها و مطبوعاتى که از خارج وارد می‌شود از پرداخت هرگونه حق گمرک و عوارضى معاف خواهد بود. مخبر کمیسیون بودجه دکتر مصباح‌زاده.

نائب رئیس- ماده واحده مطرح است آقاى دکتر فلسفى مخالف هستید؟ بفرمایید.

اسلامى- آقا بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم فقط دو کلمه است.

دکتر فلسفى- بنده در دفعه گذشته هم نسبت به لایحه یک دوازدهم مخالفت کردم و علت مخالفتم هم این بود که من در عالم وظیفه نمایندگى خودم را

+++

مکلف و ملزم به این مخالفت می‌دانم براى این که حق هر نماینده‌ای یعنى تکلیف مجلس شوراى ملى این است که حساب دخل و خرج مملکت را برسد (صحیح است) یعنى بایستى ببیند که مالیات از یک راه عادلانه وصول می‌شود و عوایدى که بدست می‌آید به مصارف ضرورى این ممکلت می‌رسد یا نمی‌رسد؟ (صحیح است) این اولین وظیفه نمایندگى است ما می‌بایستی از روز اولى که وارد مجلس شوراى ملى می‌شویم یک بودجه‌ای متناسب با مردم این مملکت و یک بودجه متعادلى که دخل و خرجش تعادل داشته باشد تصویب بکنیم و بعد هم یک دولت توانا و صالحى بیاوریم و این بودجه را به دستش بدهیم این وظیفه اصلى ما است و بعد وظایف دیگر فرعى است متأسفانه ما این وظیفه اصلى را از دست داده‌ایم و چسبیده‌ایم و رفته‌ایم دنبال فروع، عرض کنم موضوعى که در مملکت ما بایستى بیشتر از همه مورد توجه قرار گیرد بعضى از لحاظ رفاه و آسایش عمومى بایستى مدّ نظر همه نمایندگان باشد و از همه مؤثرتر چیزى است که جزء چیزهاى فراموش شده است، بنده معتقدم در این مملکت به سه اصل بایستى ما توجه داشته باشیم (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و مجدداً اکثریت حاصل شد) اولین وظیفه ما نمایندگان این است که وقتى وارد مجلس می‌شویم بایستى به بودجه این مملکت رسیدگى کنیم یعنى ببینیم وضع مملکت و وضع ملت ایران را و احتیاجشان و ضرورتشان را و به تناسب حال مردم مالیات بگیریم و خرج بکنیم متأسفانه آنچه که بایستى بیشتر از همه در مدّ نظر باشد آن اصلًا فراموش شده است، در مملکت ما بیش از همه بایستى سه موضوع یکى مسئله کشاورزى یکى مسئله فرهنگ و یکى مسئله بهداشت مورد توجه قرار بگیرد (صحیح است) ما همه می‌دانیم که مملکت ایران یک مملکت فلاحتى است و معتقدیم که وضع کشاورزان ما خوب نیست و همچنین معتقدیم که اراضى بسیار حاصلخیز زیادى هست که می‌توانیم از آن‌ها خوب استفاده بکنیم معذلک هیچگونه نظرى و توجهى به امور کشاورزى مملکت نداریم (صحیح است) وقتى که بودجه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دوازده میلیون بودجه وزارت کشاورزى ما است که هفت میلیون و نیم صرف پرسنل آن می‌شود و اغلب این مهندسین کشاورزى را که در پشت میز وزارتخانه می‌بینیم هر وجب خاک ایران احتیاج به این مهندسین دارد ولى متأسفانه از وجود آن‌ها استفاده نمی‌شود و شاید خودشان هم ناراضى باشند از این موضوع در این مملکت، این مملکتى است که از لحاظ پرورش دام همین گرگان، دشت گرگان ما طبق مطالعاتى که بنده کرده‌ام 5 میلیون اغنام و احشام دارد و آن وقت تمام بودجه اداره دامپزشکى این مملکت 500 هزار تومان است و هى هم بهش می‌گویید که صرفه‌جویی کن بنده به یکى از مهندسین کشاورزى برخوردم که می‌گفت من اغلب از نقاط ایران را رفته‌ام من‌جمله جیرفت کرمان بنده درست اطلاع ندارم ولى آقایان نمایندگان بهتر اطلاع دارند، می‌گفت جیرفت هندوستان کوچک است بهترین و مستعدترین اراضى را دارد از لحاظ آب فوق‌العاده مستعد است و یک جنگلى می‌گفت دارد به اسم درخت‌های بنه، یک جنگلى است که چندین کیلومتر در چندین کیلومتر که اگر پیوسته پسته بزنند ما در عرض چهار سال می‌توانیم یک جنگل خیلى وسیعى از درخت پسته داشته باشیم و خیلى پرفایده خواهد بود و آن وقت وضع مردمش را هم شرح داد می‌گفت مردم آنجا لخت و عریان فقط یک ریسمان به سرشان بسته است و یک پارچه هم براى ستر عورت دارند بعضی‌ها هم هستند که اصلًا همین پارچه را هم ندارند (صحیح است) و توى یک لانه‌ای زندگى می‌کنند تنگ و تاریک و بعد هم می‌روند توى صحرا در بیابان علف می‌خورند و می‌آیند توى این لانه‌ها می‌خوابند، این هم وضع این‌ها، حالا کى باید به فکر استفاده از منابع ثروت این مملکت باشد و کى بایستى به فکر مردم باشد؟

بنده معتقدم که همین مجلس، و موردش هم همین مورد بودجه است نه این که فرمول بشود و یک دوازدهم، دودوازدهم بیاورند حالا گذراندن بودجه مملکت جزء اید آل و آرزوى ما شده، همین طور است مسئله بهداشت و بهدارى این‌ها دایره هایی است که در ممالک و دیگر اسمش شنیده می‌شود، در مملکت ما قتل عام می‌کنند در یک دهى که 400 نفر جمعیت داشته است مالاریا 80 نفر را از بین برده است مالاریا و تیفوئید دارد به کلی نسل ما را فاسد می‌کند آن وقت ما می‌آییم در این مملکت 20 میلیون براى وزارت بهدارى بودجه قائل می‌شویم و 45 میلیون تومان براى اداره کل ژاندارمرى آقا این دلیل انحطاط ما است در یک مملکتى که محتاج به پورسانتاژ است بودجه‌اش را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سه درصد بودجه بهدارش است و شش درصد بودجه ژاندارمرى آن است بنده این را می‌گویم یا تعمد است یا دلیل عدم رشد و انحطاط ما است یک مملکتى که از 15 میلیون جمعیتش 10 میلیونش گرفتار انواع و اقسام بیماری‌ها هستند آن وقت سه درصد بودجه‌اش مال بهدارى است و شش درصدش مال اداره کل ژاندارمرى، عرض می‌کنم که حالا بنده صورت برداشته‌ام از این‌ها در مملکت که 1500 نفر طبیب داریم و 15 میلیون جمعیت، امسال 800 نفر محصل رفته‌اند وارد دانشگاه طب بشوند 200 نفر بیشتر قبول نکردند گفتند بودجه نداریم، خوب اسم این را چه می‌توان گذاشت، آن وقت وزارت بهدارى براى فرستادن طبیب به خارج‏...(باتمانقلیچ- الان ولایات آذربایجان هیچ کدام طبیب ندارد) (مکى- در عوض به رایشان نظامى می‌فرستند) به هرحال خیلى از معایب است که باید گفته شود و جایش هم این است که واقعاً بودجه به تفصیلی بیاید مطرح بشود و رویش بحث بشود و در این بودجه یک دوازدهم که نمی‌شود رویش مذاکره کرد و تمام مطالب را این جا بحث کرد، بنده عادت ندارم بی‌جا عرضى بکنم فقط حالا رؤس مطالب را اشاره می‌کنم، چند مطالب دیگر هم هست یکى موضوع تجدید‌نظر است در املاک واگذارى در حضور آقاى وزیر دادگسترى می‌خواستم عرض بکنم که در ابتدایی که اموال بیچاره دولت را یک عده‌اى می‌خواستند ببرند و ببلعند محاکمه تجدید‌نظر متعدد و با یک سرعت زیادى کار می‌کردند و حالا که آن موضوع تمام شد و کارشان تمام شد و مردم می‌خواهند حقشان را بگیرند محاکمه محدود شده است به یک محکمه و کار هم نمی‌کند و همه چرت می‌زنند و کارها متراکم است و حق مردم مانده است بنده اقدام کردم بانک کشاورزى در گرگان تأسیس کنند اما این بانک را هم هیچ من نمی‌توانم بگویم براى مردم استفاده دارد چرا براى این که بایستى املاکشان را وثیقه بگذارند و پول بگیرند اما خوب چون هنوز حکم صادر نشده بانک کشاورزى نمی‌تواند سند مالکیت بخواهد بنده می‌خواهم استدعا بکنم که نسبت به این موضوع توجه بکنند چون خیلى مورد ابتلا مردم است و مردم در مضیقه‌اند محاکمه را متعدد کنید یک کارى بکنید که کار مرردم در برود، شما اینجا نشسته‌اید و آه و ناله می‌کنید اما بنده هر روز گرفتارم و باید این وضع اصلاح بشود (صحیح است) یک موضوع دیگرى را می‌خواستم هم به آقای وزیر دارایی و هم به جنابعالی عرض کنم موضوع دشت گرگان است البته قبل از آن وقتى که دشت گرگان املاک اختصاصى بشود اراضی‌اش طورى بود که رعیت بالسویه استفاده می‌کرد بدون هیچ امتیازى می‌آمدند اراضى را مابین خودشان تقسیم می‌کردند زراعت می‌کردند استفاده می‌کردند اما حالا یک عده دیگرى یک وسیله‌ای پیدا کردند یک اشخاصى که بیناتر بودند خوب کارى نداشت با چهار تا شاهد آمدند یک املاکى را (پرونده‌هایش در وزارت دارایی است) به اسم یک طایفه‌ای و یا یک قبیله‌ای ثبت دادند اشکالى که پیدا شده است این است که حالا این عده مردم که می‌خواهند بروند زراعت بکنند چون محکمه حکم صادر کرده مانع زراعت این‌ها می‌شوند و می‌گویند که تحت اختیار ما و تابع ما هستید و این عمل موجب کشمکش و اختلاف و زحمت شده است و چون دشت گرگان در مرز است و یک اهمیتى دارد بنده می‌خواهم استدعا بکنم که یک ترتیبى بدهید که این اراضى را به یک ترتیبى بفروشند مابین این‌ها قسمت بکنند به ترتیبی که خودتان میدانید که اصلًا همه مالک شوند و بالسویه بتوانند استفاده کنند و آنجا اختلاف و کشمکش دیگر به وجود نیاید (صحیح است) و الان در وزارت دارایی و اداره املاک که پرونده‌هایش هست استدعا می‌کنم بخواهند ببینند که اهالى آنجا چه کشیده‌اند و چه زحمتى‏ می‌کشند. یک مطلب دیگرى که می‌خواستم به آقای وزیر دارایی عرض کنم و از فرصت استفاده می‌کنم این است که خراب‌ترین دهات و بدبخت‌ترین مردم، مردم دهات خالصه دولتى است، خراب‌تر از همه دهات است و مردمش هم بیچاره‌تر از همه دهات است این خیلى مضحک است که بنده چندى قبل رفتم به مینودشت در آنجا دیدم رعایا داشتند می‌میرند از گرسنگى من از جنابعالى خیلى متشکرم که در عین حال اقدام فرمودید که براى آن‌ها صد تن برنج و مقدارى بذر فرستادند بنده می‌گویم این مسئله نباید پیش بیاید به دلیل این که دشت گرگان داراى اراضى حاصلخیز زیادى است نبایستى اهالی‌اش از گرسنگى بمیرند اصلًا کسى باور نمی‌کند بنده نمی‌دانم که اساساً اگر دولت و وزارت دارایی نمی‌تواند این املاک را اداره کند خوب است یک ترتیبى بدهد یا بدهد به وزارت کشاورزى که یک عمل «مدرنى» بکند و آنجا را آباد کند که هم مردم راحت بشوند و هم دهات آباد بشود شما وقتی که در بودجه نگاه می‌کنید 17 میلیون عایدى دارید از همه این املاک 10 میلیون هم خرج دارید 7 میلیون در نتیجه عایدى

+++

 دارید در حالی که این املاک اگر در دست غیر دولت باشد خیلى بیش از این‌ها عایدى دارد و آبادتر هم خواهد شد بنده این تذکرات را می‌خواستم بدهم (صحیح است، احسنت)

اسلامى- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نائب رئیس- آقاى اسلامى بفرمایید.

اسلامى- عرض کنم که در نظامنامه پیش‌بینى شده است که 24 ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون باید لیست مخالف و موافق در مجلس نصب بشود (یکى از نمایندگان- شده آقا) خیر آقا دیروز عصر چاپ کردند و امروز صبح لیست آن نوشته شد می‌خواستم این را تذکر بدهم که این عمل برخلاف مقررات است و این صحبت‌ها که آقایان می‌کنند برخلاف نظامنامه است.

‌نائب رئیس- چون روز یکشنبه هم تعطیل است و بودجه وزارتخانه‌ها و پرداخت حقوق به تعویق خواهد افتاد بنده از آقایان استدعا می‌کنم فرمایشاتشان را مختصر بفرمایند بعداً که بودجه کل کشور مطرح خواهد شد نظریات خودشان را مفصلًا بفرمایند، آقاى معتمد دماوندى.

معتمد دماوندى- روز شنبه یا امروز بعد از ظهر را جلسه تعیین بفرمایید که آقایان بیایند. من على‌الاصول با طرحى که امروز به عنوان یک دوازدهم براى براى تأمین حقوق کارمندان دولت در مجلس شوراى ملى مطرح شده است موافق هستم و چاره‌ای هم نیست براى این که مأمورین دولت از اول برج تا آخر برج زحمت می‌کشند و انجام وظیفه می‌کنند و آخر برج هم چشمشان باز است و دستشان دراز به طرف صندوق دولت و باید ناچار حقوقشان را بگیرند، هم مجلس شوراى ملى کار خوبى کرده و هم کمیسیون بودجه. (اکثریت نیست) ... (اکثریت حاصل شد) ولى متأسفانه باید اذعان کرد که اگر وضع به این منوال بگذرد و مجلس از جهت بیم اعتصاب کارمندان دولت مجبور شود که هر ماه یک دوازدهم را بگذراند باید بگوییم که مثل سنوات گذشته عمر مجلس شورای ملى هم تمام می‌شود و کارى براى این مملکت انجام نشده، چنانچه دولت هم خودش گفته و هر وقت هم بهش اعترض می‌کنیم که چرا کارها انجام نمی‌شود می‌گوید که بودجه‌ای را که تقدیم کرده‌ایم تصویب بکنید تا کارها انجام بشود ولى متأسفانه بودجه‌ای که دولت تقدیم کرده باید گفت بدون مطالعه بوده و صرفاً براى این که ستون‌های هزینه را توازنى بدهد ارقامی را به نظر خودش در ستون پیش‌بینى گنجانده که اینجا هم در کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى مورد طرح واقع شده و کمیسیون هم متأسفانه آن را رد کرده زیرا اغلب ارقام این بودجه مبتنى بر تصویب‌نامه‌‌هاى گذشته است و تصویب‌نامه‌‌هاى گذشته را یک جا می‌بینیم دولت رد می‌کند و اجرا نمی‌کند از نظر این که می‌گویند لازم نبوده و در جاى دیگر هم می‌بینیم که بخشنامه‌ها شداد و غلاظى کرده است به مأمورین در مرکز و خارج و آن‌ها هم با کمال شدت مشغول جمع‌آورى هستند و اخیراً یک تلگرافی از گیلان براى آقایان نمایندگان رسیده است که بد نیست اینجا قرائت بشود و از روى این تلگراف معلوم می‌شود که مأمورین دولت با این بخشنامه‌هایی که وزارت دارایی صادر می‌کند چگونه با مردم رفتار می‌کنند، قابل توجه جناب آقاى وزیر دارایی تلگراف از قزوین است نمایندگان مجلس شورای ملى رونوشت آقاى لاهوتى نماینده محترم قزوین رونوشت معتمد دماوندى نماینده مجلس شوراى ملى چندی است اداره دارایی گیلان و رودبار باعث مزاحمت یک عده پیمانکاران را فراهم کرده و به عنوان مالیات مزروعى صدى بیست مالیات دریافت می‌دارند و ما مجبوریم مبلغ فوق را بپردازیم و کلیه پیمانکاران درخواست رسیدگى به این عمل مأمورین دارایی را دارند اگر بنا است صدى بیست را بگیرند پس چرا از یک عده تعهد گرفته‌اند و از عده دیگر پولش را می‌گیرند به هرحال در خاتمه عرض می‌شود که شایسته است به آقای وزیر دارایی بگویند که از این جور اجحافات جلوگیرى نماید. ولى متأسفانه این بخشنامه‌ها از روى همان تصویب‌نامه‌‌هایی است که اینجا صادر می‌شود و روى همین تصویب‌نامه‌‌ها هم مأمورین وزارت دارایی در تهران و در خارج تهران با کمال شدت با مردم رفتار می‌کنند و مردم گرفتارى عجیب و غریبى پیدا کرده‌اند بنده نمی‌دانم که کى باید به این خرابی‌ها و به این بی‌سر و سامانی‌ها خاتمه داد؟ این یک تذکرى بود که بنده می‌خواستم عرض کنم به هرحال من فعلًا با گذراندن یک دوازدهم موافقم به همان علتى که اول گفتم یعنى باید حقوق کارمندان دولت داده شود ولى یک تذکراتى هم داشتم و خواستم که آقاى وزیر دارایی هم توجه کند به طور کلى قوانین در مملکت ما به موقعش انجام نمی‌شود یا اصلًا انجام نمی‌شود یا اگر گاهى هم انجام شده به موقع نیست ما الان در یک بحرانى هستیم و مأمورین دولت هم به منظور پرکردن جیبشان با کمال شدت به مردم فشار می‌آورند که قانون را اجرا کنند آن هم در این موقع که موقع آبیارى است بنده تذکراتى در این مورد دادم و آقاى گنجه هم در جلسه گذشته به عنوان اعتراض به بیانات بنده توضیحاتى دادند حالا که آقاى وزیر دارایی و آقاى وزیر کشاورزى در اینجا تشریف دارند مجبورم دو مرتبه توضیح بدهم، بنگاه آبیارى کل کشور که تحت نظر یک مهندس اداره می‌شود 75 نفر... (فولادوند- به آقای رئیس اهانت نکنید) عیب ندارد صحبت می‌کنم اما آقاى رئیس هم اعتراضى ندارند، آقاى گنجه این طور خیال کردند که من قصد اسائه ادبى به طبقه فاضله کشور و مهندسین دارم و به عنوان دلسوزى از آن‌ها فرمودند که چون یک عده‌اى می‌خواهند سفیدرود را تیول خودشان بکنند حاضر نیستند که بنگاه آبیارى دخالت بکند باید با حضور دولت و نمایندگان محترم مجلس عرض کنم که گیلانى بردبار وصبور و گیلانى میهن‌پرست و شاهدوست که در طى دوران منحوس جنگ و بلواى شمال و غائله آذربایجان و غوغاى ماجراجویانى که جز تجزیه مملکت و عتبه بوسى بیگانگان نظرى نداشتند در کمال شهامت پنج سال تمام مبارزه کرد مبارزات جوانمردانه و سرسخت خویش را علیه خائنین ادامه دادند و هنوز هم به ادامه مبارزات خویش مفتخر و مباهى به این قسمت هستند و در عین حال به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که صرفاً براى تسکین آمال و آلام عده‌ای که می‌خواهند بروند به مردم گیلان به عنوان نمایندگى مجلس تحمیل بشوند و از یکى از شهرستان‌های تابع آن انتخاب گردند و همچنین عده ننگین دیگرى که جزء اعمال نظر سیاسى خویش و تجدید بساط گذشته نظر دیگرى ندارند و دوباره می‌خواهند با رعیت بیچاره گیلانى تماس گرفته و به زور آب او را منقاد نظریه‌های پلید خود سازند و همچنین تنى چند که براى منافعى که در پل‌های جدیدالتأسیس پسیخان و جمعه بازار و منافع احتمالى دیگرى که به قول خودشان از مجراى حق‌الشرب همه ساله از طرف آبیاران براى انجام مخارج ضرورى دریافت می‌گردد براى پرکردن جیب خود با سرنوشت چند میلیون زارع گیلانى بازى نمایند، آرى گیلانى حق دارد سفیدرود را تیول خود کند (دکتر اعتبار- این ایما و اشاره را کنار بگذارید و صریح بگویید) اجازه بفرمایید موقعش می‌رسد و می‌گویم زیرا سرنوشت گیلان عزیز بستگى تام و تمامى به سرنوشت سفیدرود دارد و آنهایی که میل مداخله غیر مشروع براى پرکردن جیب خود دارند باید بدانند که جز با مشت و چماغ رعایاى گیلانى چیز دیگرى روبرو نخواهند شد ولى در عین حال باید بگویم که ما مردمى سرپیچ نیستیم گیلانى دولت خواه و مملکت پرست و شاهدوست است گیلانى مطیع و منقاد قانون است ولى ای کاش نماینده محترمى که اعتراض فرمودند گزارش استاندار محل را که هم اکنون براى حل و فصل مداخلات نامشروع بنگاه آبیارى رسیده و مدتى اداره آبیارى به نظر وزیر کشاورزى نرسانده می‌خواندند و آن وقت این حرف‌ها را می‌زدند به هرحال آقاى وزیر کشاورزى اینجا تشریف دارند و بنده از حسن‌نیت و حسن ظنشان بسیار متشکرم براى این که مکرر شرفیاب شدم خدمتشان (تمام نمایندگان گیلان) دستور دادند ولى متأسفانه دستور ایشان را اجرا نکردند و آخرالامر مجبور شدند خودشان تلگراف کنند به استاندار و من استدعا می‌کنم از حضور مبارکشان که به این جریان خاتمه بدهند. ما چه می‌گوییم آقا.؟ الان که بحبوحه کار است الان که بعضى قسمت‌های گیلان به وجین کردن هم رسیده الان که دو ماه است از مدت آبیارى گذشته و آبیارها تعیین شده‌اند مجارى تنقیه شده است بیکارى‌ها از طرف رعایا شده است تازه این آقایانى که از طهران می‌خواهند بروند آن‌ها نمی‌دانند که سفیدرود چند نهر اصلى دارد چند رودخانه اصلى دارد و چندین شعبات فرعى دارد آب از کجاها می‌آید و کجاها را مشروب می‌کند و از کجا سرچشمه می‌گیرد الان در این فصلى که رعیت تا زانو توى گل است و دارد و جین دوم را می‌کند و تا آخر خرداد یک نوبت دیگر آب باید برسد چه جور آقا ما اجازه بدهیم مداخله کنند (یکى از نمایندگان- فوق‌العاده می‌خواهند) فوق‌العاده شان را ما حاضریم بدهیم حالا که آقاى وزیر کشاورزى تشریف دارند گزارش آقاى استاندار را که براى ایشان فرستاده‌اند مقتضى هست آن گزارش را بیاورند خدمتشان و آن گزارش را ایشان موضوع حل و فصل قرار بدهند براى سال آینده که اگر دولت بخواهد مأمورینى بفرستد آنجا و مداخله بکنند با این اوضاع و احوال وضعیت را بدتر می‌کند متأسفانه عادت دولت‌های ما بر این جارى بوده که همیشه وقتى سر وقت مردم بروند که بحران کار شروع شده باشد متأسفانه آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند و باید بگویم که یک موضوعى که در محل گرفتارى دارند موضوع صیادى است (امامى- شما صیادید؟)

+++

در مدت گذشته اختلافاتى بین کمپانى شیلات و صیادان آزاد پیش آمد و چند سال است که این اختلافات ادامه پیدا کرده سال گذشته در نتیجه مجاهدت نمایندگان محترم گیلان و دوندگی‌های خود بنده و همچنین مأمورین دولت موفق شدیم یک آئین‌نامه‌ای تنظیم کنیم که تا اندازه‌ای حل و فصل کند دعاوى صیادان آزاد و کمپانى شیلات را این آئین‌نامه براى مدت سه سال پیش‌بینى شده بود بنده به جانب آقاى عدل هم عرض کردم به جانب آقاى وزیر دارایی هم عرض کردم متأسفانه وقتى دولت گذشته رفت و جایش را به دولت حاضر داد مدت این آئین‌نامه را یکسال آوردند پائین تا اول مهرماه وقتى این آئین‌نامه دست ما رسید که چهار ماه از مدت صید گذشته بود تمامى مردمى که شغلشان صیادى است مشغول صید بودند در این موقع آئین‌نامه رسید حالا باید مأمورین دولت به کمپانی شیلات مراجعه بکنند و آب‌های ممنوع را علامت‌گذارى بکنند و در نتیجه باز یک کشمکش‌هایی ایجاد شد که بنده باید از آن رئیس بندر که واقعاً یک جوان بسیار شریف و وطن‌پرستى است آقاى مهندس اشرفى بسیار بسیار سپاسگذارى بکنم به آقای وزیر راه هم تذکر دادم که باید از این جوان قدردانى بشود ولى متأسفانه توجهى نکردند به عرایض بنده در منت‌های شهامت و وطن‌پرستى وظایفش را انجام داد و این آئین‌نامه براى ما خیلى مفید است الان هم عرض کردم آقایان هم عده زیادى تقاضا کرده‌اند که این آئین‌نامه تمدید بشود یا اگر سه سال نمی‌شود براى مدت یک سال چون تمام کارهاى صیادى لااقل چهار ماه طول دارد تا نقاط ممنوعه را تعیین بکند در آن نقاط علامت گذارى بکنند تا این کار درست بشود لااقل چهار ماه وقت لازم دارد و این آئین‌نامه مدتش موقعى تمام می‌شود که اول مهر ماه است و یک عده زیادى گرسنه هستند و گرفتارى دارند در بندر پهلوى این است که استدعا می‌کنم دستور بفرمایید این آئین‌نامه را براى مدت یک سال لااقل تمدید بکنند و دستور بدهند به مأمورین محلى که تکلیف صیادان را معلوم بکنند که در کجا باید صید بکنند و نقاط ممنوعه کدام است عجب این است که گفتند در نقاط ممنوعه باید علامت‌‌گذارى بشود علامت‌گذارى چوب لازم دارد باید مناقصه بگذارند و هر چه وزارت راه داد زد و فریاد کرد که آقا به من اعتبار بدهید که چوب بخرم براى علامت گذاشتن تا بالاخره یک روز خود صیادان دور هم جمع شدند و با آن فقر شدیدى که در بندر پهلوى است مقدار زیادى چوب خریدند و چوب را بردند و گذاشتند الان هم اداره بندر یک گرفتاری‌هایی دارد براى پلیس دریایی یعنى براى گرفتن پلیس دریایی و همچنین براى چوب‌ها و سایر چیزهاى دیگر متأسفانه بنده مراجعه کردم می‌گویند باید وزارت دارایی بدهد در بودجه وزارت راه منظور شده است و با این که چند سال است که این گرفتاری‌ها در بندر پهلوى هست می‌گویند باید وزارت دارایی از درآمد امتیازات بدهد بنده به وزارت دارایی مراجعه کردم می‌بینم می‌گویند ما همچو تکلیفى نداریم باز اول مهر که می‌شود رئیس اداره بندر و کمپانى شیلات باید شکایت بکنند که آقا قاچاقچى هست این‌ها هم می‌گویند که ما وسیله نداریم که قاچاقچى را رد کنیم اینرا بنده خواستم از آقاى عدل چون ایشان در آن وقت به من لطفى فرمودند و این آئین‌نامه را گذراندند این دفعه هم یک لطفى بفرمایند و این آئین‌نامه را باز بگذرانند و یا تمدید کنند که اگر مدت سه سال نمی‌شود اقلًا مدتش را براى یک سال تمدید کنند و 6 ماه جلوتر هم اعلام بکنند که در ظرف این مدت 6 ماه مأمورین دیگر بتوانند در آنجا بکار مردم رسیدگى بکنند که در این فصل صید مردم گرسنه اقلًا بتوانند یک لقمه نانى تهیه کنند (نورالدین امامى- دولت بعد) براى ما فرقى ندارد چه دولت بعد بیاید چه دولت حاضر چون ما نظر دیگرى نداریم این کارها را دولت باید انجام بدهد ما با دولت کارى نداریم یک موضوعى را که می‌خواستم از آقایان وزرا استدعا بکنم موضوع نظام وظیفه است الان موقع کار رعایا است در حوزه بندر پهلوى رفته بودند نظام وظیفه بگیرند آن هم اعزام نمی‌کنند به سربازخانه یکعده اى آنجا رفته‌اند براى تعیین تکلیف آن عده‌ای که باید در مهرماه بروند الان تمام رعایا را از اطراف و اکناف می‌آورند به بندر پهلوى که همچون به طالش که به وضعیت آن‌ها رسیدگى کنند رعیت الان در میان مزرعه است و دارد وجین می‌کند این رعیت بیچاره را با چند سرعائله بدبختش که براى تمام مردم ایران آذوقه تهیه می‌کند سرباز و ژاندارم می‌رود بالاى سرش اگر پول دارد می‌تواند از سر خودش رفع کند و اگر ندارد و نمی‌تواند باید از دو فرسخى چهار فرسخى 5 فرسخى بیاید به بندر پهلوى یا شفارود در آنجا به وضعیتش رسیدگى بشود یک تلگرافی کردند که تا مهرماه دولت به آنها مهلت بدهد به رعایا مهلت بدهد این هم کارى ندارد اگر در خود شهرش کسى هست که باید نظام وظیفه ببرند بسیار خوب اما حوزه بندر پهلوى مثل آبکنار و کپور‌چال دهستان تولم و شیله سر و توابع و همچنین در طوالش که الان رعیت کار دارد تلگراف کرده‌اند که نظام وظیفه به آنها مهلت بدهد تا مهر ماه مهلت بدهد البته این‌ها با کمال افتخار حاضرند براى انجام خدمت ولى دولت تا مهر به آنها اجازه بدهد با کمال افتخار می‌روند و خدمت می‌کنند و استدعا می‌کنم این را دولت دستور بدهد به اداره نظام وظیفه که توجه بفرمایند. یکى دیگر موضوع برنج مردم گیلان است که بنده در جلسه گذشته هم تذکرى دادم و امروز هم می‌خواهم خدمتتان عرض کنم شنیده‌ام که آقاى وزیر دارایی اعلان کرده است و برنج‌های دولت را در شمال به مزایده گذاشته است بنده آقا عرض کردم مردم گیلان و مازندران سالى ده میلیون پول می‌دهند براى تأمین نان مردم و ما سهمى از این نان نداریم‏. (صفوى- آقاى ابوالمکارم سؤال بفرمایید حالا یک دوازدهم است) جنابعالى می‌دانید که در مورد بودجه نماینده هر حرفیرا دارد می‌تواند بزند و الان بوشهر هم قحطى است آقا. آقاى وزیر دارایی خوب ما مردم گیلان و مازندران این ده میلیون تومان را که می‌دهیم ما هم ذى سهمیم این ده میلیون تومان براى این است که اگر یک روزى مأمورین دولت سهل انگارى کردند و برنج به طور قاچاق رفت از شمال به جنوب چنانکه الان آذوقه ما را از دستمان گرفتند و بردند اقلًا دولت وضع ما را هم یک مدتى تأمین بکند از این پول. بنده عرض کردم برنج‌هایی را که مردم دارند بخرند و با یک ضررى بفروشند بعد از یک سال براى ما پانصد هزار تومان خرج بکند متأسفانه آقاى وزیر دارایی این‌ها را به مزایده گذاشتند بنده تقاضا می‌کنم دستور بفرمایید مقدار زیادى برنج که در گیلان است این‌ها را بخرند براى رعیت الان رعیت بى‌برنح است این را بخرید از مردم آنجا و کیلویی 5 قران بفروشید معذلک باز کسى به حرف ما گوش نداد. یکى دیگر موضوع بانک کشاورزى است بانک کشاورزى آقا قمارخانه شده است این در مذهب ما حرام است آخر بانکى که بخواهد با پول قمار مردم را اداره بکند می‌خواهم صد سال نباشد چون تمام مردم طبقه سوم و بدبخت مملکت را بدبخت‌تر می‌کند، کدام یک از طبقات اول می‌روند بلیط بخرند؟ مردم طبقه سوم براى یک منافع موهوم از حلقشان و دلقشان می‌زنند می‌روند بلیط می‌خرند بعد هم نمی‌افتد و این بساط هر ماهه هست، ما هرچه داد می‌کنیم که یک بانک براى بندر پهلوى بسازید به گوش کسى نمی‌رود (بهادرى- براى آذربایجان هم نمی‌دهند)، این در اخلاق عمومى مردم تأثیر دارد و مردم را بى‌ایمان‌تر می‌کند مردم را جری‌تر می‌کند فساد اخلاق را شیوع می‌دهد بعد اکمل (صحیح است) استدعا می‌کنم اگر می‌خواهند پول بدهند اگر می‌خواهند قرض کنند بروند سرمایه اصلى بانک را زیاد کنند یا این که درش را به بندند قمار‌بازى یعنى چه، یکى دیگر آقا موضوع مدارس بهداشت است دانشگاه طب‏ (این را توجه بفرمایید) در سال 2 هزار نفر شاگرد می‌آیند و متأسفانه صد یا صد و پنجاه نفر شاگرد بیشتر قبول نمی‌کنند بنده مکرر به آقاى وزیر بهدارى عرض کردم که آقا یک مدرسه بهداشت براى گیلان تهیه کنید آن شاگردى که 12 سال زحمت می‌کشد حاضر نیست بیاید در دهات زندگى کند این جورى نمی‌شود مگر این که یک قانونى بگذرانید تصور نشود که بنده خداى نکرده می‌خواهم یک حمله‌ای به تحصیلکرده‌ها بکنم ولى آقایانرا با گذراندن این قانون یکقدرى محدود بکنند در شهرها کارى نداشته باشند واقعاً بروند در دهات حالا که این کار نمی‌شود و این‌ها هم نمی‌خواهند بروند اقلًا این مدارس را در اینجاها تعمیم بدهید این مدرسه بهداشت را تأسیس بکنید که این‌ها سه سال درس بخوانند و بعد بروند سر کارشان، ما الان یک بهداری‌هایی داریم که این‌ها در مدرسه بهداشت مشهد تحصیل کرده‌اند (نبوى- بسیار خوبند) بسیار خوب هم انجام وظیفه می‌کنند ما هم از آن‌ها راضى هستیم استدعا می‌کنم براى گیلان هم یک همچو مدرسه‌ای تأسیس بفرمایید و بنده مدت‌ها است عرض می‌کنم یک همچو مدرسه‌ای تأسیس کنند البته اگر دولت می‌تواند یک دانشگاه طبى در گیلان تأسیس کند براى این که گیلان جمعیتش زیاد است فعالیت اقتصادى مردم گیلان از همه جا زیادتر است مالیاتى که مردم گیلان می‌دهند از همه جاى ایران زیادتر است باید آمارها را نگاه کنید تا صدق عرایض بنده معلوم شود اما متأسفانه رنجورتر بیمارتر و بیچاره‌تر و بدبخت‌تر از تمام استان‌ها مردم

+++

 گیلانى هستند (صحیح است) در تمام رعایاى گیلان یک نفر نیست که مالاریا نداشته باشد اما در سراسر گیلان خداى من شاهد است که خدا مرگ این مردم را خبر ندارد باور بکنید که مرگ این رعایاى بدبخت را خدا خبر ندارد (حاذقى- سلب علم از خدا نکنید) (بهادرى- خدا خبر دارد آقاى دماوندى شما از خدا بى‌خبرید) یکى هم آقا موضوع ساختمان‌های مدارس بندر پهلوى است مدت‌ها است بنده غرض می‌کنم براى ساختمان مدارس در دهات هى بنده را از این شاخ به آن شاخ می‌پرانند و به اصطلاح پى نخود سیاه می‌فرستند وزارت فرهنگ می‌گوید باید بروى اداره ساختمان، اداره ساختمان وزارت دارایی می‌گوید باید به روى وزارت فرهنگ آخر با این همه مالیات که ما می‌دهیم باید یک اعتبارى به ما بدهند براى ساختمان مدارس این بدبخت رعیتى که به شما برنج می‌دهد به شما مالیات می‌دهد به شما کشک می‌دهد پشم می‌دهد پنیر می‌دهد براى مملکت این رعیت نباید بچه‌اش برود مدرسه؟! (آشتیانى‌زاده- مرکزیت غلط) من استدعا می‌کنم آقا سیصد هزار تومان وزارت دارایی از هر محلى که می‌شود بدهد براى ساختمان شش باب مدرسه در حوزه بندر پهلوى یکى هم موضوع بهدارى غازیان است آقاى وزیر دارایی بنده مدت شش ماه دوندگى کردم تا شهردارى بندر پهلوى را حاضر کردم که پولى بدهد از بابت یک بیمارستان 5 تختخوابى در غازیان متأسفانه دکترى که به آنجا فرستاده شده است ایشان روزى یک ساعت می‌آیند و بقیه‌اش را می‌روند و مردم شکایت داشتند از ایشان و از طرف آقاى رئیس بهدارى آنجا توجهى شد و خیال کرد که بودجه بهدارى آنجا حذف شده است و تمام اثاثیه آنجا را حمل کردند به بندر پهلوى و بنده مجبور شدم از اینجا یک تلگراف حضورى بکنم دویست سیصد تومان خرج کردم تا به آنها حالى کردم که وزارت کشور این بودجه را حذف نکرده حالا فردا پس فردا این تختخواب‌ها و بساط را برمی‌گردانند به غازیان استدعا می‌کنم آقا راجع به این موضوع یک فکرى بکنید (صحیح است- احسنت) بنده دیگر عرضى ندارم.

نائب رئیس- سه فقره پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکره کافى است وارد شور مواد شویم- حاذقى.

نائب رئیس- آقاى حاذقى.

حاذقى- من به فرد فرد آقایان نمایندگان محترم احترام می‌گذارم نه تنها به خود آقایان، به فرد فرد موکلین آقایان احترام می‌گذارم و خودم را در مقام اخلاق از همه کوچک‌تر می‌دانم ولى متأسفانه گاهى متأسف می‌شوم که اینجا هفتاد هشتاد نفر آقایان نشسته‌اند در جلسه یک نفر از آقایان بدون توجه و اعتنا که یک ناطقى نطق می‌کند و هفتاد و چند نفر هم گوش می‌دهند از جلسه خارج می‌شوند و جلسه را از کار می‌اندازند اینست که بنده با کمال سختى اخلاقى است که گاهى به خودم هموار می‌کنم و می‌گویم که آقایان توجه بفرمایند به تابلو و البته یکى از آقایان به بنده یک تذکرى فرمودند البته جمله‌ای را که خارج از ادب بود و بنده جواب دادم حالا اگر نسبت به آن شخص محترم عصبانى شدم ولى باز تکرار می‌کنم که آقایان رعایت اهمیت وظیفه سنگینى را که ما به عهده داریم در برابر این 15 میلیون مردم فقیر گرسنه بینوا این را از نظر دور نداشته باشند اگر مجلس ختم تشکیل می‌شود من معتقدم براى خاطر این 15 میلیون مردم نیمه جان از رفتن آنجا خوددارى کنند و از طبقه اعیان و اشراف خواهش می‌کنم جلسه ختم را روزى تعیین نکنند که نمایندگان مجبور شوند از اینجا تشریف ببرند و الان ملاحظه می‌‌فرمایید اگر چنانچه این ماده واحده امروز تصویب نشود همان طور که تذکر فرمودند مقام ریاست روز یکشنبه هم مواجه با تعطیل سیزده رجب خواهد بود بنابراین توجه بفرمایید و مجلس را از اکثریت نیندازید و اجازه بدهید این ماده واحده تصویب شود و آن وقت با وجدان راحت از این مجلس بیرون برویم (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- بنده مخالفتم با کفایت مذاکرات براى این است که مهم‌ترین کار مجلس شوراى ملى کار بودجه است که دولت و کمیسیون بودجه همیشه می‌گذارند آخر ماه که شد یک ماده واحده می‌آورند اینجا ما نباید این اصل سوم یک دوازدهم را در این کشور معمول بکنیم و رشته امور مالى از دستمان در برود و به عنوان این که وقت نیست نگذارند مسائل اساسى که راجع به مردم است مطرح بشود اگر ما فکر کارمندان دولت باید باشیم و حتماً هم باید باشیم فکر تمام مردم و جامعه هم باید باشیم در تحت فشار این بود وجه گرانى هزینه یومیه زندگى طاقت‌فرسا که واقعاً غیر قابل تحمل شده است آقایان اجازه بدهید موافقین و مخالفین در این باب صحبت خودشان را در اساس بودجه بکنند و بنده استدعا می‌کنم که آقایان از متن بودجه خارج نشوند و مسائل اساسى راجع به بودجه را بگویند و اگر بنا باشد جلسه فوق‌العاده هم تشکیل می‌دهیم فردا هم می‌آییم روز شنبه هم می‌آییم تا کار مردم بگذرد و یک روز تأخیر هم انقدر اهمیت ندارد زیرا بالاخره ملت ایران هم یک حقى دارد و نمایندگان هم نباید حقوقشان تضییع بشود و بیفتد دست کمیسیون بودجه و دولت این که نمی‌شود.

رضوى- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

رضوى- عرض کنم آقا ماده 110 نظامنامه مقرر می‌دارد به این که موضوعاتی که مطرح است در پیرامون همان بحث شود (صحیح است) البته در مورد برنامه دولت و بودجه اساسى مملکت می‌توان همه گونه مطلبى را گفت ولى لایحه یک دوازدهم را تطبیق کار بودجه با آن کردن و هر مطلبى راجع به هر گوشه و کنارى گفتن این از فلسفه کار خارج است دولت آمده لایحه بودجه را داده است به کمیسیون بودجه، کمیسیون البته رسیدگى و وقت بیشترى لازم داشته و در مقدمه این لایحه هم به عرض مجلس رسانده و از براى ضرورت کار گفته است که یک دوازدهم در این ماه داده شود آن وقت در این یک دوازدهم موضوعات اصلى که هنوز حل نشده است و بر فرض که گفته شود چون بودجه هنوز به یک نتیجه قطعى نرسیده کمیسیون جواب کافى نخواهد داشت در این صورت هم وقت مجلس ضایع می‌شود و هم بالاخره تصویب لایحه به تأخیر می‌افتد تعلل و قصورى هم که از دولت نیست زیرا هر روز دولت براى این که بیاید جواب بدهد حاضر است این است که خواهش می‌کنم رعایت ماده 110 را که خارج شدن از موضوع باشد مقام ریاست هم همیشه نصب‌العین بفرمایند.

نائب رئیس- از آقایان تقاضا می‌کنم چون موضوع یک دوازدهم بودجه مطرح است و احتیاج خواهیم داشت که رأى بگیریم خواهش می‌کنم که جلسه را ترک نفرمایید و اگر این دفعه مجلس از اکثریت بیفتد بنده جلسه را ترک خواهم کرد (احسنت) رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثراً برخاستند) تصویب شد، پیشنهاداتى که رسیده قرائت می‌شود دو تا سؤال هم رسیده یکى از آقاى عباس اسکندرى و یکى هم از آقاى محمد‌على مسعودى که ارسال می‌شود براى دولت حالا پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) چون 22 فقره پیشنهاد تا‌کنون رسیده و اگر مجلس بخواهد براى هر یک دوازدهم چند روز صرف وقت نماید لذا پیشنهاد می‌کنم آقایان پیشنهادات خود را پس گرفته به کمیسیون بودجه بفرستند که در موقع طرح بودجه پیشنهادات مورد بررسى قرار گیرد. فولادوند.

یک نفر از نمایندگان- این قابل نیست آقا.

حاذقى- سلب حق از نمایندگان که نمی‌شود کرد.

فولادوند- بنده با این پیشنهادات یک دوازدهم مخالف هستم و آقایان نمایندگان و آقایان اعضاى کمیسیون بودجه دقت زیادترى بفرمایند که بودجه مملکت مطرح بشود حالا به اجبار و براى رفاه حال مستخدمین در آخر هر برج یک پیشنهاد یک دوازدهم به مجلس تقدیم می‌شود و ما امروز براى این بودجه یک دوازدهم 22 فقره پیشنهاد داریم که اگر بخواهیم این‌ها را مورد رسیدگى قرار بدهیم و پیشنهاد دهنده و موافق و مخالف در اطراف این دو فقره صحبت بکنند شاید باز هم 22 فقره پیشنهاد برسد به عقیده بنده چندین روز وقت مجلس گرفته می‌شود و بنده پیشنهاد کردم که اجازه بفرمایند این یک دوازدهم تصویب بشود و این پیشنهادات را ما بفرستیم به کمیسیون بودجه تا مورد رسیدگى قرار بدهند و هر نوع حک و اصلاحى لازم است در بودجه کل مملکت در نظر بگیرند و آخر برج براى طرح و تقدیم به مجلس بیاورند.

مکى- این اصلًا قابل طرح نیست.

نائب رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- پیشنهادهایی که یک نفر نماینده می‌تواند بدهد در حدود آئین‌نامه است اگر آئین‌نامه براى وکلا یک حقى قائل شده است به موجب پیشنهاد یک وکیل نمی‌توان این حق را از آن‌ها گرفت یکى از وظایف نماینده اینست که بحث و تحقیق در موضوعات بکند و هرچه به نظرش رسید به صورت پیشنهاد تقدیم بکند شاید مورد توجه آقایان واقع شد و تصویب کردند بنابراین پیشنهاد آقاى فولادوند به نظر بنده اصلًا قابل طرح نبود و نمی‌شود مانع شد که وکلا

+++

پیشنهاد ندهند و حرف نزنند این از وظایف آن‌ها است و حتماً می‌توانند پیشنهاد بدهند.

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى اخطار نظامنامه‌ای دارید؟ بفرمایید.

دکتر معظمى- اخطار نظامنامه‌ای بنده از دو جهت است یک جهتش را آقاى نبوى فرمودند که نبایستى سلب حق از وکیل بشود یکى هم این که پیشنهادها باید به ردیف خوانده شود ایشان در پیشنهادشان نوشته‌اند که تا کنون 22 فقره پیشنهاد رسیده است (فولادوند- آقاى دکتر این را هم بفرمایید مطابق کدام ماده اخطار می‌کنید) مطابق ماده‌ای که هر وکیلى می‌تواند راجع به هر موضوعى پیشنهاد یا تبصره اضافه کند اگر که 22 فقره پیشنهاد رسیده بود پیشنهاد ایشان بایستى بیست و سومى باشد و به ردیف خوانده شود.

نائب رئیس- آقاى مخبر فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

مخبر- اجازه بفرمایید بنده بسیار متأسفم که تابحال هر دفعه اینجا آمده‌ام و صحبت کرده‌ام براى دفاع از یک دوازدهم و 2 دوازدهم و 3 دوازدهم بوده ولى امیدوارم که این دفعه که خدمت آقایان می‌رسم براى دفاع از بودجه کشور باشد آقایان در ضمن بیاناتشان یک اظهاراتى کردند که مثل اینست که کمیسیون بودجه وظایفش را انجام نداده و حتى عنوان دیکتاتور هم به کمیسیون بودجه دادند بنده خواستم عرض کنم که این طور نیست از روزى که این کمیسیون بودجه انتخاب شده تا‌کنون دو بودجه به این مجلس آمده است یکى بودجه سال 25 و 26 بود و یکى هم بودجه سال 27 و این دو بودجه از یک جهت هیچ شباهتى به بودجه‌هایی که تا آن تاریخ به مجلس آمده نداشته است و آن این است که عایداتى در این دو بودجه پیش‌بینى شده بود که ملاک قانونى نداشته وقتى که بودجه سال 25 و 26 مطرح شد در آن بودجه یک عایداتى بود که مبتنى بر تصویب‌نامه‌ بود و نه مجلس و نه کمیسیون بودجه هیچکدام حاضر نبودند عایداتى که مبتنى بر تصویب‌نامه‌ باشد قبول بکنند و از این جهت در آن تاریخ ما نتوانستیم راجع به اصل بودجه گزارشى بدهیم و به یک دوازدهم و دو دوازدهم اکتفا کردیم ولى براى این که به موضوع تصویب‌نامه‌ خاتمه داده شود و این موضوع حل بشود در ماده سه آن 3 دوازدهم که ما تصویب کردیم قید کردیم که دولت در ظرف یک ماه آن تصویب‌نامه‌‌هایی را که لازم نمی‌داند لغو بکند و آن تصویب‌نامه‌‌هایی را مفید می‌داند لوایح قانونى آن را تقدیم بکند دولت هم این کار را کرد و بودجه‌ای که آورد به مجلس بودجه‌ای نبود که متکى باشد به تصویب‌نامه‌ یعنى از درآمدهایی که تا آن روز متکى بودند به تصویب‌نامه‌ مستندشان لوایح دولت شد که به مجلس داده بود ولى در مجلس هنوز تصویب نشده بود وقتى که این بودجه در کمیسیون مطرح شد در آنجا این موضوع بحث شد و یک هفته حتى بیشتر در اطراف آن مذاکره به عمل آمد نظر کمیسیون بودجه این شد که روى پیشنهاد آقاى دکتر شفق بود که ما به کلیه عواید و مخارج، یعنى به بودجه رسیدگى بکنیم حتى به آن اقلامى که متکى به لوایح قانونى نیست و هنوز به تصویب مجلس نرسیده و آن را واگذار کنیم به خود مجلس که مجلس درباره آن نظر بدهد که این عوایدى که وصول می‌شود قانونى هست یا نیست البته دولت در کمیسیون بودجه اظهار کرد که وزیر دارایی مفصلًا در این خصوص توضیح دادند که عملى که دولت می‌کند عملى است قانونى ولى کمیسیون بودجه در این قسمت نمی‌توانست تصمیم بگیرد و روى این بود که رسیدگى به درآمد را ادامه دادیم ولى دو هفته بعد مجدداً به کمیسیون پیشنهادى رسید که ما این دو موضوع را از هم تفکیک بکنیم یعنى اول راجع به این درآمدهایی که مستندشان لوایح قانونى است پیشنهادى به مجلس بدهیم و تکلیف آن‌ها را روشن بکنیم و ببینیم نظر مجلس چیست و بعد از آن به اصل بودجه رسیدگى کنیم ملاحظه می‌فرمایند در ظرف یک ماه و یک هفته وقت کمیسیون به صحبت در اطراف کلیات صرف شد یک هفته حتى بیشتر راجع به همین مواد عایداتى بود که سابقاً طبق تصویب‌نامه‌ وصول می‌شد و حالا طبق لوایحى که دولت به مجلس داده و بعداً ما وقتى تصمیم گرفتیم که گزارش جداگانه به مجلس بدهیم براى این که این گزارش کامل باشد از وزارت دارایی توضیحاتى خواستیم که یک توضیحاتى بدهد وزارت دارایی هم توضیحاتى داد که وقتش نمی‌شد بفرستیم (صفوى- جلسات مسلسل و پشت سر هم تشکیل بدهید) حالا بعد انشاء الله تشکیل می‌دهیم و در نتیجه ما مجبور شدیم براى این که مخارج مملکت پرداخت شود و حقوق مستخدمین پرداخت شود یک دوازدهم پیشنهاد کنیم البته پس از این که آقایان این یکدوازدهم را تصویب کردند بنده قول می‌دهم و اطمینان می‌دهم که در ظرف ماه آتیه گزارش بودجه به مجلس تقدیم شود و حتى صحبت از این هم هست در این کمیسیون راجع به اصل بودجه و به همین مواد که مستندش لوایح قانونى است یک گزارشى به مجلس تقدیم بکنیم که مجلس هرچه زودتر فرصت داشته باشد راجع به بودجه کل مملکت رسیدگى بکند حالا خواستم از آقایان نمایندگان محترم خواهش بکنم که حالا اگر پیشنهاد آقاى فولادوند به اصطلاح قانونى نیست و مطابق نظامنامه نیست ولى بنده از آقایان خواهش می‌کنم که پیشنهادات خودشان را مسترد بکنند بلکه ما بتوانیم این یک دوازدهم را امروز تصویب بکنیم و امروز این پیشنهادات را بفرستند به کمیسیون که در ضمن رسیدگى به اصل بودجه پیشنهادات آقایان را هم مطالعه بکنیم و یقین داشته باشند که ما عملى می‌کنیم (مکى- این تقاضاى شما با پیشنهاد ایشان چه فرقى دارد آقا) این مطلب را هم خدمت آقایان عرض کنم این پیشنهادهایی که شده همه بجا و به مورد است بنده صورتش را گرفتم و خواندم و هر یک از این‌ها یک کار مهمى است که اگر تصویب بکنید عملى می‌شود ولى عجله هم نباید کرد، بنده فکر می‌کنم در یک لایحه و قانون یک دوازدهم ما نباید مطلبى که مربوط به کلیات فرهنگ و اجتماع و اقتصاد و تجارت و این‌ها است همه را ما در یک دوازدهم جا بدهیم، براى هر یک از این پیشنهادات یک مطالعه و دقت جداگانه‌ای لازم است و براى این که آقایان ما را در محظور نگذاشته باشند باید ما وقت داشته باشیم و فرصت داشته باشیم که این‌ها را رسیدگى کنیم و من استدعا می‌کنم که آقایان پیشنهادات خود را مسترد بدارند و این پیشنهادات هم به جا و هم به مورد است و یقین بدانند که اگر به کمیسیون بفرستند ما آنجا رسیدگى می‌کنیم و همه را عملى می‌کنیم.

نائب رئیس- آقاى فولادوند پیشنهادشان را مسترد فرمودند؟

فولادوند- بنده عرض می‌کنم چون تا‌کنون 26 فقره پیشنهاد رسیده معلوم می‌شود 26 نفر با نظر بنده مخالفند و بنده نمی‌توانم با نظر جماعت مخالفت بکنم این است که بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر راجى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود- تبصره- پزشکان و داروسازان و ماماها و دندان پزشکان و پزشکیارانى که در سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى مشغول انجام وظیفه هستند در صورتی که در تهران و حومه حداقل مدت سه سال خدمت متوالى بنمایند تمام مدت خدمت آنان با پرداخت کسور بازنشستگى جزء خدمات رسمى دولتى محسوب خواهد شد.

عباس اسکندرى- بنده مخالفم.

نائب رئیس- آقاى دکتر راجى.

دکتر راجى- البته آقایان می‌دانند که در دنیاى متمدن امروز در ممالکى مثل انگلستان و امریکا براى هر هزار نفرى یکنفر طبیب معین می‌کنند در ایران براى پانزده میلیون جمعیت ما 1500 الى 1900 نفر طبیب داریم اگر پزشکان مجاز را هم به حساب بیاوریم از این عده عده زیادیشان در مرکز مشغولند دستگاه وزارت بهدارى هم البته براى تشکیلات ادارى یک عده از این آقایان پزشکان را پشت میز نشین کرده عده دیگر هم حاضر نیستند با شرایط موجود و فعلى از مرکز بروند بیرون (دکتر طبا- شرایط را باید اصلاح کنند) وزارت بهدارى یک قانون استخدامى تهیه کرده که هنوز البته به مجلس نیاورده و اگر به مجلس بیاورد بنده یقین دارم که با مزایاى بیشترى که براى پزشکان فراهم خواهد شد قبول می‌کنند که به خارج بروند حالا بنده با اصل موضوع که چرا پزشک کم است و یک مقدارى از قصور هم از طرف دانشکده پزشکى هست کارى ندارم براى این که بنده خیال می‌کنم که براى سالى صد پزشک تهیه کردن حقیقت صرف این وقت و پول براى چنین دانشگاهى زیاد است و شاید با همین پول بشود صد پزشک را هر سال به اروپا یا امریکا فرستاد که تحصیل بکنند مقصود این است که پزشک کم است و پزشک‌ها حاضر نیستند به ولایت بروند. سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى با نداشتن تشکیلات عریض و طویل در تهران موفق شده است که در هر استان پنج درمانگاه بسازد و خوشبختانه نقاطى که براى این درمانگاه‌ها انتخاب شده اغلب نقاطى هستند که به هیچ وجه طبیب در آنجا نبوده و مردم رنگ دارو را ندیده‌اند (صحیح است) اگر این پیشنهادى که بنده کردم آقایان تصویب بفرمایند بنده خیال می‌کنم اولًا شامل سى پزشک بیشتر نخواهد بود براى این که سازمان بیست پزشک را بیشتر استخدام نکرده و این بیست پزشک می‌توانند بروند در نقاط بد آب و هوا مثل بنادر‌ جنوب مثل جزیره قشم و غیره (احسنت) و این استفاده‌ای را هم که می‌برند استفاده خیلى زیادى نخواهد بود و زیاد سربار دولت نخواهند شد

+++

مکی - پس وزارت بهداری چکار می‌کند آن را منحل بکنید و اسمش را بگذارید وزارت سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی

عباس اسکندری - بنده مخالفم

نایب رئیس -   عضو کمیسیون هستید؟ (عباس اسکندری - خیر) آقای مخبر

مخبر - بنده تصور می‌کنم که اگر این پیشنهاد را قبول بکنم و آقایان هم رای بدهند یک خدمت بزرگی شده است (صحیح است) برای این که در نقاط دورافتاده این کشور هنوز وزارت بهداری نتوانسته است یک طبیب بفرستد بنده حقیقتاً دو سال است که خودم سعی می‌کنم یک طبیب حاذق برای بندرعباس بفرستم ممکن نشد و فقط خواهشی که می‌خواستم از آقای دکتر راجی بکنم این است که یک اصلاحی در این پیشنهاد بکند و بگذارد 3 سال در نقاط بد آب و هوا و 5 سال در سایر نقاط به این ترتیب تصور می‌کنم همه آقایان موافقت بکنند

دکتر راجی - بنده این اصلاح را قبول می‌کنم

نایب رئیس -   آقای وزیر دارایی راجع به این تبصره نظری ندارید؟

وزیر دارایی - بنده نظری ندارم با این اصلاحی که آقای دکتر کردند بنده موافقم

نایب رئیس -   پیشنهاد آقای اسلامی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به عنوان تبصره به بودجه یک دوازدهم اضافه شود

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون آگهی‌های ادارات دولتی کما فی السابق به روزنامه‌های کشور داده شود و اداره کل تبلیغات مکلف است بدون تبعیض آگاهی‌های واصله را بین روزنامه‌ها برای چاپ توزیع و برای تعیین تکلیف این پیشنهاد نیز تقاضای رای با ورقه می‌نمایم.

رضوی شیرازی - این که رد شده است

نایب رئیس -   این همان پیشنهادی است که در جلسه گذشته رد شده است من اجازه نمی‌دهم

عباس اسلامی - یک چیزی اضافه شده است اجازه بدهید توضیح بدهم

نایب رئیس -   اگر بنا بشود پیشنهادات جلسه گذشته را هم در این جلسه تکرار بکنید که نمی‌شود.

اسلامی - اجازه بفرمایید. این اضافه دارد بنده توضیح می‌دهم

نایب رئیس -   پس مجدداً قرائت می‌شود و بعد شما توضیح بدهید. (پیشنهاد آقای اسلامی مجدداً به شرح فوق قرائت شد)

اسلامی - عرض کنم ما آمده‌ایم در این مجلس شورای ملی و در این چهار دیواری قرار داریم خیال می‌کنم که همه کارهایی که می‌کنیم واقعاً به نفع مملکت و تمام دستگاهی است که در چرخ و گردش است و حال آن که این طور نیست مجلس شورای ملی باید قوانینی وضع کند که به نفع تمام مردم از هر طبقه و از هر دسته باشد شما چرا نمی‌آیید پشت این تریبون قانون وضع کنید که نمایندگان مجلس حقوق نگیرند. آقای بنده روزنامه‌ام منتشر نمی‌شود و آن وقتی هم که منتشر می‌شد از آگهی‌های مازندران استفاده می‌کرد و یک آگهی تهران در آن‌ جا درج نمی‌شد شما نمی‌توانید این جا قانون وضع کنید و حق مسلم یک عده‌ای را که در تمام دنیا این حق را محترم می‌شمارند پایمال کنید این آگهی‌ها حق مسلم روزنامه‌ها است، روزنامه‌ها از کجا باید اداره شوند بنده تقاضا کردم که این رائی که آقایان نمایندگان می‌دهند با ورقه باشد تا معلوم شود که کدام یک از آقایان با روزنامه‌ها موافقند و کی مخالف است. اگر یک اشخاصی از روزنامه‌ها شکایت دارند بروند در محاکم شکایت بکنند اگر شماها یک عده‌ای هستید که از روزنامه‌ها گله دارید بروید در محکمه شکایت کنید چرا حقوق این‌ها را تضعیف می‌کنید اگر روزنامه‌ای به یک کسی فحش می‌دهد بروید در محکمه جنحه 13 که برای این کار معین شده است شکایت بکنید و تعقیب بکنید (بهادری - ما علاقه مندیم به روزنامه‌ها) بنده تقاضای رای با ورقه کردم برای این پیشنهاد که با ورقه رای بگیرند و استدعا می‌کنم آقایان موافقت کنند

نایب رئیس -   آقای دکتر بقایی مخالفید بفرمایید

دکتر بقایی - عرض کنم بنده اسم نوشته بودم که در بودجه صحبت کنم برای این که بیایم این جا شکایتی از کمیسیون بودجه بکنم برای این تلونی که در آراء خودشان نشان داده‌اند متاسفانه می‌بینم که مجلس شورای ملی هم می‌خواهد همین کار را بکند این یک موضوعی است که در جلسه قبل بحث شد و رای گرفته شد و تمام شد و بنده نمی‌فهمم هر روز که نمی‌شود یک موضوعی را پیشنهاد کرد (اسلامی - این فرق دارد آقای دکتر) هیچ فرقی نمی‌کند دولت پول زیادی ندارد این خرجی برای دولت ایجاد می‌کند به این جهت بنده مخالفم هر پولی که دولت بدهد (نورالدین امامی - حق مشروع مردم است) به علاوه این جا پیشنهاد خرج هم هست

نائب رئیس -  چون پنج امضاء ندارد رای با ورقه نمی‌شود گرفت رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اسلامی آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای بهادری قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود

تبصره - مودیان مالیات‌هایی که در دوره فتوت به موجب تصویب‌نامه‌ها برقرار و اکنون هم عمل می‌شود با تصویب لوایح جدید مالیات‌ها که فعلاً در مجلس شورای ملی مطرح است مشمول جرایم تخلف و خسارت دیرکرد نخواهد بود

نایب رئیس -   آقای بهادری

بهادری - پیشنهاد بنده توضیح زیادی ندارد مالیاتی که از مردم روی تصویب نامه‌ها اخذ می‌شود چون با تصویب نامه مالیات گرفتن برخلاف قانون است دیگر جریمه و خسارت دیرکرد و مطالبه نمودن کاملاً بی‌مورد می‌باشد (عباس اسکندری - اخطار نظامنامه‌ای دارم این مخالف قانون اساسی است مالیات نمی‌تواند بگیرد) منظورم این نیست که از مردم مالیات نگیرند البته باید مردم مالیات بدهند و آن هم مالیات قانونی چون قانون مالیات جدید در کمیسیون مطرح است تا تصویب این قانون مزاحم مودیان مالیاتی نشود

نایب رئیس -   آقای اسکندری اخطار دارید بفرمایید

عباس اسکندری - بنده می‌بینم بدبختی طوری گریبان این مملکت را گرفته است که آقایان نمایندگان از موقعیت خودشان برای حفظ قانون اساسی و قوانین موضوع مجلس شورای ملی مایوسند، کار به جایی می‌رسد که یک نفر نماینده می‌آید این جا پیشنهاد می‌کند که اگر دولتی، وزیری، عمل خلاف قانونی می‌کند مالیات خلاف قانون را بگیرد ولی همین قدر از ما جریمه دیرکرد نگیرید خاک بر سر مردم این مملکت شده است، حق ندارند بگیرند - این چه زندگی است آن وزیری که پول بی قاعده می‌گیرد آن وزیر را باید بفرستند قصر و لباس سه رنگ تنش بکنند (صحیح است - صحیح است) از این مملکت که دیگر چیزی باقی نمانده است پا شوید بروید خانه‌تان، پریروز آقای باتمانقلیچ هیئت دولت یک تصویب نامه‌ای به اسم عوارض شهرداری یک ماه قبل یک کار دیگر کردند در دوره فترت یک دولتی می‌آمد و مدعی بود که چون قانون نگذشته است که من تا یک مدت معینی نمی‌توانم انتخابات را انجام دهم یک کارهایی کرده است این عمل اگر خلاف قانون هم بود باز یک بهانه‌ای در دست داشتند که مجلس باز نبود امروز مجلس هست هر چیزی که می‌خواهید بیاورید به مجلس یا تصویب می‌شود یا رد می‌شود تا وقتی که مجلس تصویب نکرده حق ندارند بگیرید (صحیح است) بنده از آقایانی که می‌روند در هیئت وزرا پشت آن میز سبز می‌نشینند و به این مسند آن قدر علاقه دارند خواهش می‌کنم یک قدری ملاحظه این را بکنند که یک روزی حسابی هست و گریبان این‌ها را خواهند گرفت

نایب رئیس -   آقای اسکندری این اخطار نظامنامه‌ای نیست

اسکندری - ... این اخطار طبق اصل 18 قانون اساسی است و اصولاً پیشنهاد آقای بهادری قابل طرح نیست و هیچ قسم مالیاتی هیچ کس بدون تصویب مجلس شورای ملی نباید بگیرد (صحیح است) چه برسد که ما نمایندگان بیاییم از روی عجز و بیچارگی در این مجلس بگوییم که اگر یک کسی با خودسری عمل کرد و وزیری آمد گفت مالیاتی بگیرند از مردم ما فقط بیاییم خواهش کنیم که بگیرند فقط آن جرایم را نگیرند این خیلی بدبختی و کوچکی فکر است (صحیح است - صحیح است)

نایب رئیس -   آقای امیر تیمور

امیرتیمور - بنده خاطر محترم آقای بهادری را اطمینان می‌دهم که نظر ایشان تامین است و هیچ مالیاتی قبل از تصویب مجلس شورای ملی نباید اخذ کنند و نمی‌توانند اخذ کنند (می‌گیرند آقا) (امامی - پدر مردم را درآوردند) این پیشنهاد آقا وهن به قانون اساسی است برای آقا می‌خوانم اصل 94 قانون اساسی را هیچ قسم مالیاتی برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون اصل 99 غیر از موقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد و به هیچ عنوان چیزی از اهالی مطالبه نمی‌شود علاوه بر این دو اصل قانون اساسی اصول دیگری هم در بین قانون اساسی هست که صراحت دارد قبل از

+++

تصویب مجلس شورای ملى نمی‌توانند پولى به نام مالیات و غیر مالیات اخذ کنند و اگر اخذ کنند مستحق تعقیب و مجازات هستند براى مزید استحضار آقایان ماده 4 قانون محاسبات عمومى را می‌خوانم ماده 4 جز عوارض و مالیات‌های مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالى که امر به اخذ مالیات‌های غیر قانونى می‌دهد و اشخاص که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه می‌نمایند و کسانى که متصدى وصول آن شوند مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومى خواهند بود ماده 154 قانون مجازات عمومى هر یک از مستخدمین دولتى که مأمور اخذ مالى به نفع دولت برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه و مالى اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبى از 8 روز الى سه ماه و به تأدیه غرامتى معادل ضعف آنچه که گرفته است به صاحب آن رد نماید مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصى نیز که مأمور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشند مجرى خواهد شد ماده 28 قانون مجازات عمومى هر گاه یکى از وزرا یا مستخدمین دولتى در هر رتبه و مقامى که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه یال صدور متحدالمآل و اوامر کتبى دیگر و یا اعمال آن‌ها بدون امر کتبى مقامات مافوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجراى آن تبعیض کنند از خدمت دولتى دائماً منفصل خواهند شد با این صراحتى که قانون اساسى دارد و این مواد از قانون محاسبات عمومى و قانون مجازات دارد به هیچوجه من‌الوجوه نباید بدون قانون مالیاتى گرفته شده باشد من به آقای نجم‌الملک در سه ماه قبل عرض کردم که خلاف قانون است و حالا هم عرض می‌کنم که اگر رویه‌تان را تغییر ندهید من به موجب این قانون اساسى و به موجب این مواد قانون به شما اعلام جرم می‌کنم و شما را تعقیب می‌کنم به اعتقاد من عمل وزارت دارایی جرم است خلاف قانون است الان هم صریحاً پشت این تریبون به آقای نجم الملک اخطار می‌کنم اگر عمل خلاف قانونشانرا تا یک هفته دیگر لغو نکنند من به ایشان اعلام جرم خواهم کرد (صحیح است).

نائب رئیس- آقاى بهادرى.

بهادرى- مقصود بنده آقا فقط یک تذکرى بود که عرض کردم که دولت توجه بکند و الان هم یک تلگرافتی از آذربایجان شده و بنده مجبور بودم تذکر بدهم ولى حالا پس می‌گیرم.

رضوى- اگر می‌خواهید مالیات بگیرید این سر و صداها چیست یک لایحه‌ای بیاورید و مالیات بگیرید.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که کلیه اعتبارات ساختمانى و اثاثیه آموزشگاه‌ها را که اعتبار آن تأمین شده است در سال 1327 یک جا پرداخت نماید. صدرزاده.

نائب رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- بنده اصولًا با تصویب بودجه مملکتى به صورت 1 دوازدهم مخالف هستم و گذشته از این که روش مالى و اقتصادى مملکت همیشه در حال ابهام باقى می‌ماند اصولًا براى مجلس هم در خارج انعکاس خوبى ندارد و حداقل این است که تصور می‌کنم که ما در این مجلس یک وظیفه‌ای که مخصوص به مجلس هست دارا می‌باشیم مضافاً به این که یک قسمت از مخارج هم هست که به صورت اقساتى و ماهیانه نمی‌شود پرداخت مثل مخارج راه سازى و خرید اثاثیه براى آموزشگاه‌ها این‌ها باید در یک مواقع معینى دفعتاً واحده خریدارى شود که اگر بخواهند به طور اقساط و ماهیانه خریدارى کنند آن عملى که منظور هست انجام نمی‌گیرد و به علاوه در مورد ساختمان و راهسازى هم مقتضیات تسریع اجازه نمی‌دهد که عمل به طور مدام ادامه پیدا کند از این رو بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که این اعتبارى که در بودجه منظور شده است در قسمت ساختمان و اثاثیه تصویب بشود که یک جا پرداخت شود که منظور عملى گردد و تصور می‌کنم که مخبر محترم کمیسیون بودجه و جناب آقاى وزیر دارایی هم موافقت بفرمایند.

دکتر مصباح‌زاده- بنده به سهم خودم موافقم ولى جناب آقاى وزیر دارایی مخالفند.

وزیر دارایی- بنده عرضى دارم اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- بفرمایید.

وزیر دارایی- بنده آقا بارها اینجا راجع به بودجه و راجع به درآمد و راجع به هزینه و راجع به نظریات خودم بحث مفصل کردم و مطالب خودم را به عرض مجلس شوراى ملى رساندم و عرض کردم آقایان ما یک وقتى آمدیم که بعد از یک دوره فترت بود 20 ماه یا 22 ماه هرچه بود یک تصویب‌نامه‌هایی صادر کرده بودند براى درآمد و یک تصویب‌نامه‌‌هایی صادر کرده بودند براى هزینه ما در همان جلساتى که در کمیسیون بودجه با آقایان نمایندگان عضو کمیسیون تماس گرفتیم خود بنده بهشان عرض کردم آقایان ما الان صبح 3 دوازدهم آخر سال 1326 را می‌کنیم این 3 دوازدهم روى یک درآمدهایی تنظیم شده دو قسمتش مطابق قانون است و یک قسمت آن مطابق تصویب‌نامه‌ بنده به عنوان یک نفر وزیر دارایی حاضرم تمام آن تصویب‌نامه‌‌ها را ملغى کنم هم تصویب‌نامه‌هاى هزینه را و هم تصویب‌نامه‌هاى درآمد را و بنده بودجه را همان طور تنظیم می‌کنم بهتان می‌دهم البته بودجه 400 میلیون بشود روى 400 میلیون تنظیم می‌کنم سیصد میلیون بشود روى سیصد میلیون تنظیم می‌کنم مکرر در جلسات کمیسیون بودجه روى این مطلب صحبت کردیم بحث کردیم تبادل نظر کردیم و تمام آقایان موافقت کردند که این کار عملى نیست براى این که یک پول‌هایی تصویب شده براى بهداشت براى تعلیمات عمومى براى ساختمان‌ها براى تصویب‌نامه‌هایی که راجع به اضافات و ترفیعات مستخدمین تصویب شده گفتند این عملى نیست چطور این کار را بکنیم گفتم بیایید آن قانون مالیات بر درآمد را که در زمان دکتر میلسپو تصویب شده که صدى هشتاد بگیرند بنده می‌گویم صدى نود بگیرند از مردمانى که دارند و بنده متعهد می‌شوم که تمام عوارض را ملغى کنم عوارض قند را عوارض شکر را عوارض نفت را الان پشت این تریبون هم عرض می‌کنم ولى آقایان قبول نکردند گفتند حالا ما اینجا نمی‌توانیم یک تصمیمى راجع به این موضوع بگیریم باید این را مطالعه کنیم جزئیات را ببینیم حالا ما باید سه دوازدهم را پیشنهاد کنیم تا تکلیف این کارها بعداً معین شود حالا بنده صحبت از خارج می‌کنم به آقایان نمایندگان بحثى ندارم (امیر تیمور- دروغ می‌گویند آقا این طور نیست) یک عده‌ای که مالیات املاک مزروعى نمی‌دانند ناراضى می‌شدند بنده هم گفتم مالیات املاک مزروعى را ملغى کنید همان طورى که براى مالیات بر درآمد صدى هشتاد یا صدى صد تعیین شده آن را بگیرید مالیات املاک مزروعى را روى درآمدهاى دیگر بگذارید یک عده دیگر هم یک مالیات‌های دیگر نمی‌دانند مالیات زمین، مالیات خرید و فروش به بنده که بحثى نسیت بنده یک وزیر دارایی هستم مادامى که هستم تابع نظر مجلس شورای ملى می‌باشم تمام این بحث‌ها را کردیم پرداخت 3 دوازدهم با تصویب کمیسیون بودجه به این شرط تصویب شد که دولت تصویب نامه هایی که لازم می‌داند که ادامه داده بشود و تعقیب بشود لوایح او را در ظرف یک ماه به مجلس شورایملى تقدیم بکند ما هم دیدیم در ظرف یک  ماه که نمی‌شود مالیات‌ها را به هم زد یک مالیات سابق را لغو کرد براى خاطر این که از اراضى که خرید و فروش می‌شود یک مالیات جدیدى نمی‌شود وضع کرد مالیات املاک مزروعى که ادامه داشته است می‌گرفتند از سال 25 و 24 و به عقیده بنده هم بسیار مالیات بی‌جا و ناصحیحى است و ممکن است بعضى خورده مالکین را مستثنى بدارند معاف بکنند گفتند آقا وقت نداریم که این چیزها را حالا مطالعه بکنیم و به بینیم چه مالیاتى به منفعت مملکت است چه مالیاتى به ضرر مملکت است یک تبصره‌ای در بودجه، در لایحه بودجه 3 دوازدهم گذاشتند که دولت آن لوایحى را که لازم می‌داند بیاورد به مجلس تقدیم کند ما هم لوایح را تنظیم و در موعد مقرر دادیم به مجلس شورای ملى و در موعد مقرر هم در کمیسیون دارایی حاضر شدیم آن دفعه هم عرض کردم که کمیسیون قوانین دارایی مرتباً تشکیل می‌شد و یک قسمت از مواد آن لوایح هم از تصویب کمیسیون قوانین دارایی گذشته بنابراین بنده به عقیده خودم و به نظر خودم ما کار قانونى کردیم برخلاف عقیده آقاى امیر تیمور براى این که تصمیم مجلس شورای ملى را اجرا کردیم آنچه را که از مالیات‌ها لازم می‌دانستیم و به عقیده خودمان مقتضى می‌دانستیم که تصویب‌نامه‌ها به صورت قانون بیاید به مجلس براى تصویب این کار را هم کردیم و این مطلب را مکرر عرض کردم در موقع طرح بودجه 3 دوازدهم و یک دوازدهم عرض کردم که این کار با مجلس شورای ملى است رأى بگیرید اگر می‌خواهید این مالیات‌ها همه‌اش حذف بشود و به عقیده آقاى امیر تیمور مالیات‏ املاک مزروعى گرفته نشود بنده هیچ اهمیتى نمی‌دهم براى من چه اهمیتى دارد تغییر بکند می‌خواهید مالیات دیگرى وضع بکنید یک طرح قانونى بدهید به مجلس و آن مالیات را وضع کنید می‌خواهید تمام آن مالیات‌ها را لغو کنید و بودجه مملکت را بیاورید پائین بنده هم خیلى خوشوقت می‌شوم بنده هم هزینه را می‌آورم پائین و بودجه را همان طور تنظیم می‌کنم این آقا بحث ندارد پس از شور در کمیسیون بودجه این‌ها را تکرار فرمودند همین مواد را مکرر خواندند

+++

 بنده هم یک عرایضى به ایشان کردم گفتم آقا شما یک عضو کمیسیون بودجه هستید که سال‌ها هم در مجلس شوراى ملى بوده‌اید یک طرحى در کمیسیون بودجه بدهید بنده هم به سمت وزیر دارایی قبول می‌کنم مثلًا فرض بفرمایید مالیات از بنزین و نفت می‌گیرید براى چه می‌گیرید؟ یک قسمت صرف اسفالت جاده‌ها می‌شود (مکى- صرف اسفالت هم که نمی‌شود) خوب نمی‌شود بنده که متصدى اسفالت کارى نیستم (خنده نمایندگان) عرض کنم مالیات دیگرى وضع شده براى مخارج دیگر براى بودجه‌های مملکت مقایسه بفرمایید بودجه‌های 24 و 26 که پیشتان است یک لایحه مثلًا به مجلس آمده براى تعلیمات اجبارى یک لایحه دیگر آمده براى دانشگاه یا این که توى بودجه گذاشته‌اند این‌ها از کجا می‌آید بنده هیچ خاطرم نمی‌رود که آقاى رفیع راجع به یک موردى فرمودند که چه کار می‌کنی که این مخارج را پرداخت می‌کنی گفتم دعا می‌کنم همین طور دعا می‌خوانم و با دعا درآمد جمع‌آورى می‌کنم و همین طور این پیشنهاداتى که آقایان می‌فرمایند و یکى هم آقا فرمودند به این مخارج بعد هم پیشنهاد کردند که مخارج عمرانى یعنى ساختمانى و غیره به طریق یک دوازدهم پرداخت نشود یک دفعه اعتبارش داده شود براى ساختمان‌ها ضمناً در آن طرح نظرشان این بود که مال 1326 هم همین طور یعنى هر چه هم از 1326 مانده در 1327 داده شود بنده در خارج عرض کردم که 26 را قبول نمی‌کنم به جهت این که تبصره‌ای در این یک دوازدهم نیست که ما هر چه عایداتى در 26 داشتیم حتى آن جرایمى که آقا فرمودند آن جرایم را هم باید با شدت بگیریم براى این که یک تبصره آنجا گذاشته‌اند که ما هر چه آن جرایم و آن مالیات‌ها را بگیریم، باز زورکى تأمین می‌شود بنابراین حالا هم عرض می‌کنم همین طور که آقاى امیر تیمور فرمودند بنده هم عقیده دارم بنده هم ایمان دارم، ایمانم به مشروطیت و مجلس شورای ملى کمتر از ایشان نیست و عرض می‌کنم که آقا مالیات‌ها باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد ولى مجلس شوراى ملى باید رأى بدهد یک دفعه مجلس شوراى ملى رأى داده است که دولت در ظرف یک ماه باید تصویب‌نامه‌هایی را که لازم می‌داند به صورت لوایح قانونى تقدیم کند ما هم تقدیم کردیم و بنده هم عرض کردم عقیده‌ام این است که موافقت با آقا می‌کنم حالا بنده عرض می‌کنم که آقاى امیر تیمور یک طرحى تهیه بفرمایند که تمام مالیات‌ها را لغو بکنند آن وقت این یک دوازدهم را هم بنده متعهد می‌شوم که یک یک دوازدهمى درست بکنم که مطابق آن مالیات‌ها باشد والّا این یک دوازدهم را تصویب بکنید و این پیشنهاداتى هم که آقایان می‌دهند تصویب بکنند بنده وزیر دارایی باشم یا یک شخص دیگرى از کجا این پرداخت‌ها را بکند بنده هیچ یک از این طرح‌هایی که به من نشان داده‌اند که همه یا راجع به ازدیاد مخارج است یا راجع به درآمد یک آقایی یک پیشنهادى می‌کند یک طرحى می‌دهد که خرج اضافه بکنیم یک آقاى نماینده دیگرى یک پیشنهادى می‌کند که عایداتى را کسر کنید، بنده هیچ کدامش را قبول نمی‌کنم و با هیچ کدام موافق نیستم مگر این که اول این تصمیم را بگیرید که آیا مالیات‌ها باید مطابق لایحه‌ای که به مجلس شورای ملى تقدیم شده وصول بشود یا نه بعد از این که این رأى را دادید آن وقت می‌توانیم راجع به این پیشنهاد صحبت کنیم.

 امیر تیمور- بنده هم اجازه خواستم تمام اظهارات آقاى نجم را بنده تکذیب می‌کنم.

صادقى- بنده هم تکذیب می‌کنم.

وزیر دارایی- بنده هم تکذیب می‌کنم بنده آرزو دارم که از مالیات مملکت کسر شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- بنده که افتخار عضویت کمیسیون بودجه را دارم اظهارات آقاى وزیر دارایی را با تمام عقیده و خلوص تأیید می‌کنم (صحیح است، احسنت) ما فقط یک اشکال داشتیم مربوط بود به تبصره سه سه دوازدهم، نمایندگان مجلس و اعضاى کمیسیون بودجه مواجه شدند با یک عده تصویب‌نامه‌‌ها که این تصویب‌نامه‌ها به تصدیق همه بدیهى است گفتن ندارد جزء این که در دوره فترت گذشته شده بود و برخلاف قانون بود چیزى نیست (صحیح است) و باید بعد از انعقاد مجلس تصویب‌نامه‌ها از تصویب مجلس بگذرد (صحیح است) در این وحدت نظر است و هیچ نماینده‌ای مخالف با این نظر نیست، عرض می‌کردم که در باب تصویب‌نامه‌‌ها گمان می‌کنم یک نماینده هم در مجلس نباشد و حتماً نیست که بگوید آن تصویب‌نامه‌‌ها قانونى بود و باید همان طور باشد ولى در دوره فترت دوره گذشته ولو ایرادتی به آن دولت گذشته گرفته باشند مجبور بود چرخ‌های کشور را به راه بیندازد و به تشخیص خودش تصویب‌نامه‌‌هایی گذراند همین که مجلس شورای ملى منعقد شد مجلس حق طلق قانونش این بود که تصویب‌نامه‌‌ها را یا رد کند یا قبول کند ما هم مواجه شدیم در اول امر با این تصویب‌نامه‌‌ها، دولت در عین حال تصویب‌نامه‌‌هایی را که عمل شده بود در سابق نمی‌توانست در سابق و چنانچه فرمودند آنگاه به هم بزند وانگهى براى به هم زدن هم آخر یک نظرى می‌خواهد اشخاص مختلف بودند در این نظر بعضی‌ها می‌گفتند املاک مزروعى را نباید گرفت بعضی‌ها می‌گفتند عوارض را باید نگرفت بعضی‌ها می‌گفتند باید از طبقه اول مالیات گرفت و طبقه سوم آن‌ها را حتى‌الامکان در حدود عدالت اجتماعى از دادن مالیات‌های زیادى مصون داشت که بنده از روى ایمان طرفدار این عقیده هستم دولت نمی‌توانست در گیر و دار استیضاح در ظرف ده روز مداخله کند و تمام سیستمى که عمل شده بود به هم بزند و چون کمیسیون بودجه هم این گرفتارى را داشت ناچار این تبصره 3 را گذاشت آقایان استدعا می‌کنم اگر به این نکته توجه کنند بنده مرخص می‌شوم تبصره 3 می‌گوید دولت تا یک ماه باید تصویب‌نامه‌هایی را که خلاف قانون تشخیص داده است ملغى بکند یا باید اگر قبول کرده لایحه آن را بیاورد به مجلس اگر ما در آن مداخله داشتیم و تصویب‌نامه‌‌ها و آن‌ها را خلاف قانون تشخیص دادیم جایز می‌دانستیم بایستى کمیسیون بودجه و مجلس عمل صریحى بکند بگوید یک عده از این تصویب‌نامه‌‌ها را باید گرفت (صحیح است) مجلس آنگاه به یک دوازدهم و سه دوازدهم رأى داده است و به موجب این رأى مجلس اعلام کرده است که تصویب‌نامه‌هایی که در جریان است و از او اخذ حقوق و مالیات می‌شود با تصویب آن لوایحى که دولت داده است آن تصویب‌نامه‌ها قانونى است به موجب رأیی که خودش داده است بنده خودم تعجب می‌کنم بنده خودم داوطلب می‌شوم اگر چه مثل بعضى از آقایان در امور حقوقى وارد نیستم و مثل اغلب امور بیسوادم بنده شرط می‌بندم براى هر عملى که یا یک فرد غیر رسمى یا یک فرد دولتى بکند 25 ماده قانون اساسى را پشت سر هم اینجا بخوانم و او را از حق حیات هم محروم کنم با گفتن مطلق نمی‌شود آقا کافى نیست به خصوص نمایندگان مجلس باید وضع کشور و مشکلات دولت و مواجهه دولت را با یک عده زیادى تصویب‌نامه در نظر بگیرد. دیروز آقاى وزیر جنگ آنجا صحبت می‌کردند و می‌گفتند که یک روزى دولت مواجه می‌شود با یک وضع عجیبى نسبت به تمامیت مملکت و مجبور می‌شود یک دفعه دو لشگر سه لشگر تهیه کند و به یک نقطه کشور اعزام دارد براى این کار تصویب‌نامه لازم بود و بایستى عملى بشود همه کارها که موضوع جواز صادر کردن جو و گندم نیست آقا این عملیات شده حالا مجلس هم خودش اجازه داده است به دولت که بعضى از این تصویب‌نامه‌‌ها را که قبول دارد لایحه بیاورد لایحه را که آورده مجلس نمی‌خواست عرض می‌کنم که همان موقع رد می‌کرد (صحیح است) و اگر مجلس نمی‌خواست به 3 دوازدهم رأى نمی‌داد (صحیح است) ما با این رأى و این تبصره 3 به خودمان اجازه دادیم تا موقعی که این لوایح در مجلس تصویب نشده است این قسم تصویب‌نامه‌ها در عمل و در جریان باشد و دولت دست بسته بدون هیچ عملى نمی‌تواند زندگى سیاسى و اجتماعى خودش را ادامه بدهد این حقیقت مستند است و بنده شخصاً نسبت به حسن نظر آقاى وزیر دارایی عقیده دارم که ایشان به وظیفه‌شان‏عمل کرده‌اند (صحیح است)

امیر تیمور- بنده اجازه می‌خواهم.

نائب رئیس- یک مخالف صحبت کرد.

عباس اسکندرى- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نائب رئیس- طبق چه ماده‌ای؟

عباس اسکندرى- طبق ماده 109.

نائب رئیس- بفرمایید.

عباس اسکندرى- بنده خیلى خشنود شدم که جناب آقاى نجم یک مطلبى را اینجا بیان کردند و تا یک اندازه‌ای هم شاید حق داشتند (فرامرزى- من آقا طبق ماده 109 اخطار دارم) اجازه بفرمایید. ایشان گفتند ما مواجه شده‌ایم با یک تصویب‌نامه‌‌هایی که در دوره فترت گذشته بود و آن تصویب‌نامه‌ها را اگر لغو می‌کردیم مجبور بودیم که در بودجه‌مان یک تغییرى بدهیم و به مجلس مراجعه کردیم و مجلس هم اجازه داد که در مدت یک ماه ما هر چه لازم داریم لایحه تقدیم کنیم و هر چه را لازم نداریم رد کنیم بسیار بسیار حرف صحیحى است اما از آقاى نجم می‌خواهم بپرسم که کى به شما اجازه داد که شما هم در خلال این جریان خودتان تصویب‌نامه صادر کنید؟ بنده الان از این مجلس یک «انکت» می‌خواهم تحقیق کنند هیئتى تعیین کنند تا دانسته شود که جنابعالى مقرر فرموده‌اید و با آن در آن واحد هم قانون اساسى را نقض کردید و هم قانون 19 آبان را مفسر قانون اساسى شدید و قانون عادى

+++

 را هم تفسیر کردید و گفتید که همان تصویب‌نامه ایرا هم که دولت در زمان فترت تصویب کرد گفتید خیر او هم نفهمیده است مالیاتى بر اموال غیر منقول (نجم- اراضى آقا) فقط شما می‌توانید بگویید که اراضى جزء اموال غیر منقول است ... خیر اموال غیر منقول بین بنده و سرکار یک انکتى از موافقین خود شما الان تعیین شود ... (یکى از نمایندگان- این چه مربوط است به ماده 109) آقاى وزیر دارایی شما تکذیب می‌کنید یک امرى را که واقع شده است (نجم- خیر آقا) اگر نشده است چه بهتر شما یک آنکت بکنید و بنده به شما نشان می‌دهم که عمل خلاف قانونى کرده‌اید و در آن قسمتى هم که مراجعه کرده‌اید به مجلس روى تصویب‌نامه‌هاى دولت یک محملى دارید، شما می‌گویید که مالیات را کم بکنیم زیاد نکنیم آقا انصاف نیست مجلس شوراى ملى ده ماه از عمرش می‌گذرد شما خودتان را در آن واحد مجلس شوراى ملى می‌دانید مجلس مؤسسان می‌دانید دولت می‌دانید و خودتان قانون وضع می‌کنید من به نام افراد این مملکت، بنام قانون دستور می‌دهم که با هر عمل خلاف قانون شما معارضه بکنند اشخاص باید براى حفظ قانون اساسى و حفظ حقوقشان فداکارى کنند. شما بگویید صدى صد از اموال مردم را می‌خواهیم بگیریم و با این که این عمل مخالف اصول مالکیت است ممکن است مجلس شورای ملى رأى بدهد ولى شما بدون قانون عملتان صحیح نیست و اجازه نمی‌دهیم مطالب شما هم مورد تکذیب است.

فرامرزى- بنده اخطار دارم.

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایی پیشنهاد آقاى صدرزاده را قبول دارید؟

وزیر دارایی- آقاى عباس اسکندرى دفعه پیش هم راجع به همین موردى که الان فرمودند، فرمودند البته سر بسته فرمودند اصل مطلب این است در آن ماده تصویب‌نامه که حالا لایحه قانونى است یعنى در ماده لایحه قانونى که به مجلس شوراى ملى دادم براى مالیات اموال غیر منقول دو قسمت است یک قسمت ساختمان‌ها است یک قسمت اراضى بیاض است متأسفانه همان طور که تذکر می‌دهند مالیات این خیلى زیاد است مالیات ساختمان‌ها کم است یعنى ساختمان‌ها باید فاصله بین خرید و فروش آن‌ها پنج سال باشد ولى اراضى بیاض اصلًا قید 5 سال ندارد حالا بنده آقا مباحثه ندارم اگر آقاى عباس اسکندى از کمیسیون قوانین دارایی راجع به این موضوع گفت عمل می‌کنیم من آقا هیچ چیز امضاء نکرده‌ام روى لایحه قانونى است که در مجلس شوراى ملى است اگر راجع به این آقاى عباس اسکندرى یا هر یک از آقایان نظرى دارند در کمیسیون قوانین دارایی مطرح کنند بنده هم عمل می‌کنم (احسنت) آقاى صدرزاده راجع به طرح پیشنهادى که دادند از بنده سؤال می‌کنند، بنده عرض کردم اگر این مالیات‌هایی که گرفته می‌شود روى لوایح قانونى است و صحیح است بنده این جور پیشنهادها را قبول می‌کنم والا قبول نمی‌کنم. آقاى صدرزاده بنده به جنابعالی صریحاً عرض می‌کنم اگر این مالیات‌هایی را که ما می‌گیریم مخالف قانون است این پیشنهادها را بنده نمی‌توانم بپذیرم.

امیرتیمور- آقاى وزیر دارایی اظهارات بنده را سوء تعبیر کرده‌اند بنده هم اجازه می‌خواهم صحبت کنم.

نائب رئیس- آقاى فرامرزى هم اجازه صحبت خواسته‌اند.

امیر تیمور- آقا سوء تعبیر کرده‌اند، حق قانونى بنده است باید شما هم اجازه بدهید.

فرامرزى- عرض کنم که اخطار من راجع به ماده 109 است اجازه بدهید بخوانم ماده 109 می‌گوید اگر کسى یک توهینى به یک وکیلى کرد یا تحریفى کرد حرف او را مثلًا گفته بود من رفته بودم به مکه این می‌گوید آقا گفته من رفته بودم به ترکستان (یکى از نمایندگان- یا پاکستان) طرف می‌تواند توضیح بدهد. تا حالا ما نشنیده بودیم که مبناى ماده 109 مجادله دو نفر آدم است با یکدیگر آن هم در عرصه مجلس ماده 109 را بخوانید و فرمایش آقاى نجم را ملاحظه کنید و بیانات آقاى اسکندرى را هم ببینید هیچ این‌ها به هم ربط دارند اگر این طور است بنده هم تقاضا کنم که طبق ماده 109 به من هم اجازه بدهید...

نائب رئیس- یکى از پیشنهادهاى رسیده قرائت می‌شود: تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم: تبصره به وزارت دارایی...

فولادوند- آقا، تکلیف آن پیشنهاد آقاى صدرزاده چه شد؟

وزیر دارایی- همه مثل هم، آقا رأى بگیرند، من متأسفم که نمی‌توانم این پیشنهادها را بپذیرم.

صدرزاده- اظهارات آقاى وزیر دارایی یک اظهارات کلى است و در مقابل تمام این پیشنهادات خواهد بود باید تکلیف معین شود، راجع به این بیانى که می‌کنند (صحیح است) والّا پیشنهاد بنده باید رأى گرفته شود یا یا قبول شود یا رد شود سایر پیشنهادات هم همین طور است.

دهقان- وقتى یک دوازدهم تصویب شود مالیات‌ها را هم ضمناً تصدیق کرده‌اند.

صدرزاده- توجه بفرمایید آقا 36 تا پیشنهاد در اینجا هست و همه این‌ها هم مواجه با این اشکال خواهد بود.

مخبر (آقاى دکتر مصباح‌زاده)- بنده می‌خواهم عرض کنم این اشکالى که الان در مجلس هست عمده این اشکال در کمیسیون بودجه هم بود و روى همین اساس هم ما نتوانستیم به بودجه رسیدگى بکنیم و می‌خواستیم مجلس براى یک مرتبه هم که شده نظر خود را راجع به این صریح بگوید دولت این طور می‌گوید که من این لوایح قانونى را آورده‌ام طبق تبصره 3 قانون مصوب و آن‌ها را قانونى می‌دانم و طبق آن وصول می‌کنم (امیر تیمور- قانونى نگذشته است) و این نظر هم در بین آقایان هست، بسیارى از آقایان هستند که نظر دولت را قبول دارند براى این که این وضع روشن بشود، یکى از آقایان حالا پیشنهاى در این خصوص می‌دهد که این قضیه را روشن می‌کند اگر دولت می‌تواند مطابق لوایح قانونى که فرستاده است مالیات وصول بکند که روشن بشود و کمیسیون بودجه هم وظیفه خودش را بداند و تکلیفش روشن بشود ولى اگر این موضوع با این بحثى که امروز شده مجمل بماند رسیدگى به بودجه هم در کمیسیون بودجه همین طور معوق خواهد ماند ما نمی‌توانیم راجع به بودجه گزارشى بدهیم بهتر این است که پیشنهادهایی که داده می‌شود به آن رأى بگیرند و تکلیف بودجه و کمیسیون بودجه را نسبت به بودجه سال 27 تعیین بکنند ولى بنده هم تصدیق می‌کنم همان طورى که آقاى وزیر دارایی هم فرمودند اگر قرار باشد دولت نتواند مالیات‌ها را وصول بکند این مخارج را هم البته نمی‌تواند تأمین بکند، این نظر را بنده نسبت به گذشته هم دارم فرق نمی‌کند آن وقتى که مجلس نبود دولت در زحمت بود حالا هم که مجلس هست چون قانون نیست باید تکلیف معین بشود یا لایحه قانونى یا تصویب‌نامه‌ منظور این است که جنبه قانونى پیدا کند که هم کمیسیون بودجه و هم دولت تکلیفشان را بدانند.

دکتر معظمى- آقا رأى بگیرید.

عده‌ای از نمایندگان- رأى، رأى.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى صدرزاده به شرحی که خوانده شد.

ملک مدنى- این اظهار آقاى وزیر دارایی صحیح نیست قانونى گذشته بفرمایید بیاورند از روى آن عمل بکنیم، آقا سابقه مجلس را که نباید خراب بکنیم روى این صحبت‌ها.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى صدرزاده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

امیر تیمور- بنده اجازه می‌خواهم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم: کفایی

 به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود بودجه سفارتخانه‌های جدید‌التأسیس را در پاکستان و حجاز از اعتبارات پیش‌بینى شده در بودجه سال 1327 وزارت امور خارجه بپردازد.

دکتر معظمى- اخطار دارم.

مشایخى- پیشنهاد خرج است قابل طرح نیست.

نائب رئیس- آقاى کفایی بفرمایید.

کفایی- عرض کنم که ملت ایران همیشه به ممالک اسلامى و هم کیش خود ابراز علاقه مخصوصى دارد دولت‌های ما پیوسته سعى داشته‌اند که با ممالک اسلامى روابط بسیار دوستانه و صمیمانه داشته باشند (صحیح است) و دولت ایران هم نظر به علاقه ملت ایران به این کشور جدید‌التأسیس فوراً دولت مزبور را شناخته و سفارت کبرى تأسیس نموده است لیکن متأسفانه به واسطه عدم تصویب بودجه آن هنوز سفیر کبیر ایران به آنجا اعزام نشده است در صورتی که اعزام سفیر کبیر به آن کشور کمال ضرورت و فوریت را دارد از طرف دیگر پس از مدت‌ها تیرگى که در روابط بین دولتین ایران و حجاز

+++

 بر اثر پیشامد قتل ابوطالب یزدى حاصل شده بود خوشبختانه بر اثر اقدامات یکى از رجال کشور دوست و اسلامى ما رفع سوء تفاهم شده و دولت حجاز هم از این پیشامد ناگوار اظهار تأسف نموده و براى برقرارى روابط دیرین و حسنه خود با دولت شاهنشاهى، وزیر مختار به دربار شاهنشاهى اعزام داشته است البته لازم است ما هم وزیر مختارى به آنجا اعزام داریم که در موقع انجام فرائض حج نماینده ایران در مکه حضور داشته تا نظایر قتل ابوطالب پیش نیاید به این جهت تبصره را پیشنهاد کردم بودجه این دو سفارت جدید‌التأسیس را که در بودجه تقدیمى سال 1327 دولت منظور است تصویب فرمایند و امیدوارم با این ترتیب روابط ما با کشورهاى اسلامى روز به روز بهتر و صمیمانه‌تر گردد (صحیح است- احسنت) بنده می‌خواستم عرض کنم که این پیشنهاد بنده پیشنهاد خرج نیست این خرج را دولت پیشنهاد کرده و اگر حالا تصویب نشود معلوم نیست بودجه ما تا چند ماه به تأخیر می‌افتد و ما نمی‌توانیم روابطى با این دو دولت برقرار کنیم در صورتی که ایجاد روابط و اعزام سفیر کبیر کمال ضرورت را دارد.

نائب رئیس- آقاى مهندس رضوى.

مهندس رضوى- بنده می‌خواستم به عرض مجلس شورای ملى برسانم که این قبیل پیشنهادات یعنى جدا کردن قسمتى از هزینه مملکت و مقدم داشتن آن‌ها اگر یک فوریت خاصى داشته باشند البته قابل توجه است (صحیح است) و موضوع زوار ایرانى که به مکه باید مشرف شوند در این که از طرف کشور ایران نماینده محترم و صاحب شأنى در آنجا باشد و حقوق و امتیازات آن‌ها را محفوظ بدارد البته مجلس شورای ملى کمال موافقت را دارد و همین طور هم نسبت به پاکستان مخالفت بنده براى این مورد نبود که عنوان مخالفت کردم منظور بنده این بود که مقدم داشتن پاره‌ای هزینه‌ها و مسکوت گذاشتن اصل بودجه، این یک روش صحیح و منطقى نیست (صحیح است) زیرا وقتى که تکلیف درآمدهاى مملکت روشن نیست و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین نظریاتى که بین دولت و مجلس هست هنوز حکمیت کامل نشده، بعضى از آقایان اجراى بعضى تصویب‌نامه‌ها را برخلاف قانون می‌دانند و بعضى هم عقیده‌امند هستند که مادامی که مجلس رأیى به لایحه جدید نداده یا مسکوت گذاشتن این لوایح را الزاماً طبق یک قانونى تصویب نکرده است ممکن است این مالیات‌ها را گرفت، به هرحال این موضوع عجالتاً حل نشده و در موضوع هزینه‌ها هم هزینه‌های مقدم الان زیاد داریم و اگر الاهم فالاهم بکنیم شاید بسیاى از اموری که بایستى انجام شود و ضرورت هم دارد به واسطه معوق ماندن بودجه مانده، به این دلیل بنده خواستم از آقاى کفایی خواهش کنم که اگر ممکن است به جاى این که یک قسمت مخصوصى را از بودجه تفکیک بکنید و انجام آن را از دولت بخواهند با همه وسایل کمک بکنیم و آقایانى هم که در کمیسیون بودجه هستند (و خود بنده هم هستم) زودتر و بیشتر جدیت کنیم و وظیفه‌مان را انجام دهیم که زودتر تکلیف کلى بودجه انجام شود و این طور تبعیض و تصویب بعضى دون بعض نشود.

مخبر کمیسیون بودجه- اجازه بفرمایید بنده می‌خواستم از آقاى کفایی تقاضا کنم که پیشنهادشان را مسترد دارند زیرا این موضوع در بودجه مملکتى در نظر گرفته شده است و تا 10 روز دیگر انشاء الله تقدیم مجلس خواهد شد.

کفایی- پس می‌گیرم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر شفق قرائت می‌شود. بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به عنوان تبصره پنج اضافه شود:

تبصره 5- دولت مجاز است تا تعیین تکلیف لوایح مربوط بتویب نامه‌ها مطابق مدلول تبصره سوم ماده واحده مصوب اول بهمن ماه 1326 درآمدهاى مربوط به آن لوایح را وصول کند.

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- بنده توضیحى ندارم، چون که در ضمن همین عرایض که عرض کردم تا کنون به موجب این تصویب‌نامه‌ها عمل شده و چون اختلاف هم هست در کمیسیون بودجه مطرح شده و اسباب و علت عمده تأخیر بودجه همین بود استدعا می‌کنم مجلس اجازه بدهد که این لوایحى که وزیر دارایی آورده است براى این عواید دولت مجاز باشد یعنى به موجب تصویب‌نامه‌هایی که لوایحش را دولت آورده است به مجلس مجاز باشد عواید را دریافت دارد تا ما بودجه را بتوانیم چنانکه لازم است مطالعه کنیم و در ظرف یک ماه به مجلس بیاوریم (صحیح است)

دکتر معظمى- بنده اخطار دارم.

 امیر تیمور- به بنده اجازه بفرمایید.

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى اخطار دارید بفرمایید.

دکتر معظمى- عرض کنم براى این که مجلس شورای ملى بتواند راجع به یک لایحه‌ای اظهار‌نظر کند قانون اساسى یک مقرراتى پیش‌بینى کرده است مخصوصاً می‌گوید لایحه وقتى که به مجلس می‌آید باید داراى مقدمه باشد مدلل باشد منقح باشد و بعد هم زیر مسئول امضاء کرده باشد و کمیسیون رأى داده باشد و بعد هم ما بتوانیم ماده به ماده شور اول و شور دوم و بعد کلیات الى آخر ولى مطابق این تبصره‌ای که آقاى دکتر پیشنهاد فرموده‌اند، اکثر آقایان نمایندگان الان تصویب‌نامه‌ها را مطالعه نکرده‌اند و حق هم دارند که مطالعه نکرده باشند براى این که در خارج است و ما هم مى‌آییم رأى می‌دهیم به یک مقرراتى که حقوق مردم محفوظ نخواهد بود. به این جهت بنده می‌خواهم عرض کنم این برخلاف اصول قانونگذارى است که ما همین طور رأى بدهیم (صحیح است) منتها اگر آقایان بخواهند مالیات‌هایی که وصل شده در ضمن لوایحى که می‌آورند این قسمت‌هایی که عمل شده است قانونى بکنند یعنى آقایانى که مرتکب کار خلاف قانون شده‌اند از مجازات معافشان بکنند ممکن است والّا مطابق اصول که نمی‌شود این کار را کرد و یک چیز دیگرى هم می‌خواستم عرض کنم که کمیسیون بودجه اگر دیر کرده است و به اشکال برخورده است علتش چیست؟. کمیسیون قوانین مالیه بایستى گزارشش را بدهد و کمیسیون بودجه هم باید گزارشش را بدهد و جایی که خلاف قانون است در جلویش بنویسد که این مبلغ خلاف قانون است و کسر بکند ولى به عنوان این که از مجلس استفتاء بکند این رویه هیچ وقت معمول نبوده و چون پیشنهادى بنده کرده‌ام که این مطالب را در آنجا مفصل خواهم گفت دیگر عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- بنده از توضیحات نماینده محترم آقاى دکتر معظمى بسیار خوشوقت هستم که تا یک حدى موضوع را روشن کردند. عرض کردم که جناب آقاى نجم سوء تعبیر کردند اظهارات بنده را و بعد از ایشان گفتم تکذیب می‌کنم براى این که آقاى نجم فرمودند در کمیسیون بحث مفصلى در مورد تصویب‌نامه‌‌ها شد و موافقت شد که مالیات‌ها طبق تصویب‌نامه‌ها گرفته شود بنده عرض کردم تکذیب می‌کنم، زیرا هر موقع در کمیسیون بحث شد بنده خدمت آقاى نجم عرض کردم که با تصویب‌نامه نمی‌شود مالیات گرفت براى این که صریح قانون اساسى است اصل 94 قانون اساسى می‌گوید هرگونه مالیاتى باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد (رضوى- چه جور باید گرفت، الان مملکت مالیات می‌خواهد یا نه؟ اگر می‌دانید نمی‌خواهد بفرمایید نه و اگر می‌خواهید بفرمایید چه جور بگیرند؟) این که می‌فرمایید تصویب‌نامه، اگر مالیات‌ها طبق تصویب‌نامه گرفته نشود کار باز می‌ماند، این طور نیست بنده مکرر امسال عرض کردم. آقاى نجم توجه بفرمایید (آقاى نجم- بنده که آقا همیشه خدمت شما هستم) بنده مکرر به شما عرض کردم که آقا شما موظف هستید که قوانین موجود را رعایت بکنید ولو این که آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى بالاتفاق بگویند که قانون نباید اجرا بشود مادامى که قانون به قوت خودش باقی است و ملغى نشده این قانون را شما ناگزیر هستید که اجرا بکنید- شما مالیات اراضى را طبق قانون مالیات بر درآمد 19 آبان 1322 که هنوز لغو نشده و به قوت خودش باقى است باید دریافت بدارید صریح قانون اساسى است که می‌گوید حق ندارید از پیش خودتان بدون تصویب مجلس شوراى ملى مالیات بگیرید و این که به تبصره سه استناد می‌جویید صحیح نیست و به عقیده بنده این سوء تعبیر شده- ضمن قانون اول بهمن اینجا تبصره‌ای گذشته.

تبصره 3: دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویب‌نامه‌های دولت سابق تجدید‌نظر نموده و هر کدام را لازم و مفید می‌داند لایحه آن را به مجلس تقدیم و آنچه را که زائد می‌داند با اختیارى که دارد ملغى نماید درست است این تبصره را مجلس گذرانده که هر چه از تصویب‌نامه‌ها را دولت لازم و مفید می‌داند قانونش را به مجلس تقدیم کند بنده هم تصدیق می‌کنم که به موجب این تبصره بعضى از قوانین را آقاى نجم به مجلس پیشنهاد کرده‌اند اما باید منتظر تصویب مجلس شوند و قبل از تصویب مجلس شوراى ملى حق ندارند اجرا نمایند باید منتظر تصویب مجلس شوراى ملى و منتظر نتیجه آن باشند و قبل از تصویب مجلس شوراى ملى فقط به صرف این که ایشان لایحه داده‌اند حق ندارند اجرا کنند نه تنها بنده می‌توانم شما را تعقیب بکنم

+++

بلکه جمیع دادستان‌ها مکلف هستند مأمورین وصول مالیات را در تمام کشور که برخلاف این اصل مبادرت به وصول مالیات کرده‌اند تعقیب بکنند (یکى از نمایندگان- چرا تا حالا این کار را نکرده‌اید؟) قریب 4 ماه است که این موضوع در کمیسیون بودجه بحث شده است بنده که هر روز نمی‌خواهم پشت این تریبون وقت آقایان را بگیرم آقایانى که در کمیسیون بودجه هستند می‌دانند چهل دفعه شده که عرض کردم با همین شدت و با همین حدت به آقای نجم اعتراض کردم و به آقای نجم هم صریحاً عرض کردم اگر عمل خودشان را موقوف ندارند من ایشان را تعقیب خواهم کرد (صدرزاده- پس هزینه اردیبهشت را از کجا بپردازند؟) هزینه اردیبهشت را از قوانین موجوده. متأسفانه مجلس شورای ملى به کفایت مذاکرات رأى داد و اجازه نداد در یک دوازدهم صحبت شود والّا بنده در یک دوازدهم بحث مفصلى داشتم و اثبات می‌کردم که در حدود مالیات‌های قانونى جمیع مخارج این کشور را با مخارج عمران و آبادى می‌توان انجام داد. آقاى نجم الان قانون مالیات بردرآمد 19 آبان را موقوف‌الاجرا گذاشته‌اند حق ندارند که قانون را موقوف‌الاجرا بگذارند این خودش جرم است، باید تمام مالیات‌ها مالیات کشاورزى، مالیات مستقلات، تمام مالیات‌ها طبق آن قانون وصول شود صریح قانون موجود است اگر آن قانون را اجرا بکنند، اگر آن قانون را انجام دهند به اعتقاد بنده در سال 1327 سیصد میلیون تومان از محل این قانون به خزانه مملکت عاید می‌شود ولى آقاى نجم متعمد هستند که این قانون را موقوف‌الاجرا بگذارند براى این که خزانه مملکت را خالى بگذارند آن وقت بیایند اینجا و بگویند که مخارج را از کجا بپردازم؟ این قانون صراحت دارد قانون را باید رعایت بکنید.

دکتر طبا- چرا به یک وزیر پاکدامنى اهانت می‌کنید؟...

فولادوند- اهانت نیست.

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- مدتى ما راجع به تصویب‌نامه‌ها و مدتى راجع به لوایح قانونى دولت مذاکره می‌کنیم بدون این که هنوز یک نتیجه‌ای گرفته باشیم و ببینیم که واقعاً این کارى که دولت می‌کند درست است یا نه، اینجا پیشنهاى که آقاى دکتر شفق دادند یک چیز تازه‌ای نیست، سعى می‌کند آن تبصره 3 قانون مصوب را تصویب بکند، ملاحظه بفرمایید نوشته شده دولت مجاز است تا تعیین تکلیف لوایح مربوط به تصویب‌نامه‌ها مطابق مدلول تبصره 3 ماده واحده اول بهمن ماه 1326 درآمدهاى مربوط به آن لوایح را وصول کند آقایان وقتى به این رأى می‌دهند منظور این نیست که دولت که این کار را کرده قانونى هست یا نیست، اجازه داشته است یا نه؟ حالا که به اینجا رسیده باید تکلیف دولت را معین بکنیم و نظر آقاى دکتر معظمى که فرمودند ما باید بدانیم که در این لوایح چه نوشته شده صحیح است و دولت هم این لوایح را مدتى است به مجلس آورده و از یک سال به این طرف هم اجرا می‌شود و همه می‌دانند این موضوع چیست ولى اگر واقعاً ما نخواهیم کارهاى مملکت را دچار وقفه کنیم براى این که هم دولت بتواند کار بکند و هم کارش جنبه قانونى داشته باشد ما باید به این پیشنهاد رأى بدهیم، از این جهت بنده به عنوان مخبر کمیسیون بودجه موافق پیشنهاد آقاى دکتر شفق هستم و قبول می‌کنم.

امیر تیمور- برخلاف قانون است اصلًا نمی‌شود.

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایی چه می‌فرمایید؟

وزیر دارایی- این را من قبول دارم آقا.

نائب رئیس- پیشنهادى براى اصلاح این پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. اصلاحیه ذیل را به تبصره پیشنهادى جناب آقاى دکتر شفق پیشنهاد می‌کنم: رأى موافقت مجلس نسبت به تبصره پنج پیشنهادى آقاى دکتر شفق محدود به حداکثر 3 ماه باشد عرب شیبانى، احمد رضوى.

مهندس رضوى- اجاره می‌فرمایید؟ ... چون با این تبصره و با این پیشنهاد جناب آقاى دکتر شفق و قبول جناب آقاى وزیر دارایی وضع مالیاتى کشور روشن می‌شود ما هم البته متأسف هستیم که چرا بیشتر دقت نشده و حالا بجاى این که ترتیب قانون داده شود این موافقت بشود ولى در عین حال براى حفظ اصول مشروطیت و تأمین نظر بعضى از آقایان نمایندگان از جناب آقاى دکتر شفق خواهش می‌کنم که پیشنهاد خودشان را محدود به 3 ماه بکنند یعنى در ظرف 3 ماه اگر هنوز تکلیف لوایح روشن نبود و تصویب‌نامه‌ها به قرار جارى بود، دولت مکلف است که باز به مجلس رجوع کند.

 

دکتر مصباح‌زاده- (مخبر کمیسیون بودجه) بنده می‌خواستم عرض کنم که این تبصره اصلاحى اشکالى ندارد اگر خود آقاى وزیر دارایی قبول می‌کنند بنده هم قبول می‌کنم.

دکتر عبده- بنده عضو کمیسیون هستم اخطار دارم، این اساس یک دوازدهم را هم متزلزل می‌کند.

بعضى از نمایندگان- این برخلاف قانون اساسى است، این کار غلط است نباید بکنند.

نائب رئیس- پیشنهادى براى تنفس رسیده است قرائت می‌شود پیشنهاد می‌نمایم تنفس داده شود. نورالدین امامى

 دکتر عبده- بنده مخالفم.

نائب رئیس- آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- عرض می‌کنم که توجه بفرمایید که چهل و چند پیشنهاد داده شده است (یکى از نمایندگان- داده شده باشد) اجازه بفرمایید اگر مقصود این است که حقوق مستخدمین دولت که امروز آخر برج است و با توضیحى هم که آقاى وزیر دارایی در جلسه گذشته دادند که 15 روز طول می‌کشد تا به اقصی نقاط ایران حواله برسد که به آنها داده شود بنده استدعا می‌کنم که آقایان پیشنهادهایشان را پس بگیرند یا این پیشنهادات به کمیسیون بودجه برود یا در 1 دوازدهم ماه آتیه گذاشته شود یا اگر انشاء الله همان طور که آقاى مخبر کمیسیون قول دادند و بودجه را تا 15 روز دیگر دادند در بودجه مطرح بشود و اگر مقصود این است که بحث شود، این چهل و چند پیشنهاد است و چند روز وقت می‌خواهد و 3 چهار جلسه می‌خواهد، خوب این چه کارى است ما یک ربع، ده دقیقه دیگر اینجا هستیم باز هم شنبه و یکشنبه، باز هم 15 جلسه باید اینجا بیائیم، استدعا می‌کنم آقایان موافقت بکنند پیشنهادات را پس بگیرند، این 1 دوازدهم در این جلسه بگذرد و کار مستخدمین بدبخت درست شود روز یکشنبه هم تعطیل است. این عرض بنده است.

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده

دکتر عبده - اجازه بفرمایید عرض کنم بنده یک پیشنهادى کردم که اگر آقایان اجازه می‌دهند مطرح شود و آن این است که (مکى- به چه مناسبت مال شما مطرح شود؟ پیشنهادات همه باید مطرح شود) اجازه بفرمایید آقاى ملکى شما تنها که بلبل این مجلس نیستید آخر دیگران هم هستند- آخر ماه است مستخدمین دولت احتیاج به حقوق دارند (یکى از نمایندگان- مگر آن‌ها خونشان از سایرین رنگین‌تر است) و تنها از ممر حقوق زندگى می‌کنند منظور این است که این کار همین امروز بگذرد بنده پیشنهاد کردم أ درست است آقاى ملکى که پیشنهادات باید به ترتیب قرائت شود ولى یک پیشنهادى که جنبه نظامنامه دارد و تجزیه می‌کند مذاکرات را این مقدم است اصولًا این پیشنهادى که بنده کردم این بود که ما در تکامل یک گزارشى هستیم با یک تبصره‌هایی که خود کمیسیون پیشنهاد کرده است (مکى- جنبه نظامنامه‌ای شما کجاست؟) اجازه بدهید آقاى مکى خواهش می‌کنم عصبانى نشوید یک عده تبصره هم که تقریباً چهل تا پیشنهاد است از طرف آقایان رسیده است اگر ما بخواهیم این پیشنهادات را بخوانیم با ترتیبى که ما الان در مذاکرات داریم بنده خیال می‌کنم که 3 یا چهار روز طول می‌کشد روز یکشنبه هم تعطیل است مستخدمین دولت هم احتیاج به حقوق دارند بنده پیشنهاد کردم اجازه بفرمایند، اگر آقایان گوش بدهند ممکن است همان آقایانى که الان مخالفت می‌کنند موافق شوند- بنده پیشنهاد کردم که اصل ماده واحده (یک نفر از نمایندگان- شما به عنوان مخالفت تنفس آمده‌اید اینجا صحبت کنید) بنده به عنوان استدلال با مخالفت این را عرض می‌کنم، الان یک ساعت کمتر از ظهر می‌گذرد هم بنده و هم شما خسته هستیم، منظور من پیشرفت کار است، آقاى دکتر بقایی منظور بنده این است که این پیشنهاد و پیشنهادهایی که شده است بماند و نسبت به ماده واحده و این تبصره‌ها امروز رأى بگیرند پیشنهادات دیگر احاله شود به کمیسیون که موضوع گزارش علیحده و جداگانه‌ای بشود (دکتر بقایی- این حق نمایندگان را پایمال می‌کند) بنده نمی‌گویم این پیشنهادات را بگذارید وقتى که گزارش بودجه مطرح می‌شود بنده عرض کردم این پیشنهادات را موضوع گزارش علیحده‌اى قرار بدهیم که شاید در اولین جلسه کمیسیون بودجه مطرح بکنیم- در هر حال دقت کنید وضع مستخدمین بسیار بد است البته عصر دعوت کرده‌اند در کانون کارمندان (یک نفر از نمایندگان- یکشنبه

+++

هم تعطیل است) من استدعا می‌کنم تشتت را کنار بگذارید با نظرى که بنده عرض کردم موافقت بکنید و حتماً به نفع تمام مستخدمین دولت و حیثیت و شئون ما خواهد بود.

نائب رئیس- عده براى اخذ رأى کافى نیست پیشنهاد دیگر قرائت شود. پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود. مکى دولت مکلف است ریز بودجه بنگاه راه آهن دولتى ایران را به مجلس تقدیم و ضمیمه بودجه کل کشور شود.

نبوى- بسیار خوب است.

نائب رئیس- آقاى مکى.

مکى- البته بنده تصدیق می‌کنم غالب پیشنهاداتى که داده می‌شود مربوط به بودجه نیست ولى غالب این‌ها یک تذکراتى است، و یک پیشنهادات مفیدى است که تذکرش در مجلس شوراى ملى جهت استحضار آقایان نمایندگان محترم و همچنین توجه آقایان وزرا نهایت ضرورى و مفید است و حتى بعضی‌هایش بنده خیال می‌کنم اهمیتش به اندازه زیاد است که بنده از متن خود لایحه اهمیتش را زیادتر می‌دانم. پیشنهادی که بنده کردم مربوط به بودجه بنگاه راه آهن دولتى ایران است آقایان می‌دانند که در دوره دیکتاتورى بودجه بنگاه راه آهن دولتى ایران را از آن تشریفات که فعلًا بودجه دولتى دارد برکنار داشتند یعنى یک دولت در داخل دولت درست کردند، یعنى بنگاه راه آهن دولتى یک مخارجى دارد یک هیئت نظارتى آنجا هست و وزارت دارایی حق کوچک‌ترین نظارتى در آنجا ندارد و رئیس حسابدارى هم ندارد و مجلس شوراى ملى هم نباید اطلاع پیدا کند که بودجه بنگاه راه آهن دولتى چقدر است و در مقابل چقدر خرج و چه اندازه درآمد دارد؟ شاید آن روز که ساختمان راه آهن در ایران شروع شده بود این کار ضرورت داشت ولى امروز که دیگر هیچگونه ساختمانى نیست لازم نیست و حتى در بنگاه راه آهن دولتى ایران یک نقل و انتقالاتى هم در بودجه دولت می‌شود بنده می‌خواهم همان طور که آقایان استنباط کرده‌اند ریز بودجه بنگاه راه آهن دولتى ایران ضمیمه بودجه کل کشور شود و وزارت دارایی هم نظارت داشته باشد و کمیسیون بودجه هم نظارت داشته باشد و دقت شود که این دولتى را که داخل دولت تشکیل شده از بین ببرند، به این ترتیب بنده تصور می‌کنم که همه آقایان هم موافقند.

وزیر دارایی- بنده این طور که استنباط کردم منظور آقاى مکى این است که وزارت دارایی یک نظارت کامل و دقیقى در امر راه آهن داشته باشد (مکى- مجلس باید داشته باشد) منظورشان این است آقاى ملکى اگر بخواهیم بودجه راه آهن را هم مثل بودجه مملکتى تا آخر ماه صبر بکنیم که باید کار راه آهن همان طور خوابیده باشد تا آخر ماه! این که نمی‌شود ولى منظور آقا از نظارت کامل امور مالى و محاسبات بنگاه راه آهن است من به آقای وزیر راه در این مورد مذاکره کردم بعد یک لایحه هم تهیه کرده و خدمتشان تقدیم کردم مطالعه می‌کنند و متفقاً به مجلس تقدیم می‌کنیم با آن لایحه منظور شما تأمین می‌شود.

مکى- بنده با توضیحى که جناب آقاى وزیر دارایی دادند و با این قید که وزارت دارایی در بنگاه راه آهن دولتى ایران و همچنین مجلس شوراى ملى مع‌الواسطه بتواند با همان لایحه‌ای که اینجا داده می‌شود نظارت کامل داشته باشد پس می‌گیرم که با این حیف و میل‌هایی که در آنجا می‌شود و با این ساختمان‌هایی که با خون دل مردم این کشور ساخته شده منظور یک بنگاه سیاسى نباشد که روى یک نظریات مخصوصى و روى یک سیاساتى که ما نمی‌دانیم بودجه‌اش چقدر است چقدر خرج می‌شود و چقدر درآمد دارد فقط یک روز می‌بینیم که بنگاه راه آهن به صورت یک مشت آهن پاره درآمده و باز ما باید لکوموتیو بخریم و واگن بخریم.

مهندس هدایت- آقا اجازه بفرمایید.

نائب رئیس- پس گرفتند آقاى هدایت شما عضو کمیسیون هم نیستید.

خسرو هدایت- آقاى دکتر معظمى که صد دفعه اینجا صحبت کردند مگر عضو کمیسیون بودند

نائب رئیس- اخطار نظامنامه‌ای داشتند.

مهندس خسرو هدایت- این طور که آقاى مکى گفتند در بنگاه راه آهن دزدى نمی‌شود.

آشتیانى‌زاده- خفه شو به تو چه مربوط است؟ دزد...

دهقان- این چه مجلسى است چرا می‌گویید دزد؟ بى‌تربیت‏

آشتیانى‌زاده- بى‌تربیت تویی.

دهقان- این هم مثل تو است تو هم مثل آنى (آشتیانى‌زاده- بشین بى‌ترکیب) اگر آن هم دزد است تو هم دزدى ...

 (در این موقع 45 دقیقه بعد از ظهر مقام ریاست جلسه را ترک کردند.

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- جواد گنجه.

 

شماره 2124- 5672                  18- 2- 27

آقاى محمد‌باقر سنجابى

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه نسردهستان رخ تربت حیدریه براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2353-  5474          16- 2- 27

آقاى سید حسن پیشوایی سردفتر اسناد رسمى شماره 14 بندر پهلوى

 به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 1653- 3854                 9- 2- 27

آقاى محمد‌رضا شریعت طالخونچه سردفتر ازدواج سابق بلوک سمیرم سفلا اصفهان

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را مجدداً براى ثبت ازدواج بلوک سمیرم سفلا اصفهان رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2428- 5476         16- 2- 27

آقاى سید محمود پیشوایی

 به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمى درجه سوم بندر پهلوى منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 2451- 5856          19- 2- 27

آقاى سید سلیمان جزایرى رستمى سردفتر ازدواج و طلاق دهکده ارول اصفهان

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به دهکده فارسان چهار محال اصفهان تبدیل می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 1929- 5634          18- 2- 27

آقاى عبیدالله فضلى سردفتر ازدواج قریه اویهنک دهستان ژاورود کردستان

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه نامبرده براى ثبت طلاق هم رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1164- 2671                2- 2- 1327

آقاى محمد‌سعید ربانى سردفتر ازدواج و طلاق تهران نظر به این که بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت واقعه طلاق تحت تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدى دفتر طلاق معلق می‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 1469- 2642                         1- 2- 1327

آقاى سید ابراهیم خلخالى سردفتر اسناد رسمى شماره 71 سابق تهران

 چون به موجب دادنامه قطعى مورخه 16- 12- 26 دادگاه بدوى انتظامى سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمى شده‌اید لذا اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید.

مدیر کل ثبت‏

شماره 18117- 504                           11- 1- 27

آقاى عبدالله احمدى

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده و امن ایرانشهر زاهدان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 825-  1315                      21- 1- 27

آقاى على اصغر تکمیلى سر دفتر اسناد رسمى شماره 64 رودبار رشت‏

چون به موجب دادنامه قطعى مورخه 11- 12- 26 دادگاه بدوى انتظامى سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمى شده‌اید لذا اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید مدیر کل ثبت‏

شماره 18278- 64                    7- 1- 1327

آقاى سید عباس هاشمى پور اصل دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمى شماره 105 تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى

+++

 شماره 1884- 3770 8- 2- 27

آقاى احمد رازانى سردفتر اسناد رسمى درجه اول و گواهى صحت امضاء بروجرد

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر اهواز تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 2447- 5646                           18- 2- 27

آقاى غلامرضا حقیقى سردفتر ازدواج نیشابور

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر نیشابور براى ثبت طلاق هم رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1296- 3836                9- 2- 27

آقاى حسین فرقانى سردفتر ازدواج و طلاق دهستان لفور و سوادکوه

 به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم دهستان لفور منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2449- 5644                          18- 2- 27

آقاى عبدالله خواجه بیشک

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهرستان اهر براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2437-  6786               25- 2- 27

آقاى مجتبى سلطان محمدى

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در ده گوران طالقان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2347- 6788                    25- 2- 27

آقاى عبدالکریم عظیمى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق قریه ازندیان ملایر

 به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 1792 ر 5650                         18- 2- 1327

آقاى سید جواد طوسى سر دفتر اسناد رسمى شماره 18 کاشمر به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر کاشمر براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1914 ر 6456                   22 ر 2 ر 27

آقاى ریحان الله قاضى زاهدى سردفتر اسناد رسمى شماره 117 تهران

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 2086 ر 4346                      11- 2- 27

آقاى احمد عرب‌زاده سر دفتر اسناد رسمى محلات

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در محلات براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1643- 4188              11- 2- 27

آقاى على اصغر توسلى

 به موجب این ابلاغ دفتر شما را در منجیل گیلان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 1517- 2493                            31 ر 1 ر 27

آقاى محمد‌تقى میر اسکندرى دفتریار و نماینده اسناد رسمى شماره 5 تهران

به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمى درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 422- 577                      11 ر 1- 27

آقاى جلال زرین سردفتر اسناد رسمى درجه سوم قراء جابان و سرخده دماوند

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دقتر شما با اجازه انجام تا مبلغ پنج هزار ریال معاملات ملکى به تهران تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 2319- 5640                   18- 2- 1327

آقاى سید محمد‌صدیق شیخ احمدى سردفتر ازدواج و طلاق قریه دولت آباد خوشه کردستان

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به قریه کیله سفید دهستان حسین آباد کردستان تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 1399- 4190                       11- 2- 27

آقاى نور محمد بایندر

 به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان کوکلان گرگان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 17597- 468                         11- 1- 27

آقاى حاج بابالدنى

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه لند کهکیلویه به بهبهان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏.

+++

Parameter:294380!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)