9 مرداد 1396 10:59:44
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 21 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 دى ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضا بدون رتبه‏

3-شور و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور

4-بقیه گزارش کمیسیون عدلیه راجع به لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157 تا 181

5-تصویب چهار فقره گزارش مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 21

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 دى ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضا بدون رتبه‏

3-شور و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور

4-بقیه گزارش کمیسیون عدلیه راجع به لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157 تا 181

5-تصویب چهار فقره گزارش مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 12 دى ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: آصف- محمد تقی اسفندیاری- بیات ماکو- صفوی- معینی

غایبین بی‌اجازه-آقایان: بوداغیان- لیقوانی- مهدوی- مؤید ثابتی- دهستانی- شجاع- گودرزی- توانا- معتصم سنگ- مسعودی- اعظم زنگنه

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی- تولیت- دبیر- سهرابی- افخمی- دکتر ادهم- وکیلی- محمد طباطبایی- ذوالقدر )

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده در جلسه گذشته مانند سایر جلسات مدتى قبل از تشکیل جلسه در مجلس بودم معهذا باز در صورت مجلس بنده را جزو دیر آمدگان بى‌اجازه نوشته‌اند خواستم اصلاحى بفرمایید.

رئیس- تحقیق می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام اعضا بدون رتبه)

رئیس- گزارش کمیسیون صناعت راجع به مستخدمین بدون رتبه وزارت صناعت براى شور دوم مطرح است. قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون صناعت به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون صناعت با حضور آقاى وزیر صناعت و معادن تشکیل و لایحه نمره 25582 دولت راجع به اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه را براى شور دوم مطرح نموده و در نتیجه گزارش اولیه کمیسیون عیناً تأیید شد و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- وزیر صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه 1317 براى

+++

مشاغلى که متصدى مناسب به تشخیص وزارتخانه بین منتظرین خدمت رسمى یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نماید.

تبصره- مستخدمینى که از اول مهرماه 1316 به دعوت وزارت صناعت به خدمت مشغول شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس- مخالفى نیست؟(گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایان موافقین قیام نمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(3 - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور مطرح است. قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون داخله:

کمیسیون داخله با حضور آقاى وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره 61661 دولت راجع به اصلاح قانون تقسیمات کشور را براى شور دوم مطرح نموده بالاخره عین خبر اولیه کمیسیون تأیید شده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- استان‌هاى کشور و شهرستان‌هاى تابعه آن عبارتند از:

1 - استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- زنجان 2- قزوین 3- ساوه 4- سلطان آباد 5- رشت 6- شهسوار.

2 - استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- قم 2- کاشان 3- طهران 4- سمنان 5- سارى 6- گرگان‏

3 - استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- خوى 2- رضائیه 3- مهاباد 4- مراغه 5- بیجار

4 - استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- تبریز 2- اردبیل‏

5 - استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- ایلام 2- شاه آباد 3- کرمانشاهان 4- سنندج 5- ملایر 6- همدان‏

6 - استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- خرم آباد 2- گلپایگان 3- اهواز 4- خرمشهر

7 - استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- بهبهان 2- شیراز 3- بوشهر 4- فسا 5- آباده 6- لار

8 - استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- کرمان 2- بم 3- بندرعباس 4- خاش 5- زابل‏

9 - استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- بیرجند 2- تربت حیدریه 3- مشهد 4- قوچان 5- بجنورد 6- گناباد 7- سبزوار

10 - استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- اصفهان 2- یزد

تبصره 3- جزایر مجاور هر یک از شهرستان‌ها تابع آن شهرستان خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس‌هاى اختصاصى وزارت داخله را که از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک ادارى استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.

تبصره- وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمى مستخدمین مذکور در صورتی که مقتضى بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد. در چنین صورتى

+++

عضو مزبور مستخدم رسمى نخواهد بود.

رئیس- آقایانى که با ماده سوم موافقند برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم- مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به استثناى تبصره‌هاى 1 و 2 از ماده 2 که به قوت خود باقى خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه 1310 از تاریخ تصویب این قانون ملغى و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه 16 آبان ماه 1316 خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است. نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) آقایانى که با مجموع مواد لایحه موافقند قیام فرمایند(اغلب قیام کردند) تصویب شد.

(4- بقیه شور اول گزارش کمیسیون عدلیه راجع بلایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 157 تا 181)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده صد و پنجاه و هفت شروع می‌شود.

مبحث دوم- در حکم غیابى‏

ماده 157- اگر مدعى علیه در جلسه محاکمه حاضر نشود اعم از این که در محاکمه عادى لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد محکمه به درخواست مدعى جلسه محاکمه را تجدید و یا به قضیه رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابى محسوب می‌شود مگر آن که مدعى علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.

رئیس- ماده صد و پنجاه و هشت قرائت می‌شود.

ماده 158- اگر مدعى در جلسه محاکمه حاضر نشود هر چند که از محکمه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد محکمه به درخواست مدعى علیه عرض حال را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

رئیس- ماده صد و پنجاه و نهم قرائت می‌شود.

ماده 159- هر گاه طرفین در جلسه محاکمه حاضر نشوند بدون این که درخواست رسیدگى غیابى کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابى یا ابطال عرض حال نشود رسیدگى به دعوى از نوبت خارج و به آن کار رسیدگى نخواهد شد تا وقتی که مدعى رسیدگى به دعوى را بخواهد.

رئیس- ماده صد و شصت‏

ماده 160- هر گاه اصحاب دعوى حق حضور خود را ساقط کرده محکمه حضور هیچ یک از آنها را براى توضیحات لازم نداند به عرض حال لوایح طرفین رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم حضورى محسوب است و در صورتی که یکى از طرفین اسقاط حق حضور کرده و محکمه توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگى کرده حکم می‌دهد ولى این حکم نسبت به طرفى که حق حضور خود را ساقط کرده حضورى محسوب است.

رئیس- ماده صد و شصت و یک خوانده مى‌شود.

ماده 161- هر گاه طرفى که اسقاط حق حضور خود را کرده و محکمه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعى باشد محکمه به درخواست مدعى علیه عرض حال او را بطال و اگر مدعى علیه باشد به درخواست مدعى به ادله او رسیدگى و حکم می‌دهد.

در صورت ابطال عرض حال محکمه به درخواست مدعى علیه حکم خسارت وارده بر مدعى علیه را صادر مى‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگى به دعوى از نوبت خارج خواهد شد.

رئیس- ماده صد و شصت و دوم‏

ماده 162- اگر مدت یک سال از تاریخى که رسیدگى به دعوى از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود عرض حال باطل و مدعى می‌تواند به وسیله عرض حال مجدد تعقیب دعوى را بخواهد.

رئیس- ماده صد و شصت و سه‏

ماده 163- در محاکمات عادى هر گاه مدعى علیه در جلسه اول حاضر شود محاکمه از آن به بعد حضورى محسوب است

+++

هر چند که مدعى علیه در جلسات بعد غایب باشد.

رئیس- ماده صد و شصت و چهارم:

ماده 164- هر گاه مدعى علیه متعدد باشند و فقط بعضى از آنها در جلسه محکمه حاضر باشند و مدعى درخواست رسیدگى نماید محکمه نسبت به کسى که حاضر شده است به دعوى رسیدگى مى‌نماید. لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعى علیه غایب را مجدداً احضار مى‌کند. در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعى علیه در جلسه محاکمه حکم محکمه حضورى است.

در این صورت اگر مدعى علیه غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود محکمه رسیدگى را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعى علیه هم حکم مى‌دهد و حکم محکمه حضورى محسوب است.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اگر ما بودیم و قواعد مدعى را مجبور بودیم که همین طورى که معمول به بود مفترى فرض کنیم ولى چون در قسمت قضاوت غیابى ادله شرعیه هم زیاد است علاوه بر این حقوق مردم هم نباید از بین برود. اگر مدعى علیه حاضر نشود البته باید قضاوت شود در دعاوى حکم داده شود رسیدگى هم بشود ولى آنچه که در این ماده نوشته شده است این تطبیقش یک قدرى با عمل مشکل است. فرض می‌کنیم پنج نفر مدعى علیه هم هستند چهارتاشان حاضر شدند ولى یکى حاضر نشد حکم از غیابى بودن خودش بیرون نمى‌رود آن مردم هم به واسطه این که چهار تا از رفقایش حاضر شده و او حاضر نشده است اصل‌الغایب على حجته رأى او از بین نمی‌رود و این حق او نباید گرفته شود اصلاً دلیلى که در دست اوست ما باید بگیریم و بپذیریم. البته نسبت به اشخاصى که حاضر شده‌اند حکم ضرورى خواهد بود ولى نسبت به کسى که حاضر نشده کتکش بزنید جریمه‌اش بکنید ملامتش بکنید باز هم بنده عرضى ندارم ولى حکم غیابى بودنش از بین می‌رود و اثر غیابى بودن حکم نسبت به کسى که حاضر نشده نمى‌تواند بیفتد. چون ما تغییر موضوع که نمى‌توانیم بدهیم حکم غیابى یعنى براى غایب و حکم حضورى یعنى براى حاضر است موضوع حاضر و غایب را به بنا گذارى نمى‌شود عوضش کرد و الغایب على حجته را هم نمی‌شود از بین برد و از دست او گرفت. چیز عجیبى است در مورد محکوم علیه حاضر حکم حضورى است نه در مورد غایب اگر غایب باشد حکم غیابى می‌شود این قاعده و اصل کلى است و بنده این ماده را که مى‌بینم هر چه حساب مى‌کنم نمى‌فهمم حالا که آقاى وزیر عدلیه تشریف ندارند ولى جناب آقاى مخبر محترم لابد یک جوابى در این باب به بنده خواهند داد که متقاعد بشوم و الا آدم غایب را به بنا حاضر بدانیم این چطور می‌شود؟ چیز عجیبى است آدم غایب غایب است حکمش هم غیابى است آدم حاضر هم حاضر است حکمش هم حضورى است آدم غایب را چطور می‌شود حکمش را حضورى فرض کنیم آن وقت یک همچو دلیل بزرگى که همیشه حجت بوده است الغایب على حجته از دست می‌رود این به عقیده بنده یک قدرى ثقیل است و غیر منطقى است و شاید اگر خود آقاى وزیر بودند ممکن بود موافقت کنند و اصلاح کنند این ماده را ولى حالا که آقاى وزیر نیستند نمى‌دانم آقا مخبر چه جواب خواهند فرمود.

مخبر کمیسیون عدلیه (مؤید احمدى)- اگر ماده آن طورى که آقا می‌فرمودند بود البته حق با ایشان بود بنده تصدیق می‌کنم کسى که غایب باشد محکمه نمى‌تواند بگوید که ما مى‌گذاریم که او حاضر است لکن استدعا می‌کنم در عبارت این ماده دقت بفرمایید. ماده چه می‌گوید ماده می‌گوید یک نفر مدعى است و پنج نفر مدعى علیه همین طور که آقا فرمودند چند نفرشان حاضر هستند یکى حاضر نشده ماده می‌گوید توضیحات و ادله آن چهار نفر را محکمه مى‌کند اما حکم نمى‌دهد. به تأخیر مى‌اندازد تا این که به مدعى علیه غایب اخطار کنند. عین عبارت ماده این است که هر گاه بعضى از مدعى علیه هم حاضر بودند و بعضى حاضر نبودند محکمه توضیحات حضار را می‌شنود. اگر کسى غایب نبود حکم می‌داد ولى اگر یک نفر غایب باشد حکم را به تأخیر مى‌اندازد و آن وقت به آن شخص غایب اخطار می‌کنند

+++

و در اخطارنامه هم قید مى‌کند که آقا امروز در جلسه محکمه بود شما را احضار کردند تشریف نیاورند آن چهار نفر هم توضیحاتشان را بدهید و شما هم جلسه دیگر تشریف بیاورید توضیحاتتان را بدهید و در همین اخطاریه هم توضیح می‌دهید که اگر نیامدى و حاضر نشدى آن وقت حکم صادر خواهد کرد. اگر این کار را نکند چه بکند؟ کار محاکمات مى‌ماند. یک نفر مدعى پنج نفر است چهار نفر حاضر شده‌اند یک نفر دیگر را هم محکمه احضار کرده است احضاریه را هم رؤیت کرده است ولى حاضر نشده است یک دفعه را البته باید مهلتش داد و حکم را به تعویق انداخت دفعه دوم هم احضارش می‌کند در احضاریه هم قید می‌کند که اگر نیامدى محکمه حکم خواهد داد آن وقت باز هم نیاید حکم همین طور باقى بماند؟ البته باید در هر قانونى یک راه حلى پیدا کرد. البته حق استیناف را که از او گرفته‌اند حق تمیز را که از او نگرفته‌اند. محکمه حکم می‌دهد او برود استیناف بدهد. راهش این است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- یک قسمت از عرایض بنده را آقاى عراقى بیان فرمودند جوابى را هم که آقاى مخبر کمیسیون دادند اشکال را حل نکرد زیرا راه حلى را که ایشان در نظر گرفته‌اند که محکمه جز این که حکم حضورى بدهد چاره ندارد و این به نظر بنده موافق اصول نیست چاره محکمه را قانون معین کرده است که اگر مدعى علیه حاضر نشود محکمه باید حکم غیابى بدهد این چاره محکمه است حق اعتراض از مدعى علیه غایب نباید سلب شود زیرا اگر حکم حضورى بدهند در صورتی که مدعى علیه غایب باشد و لو این که به او هم اخطار نکرده باشند که اگر حاضر نشدى حکم حضورى است این برخلاف اصول قضایى است که حق اعتراض طرف مقابل را ساقط کند. خیر محکمه حکم غیابى بدهد قید اجراى موقت هم رویش بگذارد و این حکم غیابى هم موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود حق مدعى داده شود مدعى علیه برود اعتراض خودش را بکند حق اعتراض او باید محفوظ باشد و غایب هم بر حجت خودش باقى است و این قاعده‌ای است که باید در جاى خودش محفوظ باشد در کمیسیون هم اطراف این ماده خیلى مذاکره شد توضیحات آقاى وزیر عدلیه هم بالاخره متقاعد کننده نشد. ایشان این نکته را در نظر گرفتند که اگر مدعى به دعوى قابل تجزیه و تقسیم نباشد مثلاً یک دانه جواهر است که قابل تقسیم نیست از پنج نفر مدعى علیه دو نفر یا سه نفر حاضر شده‌اند دو نفر حاضر نشده‌اند و هر پنج نفر هم سر یک جواهر با هم دیگر دعوى دارند با یک مدعى نمی‌شود این یک جواهر را شکست و خرد کرد و نسبت به آن سه نفر حکم را حضورى گرفت و گرفت و داد و نسبت به آنها هم خردش کرد و گفت غایب بر حجت خودش باقى است. این اشکالى بود که آقاى وزیر داشتند که اگر ما دچار یک همچو موردى بشویم تکلیف چه چیزى است این خیلى آسان است وقتى حکم غیابى شد و بنا شد جواهر به دست مدعى داده شود این جواهر را از دست پنج نفر چه حاضر و چه غایب می‌گیرند می‌دهند به مدعى وقتى گرفتند آن وقت عرض حال اعتراض می‌دهد اگر دلایلى دارد بر عدم حق مدعى بر این جواهر اثبات می‌کند و عملى می‌شود می‌رود پى کارش.

مخبر- البته فرمایشاتى که آقا فرمودند بنده تصدیق می‌کنم ولى آقا هم تصدیق دارند که بنده هم از اصول بى‌اطلاع نیستم اصل الغایب على حجة اصل صحیحى است و قابل انکار و تغییر نیست ولى چیزى که هست بنده عرض کردم راه حلى که پیدا کرده‌اند این است و عرض نکردم که این راه صحیح است زیرا اگر این عقیده را داشتم بنده استدلال مى‌کردم این کار صحیحى است غایب هم بر حجت خودش باقى نیست و چون بهش اخطار شده باید حاضر شود اگر نشد حقش از بین می‌رود خیر بنده چنین عرضى نکردم. مطلب همان طورى است که خودتان فرمودید و جوابى که خود آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون دادند بالاخره راه حلى که براى آن اشکال پیدا کردند این است که این شخص عریضه بهش ابلاغ شده لوایحى که مدعى براى دعوایش نوشته به او ابلاغ شده جواب هم فرض کنید داده

+++

اما روز موعد در محکمه حاضر نشده خوب محکمه نسبت به حضار توضیحات آنها را می‌شنود اما حکم نمی‌دهد و حکم را می‌گذارد که اخطار ثانوى به مدعى علیه بشود. اخطار ثانوى را هم با این قید مى‌کنند که اگر حاضر نشدى من حکم خواهم داد. عرض کنم این راه حل است نه این که اصل را اصلاح می‌کنند بنده عرض نکردم که این خلاف اصل را اصلاح می‌کند عرض کردم این راه حلى است که پیدا کرده‌اند به علاوه حالا این قانون شور اولش است بر می‌ردد به کمیسیون عدلیه و آقایان هستید و آقاى وزیر عدلیه هم هستند و مذاکره می‌کنیم اگر بتوانیم ماده را مطابق اصل بنویسیم کسى مخالف نیست پس می‌گذاریم براى شور دوم که در کمیسیون همین بحث‌ها بشود و اگر راه حل بهترى پیدا شد آن راه را می‌گیریم.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر موسى جوان- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- البته همین طور که آقاى مخبر محترم فرمودند شور اول است و ممکن است در کمیسیون هم توضیحاتى بدهیم و آقاى وزیر عدلیه هم اگر جوابى دارند بفرمایند و انشاءالله در شور دوم اصلاح شود ولى این قضایا از چیزهایى است که ممکن است بنده در شور دوم خداى نخواسته کسل باشم و آنهایى که باید در قانون گفته شود فوت شود در هر حال بحثش اینجا خوب است و آقاى مخبر محترم هم یک قدرى گیر افتاده‌اند هم باید مواد را بخوانند و هم بیایند جواب بدهند و این هم گردن خودشان است. این که فرمودند اصل را از دستش گرفته‌اند و الغایب على حجة را نمی‌خواهیم تغییر بدهیم البته نمی‌توانیم الغائب علی حجة را از اصلیت بیندازیم ولى تأثیر را وقتى از او گرفتیم چه فایده دارد؟ الغایب على حجت براى این است که حق او پایمال نشده باشد ما وقتى گفتیم به این اصل دست نمى‌زنیم ولى حکمى را که باید غیابى بدهیم این را حضورى می‌دهیم این الغایب على حجة بى‌زور و بیچاره را گذاشته‌ایم توى طاقچه این فایده ندارد و این جوابى هم که می‌فرمایید استیناف دارد و تمیز دارد پس اگر این جور باشد ما باید در هیچ حکمى محتاج نشویم که مدعى علیه بیاید و حرفش را بزند این طور نیست آقا پس تا عرض حال داد بگوییم برود استیناف و تمیز بدهد من می‌دانم که استیناف و تمیز هست ولى باید ادله را هم بیاوریم هیچ احتمال نمى‌دهید که اگر در دعوى پنج نفر مدعى علیه باشد و یکى از آنها نباید ادله آن یکى به قدرى قوى باشد که اگر بیاید اصلاً حکم صادر نشود. این که به او اخطار می‌کنیم که اگر نیامدى ما مجبوریم حکم بدهیم بعد هم آن حکمى را که داده‌ایم از آن صورتى که داده‌ایم تغییرش مى‌دهیم و حکم غیابى را حضورى می‌کنیم این چرا؟ می‌فرمایند راه چاره‌اش چیست قضاوت مملکت می‌ماند خیر آقا راه چاره خیلى است اینها که با هم چسبندگى و الصاق و الزامى ندارد نسبت به غایب حکم غیابى باشد و نسبت به حاضرین حضورى. این همچو نیست که یک درد بى‌درمانى باشد که ما مجبور باشیم که یکى از اصول مسلمه قضاوت را از بین ببریم و اجبار داشته باشیم تغییر موضوع بدهیم و آدم غایب را لباس آدم حاضر بپوشانیم. روى همان اصل که مدعى مفترى است هر مدعى که مى‌آید عرض حال می‌دهد ما اول او را مفترى فرض می‌کنیم و البته على المدعى و الیمین على من انکر براى این پیدا شده است که اول مدعى را مفترى فرض کرده‌اند و او باید بینه بیاورد که حرفش درست است این اصول را روى این وضع کرده‌اند آن وقت ما بیاییم و یک آدم غایبى را بگوییم چون درد بی‌درمانى برایمان شده و نمی‌دانیم چکار کنیم پس بیاییم حاضرش فرض کنیم و این قسمت را هم که آقاى اوحدى بیان فرمودند که آقاى وزیر عدلیه فرمایش‌شان این بود که جواهرى است و نمى‌شود این را تجزیه و تقسیم کرد این یعنى چه چطور نمی‌شود تقسیم کرد. قیمت می‌کنند و کاملاً می‌شود قیمت آن را تقسیم کرد خود آن را نمى‌شکنیم چون این یک برلیان قشنگى است نمی‌شود گذاشت زیر هاون و شکست خیر قیمت می‌کنیم برلیان را نسبت به اشخاص حاضر حکم را حضورى فرض می‌کنیم و نسبت به اشخاصی که

+++

غایب هستند حکمش را غیابى فرض می‌کنیم درد بى‌درمانى نیست و الغایب على حجته هم به قوت خودش باقى است.

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

مصدق جهانشاهى- چون در کمیسیون راجع به این ماده بحث کرده بودیم و آقایان وکلا هم اظهار عقیده کرده‌اند بنده از نقطه‌نظر این که عضو کمیسیون بودم خواستم چند کلمه عرض کنم چون بنده رأى داده‌ام عقیده بنده آن است که به این ترتیبى که ماده تنظیم شده است مخالف اصول نیست مثلاً ملاحظه بفرمایید یک نفر مدعى علیه حضور خودش را ساقط مى‌کند و می‌نویسد من حاضر نخواهم شد این حق حضور خودش را ساقط کرده محکمه در این مورد حکم غیابى نمى‌دهد حکم حضورى می‌دهد براى این که خودش حق حضور خودش را ساقط کرده اینجا می‌گوید اگر یکى از مدعى علیه هم حاضر نشده مجدداً محکمه به او اخطار مى‌کند که اگر نیامدى حکم حضورى خواهم داد اگر نیامد حقش ساقط است این که فرمودید الغایب على حجته از دست مدعى علیه می‌رود بنده عقیده ام این است که نمی‌رود براى این که علاوه بر محاکم بدون محاکم استیناف و محاکم تمیز نیز هست می‌تواند بالاتر برود به علاوه معلوم نیست حتما محکوم علیه واقع شود ممکن است محکوم له شود به علاوه وقت اعضا محکمه دولت این اندازه قیمت دارد که اگر چند نفر را احضار کنند به محکمه سه نفر حاضر شود مثلاً یک نفر حاضر نشود محکمه رسیدگى نکند و دوباره به او اخطار کند که باید حالا اگر نیاید به منزله این است که حق خودش را ساقط کرده و محکمه حکم می‌دهد در صورتی که معلوم نیست حتماً محکوم علیه شود ممکن است محکوم له واقع شود و به علاوه محکمه استیناف و تمیز هم هست می‌تواند این آدم به آنجا برود و حق خودش را مطالبه کند و در آنجا هم رسیدگى می‌شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرضى ندارم.

مخبر- بنده گمان می‌کنم در آخر عرضى که کردم نظریات را جمع کردم یعنى عرض کردم که این شور اول است برمی‌گردد به کمیسیون و آقایان هم تشریف دارند آنجا بحث می‌کنیم البته راه حل بهترى پیدا می‌کنیم.

رئیس- ماده 165

ماده 165- هر گاه مدعى بعد ازحضور در جلسه اول محاکمه در جلسات بعد حاضر نشود محاکمه حضورى محسوب است و مدعى علیه می‌تواند از محکمه درخواست ابطال عرض حال یا صدور رأى نسبت به دعوى مدعى بنماید.

رئیس- ماده 166

مبحث سوم- در اعتراض به حکم‏

ماده 166- محکوم علیه غایب می‌تواند در ظرف ده روز به حکم غیابى اعتراض کند.

رئیس- ماده 167

ماده 167- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعى رونوشت حکم غیابى به محکوم علیه غایب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونى بین مقر محکمه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.

رئیس- ماده 168

ماده 168- مدت اعتراض براى اشخاص که در کشورهاى همسایه مقیمند دو ماه و در کشورهاى غیر همسایه سه ماه و در کشورهاى دور مثل آمریکا و خاور دور چهار ماه است.

رئیس- ماده 169

ماده 169- هر گاه کسى که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابى دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته- محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابى به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وارث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.

+++

رئیس- ماده 170

ماده 170- اگر سمت یکى از طرفین دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضا مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که به این سمت قائم مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

رئیس- ماده 171

ماده 171- در صورتى که اعتراض بعد از انقضا مدت قانونى به عمل آمده باشد عرض حال به موجب قرار محکمه رد مى‌شود.

رئیس- ماده 172

ماده 172- عرض حال اعتراض و کلیه اوراق ضمیمه آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- ماده 173

ماده 173- در موارد زیر عرض حال اعتراض قبول ولى به جریان نمى‌افتد.

1 - هر گاه کسى که به عنوان وکالت از طرف محکوم علیه غایب عرض حال اعتراض داده وکالت نداشته است.

2 - در صورتى که مطابق قانون هزینه محاکمه داده نشده باشد.

رئیس- ماده 174

ماده 174- در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز به عرض حال دهنده نواقض را کتباً اطلاع داده از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونى به او مهلت می‌دهد که نواقض را رفع کند و در صورتى که آن را رفع ننمود عرض حال به موجب قرار محکمه رد مى‌شود.

هرگاه نقص عرض حال از جهت موجود نبودن وکالت‌نامه باشد در صورتى که وکالت‌نامه در مدت مقرر براى رفع نقص به دفتر محکمه برسد عرض حال قبول خواهد شد اگر چه وکالت‌نامه بعد از انقضا مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

رئیس- ماده 175

ماده 175- در صورتى که نسخه عرض حال و اوراق منضمه به آن به عده کافى نبوده و یا رونوشت ضمایم مصدق نباشد دفتر محکمه از عرض حال و ضمایم رونوشت مصدق به عده لازم تهیه می‌کند و هزینه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

رئیس- ماده 176

ماده 176- مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از عرض حال و منضمات آن را براى طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ از منضمات براى ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه محاکمه معین و به طرفین ابلاغ می‌گردد و در محاکمات اختصارى مدیر دفتر روز و ساعت محاکمه را معین کرده و در ضمن ابلاغ عرض حال و منضمات آن وقت محاکمه را به طرفین اطلاع می‌دهد.

محکمه پس از رسیدگى به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد.

رئیس- ماده 177

ماده 177- هر گاه محکوم علیه غایب بعد از اعتراض براى رسیدگى ثانوى حاضر نشد محکمه غیاباً رسیدگى کرده حکم می‌دهد. این حکم ضرورى محسوب است.

رئیس- ماده 178

ماده 178- اعتراض محکوم علیه غایب اجراى موقت را توقیف نمى‌کند مگر این که در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوى که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غایب توقیف اجراى موقت حکم غیابى را بخواهد به این درخواست مدعى محکمه مکلف است که به قبول یا عدم قبول در ظرف دو روز پاسخ دهد.

رئیس- ماده 179

ماده 179- قرارهایى که مستقلاً قابل استیناف یا تمیز است در صورتى که غیابى باشد به ترتیبى که براى او اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.

+++

رئیس- ماده 180

ماده 180- کسى غیر از معترض به حکم یا قرار از رأى محکمه استفاده نمی‌کند مگر این که رأى محکمه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأى محکمه نسبت به اشخاصى هم که حکم یا قرار غیابى شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

رئیس- ماده 181

ماده 181- هر گاه پس از ابلاغ حکم غیابى به محکوم علیه و انقضا مدت اعتراض و استیناف محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضا مدت استیناف درخواست صدور ورقه اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور ورقه اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجراى آن را تعقیب نکند حکم غیابى ملغى‌الاثر خواهد بود و مدعى می‌تواند تجدید دعوى کند.

(5 - تصویب چهار فقره مرخصى)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

(خبر مرخصى آقاى دبستانى به شرح ذیل قرائت شد)

آقاى دبستانى تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ هفتم آذر 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبستانى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى گودرزى به شرح زیر خوانده شد)

آقاى گودرزى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ پنجم دى 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزى قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- موافقین تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى دبیر سهرابى به مضمون زیر خوانده شد)

آقاى دبیر سهرابى براى ادامه معالجه و اصلاح مزاج لازم شده است به نقاط پست و گرم داخله کشور(از قبیل خوزستان و رامسر و شهسوار و لاهیجان) مسافرت نمایند و براى این منظور تقاضاى پنج ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون عرایض با اقامت ایشان در نقاط نام برده از تاریخ تصویب تا آخر اسفند 1316 موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- راجع به مرخصى آقاى دبیرسهرابى چون مقدارى از حد نصاب مرخصى زیادتر بوده مراتب به عرض رسید و مورد قبول واقع شد. موافقین با مرخصى آقاى دبیر سهرابى قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى شجاع به شرح زیر خوانده شد)

آقاى شجاع تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 12 دى 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع قیام فرمایند.

(غالب آقایان برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه 26 دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

صورت ضمیمه

قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور

 

بخش‌ها

 

شهرستان‌های تابعه

 

استان

 

زنجان

ابهر

سیروان

قیدار

ماه نشان

قزوین

صدرآباد

ضیاءآباد

معلم کلایه

آوه

قشلاق

ساوه

نوبران

سلطان‌آباد

فرمهین

ترخوران

سربند

وفس

رشت

صومعه‌سرا

رودبار

لاهیجان

بندر پهلوی

کوچصفهان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

زنجان

قزوین

ساوه

سلطان‌آباد

رشت

1

2

3

4

5

استان یکم

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

خمام

لنگرود

شهسوار

نوشهر

رودسر

قم

کهک

قاضی

محلات

کاشان

قمصر

میمه

نطنز

کن

افجه

حضرت عبد‌العظیم

ینگی امام

علی شاه عوض

ورامین

ایوانکی

دماوند

کولج

سمنان

سنگسر

دامغان

شاهرود

میامی

قشلاق

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

شهسوار

قم

کاشان

طهران

سمنان

6

7

8

9

10

استان دوم

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستان‌های تابعه

 

استان

 
 

ساری

اشرف

چهاردانگه

بابل

بابلسر

بندپی

آمل

نور

لاریجان

شاهی

سوادکوه

فیروزکوه

علی‌آباد

بندرشاه

گمش تپه

بندر گز

کرد محله

گنبد قابوس

رامیان

حاجیلر

داش برون

پهلوی دژ

تبریز

بستان‌آباد

آذر شهر

مرند

شبستر

اهر

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ساری

گرگان

تبریز

11

12

13

استان سیم

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

خدا آفرین

اردبیل

سراب

پیله‌سوار

مشکین شهر

آستارا

هروآباد

شفارود

خوی

ماکو

قراعینی

عرب

شاهپور

رضائیه

اشنویه

سلدوز

مهاباد

بوکان

سردشت

بانه

سقز

شاهین دژ

تکاب

مراغه

مرحمت‌آباد

آتش بیک

میانه

بیجار

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

اردبیل

خوی

رضائیه

مهاباد

مراغه

بیجار

14

15

16

17

18

19

استان چهارم


بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

+++

استان

 

ایلام

آبدانان

مهران

ارکوازی

دهلران

جوار

بدره

صالح‌آباد

شاه‌آباد

کرند

قصر شیرین

ایوان

کرمانشاهان

کنگاور

هرسین

صحنه

سنندج

قروه

کامیاران

سنقر

مریوان

اوی هنگ

میران‌شاه

پاوه

ملایر

نهاوند

تویسرکان

همدان

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

ایلام

شاه‌آباد

کرمانشاهان

سنندج

ملایر

همدان

20

21

22

23

24

25

استان پنجم

                       

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

اسد‌آباد

رزن

کبوتر‌آهنگ

میمنیه‌رود

خرم‌آباد

سلسله

دلفان

چاغروند

ویسیان

زاغه

کوهدشت

دوده

ملاوی

بروجرد

دورود

اشترینان

گلپایگان

خمین

خوانسار

الیگودرز

اهواز

شوشتر

دزفول

مسجدسلیمان

طوف سفید

رامهرمز

سوسنگرد

بستان

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

خرم‌آباد

گلپایگان

اهواز

26

27

28

استان ششم

+++


بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

ایذه

قلعه زراس

ده دز

جانکی

خرم‌شهر

آبادان

قصبه

شادکان

هندیجان

بهبهان

تل خسرو

شیراز

فیروز‌آباد

ممسنی

کازرون

بیضا

زرقان

قیروکازرین

بوشهر

برازجان

خرموج

ریک

بوالخیر

کنکان

دیلم

فسا

نیریز

اصطهبانات

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

خرم‌شهر

بهبهان

شیراز

بوشهر

فسا

29

30

31

32

33

استان هفتم

+++


بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

داراب

سعادت‌آباد

آباده

سمیرم

؟؟؟

لار

لنگه

کاوبندی

بستک

جهرم

جویم

کرمان

شهداد

راور

زرند

رفسنجان

سیرجان

ماهان

بافت

بم

سبزوران

ساردویه

کهنو

مشیز

بندرعباس

میناب

جاسک

قشم

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

آباده

لار

کرمان

بم

بندرعباس

34

35

36

37

38

استان هشتم

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

خاش

قصرقند

ایرانشهر

سراوان

بزمان

سرباز

چاه بهار

زاهدان

زابل

میان کنکی

سبزوار

جغتای

داورزن

تکاب

صفی‌آباد

بیرجند

قاین

درمیان

ماژان

تربت حیدری

فیض‌آباد

سنکان

خواف

کدکن

مشهد

ارداک

طرقبه

احمدآباد

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

خاش

زابل

سبزوار

بیرجند

تربت حیدری

مشهد

39

40

41

42

43

44

استان نهم

+++


بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

سرخس

فریمان

زورآباد

باخرز

نیشابور

کلات

قوچان

شیروان

محمدآباد

لطف‌آباد

باجگیران

بجنورد

اسفراین

مانه

جویمند

بجستان

فردوس

طبس

کاشمر

اصفهان

نجف‌آباد

شهرکرد

شهرضا

اردستان

خوراسگان

داران

فلاورجان

اردل

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

قوچان

بجنورد

جویمند

اصفهان

45

46

47

48

استان دهم

+++

 

بخش‌ها

 

شهرستانهای تابعه

 

استان

 

لوردکان

اخوره

یزد

اردکان

نائین

خور

خضرآباد

خرانق

بافق

اشک زر

مهریز

تفت

نیر

شهر بابک

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

یزد

49

 

صورت فوق ضمیمه قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور بوده و صحیح است

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

+++

Parameter:293634!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)