1 شهريور 1396 14:36:42
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

جلسه 138 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم آذر ماه 1336  

فهرست مطالب:

1-تصویب صوت ‌مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهندس شیبانى

3- سؤال آقاى پردلى راجع به میزان اعتبار راه‌سازى زابل و جواب آقاى وزیر راه

4- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به راه‌سازى آذربایجان و فرودگاه تبریز و جواب آقاى وزیر راه‏

5-سؤال آقاى دکتر بینا راجع به میزان اعتبار راه‌سازى آذربایجان غربى و جواب آقاى وزیر راه

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهدوى

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به مرزبانان بین ایران و افغانستان

8- اخذ رأى به تصویب لایحه اصلاحى برقرراى مستمرى و وظیفه درباره عده‌اى از کارمندان

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه 138

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم آذر ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صوت ‌مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهندس شیبانى

3- سؤال آقاى پردلى راجع به میزان اعتبار راه‌سازى زابل و جواب آقاى وزیر راه

4- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به راه‌سازى آذربایجان و فرودگاه تبریز و جواب آقاى وزیر راه‏

5-سؤال آقاى دکتر بینا راجع به میزان اعتبار راه‌سازى آذربایجان غربى و جواب آقاى وزیر راه

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهدوى

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به مرزبانان بین ایران و افغانستان

8- اخذ رأى به تصویب لایحه اصلاحى برقرراى مستمرى و وظیفه درباره عده‌اى از کارمندان

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) تشکیل گردید

1)تصویب صورت ‌مجلس

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه آقایان: سنندجى. دکتر اصلان افشار. دکتر جهانشاهى. یارافشار. قبادیان. سعیدى. عبدالحمید بختیار. مجید ابراهیمى. عامرى. هدى. مرتضى حکمت. سلطان‌مراد بختیار. پناهى. دکتر عدل. بزرگ‌ابراهیمى. دکتر امین. ابتهاج. صفارى. اکبر. محمودى. امیر بختیار. مهندس جفرودى. دکتر پیرنیا. رامبد. دکتر اسدى. دکتر رضایى. پرفسور اعلم. اورنگ. دکتر سعید حکمت. صراف‌زاده. دکتر عمید. شادلو. دادگر. خلعتبرى. دکتر دیبا. دکتر فریدون افشار. قنات‌آبادى.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر طاهرى. اریه. مشار. اخوان.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: عرب شیبانى. اقبال. جلیلوند. مهران. دکتر دادفر. دکتر وکیل. مهندس بهبودى. ساگینیان. فولادوند. دکتر رضایى. ثقه‌الاسلامى. فضایلى. بزرگ‌نیا. قراگزلو. سراج حجازى

نایب رئیس- اعتراضى بر صورت مجلس نیست، آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر- در چاپ عرایض بنده اشتباهى شده که به تندنویسى می‌دهم‏

نایب رئیس- اصلاح می‌شود آقاى امید سالار

امید سالار- در چاپ عرایض بنده اشتباهى شده که به تندنویسى می‌دهم

نایب رئیس- مرحمت کنید تصحیح می‌شود آقاى مهران

مهران- اسم بنده و یک عده از آقایان جز غائبین بى‌اجازه نوشته شده در صورتی که در همان موقع در کمیسیون استخدام براى رسیدگى به یکى از لوایح مشغول کار بودیم

نایب رئیس- مانعى ندارد اصلاح می‌شود، آقاى صدرزاده

صدرزاده- یک اشتباهات مطبعه‌اى در عرایض بنده هست که تقدیم می‌کنم

نایب رئیس- به تندنویسى مرحمت بفرمایید آقاى مهران اسم شما در صورت زود رفته و با اجازه نوشته شده بود دیگر اعتراضى نسبت به صورت ‌مجلس نیست (اظهارى نشد) صورت‌ مجلس تصویب می‌شود

2 )تقدیم یک فقره سئوال به وسیله آقاى مهندس شیبانى

نایب رئیس- آقاى مهندس شیبانى

مهندس شیبانى- سؤالى است از وزارت کشور تقدیم می‌شود

نایب رئیس- به جریان گذارده مى‌شود.

3) سؤال آقاى پردلى راجع به میزان اعتبار راه‌سازى زابل و جواب آقاى وزیر راه‏

نایب رئیس- سؤالات مطرح است آقاى پردلى

پردلى- سؤالى به تاریخ 36420 از وزارت راه شده است که چه مبلغ پول براى ترمیم راه‌هاى زابل داده شده است بعد از بیانات آقاى وزیر راه بنده توضیح عرض خواهم کرد

نایب رئیس- آقاى وزیر راه

وزیر راه- (سرلشگر انصارى)- سال جارى به علت جریان سیل در منطقه سیستان خسارات زیادى به راه‌هاى آنجا وارد آمده و براى مرمت راه‌هاى این منطقه اعتباراتى معادل 325 هزار ریال از اداره راه زاهدان براى راه زابل تخصیص داده شد یک قسمت براى مرمت و خرابى شیله است و همچنین اصلاح 18 کیلومتر راهى که بین شیله و زابل واقع است و یک قسمت هم براى مرمت زهک و کوهک‏

نایب رئیس- آقاى پردلى اظهارى دارید بفرمایید

پردلى- این سؤال در حدود شش ماه قبل از وزارت راه شد در صورتى که ممکن بود جواب آن در ظرف چند روز داده بشود به خصوص که عملى هم در محل نشده اگر جواب به تأخیر افتاد می‌گفتیم شاید عملى در محل انجام خواهد شد براى این که منظور تمام نتیجه و عمل است اما در این مدت نه عملى در آنجا انجام شد جواب هم که نباید بیش از چند روز طول بکشد این مدت به تأخیر افتاد فقط سؤال کردم که آیا پولى داده شده یا نشده و چه مبلغ بوده چند ماه به تأخیر می‌افتد اینها دلیل بر بى‌اعتنایى به سؤالات و بى‌توجهى است که به‌ کارهاى حیاتى روزمره مردم شهرستان‌ها

+++

می‌کنند (صحیح است) در 5/ 6 ماه قبل همان موقع مردم تلگرافاتى کردند که چه مبلغ پول براى تعمیر راه‌هاى زابل داده شده است براى این آب افتادگى‌هاى جاده که پیش آمده که چند سانتیمتر عمق و چند متر طول بیشتر ندارد که با 50 نفر عمله در ظرف پنج روز می‌توانستند مرمت کنند و نکردند من هم این موضوع را تعقیب کردم و نوشتم به وزارت راه جواب دادند به استاندارى اختیارات و نظارت تام داد شده من چه گفتم و وزارت راه چه جواب داده در فرماندارى در یکى از روزها از رئیس راه زابل سؤال می‌شود که چه مبلغ پول داده شده است می‌گوید این از اسرار ادارى است من سؤال می‌کنم جواب نمی‌دهند (مهندس اردبیلى- براى نماینده هم اسرار است) من به عنوان نماینده سؤال می‌کنم جواب نمى‌دهند و یک چیز دیگر می‌گویند مردم تلگراف می‌کنند جواب داده نمی‌شود در محل از مأمورین راه می‌پرسند می‌گویند جز اسرار است من دلیل دیگرى نمى‌توانم فکر بکنم جز این که بگویم که ماهر کارى که از دستمان برآید می‌کنیم و هر چه دلمان بخواهد می‌کنیم و هیچ کس هم حق حرف زدن ندارد مردم آقایان به راه علاقه‌مند هستند وزارتخانه هم علاقه‌مند باشد بایستى همان روز جواب مرقوم بدارند که این مبلغ پول در اختیار اداره اداره راه زابل گذاشته شده که اگر مأمورین آنجا خداى نکرده آلوده باشند مردم بدانند و اگر تفریط کرده‌اند مردم اطلاع بدهند به وزارتخانه این بى‌اعتنایى‌ها سبب می‌شود که راه‌ها به همان صورت آب افتادگى و گودال و دست انداز باقى است 96 کیلومتر آقایان بیراهه دارد و گودال و شن‌زار است مخصوصاً در مرز که احتمال خطر هم می‌رود و به اندک بادى اثرى از ماشین هم اگر هست فوراً محو می‌شود براى همین 96 کیلومتر مردم کرایه را دو برابر و سه برابر می‌دهند این بی‌عدالتى و ظلم است که وزارت راه نسبت به سیستانى‌ها می‌کند و این کار یک سال و دو سال نیست و وزارت راه تا به حال یک سیر خاک برنداشته اقلاً علامت گذارى می‌کرده که نکرده است و بنده از پشت این تریبون داد می‌زنم مردم شکایت مى‌کنند جناب وزیر تشریف می‌برند پول داده می‌شود اما نتیجه‌اش صفر است این کارها باید براى مردم بشود جناب آقاى ذوالفقارى براى این که مردم از چشم خودشان مى‌بینند شما هر چه از رادیو بفرمایید نمی‌توانید چشمان مردم را از بین ببرید و کور بشوند کارهایى که براى سیستان انجام شده است فقط یک کشتى همادوتنى براى شیله معروف آورده‌اند که اگر امسال آب بیاید کار بکند به ظرفیت دو تن یا سه تن که می‌گویند موتوردار است به طوری که بنده شنیدم فکر می‌کردم که چیز خوبى است رفتم دیدم یک طشت مانندى است که نه متخصص دارد و نه موتور آن را با طناب مى‌کشند در صورتى که کشتى‌هایى در زابل می‌سازند از نئى که در هامون می‌روید که بدون خرج است و 10 تن ظرفیت دارد و بدون خطر ماشین‌هاى شورلت پنج تن را می‌شود رد کرد و خود صیادها درست می‌کنند و ده تن بار هر چقدر باشد می‌کشد این یک کارى است که انجام شده یک کار دیگرى که انجام شده در موقع زیاد شدن آب ماشین اداره راه کرایه کشى می‌کرد من خودم رفتم دیدم با چشم خودم و چند نفر عمله‌اى که براى ترمیم راه در آنجا بودند اینها در آب افتادگی‌هاى جاده مشغول حمل مسافرین بودند و مسافرین را کوک مى‌کردند و بارها‌ی‌شان را حمل مى‌کردند و حقوق اینها می‌رفت توى جیب مأمورین و پولى هم که از همین کشتى مى‌گرفتند می‌رفت توى جیب مأمورین راه سوم این که یک آبنمایى درست کرده‌اند در ظرف ده روز صد هزار تومان خرج براى آن برآورد شده بود براى چند متر باده نفر متخصص آبنما درست کردند همان شبى که تمام مى‌شود آبنما را آب می‌برد و دیگر اثرى از آن باقى نمی‌ماند در صورتى که آبنماهایى که در دوره جنگ ساخته شده و از مسافتى پیدا است یک سنگ قلوه کوچک آن را هم نتوانسته آب تکان بدهد اما در اثر باران این آبنمایى که به تازگى ساخته شد از بین رفت این است وضعیت کار کردن آنها مهندس برزویى مامور راه زاهدان زابل گزارش می‌دهد که دزدى می‌شود کى مجازات شده؟ چه کار کرده‌اند؟ وزیر راه می‌رود کارى انجام نمی‌شود رفتن وزیر به نظر من بدتر است براى این که مردم می‌گویند در تهران نمى‌دانند که دزدى می‌شود و کارى انجام نمی‌شود ولى موقعى که وزیر آمده باز هم نه از دزدى جلوگیرى می‌شود و کارى انجام نمی‌شود ولى موقعى که وزیر آمده باز هم نه از دزدى جلوگیرى می‌شود و نه کارى انجام می‌شود فکر دیگرى مى‌کنند جز این که صددرصد ناامید بشوند هیچ کارى انجام نخواهد شد (احسنت) در هزینه‌ها صدى پنجاه، هفتاد دزدى می‌شود براى این که اصل مجازات از بین رفته است و وضعیت ما در شهرستان‌هاى دور افتاده این است نمى‌دانم وضعیت آقایان دیگر چیست؟

(مهندس اردبیلى- همه‌اش مثل مال شما است نگران نباشید) پنجاه الى هفتاد درصد هزینه‌ها از بین می‌رود براى این که کسى مجازات نمى‌شود.

نایب رئیس- آقاى وزیر راه توضیحى دارید بفرمایید

وزیر راه- بنده به خاطر ندارم که جناب آقاى پردلى نماینده محترم سؤالى از بنده با همکاران بنده کرده باشند راجع به اعتبارات راه و یا مصرف آن و بلا جواب مانده باشد و امروز هم نوبت سؤال ایشان بود که با نهایت افتخار شرفیاب شدم، اما آنچه راجع به راه زابل فرمودند بنده بایستى عرض کنم که در بازدیدى که بنده کردم متوجه شدم که در 1329 پلى که روى لهراب بوده است آب برده و عبور و مرور مردم به وسیله دیگرى انجام می‌شود بلافاصله اقدام به ساختمان پل شد این پل باید 28 دهانه ساخته شود که تاکنون 27 دهانه آن تمام شده و عکسش الان حاضر است و این نشان می‌دهد که وزارت راه نهایت علاقه را به انجام خواسته مردم دارد چوب‌هاى این پل از جنگل خاف تهیه می‌شود آهن‌هاى آن از خرمشهر تامین شده و پوشش آن هم از تراورس‌هایى که در شمال تهیه می‌شود به محل برده شده و تاکنون 27 دهانه پل ساخته شده و عکس آن را تقدیم مقام ریاست می‌کنم، اما راجع به راه آنجا که فرمودند در بهار امسال شاید جناب آقاى خزیمه علم و سایر آقایان به خاطر داشته باشند که در نتیجه طغیان رود هیرمند تمام سیستان در خطر بود و همین طغیان‌ها موجب شد که راه و تمام قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى مواصلاتى آنجا از بین برود و نهابت اهتمام به عمل آمد که عبور مردم را از روى شیله تامین کنیم شیله یک گودالى است که از 1318 به این طرف هیچ وقت آنجا را آب نگرفته ولى امسال سرعت آب به قسمى بود که به هیچ‌وجه ماشین‌ها نمی‌توانستند عبور کنند از بندر پهلوى براى تامین خواربار شهر کرجى فرستادیم و ارتباط را برقرار کردیم اگر جناب آقاى نماینده محترم یک قدرى با انصاف قضاوت می‌فرمودند قطعاً متوجه می‌شدند که وزارت راه وظیفه خودش را انجام داده است در این سفر هم که بنده به زابل و سیستان و نقاط مختلف بلوچستان کردم براى مرمت راه و براى تکمیل پل و همچنین تهیه وسایلى که بتواند سریعتر نواقص راه‌ها را رفع بکند اقداماتى کردم که در گزارش جناب آقاى نخست‌وزیر منعکس است

4)سئوال آقاى مهندس اردبیلى راجع به راه‌سازى آذربایجان و فرودگاه تبریز و جواب آقاى وزیر راه

نایب رئیس- آقاى مهندس اردبیلى

مهندس اردبیلی- بنده سؤالی که از وزارت راه کرده بودم هفت هشت ماه پیش بود و این سؤال راجع به ساختمان راهی یعنی اسفالت راه بین بازرگان و تبریز و راه تاکستان به وسیله جان مولم و یکی هم تکمیل ساختمان فرودگاه تبریز است که منتظر هستم جناب آقای وزیر راه بفرمایند که در این مدت چه کرده اند و چه جوابی خواهند داد تا بنده توضیح عرض کنم.

نایب رئیس- آقای وزیر راه

وزیر راه- سال گذشته با موافقت آقایان نمایندگان محترم آذربایجان ساختمان راه از بازرگان تا تاکستان به شرکت جان مولم واگذار شد که با اعتبارات سازمان برنامه اقدام به نقشه‌بردارى و آسفالت راه و ساختمان راه بشود. شرکت جان مولم شروع به نقشه‌بردارى راه کرد و در نتیجه مذاکراتی که با سازمان برنامه به منظور تمدید قرارداد کردند عملیات بعدى آنها متوقف ماند (مهندس اردبیلى- چه شد؟)

عملیات بعدى متوقف ماند و براى این که راه تبریز و تهران از اهم راه‌هایى است که در کشور موجود است وزارت راه هقته قبل وسایل مکانیکى براى این راه اقدام بشود و با سازمان برنامه ترتیب ساختمان اساسى راه داده بشود (صدرزاده- گمان می‌کنم به سرنوشت راه شیراز به اهواز گرفتار شده) راجع به فرودگاه تبریز فرمودند بایستى به عرض برسانم که فرودگاه تبریز باندهاى مرتبى دارد که شش سال قبل ساخته شده است و البته نواقصى دارد که باید تکمیل شود سازمان برنامه یکى از این مهندسین شهرسازى شرکت ژیگو را انتخاب کرده و آن شرکت شروع به کار کرده (مهندس اردبیلى- الان که خبرى نیست) و از چهار شرکت دعوت کرده است و به مناقصه گذاشته است و نتیجه مناقصه را هم به سازمان برنامه داده است و به زودى اقدام می‌شود.

نایب رئیس- آقاى مهندس اردبیلى

مهندس اردبیلى- بنده درست متوجه نشدم که آیا عملیات جان مولم در آذربایجان متوقف شده یا کلاً در ایران متوقف شده (مهران- ما هم متوجه نشدیم) به علاوه علت این که متوقف شده چیست؟ و آقاى وزیر راه تصدیق می‌کردند که جان مولم خوب کار مى‌کند سال گذشته می‌گفتند راه‌هایى که درست می‌کند خیلى به جاست و خوب است اما نمی‌دانم کجا راه است و کدام راه را درست می‌کنند اما مهندسین ایرانى ایراد می‌گرفتند که این راه‌هایى که درست می‌کنند صحیح نیست و با اصول فنى منطبق نیست حالا آقاى وزیر می‌فرمایند که متوقف شده و معلوم شده که با اصول فنى ساخته نمی‌شده ولى جناب آقاى وزیر امسال بنده سال چهارم است که در مجلس هستم در این مدت دائماً راجع به راه‌هاى آذربایجان صحبت می‌کنم و وعده‌هایى مى‌شنویم وزارت راه به ما وعده‌هایى می‌دهد به وعده‌هاى شفاهى ترتیب اثر نمی‌دهند کتبى هم که جواب می‌گیریم این طور از آب در می‌آید جناب آقاى وزیر مردم راه می‌خواهند یا باید کتیبه وزارت راه بیاید پایین یا براى این مردم راه بسازند آخر آنها نمى‌فهمند که جان مولم کیست فلان شرکت کیست آنها می‌گویند که وزارت راه باید براى ما راه درست کند ما در آذربایجان راه‌هایى داریم که همه‌اش خراب و کج و کوله است راه حسابى نداریم شاید اگر خط مستقیم

+++

بکشند چهل، پنجاه کیلومتر کوتاه‌تر شود واقعاً مایه تأسف است بنده امروز تصور می‌کردم که براى آخرین مرتبه براى راه‌هاى آذربایجان ترتیب اساسى داده شده چون این سوال بنده چندین دفعه مطرح شده و بعضى‌ها از بنده خواهش کردند که براى هفته بعد بگذاریم و بعضى‌ها وعده می‌دهند که ساخته می‌شود ولى هیچ کارى نشده جناب آقاى وزیر راه ما نمی‌دانیم به‌ این مردم چه جوابى بدهیم بگوییم که چه کردیم این وضعیت راه‌ها است و معلوم نیست عاقبت کار چه جور خواهد شد هر روز وعده و هر روز وعده من نمی‌دانم چه خواهد شد و تکلیف ما چیست اما موضوع فرودگاه تبریز یعنى فرودگاه یک استان ایران البته اصفهان و شیراز و تبریز فرقى ندارد آقایان در تبریز یک فرودگاهى است که در هشت سال پیش به یک پیمانکارى دادند که با یک میلیون و دویست هزار تومان بایستى این فرودگاه را تمام بکند هفتصد هزار تومان دادند و یک فرودگاه نیمه تمام درست کردند بقیه پول که پانصد هزار تومان باشد ندادند باران و برف و آفتاب طورى ویران کرده است این ساختمان را که حالا پانصد هزار تومان پیمانکار مى‌خواهد که این را به پایه هفتصد هزار تومانى در بیاورد آخر اینها خیانت است مالیه ملت دارد از بین می‌رود مسئول کیست؟ که این کارها را کرده حالا باز هم وعده می‌دهند که برنده را فعلاً معین کردیم و سازمان برنامه هم شروع کرده است یعنى می‌فرمایید توى چاه ویل انداختیم سازمان برنامه یعنى چاه ویل و کارى انجام نخواهد گرفت من جناب آقاى وزیر تا عید صبر می‌کنم براى این که به ما وعده داده‌اند که تا سال 36 این فرودگاه را شروع مى‌کنیم اگر نکردید به خداى لایزال من تا بعد از عید صبر می‌کنم اگر این کار درست نشود استیضاح می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى وزیر راه

وزیر راه- خیلى متأسفم که جناب آقاى مهندس اردبیلى روى علاقه‌اى که به منطقه آذربایجان دارند راجع به ساختمان راه و فرودگاه تبریز عصبانى شدند، بایستى به عرض برسانم که وزارت راه در تمام این موارد نهایت اهتمام را کرده است براى این که مواصلات این منطقه تأمین شود همین اقداماتى که در امر راه‌آهن شده است و در سایر امور معرف خدمات وزارت راه و علاقه وزارت راه به آن منطقه می‌باشد و بایستى به عرض‌شان برسانم که از اعتبارات ناچیزمان براى ساختمان راه آنجا و فرودگاه آنجا تا حدودى که مقدور بوده است تخصیص داده‌ایم و قانون سازمان برنامه را هم آقایان تصویب فرمودند و مطابق این قانون و اعتبارات راه‌سازى در اختیار سازمان برنامه است و بایستى با موافقت سازمان برنامه به مصرف برسد هم براى فرودگاه و هم براى ساختن راه.

5) سؤال آقاى دکتر بینا راجع به میزان اعتبار راه‌سازى آذربایجان غربى و جواب آقاى وزیر راه

نایب رئیس- سؤال دیگرى مطرح است. آقاى دکتر بینا

دکتر بینا- بنده خجالت می‌کشم که به جنابعالى بگویم که سؤالى دارم و جنابعالى بفرمایید جواب بدهید چون سؤالاتى که شد مؤید عرایض بنده بود می‌خواستم از پشت این تریبون بفرمایید که آذربایجان غربى چند کیلومتر راه دارد و چقدر اعتبار دارد و بنده عرایض خودم را بعداً با سند عرض خواهم کردم

نایب رئیس- آقاى وزیر راه

وزیر راه- جناب آقاى دکتر بینا راجع به اعتبارات راه‌سازى آذربایجان سؤالى فرمودند بایستى حضورشان عرض کنم که اعتبارات تعمیراتى راه‌هاى آذربایجان سالیانه در حدود بیست و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد ریال است و منطقه‌اى که بایستى نگاهدارى بشود در حدود 3176 کیلومتر است.

نایب رئیس- آقاى دکتر بینا

دکتر بینا- بنده می‌خواستم قبل از این که شروع به عرایضم بکنم از شخص جناب آقاى انصارى و از زحماتى که قبول مى‌فرمایند و شب و روز در رداه‌هاى ایران هستند تجلیل بکنم (صحیح است) ایشان زحمت مى‌کشند رنج سفر ارقبول می‌کنند ولى تشکیلاتى هست که بنده می‌خواستم امروز به عرض‌شان برسانم که نمی‌گذارد زحمات ایشان به نتیجه برسد شاید اطلاع ندارند از بعضى قسمت‌هایش این که فرمودند 3000 هزار کیلومتر راه‌هاى آذربایجان غربى است، طبق مدارکى که اداره راه آذربایجان به من داده است 2263 کیلومتر راه‌هاى آذربایجان غربى است با بیست و یک میلیون و نهصد هزار ریال اعتبار ولى کافى نیست که فقط اعتبار داده بشود با این که این اعتبار براى این کار زیاد است کارى نمی‌شود بنده عرض خواهم کرد که اعتبار چطور مصرف می‌شود و هیچ وقت هم بى‌سند صحبت نمی‌کنم در سیصد کیلومتر راه بازرگان به تبریز مطابق احصاییه‌اى که به بنده داده شده است در هر دو کیلومترى باید یک کارگر کار بکند بنابراین از بازرگان تا تبریز باید 150 نفر سر راه باشند این 150 نفر در کاغذ درست است بلکه 165 نفر است این صورتى است که بنده از اداره راه گرفته‌ام‏

 (یکى از نمایندگان- محکم‌تر است) بلى محکم‌تر است در 27 تیر رفته‌ایم این راه را و در 28 تیر برگشته‌ایم آقاى پرفسور اعلم هم بوده‌اند بنده از وقتى که از تبریز حرکت کردم تا بازرگان یک یک اینها را شمردم از تبریز تا بازرگان 42 نفر بودند موقع رفتن از بازرگان تا تبریز 37 نفر در موقع برگشتن بودند و نوشتیم دو نفر هم بوده‌ایم موقع ناهار هم نرفتیم که مبادا بگویند که به ناهار رفته بودند اما اخیراً در وزارت راه یک بازى دیگرى پیدا شده است سابقاً خاک‌بازى بود حالا بیل بازى شده بیل بازى یعنى چه؟ آقایان 4 تا بیل می‌گذارند آنجا و یک نفرى هم آنجا هست ما رفتیم گفتیم که صاحب این بیل‌ها کجا هستند؟ گفت نیستند یک نفر گذاشته‌اند که بیل‌ها را حقاظت کند براى این که کنترلور که می‌رود از روى بیل آدم حساب می‌کند 37 بیل شمردیم آدم نشمردیم این بیل بازى است خاکبازى تمام شده بیل بازى شده است (پرفسور اعلم- بفرمایید 160 تا به حساب رفته بود) اما این 165 نفر کی‌ها هستند؟ فرع زائد بر اصل این را می‌گویند در این صورت همه چیز داریم انباردار درایم پیش‌خدمت داریم کارگرش را داریم سرکارگرش را داریم اما همه روى کاغذ هستند ولى در راه نیستند اینها همه روى سیصد کیلومترى است که بنده مطالعه کرده‌ام دفتردار انباردار پیش‌خدمت (عمیدى‌نورى- اینها کارگرند؟) اینها آن 165 نفرند این صورتى است که اداره راه به من داده است نمره دارد تقدیم می‌کنم خدمت‌تان پیشخدمت انباردار، دفتردار، کامیون، کامیون، جیپ، جیپ، اجاره محل سوخت و روشنایى فوق‌العاده مباشر، مباشر، مباشر، مباشر و سرویس کامیون، هزینه جیپ، مباشر مباشر، سرکارگر، سرکارگر الاغ، مباشر، سرایدار، سرکارگر، سرکارگر، کارگر کارگر داشته این فقط مال سیصد کیلومتر است مباشر مباشر سرکارگر سرکارگر یک جا را زیادى نمى‌خوانم فقط اسامى را نمى‌خوانم کارگر ارشد، مباشر، سرایدار، سرکارگر، سرکارگر، کارگر ارشد، سرکارگر، سرکارگر، سرکارگر (مهندس جفرودى- پس کارگرش کجا است) کارگرش 105 نفر است شن ریز 17 نفر بنابراین براى سیصد کیلومتر 165 نفر سرکارگر کارگر و مباشر و کارگر و کارگر شن ریز است ما از اینها چهل نفر در راه دیدیم 125 نفر دروغى است آقایان دویست و بیست میلیون پول براى بیل بازى می‌دهند به من می‌گویند این اعتبار ناچیز است رئیس راه می‌گوید بروید ببینید جان مولم چه کار کرده است از او بپرسید تو با این بیست و دو میلیون چه کار می‌کنى؟ آقا مملکت چه کار بکند؟ رئیس مملکت چه کار بکند؟ مجلس چه بکند؟ بودجه چه بکند؟ 22 میلیون سهل است 220 میلیون هم بدهید هیمن است (صحیح است) خداى من شاهد است بین مرند و خوى یک کیلومتر و نیم از میان باغات رد می‌شود آقاى بیات ماکو می‌دانند چند جا راه باید تنبوشه بگذارند گفتم آقا چند تا تنبوشه سیمانى از این 22 میلیون بخرید بگذارید رویش خاک بریزند که اتومبیل‌ها نشکنند من اطلاعى از اتومبیل ندارم چرخ شکسته است فنر شکسته است بل برینگ شکسته است سگ دست شکسته است این اطلاعات را من آنجا یاد گرفتم وقتى این جور کار بکنید 220 میلیون مى‌شود دو میلیارد باز کارى نمی‌شود کار خواهید بکنید باید تعقیب بکنید باید کنترل بکنید باید ببینید پول به کجا می‌رود فعلاً پول به جاهایى می‌رود که فقط روى کاغذ است اینها هیچ کدام کارگر و سرکارگر ندارند والله بالله اگر کارگر سر کار باشد، این طور نمی‌شود آمدم به استاندارى از استاندارى رفتم به اداره راه این سؤال و جوابى است که با رؤساى منطقه کرده‌ام نوشته‌ام شما بنویسید یکشنبه 27 جارى تعداد کارگر و سر کارگر بین راه خوى و مرند چقدر بوده است نوشته است در بین راه روزانه 37 نفر کارگر و 8 نفر سرکارگر و 12 نفر مباشر سر کار بوده‌اند تمام اینها را یکى یکى صورت رسمى گرفته‌ام بنده تطبیق کرده‌ام با این 165 نفر تطبیق مى‌کند گفتم بنده این را به عنوان اعلام جرم تعقیب می‌کنم بعد خودش مى‌گفت فایده ندارد ما گفتیم ما به عنوان دو نفر نماینده نوشته‌ایم گفت که از وزارت راه دو نفر بازرس ادارى می‌فرستند و تکذیب می‌کنند بنده این را به عنوان اعلام جرم به آن مناطق و به آن رؤساى مناطق تقدیم می‌کنم امضا هم کرده رئیس راه هم تصدیق کرده آنقدر آدم بى‌باکى است این هم عبارتش است همه‌شان همین طور هستند پرسیدم این راه بازرگان به تبریز را چند دفعه دیده‌اى؟ گفت یک دفعه بروید تمام این دفاتر را ببینید روزى پنجاه تومان هم پول گرفته است براى بازدید این حوزه و یک دفعه راه را دیده است گفتم به عقیده شما راه بازرگان به تبریز مهم است یا راه طهران به تبریز اینقدر این آدم فهم نداشت گفت راه تهران به تبریز مهم است آقا راه بازرگان به تبریز یک راه ایران غربى است مردم تمام ممالک از آنجا مى‌آیند از اروپا از امریکا همه‌شان از آنجا مى‌آیند به تهران و او می‌گفت تهران به تبریز مهم است این تنها راه بسیار مهم آذربایجان است و در این راه از 165 نفر همه‌اش 45 نفر سر کارند این است که این اعتبارات فایده ندارد اما راجع به کارى که جناب آقاى وزیر راه فرمودند بنده تشکر می‌کنم پریشب یک واحد مکانیزه مکمل اعزام فرموده‌اند براى راه بازرگان به تبریز و این که اهمیت می‌دهند به سؤالات و این اقداماتى را که فرمودند در حسن نیت شخص ایشان هیچ تردیدى نیست که ایشان کار می‌کنند ما اینجا تنقید به معناى تنقید و نکته گیرى نمى‌کنیم ما براى هدایت این

+++

صحبت‌ها را مى‌کنیم اما یک موضوع راجع به راه‌آهن می‌خواستم عرض کنم که خارج از سؤال من است و اجازه خواهند فرمود که این را روشن بکنم دولت باید براى مردم مکتب باشد باید دولت در بعضى جهات مردم را تربیت بکند بنده هفته قبل رفتم تبریز در قطارى که 500 متر طولش است با وضع بسیار بسیار مؤدب و با نزاکت با همه مسافرین رفتار می‌کردند اما ساعت هشت ما شام خواستیم شام را با سینى آوردند توى کوپه‌ها چهار سینى آوردند در رختخواب ما گفتیم این چیست گفتند ما واگون رستوران نداریم آقا شما خودتان یاد می‌دهید به مردم کوفته تبریزى درست بکنند و شامى درست بکنند واگن‌ها پر است از بره و گوسفند و مرغ و خروس یکى نمره مى‌کشد یکى صدا می‌کند تمام حیوانات توى کوپه‌ها هستند (خنده نمایندگان) خنده ندارد گریه دارد نخندید گفتم آقا چیست گفتند واگن رستوران نداریم در صورتی که یک واگن رستوران کافى است که بین تهران و تبریز حرکت کند شما باید یاد بدهید به مردم که کوفته تبریزى درست نکنند شامى نبرند آن وقت توى ایستگاه‌ها پیاده می‌شد سر مرغ را می‌برید و مى‌آمد بالا کباب می‌کرد و می‌داد به مسافرین یکى راجع به ترن خرمشهر تهران

نایب رئیس- این سؤالات مربوط به راه نیست آقاى دکتر بینا

دکتر بینا- تذکر می‌دهم مربوط به راه است تمام اجناسى که بین خرمشهر و تهران مى‌آید مأمورین اینها را دستکارى می‌کنند این خوب نیست پنجاه سال پیش به چاروادار یک امانتى را می‌دادند آن چاروادار می‌رفت تبریز آن را سالم تحویل صاحبش می‌داد، راجع به این قسمت هم تذکر مى‌دهم که اقدام لازم بفرمایید این هم اسنادى است که امضا کرده رئیس راه است خدمت شما تقدیم می‌کنم

نایب رئیس- آقاى وزیر راه‏

 (مهندس هدایت- راجع به شوفاژ راه‌آهن هم بفرمایید) (پرفسور اعلم- شوفاژ هم ندارد)

وزیر راه- جناب آقاى دکتر بینا تذکراتى دادند بنده بی‌نهایت سپاسگذارم از تذکرات ایشان و بایستى عرض کنم در ملاقاتى که چندى قبل شد فرمودند از راه بازرگان به تبریز تشریف مى‌آوردند در راه عمله به تعداد کافى نبوده است و بعضى جاها دیده‌اند که یک تعداً بیل کنار جاده گذاشته شده است بنده به آذربایجان مسافرت کردم و راجع به نکاتى که ایشان فرمودند رسیدگى کردم اول در مورد رئیس راه ضمناً از آقایان نمایندگان محترم آذربایجان استدعا کردم هر گونه اطلاعى راجع به رئیس راه آذربایجان دارند بفرمایند اگر چنانچه خداى نخواسته آدم ناسالمى است و دقت در کارش نمى‌کند یا سو استفاده از موقعیت می‌کند (پناهى- مرد بسیار جدى است) (یکى از نمایندگان- اسمش چیست؟) (پناهى- مهندس رهنورد) این آقایان به بنده فرمودند که رئیس راه آنجا با آن که وظایف سنگین دارد براى کار راه‌سازى معذلک تا آن حدودی که در قوه و قدرت او است تلاش می‌کند اما راجع به موضوعى که فرمودند بنده اذعان دارم که کنترل کردن چندین هزار عمله در تمام راه‌هاى کشور محال است که باشند و درست کار بکنند و به همین جهت هم هست که در جلسه گذشته بنده استدعا کردم که موافقت بفرمایید این وسایل مکانیکى ما در راه‌هاى کشور شروع به کار بکند بنده یقین دارم که تمام این نواقصی که به نظر آقایان محترم رسیده است مرتفع خواهد شد امروز نمی‌شود انتظار داشت که کارگر با یک بیل بتواند وسیله عبور کامیون سى تنى را تأمین بکند (دکتر بینا- چه کار بکند) نتیجه‌اش بى‌حاصل است و این که فرمودند بیشتر سرکارگر هستند بنده باید حضور آقایان عرض بکنم این سرکارگرها همان کارگرها هستند و تمام حقوقى که به این اشخاص داده می‌شود از 50 ریال تجاوز نمی‌کند (دکتر بینا- وقى بودن و نبودن آنها یکى است پس این همه پول ندهید) همان طوری که عرض کردم براى این که در راه‌هاى کشور ما بتوانیم وسایلى داشته باشیم که این وسایل باید مکانیکى باشد و این وسایل مکانیکى که به آذربایجان فرستاده شد بنده امیدوارم در مسافرت بعدى که به آن منطقه می‌فرمایند تا این نواقص مرتفع شده باشد (دکتر بینا- واگن رستوران را هم بفرمایید) راجع به واگن رستوران باید عرض کنم موقعى که خطوط جدید ساختمانش درست شد براى تمام این خطوط واگن رستوران و واگن خواب سفارش داده‌ایم 16 واگن رستوران تقریباً ساخته شده است که از ماه آینده به تدریج از آنها استفاده خواهد شد و در بهره‌بردارى در مناطق مختلف گذاشته خواهد شد اما این که فرمودند که در قطار مردم مرغ و خروس می‌آورند بایستى عرض کنم که بى‌تربیتى مردم را نمی‌شود به حساب وزارت راه و راه‌آهن گذاشت‏

 (دکتر بینا- مى‌گویند چون واگن رستوران نیست مى‌آوریم) متأسفانه بیشتر مردمانى که مسافرت می‌کنند اهل دهات هستند اینها علاقه دارند که توشه‌شان همیشه همراه‌شان باشد البته ما نهایت جدیت را می‌کنیم که اینها متوجه بشوند و اثاثیه خود را در واگن توشه بگذارند ولى تصدیق می‌فرمایید که تربیت چندین هزار نفر در آن واحد براى راه‌آهن مقدور نیست و امیدواریم همین پیشرفت راه‌آهن سبب بشود که نقیصه مرتفع بشود.

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهدوى

نایب رئیس- آقاى مهدوى

مهدوى- سؤالى است تقدیم می‌کنم

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به مرزبانان بین ایران و افغانستان‏

نایب رئیس- مجلس وارد دستور مى‌شود و شور دوم لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به کمیساریاى سر حدى و مرزبانان بین ایران و افغانستان مطرح است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به کمیساران سر حدى (مرزبانان) بین ایران و افغانستان براى شور دوم در جلسه 2 آذر ماه 1336 کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح و تصویب شد اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- قرارداد کمیساران سرحدى (مرزبانان) بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده می‌باشد و در تاریخ 5 تیر ماه 1335 در کابل به امضا نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب می‌نماید

مخبر کمیسیون امور خارجه- محسن مرآت اسفندیارى‏

نایب رئیس- ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد)

چون مخالفى نیست اعلان رأى می‌شود آقایانى که با ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لذا آقایانى که با مجموع ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون این لایحه در مجلس سنا هم تصویب شده بود براى اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

8- اخذ رأى و تصویب لایحه اصلاحى برقرارى مستمرى درباره عده‌اى از کارمندان

نایب رئیس- لایحه مستمریات از مجلس سنا برگشته است گزارش مجلس سنا قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى در جواب مراسله شماره 11059 مورخ 23، 8، 1336 راجع به لایحه مربوط به برقرارى مستمرى و وظیفه درباره عده‌اى اشعار می‌دارد:

گزارش کمیسیون شماره 4 (بودجه دارایى) مجلس سنا مربوط به لایحه مزبور در جلسه روز چهارشنبه ششم آذر ماه 1336 مطرح و پس از مذاکرات مفصل اخذ رأى به عمل آمد و رد شد و به طوری که فعلاً ضمن شماره 5480 مورخ 13291130 به استحضار رسیده است اکثریت مجلس سنا طرح این قبیل لوایح که منظور از تنظیم و تقدیم آنها کمک به افراد معین است موافقت ندارند و معتقد هستند که دولت باید در این قبیل موارد لوایح جامعى پیش‌بینى نموده و به تصویب برسد تا اگر یکى از مستخدمین دولت مستحق ارفاق شناخته شده تکلیف او را قانون معین کرده باشد توضیحاً متذکر می‌شود که گزارش کمیسیون شماره 4 با حذف تاریخ فوت که در مورد چند نفر ملحوظ گردیده با موافقت نماینده دولت تنظیم و این طور در نظر گرفته شده بود که مستمرى و وظیفه مورد نظر از تاریخ تصویب درباره عموم یکسان و بدون تبعیض اجرا شود

نایب رئیس مجلس سنا- محمدعلى وارسته

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى

آقای معاون وزارت دارایى (انوارى)- مى‌خواستم استدعا بکنم براى این که هیچ گونه تبعیضى نشده باشد چون در خارج صحبت شد که بعضى‌ها از تاریخ فوت است و یک عده‌اى از تاریخ تصویب آقایان موافقت بفرمایید تمام آنها از تاریخ تصویب باشد و به همان ترتیب رأى نهایى گرفته شود (احسنت- احسنت)

نایب رئیس- ترتیبى که آقاى معاون وزارت دارایى درخواست کرده‌اند یعنى مستمری‌هایى که در این لایحه ذکر شده است به طور کلى و نهایى از تاریخ تصویب این قانون به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از تاریخ فوت نخواهد بود به همین ترتیب رأى نهایى با ورقه گرفته می‌شود

 (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى سلطانى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: صدرزاده. مهندس دهستانى. قراگوزلو. پرفسور جمشید اعلم. دکتر بینا. دکتر عدل. اقبال. فولادوند. بهادرى. خرازى. موسوى. صادق بوشهرى. دکتر نفیسى. دکتر امامى. دکتر آهى. پناهى مهندس هدایت. مهندس ظفر. دکتر حسن افشار. عباسى. غضنفرى. دکتر عمید. دکتر رضایى. کیکاوسى. ساگینیان. دکتر افشار. فخر طباطبایى. بزرگ‌نیا. بیات ماکو. مهران. فرود. سراج حجازى. دولتشاهى. تیمورتاش. دکتر وکیل. جلیلى. کورس. مهندس شیبانى علامه. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر نیرومند. برومند. طباطبایى قمى. مهدوى. کدیور. قریشى. مهندس فیروز. دکترضیایى. خلعتبرى. بزرگ‌ابراهیمى.

+++

اسکندرى. نصیرى. محمود ذوالفقارى. کشکولى. افخمى. مرآت اسفندیارى. دکتر شاهکار. دهقان. دشتى. گیو. فرود. بوشهرى. جلیلیوند. سلطانى. بوربور.

(آرا مأخوذه شمرده شد 62 ورقه سفید یک ورقه کبود و یک ورقه سفید بى‌اسم شماره گردید

نایب رئیس- لایحه مستمریات با اصلاحى که به عمل آمد به تصویب رسید براى اجرا به دولت ابلاغ می‌شود

اسامى موافقین. آقایان: کشکولى. ذوالفقارى. مهندس فیروز. قراگزلو. پناهى. مهندس دهستانى. مهندس هدایت. دکتر حسن افشار. اقبال. دهقان. باقر بوشهرى. جلیلوند. کیکاوسى. فخر طباطبایى. دولت‌شاهى. مهران. صادق بوشهرى. پرفسور اعلم. دکتر بینا. دکتر عدل. خرازى. فولادوند. ساگینیان. موسوى. دکتر نفیسى. دکتر سید امامى. بزرگ‌نیا. دکتر فریدون افشار. دکتر وکیل. مهندس شیبانى. مهندس ظفر. مهندس جفرودى. دکتر آهى. عباسى. غضنفرى. فرود. افخمى. تیمور تاش. مهندس سلطانى. بهادرى. جلیلى. مهندس فروهر. دکتر عمید. صدرزاده. بوربور. مرآت اسفندیارى. دکتر رضایى. بیات ماکو. مهدوى. قرشى. سراج حجازى. گیو. برومند. احمد طباطبایى. خلعتبرى. دکتر ضیایى. دکتر امیر نیرومند. نصیرى. کدیور. علامه وحیدى. توماج کورس. مخالف: آقاى عبدالله دشتى. ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع، یک برگ

نایب رئیس- قاعده بایستى پنجشنبه جلسه باشد ولى چون پنجشنبه مصادف با وفات حضرت صدیقه کبرى است لذا جلسه آینده روز یکشنبه 17 آذر ماه ساعت 9 صبح خواهد بود دستور لایحه استخدام 5 نفر کارشناس براى وزارت راه و سایر لوایح جارى است.

مجلس 55 دقیقه پیش از ظهر ختم شد

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

سؤالات نمایندگان

 

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

متمنى است سؤال ذیل را مقرر فرمایند به جناب اقاى کفیل وزارت دادگسترى ابلاغ نمایند که هر چه زودتر براى توضیح و روشن شدن موضوع در مجلس شوراى ملى حاضر شوند.

1- نحوه استنباط دولت را از بند (ز) قانون راجع به اراضى دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 8 شهریور 1335 معلوم فرمایند و ضمناً توضیح فرمایند که بچه ترتیب تاکنون درباره آن عمل نموده‌اند.

دکتر مشیر فاطمى

ریاست معظم مجلس شورای ملى

محترماً تقاضا دارد دولت در مجلس شوراى ملى به سؤال ذیل پاسخ گویند.

آیا وزارت کشور براى انتخاب فرماندار و شهردار شهرستان و بخشدار بخش که مشاغل بسیار حساس اجتماعى و سیاسى وقتى بوده و با ترقیات شهر و بخش و مصالح روزمره ساکنان آن رابطه مستقیم دارد پابند رعایت اصول و مقرراتى که حاوى شرایطى از قبیل مدارک تحصیلى اطلاعات فنى و سوابق خدمتى و همچنین سن و سال و تأهل و حسن شهرت و امثال آن بوده باشد هست یا خیر؟

در صورتی که هست آن را در مجلس شوراى ملى براى اطلاع نمایندگان قرائت نمایند و در صورتی که هست آن را در مجلس شوراى ملى براى اطلاع نمایندگان قرائت نمایند و در صورتی که نیست لطفاً توضیح فرمایند انتخاب شاغلین به مشاغل بالا بچه ترتیب انجام می‌شود و تمایز بین داوطلبان چگونه صورت می‌گیرد؟

احمد مهران

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملى

متمنى است مقرر فرمایید آقاى وزیر راه در اولین جلسه قانونى براى توضیح در اطراف سؤالات زیر:

1-ساختمان اساسى راه بندر پهلوى به رشت در چه تاریخ شروع می‌شود.

2- چرا براى احداث فرودگاه دائمى در رشت یا بندر پهلوى تاکنون اقدامى نشده.

 3- تعمیر پل غازیان بعد از سه سال چه وقت به اتمام می‌رسد

در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

غلامحسین ابتهاج

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است به جناب آقاى وزیر کار ابلاغ شود که در مجلس حاضر شده و به سؤال ذیل پاسخ دهند.

دخالت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى در امر بازنشسته کردن کارگران طبق چه مجوزى بوده است و تاکنون چه عده‌اى و از چه تاریخى بازنشسته شده‌اند.

دکتر حسن افشار

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

تمنى دارم مقرر فرمایند جناب آقاى وزیر کشور در مجلس شوراى ملى حاضر شده و راجع به مسمومیت سیصد نفر از اطفال موسسه خیریه و مرگ پنج نفر از آنان توضیح دهند

دکتر بینا

ریاست معظم مجلس شوراى ملى

تقاضا دارم مقرر فرمایید به جناب آقاى وزیر دارایى اطلاع داده شود که در موعد مقرر به سؤال ذیل پاسخ دهند.

در خصوص ترمیم حقوق کارمندان و تبدیل کارمندان پیمانى به رسمى و مخصوصاً پرداخت مطالبات کارمندان از بابت اشتباه محاسبه حقوق آنان چه اقدامى به عمل آمده و لایحه جدید استخدام کشورى در چه مرحله‌ای است.

با تقدیم احترام- دکتر دادفر

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

مستدعى است مقرر فرمایید به وزارت کشور اطلاع داده شود جهت پاسخ به پرسش‌هاى زیر حاضر شوند.

با توجه به نامه مورخ 1/ 6/ 33 اینجانب به وزارت کشور و توضیحاتى که جناب آقاى علم وزیر سابق کشور در جلسه رسمى دادند بالاخره اولاً انتقال مرکز بلوچستان از زاهدان به ایران‌شهر کى عملى خواهد گردید ثانیاً پس از سه سال مکاتبه و مذاکره آیا هنوز موقع آن نرسیده که براى بسط قدرت حکومت مرکزى و تامین امنیت عمومى نسبت به تقسیمات کشورى منطقه بلوچستان تصمیمى اتخاذ شده تا به وضع نامطلوب فعلى خاتمه بخشد.

سرلشکر کیکاوسى

ریاست معظم مجلس شوراى ملى

متمنى به آقاى وزیر فرهنگ اطلاع داده شود که براى پاسخ سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند

تعداد اتوموبیل‌هایی که وزارت فرهنگ در دو سال اخیر براى استفاده سوارى کادر ادارى خریدارى کرده چه اندازه است مخارج هر اتومبیل از لحاظ استهلاک شوفر و بنزین در ماه براى دولت چه اندازه تمام می‌شود در کشوری که استاندار بلوچستان رسماً اعلام می‌کند که محصلین به چرا می‌روند چه ضرورتى ایجاب می‌نماید که اولیا وزارت فرهنگ با ماشین‌هاى آخرین سیستم ایاب و ذهاب کنند

سید شمس‌الدین قنات‌آبادى

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

تقاضا دارم مقرر فرمایید سؤال ذیل براى دولت ارسال شود تا در مجلس جواب داده شود

چند سال قبل به مردم مژده داده شد که به آخرین اسلوب راه‌سازى آسفالته از عایدات نفت برنامه‌اى براى راه‌سازى اجرا می‌شود که ساختمان شش هزار کیلومتر آن به شرکت جان مولم داده می‌شود که در ظرف شش سال آن را ساخته و تحویل دهد تقاضا دارم جواب داده شود که در اجراى این نظریه اولاً چه اقدامى تا به حال شده ثانیاً جان مولم چقدر گرفته و چند کیلومتر راه کشیده و ثالثاً گفتگوى فسخ قرارداد با آن تا چه اندازه صحت دارد رابعاً خسارت ایران در این کار چه می‌شود؟

خامساً چه فکرى براى اجراى یک چنین برنامه‌هاى آسفالته‌اى براى راه‌هاى مملکت می‌کنید؟

عمیدى‌نورى 23/ 7/ 36

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

به طوری که استحضار دارند دولت حاضر از ابتداى تشکیل سیاست تجارت آزاد را اعلام داشت و در نتیجه بسیارى کالاها که ورود آنها به کشور ممنوع یا محدود بود آزادانه و رسماً وارد کشور شده متمنى است به آقایان وزیر گمرک و انحصارات وزیر بازرگانى اطلاع داده شود در مجلس شوراى ملى حضور یافته صورت کالاهایى که ورود آنها ممنوع بوده و بعد وارد شده با تعیین نوع و مقدار قرائت کنند و هر گونه تأثیری که در ورود این کالاها به نظر دولت در اقتصاد کشور داشته اعلام دارند

محمد فضایلى

ریاست محترم مجلس شورای ملى

موضوع:سؤال از وزارت دادگسترى

به موجب تبصره ذیل ماده واحده تحصیل اجازه اجراى لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون‌هاى مشترک دادگسترى مجلسین دولت مکلف بوده هر یک از لوایحى را که به تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین مى‌رسد بعد از یک سال آزمایش براى تصویب تقدیم مجلسین نماید چون از تاریخ تصویب بعضى از آن لوایح زائد از یک سال می‌گذرد مقرر فرمایید به جناب آقاى کفیل وزارت دادگسترى ابلاغ نمایند که در مجلس حاضر و توضیح بدهند بچه علت به تکلیف قانونى خود عمل ننموده‌اند

با تقدیم احترام- محمدعلى اقبال

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

متمنى است مقرر فرمایند وزیر کشور براى ادا جواب به سئوال زیر در مجلس حاضر شوند.

1 - برنامه دولت براى تکمیل برق شهر تهران و رهایى مردم از وضع نامطلوب فعلى برق چیست و به بازار سیاه برق کى خاتمه داده خواهد شد.

2-موضوع قرارداد بنگاه برق با کمپانى ژنرال دانترپریز به نمایندگى شرکت پایه چیست.

دکتر محمدعلى هدایتى

ریاست محترم مجلس شورای ملى

در دو هفته اخیر بعضى اشخاص به وسیله تلفن و نامه و همچنین به طور شفاهى به این جانب مراجعه نموده و از توقیف و زندانى شدن اقوام و بستگان خود که اخیراً به طور محرمانه بازداشت شده‌اند شکایت می‌کنند مستدعى است مقرر فرمایند جناب آقاى نخست‌وزیر که مسئول مستقیم حفظ امنیت حقوق افراد می‌باشند در مجلس شورای ملى در صورت صحت اتهام بازداشت شده‌گان را روشن که بالغ بر هفتاد نفر اشخاص به دلایل قانونى و بى‌گناه توقیف نشده و رفع نگرانى عمومى شده باشد

سید جعفر بهبهانى

ریاست محترم مجلس شورای ملى

مستدعى است مقرر فرمایند وزیر کشور براى جواب سئوال زیر حاضر شوند.

به طوری که مشهود است در این چند روز اخیر از طرف شهردارى تهران مبادرت به جلوگیرى از کسب عده از اشخاص به نام طواف و دست فروش شده که اغلب آنها قبلاً با اجازه کتبى و یا ضمنى خود شهردارى بوده است چون عده این اشخاص خیلى زیاد و اغلب بى‌بضاعت و معیل می‌باشند والا شهردار بچه مناسبت تصمیم به این کار گرفته ثانیاً در صورتی که لازم باشد از لحاظ شهر چنین عملى انجام شود مسئول مستقیم اسقاط معاش این اشخاص کیست

سید جعفر بهبهانى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

تمنى دارم مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر محترم راه براى پاسخ سئوال ذیل در مدت مقرر در مجلس شورای ملى حضور به هم رسانند

براى راه‌هاى کشور از تاریخ شروع اجراى برنامه هفت ساله دوم تا حال چه مبلغ از سازمان برنامه و چه مبلغ از بودجه وزارت راه به وسیله آن وزارتخانه مصرف شده از مجموع آن در این مدت چه مبلغ به مصرف راه‌سازى از بندرعباس به میناب و از بندرعباس به لار و از بندرعباس به کرمان که راه‌هاى اقتصادى و ارتباطى به خلیج است رسیده است؟

مهدى ارباب

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

تمنى دارد مقرر فرمایند به جناب آقاى وزیر راه اطلاع داه شود در مجلس شوراى ملى حاضر شده و به سؤالات زیر پاسخ دهند.

1- آیا اطلاع دارند که در نتیجه بى‌مبالاتى و عدم توجه مأمورین مسئول راه میان بازرگان و خوى که یکى از مهمترین راه‌هاى ارتباطى ایران غربى با خارج کشور است به کلى از بین رفته است؟

2- با این که بودجه و اعتبار کافى براى خاکریزى و ترمیم و نگهدارى راه‌هاى آذربایجان موجود است بچه علت مسئولین راه به هیچ‌وجه توجهى براى ترمیم راه‌هاى این منطقه مبذول نمی‌دارند

دکتر على‌اکبر بینا

+++

Parameter:295202!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)