7 مرداد 1396 15:18:48
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 104 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 3 آبان‌ماه 1313 (15 رجب 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ انتخاب هیئت‌رئیسه‏

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 104

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 3 آبان‌ماه 1313 (15 رجب 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ انتخاب هیئت‌رئیسه‏

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادور (نایب‌رئیس) تشکیل گردید).

صورت‌مجلس روز سه شنبه 10 مهرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان‌: دبیر سهرابی - افسر - نمازی - افشار - علوی سبزواری - شیرازی - اسدی - مؤید قوامی - افخمی - عراقی - اعظم زنگنه - دکتر قزل ایاغ - امامی‌خویی - مسعود ثابتی - دکتر سنگ - امیر تیمور - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - میرزایی - منصف - شریعت‌زاده - قراگزلو - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری.

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

نایب‌رئیس ـ در صورت‌جلسه نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد.

2ـ انتخاب هیئت‌رئیسه‏

نایب‌رئیس ـ به طورى که خاطر محترم آقایان مسبوق است شروع به انتخاب هیئت رئیسه می‌کنیم بدواً سه نفر براى تفتیش انتخاب می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: فتوحى ـ مصدق جهانشاهى دولتشاهى معین شدند).

نایب‌رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب رئیس. آقایان فتوحى ـ مصدق جهانشاهى ـ دولتشاهى: (احضار براى قرائت آرا).

(أخذ و استخراج آرا به عمل آمده پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 87 اوراق رأى 87.

آقاى دادگر 62 رأى آقاى اسفند یارى 8.

آقایان اسکندرى، دادور، مجد، ضیائى، هر کدام داراى یک رأى

+++

ورقه سفید علامت امتناع از رأى 14.

نایب‌رئیس ـ در موقع انتخاب رئیس عده حضار 87 به اکثریت 62 رأى آقاى دادگر به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (صحیح است).

در این موقع (یک ساعت و ربع قبل از ظهر) جلسه به عنوان تنقس تعطیل و به فاصله بیست دقیقه به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

رئیس ـ با اظهار تشکر از عنایتى که دائماً نسبت به بنده ابراز می‌شود شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب‌رئیس آقایان فتوحى ـ مصدق جهانشاهى ـ دولتشاهى تشریف بیاورند.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید).

مهره تفتیشیه 89 اوراق رأى 87.

آقاى افسر 61 رأى آقاى دادور 10 رأى.‏

آقاى دادگر 3 رأى.‏

آقایان: مولوى ـ اسفندیارى ـ اسکندرى ـ دیبا هر یک داراى یک رأى.‏

ورقه سفید 9.

رئیس ـ عده که در رأى شرکت کرده‌اند 89 آقاى افسر به اکثریت 61 به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نایب‌رئیس دیگر آقایان فتوحى‌ـ مصدق جهانشاهى ـ دولتشاهى تشریف بیاورند.

(أخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه ترتیب ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر کدام 88.

آقاى دادور 61 رأى آقاى حیدرى 8 رأى.‏

آقاى دادگر 3 رأى آقاى دیبا 3 رأى.‏

آقاى دکتر طاهرى 2 رأى آقاى بنکدار 2 رأى.‏

آقایان شریفى و بیات هر کدام داراى یک رأى.‏

ورقه سفید علامت امتناع از رأى 7.

رئیس ـ عده آقایانى که حضور داشتند 90 نفر آقایانى که در رأى شرکت کردند 88 نفر آقاى دادور به اکثریت 61 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان فتوحى ـ مصدق جهانشاهى ـ دولتشاهى تشریف بیاورند.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده و مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده نتیجه بدین قرار حاصل شد).

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 86.

آقاى کاشف 72 رأى آقاى موید احمدى 68 رأى.‏

آقاى منصف 67 رأى آقاى افشار 61 رأى.‏

آقاى شاهرودى 24 رأى آقاى مژدهى 4 رأى.‏

آقاى فزونى 4 رأى آقاى محمد آخوند 3 رأى.‏

آقاى وکیلى 2 رأى.‏

آقایان: مخبر فرهمند ـ دبیر سهرابى ـ حیدرى ـ نیک‌پور ـ هر یک داراى یک رأى. ورقه سفید علامت امتناع 5.

رئیس ـ عده حاضر 88 نفر عده که در رأى شرکت کرده‌اند 86 نفر آقاى کاشف به 72 رأى آقاى موید احمدى به 68 رأى آقاى منصف به 67 رأى آقاى افشار به 61 رأى انتخاب شدند. شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى. آقایان فتوحى ـ مصدق جهانشاهى دولتشاهى تشریف بیاورند.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 88 اوراق رأى 88.

آقاى مخبر فرهمند 72 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 69 رأى.‏

آقاى ارباب کیخسرو 63 رأى آقاى حیدرى 12 رأى.‏

آقاى جمشیدى 3 رأى آقاى محمد آخوند 3 رأى.‏

آقایان: فرشى ـ بنکدار ـ روحى ـ ساکنیان ـ میرزا یانس هر یک داراى 2 رأى‏.

آقایان: حاج غلام‌حسین ملک ـ طهرانى ـ پناهى ـ معدل ـ رهنما ـ محیط لاریجانى ـ دکتر لقمان ـ مجید ضیایى ـ مولوى ـ شریفى هر یک از داراى یک رأى.‏

ورقه سفید 2.

+++

رئیس ـ عده حاضر 91 نفر آقایانى که در رأى شرکت کرده‌اند 88 نفر آقاى مخبر فرهمند به 72 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 69 رأى آقاى ارباب کی‌خسرو به 63 رأى به مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

3ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ از آقایان تمنى مى‌کنم که روز دوشنبه هفتم سه ساعت قبل از ظهر تشریف بیاورند براى تعیین تکلیف کمیسیون‌ها نه براى جلسه علنى جلسه آتیه پنجشنبه دهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293469!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)