16 مرداد 1396 14:51:51
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 133 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - معرفى هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت از طرف آقاى سهیلى نخست وزیر

3 - تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به ارجاع طرح قانونى راجع به اصلاح بعضی از قوانین دادگسترى به کمیسیون قوانین دادگسترى‏

4 - تصویب سه فقره مرخصى‏

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 133

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - معرفى هیئت وزیران و تقدیم برنامه دولت از طرف آقاى سهیلى نخست وزیر

3 - تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به ارجاع طرح قانونى راجع به اصلاح بعضی از قوانین دادگسترى به کمیسیون قوانین دادگسترى‏

4 - تصویب سه فقره مرخصى‏

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز چهارشنبه 21 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری، رهبری، مهدوی، ارگانی، مشیردوانی، شجاع، امیر ابراهیمی، فاطمی، دبستانی، صادق وزیری، دکتر لقمان، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، شهدوست

دیرآمده بی‌اجازه - آقای: امامی

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - خاطر آقایان مسبوق است که قرار بود دیروز جلسه بشود به واسطه انتظارى که مجلس داشت به امروز موکول شد. آقاى تهرانچى در صورت مجلس نظرى دارید؟

تهرانچى - بلى. عرض کنم راجع به آن طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان که در صورت مجلس نوشته شده از دستور خارج شد این طور نبود براى این که بنده عرض کردم لایحه که دو فوریت آن هم از طرف مجلس تصویب شده است نمی‌تواند از دستور مجلس خارج شود مگر این که به پیشنهاد خروج از دستور رأى گرفته شود وزرایى هم براى این قسمت گرفته نشد منتها این طور صلاح دیدند و آقاى رئیس هم این طور تذکر دادند که می‌ماند براى بعد پس از دستور خارج نشد و رایى هم در این خصوص در مجلس گرفته نشد بنابراین باید تکلیفش در مجلس معلوم شود و تا مجلس رأى به خروج از دستور ندهد نمی‌تواند از دستور خارج شود و فعلاً از دستور مجلس خارج نشده است (صحیح است)

+++

رئیس - بسیار خوب در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) تصویب شد.

تهرانچى - با این اصلاح و بنده قبل از دستور هم اجازه خواسته‌ام.

2 - معرفى هیئت وزیران وتقدیم برنامه دولت از طرف آقاى سهیلى نخست وزیر

رئیس - آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى سهیلى) - در این موقع که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مأمور تشکیل دولت گردیده‌ام از حسن ظن و تمایلى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به این جانب ابراز فرموده‌اند تشکر می‌کنم و هیئت دولت را هم به این ترتیب معرفى می‌نمایم:

آقاى محمد تدین وزیر مشاور - آقاى حسین سمیعى وزیر مشاور - آقاى امان‌الله اردلان وزیر بهدارى - آقاى حکمت وزیر دادگسترى - آقاى محمود بدر وزیر بازرگانى و پیشه و هنر آقاى سپهبد احمدى وزیر جنگ - آقاى هژیر وزیر راه - آقاى ساعد وزیر امور خارجه - آقاى دکتر على‌اکبر سیاسى وزیر فرهنگ - آقاى نصرالله انتظام وزیر پست و تلگراف - آقاى صالح وزیر دارایى. وزارت کشور را هم خود اینجانب عهده‌دار هستم. وزارت کشاورزى هم عن‌قریب وزیر مسئولش تعین و معرفى خواهد شد

چون اداره امور خواربار از لحاظ اهمیت خاصى که دارد تحت مطالعه است نظر دولت قریباً به عرض مجلس خواهد رسید. برنامه دولت:

برنامه دولت که برحسب وظیفه باید به عرض و تصویب مجلس شوراى ملى برسد بسیار مختصر است زیرا که اوضاع و احوال عمومى به طورى روشن و احتیاجات و مشکلات به قدرى معلوم است که حاجت به شرح و تفضیل نیست اصول وظایف هر دولت وطن خواه همان است که همواره در ضمن برنامه دولت‌ها در طول مدت دوره تقنینیه حاضر تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و مخصوصاً برنامه دولت سابق اینجانب که در 18 اسفند 1320 تقدیم داشت و به تصویب رسید شامل موادى است که اکنون نیز ضرورت تعقیب همان مواد را ایجاب می‌نماید جنگ جهانگیر حوایجى براى مملکت ما پیش آورد که از یک سال قبل اصولاً تغییرى در آن حاصل نشده است و اقدام در رفع مشکلاتى که در نتیجه آن حوادث بروز کرده اکنون نیز اساس عمل دولت است و مخصوصاً اوضاع خواربار و مضیقه‌اى که از حیث امور و معاش تمام افراد کشور را مبتلا ساخته است مستلزم توجه و اقدام فورى می‌باشد

بنابراین دولت برنامه خود را در این چهار ماده خلاصه و تقدیم می‌نماید

1- اقدام سریع براى تأمین مواد غذایى که آناً مورد حاجت و نیاز عامه است و ایجاد وسایل مؤثر براى انتظام امر خواربار در سال آینده.

2 -مجاهده در تنزل دادن هزینه زندگانى و مبارزه با غلا و گرانى اجناس و اهتمام در تثبیت قیمت‌ها.

3 - اهتمام در اصلاحات لازم نسبت به مسائل اساسى مانند پیشرفت امور کشاورزى و بهدارى و فرهنگ و رفع نواقص قوانین دادگسترى و همچنین سعى در بهبود زندگانى مستخدمین دولت و کارگران و کشاورزان و تأمین رفاهیت آنان با وضع قوانین و مقررات لازم.

4 حفظ و تحکیم مناسبات صمیمانه با دول دوست و همسایگان و مخصوصاً همکارى نزدیک با دول متفق ایران و دولت متحده آمریکاى شمالى و تضمین منافع طرفین با رعایت کامل مصالح کشور.

یقین دارد در این موقع که اوضاع اقتصادى و معاش اهل مملکت دچار کمال مضیقه و نهایت شدت است با توجه خاص نمایندگان محترم اهالى کشور نیز با دولت کمک و مساعدت خاصى مبذول خواهند نمود تا اجراى برنامه فوق عملى بشود. و نیز اطمینان دارد که متفقین ما که روابط مستقیم و منافع مشترک‌شان با دولت ایران روز افزون است براى رفع مشکلات اقتصادى مخصوصاً امر خواربار همواره مساعدت سریع مؤثرى خواهند نمود

رئیس - برنامه دولت البته طبع و توزیع می‌شود روز

+++

یکشنبه که جلسه آینده خواهد بود مورد مذاکره قرار می‌گیرد. (صحیح است)

3 - تصویب گزارش کمیسیون مبتکرات مربوط به ارجاع طرح قانونى راجع به اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى به کمیسیون قوانین دادگسترى‏

رئیس - گزارش کمیسیون مبتکرات خوانده می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

طرح قانونى راجع به اصلاح قسمتى از قوانین دادگسترى متضمن 22 ماده به امضا 32 نفر از نمایندگان محترم را مطرح نموده کمیسیون مبتکرات نظر به اختیارى که ماده 36 و 38 آیین‌نامه داخلى مجلس می‌دهد موافقت خود را با طرح مذکور اعلام و تقاضا می‌نماید پس از طرح در مجلس به کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى ارجاع گردد

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده با این طرح موافقم و خود بنده هم امضا کرده‌ام خواستم عرض کنم در این موقع که آقاى حکمت وزیر دادگسترى شده‌اند باید در کمیسیون حضور پیدا کنند و با توافق و مشارکت ایشان بعضى از قوانینى که خیلى ضرورت دارد الغا شود و چندین مرتبه هم در مجلس تذکر داده شده من‌جمله دیوان کیفر است که هیچ موضوعى ندارد چون در یک موقعى بوده است که بالا خره مقتضیات آن وقت ایجاب می‌کرده است و حالا دیگر مورد ندارد که یک دیوان خاصى براى کارکنان دولت باشد و یکى از دلایل موافقت بنده با این طرح از نظر الغا همین دیوان کیفر است که چندین بار در مجلس تذکر داده شده خود بنده هم چند مرتبه عرض کرده‌ام زیرا این قانون به هیچ وجه متناسب با وضعیت حاضر کشور نیست و باید از بین برود.

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید به کمیسیون مراجعه می‌شود و البته آقاى وزیر دادگسترى در کمیسیون تشریف مى‌آورند و با موافقت ایشان این قانون تصویب خواهد شد موافقین با این طرح که به کمیسیون دادگسترى رجوع شود قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد گزارش از کمیسیون بودجه‏

(به شرح ذیل خوانده شده)

کمیسیون بودجه لایحه شماره 47639 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى پرو فسور شارل ابرلین را مطرح نموده با پیشنهاد دولت موافقت و اینک گزارش آن را که عین ماده واحده پیشنهادى است تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - عرض می‌کنم به عقیده بنده این را حالا نمی‌شود طرح کرد ما هنوز رأى اعتماد به دولت نداده‌ایم و هنوز برنامه دولت نگذشته است و این موقوف است به تصویب برنامه دولت و آن وقت باید مطرح شود (صحیح است)

4 - تصویب سه فقره مرخصى‏

رئیس - می‌ماند براى جلسه بعد چند فقره گزارش کمیسیون عرایض قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

آقاى مؤید قوامى به واسطه کسالت خانم والده‌شان در تاریخ چهاردهم تیر ماه 1321 به شیراز مسافرت کرده‌اند و در آنجا خودشان بیست و دو روز بیمار شده‌اند و در نتیجه پنجاه و سه روز غایب بوده‌اند درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با بیست و دو روز ایام بیمارى خودشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مؤید قوامى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى حسن اکبر درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ 25 بهمن ماه 1321 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس - آقایان موافقین با مرخصى آقاى حسن اکبر قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى شجاع درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

+++

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور برنامه دولت‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:294004!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)