21 خرداد 1399 09:31:00
تاریخ معاصر گیلان

نهضت جنگل در آیینه داوری(۵)  

دکتر فریدون شایسته


 

علی اصغر شمیم، مورخ دوره معاصر، در مورد نهضت جنگل، می‌نویسد: «هیچ نویسنده و مورخی حق ندارد، اقدامات میهن‌پرستانه خیابانی، کوچک‌خان، پسیان و امثال آن‌ها را تخطئه کند و این مردان شریف و از جان‌گذشته را در ردیف اسماعیل آقاسمیتقو، ماشاالله خان کاشی و یا فئودال‌ها و شیوخ متمرد گردنکشی چون شیخ خزعل و سران ایلات لر و قشقایی و امثال آنان قرار دهد.

منبع: ایران در دوره سلطنت قاجار، نشرافکار، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص۶۰۰.

 

Parameter:305780!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار