11 مرداد 1396 09:42:35
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 64 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 آبان 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون دانشگاه

3 - تصویب پنج فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 64

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 آبان 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون دانشگاه

3 - تصویب پنج فقره مرخصی

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 5 آبان ماه را آقاى(طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا- سزاوار- خواجه نوری- شاهرودی- معتصم سنگ- خلیل حریری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: گودرزنیا- علوی- آصف- وزیری- ثقةالاسلامی- معدل- افشار- کامل ماکو- مجدضیایی- بهبهانی- هاشمی- اعظم زنگنه- اورنگ)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- شور و تصویب لایحه قانونى اصلاح قانون دانشگاه‏)

رئیس- لایحه قانونى اصلاح قانون دانشگاه راجع به دانشکده پزشکى مطرح است. گزارش کمیسیون‌‌ها به اطلاع آقایان می‌رسد:

کمیسیون‌هاى بودجه و فرهنگ لایحه شماره 26045 دولت راجع به اصلاح قسمتى از قانون دانشگاه را با حضور جناب آقاى وزیر فرهنگ مطرح نموده با توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شده با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود. مخبر کمیسیون بودجه اعتبار مخبر کمیسیون فرهنگ روحى‏

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

نظر به فوریت لایحه پیشنهادى دولت راجع به دانشکده پزشگى این جانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه مزبور یک شورى بشود. دکتر سمیعى- ملک مدنى- اعتبار- دکتر سنگ- نراقى‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم که این قانون اصولاً به نظر کمیسیون یک شورى آمد از نظر جنبه استخدامى که دارد و این چون در آنجا مذاکره شد و بعضى‌ها نظرشان این بود که یک شورى نباشد و دو شورى شود این بود که بنا شد در مجلس پیشنهاد بشود و هر گاه مجلس موافقت فرمود که یک شورى باشد آن وقت رأى خواهند داد در هر حال

+++

بسته به نظر مجلس است‏

رئیس- ماده 74 نظامنامه داخلى خوانده می‌شود.

ماده 74- در موقعى که لایحه یا طرح قانونى پیشنهاد می‌شود وزرا یا صاحب طرح یا یکى از نمایندگان می‌تواند از مجلس تقاضا نماید که فورى بودن آن را تصدیق نماید.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- به عقیده بنده همین طور که آقاى اعتبار هم فرمودند این لایحه اصلاً یک شورى است منتهى یک قدرى احتیاط شده است و این پیشنهاد شده است و دیگر محتاج به این ماده نظامنامه هم تصور نمى‌کنم باشد چون حق این بوده است که لایحه در موقعى که از طرف دولت تقدیم می‌شود تقاضاى فوریت و یک شورى بودن آن هم بشود ولى چون این لایحه مربوط به استخدام و پایه استخدامى است از این جهت تصور می‌کنم که یک شورى باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عقیده‌ام این است بعد از آن چیزى که آقاى اعتبار اظهار فرمودند مخالفى نباشد زیرا اصل این است که این لایحه از لوایح عام‌المنفعه است و خیلى لایحه نافعى است و فوایدش بر همه معلوم است و امیدوار هستم در شور کلیات خدمات این وزیر محترم را در تنظیم این لایحه عرض کنم نقداً در خصوص این پیشنهاد که شده است اعضا کمیسیون هم موافقت کردند مجلس هم موافقت دارد مقام ریاست رأى خواهند گرفت و تصور نمى‌کنم دیگر مخالف با نظامنامه داخلى باشد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- ماده نظامنامه داخلى را که آقاى طوسى قرائت فرمودند تطبیق نمى‌کند با این لایحه و آن مربوط به مواقعى است که لوایح قانونى پیشنهاد می‌شود و در همان موقع این تقاضا را می‌توانند بکنند ولى موضوع بحث ما این لایحه است و این یک لایحه‌ای است که صرفاً بودجه‌ای است فقط وزارت فرهنگ یک نظر قانونى داشت نسبت به قانون دانشگاه و اصولاً به نظر عده‌ای که بنده خودم هم جزو آنها هستم این بود که باید این لایحه را منحصراً بیاورند به کمیسیون بودجه چون در قسمت پایه و تأثیر آن در بودجه مؤثر بود اصلاً کمیسیون بودجه باید در این لایحه اظهارنظر می‌کرد و یک خبر داده می‌شد و کمیسیون بودجه که روى این قسمت تشکیل شد این طور اظهارنظر کرد که کمیسیون فرهنگ هم شرکت کند به علاوه در اینجا وقتى که مجلس اظهارنظر کرد که این موضوع یک شورى است و مالى است یا خیر البته تکلیف قضیه معلوم می‌شود و به عقیده بنده آن ماده نظامنامه که آقاى طوسى خواندند مربوط به لوایحى است که در موقع تقدیم فوریت آن باید تقاضا شود.

رئیس- رأى می‌گیریم آقایانى که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانى که موافقند برخیزند.(اکثر قیام کردند) تصویب شد. شور در کلیات است.(اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول.

مواد اصلاحى قانون تأسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکى‏

ماده 1- از تاریخ اول فروردین ماه 1319 بیمارستان‌هاى تهران ضمیمه دانشکده پزشکى می‌شود و در این قانون هر جا دانشکده پزشکى نوشته می‌شود منظور دانشکده پزشکى و داروسازى و دندانسازى و بیمارستان‌هاى ضمیمه آن می‌باشد.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- اگر در شور کلیات بنده صحبت نکردم از این نظر بود که در ماده اول هم مطابق سوابق مجلس می‌شود در کلیات آن لایحه که مطرح است صحبت کرد و ماده اول هم خوشبختانه یک ماده‌ای است به نحو وجود جمعى و داراى تمام مواد است و می‌شود وقتى ماده اول مطرح شد در آن شور کلى نیز به عمل آورد چون این پایه و اساس است براى مواد دیگر پس بحث کردن در کلیات ضمن ماده اول اشکالى ندارد همان طور که سوابق هم بوده است.

این قانون به عقیده بنده بهترین قوانین است. بحمدالله تمام

+++

قوانین ما خوب بوده لکن این قانون کامل و اکمل است به عقیده بنده کامل‌ترین قوانینى است که پیشنهاد به مجلس شده است در دوره‌هاى قبل که بنده بوده‌ام لیکن در دوره‌هایى که بنده نبودم نمی‌دانم ولى در این دوره این قانون خیلى قانون با اهمیتى است براى این که داراى یک موادى است که براى ترقیات مملکت فوق‌العاده نافع است یکى از فوایدش همانا توجه داشتن وزارتخانه است به پایه دانش و علم و پایه علم را فوق‌العاده اهمیت داده است به طورى که ملاحظه می‌فرمایید به مرحله رسانیده که رتبه اول را 1250 ریال حقوق برایش معین نموده است و حقوق کافى تعیین شده است اگر چه بینى و بین الله با این ملاحظه که کرده‌اند باز هم نمی‌توانم بگویم که این حقوق خیلى کافى است چون سطح زندگانى خیلى بالا رفته است لکن وقتى که نسبت به دیگران ملاحظه فرمایید این پایه که قرار داده شده است خوب است و بالا است زیرا در اینجا رعایت قدر و پایه علم شده است و این مطلب مسلم است که ترقى و تعالى هر مملکتى به امتیاز فضلى است این است که رتبه اول را آمده است دولت و یک حقوق کافى برایش قرار داده است و باید از این مسأله سرور و خوشحالى خودم را به وزیر محترم عرضه بدارم که این ملاحظه را کرده‌اند. مرتبه دوم عرایضم راجع به توجه کاملى است که نسبت به بهدارى کرده‌اند و مسلم است که این دیگر محتاج به بحث کردن و توضیح دادن بنده در اینجا نیست زیرا همه می‌دانند مسائل بهدارى یکى از مسائل مهمى است که در تمام ادوار چه به زبان روحانى و چه غیر روحانى به حفظ بدن و سلامت آن فوق‌العاده اهمیت داده شده است در اینجا که ما به یارى خدا موفق شده‌ایم این لایحه را بگذرانیم یک خدمتى است بزرگ و برجسته که در این دوره به بهدارى کشور و ترقى مملکت نموده‌ایم. خوشبختانه قدم‌هایى که وزارت فرهنگ برداشته است و در واقع قدم‌هایى است که در راه ترقى و تعالى برداشته است و همان طور که منظور و منویات شاهنشاه ما هست همان طور قدم برداشته است و خویش بر این بوده است که هر وزیرى بعد از وزیر دیگر آمده است نظرش بر هدم اساس وزیر نبوده است بلکه همان پایه و اساس را گرفته و همان جور کامل و اکمل و مکمل کرده است و آن پایه را گرفته و بالا رفته است و مسلم است کشورى که می‌خواهد ترقى کند همین طور هم باید رفتار بکند که اساس و پایه را که شالوده آن ریخته شده است در هدم آن نکوشد بلکه آن را بگیرد و بالا برود و همین طور هم شده است و از آن پایه‌هاى اولیه خیلى بالاتر رفته است از این جهت هم سزاوار ستایش و تقدیس است که این ملاحظه را کرده است که روز به روز ما قدم را بالاتر بگذاریم و سیر طولى کنیم نه حرکت حرکت عرضى باشد که در خودمان بگردیم حالا اگر بنده مطالعه کردم بعضى اصطلاحاتش را نفهمیدم اهمیت ندارد مثلاً رویان‌شناسى را بنده نفهمیدم این اهمیت ندارد ولى روی هم رفته بنده این قانون را از اول تا آخرش را که مطالعه کردم با تمام مواد آن موافقم و به این وسیله سرور و خوشحالى خودم را تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده وقت آقایان را خیلى تضییع نمی‌کنم ولى چون این لایحه خیلى اهمیت داشت و طورى هم بود که مصادف شد با یک قضیه براى بنده این بود که مقتضى دیدم به طور اختصار در اینجا اظهارنظرى کرده باشم حقیتاً بر همه ماها روشن و واضح‌ است که برای حفظ و سلامت جامعه باید اطبا عالی مقام در کشور داشته باشیم وقتى که شخص یک ابتلایى پیدا مى‌کند و یک مریضى پیدا مى‌کند و به مریض‌خانه مراجعه می‌کند آن وقت است که قیمت و ارزش پزشکان و آقایان اطبا براى او معلوم می‌شود. به عقیده بنده این طبقه که از طبقه علما مملکت هستند از طبقه فداکار هم هستند و واقعاً براى سلامت و صحت دیگران فداکارى مى‌کنند البته دولت حاضر هم توجه زیادى دارد که همیشه زحمات این طبقه را در مد نظر بگیرد البته به هر طبقه توجه دارد و هر طبقه را در نظر دارد این بود که این لایحه از براى این منظور تهیه شده است که خیلى هم به جا و مناسب بوده است که یک مراتب و مدارجى براى آقایان اطبا در نظر گرفته شود و البته جاى تردید نیست که مجلس هم با این ترتیب کمال موافقت را دارد و همه هم خوشوقتیم ولى

+++

یک نکته را بنده مى‌خواستم عرض کنم و جلب توجه آقاى وزیر محترم را کرده باشم چون بیمارستان‌هاى تهرانى که مانند ایالات و ولایات نیست و می‌خواهم عرض کنم که تمام شهرستان‌هاى کوچک و بزرگ همگى احتیاج دارند به توسعه بیمارستان‌ها ولى از تمام شهرستان‌ها و ولایات مرکز بیشتر احتیاج دارد به توسعه بیمارستان‌ها و بهبودى وضع بیمارستان‌هایى که هست زیرا این بیمارستان‌هایى که فعلًا هست متناسب با شأن و پیشرفت تهران و جامعه تهران نیست و تقریباً یک قسمتش متناسب و با وضعیت سابق است حالا که به نظر بنده پایه و اساس این کار که مراتب و مقام اطبا است در نظر گرفته شده بایستى از حیث بناى بیمارستان‌ها و موجبات دیگر نیز مورد توجه آقاى وزیر بشود و طورى شود که فقیر و غنى همه مستفید شوند و بنده اخیراً یک ابتلایى پیدا کردم پسرم مریض شد بالاخره به مریض‌خانه بردم عمل کردند و چند روز در جریان بودم به این جهت این عرایض را کردم و الا بنده نمی‌خواستم در این موقع که وقت مجلس کم است عرض بکنم ولى به نظر بنده مورد دارد که از حیث ساختمان و اثاثیه توسعه داده شود چون این بیمارستان‌هاى فعلى توسعه ندارد و همه کس وسیله ندارد که استفاده کند و مردم هم تنها امیدشان همین بیمارستان‌ها است و امیدواریم همان طور که تمام قسمت‌هاى کشور پیشرفت‌هاى مهمى شده است در این قسمت هم انشاء‌الله توجهى بشود و با توجه آقاى وزیر فرهنگ نواقص بیمارستان‌هاى ما رفع شود.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم- کلیه کارمندان فنى دانشکده پزشکى به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند.

الف- استادان و دانشیاران.

ب- پزشکان و بیمارستان‌هاى ضمیمه دانشکده پزشکى.

ج- دستیاران که انتخاب و استخدام آنها موجب مقررات این قانون خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد: ماده سوم.

فصل اول- استادان و دانشیاران‏

ماده 3- در دانشکده پزشکى پایه‌هاى استادى و دانشیارى به این قرار است.

از پایه 1 تا 6 دانشیارى و از پایه 7 تا پایه 10 استادى.

رئیس- موافقین برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد: ماده چهارم.

ماده 4- حقوق پایه دانشیارى در دانشکده پزشکى ماهیانه 1250 ریال است.

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى.

پیشنهاد می‌کنم در ماده 4 نوشته شود حقوق پایه یک دانشیارى در دانشکده پزشکى ماهیانه 1250 ریال است.

دکتر جوان پیشنهادى هم بنده کرده‌ام که در همین زمینه است.

اعتبار(مخبر کمیسیون)- بنده موافقم.

وزیر فرهنگ- بنده هم موافقم.

رئیس- موافقین ماده 4 با این اصلاحى که شده است قیام فرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 5.

ماده 5- افزایش حقوق دانشیاران و استادان دانشکده پزشکى در پایه‌هاى 1 تا 8 یک هشتم حقوق پایه ما قبل و براى رسیدن به پایه‌هاى 9 و 10 یک پنجم حقوق ما قبل می‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6- مدت توقف در پایه‌هاى 1 و 2 و 3 یک سال و در پایه‌هاى 4 و 5 و 6 دو سال و در پایه‌هاى 7 و 8 و 9 سه سال خواهد بود.

رئیس- آقاى نراقى.

نراقى- بنده پیشنهاد کردم کلمه حداقل در ابتداى ماده 6 اضافه شود.

مخبر- بنده موافقم.

وزیر فرهنگ- موافقت می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده شش برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 7:

ماده 7- دانشکده پزشکى 40 کرسى استادى به شرح زیر خواهد داشت.

28 کرسى پزشکى 8 کرسى دارو‌سازى و 4 کرسى دندانسازى‏

رئیس- موافقین ماده 7 برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 8.

+++

ماده 8- دانشیارانی که براى تصدى کرسى بدون استاد انتخاب می‌شوند داراى سمت استادى بوده و تفاوت حقوق پایه خود را تا پایه هفت استادى از محلی که تصدى نموده‌اند به نام حق مقام دریافت خواهند داشت.

تبصره 1- طرز انتخاب دانشیار براى تصدى کرسى استادى طبق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب شوراى دانشگاه رسیده باشد.

رئیس- آقاى دکتر جوان:

دکتر جوان- در این قانون دیده می‌شود که براى دانشیارى مقام مخصوصى پیش‌بینى نشده یعنى هر کرسى استادى ممکن است که چند دانشیار داشته باشد و طرز انتخاب استاد را اینجا قید کرده‌اند که به چه ترتیب انتخاب می‌شوند براى انتخاب دانشیار هم براى تصدى کرسى استادى در تبصره پیش‌بینى شده است که طرز انتخاب دانشیار براى تصدى کرسى استادى طبق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب شوراى دانشگاه رسیده باشد در صورتی که مطابق این قانون ممکن است دانشیار کرسى استادى را اشغال نکند این است که بنده در مواد این قانون که مراجعه کردم دیدم که براى انتخاب دانشیار طرزى معین نشده است که دانشیار را چه طور انتخاب می‌کنند فقط در تبصره می‌نویسد طرز انتخاب دانشیار براى تصدى کرسى استادى و این است که بنده پیشنهاد کردم که در این تبصره طرز انتخاب دانشیار براى کرسى استادى و براى تصدى مقام دانشیارى نوشته شود چون اینجا براى تصدى کرسى استادى قید شده است این دانشیار وظیفه دارد که اگر یک کرسى استادى خالى باشد ممکن است آن دانشیار آن کرسى را اشغال کند ولى طرز انتخابش قید نشده است که چه ترتیب است این بود که بنده پیشنهاد کردم که بعد از جمله کرسى استادى قید شود که طرز انتخاب دانشیار براى تصدى کرسى استادى و براى تصدى مقام دانشیارى طبق این تبصره است.

وزیر فرهنگ- از این سؤال نماینده محترم بنده استفاده می‌کنم و توضیحات بیشترى براى اطلاع آقایان عرض می‌کنم اگر چه در کلیات لایحه می‌بایستى به عرض برسانم ولى حالا عرض می‌کنم این لایحه راجع به اصلاح قانون دانشگاه چنانچه ملاحظه می‌فرمایید براى تهیه این لایحه دو سه نکته در نظر بود یک نکته همان طور که در کمیسیون بودجه و فرهنگ عرض کردم این بود که آقایان تصدیق می‌فرمایند که دانشکده پزشکى وقتى صورت دانشکده پیدا می‌کند که علاوه بر دروس نظرى بیشتر جنبه عملى پیدا می‌کند که ضمیمه دانشکده یک بیمارستان‌هائى باشد که دانشجویان در آن بیمارستان‌ها کار کنند و مقید باشند که نصف روز یاد گرفته‌اند در نصف روز عمل کنند به این مناسبت وزارت فرهنگ کوشش کرد که بیمارستان‌ها را ضمیمه دانشکده پزشکى بکند و یک عده از استادان را به عنوان پزشک بیمارستان‌ها با این که همان مقام استادى را دارند ولى چون استاد در عمل بوده‌اند آنها را به عنوان پزشک بیمارستان‌ها در اینجا نوشته‌اند و راجع به انتخاب دانشیار هم بایستى عرض کنم که اگر نماینده محترم به ماده 11 مراجعه بفرمایند آنجا تکلیف معلوم شده یک عده از استادان و دانشیاران که فعلاً سر کار هستند اینها آنهایى هستند که قبل از سال 1319 دانشکده پزشکى پیشنهاد کرده است و ابلاغ‌شان صادر شده است از این به بعد اگر بخواهیم انتخاب کنیم مطابق قانون دانشگاه به عمل می‌آید یعنى یک اعلانى می‌شود و گفته می‌شود که براى فلان قسمت محتاج به دانشیار هستیم و از بین آنها یک نفر انتخاب می‌شود.

دکتر جوان- با توضیحاتى که آقاى وزیر فرمودند بنده پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم.

رئیس- آقاى انوار

سید یعقوب انوار- بنده نظرم این بود که در اینجا نوشته است براى اشغال کرسى استادى اینجا معلوم است که مقصودش این است که کرسى خالى باشد و دانشیار وقتى می‌رسد به مرتبه استادى که کرسى او خالى باشد که اگر کرسى استادى خالى نباشد. ولو مقام علمى آن را هم داشته باشد آن استادى را به او نمی‌دهد این مسلم است و از این ماده این طور استنباط می‌شود من خواستم اگر آقاى وزیر موافقت می‌فرمایند آن ماده که بیان می‌کند ترفیع از دانشیارى به استادى در اینجا چون بیان می‌کند و شرط می‌کند که شرط رسیدن به مقام استادى این است که جایش خالى باشد پس با این ترتیب ماده

+++

8 باید جاى ماده 9 باشد و ماده 9 به جاى ماده 8 آن وقت رفع اشتباه آقاى دکتر جوان هم می‌شود این بود بنده و اگر آقاى وزیر موافقت بفرمایند بهتر می‌شود.

وزیر فرهنگ- این دو ماده با هم یکى نیست آنجا که در ماده نهم گفته می‌شود پایه شش به پایه 7 وقتى است که سمت استادى پیدا کند و آن رتبه را حائز شود ولى ماده 8 نسبت به مواردى است که دانشیار رتبه استادى ندارد یعنى رتبه هفت را پیدا نکرده است ولى ما می‌خواهیم که حائز آن مقام شود و حق مقام بگیرد با هم مربوط نیست‏

اعتبار- در قسمت تبصره نوشته شده تبصره 1 چون ماده 8 بیش از یک تبصره ندارد این است که باید کلمه 1 حذف شود.

رئیس- موافقین با ماده 8 با اصلاح پیشنهادى آقاى مخبر برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 9

ماده 9- ترفیع از پایه 6 به پایه 7 یعنى از دانشیارى به استادى علاوه بر رعایت ماده 6 منوط به خالى بودن کرسى استادى خواهد بود مگر در 19 رشته زیر که جنبه علمى و آزمایشگاهى دارند که بدون خالى بودن کرسى استادى و با رعایت سایر مقررات این قانون ممکن است از پایه 6 به 7 و بالاتر ترفیع یابند: کالبد‌شناسى فیزیولوژى- شیمى فیزیک- تشریح مرض- میکرب‌شناسى- انگل‌شناسى- بهداشت. پزشکى قانونى. بافت‌شناسى. رویان‌شناسى. بیماری‌هاى عمومى و آزمایشى و کرسى‌هاى داروسازى‏.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده می‌خواستم بعضى از این لغات را توضیح بدهند چون بنده ملتفت نشدم خوب کالبد‌شناسى که معلوم است کالبد‌شناسى همان تشریح است این را یک توضیح بدهند یکى هم رویان‌شناسى که به بافت‌شناسى نسبت می‌دهند لکن بنده نفهمیدم خود آقاى دکتر غنى که در فرهنگستان هستند باید توضیح بدهند که بافت‌شناسى و رویان‌شناسى چه چیز است معنایش را بگویند که بنده بفهمم.‏

وزیر فرهنگ- کالبد‌شناسى همان تشریح است و یک اصطلاح فنى است که گمان می‌کنم در اینجا محتاج به توضیح نباشد و بافت‌شناسى سابقاً نسج‌شناسى می‌گفتند رویان هم جنین‌شناسى می‌باشد

رئیس- موافقین با ماده 9 برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 10

ماد 10- عده دانشیاران هر کرسى را شوراى دانشکده پزشکى تعیین و به تصویب شوراى دانشگاه خواهد رسانید ولى کلیه دانشیاران دانشکده پزشکى نباید از پنجاه تن تجاوز نماید.

رئیس- موافقین با ماده 10 برخیزند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 11

ماده 11- رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازى و دندانسازى و بازرسى کل بیمارستان‌ها و بازرسى دارویى از میان استادان انتخاب و باید در تمام اوقات رسمى ادارى خدمت نمایند و یک چهارم حقوق را به عنوان فوق‌العاده دریافت خواهند نمود.

تبصره 1- شوراى دانشکده پزشکى یک نفر از استادان را براى ریاست دانشکده تعیین نموده و پس از تصویب رئیس دانشگاه طبق تبصره 1 در ماده 3 قانون تأسیس دانشگاه از طرف وزیر فرهنگ منصوب می‌شود. معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازان و دندانسازى و بازرس کل بیمارستان‌ها و بازرس دارویى از طرف رئیس دانشکده تعیین و پس از تصویب رئیس دانشگاه به وزیر فرهنگ پیشنهاد می‌شود.

تبصره 2- رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازى و دندانسازى و بازرس کل بیمارستان‌ها و بازرس دارویى و استادان دانشکده پزشکى و رؤساى بخش‌هاى بیمارستان‌ها مجاز نیستند در وزارتخانه و ادارات و بنگاه‌ها خدمت موظف قبول نمایند.

تبصره 3- دانشیاران و پزشکان مشمول این قانون می‌توانند در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى و بنگاه‌ها با موافقت دانشکده پزشکى و اجازه کتبى وزارت فرهنگ قبول خدمت نمایند مشروط بر این که کلیه حقوق آنها حقوق آنها از حقوق پایه 7 استادى تجاوز ننماید.

+++

تبصره 4- ساعت کار استادان و دانشیاران و پزشکان در دانشکده پزشکى نصف روز خواهد بود و علاوه بر ساعات مقرر موظف خواهند بود سایر تکالیف مربوط به دانشکده را طبق دستور رئیس دانشکده در موقع لزوم انجام دهند.

تبصره 5- دانشیاران و استادان کرسى‌هاى منظور در ماده 9 در صورتی که در تمام اوقات رسمى ادارى مشغول خدمت شوند ممکن است تا میزان نصف حقوق مأخوذى خود را به عنوان فوق‌العاده دریافت نمایند و در این صورت حق داشتن پزشک خانه یا داروخانه یا آزمایشگاه شخصى نخواهند داشت و در صورت تخلف طبق آیین‌نامه که در این باب به تصویب شوراى دانشگاه خواهد رسید با آنها رفتار خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- به اصطلاح می‌گویند بیت‌القصیده این قانون این ماده است زیرا ماده عملى است و مربوط به مرتب کردن بیمارستان‌ها می‌باشد. اینجا اگر توضیحاتى از وزیر محترم خواسته شود و بفرمایند در مقام عمل خیلى نافع است. یکى مسأله بازرسى است که از براى هر یک از اینها بازرسى معین شده است بازرس دارویى که اینجا نوشته شده به نظر بنده خیلى لازم است که این دواخانه‌هاى بى‌پیر را زیر و رو کند بلایى شده است این دواخانه‌ها که انشاء‌الله امیدوارم کسى مبتلا نشود که محتاج به این دواخانه‌ها بشود یک دوا‌هاى مربوط به 60 سال پیش از جنگ بین‌المللى را به خورد ما می‌دهند و امیدوارم انشاءالله به این مسأله توجه بشود یکى هم ملاحظه جنبه علمى بازرسى است که بازرسى که مشغول رسیدگى به این قبیل امور است از اهل اصطلاح و اهل فن باشد مثلاً دندانسازى و داروسازى باید از اهل فن باشد که در تحت نظر آقاى وزیر و شوراى دانشگاه بازرسى کند و البته این ملاحظه را خواهند فرمود که بازرسى که معین می‌کنند از اهل اصطلاح و دانش باشد مسلماً این مسأله بازرس‌ها خیلى اهمیت دارد و باید در قانون براى آنها هم بیم باشد و هم امید و نسبت به این امر توجه داشته باشند که این یک قدم اساسى است موضوع دیگر این است که نوشته اجازه ندارند خدمت موظف دولتى قبول نمایند اگر آمدند و قبول کردند مجازاتش را معین نکرده است هر تکلیفى را که قانون معین می‌کند یک مجازاتى براى عدم اجراى آن تکلیف برایش معین مى‌کنند حالا اینجا در نظامنامه البته در نظر می‌گیرند که اگر آمدند و برخلاف این قانون شغل موظف قبول کردند در نظامنامه برایش مجازاتى معلوم کنند. مسأله دیگر در تبصره پنج است و البته مسلم است همه علوم مراتب دارد و کل ذى علم علیم انشاء‌الله امیدوار هستم ما در آینده داراى دکتر‌هاى عالم و مجرب بشویم ولى این که در اینجا نوشته شده است اینهایى که داراى مقام استادى هستند و مقام عالى دارند نمی‌شود مریض به آن شخص رجوع کند و باید به دیگرى که غیر متخصص است رجوع کند مسأله محاضر رسمى ملاحظه می‌فرمایید بعضى‌ها هستند که جلب می‌کنند چرا براى این که مورد اطمینان و اعتماد هستند در مورد اطبا هم همین طور است بعضى‌ها هستند که محل اطمینان هستند هر چه زیاد بهشان حقوق داده شود باز یک عده به آنها مراجعه می‌کنند براى این که به آنها اطمینان دارند این که در این قانون مقید کردیم یک ترتیبى بشود یک ترخیصى واقع بشود که اگر کسى خواست به یکى از این دکتر‌ها که محل اطمینان است و تخصص دارند رجوع کند نشود آنها را محروم کرد حالا این را در نظر بگیرند مثلاً یکى از اطبا ما در این شهر که خیلى اهمیت دارد لقمان‌الملک است بیایند و بگویند این دانشیار و استاد است در آنجا و کسى نباید به او رجوع کند والله من به او رجوع خواهم کرد اگر ناخوش شوم.

مخبر- در قسمت توجهاتى که باید در بازرسى بشود به طورى که آقاى انوار فرمودند صحیح است ولى بازرسى که در اینجا پیش‌بینى شده آن وظیفه را ندارد که جا‌هاى عمومى را بازرسى نماید این نظر نسبت به بیمارستان‌ها و نظارت در آن قسمت است و این که آقا فرمودند مربوط به شهردارى‌ها و وزارت کشور است که آنها وظیفه خود را انجام خواهند نمود و نظر آقا وارد نیست ولى در قسمت دوم نظر آقا صحیح است ولى یک معایب و محاسنى دارد که هر دو را

+++

وقتى در نظر گرفتیم ترجیح دادند که این طور باشد و البته یک استادى را که موظف کردند که در تمام اوقات رسمى ادارى مشغول خدمت باشد البته در این وقت نباید حق داشته باشد به کار طبابت مشغول شود و بعد از ظهر برود کار کند و اگر در تمام اوقات رسمى موظف نبود که مشغول خدمت شود می‌تواند از وقت اضافى خودش استفاده کند به این جهت نگرانى آقا مورد ندارد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر ابهامى که در این ماده به نظر این بنده رسید با این که وقت گذشته بنده را مجبور کرد از آقاى وزیر فرهنگ درخواست کنم که در اطراف این قسمت ابهام و اجمال این ماده یک توضیحى داده باشند اینجا می‌نویسد در تبصره 2 رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازى و دندان‌سازى و سایرین حق ندارند در سایر وزارتخانه‌ها خدمت موظف قبول کنند طرز این لایحه از ابتدا تا به حال به نظر این بنده این طور می‌رسد که این لایحه قانونى هم شامل تشکیلاتى است و هم شامل استخدامى زیرا در ماده اول می‌نویسد دانشکده پزشکى داروسازى دندان‌سازى بیمارستان‌ها ضمیمه دانشگاه هستند این قسمت قسمت تشکیلاتى دانشگاه است که اینها را ضمیمه آن کرده است آنجا که مقام مقام پایه و حقوق است که پایه یک را هزار و دویست و پنجاه ریال تعیین کرده است اینها مرتبه استخدامى استاد و دانشیار است که از پایه یک شروع کرده و به مراتب ما بعد نسبت به بعضى هشت و نسبت به بعضى پنج براى اضافه حقوق پایه ما بعدى عین کرده است این قسمت معین می‌کند که این قانون استخدام را شامل است پس بنابراین یک قانونى که تشکیلات را معین می‌کند و استخدام را هم دارد معین می‌کند بنده آن وقت ملتفت نمى‌شوم یک همچو دانشیار یا استاد یا صاحب فنى که در دانشگاه هست این طور در یک جا هست که به سایر وزارتخانه‌ها نمی‌تواند برود و در یک جاى دیگر و در ذیل همان تبصره می‌نویسد که می‌تواند برود به شرط این که این طور باشد بنده که از این اجمال چیزى ملتفت نمی‌شوم خیلى خوب است آقاى وزیر یک توضیحى بفرمایند.

وزیر فرهنگ- اگر آقاى اوحدى به ماده مراجعه بفرمایند در تبصره توضیح داده شده است که رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازى و دندانسازى اینها حق ندارند خدمت موظف داشته باشند ولى دانشیاران و پزشگان مجاز هستند و به این ترتیب بین این دو طبقه تشخیص داده شده‏.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 12:

فصل دوم‏

پزشگان بیمارستان‌ها

ماده 12- پزشگان بیمارستان‌هاى ضمیمه دانشگده پزشگى به موجب آیین‌نامه که به تصویب شوراى دانشگده خواهد رسید انتخاب و استخدام می‌شوند و داراى ده پایه خواهند بود که به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

الف- رئیس درمانگاه از پایه 1 تا 4

ب- رئیس درمانگاه با حق آموزش و رئیس آزمایشگاه پایه 5 و 6

ج- رئیس بخش از پایه 7 تا پایه 10

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13:

ماده 13- میزان حقوق و مدت توقف و ترفیع پزشگان بیمارستان‌ها در هر یک از پایه‌هاى طبقات سه‌گانه مانند پایه‌هاى دانشیارى و استادى خواهد بود ولى ترفیع از طبقه یک به دو یا از طبقه دو به سه (ترفیع از پایه 4 به 5 و از پایه 6 به 7) علاوه بر خالى بودن محل طبق آیین‌نامه خواهد بود که از تصویب شوراى دانشگاه خواهد گذشت.‏

رئیس- آقاى دکتر جوان.

دکتر جوان- در این ماده راجع به ترفیع از رتبه 1 تا 7 یک یک اسم برده است ولى به نظر بنده دو پایه را خارج کرده است می‌نویسد از یک به دو و از دو به سه و بعد از چهار به پنج و از شش به هفت به نظر می‌آید که از سه به چهار و از پنج به شش را ننوشته است خواستم توضیح بفرمایند

+++

که اینجا منظورى هست یا اشتباه شده است.

وزیر فرهنگ- اینجا براى ارتقا هر پایه یک ترتیبى معین شده است و یک طبقه معین شده است از پایه یک تا پایه 4 رئیس درمانگاه است که پایه حقوق و مدت توقف و ترفیع آنها مانند پایه دانشیارى و استادى است و از پایه 5 تا 6 رئیس درمانگاه با حق آموزش است و از پایه 7 تا 10 رئیس بخش است که ترتیب ارتقا و حقوق و مدت توقف آنها را این ماده معین کرده است.

رئیس- موافقین با ماده 13 برخیزند.(عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 14:

ماده 14- هرگاه یکى از پزشگان طبقه 1 عهده‌دار یکى از محل‌هاى طبقه 2 و یا یکى از پزشگان طبقه 2 عهده‌دار یکى از محل‌هاى طبقه 3 شود تفاوت حقوق پایه خود و پایه یک آن طبقه را به عنوان حق مقام دریافت خواهد داشت.

تبصره 1- پزشگان طبقه 2 و 3 بیمارستان‌هاى ضمیمه نیز می‌توانند در صورت خالى بودن کرسى استادى طبق آیین‌نامه‌اى که در تبصره 1 ماده 8 این قانون نوشته شده به سمت استادى انتخاب کردند و در این صورت طبق ماده 8 با آنها رفتار خواهد شد مگر این که پایه او از پایه 7 بالاتر باشد که در این صورت حقوق پایه خود را دریافت خواهند نمود.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- خواستم سؤال کنم که ترقى کردن پزشگ از طبقه 2 به 3 یا از 3 به 4 اینجا مناط علم است یا عمل است یعنى کسى که در پایه یک هست بعد از دو سال یا سه سال می‌تواند کفیل بشود به پایه دو یا یکى که در طبقه دو هست بر حسب عملیاتى که کرده است کفیل می‌شود بر رتبه سوم یا این که رتبه سوم کفیل می‌شود به رتبه 4 این را خواستم توضیح بفرمایند کسى که داراى مقام پایین است جاى طبقه بالاتر که خالى شد و کسى نبود او می‌تواند برود جاى او را بگیرد و در این وقت باید داراى مقام علمى او هم باشد با این که همان مقام علمى که دو سال اینجا عمل کرده است؟ لابد در نظامنامه و آیین‌نامه ملاحظه خواهد شد که مرتبه عملیش هم به آن مقام برسد که کفالت او را می‌کند نه این که همین قدر به مجرد خالى بودن این را خواستم سؤال کنم.

اعتبار- اینجا کلمه یک بعد از تبصره برداشته شود چون یک تبصره بیشتر نیست و یک زیادى است.

رئیس- موافقین با ماده 14 برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 15:

ماده 15- علاوه بر استادان و دانشیاران و پزشگان بیمارستان‌ها ممکن است پزشگانى را به عنوان دستیار در دانشکده پزشگى استخدام نمود.

رئیس- موافقین با ماده 15 برخیزند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 16:

ماده 16- دستیاران طبق آیین‌نامه که به تصویب شوراى دانشکده پزشگى و شوراى دانشگاه رسیده باشد از بین پزشگان فارغ‌التحصیل که خدمت نظام وظیفه را انجام داده باشند انتخاب و طبق قانون استخدام پزشگان استخدام و ترفیع آنها طبق همان قانون به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین برخیزند.(بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 17:

ماده 17- مدت خدمت دستیاران در دانشکده پزشگى چهار سال است که پس از دو سال اول ممکن است به سمت تصدى کار‌هاى عملى و یا بالینى انتخاب شوند.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 18:

ماده 18- دستیاران پس از دو یا چهار سال خدمت در صورتی که به وجود آنها در دانشکده پزشگى احتیاج نباشد براى خدمات بهدارى به وزارت کشور معرفى می‌شوند.

تبصره- ادامه خدمت دستیاران در دانشگده پزشگى پس از طى دوره خدمت چهار ساله بر طبق مقررات این قانون و قانون دانشگاه خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- اینجا نوشته شده است به وزارت کشور معرفى می‌شوند اما ننوشته است که وزارت کشور حالا که این

+++

شخص را معرفى می‌کنند به آنجا کار هم بهش بدهند. بنده عقیده‌ام این است در اینجا ملاحظه شود این را که روانه می‌کنند به آنجا کار بدهند نه این که بگویند کار نداریم حالا که یک مدتى این بیچاره خدمت کرده است و دستش از آن کار کوتاه می‌شود یک ملاحظه از آن بیچاره شده باشد که وزارت کشور هم کارى به او رجوع کند.

مخبر کمیسیون بودجه- اولاً این آدم بیچاره نیست براى این که یک آدم تحصیل کرده‌ای است و به علاوه وزارت کشور یا اداره بهدارى کل با کمال میل او را مى‌پذیرند براى کار(صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده 18 برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19:

فصل چهارم- مواد مخصوصه‏

ماده 19- وزارت فرهنگ می‌تواند استادان و دانشیاران و پزشکان و دستیارانى را که رئیس دانشکده پزشکى در سازمان دانشکده پزشکى براى هر قسمتى پیشنهاد نموده و قبل از مهر ماه 1319 طبق ابلاغ وزارتى براى آن سمت تعیین شده‌اند به آن سمت منصوب و حکم لازم براى آنان صادر نماید.

رئیس- موافقین برخیزند.(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 20:

ماده 20- پایه پزشکان و داروسازان و دندان‌سازان مشمول ماده 19 که داراى پایه‌هاى استادى و دانشیارى نباشند از روى حقوقى که در فروردین ماه 1319 دریافت داشته‌اند به اضافه یکى از وجوهى که به عنوان حق‌التدریس در دانشکده پزشکى و یا حق‌التعلیم و یا دستمزد در بیمارستان‌ها داده شده تعیین می‌گردد.

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 20 به جاى کلمه حق‌التدریس و حق‌التعلیم نوشته شود حق تدریس و حق تعلیم.

مخبر- موافقم‏

وزیر فرهنگ- صحیح است. موافقم.

رئیس- موافقین با ماده 20 با این اصلاح برخیزند(بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 21:

ماده 21- در صورتی که مجموع حقوق و حق‌التدریس یا حق‌التعلیم و یا دستمزد از حقوق پایه تجاوز نمود پایه بالاتر و اگر از حقوق پایه 1 کمتر باشد پایه 1 و اگر از حقوق پایه 10 تجاوز نمود پایه 10 تشخیص و فقط حقوق این پایه قابل پرداخت است.

تبصره 1- پایه‌هایى که بر طبق ماده 20 و 21 تشخیص و تعیین می‌شود نباید از حداکثر پایه‌اى که براى هر دسته یا طبقه تعیین شده است تجاوز نماید.

تبصره 2- دانشیاران دانشکده پزشکى که داراى پایه 7 به بالا می‌باشند پایه دانشیارى آنها به همان پایه استادى تبدیل و پایه‌هاى استادى کمتر از پایه 7 به دانشیارى تبدیل می‌گردد.

تبصره 3- مشمولین ماده 14 قانون تأسیس دانشگاه و مشمولین تبصره 2 ماده 21 این قانون مدت توقف در پایه دانشیارى آنها براى ترفیع به پایه استادى بالاتر منظور خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده 21 با همان اصلاحى که در ماده 20 شد برخیزند.(بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 22:

ماده 22- از تاریخ اول مهر ماه 1319 حق‌التدریس در دانشگاه پزشکى به هیچ یک از کارمندان کشورى داده نخواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 23:

ماده 23- مشمولین این قانون اعم از کسانى که در سازمان اولیه دانشکده پزشکى انتخاب و یا بعداً انتخاب می‌کردند مشمول ماده 4 قانون استخدام پزشکان نخواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- هر یک از مواد قانون تأسیس دانشگاه که با مواد این قانون مغایرت دارد نسبت به دانشکده پزشکى از درجه اعتبار ساقط و سایر مواد قانون دانشگاه به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

+++

انوار- یک موضوعى است که خواستم عرض کنم و انشاءالله آقاى وزیر هم که در مجلس تشریف دارند توجه خواهند فرمود و قانونى را که مى‌آورند در نظر داشته باشند و آن این است که غالباً آقایان وزرا یک قوانینى را که مى‌آورند و سابقاً قانونى در آن قسمت بوده است و مواد این قانون با آن قانون فرق دارد بنده عقیده‌ام این است که در این قانون بهتر بود که تصریح می‌کردند فلان ماده و فلان ماده که در آن قانون است از درجه اعتبار ساقط است نه به طور کلى. این یک موضوع موضوع دیگرى را که آقاى نراقى پیشنهاد کردند و کلمات حق‌التدریس و حق‌التعلیم تبدیل شد به حق تدریس و حق تعلیم این دو کلمه با هم چه فرق دارد.

وزیر فرهنگ- عرض کنم این مصطلح شده است در دانشکده پزشکى وقتى که تدریس می‌کنند حق تدریس می‌گوییم ولى وقتى که قسمت عملى را در بیمارستان‌ها تعلیم می‌دهند او را می‌گوییم حق تعلیم.

رئیس- موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25:

ماده 25- این قانون از تاریخ اول مهرماه 1319 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند.(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات دوم است.(مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند:

(اخذ آراء به عمل آمد نود و سه ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 97 با اکثریت 93 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: امامی- مخبر- فرهمند- ارگانی- مرآت اسفندیاری- ناهید- ذالقدر- ملک‌مدنی- اردبیلی- معینی- عزیزی- دادور- شهدوست- دکتر طاهری- سزاوار- اصفهانیان- محیط- ناصری- دکتر ادهم- مولوی- مشیر دوانی- شجاع- نائینی- سید کاظم یزدی- مستشار- اقبال- لیقوانی- مکرم افشار- نراقی- دکتر سنگ- گودرزنیا- مشار- دکتر نهورای- نقابت- علوی- دکتر قزل ایاغ- هدایت- شیرازی- مؤید قوامی- فیاض- کازرونیان- کیوان- ریگی- انوار- اصفهانی- رهبری- پالیزی- سمیعی- بهبهانی- نوبخت- حیدری- سلطانی- شیخ‌الاسلامی- فاطمی- امیر ابراهیمی- دکتر جوان- دشتی- مهدوی- دکتر سمیعی- دکتر ملک‌زاده- فروهر- امیر تیمور- مؤید ثابتی- دکتر غنی- دکتر اهری- یار احمدی- اوحدی- صفاری- حریری- معتضدی- آزادی- تولیت- مهذب- دبستانی- همراز- چایچی- پناهی- مسعودی خراسانی- نواب یزدی- لاریجانی- ساکنیان- مجد ضیایی- شباهنگ- دولتشاهی- طهرانچی- فتوحی- بوداغیان- پارسا- رفیعی- طوسی- فرشی- دکتر تاج‌بخش- دکتر ضیا- اعتبار- محمد وکیل- افخمی)

وزیر فرهنگ- بنده خواستم تشکر کنم از این توجهى که آقایان مبذول فرمودند به اشکالى که راجع به دو شورا بودن در این لایحه بود آقایان توجه فرمودند و این لایحه به سرعت گذشت از این جهت تشکر می‌کنم از مجلس شوراى ملى‏

(3- تصویب پنج فقره مرخصى‏)

رئیس- گزارش کمیسیون مرخصى قرائت می‌شود. گزارش مرخصى آقاى گودرزنیا.

آقاى گودرزنیا بیست روز مرخصى از تاریخ 20 مهر 1319 درخواست نموده‌اند و کمیسیون با در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزنیا برخیزند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى مجد ضیایى:

آقاى مجد ضیایى درخواست چهارده روز مرخصى از تاریخ 21 مهر 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مجد ضیایى برخیزند.(بیشتر برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى دکتر غنى‏

آقاى دکتر غنى درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 22 مهر 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر غنى برخیزند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى فرشى:

آقاى فرشى درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ 31 شهریور 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده

+++

اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرشى قیام فرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى پارسا آقاى پارسا درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 17 شهریور 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پارسا برخیزند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آتیه روز سه‌شنبه 21 آبان سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح قانون تأسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکى‏

ماده 1- از تاریخ اول فروردین ماه 1319 بیمارستان‌هاى تهران ضمیمه دانشکده پزشکى می‌شود و در این قانون هر جا دانشکده پزشکى نوشته می‌شود منظور دانشکده پزشکى و داروسازى و دندان‌سازى و بیمارستان‌هاى ضمیمه آن می‌باشد.

ماده 2- کلیه کارمندان فنى دانشکده پزشکى به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف- استادان و دانشیاران.

ب- پزشکان بیمارستان‌هاى ضمیمه دانشکده پزشکى.

ج- دستیاران.

که انتخاب و استخدام آنها به موجب مقررات این قانون خواهد بود.

فصل اول‏

استادان و دانشیاران‏

ماده 3- در دانشکده پزشکى پایه‌هاى استادى و دانشیارى به این قرار است.

از پایه 1 تا 6 دانشیارى و از پایه 7 تا پایه 10 استادى.

ماده 4- حقوق پایه یک دانشیارى در دانشکده پزشکى ماهیانه 1250 ریال است.

ماده 5- افزایش حقوق دانشیاران و استادان دانشکده پزشکى در پایه‌هاى 1 تا 8 هشتم حقوق پایه ما قبل و براى رسیدن به پایه‌هاى 9 و 10 یک پنجم حقوق ما قبل می‌باشد.

ماده 6- حداقل مدت توقف در پایه‌هاى 1 و 2 و 3 یک سال و در پایه‌هاى 4 و 5 و 6 دو سال در پایه‌هاى 7 و 8 و 9 سه سال خواهد بود.

ماده 7- دانشکده پزشکى 40 کرسى استادى به شرح زیر خواهد داشت.

28 کرسى پزشکى 8 کرسى دارو سازى و 4 کرسى دندان‌سازى.

ماده 8- دانشیارانی که براى تصدى کرسى بدون استاد انتخاب می‌شوند داراى سمت استادى بوده و تفاوت حقوق پایه خود را تا حقوق پایه 7 استادى از محلی که تصدى نموده‌اند به نام حق مقام دریافت خواهند داشت.

تبصره- طرز انتخاب دانشیار براى تصدى کرسى استادى طبق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب شوراى دانشگاه رسیده باشد.

ماده 9- ترفیع از پایه 6 به پایه 7 یعنى از دانشیارى به استادى علاوه بر رعایت ماده 6 منوط به خالى بودن کرسى استادى خواهد بود مگر در 19 رشته زیر که جنبه علمى و آزمایشگاهى دارند که بدون خالى بودن کرسى استادى و با رعایت سایر مقررات این قانون ممکن است از پایه 6 به 7 و بالاتر ترفیع یابند.

کالبدشناسى. فیزیولوژى. شیمى. فیزیک. تشریح مرضى. میکروب‌شناسى. انگل‌شناسى. بهداشت. پزشکى قانونى. بافت‌شناسى. رویان‌شناسى. بیماری‌هاى عمومى و آزمایشى و کرسى‌هاى داروسازى.

ماده 10- عده دانشیاران هر کرسى را شوراى دانشکده پزشکى تعیین و به تصویب دانشگاه خواهد رسانید ولى کلیه دانشیاران دانشکده پزشکى نباید از پنجاه تن تجاوز نماید.

+++

ماده 11- رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى داروسازى و دندان‌سازى و بازرس کل بیمارستان‌ها و بازرس دارویى از میان استادان انتخاب و باید در تمام اوقات رسمى ادارى خدمت نمایند و یک چهارم حقوق را به عنوان فوق‌العاده دریافت خواهند نمود.

تبصره 1- شوراى دانشکده پزشکى یک نفر از استادان را براى ریاست دانشکده تعیین نموده و پس از تصویب رئیس دانشگاه طبق تبصره 1 در ماده 3 قانون تأسیس دانشگاه از طرف وزیر فرهنگ منصوب می‌شود. معاون دانشکده و مدیران فنى دارو‌سازى و دندان‌سازى و بازرس کل بیمارستان‌ها و بازرس دارویى از طرف رئیس دانشکده تعیین و پس از تصویب رئیس دانشگاه به وزیر فرهنگ پیشنهاد می‌شوند.

تبصره 2- رئیس و معاون دانشکده و مدیران فنى دارو‌سازى و دندان‌سازى و بازرس کل بیمارستان‌ها و بازرس دارویى و استادان دانشکده پزشکى و رؤساى بخش‌هاى بیمارستان‌ها مجاز نیستند در وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها خدمت موظف قبول نمایند.

تبصره 3- دانشیاران و پزشکان مشمول این قانون می‌توانند در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى و بنگاه‌ها با موافقت دانشکده پزشکى و اجازه کتبى وزارت فرهنگ قبول خدمت نمایند مشروط بر این که کلیه حقوق آنها از حقوق پایه 7 استادى تجاوز ننماید.

تبصره 4- ساعت کار استادان و دانشیاران و پزشکان در دانشکده پزشکى نصف روز خواهد بود و علاوه بر ساعات مقرر موظف خواهند بود سایر تکالیف مربوط به دانشکده را طبق دستور رئیس دانشکده در موقع لزوم انجام دهند.

تبصره 5- دانشیاران و استادان کرسى‌هاى منظور در ماده 9 در صورتی که در تمام اوقات رسمى ادارى مشغول خدمت شوند ممکن است تا میزان نصف حقوق مأخوذى خود را به عنوان فوق‌العاده دریافت نمایند و در این صورت حق داشتن پزشک خانه یا داروخانه یا آزمایشگاه شخصى نخواهند داشت و در صورت تخلف طبق مقررات آیین‌نامه که در این باب به تصویب شوراى دانشگاه خواهد رسید با آنها رفتار خواهد شد.

فصل دوم‏

پزشکان بیمارستان‌ها

ماده 12- پزشکان بیمارستان‌ها ضمیمه دانشکده پزشکى به موجب آیین‌نامه که به تصویب شوراى دانشگاه خواهد رسید انتخاب و استخدام می‌شوند و داراى 10 پایه خواهند بود که به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

الف- رئیس درمانگاه از پایه 1 تا 4

ب- رئیس درمانگاه با حق آموزشى و رئیس آزمایشگاه پایه 5 و 6

ج- رئیس بخش از پایه 7 تا پایه 10

ماده 13- میزان حقوق و مدت توقف و ترفیع پزشکان بیمارستان‌ها در هر یک از پایه‌هاى طبقات سه‌گانه مانند پایه‌هاى دانشیارى و استادى خواهد بود ولى ترفیع از طبقه یک به دو یا از طبقه 2 به 3(ترفیع از پایه 4 به 5 از پایه 6 به 7) علاوه بر خالى بودن محل طبق آیین‌نامه خواهد بود که تصویب شوراى دانشگاه خواهد گذشت.

ماده 14- هرگاه یکى از پزشکان طبقه 1 عهده‌دار یکى از محل‌هاى طبقه 2 و یا یکى از پزشکان طبقه 2 عهده‌دار یکى از محل‌هاى طبقه 3 شود تفاوت حقوق پایه خود و پایه یک آن طبقه را به عنوان حق مقام دریافت خواهد داشت.

تبصره- پزشکان طبقات 2 و 3 بیمارستان‌هاى ضمیمه نیز می‌توانند در صورت خالى بودن کرسى استادى طبق

+++

آیین‌نامه‌ای که در تبصره 1 ماده 8 این قانون نوشته شده به سمت استادى انتخاب کردند و در این صورت طبق ماده 8 با آنها رفتار خواهد شد مگر این که پایه او از پایه 7 بالاتر باشد که در این صورت حقوق پایه خود را دریافت خواهد نمود.

ماده 15- علاوه بر استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستان‌ها ممکن است پزشکانى را به عنوان دستیار در دانشکده پزشکى استخدام نمود.

ماده 16- دستیاران طبق آیین‌نامه که به تصویب شوراى دانشکده پزشکى و شوراى دانشگاه رسیده باشد از بین پزشکان فارغ‌التحصیل که خدمت وظیفه را انجام داده باشند انتخاب و طبق قانون استخدام پزشکان استخدام و ترفیع آنها طبق همان قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 17- مدت خدمت دستیاران در دانشکده پزشکى 4 سال است که پس از دو سال اول ممکن است به سمت تصدى کار‌هاى عملى و یا بالینى انتخاب شوند.

ماده 18- دستیاران پس از 2 یا 4 سال خدمت در صورتی که به وجود آنها در دانشکده پزشکى احتیاج نباشد براى خدمات بهدارى به وزارت کشور معرفى می‌شوند.

تبصره- ادامه خدمت دستیاران در دانشکده پزشکى پس از طى دوره خدمت 4 ساله بر طبق مقررات این قانون و قانون دانشگاه خواهد بود.

فصل چهارم- مواد مخصوصه‏

ماده 19- وزارت فرهنگ می‌تواند استادان و دانشیاران و پزشگان و دستیارانى را که رئیس دانشکده پزشکى در سازمان دانشکده پزشکى براى هر قسمتى پیشنهاد نموده و قبل از مهر ماه 1319 طبق ابلاغ وزارتى براى آن سمت تعیین شده‌اند به آن سمت منصوب و حکم لازم براى آنان صادر نماید.

ماده 20- پایه پزشکان و داروسازان و دندان‌سازان مشمول ماده 19 که داراى پایه‌هاى استادى و دانشیارى نباشند از روى حقوقى که در فروردین ماه 1319 دریافت داشته‌اند به اضافه یکى از وجوهى که به عنوان حق تدریس در دانشکده پزشکى و یا حق تعلیم و یا دستمزد در بیمارستان‌ها داده شده تعیین می‌گردد.

ماده 21- در صورتی که مجموع حقوق و حق تدریس یا حق تعلیم و یا دستمزد از حقوق پایه‌اى تجاوز نمود پایه بالاتر و اگر از حقوق پایه 1 کمتر باشد پایه 1 و گر از حقوق پایه 10 تجاوز نمود پایه 10 تشخیص و فقط حقوق این پایه قابل پرداخت است.

تبصره 1- پایه‌هایی که بر طبق ماده 20 و 21 تشخیص و تعیین می‌شود نباید از حداکثر پایه‌اى که براى هر دسته یا طبقه تعیین شده است تجاوز نماید.

تبصره 2- دانشیاران دانشکده پزشکى که داراى پایه 7 به بالا می‌باشند پایه دانشیارى آنها به همان پایه استادى تبدیل و پایه‌هاى استادى کمتر از پایه 7 به دانشیارى تبدیل می‌گردد.

تبصره 3- مشمولین ماده 14 قانون تأسیس دانشگاه و مشمولین تبصره 2 ماده 21 این قانون مدت توقف در پایه دانشیارى آنها براى ترفیع به پایه استادى بالاتر منظور خواهد گردید.

ماده 22- از تاریخ اول مهرماه 1319 حق تدریس در دانشکده پزشکى به هیچ یک از کارمندان کشورى داده نخواهد شد.

ماده 23- مشمولین این قانون اعم از کسانی که در سازمان نخستین دانشکده پزشکى انتخاب و یا بعداً انتخاب می‌گردند مشمول ماده 4 قانون استخدام پزشکان نخواهند بود.

+++

ماده 24- هر یک از مواد قانون تأسیس دانشگاه که با مواد این قانون مغایرت دارد نسبت به دانشکده پزشکى درجه اعتبار ساقط و سایر مواد قانون دانشگاه به قوت خود باقى خواهد بود.

ماده 25- این قانون از تاریخ اول مهر ماه 1319 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر بیست و پنج ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

Parameter:293792!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)