11 مرداد 1396 09:45:37
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 65 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 آبان 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 476 تا 510

3- تصویب مرخصی آقای اورنگ

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 65

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 آبان 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده 476 تا 510

3- تصویب مرخصی آقای اورنگ

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 12 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 476 تا 510)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آیین دادرسى کیفرى از ماده 476 مطرح است. ماده 476 خوانده می‌شود:

فصل پنجم‏

قواعد مخصوص دیوان جنایى‏

ماده 476- همین که پرونده به دفتر دیوان جنایى رسید رئیس دیوان جنایى امر به احضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعى که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد معرفى کند و گرنه وکیل مدافعى از بین و کلاى رسمى براى او معین خواهد کرد متهم می‌تواند وکیلى غیر رسمى معرفى نماید و در این صورت شخصى که به او وکالت داده می‌شود باید در مقر دیوان جنایى حاضر باشد متهمى که وکیل مدافع او را رئیس دیوان جنایى تعیین کرده باید حق‌الوکاله بپردازد سلب حق تعیین وکیل از متهم موجب شکستن حکم خواهد بود اگر متهم براى تعیین وکیل مهلت خواست تا ده روز باید به او مهلت داده شود و هر گاه در وقت مقرر حاضر نشد رئیس دیوان جنایى امر به جلب او خواهد داد.

رئیس- ماده 477:

ماده 477- پس از تعیین وکیل مدافع رئیس دیوان جنایى براى بررسى پرونده از ده تا بیست روز به وکیل مدافع و متهم و خواهان خصوصى و مسئول مدنى مهلت می‌دهد تا در آن مدت در دفتر دادگاه به پرونده مراجعه کرده و اگر نقصى در بازجویى مشاهده نموده یا استناد به ادله و گواهى نقصى جدیدى نمایند کتباً به دیوان جنایى تذکر دهند.

کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد دادرس نیز در ظرف همان مدت باید کتباً به دیوان جنایى داده شود و هیچ گونه تذکر و اعتراض و ایرادى پس از انقضاى مهلت پذیرفته نخواهد بود مگر در صورتی که بعداً حادث شده باشد.

+++

صورت اسامى کلیه گواهان و کارشناس که در مرحله بازپرسى اظهار عقیده کرده و گواهى داده‌اند و اصحاب دعوى حضور آنان را در جلسه دادرسى لازم می‌دانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آنها به دفتر دیوان جنایى تسلیم شود.

رئیس- ماده 478:

ماده 478- بعد از انقضاى مهلت مقرر دادگاه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتى غیر علنى را تشکیل داده برگ‌هاى لازم پرونده و تذکرات کتبى اصحاب دعوى را (در صورتی که تذکراتى داده شده باشد) قرائت کرده و هر گاه نقصى در بازجویى مشاهده نمود موارد آن را تعیین و به وسیله دادستان استان امر می‌دهد که بازپرس بازجویى را تکمیل نماید.

بازپرس بازجویى را تکمیل نموده بدون اظهار عقیده پرونده را به دیوان جنایى عودت می‌دهد.

رئیس- ماده 479:

ماده 479- پس از تکمیل بازجویى و همچنین در مواردى که دیوان جنایى از ابتدا با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و ایرادات دیگر را وارد ببیند و یا خود متوجه شده و ادامه رسیدگى را بی‌مورد بداند و نیز در صورتى که بازجویى از اول هم کامل بوده باشد قرار مقتضى صادر خواهد نمود قرار دیوان جنایى فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت خود یا عدم صلاحیت خود یا هر جهت دیگرى که موجب عدم تعقیب و دادرسى متهم باشد قابل فرجام است.

قرار باید در ظرف 24 ساعت به دادستان استان اعلام یا ابلاغ شود.

مهلت درخواست فرجام نسبت به دادستان اگر اعلام شده از تاریخ اعلام والا از تاریخ شروع می‌شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده می‌خواستم از آقاى مخبر سؤالى کنم که این 24 ساعت از تاریخ ختم دادرسى است یا از تاریخ صدور قرار؟

مخبر- از تاریخ ختم دادرسى است که ابلاغ می‌کنند.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- اگر از تاریخ ختم دادرسى باشد ممکن است تا 24 ساعت هم طول بکشد و قرار صادر نشود و گمان می‌کنم از تاریخ صدور قرار باشد.

رضوى- صحیح است.

مخبر- دادستان خودش در دادگاه حضور دارد و قرار وقتى که صادر شد یا در دادگاه به او ابلاغ می‌شود و یا باید قرار در ظرف 24 ساعت از تاریخ صدور ابلاغ بشود.

رئیس- ماد 480:

ماده 480- اگر دیوان جنایى در جلسه مقدماتى پرونده را براى دادرسى کامل بداند کلیه گواهان و کارشناسانى را که در مرحله بازپرسى اظهار عقیده نموده و گواهى داده‌اند و حضور آنها در جلسه دادرسى مفید و مؤثر باشد تعیین و احضار نموده و قرار بازداشت متهم را اگر قبلاً بازداشت نبوده و لازم باشد صادر خواهد نمود این قرار قابل فرجام نیست.

رئیس- ماده 481:

ماده 481- دادستان و سایر اصحاب دعوى در جلسه مقدماتى حضور پیدا نخواهند کرد ولى دیوان جنایى می‌تواند هر کدام از آنها را لازم بداند احضار نماید.

رئیس- ماده 482:

ماده 482- پس از حاضر شدن براى دادرسى فقط به برگ‌ها و اسناد بازجویى و بازپرسى و دلایل و امارات پرونده و اظهارات کارشناس و گواهانى که در جلسه مقدماتى معین شده‌اند رسیدگى می‌شود و رسیدگى به دلایل جدیدى که بعداً به دیوان جنایى تقدیم می‌شود متوقف بر این است که رسیدگى در آن مؤثر در قضیه باشد.

رئیس- ماده 483:

ماده 483- رئیس دیوان جنایى روز جلسه دادرسى را معین نموده و با احضار اصحاب دعوى و کسانی که بنا بر تشخیص جلسه مقدماتى باید در دیوان جنایى حاضر شوند امر خواهد داد.

رئیس- ماده 484:

ماده 484- گواهان و کارشناس براى یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.

+++

رئیس- ماده 485:

ماده 485- دیوان جنایى در صورتی که کارشناس در خارج مقر آن باشند و حضور آنها لازم نباشد می‌تواند به قرائت نظریات آنها که قبلاً در نزدیکى از مأمورین قضایى اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.

رئیس- 486:

ماده 486- رئیس دیوان جنایى روز رسیدگى قبل از تشکیل جلسه باید ببیند کارشناس و گواهانی که احضار شده‌اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر کارشناس و گواهى که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشود امر به جلب خواهد داد.

رئیس- ماده 487:

ماده 487- پس از تشکیل جلسه و احراز حضور متهم و قبل از قرائت ادعانامه به وکیل متهم اخطار می‌شود که نباید چیزى بر خلاف وجدان بگوید و باید در نطق خود رعایت ادب و مسالمت و ملایمت را نموده قانون را محترم شمارد و نیز به متهم اخطار می‌شود از این به بعد کمال مواظبت را در آنچه ذکر می‌شود بنماید.

رئیس- ماده 488:

فصل ششم‏

فرجام‏

ماده 488- احکام دادگاه استان و دادگاه جنایى قابل فرجام است در امور جنحه محکومیت به کیفر نقدى یا به دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبى اعم از این که متضمن محکومیت به کیفر نقدى باشد یا نه غیر قابل فرجام خواهد بود مگر در موارد زیر:

1 - هرگاه محکومیت نام برده مستلزم محرومیت از تمام یا بعضى حقوق اجتماعى باشد.

2 - در مورد تعدد بزه هر گاه محکومیت نام برده مؤثر در کیفر بزه دیگرى که بیش از دو ماه هست باشد.

رئیس- ماده 489:

ماده 489- درخواست فرجام باید مستند به جهات زیر باشد:

1 - عدم رعایت قوانین کیفرى و یا اعمال بى‌مورد آنها.

2 - انجام عملى که در حدود اختیار قوه مقننه و قوه مجریه بوده و یا در حدود اختیار هیچ یک از قواى کشور نبوده است.

3 - عدم رعایت مقرراتى که در این قانون با قید بطلان یا سقوط حق مقرر شده و همچنین عدم رعایت مقرراتى که به اندازه اهمیت داشته که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

رئیس- ماده 490:

ماده 490- درخواست فرجام نباید مستند به جهات بطلانى باشد که در اثر عدم رعایت قواعد مربوط به حقوق اطراف دعوى در موضوع دادرسى در مرحله نخستین پیش آمده و در پژوهش مورد نظر واقع نشده مگر آن که آن بطلان‌ها در پژوهش با ذکر علل و جهات مورد شکایت واقع شده باشد.

رئیس- ماده 491:

ماده 491- متهم می‌تواند از حکم محکومیت خود و یا فقط از محکومیت راجع به رد مال یا جبران خسارت یا تأدیه هزینه و یا محکومیت خود به بی‌حقى نسبت به جبران خسارت و پرداخت هزینه که از خواهان خصوصى مطالبه کرده فرجام بخواهد.

رئیس- ماده 492:

ماده 492- دادستان استان می‌تواند از هر حکم کیفرى فرجام بخواهد مگر این که قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.

رئیس- ماده 493

ماده 493- درخواست فرجام اجراى حکم دادگاه پایین را در قسمت مربوط به کیفر نقدى و تأدیه خسارت طرف به تأخیر نمی‌اندازد مگر آن که وجه محکوم به تا صدور حکم دیوان کشور در صندوق دادگسترى یا جاى مطمئن دیگر سپرده شود.

رئیس- ماده 494

ماده 494- فرجام به ترتیب و در مهلت مقرر در مبحث

+++

پنجم از فصل سوم باب اول و با رعایت مقررات این فصل به عمل می‌آید

رئیس- ماده 495

ماده 495- مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به او داده شده یک نسخه از دادخواست را براى طرف اگر از اطراف خصوصى باشد می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

رئیس- ماده 496

ماده 496- هرگاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت معین در ماده پیش داد خواست با پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

رئیس- ماده 497

ماده 497- رئیس اول دیوان کشور در مواردى که قانون صلاحیت رسیدگى را به هیئت عمومى شعب کیفرى نداده دادخواست را به یکى از شعب کیفرى ارجاع می‌کند و رئیس شعبه آن را براى تهیه گزارش به یکى از کارمندان مى‌دهد.

اگر رئیس اول به مناسبت اهمیت خاصى ارجاع رسیدگى را به هیئت عمومى شعب کیفرى در غیر موارد مذکور در قانون مناسب بداند به آن هیئت ارجاع می‌کند.

رئیس- ماده 498

ماده 499- اگر دادستان کشور به لحاظ اهمیت موضوعى که مطرح است مقتضى بداند رسیدگى در هیئت عمومى شعب کیفرى به عمل بداند رسیدگى در هیئت عمومى شعب کیفرى به عمل آید از رئیس اول انجام آن را درخواست می‌کند و رئیس اول در صورت موافقت رسیدگى را به هیئت عمومى شعب کیفرى ارجاع و کارمندى براى تهیه گزارش تعیین می‌نماید.

رئیس- ماده 499

ماده 499- در رسیدگى فرجامى کارمندى که مأمور تهیه گزارش است با مراجعه به پرونده گزارش تهیه می‌نماید و پس از کسب نظریه دادستان و رایزنى دادخواست وازده می‌شود و یا دادنامه مورد فرجام شکسته یا استوار مى‌گردد.

رئیس- ماده 500

ماده 500- طرف‌هاى دعوى در جلسه رسیدگى حاضر نخواهند شد مگر این که حضور آنان لازم باشد عدم حضور مانع رسیدگى نیست و در هر حال حکم صادر حضورى محسوب خواهد شد.

رئیس- ماده 501

ماده 501- اشتباه در استدلال و تعیین مواد قانون به غلط باعث شکستن حکم مورد درخواست فرجام نمی‌شود مگر این که در رأى تأثیر داشته باشد لکن دیوان کشور در حکم خود موارد ایراد و اصلاحات لازمه را باید قید کند و امر دهد که به دادرس صادر کننده حکم این معنى اعلام شود.

هرگاه در حکم مورد فرجام اشتباهى در نوع یا مقدار کیفر رخ داده باشد دیوان کشور آن را اصلاح می‌کند.

هر گاه مورد مقتضى اعمال احکام قانونى مساعدترى به حال متهم باشد هر چند احکام قانونى بعد از تاریخ درخواست فرجام وضع شده باشد به همین نحو اقدام می‌شود به شرط آن که رسیدگى به موضوعات جدید دیگرى لزوم پیدا نکند.

رئیس- ماده 502:

ماده 502- علاوه بر مواردی که قانون پیش‌بینى کرده دیوان کشور در موارد زیر نیز شکست بلاارجاع می‌کند.

1 - اگر عمل را قانون به عنوان بزه پیش‌بینى نکرده یا بزه ساقط شده یا تعقیب کیفرى از اول بى‌مورد بوده یا در جریان تعقیب بی‌مورد شده.

2 - اگر رسیدگى به بزه از صلاحیت دادگاه عمومى نباشد.

3 - اگر رأى مشتمل بر تصمیماتى خارج از اختیار قوه قضایى باشد.

4 - اگر در رأى مورد شکایت امر به چیزى شده باشد که قانون آن را اجازه نداده.

5 - اگر حکم محکومیت از روى اشتباه در شخص صادر شده باشد.

6 - اگر بین حکم یا قرار مورد فرجام و حکم یا قرارى

+++

که سابق بر آن راجع به شخص و موضوع واحد از یک دادگاه یا دادگاه‌هاى متعدد کیفرى صادر شده تعارض باشد.

7 - اگر حکم مورد فرجام که در مرحله پژوهش صادر شده قانوناً قابل پژوهش صادر شده قانوناً پژوهش نبوده است.

8 - در هر مورد دیگرى که دیوان کشور ارجاع را زاید تشخیص دهد یا آن که خودش بتواند در حدود صلاحیت خود امرى را مقصود از ارجاع است انجام دهد.

رئیس- ماده 503:

ماده 503- در مورد مذکور در شق 2 ماده پیش دیوان کشور امر می‌کند که پرونده به مقام صلاحیت‌داری که تعیین می‌کند ارسال شود.

در مورد مذکور در شق 6 امر به اجرا حکم یا قرار اول می‌دهد لکن اگر حکم‌هاى متعارض حکم محکومیت باشد امر به اجرا حکمى می‌دهد که کیفر آن سبک‌تر است.

در مورد مذکور در شق 8 به ترتیبى که مقتضى می‌داند عمل می‌کند- دیوان کشور در صورت اقتضا کیفرهاى تبعى و اقدامات تأمینى را که در حکم مورد شکسته معین شده موقوف می‌کند.

رئیس- ماده 504:

ماده 504- اگر دیوان کشور تنها قسمت‌هایی را از حکم که مربوط به دعواى مدنى است بشکند در صورتی که مورد مقتضى ارجاع باشد رسیدگى به قسمت شکسته را به دادگاهى که در درجه پژوهش صلاحیت رسیدگى را دارد ارجاع می‌کند هر چند حکم شکسته قابل پژوهش نباشد.

رئیس- ماده 505:

ماده 505- هرگاه دیوان کشور دادگاهى را که حکم صادر کرده غیر صالح بشناسد مقررات ماده 55 و قسمت دوم ماده 61 را رعایت می‌نماید.

رئیس- ماده 506:

ماده 506- در غیر موارد مذکور در ماده 502 و 504 و 5050 در صورت شکسته شدن حکم یا قرار به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

1 - اگر قرارى شکسته شود امر به ارسال پرونده نزد دادرسى که آن را صادر کرده داده می‌شود و او موافق حکم دیوان کشور رفتار می‌کند.

2 - اگر حکم دادگاه استان شکسته شود رسیدگى به شعبه دیگر دادگاه استان یا به نزدیک‌ترین دادگاه استان دیگر ارجاع می‌شود

3 - اگر حکم دیوان جنایى شکسته شود رسیدگى به دیوان جنایى دیگر ارجاع می‌شود.

رئیس- ماده 507

ماده 507- دادگاهى که پس از شکستن براى دادرسى معین شده به هیچ وجه وارد در رسیدگى به صلاحیت خود نمی‌شود مگر در مورد قسمت دوم ماده 55

هرگاه اتهام اشخاصى براى دخالت در بزهى در دادگاه‌هاى مختلف مطرح باشد دادگاهى که رسیدگى کار بعد از شکستن به او رجوع شده می‌تواند امر دهد که دادرسى همه آنها طبق ماده 353 یک جا به عمل آید.

متهم می‌تواند در دادرسى پس از شکستن نسبت به قسمت‌هایى که دیوان کشور براى دادرسى ارجاع کرده مدارک جدید ابراز نماید هر چند شکستن بر اثر درخواست فرجام دادسرا باشد

در دادرسى پس از شکستن نمی‌توان بطلان‌هایى را که در دادرسى سابق یا در بازجویى پیش آمده طرح کرد.

اگر از چند متهم که به یک حکم محکوم شده‌اند بعضى فرجام نخواسته باشند شکستى که بر اثر فرجام بعض دیگر حاصل شده به خودى خود به سایرین هم سرایت می‌کند مگر آن که علت شکستن منحصراً مربوط به همان کس باشد که فرجام خواسته است‏.

دادرس طرف رجوع نسبت به همه اموری که موضوع شکست بوده با همان اختیاراتى که دادرس صادر حکم شکسته داشته رسیدگى مى‌کند مگر آن که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد در صورت محکومیت متهم به تأدیه هزینه دادرسى‌هاى سابق نیز محکوم می‌شود

+++

مگر در موارد هزینه فرجامى که بر اثر فرجام خواستن او حکم شکسته شده است‏.

رئیس- ماده 508

ماده 508- اگر حکم در اثر درخواست متهم شکسته شود در حکم جدید نباید کیفرى شدیدتر از کیفرى که قبلاً تعیین شده بود معین شود

رئیس- ماده 509

ماده 509- اگر شکست راجع به تمام حکم نباشد آن حکم در قسمت‌هایى که ارتباط تام با قسمت شکسته ندارد داراى اعتبار امر اثبات شده است‏.

دیوان کشور در صورت اقتضا در رأى خود تعیین می‌کند که کدام قسمت از حکم به قوت خود باقى است‏.

اگر این مطلب در رأى قید نشده باشد دیوان کشور می‌تواند آن را به موجب قرارى تعیین کند.

این قرارى که ممکن است رأساً یا به درخواست رئیس دادگاه مرجوع یا طرف خصوصى ذی‌نفع صادر شود و درخواست آن به وسیله دادخواستى به عمل مى‌آید که مقید به هیچ یک از تشریفات قانونى نیست.‏

قرار مزبور باید در آخر حکم یا در حاشیه آن و در همه رونوشت‌هایى که بعد از آن حکم داده می‌شود ذکر شود.

رئیس- ماده 510

ماده 510- دادگاه مرجوع باید بر طبق حکم دیوان کشور رفتار کند.

حکم دادگاه مرجوع قابل شکایت فرجامى نیست مگر از جهات جدیدى که مورد نظر دیوان کشور واقع نشده یا از جهت عدم رعایت حکم قسمت اول این ماده‏

(3- تصویب مرخصى آقاى اورنگ‏)

رئیس- یک فقره گزارش مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

آقاى اورنگ براى مسافرت عام‌المنفعه و لازمى درخواست سى و پنج روز مرخصى از تاریخ چهارم مهر ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى لزوم مسافرت ایشان را تصدیق و با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى اورنگ برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 26 آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293793!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)