21 مرداد 1396 16:43:34
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

جلسه: 75 صورت مشروح مجلس یکشنبه 7 آبان ماه 1323  

فهرست مطالب :

  1. تصویب صورت مجلس
  2. موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 75

صورت مشروح مجلس یکشنبه 7 آبان ماه 1323

 

فهرست مطالب :

  1. تصویب صورت مجلس
  2. موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی ( نائب رئیس ) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 30 مهر ماه را آقای طوسی (منشی ) قرائت نمودند.

(اسامی غائبین جلسه یکشنبه 30 مهر 1323 که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غائب با اجازه- آقای: فتوحی

غائبین بی­اجازه- آقایان: فرمانفرماییان- کفایی- آصف- فرود قبادیان- گرگانی- دکتر شفق- تهرانچی- مهندس فریور- معدل- رفیعی کامبخش- ایرج اسکندری- تجدد- تیموری.

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: خاکباز- اخوان- سنندجی- صمصام- تولیت- دکتر زنگنه- اکبر- سیف­پور- دهقان- مجد- صدریه- حشمتی- عدل- حاذقی- جمال امامی.

غائبین جلسه سه­شنبه دوم آبان 1323

غائب با اجازه- آقای ساسان.

 غائبین بی­اجازه- آقایان: تربتی- فرمانفرمائیان- گیو- اخوان - کفایی- عامری- آصف- فرود- قبادیان- گرگانی- سید ضیاءالدین- دکتر شفق- تهرانچی- مهندس فریور- معدل- رفیعی- کامبخش- تجدد- ایرج اسکندری- تیموری- دکتر فلسفی.

دیر آمدگان بی­اجازه- آقایان: بیات- صمصام- تولیت- خلعتبری- حکمت- گله­داری- جمال امامی.)

  1. تصویب صورت مجلس

نائب رئیس - نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست؟

آقای حاذقی در صورت مجلس نظری دارید. بفرمایید.

حاذقی - اینجا در ضمن صورت مجلس در جلسه اسبق مرا دیر آمده بدون اجازه یادداشت کرده­اند در حال این که بنده یک ساعت قبل از تشکیل جلسه حاضر بودم برای چند دقیقه هم که خارج شدم کتباً از آقای رئیس اجازه خواسته بودم خواهشمندم اصلاح بفرمایید.

نائب رئیس - اصلاح می­شود. در صورت مجلس اعتراض دیگری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

  1. موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

نائب رئیس - اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم؟

جلسه آینده روز سه­شنبه ساعت 9 دستور اعتبارنامه­ها و گزارش کمیسیون بودجه و گزارش کمیسیون عرایض است.

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر معظمی

+++

Parameter:294189!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)