4 مرداد 1396 09:35:57
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 79 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 18 فروردین ماه 1311 (30 ذیقعده 1350 )  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) اقتراع شعب

3) انتخاب بقیه هیئت رئیسه

4) انتخاب کمیسیون‌ها

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 79

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 18 فروردین ماه 1311 (30 ذیقعده 1350 )

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) اقتراع شعب

3) انتخاب بقیه هیئت رئیسه

4) انتخاب کمیسیون‌ها

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس چهاردهم فروردین ماه 1310 را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی - طالش خان - ملک آرایی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور اش - دشتی - ناصری - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرز سید احمد بهبهانی - بوشهری - آصف - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - آقا رضا مهدوی - یار علی - آقا‌زاده سبزواری - شریعت‌زاده - اقبال

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی‌قلی خان بیات - حاج حسین آقا مهدوی - افخمی

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- چون آقاى یارعلى را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم که ایشان به وسیله بنده از مقام ریاست تقاضاى اجازه کرده بودند.

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- عرض بنده هم راجع به آقاى یار على بود که آقاى دهستانى تذکر دادند.

رئیس- در صورت مجلس نظر دیگرى نیست؟ (نمایندگان خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2]اقتراع شعب‏[

رئیس- موقع تجدید انتخابات شعب رسیده است مىبایستى شعب را اقتراع کنیم. عده حاضر در مرکز صد و هیجده نفر به هر شعبه نوزده نفر بر شعبه یک و دو و سه و چهار یک نفر علاوه مى‌شود تا به مقصود برسیم.

(آقاى مؤید احمدى (منشى) اقتراع نموده شعب سته به قرار ذیل معین شدند)

شعبه اول- آقایان: محمدتقى خان اسعد- تیمورتاش رهبرى- معتصم سنگ- دکتر سنگ- موقر فتح على خان بختیار- کفایى- فرشى- چایچى- دکتر احتشام- دبستانى کرمانى- لیقوانى- قراگوزلو

+++

حاج میرزا حبیب‌الله امین- مقدم- محیط- وهاب‌زاده- حاج غلامحسین ملک.

شعبه دوم- آقایان: حسینقلى خان نواب- محمد على میرزا دولتشاهى- میرزا محمدتقى طباطبایى- جمشیدى- فتوحى- دکتر ملک‌زاده- سهراب خان ساکنیان- یونس آقا وهاب‌زاده- همراز- حبیبى- دهستانى- فقیه‌التجار- اسکندرى- ارباب کیخسرو شاهرخ- دادور دربانى- آشتیانى- طهرانچى- روحى.

شعبه سوم- آقایان: حاج على اکبر امین- افخمى- فزونى- میرزا ابراهیم خان قوام- عراقى- شریفى- طباطبایى دیبا- بیات ماکو- حاج میرزا حسین خان فاطمى- حاج میرزا حسن خان اسفندیارى- آقا سید کاضم یزدى- احتشام زاده- اورنگ- ابوالحسن خان پیرنیا- کازرونى- بوشهرى- تربیت- میرزا محمد حسین نواب- مولوى.

شعبه چهارم- آقایان: امیر حسین خان بختیار- امیر تیمور- دکتر امیر اعلم- میرزا محمد خان وکیل- على خان اعظم زنگنه- میرزا صادق خان اکبر- ناصرى- ارگانى- حاج حسین آقا مهدوى- دکتر شیخ- رهنما- مؤید احمدى- امیر دولتشاهى- حسنعلى میرزا دولتشاهى- بنکدار- وثوق- رضا قلى خان باستانى- میرزا احمد خان صفارى- اعتبار.

شعبه پنجم- آقایان: فهیمى- دکتر ضیائى- شریعت‌زاده- دکتر لقمان- آقا میرزا سید احمد بهبهانى- حکمت- معتضدى- طباطبائى وکیلى- میرزا حسین خان افشار- مفتى- مژدهى- مسعود ثابتى- ثقة‌الاسلامى- دبیر سهرابى- مجد ضیائى.

شعبه ششم- آقایان: دکتر طاهرى- افسر- طهرانى- آصف- حیدرى- محمد ناصر خان قشقایى- مسعودى خراسانى- ملک‌زاده آملى- اسمعیل خان قشقایى- عبدالحسین خان دیبا- خواجوى- ایزدى- هزار جریبى- حاج محمد رضا بهبهانى- لاریجانى- مخبر فرهمند- بیات- امیر ابراهیمى- اقبال.

بر شعبه یک علاوه مى‌شود- آقاى میرزا یانس.

بر شعبه دو علاوه مى‌شود- آقاى عطاء‌الله خان سمیعى.

بر شعبه سوم علاوه مى‌شود- آقاى دادگر.

بر شعبه چهارم علاوه مى‌شود- آقاى امیر عامرى.

-3]انتخاب بقیه هیئت رئیسه‏[

رئیس- حالا باید شروع کنیم به تکمیل هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقاى امیر دولتشاهى، آقاى رهنما، آقاى بنکدار

)احضار براى نظارت در اخذ و استخراج آراء(

)اخذ آراء بi عمل آمده مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى تعداد و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره‌هاى تفتیشیه و پاکت‌هاى رأى هر یک 97

آقاى مؤید احمدى 76 رأى. آقاى مخبر فرهمند 73 رأى.

آقاى فزونى 67 رأى. آقاى دبیر سهرابى 66 رأى.

آقاى دکتر احتشام 17 رأى. آقاى افشار 3 رأى.

آقاى بنکدار 2 رأى. آقایان: فقیه‌التجار، دولتشاهى، حاج آقا حسین زنجانى، ملک‌زاده آملى، ناصرى، ثقة‌الاسلامى، اسدى و کفائى هر یک یک رأى.

ورقه سفید علامت امتناع 7.

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 98 نفر، آقایانى که در انتخاب شرکت کرده‌اند 97 نفر، آقایانى که اسم مى‌برم به سمت منشى‌گرى مجلس انتخاب شدند آقاى مؤید احمدى با 76 رأى. آقاى مخبر فرهمند با 73 رأى. آقاى دبیر سهرابى با 66 رأى. آقاى فزونى با 67 رأى. صورت‌هایى که به بنده داده‌اند با هم اختلاف دارد ولى این که قرائت کردم حداقلش است. (صحیح است). شروع مى‌کنیم به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى.

آقاى امیر دولتشاهى، آقاى رهنما، آقاى بنکدار.

(احضار براى نظارت)

(اخذ آراء به عمل آمده مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره و نتیجه این طور حاصل شد:

مهره‌ها و تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 101 رأى. آقاى ارباب کیخسرو 78 رأى. آقاى حیدرى 74 رأى. آقاى ایلخان 72 رأى. آقاى لاریجانى 8 رأى. آقاى ناصرى 7 رأى. آقایان یارعلى، فقیه التجار، طهرانچى، حاج غلامحسین ملک، بوشهرى، مولوى، باستانى، بیات ماکو هر یک یک رأى. ورقه سفید علامت امتناع 5

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 102 نفر، آقایانى که در انتخابات مشارکت کرده‌اند 101 نفر، آقاى ارباب کیخسرو به 78 رأى، آقاى حیدرى به 74 رأى، آقاى ایلخان به 72 رأى، به مباشرت مجلس انتخاب شدند.

آقایان مقیدند که کمیسیون‌ها همین امروز انتخاب شود ولى در همین حال هم میل دارند یک چند دقیقه تنفس داده شود.

(صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

-4]انتخاب کمیسیون‌ها[

رئیس- حالا می‌بایستى شروع کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها، بدواً می‌بایستى پنج نفر به قرعه براى نظارت در استخراج تعیین کنیم.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند)

آقایان: اورنگ- (بعضى از نمایندگان- غایب هستند)

فهیمى- دهستانى- مفتى- دکتر امیر اعلم (بعضى از نمایندگان- نیستند)- طهرانى- مسعود ثابتى.

رئیس- آقاى دبیر سهرابى (منشى هیئت رئیسه) از طرف بنده مأمور مى‌شوند که براى استخراج قضیه در حدود ماده 93 نظارت کنند. شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون داخله. عده حاضر 94، عده اعضا کمیسیون دوازده نفر.

(اخذ آراء کمیسیون داخله به عمل آمد)

رئیس- حالا باید شروع کنیم به انتخاب کمیسیون خارجه عده اعضا کمیسیون دوازده نفر، عده حاضر در مجلس در موقع اعلام آراء 94 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده اعضا کمیسیون دوازده نفر، عده حاضر در مجلس در موقع اعلام آراء 93 نفر.

(آراء کمیسیون قوانین مالیه اخذ شد)

رئیس- شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه عده اعضا کمیسیون دوازده نفر، عده حاضر در مجلس 93 نفر. خاطر آقایان را مسبوق مى‌کنم که آقاى طهرانى شرحى به بنده نوشته‌اند و یادآورى مى‌کنند که من کاندید نیستم و به جاى خودم تعیین مى‌کنم شخص برازنده آقاى مصدق جهانشاهى را.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون معارف عده اعضا کمیسیون دوازده نفر و عده حاضر در مجلس در موقع اعلام رأى 93 نفر و علاوه مى‌کنیم بر این که آقاى مولوى که کاندید براى عضویت بودند مى‌گویند نیستند و تقاضا مى‌کنند آقایان موافقت کنند که آقاى ساکنیان هم به جاى ایشان انتخاب شوند.

(اخذ رأى کمیسیون معرف به عمل آمد)

رئیس- شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون اقتصاد؛ عده 12 نفر عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 نفر. یک تذکرى هم لازم است داده شود که به بنده یادآورى مى‌کنند که آقاى فرشى که افکارشان در کمیسیون اقتصاد مورد استفاده است از قلم نیفتند.

بعضى از نمایندگان- آقاى فرشى کاندید هستند و محل توجه هم هستند.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب کمیسیون طرق و شوارع؛ عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 نفر، عده اعضا کمیسیون دوازده نفر.

(اخذ رأى کمیسیون طرق به عمل آمد)

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب کمیسیون نظامى عده اعضا کمیسیون شش نفر، عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 نفر.

(اخذ رأى کمیسیون نظام تمام شد)

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب اعضا کمیسیون پست و تلگراف.عده اعضا کمیسیون شش نفر، عده حاضر در مجلس موقع اعلام رأى 93 نفر.

(اخذ رأى کمیسیون ها تمام شد)

5]- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- دیگر کارى در دستور نداریم اگر موافقت مى‌فرمایید

جلسه آینده سه‌شنبه 23 فروردین دستور بودجه مجلس‏

(مجلس نیم ساعت بعداز ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

Parameter:293312!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)