15 مرداد 1396 14:18:44
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 121 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 مهر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 121

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 مهر ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس شش ساعت سه ربع به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز چهارشنبه 8 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

[2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]‏

رئیس- آقایان تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده فردا دو ساعت و نیم بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس هفت ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293854!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)