4 مرداد 1396 11:29:06
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 114 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 آبان ماه 1311 (10 رجب 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجهسال 1310 مجلس

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات

5- تصویب لایحه تخفیف جرایم قاچاق تریاک

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت

7- تصویب لایحع اصلاح بودجه وزارت معارف

8- تصویب لایحه اصلاحی بودجه اداره کل صناعت

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 114

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 آبان ماه 1311 (10 رجب 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجهسال 1310 مجلس

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار دخانیات

5- تصویب لایحه تخفیف جرایم قاچاق تریاک

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت

7- تصویب لایحع اصلاح بودجه وزارت معارف

8- تصویب لایحه اصلاحی بودجه اداره کل صناعت

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه دوازدهم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : فزونی - اسکندری - آشتیانی - باستانی - چایچی - تربیت - صفاری - فرشی - اعتبار - بیات ماکو- حاج غلامحسین ملک .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمور تاش - دشتی - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - اورنک - احتشام - دکتر شیخ - مقدم - فقیه - کازرونی - موقر - مژده­ای - حکمت - حسینقلی خان نواب - قوام .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : محیط - حاج محمد حسین مهدوی - طهرانی .

] -1تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى محیط

محیط لاریجانى- بنده را در جلسه گذشته غایب بى‌اجازه نوشته‌اند و حال این که با اجازه به طورى که فرموده بودند به سرکشى انجمن‌هاى معهوده رفته بودم.

رئیس- اصللاح مى‌شود. آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2]- اعلام لایحه تفریغ بودجه سال 1310 مجلس‏[

رئیس- لایحه تفریغ بودجه 1310 را از اداره مباشرت

+++

فرستاده است به کمیسیون محاسبات ارجاع مى‌شود. آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید.

] -3تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- بنده دو فقره لایحه دارم که هر دو به قید دو فوریت تقدیم مى‌شود و تقاضاى تصویب و تسریع از آقایان دارم هر دو متضمن ارفاق و تسهیلى است براى مردم و یکى از آقایان مسبوقند که لایحه دخانیات باشد لزوم سرعتش از جهت دیگر هم مسلم است براى این که زمستان مى‌آید و باید هر اقدامى که مى‌شود از اول سال آینده بشود. لایحه دیگر مبنى بر تخفیفى است که در جرایم قاچاق تریاک داده مى‌شود نسبت به جرایم قبل از قانون اخیر. قانون اخیرى که از مجلس گذشت خیلى از این چیزها را اصلاح کرده است و حالا جریانش خیلى خوب و بر نحو مطلوب است ولى مقدار زیادى تقصیراتى به موجب قانون قدیم بر گردن مردم باقى مانده است و جرایمى به آنها تعلق گرفته است که آن خیلى سنگین است لهذا یک قانونى پیشنهاد مى‌شود که یک مقدارى را به کلى تخفیف بدهند و یک مقدارى را هم تخفیف کلى (تقریباً یک خمس گرفته مى‌شود و چهار خمس بخشیده مى‌شود) بدهند (صحیح است)

4]- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون دخانیات‏[

رئیس- لایحه راجع به دخانیات قرائت مى‌شود.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مباشرت مستقیم دولت در کلیه معاملات و به دست گرفتن عمل انحصار انواع اجناس دخانیه از سنه آتیه 1312 به واسطه ضیق وقت و جلو بودن زمستان از حیث تدارک ساختمان‌هاى لازم و انبار کافى و بالخصوص از جهت فراهم نبودن سرمایه کافى میسر نیست.

و نظر به این که توسعه زراعت انواع اجناس دخانیه و ترفیه حال زارعین و مالکین و همچنین افرادى که مشغول داد و ستد و تجارت توتون چپق و تنباکو مى‌باشند تجدید نظر در مواد سه و چهار قانون اصلاح دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 را ایجاب مى‌نماید و نظر به این که در طول مدت تدارک مقدمات اجرا انحصار کامل تکلیف وزارت مالیه در وصول حقوق انحصار و تجار در خریدارى محصول و زارعین در کشت و زرع انواع اجناس دخانیه معلوم باشد لذا ماده واحده ذیل که جانشین مواد سه و چهار قانون اصلاح دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 مى‌باشد تقدیم و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا مى‌نماید.

ماده واحده- ماده سوم و چهارم قانون دخانیات 26 اسفند 1310 به طریق ذیل اصلاح مى‌شود:

1- به جاى ماده سوم قانون 26 اسفند 1310 مؤسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 و سنوات 1312 و 1313 نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را به دست نگرفته با اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت با تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.

الف- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار بریده مى‌شود از قرار یک من سى ریال‏

ب- توتون چپق نیم‌کوب از قرار یک من هیجده ریال‏

ج- توتون چپق اشنو- سلوانه- لاهیجان (از محل ساوجبلاغ مکرى) و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من 12 ریال 1312- 14 ریال 1312- 16 ریال‏

د- توتون چپق سنندج- کرمانشاهان- ساوجبلاغ مکرى- و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 هشت ریال 1312 ده ریال 1313 دوازده ریال‏

ه- توتون چپق سقز و بانه- همدان- دهخوارقان- نهاوند- تویسرکان- اطراف تهران و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 پنج ریال 1312 شش ریال 1313 هفت ریال‏

و- تنباکوى شیراز- اصفهان- گلپایگان- کمره و خوانسار- دشتى و دشتستان و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ

+++

تصویب این قانون تا آخر سال 1311 چهار ریال 1312 چهار ریال و نیم 1313 پنج ریال.

ز- تنباکوى کرمان- یزد- حوزه خراسان- سمنان- دامغان- شاهرود و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 سه ریال 1312 سه ریال و نیم 1313 چهار ریال‏

ح- تنباکوى چوب قلیانى- میخکى- چوله و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال‏

ط- نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من 15 ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال‏

ى- انواع توتون و سیگارت و انفیه ساخت خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد صدى دویست از قیمتى که وارد شده.

ک- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدى پنجاه از قیمتى که وارد مى‌شود.

تبصره 1- قیمت ورود عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به توسط گمرک مأخوذ مى‌گردد.

تبصره 2- وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقره (ى) و (ک) در صورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون اجازه موسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

تبصره 3- وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از بابت یک من یک ریال تنباکوهاى پست و یک من دو ریال چوب تنباکو معروف به چوله و میخکى تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد.

تبصره 4- اجناس دخانیه‌اى که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق انحصارى مشمول این قانون خواهد بود.

2- به جاى ماده 4 قانون 26 اسفند 1310 دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول 1312 و سنوات بعد را خود مباشرت نماید و ترتیب خرید توتون مزبور و همچنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعى که دولت خود مباشرت را به دست مى‌گیرد به ترتیب ذیل خواهد بود.

پس از مباشرت دولت به انحصار عملى هر یک از انواع دخانیه مالکین محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن مى‌باشد.

حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.

نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار دخانیات قبل از 1312 از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

تبصره- استخدام عمال و کارگران کارخانه‌ها و ماشین‌خانه‌هاى توتون برى و توتوفسایى و گیلز‌ریزى و سیگار پیچى و کیسه گیرى و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنها و همچنین معاملات اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومى و بودجه نخواهد بود.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى وثوق‏

آقا سید مرتضى وثوق- مخالفى نیست.

رئیس- آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. فوریت دوم مطرح است مخالفى نیست (خیر) موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى فرهمند.

+++

مخبر فرهمند- عرض کنم بنده به طورى که در فراکسیون هم عرض کردم در یک قسمت از ماده که مربوط است به تنباکوى چوب قلیانى و مشابه آن که سابقاً یک من چهار قران و ده شاهى در قانونى که هست الان و هنوز ملغى نشده است مالیات برایش وضع کردند و به طورى که شکایت رسیده است از نهاوند و نقاطى که این محصول در آنجاها هست اصل خود قیمت این جنس تنباکو خرورارى پنج قران است آقاى وزیر مالیه فرمودند براى وضع مالیات قیمت مناط نیست بنده مى‌خواهم عرض کنم علت این که این قوانین هر روز تغییر پیدا مى‌کند و به عنوان ارفاق و این چیزها قانون دیگرى مى‌آید جایش این است که قابل اجرا نیست یعنى به قدرى سنگین است که بالاخره دولت و خود مأمورین اجراى قانون هم قضیه را که تطبیق مى‌کنند مى‌بینند که قانون قابل اجرا نیست و بالاخره مجبورند براى حفظ عایدى آن را اصلاح کنند در این قسمت بنده گمان مى‌کنم که دولت باز مجبور مى‌شود که یک من یک قران یا کمتر یا بیشتر با تصویب‌نامه تخفیف موقتى بدهد بعد آن وقت یک بار دیگر بیاید و آن تخفیف را رسمى بکند و آن را پس بدهند به مردم پس بهتر این است که اگر آقا اجازه مى‌فرمایند و صلاح مى‌دانند اینجا را اصلاح کنند براى این که از این تنباکو یک من دو ریال هم به دست نمى‌آید و آن وقت بعدها اگر یک قران ده شاهى هم دولت بخواهد بگیرد از آن هم چیزى عاید نمى‌شود و یک ضررى هم دارد اصلاً قیمت خود این تنباکو چیست؟ پس مالیاتش البته اگر یک قدرى کمتر باسد و وصول بشود بهتر است از این که سنگین باشد و عملى نباشد و از بین برود.

وزیر مالیه- بنده در خارج هم خدمت آقاى فرهمند عرض کردم که بهترین چیز همان طور که فرمودید آزمایش و تجربه است و در این مدتى که قانون سابق گذشت تا به حال خود ما هم آزمایش کردیم و از همه ولایات نوشتند مأمورین مالیه که بعضى چیزها آن قدر پیشرفت ندارد و یک قدرى تخفیف لازم دارد و بعضى چیزها جریان معمولى خودش را دارد از جمله در مورد همین چیزها آنچه که از ولایات مى‌نویسند تنباکوهاى پستى هست که اگر یک من یک ریال به منى یک قران قدیم هم تخفیف داده شود کافى است ما هم موقوف‌المطالبه گذاشتیم و تا به حال نمى‌گیریم حالا به موجب این قانون ترتیب قانونیش درست مى‌شود ملاحظه بفرمایید در قسمت تنباکوى چوب قلیانى دو ریال و پنجاه دینار تخفیف داده شده است یعنى از نه قسمت پنج قسمتش حذف شده و چهار قسمتش مانده البته بنده تصدیق دارم که هر چه تخفیف داده شود بهتر است ولى از طرفى هم باید تناسب داشته باشد و تا آن حدى که ممکن‌الوصول است و تحمیل زیادى بر مردم نیست آن را دیگر از آن پایین‌تر نباید آورد مالیات هم مى‌دانید که شاهى شاهى جمع مى‌شود بعضى اشیاء البته با قیمت اصل جنس مالیاتش مناسبتى ندارد مثلاً بعضى چیزهاى تفننى ممکن است مالیاتش ده برابر قیمت اصل خود جنس باشد و باز هم قابل تحمل باشد و بعضى چیزهاى ضرورى زندگى یک عشر هم که تحمیل شود شاید قابل تحمل نباشد (صحیح است) و باز هم تمنا مى‌کنم موافقت بفرمایند آقا که تصویب شود و بنده اطمینان مى‌دهم به سرکار که اگر باز یک چیزى دیدیم که واقعاً بر مردم تحمیل است خود بنده قانونش را مى‌آورم به مجلس و تقاضا مى‌کنم که تغییر بدهند (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى دیبا- بنده هم موافقم ولى مى‌خواهم عرض کنم که این لفظ یک من در این قانون مکرر ذکر شده است و بدیهى است مقصود از من اینجا همان من معمولى تبریز است که معاملات دولت هم با اوست در اینجا باید ذکر شود من تبریز که بعد هم اسباب زحمت مردم نشود.

وزیر مالیه- اگر احتمال شبهه باشد بنده موافقم مانعى

+++

ندارد لفظ تبریز در مرتبه اول اضافه شود ولى به طور کلى تمام قوانینى که از مجلس گذشته اوزان رسمى همیشه من تبریز بوده است.

رئیس- افزودن این کلمه با این که گفته شد زائد است آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 68 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى هشتاد و سه نفر با اکثریت 68 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : رهنما - دربانی - مهدوی - احتشام‌زاده - ملک مدنی - طباطبایی دیبا - اقبال - امیر تیمور کلالی - اورنگ - لاریجانی - طالش خان - یونس آقا وهاب‌زاده - افسر - دادور - شریفی - دکتر سمیعی - سید مرتضی وثوق - میرزا محمد حسین نواب - سید کاظم یزدی - دکتر لقمان - مولوی - دهستانی - فهیمی - امیر ابراهیمی - معتصم سنک - همراز - دکتر احتشام - محیط - وهاب زاده - مصدق جهانشاهی - دکتر ملک‌زاده - آخوند یار علی - میرزا صادق خان اکبر - حسینقلی خان نواب - جمشیدی - هزار جریبی - قوام - ملک‌زاده آملی - دکتر سنگ - علی خان اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - حکمت - دکتر ضیایی - ثقة­الاسلامی - مفتی - دبستانی کرمانی - سهراب خان ساکینیان - فتحعلی خان بختیار - محمد علی میرزا دولتشاهی - حاج میرزا محمد حسن خان اسفندیاری - فتوحی - مقدم - لیقوانی - طباطبایی وکیلی - معتضدی - ایزدی - مخبر فرهمند - ارکانی - روحی - افخمی - مؤید احمدی - طاهری - حاج میرزا حسین خان فاطمی - میرزا محمد خان وکیل - مسعودی - رهبری - مجد ضیایی - ابوالحسن خان پیرنیا .

] 5- تصویب لایحه تخفیف جرایم قاچاق تریاک‏[

رئیس- لایحه دیگری است که اظهار فوریت شده است قرائت مى‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که منظور اصلى و اساسى دولت از اخذ جریمه تریاک قاچاق به تحصیل یا ازدیاد عایداتى از این راه نبوده بلکه مقصود این بوده است که بر اثر تعقیب قانونى مرتکبین از قاچاق جلوگیرى کامل نموده و ضمناً عواید انحصارى دولت نیز محفوظ گردد از طرفى چون در بدو تآسیس انحصار مردم به به وظایف خود آشنا نبوده و از مقررات قوانین موضوعه هم بى‌اطلاع بوده‌اند و به این جهت عده کثیرى از فروشندگان سابق تریاک و مصرف کنندگان آن به ارتکاب قاچاق مبادرت نموده‌اند و فعلاً که مردم به مقررات جاریه پى برده و قوانین هم تکمیل گشته و قاچاق هم نسبتاً کم شده است عقیده وزارت مالیه این است نسبت به جرایم قاچاق‌هایی که تا قبل از تاریخ قانون مصوبه چهارم مرداد 1311 کشف گردیده است و جریمه آن هنوز کاملاً وصول نگردیده است ارفاقى با مرتکبین بشود و به همین لحاظ ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را مى‌نماید.

ماده واحده- به وزارت مالیه (مؤسسه کل انحصار دولتى تریاک) اجازه داده مى‌شود نسبت به بقایاى جرایم قاچاق‌هاى تریاک و مشتقات آن که تا قبل از تاریخ چهارم مرداد 1311 کشف گردیده است به طریق ذیل عمل نماید.

الف- بقایاى جرایم تا بیست تومان (200 ریال) را به کلى به عنوان تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نماید.

ب- بقایاى جرایم علاوه بر بیست تومان را پس از وضع بیست تومان اولیه آنچه باقى مى‌ماند به قرار یک خمس (تومانى دو ریال) وصول و بقیه را به عنوان تخفیف منظور و از محاسبه حذف نماید)

رئیس- گرچه تقاضاى دو فوریت شده است ولى یک فوریت دارد. فوریت مطرح است آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده حقیقتاً از این نظر ارفاقى که وزارت مالیه نسبت به این موضوع گرفته‌اند تشکر مى‌کنم لیکن موضوعى به نظر آمد که به عرض برسانم قاچاق‌هایى که از پیش بوده است همین طور که مقدمه لایحه تذکر داده‌اند

+++

علاوه بر این که مردم بى‌اطلاع بوده‌اند از قانون یک اشکال دیگرى هم بود و آن این بود که تریاک گران بود و این بدیهى است که هر شى که گران شد مالیاتش زیاد شد قاچاقش زیاد مى‌شود و بعد از این که دولت قانون تریاک را اصلاح کردند و تخفیف در مالیات دادند بدیهى کم شد و این اشخاص بیشتر به واسطه آن مالیات زیاد مرتکب قاچاق شده‌اند و البته وزارت مالیه نظر خوبى گرفته است که این قضایا را ختم کند لیکن یک موضوع لازم شد بنده عرض کنم و آن این است که بعضى از اینها علاوه از آن جرم نقدى که داشته‌اند حبس هم داشته‌اند این را متذکر نشده‌اند ممکن است آن آدم الان در حبس باشد به واسطه خواستن این جریمه ازش که نداشته است و حبش کرده‌اند حالا که دولت این ارفاق را مى‌کند که از بیست تومان به بالا را مى‌گیرند و حبس مى‌کنند از حبس هم بیرونش بیاورند چون در ماده ذکرى از حبس نشده بود و این یک نکته دارد که عرض مى‌کنم که الان در کمیسیون قوانین عدلیه هم چند روز پیش از این این تذکر را بنده به وزیر عدلیه عرض کردم و آن این است که عجالتاً محبس‌هاى ما پر شده است از اشخاص خلافکار و بدیهى است که این بر دو قسم است یک اشخاصى هستند که خیانت کرده‌اند و دزدى کرده‌اند البته آنها باید در حبس بمانند و حبس قانونى خودشان را به هر مقدارى که محکمه معین کرده است تحمل کنند لیکن یک قسم دیگرى محبوسین داریم که اینها چون برخلاف قانون رفتار کرده‌اند و محبوسند قاچاق کرده است قاچاق تریاک کرده است قاچاق اشیاء دخانیه کرده است قاچاق گمرک کرده است تعهد اسعارى را انجام نکرده از این قبیل چیزها عده زیادى از این اشخاص در محابس هستند بنده عرض مى‌کنم کار خلاف نکرده‌اند لیکن موضوعى که در صدر این لایحه نوشته درباره آنها نیز باید ملحوظ شود یعنى بى‌اطلاعى از قانون باشد ممکن است فلان شیئى که در انبارش بوده است مى‌رفته است از سر حد خارج شود یا وارد شود جلوى او را گرفته‌اند که آقا این از اشیاء ممنوعه است و باید ضبط شود و تو هم باید حبس شوى بنابراین بنده فقط براى تذکر عرض مى‌کنم که این قبیل اشخاص را باید برایشان فکرى کرد و محبس‌ها را خالى کرد به عقیده بنده موقع دارد که یک عفو عمومى از طرف اعلیحضرت همایونى به یک قسمتى داده شود و این قبیل اشخاص بیرون بیایند تا بعد از این اگر این اشخاص برخلاف قانون رفتار کرذنذ حبس شوند این یک موضوعى بود که لازم شد به آقاى وزیر عدلیه عرض کنم راجع به حبس چون ممکن است که حبس از بابت همین جریمه باشد ممکن است به واسطه این که نداشته است این جریمه را بدهد حبسش کرده‌اند و حالا که جریمه عفو مى‌شود باید از حبس هم بیرون بیایند یک قسمت دیگر هم راجع به مفلسین است بنده خاطرم هست وقتى که آن قانون مى‌گذشت گفتیم اگر اشخاص مفلسى هستند از اینها هم صرف‌نظر شود حالا که دولت این نظر ارفاقى را پیش گرفته‌اند این دو نظر و دو تذکر را بنده را هم در نظر بگیرند یکى راجع به محبوسینى که به واسطه ندادن جریمه در حبس مانده‌اند اینها را مرخص کنند و یکى هم راجع به مفلسینى که از بیست تومان جرم‌شان بیشتر بوده لیکن مفلس است حالا که ارفاق کرده‌اند او را هم از حبس بیرون بیاورند.

وزیر مالیه- این قانون هم در یک قسمت شبیه به همان قانونى است که قبل از این گذشت یعنى منظور از آوردن این قانون تغییر آنجاهایى است که در مقام عمل و آزمایش ما فعلاً مبتلا بهش هستیم و یا این که اسباب زحمت براى مردم شده است آن تکه‌اش را رفع کنیم و منظور تمام قانون قاچاق تریاک نیست و باید به ایشان عرض کنم که تمام فرمایشاتى که فرمودند صحیح است در جاى خودش ولى در مورد عمل و مورد خارجى آنچه که ما تحقیقات کردیم نتیجه‌اش همین است که در این قانون آمده یعنى اینهایى که در حبس هستند براى همین جریمه است یعنى اغلب ده تومانى و پنج تومانى هستند اینها همه آزاد مى‌شوند دیگران که بیش از بیست تومان است آنها را هم مخصوصاً حساب کرده‌اند و دیده‌اند که اغلب اینها را شاید الان بگویند

+++

نصفش را بدهند یا ثلثش را بدهند بتوانند هم بدهند گفتند خمسش را بدهید بدهند و بروند و راحت شوند و آن گرفتارى که فرمودند پیش نمى‌آید و آنها هم که حبس پنج ماه شش ماه داشته‌اند مدت‌ها قبل از این حبس‌شان تمام شده و مى‌روند پى کارشان و همچو اشخاصى هم که دو سال باشد ظاهراً نادر است یا بنده اطلاعى ندارم و اشخاصى را هم که اطلاع دارم و از اطلاعاتى که رسیده است اطمینان پیدا کرده‌ام به واسطه این قانون یک قسمت بزرگ بلکه مى‌شود بلکه مى‌شود گفت کل اشکالاتى که ما الان بهش مبتلا هستیم رفع مى‌شود و خود ما هم نظرمان بیشتر به همین است که فرمودید که محبس‌هاى ما پر بود از اشخاصى که براى چیزهاى کوچک بى‌معنى در حبس بوده‌اند بنده اطمینان مى‌دهم این قانون که گذشت ملاحظه خواهید فرمود که نه عشر این قبیل چیزها برطرف مى‌شود.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- در قسمت مجازات حبسى که آقاى وزیر مالیه توضیح دادند در جواب آقاى مؤیدى احمدى صحیح است بنده هم همان شبهه را داشتم و با توضیح ایشان رفع شد ولى یک قسمت دیگر را بنده مى‌خواستم به آقاى وزیر مالیه تذکر بدهم که ایشان اگر موافقت بفرمایند بفرمایند منظور خود وزارت مالیه و تمام نمایندگان تأمین مى‌شود و آن عبارت از این است که حد بیست تومان را بالاتر ببرند اگر این کار را ما بکنیم آن وقت به همان منظورى که لایحه‌تان تهیه شده است کمک کرده‌ایم و به یک عده اشخاص بی‌گناه هم کمک کرده‌ایم (اورنگ- گناه است آقا) خیر آقا بى‌گناه است (مصدق جهانشاهى- جرم است) بى‌گناه است آقا اجازه بدهید براى این که بنده می‌توانم عرض کنم در یک مملکتى که شاید باسوادش زیاد نباشد بنده نمى‌خواهم عده را بگویم یک کسى که از یک قانونى اطلاع ندارد او را نمى‌شود گناهکار دانست براى اهالى پاریس اگر بگویید صحیح است ولى در یک مملکتى که هنوز شاید طبقه روشنفکرش هم قانون را نمى‌خواند و روزنامه نمى‌خواند و اطلاع ندارد یک نفر دهاتى نمى‌شود گفت براى این که تو فلان قانون را نخوانده‌اى گناه کارى (صحیح است) (مصدق جهانشاهى- گناهکار است) این طور نیست آقا گناهکار همان‌هایى هستند که افراد را خیال مى‌کنند با جهل‌شان ممکن است که به یک مجازات‌هایى سوق داد گناهکار این اشخاص هستند بى‌سواد گناهکار نیست بى‌سوادى گناه بنده و شما است گناه جاهل زیر سر باسواد است گناه یک زن بى‌سواد بر آن مرد گناهکار است تمام اینها سابقه دارد آقا اساس کتاب‌هایى است که براى تربیت بشریت آن کتاب‌ها جدیت مى‌کنند کتاب‌هایى که امروز در دسترس ما است و براى سرمشق زندگانى ما است ما نمى‌توانیم آقا به یک نفر دهاتى که کتاب نخوانده و هیچ اطلاعى از جریانات ندارد او را یقه‌اش را بچسبیم براى ده مثقال تریاک او را ده سال به حبس بیندازیم و آن وقت بگوییم تو گناهکارى (صحیح است) بنابراین به جاى این که ما این حرف‌ها را بزنیم همین طور که خود آقاى وزیر مالیه و وجدان ایشان حس کرد و فهمید که نباید به یک اشخاصى فشار آورد و به یک عده اشخاص تحمیل کرد این لایحه را آوردند بنده مى‌خواهم از آقاى وزیر مالیه استدعا کنم که بیست تومان را سى تومان کنند آن وقت براى این که این احتمال هم پیدا نشود و اشخاص متعصب هم براى قانون خیلى دلشان نسوزد یک ماده دیگر مى‌گذرانیم که اگر همین اشخاص که ارفاق شده است درباره‌شان مجدداً مرتکب شده‌اند آن وقت مجازات‌شان شدیدتر باشد با این ترتیب هر دو نظر تأمین مى‌شود و البته معلوم است ما به یک عده اشخاصى بى‌سواد جاهل بى‌گناه نباید شرق دست و ید بیضا و قدرت نشان بدهیم (صحیح است)

اورنگ- بنده اجازه خواستم‏

رئیس- قبل از جنابعالى دیگرى هم هست آقاى دهستانى موافقند.

دهستانى- بلى عرض کنم در این قسمت براى اشخاصى که نتوانسته‌اند جریمه را بپردازند دولت حاضره

+++

یک ارفاقى قائل شده است بنده یک قسمت تذکرى دارم براى آن اشخاص که دارایى‌شان را فروخته‌اند و این جریمه را داده‌اند خواستم به آقاى وزیر مالیه عرض کنم و خاطرشان را مستحضر کنم که وجهى را که از آنها گرفته‌اند حکم کنند که مسترد کنند عرض کنم از آن جمله در شهریار پیش آمد شده است که شرح قضیه این است على اصغر نام و على آقا نام شهریارى به جرم این که مرتکب قاچاق بوده‌اند اثاثیه خودشان را فروخته‌اند و سیصد تومان به اداره انحصار پرداخته‌اند و یک سال است که این پول را فرع مى‌دهند و قریب دو ماه است در محکمه تبرئه شده‌اند مطالبه پول خودشان را مى‌کنند اداره انحصار مى‌گوید که این پول تقسیم شده است مطابق قانون یک قسمتش را اداره مالیه برده است یک قسمتش را مفتش برده است و اداره انحصار نمى‌تواند پس بدهد یعنى از آنها بگیرد و مسترد دارد بنده مى‌خواستم اینجا از آقاى وزیر مالیه تقاضا کنم که امر بفرمایند پول مردم را پس بدهند.

احتشام زاده- اگر گرفته‌اند باید فوراً پس بدهند.

رئیس- (خطاب به دهستانى) آقا شما که مخالف بودید آقاى وزیر مالیه جواب مى‌فرمایند.

وزیر مالیه- بنده باید عرض کنم که افتخار نداشتم خیلى در این باب بحث زیاد بشود و به آقاى رئیس هم عرض کرده که یقین دارم که همه آقایان تصویب خواهند فرمود و مساعدت خواهند فرمود. باید دو منظور در اینجا در نظر گرفته شود یکى این که منظور ما این نیست که اینهایى که قاچاق کرده‌اند به کلى ببخشیم و الا باید یک قانونى را بیاوریم که هر کس هر خلاف قانونى کرده آنها را ببخشیم با هر جریمه و هر مبلغى که گرفته شده است مسترد و عفو شود این رویه صحیحى نیست و با منظور اصلى هم آقایان موافقت ندارند ولى البته تخفیف جایى که سنگین است مثل همان مالیات تنباکو که عرض کردم تناسب ندارد و آزمایش کردند دیدند مالیات تنباکو خیلى سنگین است براى مردم و باید تا حدى تخفیف داده شود که قابل قبول باشد نه این که همان طور که آنجا عرض کردم طورى باشد که نتیجه معکوس ببخشد اینجا از چهار تومان بیشتر و از دویست ریال که کمتر گفته‌اند عرض کردم قبلاً مبنى بر حساب که شده اینها غالباً اشخاص بى‌بضاعت و خورده پایى بوده‌اند که یک نخود یا یک مثقال قاچاق کرده‌اند عمداً اینها عفو مى‌شوند و از آن میزان به بالا از بیست تومان به بالا. حالا فرض کنید از فلان آدم ده تومان مى‌خواستند منظور این است که دو تومان بدهند و بروند و ضمناً بخشیدن جرایم هم در بین نیست اما این که صحبت مى‌شود و اصولاً گفته مى‌شود که فلان آدم گناه دارد یا ندارد این را بنده نمى‌خواستم عرض کنم این دو جنبه دارد یکى مى‌گوید در فلان چیز وجداناً در مقام واقع فلان آدم تصور داشت تقصیر داشت یا نه و یکى هم این که در برابر قانون چه بداند چه نداند. حالا البته بیست و پنج سال است مجلس شوراى ملى داریم و قانون مى‌گذاریم و این را همه آقایان مى‌دانند فرض بفرمایید یک باغى درش نوشته‌اند یا ننوشته‌اند که اگر کسى بباید وارد آن بشود فلان جریمه را دارد یک کسى هم از دهات آمده است و ندانسته باشد و وارد شود در همه جاى دنیا رسم است که از آن هم مى‌گیرند اگر یقین قطعى هم بشود که نمى‌دانست باز هم مى‌گیرند اما همین طور که ایشان فرمودند مى‌شود گفت که بدبخت وجداناً گناهى نداشته آن هم درست است. مى‌خواهم عرض کنم که هر دو مطلب در جاى خودش درست است ولى اینجا حالا گناه داشته یا نداشته این کار را ما مى‌کنیم به آقایان اول عرض کردم حالا هم عرض مى‌کنم بعد از قانون چهارم مرداد این قانون تأثیر خوبى دارد و تقریباً طورى است که قاچاق به مقام ندرت رسیده است و خیلى خیلى کم شده است (صحیح است) و اصلاً آن اشخاصى که (حتى خود بنده تحقیق مى‌کردم) کارشان قاچاقچى‌گرى بوده ترک کرده‌اند چون فایده نمى‌کند صرف نمى‌کند و این چون مربوط به قانون 4 مرداد است و قبل از چهارم مرداد آن چیزى که جمع شده صورتش را داریم بنده عرض کردم اطمینان مى‌دهم به واسطه همین قانون که تصویب مى‌شود هم ارفاقى به عمل آمده است و هم

+++

مردم منفور نشده‌اند و هم مرتب نصف قیمتش را هم مى‌دهند و مى‌رود پى کارش و بعداً مى‌خواهم از آقاى رهنما که البته با حسن نیت این چیزها را مى‌فرمایند تمنا کنم براى این که قانون سریعاً بگذرد از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرمایند.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- یک قسمت از آنچه را که بنده مى‌خواستم عرض کرده باشم آقاى وزیر مالیه فرمودند ولى بنده هم یک توضیحى در ذیلش عرض مى‌کنم بیان حضرت آقاى رهنما بنده را به اینجا کشید یا کشانید. ایشان این موضوعى را که بیان فرمودند اولاً گناه در دنیا چه چیز است. گناه را باید یک تعریف جامعى برایش کرد که ببینیم گناه در عالم چه حرکتى است چه حرکتى اگر بشر مرتکب بشود به او مى‌گویند گناهکار. این اولاً یک موضوعى است خیلى قابل بحث. آن قدر مسلمى را که از مسأله گناه گرفته‌اند عدم اطاعت به یک قاعده مسلمه بین جماعت یعنى هر که عدم اطاعت ابراز کند او گناهکار شمرده شده است چه نسبت به قوانین آسمانى و چه نسبت به قوانین ممالک. مسأله دوم این است که اگر بخواهد انسان مناط قانون گذارى را روى این بگذارد که این قانون را مى‌گذاریم بعد هر کس مرتکب شد خلاف این قانون را و ثابت شد که این مطلع نبوده از وجود این قانون تبرئه شود و هر کس مرتکب شد این خلاف قانون را و در محکمه ثابت شد در محکمه که این مطلع بوده است او مجازات شود. اگر باید این ترتیب باشد این به اصطلاح هیچ ترتیب پیدا نمى‌کند یک قاعده مى‌گذارند در مملکت هر کس مطابق آن قانون رفتار کرد زندگانى نمود در آسایش و رفاه است و هر کس برخلاف آن قانون رفتار کرد او یک جرایمى باید بدهد. یک مطلب دیگر هم به آقاى رهنما عرض کرده باشم: غالب این متخلفین از قوانین موضوعه مى‌دانستند به این که این خلاف است ملاحظه بفرمایید قاچاقچى نوعش در مملکت ایران فرض بفرمایید که صد هزار نفر در یک سال مرتکب امر قاچاق شده‌اند از این صد هزار نفر نود و پنج هزار نفر آنها را اگر تحقیق کنیم یک یکشان را مى‌بینیم دانسته است این مطلع بوده است حتى در محکمه که براى خاطر چیز مى‌آورندش مى‌گوید آقا والله دیگر این خلاف را نخواهم کرد این را فلان کس به من تلقین کرد فلان آدم من را گول زد نمى‌گوید من جهل داشتم نه این که قاچاق یک امر مشروع موافق وجدانى بود اما بعد از این که من کردم و مرتکب شدم یافتم که یک قانونى هست که دست مرا گرفته است اما این جور نیست. اگر شما فرض بفرمایید که در بین صد هزار نفر مرتکب دو نفر هم جاهل باشند حکم براى دو نفر نیست حکم بر اغلب و اکثر است که همه اینها متخلفند مجازات هم لازم دارند باید مجازات هم بچشند و این که ما هم در اینجا همه روزه وقتى که دیدیم متخلف زیاد باشد بیاییم یک قانونى بگذاریم که این متخلفین را ببخشیم نه این که بنده مخالف این هستم ولى این هم رویه همچو زیاد خوب نیست و بنده هم نمى‌گویم همه اینها را توى محبس نگه دارند و همین طور بماند این جور نیستم اما مى‌خواهم عرض کنم که این رویه نباید باشد حالا که یک همچو قانونى آمده است و به دویست ریال مطلب را تنزل داده‌اند و از حاصل این قانون جماعت کثیرى (موافق احصائیه که خودشان دارند) از مردم مرتکب خلاف نجات پیدا مى‌کنند ما هم باید با این امر موافقت کنیم و همین مسأله را براى آنها ارفاق کاملى فرض کنیم یک بیانى آقاى دهستانى کردند که اگر این اشخاصى که حالا خلاف کرده‌اند دو مرتبه مرتکب خلاف شده‌اند آن وقت دیگر مجازات سخت بشود ولى خبر یک روز هم مى‌آید بنده هم مى‌آیم اینجا و تقاضا مى‌کنم که آن دو دفعه مرتکب شده‌ها را چون مدتى در حبس مانده‌اند آنها را هم خارج کنیم (آقا رضا مهدوى- این اول دفعه است که مجلس این کار را کرده است) پس به همین مقدار باید قناعت شود و با این لایحه هم موافقت کرد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى رهنما رسیده است‏

بنده پیشنهاد ممى کنم قسمت الف به طریق ذیل اصلاح شود:

الف- بقایاى جرایم تا سى تومان را به کلى به عنوان

+++

تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نمایند.

رئیس- بفرمایید

رهنما- بنده عادت ندارم وقتى که یک نفر ناطق مخالفى پشت تریبون صحبت مى‌کند با این که یک قسمت‌هایى نزدیک مى‌شود و لازم مى‌شود که بر ما یک کلمه جواب ایشان را بدهم جواب نمی‌دهم ساکت مى‌شوم صبر مى‌کنم تا ناطق بیاید پایین بعد خودم مى‌روم آنجا و جواب مى‌دهم صحبت مى‌کنم و این عادت را یکى از رفقا داشت که همیشه در پایین مجلس صحبت مى‌کرد و هیچ وقت نمى‌آمد پشت تریبون از پایین مجلس صحبت مى‌کرد و معروف است بین رفقا حالا به این کار ندارم بنده عرض کنم خیلى خوشوقت هستم که از این قبیل لوایح بحث شود برخلاف آن قبیل اشخاص هم که بگویم خیر برود همین حالا خوب است بگذرد و هیچ نباید صحبت بشود خیر باید همیشه صحبت بشود بحث و گفت و گو شود در مسائل اساسى تعاطى نظر شود بالاخره معلوم شود یک نظر خوب است یک نظر بد است مجلس براى همین کارها ساخته شده است و. باید بحث کرد. آقاى اورنگ صحبت گناهکار را مطرح کردند. بسیار خوب مى‌فرمایند هر کس که از هر چیزى تخلف کرد آن گناهکار است و این دستور ایشان است فکر ایشان است بسیار خوب در مقابل فکر ایشان هم یک جمع زیادى هستند که جور دیگر فکر مى‌کنند جورى فکر مى‌کنند که اساس زندگى هر روز را در روى اساس محکم‌ترى قرار مى‌دهند کتاب‌هایى مى‌نویسند براى این که فشار ضعفا را اشخاصى که واقعاً بى‌تقصیر بوده‌اند کم کنند مى‌گویند یک نفر آدم رفت گرسنه بود از دم دکان نانوایى نان بردارد چهارده سال حبسش کردند چرا؟ این موضوع یک کتاب مى‌شود یک درام مى‌شود یک پیس رویش نوشته مى‌شود هزارها کنفرانس در اطرافش مى‌دهند براى این که موضوع را نشان بدهند که نباید مقررات و قوانین اجتماعى یک قوانین و مقرراتى باشد که افراد را براى جرم‌هاى خفیف به بدترین و بدبخت ترین وضعیات سوق بدهد (صحیح است) آنها مى‌گویند قوانین ومقررات اجتماعى طورى باید باشد که جرم بزرگ را بگیرد و جرم کوچک را تا اندازه ى اغماض بکند این اساس زندگانى است که امروز مدارس و کتاب‌ها و اجتماعات و سینماها و تئاترها و درام‌ها در اطرافش بحث مى‌کنند و و تمام محافل و مجالس مرتب ازش دنبال مى‌کنند (اورنگ- بنده نمى‌کنم آقا) شما نکنید آقاى اورنگ ولى آنها مى‌کنند (صحیح است) (اورنگ- من رفیق اسلام هستم) آقاى اورنگ تشریف مى‌آورید اینجا صحبت‌تان را مى‌کنید تشریف بیاورید اینجا. و هر مخالفى باید بیاید اینجا پشت تریبون و صحبت بکن. ما چه مى‌گوییم آقا. ما مى‌گوییم قانون را که آورده‌اند (اگر ما اعتراض بخواهیم بکنیم با آقاى وزیر مالیه مى‌کنیم که این قانون را چرا آوردند) اگر ما اعتراض مى‌کنیم و اگر آقایان نمایندگان که بعضى‌ها این فکر را دارند اول باید به آقاى وزیر مالیه اعتراض کنیم که شما براى چه این کار را کردید (مثلاً عرض مى‌کنم) براى چه شما این قانون را آوردید و تخفیف مى‌دهید اگر ما داراى این فکر هستیم و واقعاً این فکر را یک فکر حسابى مى‌دانیم بایستى با این لایحه از این نظر و به این عنوان مخالفت کنیم که ما با هیچ نوع تخفیف در مجازات موافق نیستیم و تخفیف در جریمه نمى‌دهیم اگر ما حقیقتاً این فکر را داریم که هیچ اما دیگر قاتى پاتى هم این فکر را داشته باشیم هم این فکر را این نمى‌شود آقا. اول باید به آقاى وزیر مالیه گفت که آقا این لایحه را چرا آوردید این را چرا نمى‌گویید براى این که ما اینجا وجدانمان قبول نمى‌کند مى‌گوییم راست است وزیر مالیه خوب کارى کرده است براى این که شاید اشخاصى باشند که اصلاً اطلاعى نداشته باشند. شاید باند دیگر که حقیقتاً خبر نداشته باشند و مرتکب این خلاف شده‌اند پس ما کار بدى نکرده‌ایم- حالا فرق نظر بنده با آقاى وزیر مالیه در این قسمت چه چیز است؟ حالا آن قسمت را که آقاى اورنگ آن شکل مى‌خواهند مخالفت کنند و آن جورى بهتر مى‌توانند مخالفت کنند بروند و آن جور مخالفت کنند ولى بنده چون آن طور نیستم خیلى زحمات

+++

آقاى وزیر مالیه را (که این لایحه را آورده‌اند) در این قسمت تقدیر مى‌کنم و عرض مى‌کنم خیلى خوب کارى کرده‌اند یک قدرى بایستید با هم راه برویم آقا تشریف بیاورید بگویید که ما ورقه کبود خواهیم داد شما این کار را بکنید ما هم آن وقت ورقه سفید مى‌دهیم عرض کنم که در این قسمت بنده از آقاى وزیر مالیه این تقاضا را مى‌کنم (دکتر طاهرى- همه موافقند) نه بنده نه آن کسانى که تخفیفى مجازات را موافق نیستند و مخالف هستند آنها را عرض مى‌کنم مثل آقاى اورنگ که شاید مخالف باشند (اورنگ- بنده اظهار عقیده کردم) بنده مى‌گویم یک کسى که مثلاً به چهارصد تومان محکوم شده مطابق قانون قدیم آقاى وزیر مالیه مى‌گویند اگر تا بیست تومان مانده باشد از بقایایش سیصد تومان چهارصد تومان بوده و بیست تومان فقط از بقایایش مانده آن بیست تومان را آقاى وزیر مالیه مى‌گویند بهش تخفیف بدهیم و ببخشیم بنده مى‌گویم تا سى تومان باشد بنده عرض مى‌کنم تا سى تومان باشد این پیشنهاد بنده است و زیاد فرق ندارد اگر کسى سیصد تومان مدیون بوده است و موافق آن قانون محکوم شده است اگر تا سى تومان نزدش مانده باشد که تفاوت آن با پیشنهاد آقاى وزیر مالیه ده تومان است چندان فرقى ندارد این را موافقت بفرمایید که به او داده شود زیاد هم با هم فرق ندارد منتهى چقدر فرق دارد؟ ممکن است که این کوچکى عدد بین بیست و سى شاید یک عده را نجات بدهد اگر از دست ما ساخته بشود که ده نفر هشت نفر هفت نفر آزاد و خوشبخت بشوند این حداقلش است دیگر چه عیبى دارد؟ (صحیح است) اگر از دست ما این کار ساخته بشود که عده اى از حبث نجات پیدا کنند و واقعاً زندگی‌شان یک شکل دیگر بشود بنده خیال مى‌کنم که کار بدى نکرده باشیم (صحیح است) بنده مى‌گویم آقا یک کسى یک کار بدى کرده سیصد تومان جریمه‌اش است تمام را داده فقط سى تومانش مانده است او را ببخشید آقاى وزیر مالیه پیشنهاد کرده‌اند که خیلى خوب ما بهش مى‌بخشیم تا بیست تومان بنده عرض مى‌کنم خوب تا سى تومان باشد اما نه این طور که این را کش بدهیم و آقایان بگویند تا چهل تومان باشذ و همین طور ده تومان ده تومان پیشنهاد کنیم نه بنده با این ترتیب هم مخالف هستم بالاخره باید در یک جایى حل شود و قطع شود کار و به جاى بیست تومان بگذارند سى تومان و به عقیده بنده چندان فرقى ندارد و بهتر هم هست آن وقت بنده هم از کسانى هستم که خیال مى‌کنم حقیقتاً این لایحه هیچ نقصى درش نیست و این لایحه را همان طور که با یک نیت خوبى به مجلس آورده‌اند این قسمت را هم که ما علاوه کنیم بهش بهتر تأمین مى‌کند مقصود و نظر ایشان را آن وقت بعد مذاکرات‌مان را بنده و آقاى اورنگ و سایر رفقاى پارلمانى‌مان مى‌رویم و در توى سالن‌هاى پارلمانى مى‌نشینیم و صحبت مى‌کنیم.

وزیر مالیه- مبدأ حرکت ما از اینجا باید باشد که دولت و مجلس وجود واحد است و یک مقصود را تعقیب مى‌کنند (صحیح است) یعنى قوانینى مى‌خواهیم بگذرانیم در جایى که لازم است سخت گرفته شود سخت بگیرند و در جایى که لازم است ارفاق بکنند ارفاق بکنند نه این که مجلس بخواهد همه آن قوانینى را که سخت مى‌گیرد از بین ببرد و دولت بخواهد همه آن ارفاق‌هایى که هست آنها را از بین برد و از مجلس مى‌ترسد و الا آنها را هم سخت مى‌گیرد. پس آن که منظور نیست (صحیح است) منظور باید واحد باشد کسى که خلاف مى‌کند باید آنها را تا حدى جزا داد و بنده خودم یادم مى‌آید در مجلس شوراى ملى که بودم یکى از آقایان با هیچ جزایى هیچ وقت راضى نبود. بنده یک روزى گفتم که با یک مقراضى این را بگیرند و تیکه تیکه کنند و ببرند بدنش را اگر دزدى کرد یا باید یک سال دو سال حبسش کرد. دزدى هم حدى دارد نمى‌شود در یک جزایى افراط کرد یا تفریط نه خیلى زیاد کرد نه به کلى موقوفش کرد اینجا عرض کردم حسابش را ما مطالعه کرده‌ایم آنچه لازم شده است مطالعه کرده‌ایم و این حد را کافى دانسته‌ایم و از ایشان هم استدعا کردم که موافقت بفرمایند ولى اگر اصرار بفرمایند بنده هم اصرارى ندارم اگر آقایان همه متفق بشوند که این طور باشد

+++

باشد ولى اصل روح مطالب را هم مى‌خواهم عرض کنم که اگر از بیست تومان تا سى تومان هم یک ده نفر بیچاره آزاد مى‌شوند و راحت مى‌شوند خوب اگر چهل تومان باشد یک عده دیگرى هم آزاد مى‌شوند و راحت‌تر مى‌شوند (رهنما- این را که اول خودم عرض کردم) و این یک میزانى ندارد و این را ما تصور مى‌کنیم تا همین اندازه که حد اعلاى تخفیف است و منظور شده کافى است و خیال مى‌کنم تصفیه مى‌شود کار قبل از مردادش یا این ترتیب و مى‌توانم عرض کنم که اگر بعد متقاضى شد بعد درش مطالعه مى‌شود و بنده حاضرم باز لایحه به مجلس بیاوریم ولى ما مطالعه کرده‌ایم و این طور پیشنهاد کرده‌ایم حالا یک پیشنهادى بکند و قابل توجه شود یا دولت قبول نکند و برود به کمیسیون اینها طول مى‌کشد کار و در هر صورت بنده از هر کس عقیده‌ام بیشتر است که این لایحه زودتر تمام شود و آقایان هر طور بفرمایند بنده موافقت مى‌کنم ولى مى‌خواستم عرض کنم که ما مطالعه کرده‌ایم و این لایحه را آورده‌ایم و با قید دو فوریت که زودتر بگذرد حالا بسته است به نظر آقایان.

رئیس- بالاخره بنده ندانستم موافقت مى‌فرمایید؟

وزیر مالیه- عرض کردم اگر آقایان دیگر رأى بدهند و خیلى علاقه‌مند به این ترتیب باشند بنده هم حرفى ندارم‏

رئیس- پس قبول مى‌فرمایید.

وزیر مالیه- بلى بنده موافقم و قبول مى‌کنم‏

رهنما- متشکر هستم‏

رئیس- آقایانی که با ماده واحده یا اصلاح پیشنهادى آقاى رهنما که آقاى وزیر مالیه قبول کردند موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 68 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- قبل از این که رأى را اعلام کنم توجه آقاى وزیر مالیه را جلب مى‌کنم به این نکته که در قسمت ب هم ناگزیر اصلاح عبارتى باید کرد و باید نوشت بقایاى جرایم علاوه بر سى تومان (وزیر مالیه- بلى بلى صحیح است) این قسمت اصلاح عبارتى هم باید معهود باشد (صحیح است). با اکثریت 68 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : سید محمد محیط - ملک مدنی - آخوند یار علی - فهیمی - اورنگ - سید احمد بهبهانی - دکتر طاهری - وهاب‌زاده - احتشام‌زاده - سید مرتضی وثوق - یونس آقا وهاب‌زاده - رهنما - امیر تیمور - بوشهری - ثقة‌الاسلامی - طالش خان - مهدوی - دهستانی- دادور - افسر - لاریجانی - دکتر سمیعی - اقبال - معتصم سنگ - دربانی - طباطبایی دیبا - میرزا محمد حسین نواب - بنکدار - امیر ابراهیمی - مصدق جهانشاهی - همراز - مجد ضیایی - محمد علی میرزا دولتشاهی - شریفی - حیدری - عراقی - فتحعلی خان بختیار - ابوالحسن پیرنیا - حاج میرزا حسین خان فاطمی - معتضدی - ارکانی - علی خان اعظم زنگنه - میرزا اسدالله فقیه - روحی - دبستانی کرمانی - مقدم - ملک زاده آملی - ساکینیان - فتوحی - لیقوانی - بیات - حسینقلی خان نواب - حاج حسین آقا مهدوی - علوی سبزواری - مسعودی - مفتی -

] 6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت‏[

رئیس- آقاى فرخ‏

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ)- لایحه اصلاح بودجه است راجع به معادن به قید یک فوریت تقدیم شود.

7]- تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت معارف‏[

رئیس- خوب ما یک لایحه داریم که مصدر به فوریت بوده است و به کمیسیون بودجه رفته است و باید بگذرد و آن مال وزارت معارف است و به کمیسیون هم رفته است قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت معارف لایحه نمره 17879 آن وزارتخانه راجع به اصلاح بودجه 1311 آن وزارتخانه را مطرح و بالاخره با اصلاحى موافقت نموده و اینک خبر آن را براى تصویب به مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ

+++

144520 ریال از اعتبار ماده 49 از فصل سوم قسمت اول بودجه 1311 وزارت معارف را به شرح ذیل به اعتبارات بودجه آن وزارتخانه نقل و پرداخت نماید.

1- به اعتبار ماده 13 از فصل دوم قسمت دوم (براى خرید اثاثیه مدارس) 20000 ریال‏

2- به اعتبار ماده ى 32 از فصل سوم قسمت سوم (براى اعانات مدارس ملى) 15600 ریال‏

3- به اعتبار ماده 33 از فصل سوم قسمت سوم (براى تأسیس دارالترجمه بهبهان) 13200 ریال‏

4- به اعتبار ماده 2 از فقره دوم (براى مرمت و ساختمان مدارس دولتى) 95720 ریال‏

_________________

جمع 144520 ریال‏

تبصره- وزارت مالیه مجاز است مبلغ 55680 ریال اعتبار تکمیل مدارس مرکز را به مصرف تکمیل مدارس مرکز و حومه تهران برساند.

رئیس- (خطاب به معاون وزارت معارف) این همان لایحه‌اى است که تقاضاى فوریتش را کرده بودید و در جلسه گذشته چون در آخر جلسه دادید به کمیسیون رفت و حالا به صورت لایحه عادى آمده دو فوریت هم نیست و یک فوریت است همین حالا هم مى‌شود رأى داد.

معاون وزارت معارف (میرزا غلامحسین خان رهنما)- اجازه مى‌فرمایید تمنا کنم که در آن قسمت خرید اثاثیه جمله خرید اشیاء لابراتوار هم علاوه شود.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر کمیسیون بودجه- (دکتر طاهرى) موافقم نوشته شود

رئیس- آقایانی که بااین لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 63 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 81 با اکثریت 63 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : مؤید احمدی - دکتر ضیایی - احتشام‌زاده - بهبهانی - طاهری - سید مرتضی وثوق - لاریجانی - دکتر سنگ - یونس آقا وهاب‌زاده - بوشهری - فهیمی - شریفی - مهدوی - طالش خان - ارکانی - دکتر سمیعی - دادور - بنکدار - مصدق جهانشاهی - دکتر احتشام - اقبال - دربانی - مولوی - میرزا محمد حسین نواب - دکتر لقمان - همراز - وهاب‌زاده - دهستانی - امیر ابراهیمی - محیط - آخوند یار علی - فقیه - اسدی - معتضدی - رهبری - ابوالحسن پیرنیا - مسعودی - سهراب خان ساکینیان - میرزا محمد خان وکیل - مفتی - دبستانی کرمانی - فتوحی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - معتصم سنگ - مجد ضیایی - مرتضی قلی خان بیات - امیر دولتشاهی - عراقی - میرزا صادق خان اکبر - علی خان اعظم زنگنه - روحی - ایزدی - مقدم - ملک‌زاده آملی - افسر - رهنما - حاج حسین آقا مهدوی - مخبر فرهمند - امیر حسین خان بختیاری - محمد علی میرزا دولتشاهی - علوی سبزواری - طباطبایی دیبا .

] 8- تصویب لایحه اصلاحى بودجه اداره کل صناعت‏[

رئیس- یک لایحه کوچکى هم مانده که حالا قرائت می‌شود:

یکى از نمایندگان- راجع به چیست؟

رئیس- راجع به بودجه اداره صناعت.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

براى اکتشاف و استخراج معادن پس قلعه و کوه نو اصفهان و یزد و کوه زر دامغان و سایر مخارج مربوطه از قبیل خرید‌آلات و ادوات فنى جهت لابراتوار و مزد عمله‌جات و خرج سفر مهندسین در بودجه 1311 اداره کل صناعت ضمن ماده 40 در فصل سوم از فقره اول مبلغ دویست هزار ریال اعتبار منظور و تصویب گردید ولى نظر به احتیاجاتى که در ضمن عمل جهت خریدارى ماشین آلات و لوازم اکتشاف حاصل گردیده که باید هر چه زودتر سفارش آن به اروپا داده شود و از طرفى اعتبار فوق براى انجام منظور مکفى نیست لذا ماده واحده ذیل براى تکمیل اعتبار فوق پیشنهاد و تصویب آن را به قید یک فوریت تقاضا مى‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که به شرح ذیل مبلغ یک صد هزار ریال از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در فصل 14 ماده 4 بودجه 1311 مملکتى به اعتبار ماده 40 معادن منظوره در فصل سوم از فقره اول بودجه 1311 اداره کل صناعت اضافه نماید:

+++

شرح

اعتبار فعلی

کسر می‌شود

باقی اعتبار

اعتبار عمل معادن قراچه داغ فصل 14 ماده 4 بودجه 1311

مملکتى پس از وضع یک صد هزار ریال که به موجب قانون 5

آبان ماه 1311 براى دفع آفات حیوانى تخصیص داده شده

000/ 400 ریال

000/ 100 ریال

000/ 300 ریال‏

شرح

اعتبار فعلى

اضافه مى‌شود

جمع اعتبار مصوب‏

اعتبار استخراج و اکتشاف معادن ضمن ماده 40 از فصل 3

فقره اول بودجه 1311 اداره صناعت

000/ 200 ریال

000/ 100 ریال

000/ 200 ریال‏

جمع کل اعتبار سابق بودجه 1311 اداره صناعت

 

430/ 164/ 2 ریال‏

2785 پهلوى‏

 

جمع کل اعتبار بودجه 1311 اداره صناعت

 

430/ 264/ 2 ریال‏

2785 پهلوى‏

 

رئیس- اشکالى گویا ندارد (گفتند- خیر) رأى مى‌گیریم به فوریت آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء شده و 55 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 80 نفر با اکثریت 55 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : مخبر فرهمند - رهنما - احتشام زاده - بهبهانی - مؤید احمدی - مقدم - دبستانی کرمانی - دکتر ضیایی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مجد ضیایی - شریعت‌زاده - لیقوانی - معتضدی - محیط - امیر دولتشاهی - فقیه - مفتی - ملک‌زاده آملی - معتصم سنگ - امیر ابراهیمی - دکتر احتشام - وهاب زاده - دهستانی - بنکدار - اقبال - میرزا محمد حسین نواب - مولوی - دربانی - طباطبایی دیبا - ثقة­الاسلامی - دکتر سمیعی - افسر - شریفی - بوشهری - لاریجانی - ارکانی - طالش خان - ملک مدنی - دادور - فهیمی - روحی - دکتر سنک - مسعودی - طاهری - ابوالحسن خان پیرنیا - محمدعلی میرزا دولتشاهی - ایزدی - علی خان اعظم زنگنه - سهراب خان ساکینیان - آخوند یار علی - یونس آقا وهاب زاده - فتوحی - امیر تیمور - سید مرتضی وثوق - دکتر لقمان .

] 9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنم‏

(صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه 26 آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف و سایر لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد )

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانیات‏

ماده واحده- ماده سوم و چهارم قانون دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 به طریق ذیل اصلاح مى‌شود:

1- به جاى ماده سوم قانون 26 اسفند 1310 مؤسسه دخانیات مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 و سنوات 1312 و 1313 نسبت به هر یک از انواع و اجناس دخانیه که عمل انحصار آن را به دست نگرفته با اخذ حقوق مذکور ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام آن نوع و جنس را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید.

الف- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که براى مصرف در سیگار بریده مى‌شود از قرار یک من سى ریال‏

ب- توتون چپق نیم‌کوب از قرار یک من هیجده ریال‏

ج- توتون چپق اشنو- سلوانه- لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکرى) و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من 13 ریال و در 1312 چهارده ریال و در 1313 شانزده ریال‏

د- توتون چپق سنندج- کرمانشاهان- ساوجبلاغ مکرى و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من هشت ریال و در 1312 ده ریال و در 1313 دوازده ریال‏

ه- توتون چپق سقز و بانه- همدان- دهخوارقان- نهاوند- تویسرکان- اطراف تهران و توتون‌هاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من پنج ریال و در 1312 شش ریال و در 1313 هفت ریال.

و- تنباکوى شیراز- اصفهان- گلپایگان- کمره و خوانسار- دشتى و دشتستان و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من چهار ریال و در 1312 چهار ریال و نیم و در 1313 پنج ریال‏

ز- تنباکوى کرمان- یزد- حوزه خراسان- سمنان- دامغان- شاهرود و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1311 از قرار یک من سه ریال و در 1312 سه ریال و نیم و در 1313 چهار ریال‏

ح- تنباکوى چوب قلیانى- میخکى- چواء و تنباکوهاى مشابه آن از تاریخ تصویب این قانون از قرار یک من دو ریال‏

ط- نسوار ساخته از تاریخ تصویب این قانون یک من 15 ریال و انفیه ساخت داخله یک من بیست ریال‏

ى- انواع توتون و سیگارت و سیگار و انفیه ساخت خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلى آن مرتفع گردد از قرار صدى دویست از قیمیت که وارد شده.

ک- انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن از قرار صدى پنجاه از قیمتى که وارد مى‌شود

تبصره 1- قیمت ورودى عبارت ات از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه حقوق گمرکى و عوارض دیگرى که به توسط گمرک مأخوذ مى‌گردد.

تبصره 2- وارد کردن اجناس دخانیه مذکور در فقره ى و ک در صورتی که ورود آنها موانع قانونى دیگرى نداشته باشد بدون اجازه مؤسسه انحصار دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.

تبصره 3- وزارت مالیه مجاز است قبوضى را که از قرار یک من یک ریال تنباکوهاى پست و یک من دو ریال چوب تنباکو معروف به چوله و میخکى تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده به صاحبان آنها مسترد دارد

+++

تبصره 4- اجناس دخانیه که با جواز سفید با دادن وثیقه حمل و تا تاریخ تصویب این قانون حقوق انحصار آنها نقداً مأخوذ نگردیده از حیث حقوق انحصارى مشمول این قانون خواهد بود.

2- به جاى ماده 4 قانون 26 اسفند 1310 دولت مکلف است خرید و فروش توتون سیگار محصول 1312 و سنوات بعد را خود مباشرت نماید و ترتیب خرید توتون مزبور و هم چنین خرید انواع اجناس دخانیه دیگر در موقعى که دولت خود مباشرت را به دست مى‌گیرد به ترتیب ذیل خواهد بود:

پس از مباشرت دولت به انحصار عملى هر یک از انواع دخانیه مالکین محصولات آن نوع و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهد بود که اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدى آن به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و مؤسسه انحصار مکلف به خرید آن مى‌باشد.

حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در سال اول مباشرت دولت نسبت به هر یک از اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.

نظامنامه مربوط به عملى نمودن انحصار قبل از 1312 از طرف وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

تبصره- استخدام عمال و کارگران کارخانه‌ها و ماشین خانه‌هاى توتون برى و توتون‌سایى و گیلزریزى و سیگار پیچى و کیسه گیرى و جور کردن و غیره و پرداخت اجرت آنها و همچنین معاملات اجناس دخانیه مورد انحصار تابع مقررات قانون استخدام و قوانین محاسبات عمومى و بودجه نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

راجع به بقایاى جرایم قاچاق تریاک‏

ماده واحده- به وزارت مالیه (مؤسسه کل انحصار دولتى تریاک) اجازه داده مى‌شود نسبت به بقایاى جرایم قاچاق‌هاى تریاک و مشتقات آن که تا قبل از تاریخ چهارم مرداد 1311 کشف گردیده است به طریق ذیل عمل نماید.

الف- بقایاى جرایم تا سى تومان (300 ریال) را به کلى به عنوان تخفیف منظور داشته و از محاسبه حذف نماید.

ب- بقایاى جرایم علاوه بر سى تومان را پس از وضع سى تومان اولیه آن چه باقى مى‌ماند به قرار یک خمس (تومانى دو ریال وصول و بقیه را به عنوان تخفیف منظور و از محاسبه حذف نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اصلاح بودجه سال 1311 وزارت معارف‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ 144520 ریال از اعتبار ماده 49 از فصل سوم قسمت اول بودجه هزار و سیصد و یازده وزارت معارف را به شرح ذیل به اعتبارات بودجه آن وزارتخانه نقل و پرداخت نماید.

1- به اعتبار ماده 13 از فصل دوم قسمت دوم (براى خرید اثاثیه و اشیاء لابراتوار مدارس) 20000 ریال‏

2- به اعتبار ماده 32 از فصل سوم قسمت سوم (براى اعانات مدارس ملى) 15600 ریال‏

3- به اعتبار ماده 33 از فصل سوم قسمت سوم (براى تأسیس دارالترجمه بهبهان) 13200 ریال‏

4- به اعتبار ماده 2 از فقره دوم (براى مرمت و ساختمان مدارس دولتى) 95720 ریال‏

جمع 144520 ریال‏

تبصره- وزارت مالیه مجاز است مبلغ 55680 ریال اعتبار تکمیل مدارس مرکز را به مصرف تکمیل مدارس مرکز و حومه تهران برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه انتقال قسمتى از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در بودجه 1311 مملکتى به بودجه اداره صناعت‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که به شرح ذیل مبلغ یک صد هزار ریال از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در فصل 14 ماده 4 بودجه 1311 مملکتى به اعتبار ماده 40 معادن منظوره در فصل سوم از فقره اول بودجه 1311 اداره صناعت اضافه نماید:

شرح

اعتبار فعلى

کسر مى‌شود

باقى اعتبار

اعتبار عمل معادن قراچه داغ فصل 14 ماده 4 بودجه 1311 مملکتى پس از یک صد هزار ریال که‏ به موجب قانون پنجم آبانماه 1311 براى دفع‏ آفات حیوانى تخصیص داده شده

000/ 400

000/ 100

000/ 300

شرح

اعتبار فعلى

اضافه مى‌شود

جمع اعتبار مصوب‏

اعتبار استخراج و اکتشاف معادن ضمن ماده40 از فصل سوم فقره اول بودجه 1311 اداره صناعت

000/200

000/100

000/300

جمع کل اعتبار سابق بودجه 1311 اداره صناعت

 

430/164/2 ریال

3785 پهلوی

000/300

جمع کل اعتبار فعلى بودجه 1311 اداره صناعت

 

430/264/2

3785 پهلوی

 

‏این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

Parameter:293347!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)