11 مرداد 1396 13:42:39
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره 12‏

جلسه: 88 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 فروردین ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره 12

جلسه: 88

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 فروردین ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 29 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- انتخاب هیئت رئیسه‏]

رئیس- دستور امروز انتخاب هیئت رئیسه است بدواً سه نفر به قرعه براى نظارت و استخراج آراء معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده: آقایان: مهدوى- بیات- نمازى براى اخذ و استخراج آراء تشریف بیاورند.

‌(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

اوراق رأى 101 مهر تفتیشیه 101

آقاى اسفندیارى 97 رأى‏

ورقه سفید 4

رئیس- عده آراء صد و یک. حسن اسفندیارى با نود و هفت رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد (نمایندگان- مبارک است- انشاء الله) بیان بنده از تشکر توجهاتى که آقایان همکاران محترم بنده پیوسته نسبت به بنده مبذول می‌دارد قاصر است. امیدوارم همین طور که بنده مستظهر به توجهات و ملاطفات قلبیه آقایان هستیم آقایان هم به احساسات و تشکر قلبى بنده مطمئن باشند و از خدا می‌خواهم که در خدمت دولت شاهنشاهى و ملت محبوب ایران طورى که همگى وظیفه خود را انجام می‌دهیم که اسباب سعادت و سربلندى و افتخار براى همه باشد (نمایندگان- انشاء الله) حال شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس.

(اوراق رأی توزیع شد)

+++

رئیس- آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود)

اوراق رأى 106 مهر تفتیشیه 106

آقاى بیات 71

آقاى خواجه نورى 29 رأى‏

آقاى بوداغیان و دادور هر کدام یک رأى‏

ورقه سفید 4

رئیس- عده آراء صد و شش آقاى بیات 71 رأى و آقاى خواجه نورى 29 رأى آقاى بوداغیان و دادور هر کدام یک رأى ورقه سفید چهار. آقاى بیات با 71 رأى به نیابت ریاست مجلس و شوراى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر.

(اوراق رأى توزیع می‌شود)

رئیس- آقایان: مهدوى، بیات، نمازى تشریف بیاورند براى استخراج آراء

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود)

اوراق رأى 103 مهر تفتیشیه 103

آقاى دکتر طاهرى 73

آقاى خواجه نورى 24 رأى‏

آقاى پارسا 1

ورقه سفید 5

رئیس- آراء با 103. آقاى دکتر طاهرى 73 و آقاى خواجه نورى 24 رأى وآقاى پارسا 1 ورقه سفید 5. آقاى طاهرى با 71 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان مهدوى، بیات ، نمازى تشریف بیاورند براى استخراج آراء

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود)

اوراق رأى 100 مهر تفتیشیه 100

آقاى طوسى 87 رأى‏

آقاى سمیعى 79 رأى‏

آقاى پالیزى 74 رأى‏

آقاى آزادى 73 رأى‏

آقاى مؤید احمدى با 28 رأى- آقاى لیقوانى 3 رأى- ورقه سفید 2 آقاى جهانشاهى و بوداغیان هر یک 2 رأى آقایان: افشار- نائینى- انوار- مهذب اوحدى- منصف- تولیت- صفارى‏.

مجد ضیایی، مولوى، پناهى هر یک یک رأى داشتند.

رئیس- عده حضار در موقع رأى 100 آقاى طوسى 87 رأى آقاى سمیعى 79 رأى آقاى پالیزى 74 رأى آقاى آزادى 73 رأى به سمت منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى از آقایان نظار تشریف بیاورند براى استخراج آراء (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه این طور حاصل شد)

اوراق رأى و مهره تفتیشیه هر یک 107

آقاى مخبر فرهمند 85 رأى آقاى مرات اسفندیارى 79 رأى آقاى هدایت 78 آقاى حیدرى 43 آقاى دکتر تاجبخش 2 سفید 5 آقایان: قوامى آصف بوداغیان - ساگنیان- دکتر لقمان- جلایی- اقبال مؤید احمدى- اوحدى هر یک یک رأى‏

رئیس- عده حضار در موقع رأى 107 آقاى مخبر فرهمند 85 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 79 رأى آقاى هدایت 78 رأى به سمت کارپرداز مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

[3- موقع و دستور جلسه- بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم ولى فعلاً عرض می‌کنیم از آقایان خواهش می‌شود براى انتخاب کمیسیون‌ها روز شنبه مقدمات کار را فراهم کنند و شعب را تشکیل بدهند که تا روز سه‌شنبه اعضاء کمیسیون‌ها معلوم شود که در مجلس انتخاب شود جلسه آینده روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

Parameter:293816!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)