8 مرداد 1396 15:49:56
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 81 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 19 آذر 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات کسانی که از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولت سوءاستفاده می‌نمایند.

3- تصویب پنج فقره خبر مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 81

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 19 آذر 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات کسانی که از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولت سوءاستفاده می‌نمایند.

3- تصویب پنج فقره خبر مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس چهار ساعت و ربع بعدازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه پنجم آذر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: افشار - دکتر قزل‌ایاغ

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دبستانی - پالیزی - خواجوی - هزارجریبی - دکتر سمیعی - دکتر اهری - ابراهیم سمیعی- حمزه‌تاش - معدل - دکتر ملک‌زاده - معتصم‌سنک - محمد آخوند - جرجانی - پناهی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: کفایی - وکیلی - منصف - ارکانی.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات کسانی که از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولت سوءاستفاده می‌نمایند.

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مجازات اشخاصى که از نفوذ خود سوءاستفاده مى‌کنند براى شور اول قرائت می‌شود:

خبرکمیسیون‏

لایحه نمره 26722 دولت راجع‌به مجازات کسانى که از نفوذ واقعى یا ادعایی خود در نزد مأمورین دولتى سوءاستفاده می‌نمایند در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقاى دکتر متین‌دفترى وزیر عدلیه مطرح گردیده. با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه در اطراف این موضوع بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد مزبور موافقت و جزئی اصلاحى در مواد به عمل آورده اینک خبر شور اول آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید که پس از موافقت به شور ثانى آن مبادرت شود:

+++

ماده 1- هرکس به دعوى اعتبارات و نفوذى در نزد یکى از مستخدمین دولتى با شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى در ازای وساطت در نزد مأموین مزبوره از کسى تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدى از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و جزاى نقدى از یکهزار ریال تا ده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه براى جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزاى نقدى از دوهزار ریال الى پانزده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 2- هر کس از روابط خصوصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهاى ادارى که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسى برخلاف حق و مقررات اعمال نفوذ کند از یک ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

ماده 3- مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى که اعمال نفوذ و وساطت اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات ادارى خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتى از دو الى پنچ سال محکوم مى‌شوند و در صورتى که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقّى از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمت دولتى خواهند شد مگر آن که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده 4- هر وکیل عدلیه که به دعوى داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا ادارى عدلیه یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگرى برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان این که باید به یکى از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از او الى سه سال محکوم خواهد شد.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. آقایى وثوق.

وثوق- بنده در کلیات عرضى نداشتم فقط آن توضیحى را که آقاى وزیر عدلى در جلسه خصوصى راجع‌به اعمال نفوذ دادند می‌خواستم در مجلس هم آن توضیح را بدهند بعد هم اگر کسى نظرى دارد اظهار می‌کند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- بنده با این لایحه که آقاى وزیر عدلیه تقدیم کردند و کمیسیون عدلیه هم خبر آن را داده است اصولاً موافق هستم با اصل و اساس لایحه موافق هستم زیرا که مملکت همان‌طور که روزبروز رو به ترقى می‌رود احتیاجش هم به قوانین زیادتر احساس می‌شود و هر منقصتى که در مملکت است از حیث نظامات و قوانین باید تکمیل و رفع شود چنانچه از چندین سال پیش به این طرف که نهضت ترقى ایران شروع شده است به تدریج قوانینى که لازم بود آوردند و وضع کردند و قوانینى که وضع شده است رفع حوائج ما را می‌کند و چندى پیش خود آقاى وزیر عدلیه براى مشاوره قضایی در یک کنگره مهمى دعوت شدند و این اسباب افتخار است که قوانین ایران طورى است که مورد مشورت واقع مى‌شود یا دولت‌هایی که سال‌ها است وضعیت قضایی‌شان روى یک پایه محکمى است این لایحه هم یکى از شعب قوانینى است که احتیاجش را احساس کرده‌اند و لایحه آن را به مجلس تقدیم کرده‌اند بنده هم اصولاً موافق هستم و امیدوارم که در زمان سرپرستى آقاى دکتر متین به وزارت عدلیه اگر نواقصى هم در قوه قضائیه بوده است رفع شد و موردى اصلاً براى این طور چیزها پیش نیاید پس در کلیات این لایحه بنده موافق هستم و در بعضى قسمت‌ها هم که یک نظریاتى دارم در موقع خواندن مواد عرض می‌کنم و یا توضیحاتى هم که آقاى وزیر عدلیه در خود کمیسیون دادند و حسن‌نیتى را که ابراز کردند امیدوار هستم که این لایحه

+++

براى تأمین قوه قضائیه خدمتى بکند و آن طورى یک سوءتفاهم شده بوده بین بعضى از آقایان که ممکن است مانع شود احقاق حق را همان‌طوری که توضیح دادند امیدوار هستم که آن طورها پیش نیاید و اشکالاتى هم اگر باشد بر طبق این قانون رفع شود بنده عرایضى که در مواد دارم چون دو سه چیز بیشتر نیست همین‌جا عرض می‌کنم که دیگر محتاج نشود مکرر تصدیع بدهم و پیشنهادات خودم را می‌دهم چون لایحه دو شورى است تا در کمیسیون تحت شور و مداقه دربیاید و اگر موافقت کردند در شور دوم لایحه اصلاح شود. البته ممکن است اشخاصى به دعوى داشتن اعتبارات در ادارات دولتى مردم را گول بزنند و استفاده مادى بکنند و این کار بسیار کار بدى است و محتاج به این است که شدیداً جلوگیرى شود ولیکن به نظر بنده بایستى قانون به آن طورى که منظور قوه مجریه و قوه مقننه است عباراتش هم همان‌طور باشد و جامع و مانع باشد و طورى نباشد که غیر از منظور را هم شامل شود زیرا که قانون مجازاتى است و ممکن است پاره اوقات براى یک کار مباحى هم مجازاتى فراهم نماید در ماده اول و دوم است که مى‌نویسد: کسانى که اعمال نفوذ مى‌کنند وساطت مى‌کنند اعمال نفوذ گاهى در ردیف وساطت درآمده است و به نظر بنده وساطت که شفاعت است مقتضى نیست برایش مجازاتى قائل شویم و در قسمت مجازات ذکر شود و بهتر این است عبارت این قسم نوشته شود براى اعمال نفوذ یا تهدید یکى دو موضوع دیگرى هم هست که آن هم در قسمت مواد بنده عرض می‌کنم و در کلیات هم همه ما موافقت داریم.

رئیس- چون مخالفى در کلیات نیست رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت مى‌شود:

ماده 1- هر کس به دعوى اعتبارات و نفوذى دارند در نزدیکی از مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى وجه نقد یا فایده دیگرى براى خود یا شخص ثالثى در ازای وساطت در نزد مأمورین مزبوره از کسى تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدى از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و به جزاى نقدى از یکهزار ریال تا ده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه براى جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به جزاى نقدى از دوهزار ریال الى پانزده‌هزار ریال محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- عقیده بنده این است که در ماده یک آنجا که در سطر سوم نوشته شده در ازای وساطت در نزد مأمورین مزبوره از کسى تحصیل کند نوشته شود، در ازای اعمال نفوذ. براى این که اول ماده هم این است که هرگاه کسى دعوى اعتبارات و نفوذ ادعایی بکند کلمه و جمله در ازاى وساطت بایستى حذف شود و در ازاى اعمال نفوذ نوشته شود و پیشنهاد هم مى‌کنم. عرض دیگرم این است اینکه نوشته شده که وقتى کسى این کار را کرد علاوه بر رد وجه یا مالى که گرفته است به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و به جزاى نقدى از یکهزار ریال تا ده‌هزار ریال محکوم خواهد شد به عقیده بنده این مجازات زیاد است و باید قدرى کمتر از آنچه نوشته شده است باشد یعنى معادل آنچه که گرفته است ازش بگیرند ده‌هزار تومان گرفته ده‌هزار تومان را ازش بگیرند این را هم بنده عقیده دارم.

رئیس- پیشنهادى در این خصوص دارید تقدیم کنید آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى- عرض کنم بنده در آن قسمت لایحه که فرمودند وساطت در نزد مأمورین خواستم عرض کنم که وساطت اگر کرد مجرم نیست ولى اگر در ازای وساطت پول گرفته باشد البته بد است وساطتش هم بی‌مورد است براى اینکه این شخص مقصودش استفاده است و نمی‌شود

+++

گفت وساطت اگر از کسى تحصیل وجه یا مالى کند البته این وساطت هم جرم است اما اگر وساطتى کرد شفاعتى کرد یا یک مظلومى را توضیحاتى داد که این مظلوم حق دارد تصور نمی‌کنم که اینجا جرم باشد ولى اگر پول گرفته البته جرم است این را هم خواستم عرض کنم که مجازات هم زیاد نیست براى این که کسى که شغلش این کار باشد که از مردم پول بگیرد و وساطت کند باید البته بیشتر از آنچه گرفته مجازات شود ضررى هم نخواهد داشت و منظور از این قانون هم این است که ترک کنند و این عمل را نکنند ولى در ماده سوم هم باز لفظ وساطت هست که اگر مأمورین دولتى این وساطت را ترتیب اثر ندهند مجازات دارند اینجا در ماده اول نوشته شده است که چه نوع وساطتى را وساطتى که در ازا پول باشد ولى آنجا در ماده سوم وساطت مطلق نوشته شده است و اگر یک کلمه دیگرى جاى وساطت گذارده شود چون مطلق است به عقیده بنده بهتر است‏.

مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (نقابت)- به طورى که خاطر آقایان مستحضر است هم در فراکسیون هم در کمیسیون قوانین عدلیه در این موضوع مذاکره و بحث شده است منظور از اعمال نفوذ هدایت اشخاص به مراجع قانونى نیست بلکه منظور این است که اشخاصى که مدعى داشتن نفوذ هستند تقاضاهایی به نام خودشان با اشخاص بکنند و انجام آن تقاضا متضمن یک آثار خارجى باشد و این مزاحمت و تقاضا و اعمال نفوذ مانع مأمورین ادارى و قضایی در انجام وظایف محوله می‌شود و براى جلوگیرى از این فساد که البته همه آقایان معتقدند که باید جلوگیرى شود این قانون وضع می‌شود و نسبت به این عبارت وساطت البته وساطت معنایش این است که عرض کردم و نسبت به مقدار مجازات هم چون جنحه است البته به موقع است و زیاد نیست مع‌ذالک چون شور اول است آقایان پیشنهادات خودشان را بفرمایند در شور دوم ممکن است پیشنهادات آقایان در کمیسیون با موافقت آقاى وزیر عدلیه اصلاح شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى.‏

پیشنهاد می‌شود در ماده اول به جاى کلمه وساطت نوشته شود اعمال نفوذ و در قسمت مجازات نوشته شود یک ماه الى شش ماه و معادل وجهى که گرفته جریمه می‌شود.

رئیس- ماده دوم.

ماده دوم- هر کس از روابط خصوصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکور در ماده یک دارد و سوءاستفاده نموده در کارهاى اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسى برخلاف حق و مقررات اعمال نفوذ کند از یک ماه الى یک سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏

این بنده پیشنهاد می‌کنم که اول ماده دوم به طریق ذیل نوشته شود:

هر کسى از موقعیت شغلى یا مقام رسمى یا روابط شخصى که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره الى آخر

پیشنهاد آقاى هزارجریبى‏

بنده در ماده 2 پیشنهاد می‌کنم روابط خصوصى یا رسمى.

رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم- مستخدمین دولتى یا شهردارى یا کشورى یا مأمورین به خدمات عمومى که اعمال نفوذ و وساطت اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات ادارى خود تأثیر دهند به محرومیت از شغل دولتى از دو الى پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تقویت حقى از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتى خواهند شد مگر آن که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏

در ماده 3 در سطر دوم پس از کلمات (اعمال نفوذ و وساطت اشخاص را) کلمات (برخلاف مقررات) علاوه شود.

+++

پیشنهاد آقای افشار

این بنده پیشنهاد می‌نماید در ماده 3 کلمه وساطت حذف شود.

پشنهاد آقای مهدوی

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده 3 به این قسم اصلاح شود مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که اعمال نفوذ و وساطت اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر داده از اجرای قانون خودداری نماید به محرومیت از شغل الخ.

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود در ماده سوم کلمه وساطت حذف شود.

رئیس- ماده چهارم

ماده چهارم- هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان این که باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از دو الی سه سال محکوم خواهد شد.

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- یک موضوعی به نظر بنده رسید که لازم است اینجا به آقای وزیر عدلیه عرض کنم البته نظر از وضع این قانون جلوگیری از حرکاتی است که در این مملکت از بعضی اشخاص ناشی می‌شد و به عناوین مختلف از مردم وجوهاتی می‌گرفتند و در دوایر دولتی و جاهای دیگر اعمال نفوذ می‌کردند دولت می‌خواهد از این عملیات جلوگیری کند و البته همه آقایان هم موافق هستند که این حرکات موقوف شود لیکن بنده اینجا متوجه شدم که در ماده 4 منحصر گردیده چون قانون برای عموم ادارات است فرق نمیکند هر کس در هر دایره اعمال نفوذ کند اعم از کشوری و عدلیه و سایر دوایر دولتی لیکن ماده چهارم منحصر کرده است به عدلیه در حالتی که محاکم دیگری هم داریم که غیر از محاکم عدلیه است از قبیل محاکمات مالیه و غیره بنده عقیدهام این است که این را تعمیم بدهیم فرض کنید پول گرفت که به فلان قاضی بدهد همان‌طور هم اینجا هست و در اینجا هم البته باید نوشته شود و نظر بنده این است که این را منحصرش به عدلیه نکنیم.

نقابت (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه)- نظر آقای مؤیداحمدی از نظر این که حصر به محاکمات عدلیه پیدا نکنند قابل توجه و قبول است ولی کیفیت تأمین منظور ایشان بهتر است که به صورت پیشنهادی بشود که قابل نظر واقع شود و در کمیسیون هم آقای وزیر عدلیه تشریف دارند و خودشان هم حضور دارند مطرح و قبول شود.

مؤیداحمدی- در کمیسیون پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3-تصویب پنج فقره خبر مرخصی

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است به عرض آقایان می‌رسد.

خبر مرخصی آقای صدیق

آقای صدیق به واسطه کسالت به تصدیق پزشک بهداشت شاهرود مریض و از حرکت معذور بوده‌اند و از تاریخ 31 شهریور 1315 تقاضای بیست روز مرخصی کرده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای فوق موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد.

خبر مرخصی آقای اورنگ

آقای اورنگ به مناسبت لزوم مسافرت به همدان تقاضای بیست و سه روز مرخصی از تاریخ 26 مهر 1315 نمودهاند و کمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

یک نفر از نمایندگان - سه روز زیادی است

+++

رئیس- سه روز به مناسبت رفتن به محل بوده در موقع تشریف‌فرمایی موکب همایونى آقایان موافقین با مرخصی آقاى اورنگ قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دهستانى

آقاى دهستانى در جلسات پنجم مهر و 3 و 6 و 7 آبان‌ماه غایب بوده‌اند و تقاضاى تصویب این چهار جلسه را نموده کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- آقاى زوار.

زوار (رئیس کمیسیون عرایض)- خبر مرخصی آقاى دهستانى که به صورت‌جلسه در آمده است براى این است که ایشان خدمات مهمى درآمده است براى این است که ایشان خدمات مهمى به حوزه مأموریت خودشان کرده‌اند این است که کمیسیون آن خدمات را در تحت نظر آورده و از این جهت مرخصى ایشان به صورت‌جلسه درآمده است و اگر کمیسیون از بیست روز تجاوز کرده فقط روى این نظر بوده است که خدمات مهمى به حوزه خودشان کرده‌اند.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دهستانى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى عراقى

آقاى عراقى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ پنجم مهرماه 1315 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى عراقى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى جرجانى

آقاى جرجانى تقاضاى 1 روز مرخصى از تاریخ اول آذر 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى جرجانى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 29 آذرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس پنج ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293585!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)