7 مرداد 1396 08:57:24
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 52 صورت‌مشروح مجلس روز یکشنبه 12 آذرماه 1312 (14 شعبان 1352)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس

2. تجدید کنترات دو نفر معلم ریاضیات مدرسه صنعتی دولتی.

3. تجدید استخدام مدیر عتیقات و موزه.

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه.

5. بقیه شور و تصویب لایحه استخدام مدیر عتیقات.

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه.

7. شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر معلم آهنگری مدرسه صنعتی دولتی.

8. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 52

صورت‌مشروح مجلس روز یکشنبه 12 آذرماه 1312 (14 شعبان 1352)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس

2. تجدید کنترات دو نفر معلم ریاضیات مدرسه صنعتی دولتی.

3. تجدید استخدام مدیر عتیقات و موزه.

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه.

5. بقیه شور و تصویب لایحه استخدام مدیر عتیقات.

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه.

7. شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر معلم آهنگری مدرسه صنعتی دولتی.

8. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورت‌مجلس روز چهارشنبه اول آذرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. دکتر امیراعلم. محلوجی. امیرابراهیمی. نواب یزدی. لیقوانی. حمزه‌تاش. طهرانچی. اقبال. یونس آقا . قوام. چایچی. کورس. محسن آقا مهدوی. دکتر شیخ

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 ـ تجدید کنترات دو نفر معلم ریاضیات مدرسه صنعتى دولتى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به تجدید کنترات دو نفر معلم ریاضیات مدرسه صنعتى دولتى قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 14420 دولت راجع‌به استخدام دو نفر معلم براى مدرسه صنعتى دولتى را مطرح و با حضور آقاى کفیل وزارت معارف مورد دقت قرار داده بالاخره با اصلاحى با مواد پیشنهادى موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى فردریکسن و تئودر هنل معلمین ریاضیات و فنون فلز کارى مدرسه صنعتى دولتى را از اول تیر ماه 1312 تا آخر خرداد 1315 براى معلمى مدرسه صنعتى دولتى تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق مسیو فردریکسن معلم ریاضیات در سال مبلغ 20000 ریال به علاوه 3333 پهلوى و حقوق مسیو تئودرهنل معلم فنون فلزکارى در سال 10800 ریال به علاوه 180 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخت خواهد شد.

+++

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات معلمین فوق تجدید نشود مبلغ 50 پهلوى به عنوان خرج سفر براى معاودت به آلمان به هر یک از آن‌ها پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم ـ هر یک از مشارالیهما که شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق أخذ مخارج سفر براى معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

ماده پنجم ـ وزارت معارف اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکوره را طبق مقررات ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضاء نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون معارف در این خصوص قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون معارف با حضور آقاى کفیل وزارت معارف لایحه دولت راجع‌به استخدام دو نفر معلم براى مدرسه صنعتى دولتى را مطرح نموده و با توضیحاتى که آقاى کفیل دادند کمیسیون با استخدام آن‌ها موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

در جلسه دوازدهم آذر 1312 کمیسیون امور خارجه تشکیل و لایحه دولت راجع‌به استخدام دو نفر معلم مدرسه صنعتى دولتى را از تبعه دولت آلمان مطرح و کمیسیون از نقطه‌نظر ملیت با استخدام آن‌ها موافقت نمود.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ البته اشخاصى که از مراتب علمى و حسن‌کفایت آقاى حکمت اطلاع دارند انتظار همه گونه اصلاحات و رفع نواقص را از اقدامات ایشان که در رأس معارف ایران قرار گرفته‌اند دارند چون ایشان سال‌‌هاى دراز قطع نظر از معلومات خودشان در رأس اداره کل معارف قرار گرفته بودند و بعد هم چندین سال در فرنگ مشغول تکمیل تحصیلات و معلومات خودشان بودند و مخصوصاً از پرگرام‌‌هاى جدید معارفى دنیا اطلاع دارند بنده در این موقع که کنترات دو نفر از معلمین مطرح است خواستم به عقیده خودم یک نکته خیلى مهمى را تذکر بدهم و آن توجه مخصوص وزارت معارف است راجع ‌به پرگرام مدارس چند دفعه هم اینجا تذکر داده شده و مخصوصاً وکلاى محترم ولایات که بیشتر تماس داشته‌اند با مدارس ابتدایى و متوسطه درک کرد‌ه‌اند که پروگرام فعلى نواقص زیادى دارد و خیلى متناسب نیست البته در این موقع وارد در جزئیات نمى‌شوم فقط به طور مثال عرض مى‌کنم چون در اینجا معلم ریاضیات مطرح است راجع‌به ریاضیات البته تمام شعب در مدارس ابتدایى و متوسطه باید با یک تناسب مخصوصى تدریس بشود که اگر آن تناسب مربوط و منظور نشود قطعاً نتیجه مطلوبه حاصل نشده و یک نقصى در تحصیل و تدریس پیدا می‌شود اگر مثلاً ما بخواهیم طبیعیات را که امروز پایه اغلب علوم جدیده فیزیک شیمى طب و بالاخره بسیارى از علوم جدیده پای‌هاش روى علوم طبیعى گذاشته شده با تدریس ریاضیات در مدارس خودمان مقایسه مى‌کنیم هیچ آن نسبت مطلوبه منظور نشده است ریاضیات در مدارس ما به درج‌هاى سنگین و ثقیل است آن هم تئورى محض یعنى خواندن و مسئله حل کردن که مخصوصاً بنده از نظر طبى مى‌خواهم عرض کنم که براى اعصاب و دماغ محصلین مضر واقع می‌شود مخصوصاً از کفیل محترم وزارت معارف خواهش مى‌کنم که این موضوع یعنى پروگرام مدارس متوسط و ابتدایى را مورد مطالعه و دقت مخصوص قرار بدهند و توجه کنند که اگر نواقص دارد آن نواقص را رفع کنند موضوع دوم چون این معلمین راجع ‌به مدرسه صنعتى هستند می‌خواهم تذکر بدهم که متأسفانه آن نتیجه‌هاى را که از روز بدو تأسیس این مدرسه براى مملکت در نظر بود تا حال آن نتیجه حاصل نشده است روزى که این مدرسه افتتاح شده بود آرزو‌ها داشتند که این مدرسه شعباتى در تمام نقاط مملکت پیدا کند و خدمات خیلى زیادى از نقطه‌نظر فنى به صنایع مملکت بکند مخصوصاً صنایع جدید و متأسفانه هنوز یک قدم

+++

هم در این مقصود پیش نرفت‌هایم و علت هم از طرف مدرسه نبوده است بلکه به عقیده بنده مدرسه یک نواقصى دارد و آن توجه مخصوصى که باید مبذول بشود نشده است و آن نتیجه را وقتى می‌توان گرفت که وزارت معارف بیشتر وضعیت و موقعیت این مدرسه را مورد توجه قرار بدهد حقیقتاً یا یک مدرسه علمى بکنند آنجا را یا یک مدرسه صنعتى عجالتاً نه این است و نه آن است و یک چیز ناقصى است که بالاخره خیلى زیاد مفید نیست براى مملکت و مخصوصاً خواهشمندم که البته آنجا تشریف آورد‌ه‌اند و خواهند برد و شعبات مختلفه در تحت دقت و مطالعه قرار بدهند و نواقصى که دارد رفع کنند این قسمتى بود که بنده مى‌خواستم به عرض برسانم.

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ در قسمت پرگرام مدارس متوسطه و ابتدایى که فرمودند بنده خودم هم با ایشان موافقم و تصدیق می‌کنم که پرگرام مدارس متوسطه به خصوص خیلى سنگین است و تناسب با تحصیلات عالیه که بعد از آن باید محصلین بکنند ندارد یک عیب دیگرى هم که در آنجا هست این است که بیش‌تر متوجه به مسایل علمى شده است و کمتر به کار‌هاى عملى که بتواند زندگانى آن‌ها را اداره کند متوجه شده است و فعلاً وزارت معارف مشغول است یک مطالعه در این باب می‌کند که هم از سنگینى پروگرام مدارس یعنى سنگینى صوریش بکاهد و بر سنگینى معنوى آن بیفزاید و هم در عین حال متناسب بکند تحصیلات متوسطه را با تحصیلات بعد و طورى بکند که اگر کسى هم بخواهد بعد از تحصیلات متوسطه مشغول کسب بشود بتواند و فقط چشمش به خدمت دولت نباشد و بتواند از روى معلوماتى که حاصل کرده است کسب معیشت بکند (صحیح است) مخصوصاً در قسمت ریاضیات که خیلى سنگین است آن را هم مشغولیم متناسب بکنیم با تحصیلات بعدى به این معنى که اگر کسى بخواهد وارد فاکولته ریاضیات بشود البته این مقدار خوب است ولى اگر کسى بخواهد حقوق یا طب بخواند یا این که تحصیل ادبیات بکند البته این مقدار ریاضیات زیاد است مخصوصاً در قسمت ادبیات یک توجه مخصوصى شده است و خود بنده یک دقتى هم در مدرسه دارالفنون در قسمت سیکل دوم مخصوصاً در رشته ادبیات دقت کردم و تشویق کردم که توجه مخصوصى بشود اما راجع‌به موضوع مدرسه صنعتى بنده گمان می‌کنم که این مطلب ثانى هم مربوط است به مطلب اول زیرا که این مدرسه صنعتى درست شده است و موجود است تن‌ها مدرسه‌ای ا‌ست که به محصلین صنعت مى‌آموزد و اشخاصى را تربیت می‌کند که بتوانند کسب معیشت بکنند و محتاج به خدمت دولت نباشند و این مدرسه هم آن طورى که فرمودید به آن اندازه نیست که ترقى نکرده باشد ولى در مرحله اول پیدایش و تکامل است در 1303 تأسیس شده هیچ نبوده و الان در ظرف این مدت دوره‌‌هاى متوسطه‌اش تکمیل شده است و دو سال عالى دارد و اینجا بنده یک احصائیه مختصرى دارم که بد نیست عرض کنم موقع افتتاح صد و ده نفر شاگرد بوده است فعلاً رسیده است به 311 نفر و عده فنى یعنى آن‌هایى که حرفه مى‌آموزند پنجاه و دو نفر بودند الان صد و چهل و شش نفرند و از این قسمت الان ده نفر در قسمت مهندسى عالى و شیمى دواسازى کار مى‌کنند که مى‌توانند مهندس خوب شده و از وجودشان استفاده کامل بشود دلیل به این هم این است که چهل و نه نفر که دوره فنى را طى کرد‌هاند بنده الان عرض می‌کنم که آنها چه مى‌کنند خود عمل آن‌ها بهترین دلیل کار مدرسه است 25 نفر آنها در قسمت‌‌هاى مختلفه راه‌آهن مشغول خدمتند چهار نفرشان در قسمت‌‌هاى ماشین‌آلات کار می‌کنند پنج نفر در کارخانه‌‌های قندسازى کار می‌کنند دو نفر در کارخانه تعمیرات اتومبیل و نقشه‌کشى قورخانه مشغول کار هستند مابقى آنها خودشان آتلیه شخصى دارند و مشغول کار هستند که محتاج به خدمت در هیچ اداره نیستند و خودش این بهترین نمونه است براى ترقى این مدرسه و مخصوصاً بنده دستور دادم که از محصولات مدرسه یعنى کار‌هاى خود محصلین هم در قسمت نجارى و هم در قسمت آهنگرى جمع‌آورى کنند و یک اکسپوزیسیونى تهیه کنند یک نمایشگاهى و آن وقت خیلى مسرور مى‌شوم که آقایان نمایندگان هم تشریف بیاورند ملاحظه کنند

+++

و حاصل زحمت و عمل معلمین و متعلمین هر دو را مطالعه کنند بنده که به سهم خودم راضى هستم از زحماتى که معلمین این مدرسه مى‌کشند و یک معناى دیگر این است که به خصوص این مدرسه چون روى سیستم آلمانى است و سیستم صنعتى آلمانى مخصوصاً در قسمت عمل خیلى قابل تمجید است لازم است از بعضى جهات معلمین آلمانى را در این مورد ترجیح داد و بالاخره بایستى از هر مملکتى آنچه خوب است استفاده کنیم و یاد بگیریم.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم که چندین دوره است با تعقیب و اهتمام چه از طرف بنده و چه توجهى که از طرف سایر نمایندگان محترم کرمان مبذول شده یک مدرسه صنعتى در کرمان از طرف وزارت معارف تأسیس شده است کرمان از سالیان دراز شهر صنعتى است و از همه جا بیش‌تر احتیاج دارد که یک مدرسه صنعتى کامل از نظر تشویق و تکمیل صنعت در این شهر باشد به این مدرسه هیچ توجهى از بدو تأسیس نشده است و به همان صورتى است که فرمودند مدرسه صنعتى طهران در 1303 بوده است این هم نواقصى دارد و بنده مى‌توانم بگویم که اگر از این مقدارى که بودجه معارف اضافه داشته است یک مقدارى از آن را براى تکمیل مدرسه صنعتى کرمان تخصیص مى‌دادند خدمتى بهش کرده بودند. یک ایالتى که احتیاج کامل دارد که صنایعش تکمیل بشود و خدمت به مملکت بکند مى‌خواستم ببینم که توجهى نسبت به این مدرسه کرمان شده است یا نشده است و آن را از صورت فعلى در نظر دارند تغییرى بدهند یا خیر. عرض دوم بنده راجع‌به مدرسه صنعتى شیراز است چندین سال است که در شیراز یک مدرسه صنعتى دایر است و ما از وجود آن استفاده‌اى را که بایستى بکنیم نکرد‌هایم مى‌خواستم ببینم مدرسه صنعتى شیراز هم توانسته است شاگرد صنعتگر تربیت کند و تهیه بکند با آن مخارجى که شده است و با آن معلمینى که از آلمان آمد‌ه‌اند و تعلیم مى‌دهند آیا این مدرسه صنعتى توانسته است یک گام بزرگى در صنعت بردارد یا آن که آن هم به حال وقفه مثل مدرسه صنعتى کرمان مانده است.

کفیل وزارت معارف ـ اینجا باید تشخیص داد بین مدارس صنعتى و به اصطلاح اندوسترى که در آتلیه با ماشین کار می‌کنند و صنایع یدى که با دست انجام می‌شود در مملکت ما از قدیم‌الایام یک مدارس و حرفه‌‌های صنعتى بوده است در اصف‌هان و یزد و کرمان و فارس که از آنها یک حرفه‌‌های ملى و یک آثار خیلى خوب مانده است که جزء افتخارات ملى ما است و وزارت معارف همیشه در نظر داشته است که این قسمت‌‌ها را یک شعبه از صنایع مستظرفه ملى ایران است نگاه دارد و حالا هم همین نظر را دارد و امیدوار هستیم که هم در کرمان و هم در فارس و هم اصفهان مدارس صنعتى از نظر ترویج صنایع ملى ایران تشویق بشوند و البته وزارت معارف و اداره صناعت این نظرى را که نماینده محترم فرمودند در نظر گرفته و امیدواریم که منظور آقایان به نحو کامل انجام شود.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى فردریکسن و تئودر هنل معلمین ریاضیات و فنون فلزکارى مدرسه صنعتى دولتى را از اول تیرماه 1312 تا آخر خرداد 1315 براى معلمى مدرسه صنعتى دولتى تمدید نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (گفته شد ـ خیر) قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ حقوق مسیو فردریکسن معلم ریاضیات در سال 20000 ریال به علاوه 3333 پهلوى و حقوق مسیو تئودر هنل معلم فلزکارى در سال 10800 ریال

+++

به علاوه 180 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ چون کنترات این دو نفر معلمین تجدید می‌شود بنده خواستم آقاى کفیل توضیح بدهند که حقوق این‌ها علاوه شده یا همان حقوق سابق است یک توضیح دیگرى هم مى‌خواستم از ایشان راجع ‌به مدرسه صنعتى تبریز در تبریز یک مدرسه صنعتى است که مدت‌‌ها است تشکیل شده است و فعلاً وضعیت آنجا معلوم نیست چه ترتیبى است و البته وزارت معارف ابید یک مراقبت‌‌هاى بیشترى داشته باشد که آن مدرسه صنعتى تبریز هم تکمیل شود.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهرى) ـ موضوع حقوق معلمین به طورى که در کمیسیون هم تشریف داشتید و مذاکره شد با حقوق سابق فرق ندارد و فقط در قسمت آنچه که به پهلوى تأدیه می‌شود براى کلیه مستخدمین خارجى این طور قرار شده که نصف حقوق‌شان را به پهلوى بدهند و موضوع مدرسه صنعتى تبریز و همچنین مدرسه صنعتى کرمان که آقاى روحى اظ‌هار کردند این مدارس صنعتى ولایات مربوط به وزارت معارف نیست و مربوط به اداره صناعت است فقط مدرسه صنعتى طهران که همین مدرسه است که حالا کنترات معلمینش مورد بحث است و تجدید می‌شود مربوط به وزارت معارف است آن مدارس مربوط به ادراه صناعت است و در موقع خودش راجع‌به آن‌ها هم مذاکره مى‌کنیم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات معلمین فوق تجدید نشود مبلغ پنجاه پهلوى به عنوان خرج سفر براى معاودت به آلمان به هر یک از آن‌ها پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد. رأى مى‌گیریم موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ هر یک از مشارالیهما که شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر براى معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم ـ وزارت معارف اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکوره را طبق مقررات ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضاء نماید.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 93 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 نفر به اکثریت 93 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: طهرانچی. دکتر ادهم. ارگانی. هزار جریبی. اورنگ. ثقةالاسلامی. افشار. لیقوانی. نوبخت. پورسرتیپ. دربانی. کمالی. دکتر لقمان. میرزا موسی خان مرآت. حاج غلامحسین ملک. خواجوی. کفایی. هدایت. معتصم سنک. فهیمی. روحی. فتوحی. ملک‌مدنی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. مولوی. اسعد. محیط. دهستانی. مرآت اسفندیاری. بهبهانی. شریفی. منصف. دادور. ئکتر سمیعی. کازرونی. دکتر احتشام. لاریجانی. مقدم. حیدری. حاج میرزا حسنخان اسفندیاری. میرزایی. عراقی. مژدهی. اسدی. اعتبار. دکتر بهرامی. مؤید قوامی. اسکندری. آقا رضا مهدوی. بیات ماکو. دکتر قزل ایاغ. فزونی. مخبر فرهمند. سهرابخان ساکینیان. سید کاظم یزدی. رهبری. شاهرودی. طهرانی. دکتر ملک‌زاده. فرشی. مسعودی خراسانی. ملک‌زاده آملی. دکتر ضیاء. افخمی. افسر. کاشف. نمازی. طباطبایی دیبا. صفاری. حمزه‌تاش. بنکدار. حبیبی. حاج محمدرضا بهبهانی. امیرحسینخان بختیاری. معدل. اعظم زنگنه. کازرونیان. پارسا. امیرتیمور. میرزا یانس. طالش خان. شیرازی. میرزا محمدخان وکیل. مسعود ثابتی. علوی سبزواری. مجد ضیایی. تربیت. دبیر سهرابی. جمشیدی. میرزا علیخان وکیل

+++

3- تجدید استخدام مدیر عتیقات و موزه

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به کنترات مسیو گدار رئیس عتیقات:

خبر کمیسیون بودجه‏:

لایحه نمره 14380 وزارت معارف راجع‌به تجدید استخدام و کنترات مسیو آندر گدار به سمت مدیرى عتیقات و موزه و کتابخانه در کمیسیون بودجه مطرح نظر به توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت معارف دادند لایحه مزبور عیناً تصویب و اینک راپورت آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد .

رئیس ـ عین لایحه پیشن‌هادى دولت قرائت می‌شود:

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است قرارداد مسیو آندر گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه طبق مقررات قانون مصوب نهم اردیبهشت ماه 1307 در تاریخ 27 آبان ماه هذ‌ه‌السنه خاتمه خواهد یافت چون مسیو گدار در مدت قرارداد مذکوره نسبت به انجام وظایف مربوطه کاملاً بذل جهد نموده و از طرفى عجالتاً وجود ایشان مورد احتیاج است علیهذا با در نظر گرفتن مراتب فوق وزارت معارف تمدید کنترات مشارالیه را براى مدت پنج سال دیگر از تاریخ اول فروردین ماه 1313 تا آخر اسفند 1317 تقاضا و مواد ذیل را براى تصویب پیشنهاد می‌نماید.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است که قرارداد مسیو آندر گدار را از تاریخ اول فروردین ماه 1313 براى مدت پنج سال دیگر به سمت مدیرى عتیقات و موزه و کتابخانه تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق مسیو گدار در سال 60000 ریال به علاوه 1000 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات مسیو آندر گدار تجدید نشود مبلغ 4000 ریال به عنوان مخارج مسافرت براى معاودت به فرانسه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم ـ چنانچه مسیو گدار شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج مسافرت مصرح در ماده 3 را نخواهد داشت.

ماده پنجم ـ مسیو گدار سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف خواهد بود.

ماده ششم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام مسیو گدار را طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

رئیس ـ کمیسیون خارجه و معارف هم هر دو تأیید کرد‌هاند. خبر کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون خارجه در 12 آذر 1312 تشکیل و لایحه دولت را راجع ‌به استخدام مسیو آندره گدار تبعه دولت فرانسه را مطرح و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت نمود.

رئیس ـ خبر کمیسیون معارف در این خصوص:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون معارف با حضور آقاى کفیل وزارت معارف تشکیل و لایحه دولت راجع‌به تجدید استخدام مسیو آندر گدار براى مدیریت عتیقات و موزه و کتابخانه مطرح شده و با لایحه دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد .

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى مهدوى.

آقا رضا مهدوى ـ بنده از حضور آقاى رئیس‌الوزرا‌ استفاده می‌کنم راجع‌به این قرارداد‌ها و کنترات‌‌هاى خارجى که بسته می‌شود معمول شده است که یک مقدارى با پهلوى نوشته شود و یک مقدارى با پول معمولى ایران این پهلوى البته عین پول طلا است یعنى به قیمت پول طلا حساب می‌شود

+++

در حالتى که در ممالک دیگر موضوع پول طلا از میان رفته است و در مصارف و مخارج مملکت ما هم این پول معمول نیست و همان پول سابق تغییرى نکرده است و این عنوان پول طلا در داخله مملکت معمول نیست به عقیده بنده یا باید کنترات این مستخدمین را با پول مملکتى که از آن مملکت استخدام مى‌کنیم باشد یا با پول خودمان على‌ایحال به عقیده بنده اگر دولت موافقت کند که این عنوان پول طلا که فقط معمول خارج مملکت است بردارد و به یک صورت در بیاورد بهتر است و در حساب مالیه هم زحمتش کمتر خواهد بود و وقتى که به پهلوى نوشته شود زحمتش زیادتر می‌شود مثلاً ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته است در سال شش هزار تومان به ریال و از آن طرف دیگر که حساب کنید دوازده هزار تومان به عنوان یک حساب کوچکى به پهلوى داده می‌شود حالا بنده در مورد مسیو گدار عرض نمى‌کنم و همان طور که عرض کردم از حضور آقاى رئیس‌الوزرا استفاده می‌کنم که این ترتیب به نظر بنده لازم است رعایت شود و یک نظر دیگرى اتخاذ شود.

رئیس‌الوزرا (آقاى فروغى) ـ عرض کنم که این مسئله که آقا تذکر دادند البته مورد توجه هیئت دولت بوده و هست و اساساً که البته آقایان محترم اطمینان کامل دارند به این که دولت نسبت به همه امور و من‌جمله نسبت به استخدام مستخدمین خارجى چند اصل را در نظر دارد که عبارت باشد از دقت کامل در وجود آنها و نسبت به اشخاصى که کنتراتشان تجدید می‌شود مخصوصاً این نکته را در نظر داریم که همیشه کسانى استخدام شوند که از عهده انجام وظایف خودشان به خوبى بر‌آمده باشند و از روى حقیقت و صمیمیت انجام وظیفه کرده باشند و همچنین این نکته را در نظر داریم که که حقوق‌‌ها و اضافه حقوق‌‌ها بى‌ربط یا بى‌مأخذ داده نشود و حتى‌الامکان هم استحقاق آن‌ها را مى‌بینیم و هم صرفه دولت را این اساس نظریات دولت است در استخدام و تجدید استخدام مستخدمین خارجى اما در قسمت مسئله پول که پول داخله باشد یا پول خارجه و این که در خارجه هم پول‌‌ها تغییر و تبدیل کده است اساساً نظر آقاى نماینده محترم صحیح است و بهتر این است که پول واحدى باشد از آن بهتر این است که پول داخله باشد ولیکن این مسئله را باید در نظر داشت که اشخاص هم در زندگى خودشان باید یک تأمین و امنیت و اطمینانى داسته باشند مخصوصاً کسانى که از وطن خودشان م‌هاجرت می‌کنند و به خارج مى‌روند که آن‌ها البته یک ج‌هاتى در این امر هست که باید رعایت کنند حالا اگر پول‌‌هاى ممالک اروپا هم متزلزل شده است و ترقى و تنزل پیدا کرده است این دلیل نمى‌شود که ما توجه نداشته باشیم و شخصى را که مى‌خواهیم استخدام کنیم به حال تزلزل باقى باشد ملاحظه بفرمایید ما این کار را تن‌ها براى مستخدمین خارجى نکردیم اگر توجه به بودجه وزارت خارجه بفرمایید چه در سال گذشته و چه در سال حاضر و البته در سال آتیه هم این طور خواهد بود نسبت به مستخدمینى که ما داریم در خارجه مجبور بود‌هایم و مناسب دانست‌هایم به این که مقدارى از حقوق آن‌ها را یعنى آن اندازه را که مجبوراً بایستى در آنجا مصرف کنند به پهلوى بدهیم به پول طلا بدهیم این هم به همان ملاحظه است که مأمورین خودمان که در خارجه زندگانى می‌کنند و چنان که براى مستخدمین خارجى خودمان هم این طور است بایستى براى مستخدمین خارجى هم این طور باشد که زندگانى آن‌ها هم دستخوش حوادث و ترقى و تنزل و اینها نباشد ملاحظه بفرمایید اگر یک مأمورى شارژدافرى وزیر مختارى ما در خارجه داشته باشیم به او یک حقوقى بدهیم که فردا یک ثلث از آن کسر شود این چه حالى خواهد داشت؟ و این که با ترقى و تنزل پول‌‌هاى اروپایى چندان در زندگانى اروپایى تفاوتى نکرده است این اولاً خیلى صحیح نیست و ثانیاً به فرض این که صحیح باشد اسباب سلب اطمینان شده که فلان پولى که تنزل کرده در فلان مملکت اجناس آن مملکت ترقى نکرده است آیا فردا هم این طور باقى خواهد بود؟ کنترات خارجی‌‌ها یا مأموریت فلان مأمور که البته براى یک مدت متمادى است

+++

براى یک مدت سه سال، چهار سال، پنج سال است آیا اطمینان هست که این قیمت‌‌ها همین طور بماند؟ معلوم نیست این مسئله را باید ملاحظه کرد که اطمینان خاطر مهم‌ترین چیز‌ها است براى مستخدم و با تزلزل خاطر کسى آن شوق و رغبتى که براى خدمت باید داشته باشد ندارد پس در مقابل این فایده باید تحمل آن قسمت را هم کرد که آن هم یک چیز جزئى است و الحمدالله پهلوى هم پول خودمان است حالا اگر یک پولى است که در میان مردم نیست و رواج نیست ولى پول رسمى ما است و پول رسمى مملکت خودمان را به کار مى‌بریم. ضمناً براى صرفه مملکت خودمان تمامش را به پهلوى معین نمى‌کنیم آن مقدارى را که مى‌دانیم در داخله باید مصرف کند به پول رایج داخلى فعلى معین مى‌کنیم که ریال باشد و از این جهت نباید آقایان نگرانى داشته باشند و مطمئن باشند که دولت جمیع ج‌هات را در نظر مى‌گیرد.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ورود در موارد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه کارى دارند.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ بنده یک لایحه قانونى تقدیم می‌کنم راجع‌به اشخاصى که محکوم مى‌شوند در مورد تصرف عدوانى یا مزاحمت در ملک دیگرى و پس از آن که مدتى گذشته و محکوم شد‌ه‌اند باز همان تصرف عدوانى و مزاحمت را اعاده می‌کنند و این خیلى اسباب زحمت خواهد بود یک مجازاتى براى این اشخاص در نظر گرفته شده است.

5- بقیه شور لایحه استخدام مدیر عتیقات

رئیس ـ ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است که قرارداد مسیو آندر گدار را از تاریخ اول فروردین ماه 1313 براى مدت پنج سال دیگر به سمت مدیرى عتیقات و موزه و کتابخانه تمدید نماید.

رئیس ـ آقاى طهران‌چى.

طهرانچى ـ در مقدمه لایحه این بود که در بیست و هفتم آبان استخدام این شخص تمام می‌شود و اول این لایحه این است که از اول فروردین 1313 استخدام می‌کنند این مدت تا آخر سال 1312 چه حالى خواهد داشت در این مدت مستخدم دولت نخواهد بود؟ یک توضیحى بفرمایند که روشن بشود.

کفیل وزارت معارف ـ در این قسمت با وجودى که حق استفاده با حقوق از مرخصى دارد مع‌ذلک بدون استقاده از حقوق در مرخصى است مشغول خدمت هم آنجا هست بعضى خدمات هم به او ارجاع شده است و خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى کاشف.

کاشف ـ بنده استفاده می‌کنم از این موقع و یک تذکرى به آقاى کفیل محترم معارف بدهم موضوع حفریات البته استخدام مسیو گدار از لحاظ حفریات خیلى خوب است و قانونى که راجع‌به حفریات وضع شده است بهترین قانون است و به همت آقاى رئیس‌الوزرا‌ در کابینه سابق وضع شده و بنده یک تذکر جزیى داشتم راجع‌به تفتیش در مواقعى که حفریات می‌شود البته تصدیق مى‌فرمایید که یک وقتى حفریاتى نداشتیم و حالا وارد این مرحله مى‌شویم و باید حفارى علمى بشود و از نظر حفارى این قسمت خیلى مهم است از منابع مهم این مملکت است و بایستى بالاخره این منابع آشکار بشود و هر قدر ما حفارى علمى بکنیم و حفار عالم داشته باشیم بهتر است دیگر موضوع تفتیش است که بنده نظر داشتم اگر در تفتیش یک توجه بیش‌ترى بشود و یک مفتش عالى مقامى را بگمارند که در تمام مواقع حفریات تفتیش کند و متوجه باشند که چیزى از بین نرود البته چیزى از بین نرفته است و نمى‌رود ولى بیشتر اگر توجه داشته باشند خیلى بهتر است و هر قدر هم وزارت معارف در این قسمت خرج کند کم نکرده است موضوع دیگر این بود که در موقع اعزام محصلین به اروپا البته تصدیق مى‌فرمایید

+++

قسمت آرکئولوژى براى مملکت ما خیلى مهم و مفید است و بایستى یک بودجه در نظر بگیرند براى تعلیم و تعلم خطوط و السنه قدیمه و علم حفریات که واقعاً خیلى اسباب تأسف است که در مملکت ما یک نفر نیست که از خطوط قدیمه مطلع باشد و بتواند بخواند و ما محتاج هستیم که در هر موقع به خارجی‌ها رجوع کنیم براى خواندن خطوط قدیمه خودمان این است که بنده خواستم استفاده کنم از این فرصت و تقاضا کنم که در موقع اعزام محصلین چند نفر براى فراگرفتن السنه قدیمى و خطوط قدیمه ایران و یک عده را هم براى حفریات اعزام بدارند قسمت دیگر هم موضوع تفتیش بود که عرض کردم براى حفریات خیلى مهم است.

کفیل وزارت معارف ـ یکى از قوانین بسیار نافع و مفیدى که از مجلس شوراى ملى گذشته است قانون عتیقات و حفریات است که چند سال قبل گذشته است و حقیقتاً این موضوع نهایت حائز اهمیت است زیرا مملکت ایران در طول مدت تاریخ همیشه مرکز مدنیت‌هاى خیلى مهم بوده و شهر‌هاى بزرگ در هر گوشه از مملکت و هر دوره از ادوار ایجاد شده و از میان رفته است خرابه‌‌هایش مانده است زیر خاک و یک ثروت مهمى از براى این مملکت باقى گذاشته است و حفارى در این‌ها نه تن‌ها از نقطه‌نظر آثار علمى مفید است بلکه از نقطه‌نظر علم و تاریخ عمومى عالم مؤثر و مفید است و این قانون این مطلب را در کمال صراحت پیش‌بینى کرده است و بعد از تصویب آن قانون هم شروع شده است به یک سلسله حفارى میسیون‌هاى علمى در نقاط مختلفه مملکت مشغول عمل شده‌اند اما این میسیون‌هایى که شروع به حفارى کرده‌اند همیشه در تحت نظارت وزارت معارف بوده‌اند و هیچ کدام از این‌ها نیست که مفتشین نسبه مطلعى بر سر آن‌ها نباشد و تفتیش می‌کند و این نظرى که آقاى کاشف فرمودند با نهایت دقت در وزارت معارف انجام شده است و به خصوص در قسمت ثانى مطلبى که فرمودند مابین محصلین که ما الان به اروپا فرستاده‌ایم پنج نفر هشتند که مشغول تحصیل علوم حفارى و خطوط و السنه قدیمى هستند که بعضى از آنها در مدرسه لوور در پاریس که یکى از مدارس مهم این فن است مشغول تحصیل در این رشته تخصصى هستند و بعضى از آنها در انگلستان کار می‌کنند و بعضى از آنها در قسمت حفارى که در انگلستان هست و از زمان رمن باقى مانده است مشغولند و دستور داده شده است که آنها را بفرستند آنجا که رشته حفارى را بیاموزند و رشته تحصیل السنه قدیمى هم جزو پرگرام این مدارس است که در خود این مدارس تحصیل می‌کنند به علاوه در نظر است که در قسمت ادبیات در فاکولته ادبیات هم یک رشته السنه قدیمى به خصوص زبان فرس قدیم منظور بشود و از براى کسانى که بخواهند در این رشته تخصص پیدا کنند در داخله مملکت هم وسایل فراهم شود.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ تبصره آقاى دکتر ملک‌زاده پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود

تبصره ـ مسیو گدار مکلف است در کلاس مخصوصى که از طرف وزارت معارف معین می‌شود زبان پهلوى تدریس نماید.

دکتر ملک‌زاده ـ اهمیت تمدن گذشته این مملکت و آثار ملى در مقدرات و آتیه این مملکت براى همه به قدرى روشن است که محتاج به ذکر نیست و آقایان مى‌دانند از موقعى که شروع به عمل حفریات و کشف آثار عتیقه شده است به کلى صورت تاریخ و تاریخ‌نویسى عوض شده است سابقاً البته تاریخ عبارت بود از کتبى که گذشتگان و مورخین نوشته بودند و همین طور به ما رسیده بود و اسناد و مدارکى نداشت ولى فعلاً اغلب اسناد و مدارک مهم و تغییر ناپذیر عبارت از کتیبه‌ها و آثارى است که از ابنیه قدیمى و آثار ملى به وسیله حفریات استخراج می‌کنند و به السنه مختلفه ترجمه می‌کنند و بسیارى از مسایل مهم تاریخى که تا قبل از این اکتشافات براى ما مجهول بود هر روز روشن می‌شود بهترین مثلى که مى‌توانیم بیاورم براى آقایان این پلاک‌هایى است که اخیراً در تخت جمشید کشف شده است و حقیقتاً یک سند تاریخى بلکه یک قباله تاریخى از

+++

مملکت ایران است و جزء افتخارات بزرگ و مهم این مملکت شناخته می‌شود و نظایر هم در هیچ جاى دنیا ندارد با اهمیتى که آثار ملى و تاریخى ما در آتیه و در افتخارات و تقدیرات مملکت دارد و ارتباطى که با تمدن گذشته دنیا دارد بنده البته خیلى متأسف مى‌شوم که در مملکت ما یک اشخاص زیادى یافت نشوند که زبان قدیمى خودمان را یا السنه اجدادمان را بدانند و ما محتاج باشیم که در هر موقع و موردى که یک کتیبه یا چیزى کشف می‌شود یا یک خطوطى پیدا می‌شود به متخصصین خارجى رجوع کنیم و خیلى مسرور شدم به طورى که آقاى کفیل توضیح دادند که یک چند نفرى از محصلین ما حقیقتاً در اروپا مشغول تحصیل این علوم و این السنه هستند و البته امیدواریم که بیایند و اینها سرمشق شوند براى دیگران و عده زیادى از افراد مملکت ما زبان اجداد را یاد بگیرند و همین طور که فرمودند کلاسى داشته باشیم که یک شعبه مخصوصى در مدرسه عالیه یا دارالفنون داشته باشیم این بود که این شخص مسیو گدار که کنتراتش تجدید می‌شود یک شخص متخصص و مطلع و حقیقتاً عالى مقامى است این مرد علاوه بر مراتب علمى که داراست در ایران فوق‌العاده زحمت کشیده است و بنده مى‌توانم عرض کنم که امیدوارم عنقریب ایران داراى یک موزه ملى مهمى بشود که از بهترین و بزرگترین موزه‌‌های دنیا محسوب شود این بود که پیشنهاد کردم چون زبان پهلوى و السنه قدیم ایران را خوب مى‌داند ضررى ندارد در یک کلاس که فرمودند یا دارالمعلمین یا در محل دیگرى که تأسیس می‌شود این شخص چند ساعتى از وقت خودش را به تدریس السنه قدیمه ایران صرف کند و آن را تدریس بکند.

رئیس‌الوزرا ـ فرمایشات آقاى دکتر خیلى صحیح است و منجمله از تشکراتى که ما باید داشته باشیم حقیقتاً این است که در یک مملکتى هستیم که در هر گوشه‌اش یک یادگار باستانى است و شاید در دنیا کمتر مملکتى باشد با توجه به وسعت و عرض و طول که به قدر ایران آثار عتیقه به طور ظاهر یا باطن داشته باشد. این که عرض کردم با توجه به وسعت مملکت براى این بود که بنده هیچ وقت در مطالب اغراق و گزاف‌گویى نمى‌خواهم بکنم. هستند ممالک کوچکى که مثلاً به قدر عشر مملکت ایران یا خمس مملکت ایران وسعت دارند و در همه نقاط آن‌ها آثار عتیقه هست ولى یک همچون مملکت وسیعى مثل ایران که دویست فرسخ سیصد فرسخ عرض و طول دارد در دنیا شا ید نباشد مملکتى (آن اندازه که بنده اطلاع دارم) که در تمام نقاط آن یک آثار تاریخى داشته باشد. السنه قدیمى ایران هم در منتهى درجه اهمیت است و بهترین دلیلش این است که در ممالک خارجه، در این دوره‌‌های اخیر که توجه مخصوصى به همه شعب و شقوق معارفى داشته‌اند منجمله به السنه ایرانى هم توجهى داشته‌اند و یک اشخاصى هم در این باب زحماتى کشیده‌اند و تخصص پیدا کرده‌اند و معلوماتى به دست آورده‌اند. ولى متأسفانه ایرانى‌ها خودشان غافل بوده‌اند به واسطه این که در یکى دو قرن گذشته آن اهتمامى که باید داشته باشند در حفاظت آثار ملى خودشان نداشته‌اند ولیکن تقاضا می‌کنم که آقاى دکتر این پیشنهاد را استرداد کنند به جهت این که صورت عمل دادن به او ممکن نیست اولاً مسیو گدار اگر متخصص است در السنه قدیمى ایران نیست متخصص در فنونى است از قبیل معمارى و حفارى و اداره کردن موزه و کتابخانه و این‌ها که استخدام کرده‌ایم او را براى این مقصود بنابراین اگر بخواهیم او را مکلف کنیم که السنه قدیمى درس بدهد عرض نمى‌کنم به کلى بى‌بصیرت است ولى مقام معلمى در این فن را ندارد ثانیاً این که فرضاً ما اشخاصى را داشته باشیم اگر مسیو گدار متخصص نیست سایرین را داریم اگر در طهران نیست در نقاط دیگر مملکت هستند مثلاً مسیو هرتسفلد که السنه قدیمى ایران را مى‌داند او هم مدتى مستخدم دولت ایران بوده است خیلى هم قدیمى نیست همین چهار پنج ساله اخیر بوده مع‌ذلک ما نمى‌توانیم کلاس براى این کار منعقد کنیم چرا؟ با وجودى که هم دولت این توجه را داشت و هم بعضى از مردم

+++

اشتیاق این را داشتند ولى کسب هر علمى یک مقدماتى مى‌خواهد و یک استعدادى لازم دارد نباید تصور کرد که چون ما ایرانى هستیم و فارسى زبان هستیم پس هر ایرانى مى‌تواند السنه قدیمه ایران را تحصیل کند براى بنده که شاید الان جزو عوام این مملکت نیستم مع‌ذلک اگر بخواهم زبان پهلوى بلکه زبان قبل از پهلوى که فرس قدیم معروف و زبان هخامنشی‌ها بوده است تحصیل کنم شاید مقدور نباشد و حاضر نباشم. زیرا یکى دو سال یک مقدمات دیگرى لازم دارد که باید آن‌ها را تحصیل کنم تا مستعد شوم زبان فارسى قدیم را تحصیل کنم با وجودى که در این رشته بوده‌ام و این هم که عرض می‌کنم براى این است که وارد در این فن شده و به تجربه فهمیده‌ام زبان فارسى قدیم یک زبانى است که امروز مثل زبان‌هاى زنده نیست. اصطلاحى فرنگی‌ها دارند که مى‌گویند زبان زنده و زبان مرده. زبان مرده آن زبانى است که امروزه بدان تکلم نمى‌کنند فرس قدیم هم امروزه جزو زبان مرده است اگر چه اصل زبان فارسى است ولى از زبان فارسى حالیه هم خیلى دور است تحصیل السنه مرده مثل تحصیل السنه زنده نیست. امروز اگر شما بخواهید زبان فرانسه تحصیل کنید کافى است که یک گرامر یا صرف و نحو فرانسه را با یک دیکسیونر بگیرید اگر استعداد داشته باشید مى‌توانید خودتان به تن‌هایى تحصیل کنید و الّا معلم مى‌گیرید. اشکالى هم ندارد مقدماتى هم لازم ندارد اما تحصیل کردن زبان فرس قدیم اگر مقصود یاد گرفتن الف و ب خط میخى یا حروف پهلوى باشد این اشکال زیادى ندارد اما به این طریق انسان به زبان فرس قدیم یا زبان پهلوى دانا نمى‌شود. باید ریشه زبان‌هاى آرین را آموخت. زبان فرس قدیم زبان آرین است براى این که ریشه زبان آرین را در دست داشته باشند باید چند تا از آن السنه قدیم اقوام آرین و اصول آن را نیز بدانند. مثلاً سانسکریت را باید بدانیم که زبان قدیم هندوستان است زبان قدیم یونان و زبان رومى قدیم و لاتین را باید بدانیم. از بعضى از السنه اروپایى حالیه هم باید اطلاع داشت. یک اطلاعات تاریخى هم باید داشت آن هم با این مقدمات می‌توان وارد شد در زبان فرس قدیم و براى ایرانی‌ها هم البته آسا‌نتر است. امروز ما در مملکت‌مان نداریم اشخاصى و اگر داشته باشیم یکى دو نفر بیشتر نیستند که مى‌توانند این مقدمات را داشته باشند. و از براى یکى دو نفر که مى‌توانند زبان پهلوى یا هخامنشى را تحصیل کنند یک کلاسى دایر کردن تصدیق مى‌فرمایند مقدور نیست. باید این را همان طرزى که آقاى کفیل وزارت معارف اظهار داشتند در خارجه متعددند و بسیارند اشخاصى که داخل این رشته هستند ما هم چهار پنج تا آدم لازم داریم آنجا مى‌گذاریم تحصیل کنند و الّا در ایران اگر بخواهیم کلاسى دایر کنیم نمى‌شود زیرا کلاس اقلاً پنجاه شاگرد مى‌خواهد و ما نداریم. و به علاوه به مسیو گدار هم حاجت‌هاى زیادترى داریم و او را براى مأموریت‌ها و استفاده‌‌های دیگرى استخدام کرده‌ایم. و اگر بخواهیم به این کار‌ها واداریم از آن کار‌ها باز مى‌ماند بنابراین تصور می‌کنم اگر تبصره را استرداد بفرمایید بهتر است.

رئیس ـ استرداد فرمودید؟ (دکتر ملک‌زاده ـ بلى) رأى مى‌گیریم به ماده اول آیاقانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ حقوق مسیو گدار در سال 60000 ریال به علاوه 1000 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده سوم:

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات مسیو آندر گدار تجدید نشود مبلغ چهار هزار ریال به عنوان مخارج مسافرت براى به معاودت به فرانسه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ یک (ب) زائدى دارد. (به معاودت) البته این را اصلاح مى‌فرمایید.

+++

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) ـ در چاپ اشتباه شده است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده چهارم‏

ماده چهارم ـ چنانچه مسیو گدار شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق أخذ مخارج مسافرت مصرح در ماده 3 را نخواهد داشت.

رئیس ـ اشکالى نیست آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده پنجم‏:

ماده پنجم ـ مسیو گدار سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف خواهد بود.

رئیس ـ اشکالى نیست آقایانى که تصویب مى‌فرمایند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده ششم.

ماده ششم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام مسیو گدار را طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

رئیس ـ آقایانى که ماده ششم را تصویب مى‌فرمایند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست. آقایانى که مجموع قانون را تصویب مى‌فرمایند قیام فرمایند.

جمعى از نمایندگان ـ رأى با ورقه است. لایحه بودجه است.

رئیس ـ عرض کنم یک اشکالى بنده دارم و غالب این اشتبا‌هات از اینجا ناشى می‌شود که غالباً رفقا به بنده یادداشت‌هایى در حین انجام وظایف مرقوم مى‌فرمایند و بنده هم احتراماً جواب مى‌نویسم این است که اشتباه می‌شود. رأى مى‌گیریم با ورقه.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان-آقایان: علوی سبزواری. فزونی. دکتر سنک. روحی. طهرانی. هدایت. دکتر ضیاء. دکتر ادهم. دکتر لقمان. مجدضیایی. دکتر احتشام. دادور. هزار جریبی. اورنگ. امیرحسینخان بختیاری. اعظم زنگنه. دکتر بهرامی. طهرانچی. مولوی. ثقةالاسلامی. عراقی. لاریجانی. کمالی. میرزایی. خواجوی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. معتصم سنک. بختیار. فهیمی. اعتبار. ملک‌مدنی. مسعودی خراسانی. دکتر سمیعی. شریفی. اسدی. فتوحی. محیط. دهستانی. مؤیداحمدی. بیات. کاشف. پورسرتیپ. دبستانی.حاج غلامحسین ملک. سید کاظم یزدی. مرآت اسفندیاری. مژدهی. رهبری. صفاری. طباطبایی دیبا. مخبر فرهمند. فرشی. جمشیدی. معدل. پارسا. افشار. حیدری. کفایی. میرزا یانس. منصف. افخمی. ارکانی. دربانی. طالش خان. افسر . حاج محمدرضا بهبهانی. شیرازی. اسکندری. سهرابخان ساگینیان. دبیرسهرابی. حمزه‌تاش. ملاک‌زاده آملی. حاج میرزا حسنخان اسفندیاری. نمازی. دکتر قزل ایاغ. مؤید قوامی. میرزا علی خان وکیلی. حبیبی. بیات ماکو. محسنخان قراگوزلو. دکتر ملکزاده. بنکدار

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

رئیس ـ آقاى وزیر امور خارجه‏.

وزیر امور خارجه (آقاى کاظمى) ـ راجع‌به یک قسمتى از بودجه وزارت امور خارجه بعضى اصلاحات ضرورت پیدا کرده بود در این چند ماده چند ماهه آخر سال. در این خصوص لایحه تقدیم شده است.

7- شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر معلم آهنگرى مدرسه صنعتى

رئیس ـ لایحه استخدام یک نفر معلم آهنگرى براى مدرسه صنعتى مطرح است.

خبر کمیسیون بودجه:‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 7234 وزارت معارف راجع‌به استخدام یک نفر معلم آهنگرى از اطباع دولت آلمان براى مدرسه صنعتى دولتى را با حضور آقاى کفیل وزارت معارف مطرح نموده بالاخره با لایحه مزبور عیناً موافقت و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد .

رئیس ـ عین لایحه که مورد تصویب کمیسیون واقع شده است.

+++

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است مطابق قانون مصوب 31 مرداد 1310 استخدام یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان به جهت مدرسه صنعتى دولتى براى مدت سه سال از تاریخ 16/ 6/ 1310 با حقوق سالیانه 13800 ریال به علاوه 230 پهلوى به تصویب رسیده چون معلم مزبور در تاریخ نهم مرداد ماه هذه‌السنه فوت نموده و مدرسه مذکور هم احتیاج مبرمى به وجود معلم آهنگرى دارد و از طرفى مطابق قانون فوق‌الذکر بیش از 10 ماه و نیم از مدت استخدام متوفى مذکور باقى نمانده بود علیهذا وزارت معارف در نظر دارد مجدداً یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان با حقوق کمترى براى مدت سه سال استخدام و مواد ذیل را براى تصویب پیشنهاد می‌نماید:

ماده 1 ـ وزارت معارف مجاز است یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان براى مدرسه صنعتى دولتى از تاریخ اشتغال به خدمت لغایت مدت سه سال استخدام نماید.

ماده 2 ـ حقوق معلم مذکور سالیانه مبلغ 12900 ریال به علاوه 215 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده 3 ـ در موقع عزیمت به ایران مبلغ 50 پهلوى براى مخارج مسافرت به مشارالیه تأدیه خواهد شد و در موقع ختم این قرارداد چنان که کنترات ایشان تجدید نشود معادل مبلغ مذکور براى مخارج معاودت به آلمان تأدیه خواهد شد.

ماده 4 ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلم مزبور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون معارف در این خصوص قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون معارف لایحه دولت راجع‌به استخدام یک نفر معلم آهنگرى براى مدرسه صنعتى دولتى را با حضور آقاى کفیل وزارت معارف مطرح نموده و با توضیحاتى که آقاى کفیل دادند کمیسیون با استخدام یک نفر معلم آهنگرى موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه در دوازدهم آذر 1312 تشکیل و لایحه دولت را راجع‌به استخدام یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان را مطرح و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت نموده.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) ولى براى رأى اشکالى هست. آقایانى که به ورود در شور اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان براى مدرسه صنعتى دولتى از تاریخ اشتغال به خدمت لغایت مدت سه سال استخدام نماید.

مخبر ـ ابتداى استخدام این مستخدم که نوشته شده است تاریخ اشتغال به خدمت این را پیشنهاد می‌کنم نوشته شود تبدیل شود به 20 آبان 1312 که همان موقع است چون در کمیسیون که مطرح بود معلوم نبود حالا تعیین کرده‌اند به این جهت پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود از تاریخ 20 آبان 1312.

رئیس ـ نظر آقاى کفیل معارف؟

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2 ـ حقوق معلم مذکور سالیانه مبلغ 12900 ریال به علاوه 215 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

+++

رئیس ـ اشکالى نیست آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده 3 ـ در موقع عزیمت به ایران مبلغ 50 پهلوى براى مخارج مسافرت به مشارالیه تأدیه خواهد شد و در موقع ختم این قرارداد چنان که کنترات ایشان تجدید شود معادل مبلغ مذکور براى مخارج معاودت به آلمان تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ مخارج مراجعت مسیو گدار خاطرم است چهار هزار ریال بود چهار هزار ریال کمتر از 50 پهلوى است به حساب اگر طلا حساب کنیم وقتى به یک متخصص عالى مقامى مثل مسیو گدار چهار هزار ریال داده می‌شود به این معلم چرا زیادتر مى‌دهید. اساساً مى‌خواستم استدعا کنم که مخارج مسافرت آمدن و معاودت از براى تمام مستخدمین خارجى باید یکسان باشد یا نسبت به شئوناتش باشد. از یک طرف مسیو گدار چهار هزار ریال مى‌گیرد و این ششصد تومان در صورتى که مسیو گدار مقامش عالی‌تر است تا یک نفر متخصص آهنگرى.

کفیل ـ معارف در قسمت مستخدمین خارجى اساساً تصور می‌کنم از طرف وزارت معارف مادامى که احتیاج مبرمى نباشد یک معلمى یا یک متخصص استخدام نمى‌شود و در قسمت این معلمین که استخدام مى‌شوند احتیاج داریم و از این جهت وزارت معارف در نظر داشت که هیچ چیز به حقوق سابق‌شان اضافه نشود و کنترات او مطابق همان کنترات و قانون سابق عیناً تجدید می‌شود. و خرج سفر گدار هم مطابق قانون سابق است و در موقعى بوده است که چهار هزار ریال به واسطه تفاوت قیمت اسعار خیلى زیاد بوده و این طور که تنظیم شده عین همان سابق است ولى در آن موقع پنجاه پهلوى مطابق همان مقدارى است که براى سلف این شخص معین شده است و هیچ چیز علاوه نشده است. ملاحظه کسى که سابق بود سیزده هزار و هشتصد ریال و صد و سى پهلوى مى‌گرفته است و حالا این طور معین شده و مراعات همه اینها شده است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

ماده چهارم.

ماده 4 ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلم مزبور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

رئیس ـ اشکالى ندارد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 نفر به اکثریت 88 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: مرآت اسفندیاری. بیات. بیات ماکو. خواجوی. میرزا موسی خان مرآت. افسر . فزونی. ثقةالاسلامی. لیقوانی. دکتر طاهری. علوی سبزواری. میرزا علیخان وکیلی. دکتر ضیاء. کاشف. میرزا محمدخان وکیل. امیر تیمور. جمشیدی. افخمی. حبیبی. تربیت. موید احمدی. طهرانی. محسن خان قراگزلو. اورنگ. اسدی. میرزایی. دادور. دکتر احتشام. شریفی. حیدری. لاریجانی. مژدهی. کفایی. دکتر سمیعی. منصف. دهستانی. فتوحی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. مسعودی خراسانی. بختیار. ملک‌مدنی. عراقی. اعتبار. طالش خان. اسکندری. شاهرودی. شیرازی. رهبری . هدایت. حاج محمدرضا بهبهانی. صفاری. مجدضیایی. دکتر لقمان. میرزا یانس. اعظم زنگنه. معدل. ملک‌زاده آملی. پارسا. دبیرسهرابی. سهرابخان ساگینیان. دکتر ملک‌زاده. مؤید قوامی. دکتر قزل ایغ. مخبر فرهمند. نمازی. کمالی. دبستانی. حاج میرزا حسنخان اسفندیاری. حاج غلامحسین ملک. سید کاظم یزدی. مقدم. بنکدار. دکتر ادهم. دکتر بهرامی. معتصم سنگ. طهرانچی. نوبخت. پورسرتیپ. ارگانی. اسعد. هزار جریبی. طباطبایی دیبا. دربانی. دکتر سنک. مولوی. افشار. فهیمی. امیر حسینخان بختیاری

8- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است.)

جلسه آینده یکشنبه 19 آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه تمدید کنترات معلمین ریاضیات و فلزکارى مدرسه صنعتى دولتى‏

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى فردریکسن و تئودر هنل معلمین ریاضیات و فنون فلزکارى مدرسه صنعتى دولتى را از اول تیر ماه 1312 تا آخر خرداد 1315 براى معلمى مدرسه صنعتى دولتى تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق مسیو فردریکسن معلم ریاضیات در سال مبلغ 20000 ریال به علاوه 3333 پهلوى و حقوق مسیو تئودر هنل معلم فنون فلزکارى در سال 10800 ریال به علاوه 180 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخت خواهد شد.

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات معلمین فوق تجدید نشود مبلغ 50 پهلوى به عنوان خرج سفر براى معاودت به آلمان به هر یک از آن‌ها پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم ـ هر یک از مشارالیهما که شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق أخذ مخارج سفر براى معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

ماده پنجم ـ وزارت معارف اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکوره را طبق مقررات ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه تمدید قراداد استخدام مسیو آندر گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه‏

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است که قرارداد مسیو آندر گدار را از تاریخ اول فروردین ماه 1313 براى مدت پنج سال دیگر به سمت مدیرى عتیقات و موزه و کتابخانه تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق مسیو گدار در سال 60000 ریال به علاوه 1000 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ماده سوم ـ در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات مسیو آندر گدار تجدید نشود مبلغ 4000 ریال به عنوان مخارج مسافرت براى معاودت به فرانسه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم ـ چنانچه مسیو گدار شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق أخذ مخارج مسافرت مصرح در ماده 3 را نخواهد داشت.

ماده پنجم ـ مسیو گدار سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف خواهد بود.

+++

ماده ششم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام مسیو گدار را طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

اجازه استخدام یک نفر معلم آهنگرى از اتباع دولت آلمان براى مدرسه صنعتى، دولتى‏.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است یک نفر معلم آهنگرى تبعه دولت آلمان براى مدرسه صنعتى، دولتى از تاریخ 20 آبان ماه 1312 لغایت مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم ـ حقوق معلم مذکور سالیانه مبلغ 12900 ریال به علاوه 215 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم ـ در موقع عزیمت به ایران مبلغ 50 پهلوى براى مخارج مسافرت به مشارالیه تأدیه خواهد شد و در موقع ختم این قرارداد چنانکه کنترات ایشان تجدید نشود معادل مبلغ مذکور براى مخارج معاودت به آلمان تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلم مزبور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293416!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)