7 مرداد 1396 08:58:02
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 53 صورت‌مشروح مجلس روز یکشنبه 19 آذرماه 1312 (21شعبان 1352)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تصمیم راجع‌به سلب مصونیت از سه نفر آقایان محمد‌تقی خان اسعد ـ ایلخان ـ قوام.

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله.

4. تصویب لایحه اجاره پرداخت بقیه قیمت اتومبیل وزارت داخله.

5. تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت امور خارجه.

6. تقدیم دو فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه.

7. تصویب لایحه اجازه احتساب سوابق خدمت آقای هدایت.

8. تصویب لایحه اضافه اعتبار مخابرات دولتی.

9. تصویب لایحه استخدام متخصصین چای‌کار چینی.

10. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 53

صورت‌مشروح مجلس روز یکشنبه 19 آذرماه 1312 (21شعبان 1352)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت‌مجلس.

2. تصمیم راجع‌به سلب مصونیت از سه نفر آقایان محمد‌تقی خان اسعد ـ ایلخان ـ قوام.

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله.

4. تصویب لایحه اجاره پرداخت بقیه قیمت اتومبیل وزارت داخله.

5. تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت امور خارجه.

6. تقدیم دو فقره لایحه فوری از طرف آقای وزیر مالیه.

7. تصویب لایحه اجازه احتساب سوابق خدمت آقای هدایت.

8. تصویب لایحه اضافه اعتبار مخابرات دولتی.

9. تصویب لایحه استخدام متخصصین چای‌کار چینی.

10. موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌مجلس روز یکشنبه 12 آذر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه – آقایان: رهنما. دکتر امیراعلم. محلوجی. امیرابراهیمی. نواب یزدی. امامی خویی. باستانی. حاج تقی‌آقا وهاب‌زاده. اقبال. یونس آقا وهاب‌زاده. پناهی. نیکپور. قوام. شریعت‌زاده. ناصری. جرجانی. چایچی. کورس. دولتشاهی. محسن آقا مهدوی. دکتر شیخ

1 ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر داخله.‏

2- تصمیم راجع‌به سلب مصونیت از سه نفر آقایان محمدتقى خان اسعد ایلخان قوام

وزیر داخله ـ خاطر محترم آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى مستحضر است که از بدو پیدایش و نهضت ترقى خواهانه حکومت اعلیحضرت پهلوى چه فداکاری‌هایى در تحت توجهات ملوکانه نسبت به امنیت مملکت شده است (صحیح است) متأسفانه در پاره‌ای از موارد در بعضى از نقاط مملکت اشخاصى این وضعیت را برخلاف منافع شخصى خودشان دانسته یک حرکات مذبوحانه کرده‌اند که موجب اقدامات شدید دولت در تصحیح آن وضعیت شده است (صحیح است) متأسفانه اخیراً یک جریاناتى پیش آمده است که در آن سه نفر از نمایندگان مجلس متهم به دخالت هستند و آن سه نفر آقایان امیرحسین خان ایلخان و محمدتقى خان اسعد و قوام شیرازى مى‌باشند و چون موضوع بایستى قانوناً تعقیب بشود این است که از طرف دولت به عرض مجلس شوراى ملى رسانده و تقاضا مى‌شود سلب مصونیت از این سه نفر بفرمایید تا دولت بتواند آنها را مطابق قوانین مورد تعقیب قرار بدهند البته

+++

آقایان متوجه هستند که محاکمه و تحقیق در موضوع هر متهمى ضرورى و طبیعى است. در این مورد به خصوص چون متهمین اعضاء مجلس هستند و بدون اجازه مجلس اقدامى میسر نبود این است که دولت استجازه مى‌کند که این عمل قانونى را انجام دهد.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

بنا بر اطلاعاتى که این ایام به دولت رسیده معلوم گردیده است که آقایان ابراهیم خان قوام و محمدتقى خان اسعد و امیرحسین خان بختیار داخل جریاناتى مى‌باشند که مضر به حال مملکت است لازم تحت تعقیب واقع شوند تا قضایا به درستى مکشوف و معامله که در خور ایشان است به عمل آید و نظر به این که مشارالیهم در مجلس شوراى ملى سمت نمایندگى دارند به موجب قانون اساسى تعقیب ایشان باید به استحضار مجلس باشد علیهذا از مجلس محترم شوراى ملى به موجب تصویب تصمیم ذیل تقاضاى سلب مصونیت از سه نفر از آقایان مشارالیهم مى‌نماید.

مجلس شوراى ملى اجازه مى‌دهد که آقایان ابراهیم خان قوام محمدتقى خان اسعد و امیرحسین خان ایلخان را دولت مورد تعقیب جزایى قرار داده و پس از تکمیل اکتشاف و چگونگى مطلب را به استحضار مجلس شوراى ملى برساند.

رئیس ـ نظرى نیست (خیر) آقایانى که اجازه مى‌دهند بنده این تصمیم را به نام مجلس به دولت ابلاغ کنم مطابق همین فورمول پیشنهادى قیام فرمایند.

(نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقاى وزیر داخله.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله

وزیر داخله ـ لایحه‌ای‌ست راجع‌به اصلاح قانون استخدام صاحب‌منصبان جزء نظمیه تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم.

4- طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت بقیه قیمت دو دستگاه اتومبیل وزارت داخله

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به اجازه پرداخت پانزده هزار ریال بقیه قیمت دو دستگاه اتومبیل وزارت داخله قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

در قسمت مخارج غیر ثابت بودجه سال 1312 وزارت داخله ضمن ماده 2 مبلغ 15000 ریال براى پرداخت دیون بلامحل اعتبار منظور شده است چون تنها تصویب بودجه مجوز پرداخت این قبیل تعهدات نیست و محتاج به تصویب مجدد مجلس شوراى ملى است لهذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن مى‌شود.

رئیس ـ ماده واحده قرائت مى‌شود:

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ 15000 ریال بقیه قیمت دو دستگاه اتومبیل اسکس و دج را که در سنوات ماضیه خریدارى شده و بقیه وجه تعمیرات اتومبیل حکومت اصفهان که به کمپانى زیکلر مقروض مى‌باشد از اعتبارى که در ماده 2 مخارج غیر ثابت بودجه سال 1312 وزارت داخله منظور شده بپردازد.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 97 نفر به اکثریت 88 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: هدایت. سید محمدتقی طباطبایی. دکتر لقمان. فزونی. معدل. جمشیدی. سهرابخان ساگینیان. میرزا علیخان وکیلی. صفاری. دبیرسهرابی. مجدضیایی. رهبری. سید کاظم یزدی. امامی. حبیبی. بیات ماکو. میرزا یانس. طالش خان. بنکدار. نمازی. کاشف. اقبال. حسنعلی میرزا دولتشاهی. حاج غلامحسین ملک. دکتر شیخ. دربانی. مؤید احمدی. پورسرتیپ. نوبخت. میرزا محمد خان وکیل. دادور. بختیار. نیکپور. دکتر امیراعلم. لاریجانی. محسن خان قراگزلو. روحی. دکتر ملک‌زاده. دکتر احتشام. دهستانی. مسعودی خراسانی. جرجانی. مولوی. محیط. حاج محمدرضا بهبهانی. شریفی. دکتر سمیعی. منصف. میرزا موسی خان مرآت. خواجوی. افسر . پناهی. اسکندری. اعظم زنگنه. علوی سبزواری. مژدهی. میرزایی. طباطبایی دیبا. فهیمی. معتصم سنک. اعتبار. ملک‌مدنی. کفایی. شارهودی. کمالی. حاج میرزا حسینخان فاطمی. دبستانی. دکتر قزل ایاغ. مخبر فرهمند. مصدق جهانشاهی. شیرازی. دکتر ضیاء. دکتر سنک. دکتر طاهری. دکتر ادهم. دکتر بهرامی. ایزدی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. هزار جریبی. حیدری. عراقی. فتوحی. مقدم. ثقة‌الاسلامی. طهرانچی. لیقوانی. ارکانی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده

+++

5- تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت امور خارجه

رئیس ـ آقاى وزیر امور خارجه به طریقت بنده از آقاى مخبر استدعا کردند که چون کار دارند و گرفتارى زیادى دارند آقا اعانت بفرمایند و لایحه ایشان را بگذرانند این است که خبرش خوانده مى‌شود.

(خبر کمیسیون بودجه به شرح ذیل قرائت شد).

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

چون در نظر گرفته شده که براى ازدیاد روابط تجارتى سه قونسولگرى جدید در هامبورگ و شانگ‌هاى و پراک تأسیس شود و همچنین براى تفتیش مأموریت‌هاى دولت شاهنشاهى در ممالک خارجه اقدام به عمل آید و به واسطه پاره تغییرات ضرورى که در بعضى از مأموریت‌هاى خارجه پیش آمده احتیاج به افزایش اعتبار خرج مسافرت‌ها حاصل گردیده و نیز برخى اصلاحات جزئى در عده‌اى از اعضاء مرکزى و خارجى وزارت امور خارجه لزوم پیدا نموده لهذا وزارت امور خارجه به وسیله اصلاح در مواد بودجه سال 1312 خود اعتباراتى را که براى انجام این مقاصد لازم مى‌شود تأمین نموده و اکنون براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن راخواستار است.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد و نود هزار و دویست و چهل ریال (590240) به شرح صورت ضمیمه از اعتبارات بودجه 1312 وزارت امور خارجه کسر و به اعتبارات دیگر بودجه مذکور بر طبق صورت ضمیمه اضافه و تأدیه نماید.

رئیس ـ قرائت صورت ضمیمه ضرور نیست طبع شده‌اش خدمت آقایان است و قضیه هم اشکالى ندارد (صحیح است) آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 83 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 نفر به اکثریت 83 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان- آقایان: معدل. دکتر احتشام. حیدری. ملک‌مدنی. فهیمی. کفایی. دربانی. نوبخت. معتصم سنک. دکتر ضیاء. هدایت. دکتر لقمان. حمزه‌تاش. علوی سبزواری. میرزا یانس. افسر. طالشخان. اعظم زنگنه. حبیبی. محسن خان قراگزلو. رهبری. پناهی. امامی. مقدم. دکتر ملک‌زاده. جمشیدی. بنکدار. کمالی. دبیر سهرابی. مجدضیایی. مخبر فرهمند. جرجانی. لاریجانی. نمازی. مژدهی. میرزا محمدخان وکیل. کاشف. شاهرودی. اسکندری. صفاری. خواجوی. شریفی. پارسا. منصف. مؤید احمدی. دادور. دکتر سنک. مولوی. طباطبایی دیبا. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. اقبال. دکتر قزل ایاغ. میرزا موسی خان مرآت. حاج میرزا حسینخان فاطمی. شیرازی. سهرابخان ساگینیان. فزونی . سید کاظم یزدی. لیقوانی. تربیت. دکتر بهرامی. اعتبار. حاج محمدرضا بهبهانی. فرشی. پورسرتیپ. افشار. دکتر طاهری. ثقةالاسلامی. دکتر شیخ. هزار جریبی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. نیکپور. طهرانچی. عراقی. دکتر ادهم. دهستانی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. بختیار. میرزا علیخان وکیلی. روحی. میرزایی. دکتر سمیعی. دکتر امیراعلم.

عجالتاً دیگر در دوسیه بنده وجود ندارد و از طرفى آقاى وزیر مالیه هم به بنده تذکر داده‌اند که کار معجلى دارند که براى آن کار خواهند آمد یک قدرى لابد فاصله مى‌شود اجازه مى‌فرمایید این فاصله را اسمش را تنفس بگذاریم (صحیح است.)

(در این موقع جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه.

6- تقدیم دو فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ بنده دو لایحه دارم که مى‌خواهم تقدیم کنم و برخلاف معهود خودمان هم مى‌بایستى در وقتى که تقاضاى دو فوریت راجع‌به لایحه مى‌شود قبلاً در فراکسیون مطرح شود متأسفانه بنده دیر رسیدم و به این کار هم نرسیدم و حالا که موضوع را عرض مى‌کنم تصور مى‌کنم که آقایان تصدیق بفرمایند که ضرورتى هم نداشته است که این عمل بشود یکى راجع‌به اعتبارى براى مخابرات تلگرافى ادارات دولتى که یک اعتبارى پیش‌بینى شده است در بودجه و کسر آمده است و بایستى یک اعتبار بیش‌ترى پیشنهاد بشود که در هر حال به جمع و خرج صدمه نمى‌زند براى این که از یک طرف به جمع مى‌بریم و از یک طرف هم

+++

به خرج (صحیح است) و یکى دیگر هم راجع ‌به سابقه خدمت آقاى هدایت رئیس‌الوزراء سابق که ایشان هم اسناد خدمت‌شان را در موقع نداده‌اند و سوابق خدمت چندین ساله‌اش از بین رفته است و این هم یک لایحه ایست که گمان مى‌کنم به هیچ وجه مخالفتى درش نباشد اگر آقایان موافقت بفرمایند هر دو را با هم تقدیم مى‌کنم و تقاضاى فوریت در مجلس شوراى ملى مى‌کنم.

7- تصویب لایحه اجازه احتساب سوابق خدمت آقاى هدایت

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى ـ چون جناب اشرف آقاى مهدی‌قلى خان هدایت اسناد و مدارک خدمت خود را از سال 1298 قمرى تا شهریور ماه 1312 که داراى مشاغل مختلفه بوده‌اند در موعد مقرره در قانون 29 اسفند ماه 1307 به وزارت مالیه تسلیم نکرده‌اند و مقتضى است در حدود مدت خدمت‌شان سند خدمت صادر گردد و از طرفى مقررات فعلى اجازه پذیرفتن آن را نمى‌دهد ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب دارد.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است خدمات آقاى حاج مهدی‌قلى خان هدایت را از تاریخ اول سال 1298 قمرى الى 25 شهریور ماه 1312 شمسى متوالیاً احتساب نموده سند خدمت صادر نماید و آخرین شغل ایشان ریاست دیوان عالى تمیز را اساس رتبه قضایى قرار دهند.

رئیس ـ اولاً آقایان اجازه مى‌فرمایند که قبل از مذاکره در فراکسیون در اینجا مطرح شود (بله صحیح است مانعى ندارد) آقایانى که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ البته براى تقدیر از خدمات یک شخص وطن‌پرستى که سال‌هاى متمادى عمرش را صرف خدمت به مملکت کرده است و یکى از ادله این که این شخص مادى نبوده است این است که با این که مدت‌ها مصدر کار بوده‌اند علاقه به این که سوابق خدمت خودشان را بدهند به مؤسسه تقاعد نداشته‌اند این است که کاملاً همه موافق هستیم که این لایحه بگذرد ولى بنده چیزى را که مى‌خواستم به عرض برسانم این است که این شرحى که در اینجا نوشته شده که از فلان تاریخ تا فلان تاریخ اینها دیگر یک چیزى نیست که مجلس مستحضر باشد عقیده بنده این است که خوب بود از مجلس اجازه بگیرند حالا که عقب افتاده است و در آن مدت قانونى نداده‌اند سوابق‌شان را مجلس شوراى ملى اجازه مى‌دهد که بپذیرند سوابق‌شان را و گرنه باید توضیح بیش‌ترى آقاى وزیر مالیه بدهند.

وزیر مالیه ـ اگر آقا موافقت بفرمایند که به همین شکل بگذرد بهتر است (صحیح است) براى این که دادن تمام این اسناد خدمت و بعد رسیدگى به این سوابق کار مشکلى است.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا یک لفظى بود (متوالیاً) بنده عقیده‌ام این است که اگر اسناد ایشان به طور متوالیاً نباشد و مجلس اجازه بدهد که متوالیاً حساب بکنند این یک قدرى برخلاف اصول است. باید به هر ترتیبى که هست همان ترتیب حساب بکنند متوالیاً ضرورت ندارد.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتى ـ به عقیده بنده قیمت هر مملکتى بسته است به افراد آن مملکت عرض کنم که بزرگ‌ترین اقدامى که مجلس شوراى ملى مى‌کند این است که از رجال با تقوى و پاکدامن تقدیر و تشویق مى‌نماید آقاى هدایت به عقیده بنده یکى از رجال پاکدامن این مملکت هستند در تمام ادوار خدمت‌شان در مملکت چه در مرکز و چه در ولایات همیشه مظهر

+++

وطن‌پرستى و فضیلت و خدمت به مملکت بوده‌اند (صحیح است) بنابراین به طور استثنایى اصلاً آقاى وزیر مالیه یک لایحه آورده‌اند به مجلس اگر مى‌خواستند که آن فرمالیته‌هاى قانون استخدام را اعمال کنند دیگر اصلاً این لایحه را به مجلس نمى‌آوردند (صحیح است) اینجور اشکال‌هاى کوچک شأن مجلس شوراى ملى نیست (صحیح است.)

یکى از نمایندگان ـ شأن ایشان هم نیست.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

8- تصویب لایحه اضافه اعتبار مخابرات دولتى

رئیس ـ لایحه دیگرى که آقاى وزیر مالیه داده‌اند خوانده مى‌شود.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

چون اعتبارى که براى پرداخت قیمت مخابرات تلگرافى در داخله در ضمن بودجه 1312 وزارت عدلیه و وزارت داخله و ادارات نظمیه کل مملکتى و صحیه کل مملکتی و اداره تجارت منظور شده مصرف تا آخر سال آنها را کفایت نمى‌کند لایحه ذیل براى تأمین اضافه مخارج مذکور تقدیم و تقاضاى تصویب آن مى‌شود:

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد و شانزده هزار و پانصد ریال (316500 ریال) به جزء ذیل براى قیمت تلگرافات داخلى وزارت عدلیه و اداره تجارت و وزارت داخله و ادارات نظمیه و صحیه کل مملکتى.‏

وزارت عدلیه 38000 ریال‏

اداره کل تجارت 28500 ریال

وزارت داخله 80000 ریال

اداره تشکیل نظمیه 150000 ریال

صحیه کل مملکتى 20000 ریال

316500 ریال‏

علاوه بر مبلغ منظور در بودجه 1312 تأدیه نموده و مبلغ مذکور را جمعاً و خرجاً در بودجه مملکتى اضافه نماید.

بنابراین اولاً بودجه 1312 کل مملکتى به شرح ذیل اصلاح مى‌شود:

باب اول عایدات‏:

شرح ـ مبلغ بودجه مصوب 1312 به ریال ـ اضافه مى‌شود به ریال ـ جمع ریال‏

جزء سوم از قسمت (15) اجرت مخابرات دولتى ـ 1615000 ـ 316500 ـ1931500

باب دوم مخارج‏:

شرح ـ مبلغ مصوب 1312 به ریال ـ اضافه مى‌شود به ریال ـ جمع ریال‏

جزء اول قسمت 6 اعتبار بودجه وزارت عدلیه ـ 12551280 ـ 38000 ـ 12589280

جزء اول قسمت 5 اعتبار بودجه وزارت داخله ـ 6345500 ـ 80000 ـ 6425500

جزء دوم از قسمت 5 اعتبار بودجه نظمیه مملکتى ـ 23246130 ـ 150000 ـ 23396130

جزء سوم از قسمت 5 اعتبار بودجه صحیه 10413520 20000 10433520

جزء اول از قسمت 11 اعتبار بودجه اداره کل تجارت ـ 2338940 ـ 28500 ـ 2367440

ثانیاً بودجه تفصیلى وزارت عدلیه و وزارت داخله و ادارات نظمیه و صحیه کل مملکتى و اداره کل تجارت نیز در قسمت اعتبار مربوط به شرح ذیل:

+++

شرح ـ مبلغ مصوب 1312 به ریال ـ اضافه مى‌شود به ریال ـ جمع ریال‏

بودجه وزارت عدلیه: ماده 15: قسمت اول 32500 ـ 20000 ـ 52500

قسمت دوم 32000 ـ 18000 ـ 50000

بودجه وزارت داخله: ماده 15 از قسمت اول 339500 ـ 80000 ـ 419500

بودجه نظمیه مملکتى: ماده 15 ـ 176512 ـ 150000 ـ 326512

بودجه صحیه کل مملکتى: ماده 15 از قسمت اول 121000 ـ 20000 ـ 141000

بودجه اداره کل تجارت: ماده 15 ـ 19000 ـ 28500 ـ 47500

تغییر پیدا مى‌کند.

رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفى نیست) موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ در چند سال قبل موقع تدوین بودجه در قسمت عایدات مملکتى عوایدى به اسم عواید تلگراف منظور مى‌کردند و در قسمت مخارج هر وزارتخانه هم اعتبارى براى مخابرات آن وزارتخانه بود و بالاخره براى هر وزاتخانه هم یک اعتبارى براى مخابرات‌شان منظور مى‌کردند بعد این کار چون غیر از تعویق مخابرات و ضبط و نگاه‌دارى چندین محاسبه هر وزارتخانه هیچ نتیجه دیگرى نداشت زیرا که نه عایداتى داشت و نه مخارجى نه پول مى‌دادند وزارتخانه‌ها براى تلگراف‌شان که جزو عواید محسوب شود و نه خرجى بود در حقیقت. از این جهت در بودجه‌هاى سنوات بعد این کار متروک شد و مخابرات آزاد شد یعنى براى ادارات مخابرات آزاد بود که هر وقت تلگرافى بخواهند بکنند مجانى مخابره بکنند امسال در بودجه 1312 باز آمدند و اعتباراتى براى هر وزارتخانه براى مخابراتش قرار دادند همان وقت هم این تذکر داده شد که غیر از اسباب تعویق کار و ایجاد زحمت نتیجه ندارد زیرا هر تلگرافى که مى‌خواهند بکنند باید اول حساب بکنند ببینند اعتبار دارند یا ندارند در صورتى که توسعه سیم تلگراف طورى است که چند کلمه هم بیش‌تر مخابره شود صدمه نمى‌زند به کارهاى جارى و این کار بودجه‌بندى و مخابرات و تلگرافات دولتى که یک قسمت عایدات بنویسند و یک قسمت مخارج همین زحمت را دارد که باز باید جزء اقلام و کلمات را زیاد کنند کم کنند در بودجه در صورتى که اصلاً موهوم است به عقیده بنده اصلاً اگر آقاى وزیر مالیه این اصلاح را مى‌کردند این کارى که تجربه شده بود که نتیجه خوب ندارد در بودجه همان را اصلاح مى‌کردند که مخابرات دولتى آزاد مى‌شد بهتر و سهل‌تر بود حالا هم عرض بنده این بود که براى بودجه آتیه که در دست اقدام است مثل سابق قرار بدهند که دیگر وزارتخانه‌ها دچار این اشکال و زحمت نباشند که هر دقیقه کلمه‌شمارى بکنند و ببینند که اعتبارش هست یا نه.

وزیر مالیه ـ بنده شخصاً پر دور نیستم از بیانات آقا ولى در هر حال تصدیق مى‌فرمایید که یک بودجه و گذشته در وسط سال هم نمى‌شود کاریش کرد استدعا مى‌کنم بنده که عجالتاً لایحه همین طور گذرانده شود البته در بودجه آتیه یک ترتیبى داده خواهد شد و بنده تصور مى‌کنم که اگر این ترتیب فعلى را که جز نگاه‌دارى حساب و کار زیاد کردن هیچ نتیجه دیگرى ندارد اصلاح کنیم بهتر است. (صحیح است).

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده صد ورقه شماره شد).

یک نفر از نمایندگان ـ دو مرتبه بشمارید اشتباه شده است.

(مجدداً آقاى کاشف استخراج آراء را به عمل آوردند و نتیجه به ترتیب فوق حاصل گردید).

+++

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صد و چهار نفر آقایان رأى دهندگان صد به اکثریت صد رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: دکتر امیراعلم. حاج محمدرضا بهبهانی. فزونی. حمزه‌تاش. محسن خان قراگزلو. هدایت. آقا رضا مهدوی. سهرابخان ساگینیان. همراز. دبیرسهرابی. رهبری. میرزا یانس. دکتر لقمان. حبیبی. شاهرودی. اعظم زنگنه. علوی سبزواری. بنکدار. معدل . بیات ماکو. کاشف. بیات. دکتر ملک‌زاده. کمالی. مرآت اسفندیاری. دبستانی. مخبر فرهمند. میرزا موسی خان مرآت. نمازی. خواجوی. مژدهی. حاج میرزا حسنخان اسفندیاری. امامی. حاج میرزا حسینخان فاطمی. میرزا محمد خان وکیل. دکتر قزل ایاغ. مؤید احمدی. اسکندری. منصف. تربیت. صفاری. ملک‌مدنی. افشار. لیقوانی. نوبخت. ارکانی. دکتر بهرامی. دربانی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. طهرانچی. اعتبار. لاریجانی. دکتر سنک. مولوی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. فهیمی. اقبال.عراقی.فتوحی.پناهی.مقدم.افسر.ناصری.جمشیدی. معتصم سنک. نیکپور. بختیاری. حیدری. دهستانی. جرجانی. شریفی. مسعودی خراسانی. دکتر سمیعی. دکتر شیخ. اسدی. دادور. میرزایی.

9- شور و تصویب لایحه استخدام متخصصین چینى

رئیس ـ ما دو فکر مزاحم داریم آقاى بیات رئیس اداره فلاحت و صناعت تقاضى دارند که لایحه متخصصین چینى مطرح شود جماعتى از آقایان هم مى‌گویند بس است دیگر (صحیح است) اما به نظر بنده چون ایشان ساعت‌ها منتظر بوده‌اند و جزء توضیحشان هم یکى این است که این مستخدمین معیشتشان باید تأمین شود اگر موافقت بفرمایید بهتر است که مطرح بشود (صحیح است. مخالفى نیست.)

خبر کمیسیون بودجه راجع‌به مستخدمین چینى قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 15807 دولت راجع‌به تمدید کنترات دو نفر متخصص چاى‌ساز چینى با حضور آقاى بیات رئیس اداره فلاحت مطرح و بالاخره با تمدید استخدام مستخدمین مزبور موافقت شده و علی‌هذا راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس شوراى ملى مى‌نماید.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه مى‌دهد که کنترات دو نفر متخصص چاى‌ساز چینى را از اول فروردین ماه 1312 به مدت یک سالى براى مؤسسات چای‌کارى لاهیجان به شرح ذیل تمدید نماید:

اولاً ـ تنگ هایچو تبعه دولت چین براى امتحان کردن محصول چای‌هایى که به دست مى‌آید و مترجمى با حقوق ماهیانه 1100 ریال به علاوه پس از خاتمه مدت خدمت مشارالیه براى مراجعت به وطن خود به عنوان مخارج سفر 2500 ریال.

ثانیاً ـ سى فونچى تبعه دولت چین براى به عمل آوردن و تهیه چاى از قبیل مالش و بو دادن برگ‌هاى چاى با حقوق ماهیانه 900 ریال همچنین پس از خاتمه مدت خدمت براى معاودت به وطن خود براى مخارج سفر 2500 ریال حقوق مشارالیهما از محل اعتباراتى که در بودجه هذه‌السنه 1312 اداره کل صناعت و فلاحت منظور و به تصویب رسیده است پرداخت خواهد گردید.

تبصره ـ در صورتى که لازم شود که متخصصین مزبور براى پیشرفت کار چایکارى در ساعات غیر ادارى لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار ادارى مشغول کار بشوند اداره کل صناعت و فلاحت اجازه دارد به تنگ هایچو روزى ده ریال و به سى فونچى روزى پنج ریال از محل اعتبارات مربوطه به مؤسسات لاهیجان به عنوان فوق‌العاده اضافه کار پرداخت نماید سایر شرایط استخدام متخصصین چینى بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 راجع‌به اتباع خارجه بوده و به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده مى‌شود کنترات آنها را صادر و مبادله کند.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده مخالفتى با اصل قضیه ندارم فقط خواستم استدعا کنم که این قبیل کنترات‌ها را آقاى رئیس صناعت و فلاحت توضیح بدهند که چرا اساساً یک سال یک سال تجدید مى‌شود زیرا این به نفع مملکت

+++

بالاخره تمام نمى‌شود در آخر هر سال هر مستخدمى (البته بنده هم حق مى‌دهم حق دارد) در آخر سال یک اضافه از کنتراتش تقاضى نماید و دولت هم مجبور است در نتیجه حسن خدمات او مازادى در قسمت تجدید کنترات او در نظر بگیرد وقتى که این طور شد به ضرر دولت است به علاوه این قسمت‌ها محرز است که اینجور اشخاص مخصوصاً این مستخدمین چینى که کارهاى جزئى دارند و همیشه براى مملکت لازم هستند بنده تصور مى‌کنم که از هر لحاظى هم باشد بهتر این است که مدت کنترات‌شان دو سال و سه سال و پنج سال باشد و این به صرفه دولت است، این که هى یک سال یک سال تجدید کنند این اسباب زحمت و ضرر براى مملکت خواهد بود و خوب است توضیح بفرمایند که اگر فلسفه دارد بفهمیم و اگر نیست روى این ترتیب که عرض کردم عمل کنند.

رئیس اداره صناعت و فلاحت (آقاى بیات) ـ حقوق این آقایان مبلغ زیادى نیست البته ملاحظه فرموده‌اید در لایحه. اینها با یک حقوق کمى خیلى خوب هم کار مى‌کنند کارشان هم معین و معلوم است و تقاضى‌شان این است که تا آخر سال کنترات‌شان تمدید شود شاید آخر سال بخواهند بروند (صحیح است) و به همین نظر بوده که موافقت شده است که یک سال کنترات بشوند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده موافقم اینها خیلى خوب خدمت کرده‌اند.

رئیس ـ رأى مى‌گیریم. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 95 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 98 نفر به اکثریت 95 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: مقدم. هزارجریبی. ارکانی. منصف. ثقة‌الاسلامی. کاشف. دربانی. حسنعلی میرزا دولتشاهی. نوبخت. ایزدی. مژدهی. پورسرتیپ. دشتی. دکتر امیراعلم. ناصری. فهیمی. ملک‌مدنی. لیقوانی. اقبال. فتوحی. دکتر شیخ. افشار. بختیار. اعتبار. کفایی. بهبهانی. نیکپور. فرشی. دکتر ضیاء. میرزا یانس. دکتر طاهری. مؤید احمدی. امیر تیمور. حیدری. دهستانی. لاریجانی. دکتر احتشام. جمشیدی. اعظم زنگنه. مخبر فرهمند. دبیر سهرابی. دکتر ملک‌زاده. پناهی. مجدضیایی. بنکدار. محسن خان قراگزلو. حبیبی. حمزه‌تاش. هدایت. سهرابخان ساگسنسان. بیات. سلطانی شیخ‌الاسلامی. دکتر سنک. شاهرودی. مولوی. معتصم سنک. صفاری. طالش خان. دکتر بهرامی. میرزا علیخان وکیلی. میرزایی. دادور. محیط. اسدی. جرجانی. مسعودی خراسانی. طباطبایی دیبا. افسر . حاج محمدرضا بهبهانی. بیات ماکو. سید کاظم یزدی. پارسا. مسعود ثابتی. تربیت. علوی سبزواری. فزونی. کمالی. دکتر ادهم. اسکندری. شیرزای. حاج غلامحسین ملک. دکتر لقمان. دکتر قزل ایاغ. معدل. طهرانچی. خواجوی. حاج میرزا حسینخان فاطمی. حاج تقی آقا وهاب‌زاده. میرزا موسی خان مرآت. امامی. نمازی. همراز. آقا رضا مهدوی. دبستانی. رهبری

10- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ حالا اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است). جلسه آینده یکشنبه بیست و ششم آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

تصمیم

قانونى راجع ‌به تعقیب جزایى آقایان میرزا ابراهیم خان قوام- محمدتقى خان اسعد و امیرحسین خان ایلخان‏.

مجلس شوراى ملى اجازه مى‌دهد که آقایان ابراهیم خان قوام و محمدتقى خان اسعد و امیرحسین خان ایلخان را دولت مورد تعقیب جزایى قرار داده و پس از تکمیل اکتشاف و چگونگى مطلب مراتب را به استحضار مجلس شوراى ملى برساند.

تصمیم فوق در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه پرداخت بقیه قیمت و مخارج تعمیر اتومبیل‌هاى وزارت داخله‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانزده هزار ریال بقیه قیمت دو دستگاه اتومبیل اسکس و دج را که در سنوات ماضیه خریدارى شده و بقیه وجه تعمیرات اتومبیل حکومت اصفهان که به کمپانى زیکلر مقروض مى‌باشد از اعتبارى که در ماده 2 مخارج غیر ثابت بودجه سال 1312 وزارت داخله منظور شده بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

راجع‌به سند خدمت آقاى حاج مهدی‌قلى خان هدایت‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است خدمات آقاى حاج مهدی‌قلى خان هدایت را از تاریخ اول سال 1298 قمرى الى 25 شهریور ماه 1312 شمسى متوالیاً احتساب نموده سند خدمت صادر نماید و آخرین شغل ایشان ریاست دیوان عالى تمیز را اساس رتبه قضایى قرار بدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

اصلاح بودجه سال 1312 وزارت امور خارجه‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد و نود هزار و دویست و چهل ریال (590240) به شرح صورت ضمیمه از اعتبارات بودجه 1312 وزارت امور خارجه کسر و به اعتبارات دیگر بودجه مذکور بر طبق صورت ضمیمه اضافه و تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

الف ـ از موادى که کسر مى‌شود:

قسمت فصل ماده شرح اصل اعتبار ریال مبلغى که کسر مى‌شود ریال باقى اعتبار ریال‏

112 حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 2178360 59540 2118820

212 حقوق مستخدمین کنتراتى و دون رتبه و مستخدمین جزء و غیره 2543148 3000 2540148

412 حقوق مرخصى و حقوق ایام خدمت 60000 30000 30000

512 فوق‌العاده بدى آب و هوا 20000 10000 10000

612سایر فوق‌العاده و مدد معاش مأمورین 4394390 92250 4302140

912 براى کمک و مساعدت به مستخدمین بى‌بضاعت 10000 4950 5050

1012 اعتبار براى جبران کسر مواد 1 الى 9 158000 154000 4000

2422اعتبار مصارف قنسول‌گری‌هاى رسمى و افتخارى 994650 1500 993150

2622اعتبار جبران کسر مواد 11 الى 25 434810 40000 294810

21 2 اعتبار براى پرداخت مخارج ساختمان و مرمت ابنیه در خارجه 300000 195000 105000

جمع 11093358 590240 10503118

ب ـ به موادى که اضافه مى‌شود:

قسمت فصل ماده شرح اصل اعتبار ریال مبلغى که اضافه مى‌شود ریال جمع به ریال‏

1 1 1 حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 1350840 12240 1363080

171 1 خرج سفر و فوق‌العاده اعاشه و انتقال 560100 183310 743410

34 31 اعتبار براى تفتیش و تبلیغات اعم از حقوق و مصارف و خرج سفر و غیره 100000 100000

1 1 2حقوق مأمورین فوق رتبه و مستخدمین رسمى 2178360 28920 2207280

2 1 2 حقوق مستخدمین کنتراتى و بدون رتبه و مستخدمین جزء و غیره 2543148 10950 2554098

62 1 سایر فوق‌العاده‌ها و مدد معاش مأمورین 4294390 35820 4430210

24 12 اعتبار مصارف قنسول‌گری‌هاى رسمى و افتخارى 994650 54000 1048650

فقره 2

غیر ثابت 3 اعتبار تعویض و تکمیل اتومبیل و اثاثیه نمایندگی‌ها در خارجه 700500 165000 865500

جمع 12721988 590240 13312228

+++

ملاحظات‏

از این اعتبار مبلغ 2320500 ریال فقط محدود به تهیه و خرید اسعار خارجى است معادل 15470 پهلوى‏

از باقى اعتبار مبلغ 22500 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« (150 (

از باقى اعتبار مبلغ 4097690 «««««««««««««««««««««««««««««««««««««(35 ر 93 ر 27317 )

از باقى اعتبار مبلغ 2550 «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««(17 (

از این اعتبار مبلغ 865050 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««(5767 (

از این اعتبار مبلغ 370410 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««(40 ر 2469 (

این اعتبار تماماً محدود به تهیه خرید اسعار خارجى است معادل«««««««««««««««««« 700

ملاحظات‏:

بر تعداد 97 نفر اعضاى مرکزى وزارت امورخارجه چهار نفر داراى رتبه‌هاى 7 و 6 و 4 و 2 براى مدت سه ماه آخر سال اضافه مى‌شود.

از این اعتبار مبلغ 678610 ریال فقط محدود به تهیه و خرید اسعار خارجى است معادل 67 ر 06 ر 4524 پهلوى‏

از این اعتبار مبلغ 90000 ریال (600 (

به جاى سه رتبه 8 سه رتبه 9 و به جاى دو رتبه 7 و یک رتبه 6 سه رتبه 8 تعیین و دو رتبه 7 براى قنسول‌گری‌هاى جدیدالتأسیس براى مدت سه ماه آخر سال اضافه مى‌شود.

از این اعتبار مبلغ 2331450 ریال فقط محدود به تهیه و خرید اسعار خارجى است معادل 15443

از این اعتبار مبلغ 4271210 (35 ر 73 ر 28474 (

از این اعتبار مبلغ 866550 (5777 (

این اعتبار تماماً محدود به تهیه و خرید اسعار خارجى است (5770 (

صورت فوق ضمیمه قانون اصلاح بودجه سال 1312 وزارت امور خارجه بوده و صحیح است‏.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون اضافه اعتبار قیمت تلگرافات وزارت عدلیه داخله و ادارات تجارت نظمیه و صحیه کل مملکتى‏.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد و شانزده هزار و پانصد ریال (316500 ریال) به جزء ذیل براى قیمت تلگرافات داخلى وزارت عدلیه و اداره تجارت و وزارت داخله و ادارات نظمیه و صحیه کل مملکتى.‏

وزارت عدلیه 38000 ریال‏

اداره کل تجارت 28500

وزارت داخله 80000

اداره تشکیل نظمیه 150000

صحیه کل مملکتى 20000

316500 ریال‏

علاوه بر مبلغ منظور در بودجه 1312 تأدیه نموده و مبلغ مذکور را جمعاً و خرجاً در بودجه مملکتى اضافه نماید. بنابراین اولاً بودجه 1312 کل مملکتى به شرح ذیل اصلاح مى‌شود:

باب اول عایدات‏:

شرح ـ مبلغ بودجه مصوب 1312 به ریال اضافه مى‌شود به ریال ـ جمع ریال‏

جزء سوم از قسمت 15 اجرت مخابرات دولتى ـ 1615000 ـ 316500 ـ 1931500

باب دوم مخارج‏:

شرح ـ مبلغ مصوب 1312 به ریال اضافه مى‌شود به ریال ـ جمع ریال‏

جزء اول قسمت 6 اعتبار بودجه وزارت عدلیه ـ 12551280 ـ 38000 ـ 12589280

جزء اول قسمت 5 اعتبار بودجه وزارت داخله ـ 6345500 ـ 80000 ـ 6425500

جزء دوم از قسمت 5 اعتبار بودجه نظمیه مملکتى ـ 23246130 ـ 150000 ـ 23396130

جزء سوم از قسمت 5 اعتبار بودجه صحیه ـ 10413520 ـ 20000 ـ 10433520

جزء اول از قسمت 11 اعتبار بودجه اداره کل تجارت ـ 2338940 ـ 28500 ـ 2367440

ثانیاً بودجه تفصیلى وزارت عدلیه و وزارت داخله و ادارات نظمیه و صحیه کل مملکتى و اداره کل تجارت نیز در قسمت اعتبار مربوط به شرح ذیل:

شرح ـ مبلغ مصوب 1312 ریال اضافه مى‌شود ریال ـ جمع ریال‏

بودجه وزارت عدلیه: ماده 15: قسمت اول 32500 ـ 20000 ـ 52500

قسمت دوم 32000 ـ 18000 ـ 50000

بودجه وزارت داخله: ماده 15 از قسمت اول ـ 339500 ـ 80000 ـ 419500

بودجه نظمیه مملکتى: ماد 15 ـ 176512 ـ 150000 ـ 326512

بودجه صحیه کل مملکتى: ماده 15 از قسمت اول ـ 121000 ـ 20000 ـ 141000

بودجه اداره کل تجارت: ماده 15 ـ 19000 ـ 28500 ـ 47500

تغییر پیدا مى‌کند.

+++

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

اجازه تمدید کنترات دو نفر متخصصین چاى‌ساز چینى.‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه مى‌دهد که کنترات دو نفر متخصص چاى‌ساز چینى را از اول فروردین ماه 1312 به مدت یک سالى براى مؤسسات چای‌کارى لاهیجان به شرح ذیل تمدید نماید:

اولاً ـ تنگ هایچو تبعه دولت چین براى امتحان کردن محصول چای‌هایى که به دست مى‌آید و مترجمى با حقوق ماهیانه 1100 ریال به علاوه پس از خاتمه مدت خدمت مشارالیه براى مراجعت به وطن خود به عنوان مخارج سفر 2500 ریال.

ثانیاً ـ سى فونچى تبعه دولت چین براى به عمل آوردن و تهیه چاى از قبیل مالش و بو دادن برگ‌هاى چاى با حقوق ماهیانه 900 ریال همچنین پس از خاتمه مدت خدمت براى معاودت به وطن خود براى مخارج سفر 2500 ریال.

حقوق مشارالیهما از محل اعتباراتى که در بودجه هذه‌السنه 1312 اداره کل صناعت و فلاحت منظور و به تصویب رسیده است پرداخت خواهد گردید.

تبصره ـ در صورتى که لازم شود که متخصصین مزبور براى پیشرفت کار چایکارى در ساعات غیر ادارى لااقل دو ساعت اضافه بر ساعات کار ادارى مشغول کار بشوند اداره کل صناعت و فلاحت اجازه دارد به تنگ هایچو روزى ده ریال و به سى فونچى روزى پنج ریال از محل اعتبارات مربوطه به مؤسسات لاهیجان به عنوان فوق‌العاده اضافه کار پرداخت نماید.

سایر شرایط استخدام متخصصین چینى بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 راجع‌به اتباع خارجه بوده و به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه داده مى‌شود کنترات آنها را صادر و مبادله کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نوزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293417!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)