4 مرداد 1396 12:14:03
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 24 فروردین‌ماه 1312 (17 ذى‌الحجه 1351)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ تصویب اعتبارنامه‌ها ـ اعلام رسمیت

3ـ انتخاب رئیس و نواب رئیس

4ـ اقتراع براى شرفیابى به مناسبت عید غدیر

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 24 فروردین‌ماه 1312 (17 ذى‌الحجه 1351)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌مجلس

2ـ تصویب اعتبارنامه‌ها ـ اعلام رسمیت

3ـ انتخاب رئیس و نواب رئیس

4ـ اقتراع براى شرفیابى به مناسبت عید غدیر

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس دو ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل شد.

صورت‌مجلس بیست و چهارم اسفندماه را آقاى یونس آقا وهاب‌زاده (منشى) قرائت نمودند.

1ـ تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ در صورت مجلس نظرى نیست (گفتند ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2ـ تصویب اعتبارنامه‌ها

رئیس ـ براى این که ترتیب گذشتن اعتبارنامه‌ها منضبط و منظم باشد این طور قرار دادیم که از هر شعبه بدواً راپورت نمره یکش قرائت شود یعنى راپورت نمره یک شعبه اول بعد راپورت نمره یک شعبه دوم الى شعبه ششم بعد دو مرتبه برمی‌گردیم به شعبه یک و ترتیب این طور خواهد بود. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده مخبر شعبه راپورت شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى حاج میرزا حبیب‌الله امین از اصفهان به این ترتیب قرائت نمودند.)

خبر شعبه 1:

انجمن نظارت مرکزى انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان براى نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 16 آبان‌ ماه 1311 تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى و مراکز انتخابیه و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 7 تا 20 آذرماه در حوزه مرکزى و دوازده حوزه فرعى أخذ رأى به عمل آمده و در تاریخ 15 دی‌ماه استخراج آراء خاتمه یافته آقاى حاج میرزا حبیب‌الله امین با 35663 رأى از 37008 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه اصفهان در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى هم به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده است شعبه اول به دو سیه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان رسیدگى کرده و صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى حاج میرزا حبیب‌الله امین را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

+++

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى حاج میرزاحبیب‌الله امین موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایی. (آقاى کفایی مخبر شعبه راپورت شعبه دوم را راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا على‌اکبر خان دبیر سهرابى از گروس به شرح آتى قرائت نمودند.)

خبر شعبه 2:

به تاریخ 23 فروردین شعبه ثانى به دوسیه انتخابات گروس رسیدگى کرده و جریان به طورى است که ذیلاً عرض می‌شود در تاریخ 28 مهر 1311 از طرف حکومت محل بر طبق قانون انتخابات انجمن نظار را دعوت و در هشتم آبان شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در ظرف مدت ده روز 6524 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء و قرائت آن آقاى میرزا على اکبر خان دبیر سهرابى 6504 رأى دارا بودند و بسمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و جریان انتخابات به طورى که دوسیه حاکى است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانى صحت جریان و نمایندگى آقاى میرزا على‌اکبر خان دبیر سهرابى تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ ( آقایانی که با صحت انتخاب آقاى میرزا على‌اکبر خان دبیر سهرابى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ارگانى. (آقاى ارگانى خبر شعبه راپورت شعبه سوم را راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا صادق‌خان خواجوى از دماوند قرائت نمودند.)

خبر شعبه 3:

در تاریخ 4 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزى و انجمن‌هاى فرعى دماوند و فیروزکوه تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 19 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 8919 آراء مأخوذه آقاى میرزا صادق‌ خان خواجوى به اکثریت 8799 رأى به نمایندگى دماوند و فیروزکوه انتخاب و چون شکایتى نرسیده بود شعبه سوم صحت انتخاب و نمایندگى آقاى میرزا صادق ‌خان خواجوى را تصویب و خبر آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى میرزاصادق‌ خان خواجوى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى دکتر ملک‌زاده. (آقاى دکتر ملک‌زاده مخبر شعبه راپورت شعبه چهارم راجع ‌به نمایندگى آقاى حیدرى را از ساوجبلاغ مکرى قرائت نمودند.)

خبر شعبه 4:

به تاریخ 24 فروردین شعبه چهارم به دوسیه انتخابات ساوجبلاغ مکرى رسیدگى و جریان دوسیه به طریقى است که ذیلاً عرض می‌شود:به تاریخ 29 مهرماه 1311 انجمن نظار حوزه مرکزى و شعبات فرعیه تشکیل و در ظرف 8 روز از طرف انجمن مرکزى و حوزه‌هاى فرعیه شروع به دادن تعرفه و أخذ آراء نمودند و در نتیجه آقاى على‌خان حیدرى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه از ساوجبلاغ مکرى انتخاب گردیدند و چون اعتراض قانونى نرسیده شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى حیدرى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با مدلول راپورت موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى لیقوانى. (آقاى لیقوانى مخبر شعبه راپورت شعبه پنجم را راجع ‌به نمایندگى آقاى مرآت اسفندیارى از سیرجان قرائت نمودند.)

خبر شعبه 5:

از تاریخ اول آذر 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزى سیرجان و شعب فرعیه تشکیل و در ظرف 15 روز توزیع تعرفه و أخذ رأى به عمل آمده پس از قرائت آراء آقاى میرزا حسن‌ خان مرآت اسفندیارى به اکثریت 11243 رأى از 12350 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى

+++

انتخاب شدند و اعتراض قانونى هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى میرزا حسن‌خان مرآت اسفندیارى را تصدیق نمودند.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى مرآت اسفندیارى موافقت دارند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مؤیداحمدى. (آقاى مؤیداحمدى مخبر شعبه راپورت شعبه ششم راجع ‌به نمایندگى آقاى دریانى را از قم قرائت نمودند.)

خبر شعبه 6:

در تاریخ 7 آبان 1311 انجمن نظارت در قم تشکیل و از تاریخ 25 آبان در ظرف ده روز در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعى 4079 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى حاج میرزا على‌اصغر‌ خان دریانى به اکثریت 3655 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتى نرسیده بود شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی‌ که با صحت انتخاب آقاى دریانى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده راپورت شعبه اول را راجع ‌به نمایندگى آقاى حاج میرزا حسین‌خان فاطمى از اصفهان قرائت نمودند.)

خبر شعبه‏

انجمن نظارت مرکزى انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان براى نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 16 آبان‌ماه 1311 تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى و مراکز انتخابیه و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 7 تا 20 آذرماه در حوزه مرکزى و 12 حوزه فرعى أخذ رأى به عمل آمده و در تاریخ 15 دى‌ماه استخراج آراء خاتمه یافته آقاى حاج میرزا حسین‌خان فاطمى با 33563 رأى از 37008 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه اصفهان در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى هم به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده است شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان رسیدگى کرده و صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى حاج میرزا حسین‌ خان فاطمى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با مدلول راپورت موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایی. (آقاى کفایی راپورت شعبه دوم راجع ‌به نمایندگى آقاى رهنما را از حوزه انتخابیه حضرت عبدالعظیم قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات حضرت عبدالعظیم رسیدگى و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود: در تاریخ اول آبان‌ماه 1311 از طرف حکومت محل طبق قانون انتخابات انجمن نظار دعوت و تشکیل گردیده و از روز 14 آبان تا 19 شروع به توزیع تعرفه نمودند و در ظرف مدت 6 روز 8299 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء آقاى زین‌العابدین‌خان رهنما به اکثریت 7613 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیده‌اند و چون شکایتى از جریان انتخابات نرسیده بود شعبه دوم صحت نمایندگى آقاى رهنما را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى رهنما موافقت دارند قیام فرمایند. (جمع کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ارگانى. (آقاى ارگانى راپورت شعبه سوم را راجع ‌به نمایندگى آقاى ملک مدنى از ولایات ثلاث قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 16 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزى و انجمن‌هاى فرعى ولایات ثلاث تشکیل و موافق مقررات

+++

شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 23 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 23441 آراء مأخوذه آقاى میرهاشم‌خان ملک‌مدنى به اکثریت 23244 رأى به نمایندگى ولایات ثلاث انتخاب و چون شکایتى نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقاى میرهاشم‌خان ملک‌مدنى را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی ‌که به صحت جریان انتخاب آقاى ملک‌مدنى معترفند قیام فرمایند. (عده زیادى برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ملک‌زاده. (آقاى دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه چهارم راجع ‌به نمایندگى آقاى سید علیرضا ‌خان احتشام‌زاده را قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 24 فروردین شعبه چهارم به دوسیه انتخابات ساوه رسیدگى و جریان دوسیه به قرارى است که ذیلاً عرض می‌شود: در تاریخ یکشنبه 29 آبان‌ماه 1311 انجمن نظار تشکیل و در ظرف مدت شش روز از 5 الى دهم آذرماه 1311 توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در نتیجه آقاى سید علیرضا‌خان احتشام‌زاده به اکثریت 12161 رأى از 12362 به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و چون اعتراضى وارد نبود شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى احتشام‌زاده را تصدیق و اینک خبر آن راتقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى احتشام‌زاده موافقند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى لیقوانى. (آقاى لیقوانى راپورت شعبه پنجم را راجع ‌به نمایندگى آقاى امیراعلم از شاهرود قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

از تاریخ اول آذرماه 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزى شاهرود و شعب فرعیه در ظرف هفت روز توزیع تعرفه و أخذ رأى به عمل آورده پس از قرائت آراء آقاى دکتر امیرخان اعلم به اکثریت 10720 رأى از 11316 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوارى ملى انتخاب شدند و اعتراض قانونى هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى امیراعلم را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت جریان انتخاب آقاى امیراعلم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مؤیداحمدى. (آقاى مؤیداحمدى راپورت شعبه ششم راجع ‌به نمایندگى آقاى فهیمى از قوچان را قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 4 آبان 1311 انجمن نظارت در قوچان تشکیل و از 21 آبان در ظرف ده روز در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعى 15600 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى میرزا خلیل ‌خان فهیمى به اکثریت 14014 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتى نرسیده بود شعبه شش صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با نمایندگى و صحت انتخاب آقاى فهیمى موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده راپورت شعبه اول را راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا سید احمد خان احتشام قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

انجمن نظارت مرکزى انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان براى نهیم دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 16 آبان‌ماه 1311 تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى و مراکز انتخاب و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 7 تا 20 آذرماه در حوزه

+++

مرکزى و دوازده حوزه فرعى أخذ رأى به عمل آمده و در تاریخ 15 دی‌ماه استخراج آراء خاتمه یافته آقاى میرزا سید احمدخان احتشام با 31798 رأى از 37008 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه اصفهان در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى هم به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان رسیدگى کرده و صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى میرزا سید احمدخان احتشام را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى دکتر احتشام موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایی. (آقاى کفایی راپورت شعبه دوم را راجع ‌به نمایندگى آقاى روحى از جیرفت قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات جیرفت رسیدگى نموده و جریان به طورى است که ذیلاً عرض می‌شود در تاریخ هفتم آبان 1311 از طرف حکومت محل بر طبق قانون انجمن نظار دعوت و از 14 آبان الى 26 توریع تعرفه و أخذ آراء نمودند در ظرف مدت 13 روز 6926 ورقه تعرفه توزیع در نتیجه آقاى عطاء‌الله خان روحى به اکثریت 6520 رأى دارا بودند و به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و چون جریان انتخابات به طورى که دوسیه حاکى است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانى صحت جریان و نمایندگى آقاى عطاء‌الله‌ خان روحى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با مدلول راپورت موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ارگانى. (آقاى ارگانى راپورت شعبه سوم را راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا حسن ‌خان مخبر فرهمند از ولایات ثلاث قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 16 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزى و انجمن‌هاى فرعى ولایات ثلاث تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 23 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 23441 آراء مأخوذه آقاى میرزا حسن‌خان مخبرفرهمند به اکثریت 21182 رأى نمایندگى ولایات ثلاث انتخاب و چون شکایتى نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقاى میرزا حسن‌خان مخبرفرهمند را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شوارى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که به صحت انتخاب آقاى مخبر فرهمند معتقدند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ملک‌زاده. (آقاى دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه چهارم را راجع ‌به نمایندگى آقاى محمدهاشم میرزا افسر از سبزوار قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظار سبزوار تشکیل و از اول آذر 1311 لغایت دهم در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعیه 23194 ورقه تعرفه توزیع و اتخاذ رأى شده در نتیجه آقاى محمدهاشم میرزا افسر به اکثریت 22343 رأى به سمت نمایندگى سبزوار انتخاب شده‌اند شعبه چهارم به دوسیه انتخاب مزبور رسیدگى نموده چون اعتراضی وارد نبود صحت نمایندگی آقای افسر را تصویب نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى افسر موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب آقایان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى لیقوانى.

+++

(آقاى لیقوانى راپورت شعبه پنجم راجع ‌به نمایندگى آقاى آقا محمدمهدى نمازى را از شیراز قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 12 آذر 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزى شیراز و شعبه فرعیه درظرف 14 روز توزیع تعرفه و أخذ رأى به عمل آمده پس از قرائت آراء آقاى آقامحمدمهدى نمازى به اکثریت 42809 رأى از 62008 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند و اعتراض قانونى هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى نمازى را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که به صحت انتخاب آقاى آقامحمدمهدى نمازى معتقدند قیام فرمایند. (جمع کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مؤیداحمدى. (آقاى مؤیداحمدى راپورت شعبه ششم را راجع ‌به نمایندگى آقاى آقا میرزا سید ابراهیم‌خان شریفى از کاشان قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ دهم آبان 1311 انجمن نظار حوزه کاشان بر طبق مقررات قانون تشکیل و از 28 آبان 1311 تا پنجم آذر ماه 13570 تعرفه در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعیه توزیع و أخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى میرزا سید ابراهیم‌خان شریفى به اکثریت 6652 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون اعتراضى نبود شعبه شش صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى شریفی موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده راپورت شعبه اول راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا سلیم‌خان ایزدى را از قراجه‌داغ قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

انجمن نظارت مرکزى انتخابات نهمین دوره تقنینیه حوزه قراجه‌داغ مطابق ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 4 آبان ماه 311 در قصبه اهر تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 22 تا 26 آبان‌ماه در حوزه مرکزى و یازده حوزه فرعى أخذ رأى شده در تاریخ دوم آذرماه استخراج آراء را خاتمه یافته و آقاى میرزا سلیم خان ایزدى با 10466 رأى از 10929 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه قراجه‌داغ در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى به انجمن و به مجلس شوارى ملى نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات قراجه‌داغ رسیدگى نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى میرزا سلیم‌خان ایزدى را براى دوره نهم تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که به صحت جریان انتخاب آقاى ایزدى معتقدند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایی. (آقاى کفایی راپورت شعبه دوم راجع ‌به انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى نصرت الله ‌خان اسکندرى را قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

به تاریخ 23 فروردین شعبه ثانى به دوسیه انتخابات تبریز رسیدگى کرده و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود: در تاریخ 23 مهر ماه 1311 از طرف حکومت محل بر طبق قانون انتخابات انجمن نظارت دعوت و در 15 آبان شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در ظرف مدت 25 روز 37635 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء و قرائت آن آقاى نصرت‌الله خان اسکندرى (امیر نصرت) 35601 رأى دارا بودند و به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و جریان انتخابات به طوری که دوسیه

+++

حاکى است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانى صحت جریان و نمایندگى آقاى نصرت‌الله خان اسکندرى امیر نصرت را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى اسکندرى موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ارگانى. (آقاى ارگانى راپورت شعبه سوم راجع ‌به نمایندگى آقاى حسین خان افشار را از رضائیه قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

از تاریخ 12 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزى و انجمن‌هاى فرعى رضائیه تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردیده و در 20 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 13862 آراء مأخوذه آقاى حسین‌خان افشار به اکثریت 13309 رأى به نمایندگى رضائیه انتخاب و چون شکایتى نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقاى حسین خان افشار را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با انتخاب آقاى میرزا حسین‌خان افشار قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى دکتر ملک‌زاده. (آقاى دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه چهارم راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا حسن‌خان علوى را از سبزوار قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

بر طبق راپورت نمره 3 آقاى میرزا حسن‌ خان علوى با اکثریت 21536 رأى از 23194 از سبزوار به نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند. و چون اعتراضى نرسیده بود و شکایتى نبود شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى میرزا حسن‌ خان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى علوى موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى لیقوانى. (آقاى لیقوانى راپورت شعبه پنجم راجع ‌به نمایندگى آقاى حاج غلامحسین ملک را از شیراز قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

از تاریخ 12 آذر 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزى شیراز و شعب فرعیه در ظرف 14 روز توزیع تعرفه و أخذ رأى به عمل آمده پس از قرائت آراء آقاى حاج غلامحسین ملک با اکثریت 42744 رأى از 62008 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند و اعتراض قانونى هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى حاج غلامحسین ملک را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى حاج غلامحسین ملک موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مؤیداحمدى. (آقاى مؤیداحمدى خبر شعبه ششم راجع ‌به نمایندگى آقاى آقا میرزا علی‌محمد محلوجى را از کاشان قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

جریان انتخابات حوزه کاشان به شرحى است که در خبر نمره 3 به عرض رسیده در نتیجه آقاى میرزا علی‌محمد محلوجى به اکثریت 6309 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند. شعبه شش صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى محلوجى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده خبر شعبه اول را راجع ‌به نمایندگى

+++

آقاى سید کاظم یزدى از یزد قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 28 مهر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزى انتخابات نهمین دوره تقنینیه حوزه یزد مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر یزد تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى در مراکز انتخاب و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 16 تا 26 آبان‌ماه 1311 در حوزه مرکزى و 18 حوزه فرعى أخذ رأى به عمل آمده در تاریخ دهم آذر ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته و آقاى سید کاظم یزدى با 21818 رأى از 22143 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه یزد در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات یزد رسیدگى نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى سید کاظم یزدى را براى نهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که به صحت جریان انتخابات یزد و نمایندگى آقاى سید کاظم موافقت دارند قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایی. (آقاى کفایى خبر شعبه دوم راجع ‌به نمایندگى آقاى حاج میرزا آقا فرشى را از تبریز قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

جریان انتخابات تبریز به طورى است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقاى حاج میرزا آقاى فرشى به اکثریت 33984 رأى از 37635 رأى دارا بودند و به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگى آقاى فرشى را شعبه دوم تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایان موافقین با انتخاب آقاى فرشى قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى ارگانى. (آقاى ارگانى خبر شعبه سوم راجع به نمایندگى آقاى محمدعلی‌ خان امیرابراهیمى را از رفسنجان قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 12 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزى و انجمن‌هاى فرعى رفسنجان تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 22 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 11424 آراء مأخوذه آقاى محمدعلی ‌خان امیرابراهیمى به اکثریت 11061 رأى به نمایندگى رفسنجان انتخاب و چون شکایتى نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقاى امیرابراهیمى را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقاى امیرابراهیمى موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى دکتر ملک‌زاده. (آقاى دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه چهارم راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا علی‌ خان مولوى را از سراب قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

به تاریخ 24 فروردین شعبه چهارم به دوسیه انتخابات سراب رسیدگى و جریان دوسیه به طورى است که ذیلاً عرض می‌شود: به تاریخ 28 مهر ماه 1311 انجمن نظار مرکزى تشکیل و در ظرف مدت هشت روز در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعیه توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در نتیجه آقاى میرزا على‌ خان مولوى به اکثریت 5136 از 7832 به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه از سراب انتخاب گردیدند و چون شکایتى نرسیده بود شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى مولوى را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایان موافقین با صحت انتخاب آقاى مولوى قیام فرمایند (جمعى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى لیقوانى.

+++

(آقاى لیقوانى راپورت شعبه پنجم راجع ‌به نمایندگى آقاى میرزا محمدتقى شیرازى را از شیراز قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

از تاریخ 12 آذر 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزى شیراز و شعب فرعیه در ظرف 14 روز توزیع تعرفه و أخذ رأى به عمل آمده پس از قرائت آراء آقاى میرزا محمدتقى شنکایی شیرازى به اکثریت 40585 رأى از 62008 رأى به سمت نمایندگى مجلس شوراى ملی انتخاب شدند شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگى و صحت نمایندگى آقاى شنکایی را تصدیق نمود.

جمعى از نمایندگان ـ شیرازى باید نوشته شود.

رئیس ـ قبل از این که رأى بگیریم همین تصحیح را می‌خواستم تذکر بدهم ایشان اسم تجارتی‌شان شنکایی است و اسم فامیلی‌شان شیرازى است. آقایانی که با صحت انتخاب آقاى شیرازى موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى مؤیداحمدى. (آقاى مؤیداحمدى خبر شعبه ششم راجع ‌به انتخابات ساوجبلاغ شهریار و نمایندگى آقاى دهستانى را قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 30 مهر ماه 1311 انجمن نظارت در کردان تشکیل و از 12 آبان تا 17 در ظرف 5 روز در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعیه 10463 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى میرزا یدالله‌خان دهستانى با اکثریت 10338 رأى به سمت نمایندگى دوره 9 تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون شکایتى نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که به صحت انتخاب آقاى دهستانى عقیده دارند قیام فرمایند. (جمع کثیرى قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى احتشام‌زاده. (آقاى احتشام‌زاده راپورت شعبه اول راجع ‌به نمایندگى آقاى دکتر طاهرى را از یزد قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

در تاریخ 28 مهر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزى انتخابات نهمین دوره تقنینیه حوزه یزد مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر یزد تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌هاى فرعى و مراکز انتخاب و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 16 تا 26 آبان‌ماه 1311 در حوزه مرکزى و 18 حوزه فرعى أخذ رأى به عمل آمده در تاریخ دهم آذرماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته و آقاى دکتر هادی ‌خان طاهرى با 21280 رأى از 22143 رأى به نمایندگى حوزه انتخابیه یزد در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ گونه شکایتى به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات یزد رسیدگى نموده انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى دکتر هادی‌خان طاهرى را براى نهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت جریان انتخابات یزد و نمایندگى آقاى دکتر طاهرى موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند.)

رئیس ـ تصویب شد. آقاى کفایى. (آقاى کفایى راپورت شعبه دوم راجع ‌به نمایندگى آقاى ثقةالاسلامى را از تبریز قرائت نمودند.)

خبر شعبه:

جریان انتخابات تبریز به طورى است که در راپورت نمره 4 عرض شد و در نتیجه آقاى میرزا ابوالحسن‌خان ثقةالاسلامى 33955 رأى از 37635 رأى دارا بودند و به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگى آقاى ثقة‌الاسلامى را شعبه دوم تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی‌ که با صحت انتخاب آقاى ثقة‌الاسلامى موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیرى از آقایان قیام نمودند.)

+++

افسر- در خبرها چند تا نوشته بود چون اعتراضی نبود تصدیق شده در صورتی که همه این طور نیست در بعضی دوسیه‌ها شکایت رسیده و یکی دو تا شکایت بوده و وارد نبوده و در شعبه کاملاً رسیدگی شده و صحت جریان انتخابات تصدیق شده است چون بعضیش مبهم بود خواستم تذکر بدهم.

رئیس ـ آقای احتشام‌زاده

(آقای احتشام‌زاده راپورت شعبه یک را مبنی بر جریان انتخابات برد و نمایندگی آقای میرزا محمدحسین نواب قرائت نمودند)

خبر شعبه:

در تاریخ 28 مهر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات نهمین دوره تقنینیه حوزه یزد مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر یزد تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و مراکز انتخاب و تهیه انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 16 تا 26 آبان ماه 1311 در هر حوزه مرکزی و 18 حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ دهم آذر ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته و آقای میرزامحمدحسین نواب با 17476 رأی از 22143 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه یزد در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات یزد رسیدگی نموده صحت انتخاب حوزه مزبور و نمایندگی آقای میرزا محمدحسین نواب را برای نهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای نواب موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی

(آقای کفایی مخبر شعبه راپورت شعبه 2 راجع ‌به انتخابات تبریز و نمایندگی آقای لیقوانی را قرائت نمودند)

خبر شعبه:

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای میرزا عیسی ‌خان لیقوانی به اکثریت 33945 رأی از 37635 رأی دارا بودند- و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگی آقای لیقوانی را شعبه دوم تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با صحت انتخاب آقای لیقوانی قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارکانی

(آقای ارکانی راپورت شعبه 3 راجع ‌به انتخاب آقای ارباب کیخسرو شاهرخ را از طرف زرتشتیان قرائت نمودند)

خبر شعبه:

در تاریخ 6 آذر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی زرتشتیان تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 6 بهمن انجمن مرکزی خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 2791 آراء مأخوذه آقای ارباب کیخسرو شاهرخ به اکثریت 2757 رأی به نمایندگی زرتشتیان انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای ارباب کیخسرو شاهرخ را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای ارباب کیخسرو شاهرخ موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(راپورت شعبه 4 راجع ‌به انتخابات سلطان‌آباد عراق و نمایندگی آقای مرتضی قلی‌خان بیات را آقای ملک‌زاده قرائت نمودند).

خبر شعبه

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات سلطان‌آباد عراق رسیدگی و جریان دوسیه به طوری است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

در تاریخ 14 آبان 1311 انجمن نظار تشکیل و در ظرف مدت نه روز از تاریخ 14 آبان الی 22 توزیع.

+++

تعرفه و أخذ آراء نموده و در نتیجه آقای مرتضی قلی‌خان بیات به اکثریت 29137 رأی از 29994 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه از سلطان‌آباد عراق انتخاب گردیدند و چون اعتراضی وارد نبود شعبه 4 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت نمایندگی آقای مرتضی قلی‌خان بیات را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی

(آقای لیقوانی خبر شعبه 5 دایر به نمایندگی آقای حاج سید ابوطالب کازرونیان را از شیراز به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

خبر شعبه

از تاریخ 12 آذر 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی شیراز و شعب فرعیه در ظرف 14 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آمده پس از قرائت آراء آقای حاج سید ابوطالب کازرونیان به اکثریت 38772 رأی از 62008 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای کازرونیان را تصدیق نمود.

رئیس- موافقین با صحت انتخاب آقای کازرونیان قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی راپورت شعبه 6 راجع ‌به انتخابات کرمان و نمایندگی آقای دبستانی را قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

جریان انتخابات کرمان به شرحی است که در خبر نمره 6 به عرض رسیده در نتیجه آقای میرزا محمود دبستانی به اکثریت 12873 رأی از 16756 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده شعبه شش صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای دبستانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(راپورت شعبه اول راجع ‌به انتخاب آقای میرزا عبدالباقی جمشیدی از بابل را آقای احتشام‌زاده قرائت نمودند)

خبر شعبه

در تاریخ 25 آذر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بابل را برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر بابل تشکیل و پس از تعیین هیئت رئیسه خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه اعلان انتخابات و انتشار آن در حوزه‌های انتخابیه از تاریخ نوزدهم تا سی‌ام آذر ماه 1311 در حوزه مرکزی و شش حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ ششم دی‌ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته آقای میرزا عبدالباقی‌خان جمشیدی با 29481 رأی از 30690 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه بابل در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است شعبه اول دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه بابل را تحت رسیدگی قرار داده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای میرزا عبدالباقی‌خان جمشیدی را برای نهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای جمشیدی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی

(آقای کفایی راپورت شعبه 2 راجع ‌به نمایندگی آقای تربیت را به نحو ذیل قرائت نمودند)

خبر شعبه

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای میرزا محمدعلی‌ خان

+++

تربیت به اکثریت 33884 رأی از 37635 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دورة نهم تقنینیه انتخاب شدند نمایندگی آقای تربیت را شعبه دوم تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای تربیت را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(آقای ارگانی خبر شعبه 3 راجع ‌به انتخاب آقای سلطان ابراهیم‌ خان افخمی از زنجان را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 14 آبان ‌ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی زنجان تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 26 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 16727 آراء مأخوذه آقای سلطان ابراهیم‌ خان افخمی به اکثریت 15603 رأی به نمایندگی زنجان انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای سلطان ابراهیم‌ خان افخمی را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای افخمی قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(آقای دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه 4 راجع ‌به انتخاب آقای میرزا اسماعیل‌خان عراقی از عراق را قرائت نمودند)

خبر از شعبه 4

بر طبق راپورت نمره 7 آقای میرزا اسماعیل‌خان عراقی به اکثریت 26730 رأی از 2994 رأی به سمت نمایندگی سلطان‌آباد عراق انتخاب گردیده و شعبه چهارم صحت نمایندگی آن را تصویب و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای عراقی قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(آقای لیقوانی راپورت شعبه 5 راجع ‌به انتخابات طهران و نمایندگی میرزا حسین‌ خان دادگر را قرائت نمودند)

خبر از شعبه 5

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا حسین‌ خان دادگر به اکثریت 58840 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه 5 به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای میرزا حسین‌خان دادگر را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب دادگر موافقند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(راپورت شعبه 6 دایر به نمایندگی آقای اعظم زنگنه از کرمانشاهان را آقای مؤید احمدی قرائت نمودند)

خبر از شعبه 6

در تاریخ 30 مهرماه 1311 انجمن نظار کرمانشاهان بر طبق مقررات قانون تشکیل و از 22 آبان 1311 تا دوم آذر 29734 ورقه تعرفه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعیه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای علی‌خان اعظم زنگنه به اکثریت 29159 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای اعظم زنگنه را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

+++

(آقای احتشام‌زاده ـ خبر شعبه اول راجع ‌به انتخابات بابل و نمایندگی آقای ملک‌زاده آملی را قرائت نمودند)

خبر از شعبه 1

در تاریخ 5 آذرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بابل برای دوره نهم تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر بابل تشکیل و پس از تعیین هیئت رئیسه خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه اعلان انتخابات و انتشار آن در حوزه‌های انتخابیه از تاریخ 19 تا 30 آذرماه 1311 در حوزه مرکزی و شش حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ 6 دی ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته آقای میرزا علی‌اکبر خان ملک‌زاده آملی با 29198 رأی از 30690 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه بابل در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است. شعبه اول دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه بابل را تحت رسیدگی قرار داد صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای ملک‌زاده آملی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که انتخاب آقای ملک‌زاده آملی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه 2 راجع ‌به انتخاب آقای طباطبایی وکیلی را از تبریز قرائت نمودند)

خبر از شعبه 2

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای اجلال‌الملک- میرزا صادق‌خان طباطبایی وکیلی به اکثریت 33753 رأی از 37635 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگی آقای اجلال‌الملک را شعبه دوم تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای طباطبایی وکیلی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(خبر شعبه 3 راجع ‌به انتخاب آقای مجد ضیائی از زنجان را آقای ارکانی قرائت نمودند)

خبر از شعبه 3

در تاریخ 14 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی زنجان تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 26 آبان انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 16727 آراء مأخوذه آقای میرزا حبیب‌الله مجد ضیایی به اکثریت 15582 رأی به نمایندگی زنجان انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای میرزا حبیب‌الله مجد ضیایی را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای مجد ضیائی قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(آقای دکتر ملک‌زاده راپورت شعبه 4 راجع ‌به نمایندگی آقای دکتر قزل‌ایاغ از سمنان و دامغان را قرائت نمودند)

خبر از شعبه 4

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات سمنان و دامغان رسیدگی و جریان دوسیه به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود. در تاریخ دهم آبان ماه 1311 انجمن نظار سمنان و دامغان تشکیل و در ظرف مدت هفت روز از طرف حوزه مرکزی و حوزه‌ای فرعیه شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردیده و در نتیجه آقای دکتر حسین‌قلی‌خان قزل‌ایاغ به اکثریت 21304 رأی از 21761 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه از سمنان و دامغان انتخاب گردیدند و چون اعتراضی وارد نبود شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای قزل‌ایاغ را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای قزل‌ایاغ قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

+++

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی

(راپورت شعبه 5 راجع ‌به انتخاب آقای حاج‌میرزا حسن‌خان اسفندیاری از طهران را آقای لیقوانی قرائت نمودند)

خبر از شعبه 5

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای حاج‌میرزا حسن‌خان اسفندیاری به اکثریت 56896 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای میرزاحسن ‌خان اسفندیاری را تصدیق نمود.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای حاج‌میرزا حسن‌خان اسفندیاری قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی راپورت شعبه ششم و نمایندگی آقای میرزا فتح‌الله‌ خان فزونی از کرمانشاهان را قرائت نمودند)

خبر از شعبه 6

جریان انتخابات حوزه کرمانشاهان به شرحی است که در خبر نمره 8 به عرض رسیده در نتیجه آقای میرزا فتح‌الله ‌خان فزونی به اکثریت 27565 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده و شعبه شش صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که انتخاب آقای فزونی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(آقای احتشام‌زاده راپورت شعبه اول راجع ‌به انتخابات بابل و نمایندگی آقای حمزه‌تاش را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 5 آذرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بابل برای دوره نهم تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر بابل تشکیل و پس از تعیین هیئت رئیسه خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه اعلان انتخابات و انتشار آن در حوزه‌های انتخابیه از تاریخ 19 تا 30 آذر ماه 1311 در حوزه مرکزی و شش حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ 6 دی ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته آقای میرزا معصوم ‌خان حمزه‌تاش با 28839 رأی از 30690 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه بابل در دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و شکایتی به انجمن نرسیده لکن یک ورقه شکایت به مجلس شورای ملی رسیده که قابل توجه نمی‌باشد.

شعبه اول دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه بابل را تحت رسیدگی قرار داده صحت انتخاب حوزه مزبور و نمایندگی آقای حمزه‌تاش را برای دوره 9 تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای حمزه‌تاش موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی مخبر شعبه راپورت انتخاب آقای میرزا جوادخان امامی از تبریز را قرائت نمودند).

خبر شعبه

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای میرزا جواد خان امامی به اکثریت 33688 رأی از 37635 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگی آقای امامی را شعبه دوم تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای امامی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی

+++

(آقای ارگانی راپورت شعبه 3 مبنی بر انتخاب آقای حاج آقا حسین رهبری را از زنجان قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 14 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی زنجان تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 26 آبان انجمن نظارت خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 16727 آراء مأخوذه آقای حاج آقا حسین رهبری به اکثریت 15168 رأی به نمایندگی زنجان انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای حاج آقا حسین رهبری را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای رهبری قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده

(آقای دکتر ملک‌زاده خبر صاده از شعبه 4 دایر به انتخاب آقای فرج‌الله‌ خان آصف از کردستان را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 30 مهر 1311 انجمن نظار کردستان تشکیل و بر طبق مقررات قانونی در ظرف 12 روز 11758 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی گردیده در نتیجه آقای میرزا فرج‌الله‌خان آصف به اکثریت 11059 رأی به سمت نمایندگی نهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند شعبه چهارم به دوسیه مزبوره رسیدگی نموده چون اعتراضی وارد نبود لهذا صحت نمایندگی آقای میرزا فرج‌الله‌ خان آصف را تصدیق نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای فرج‌الله‌ خان آصف قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد آقای لیقوانی.

(خبر صادره از شعبه 5 دایر به انتخاب آقای دکتر حسن‌خان ادهم از طهران را آقای لیقوانی قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای دکتر حسن ‌خان ادهم به اکثریت 53673 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای دکتر حسن‌ خان ادهم را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای دکتر حسن‌ خان ادهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی مخبر شعبه خبر راجع ‌به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگی آقای میرزا موسی ‌خان مرآت را قرائت نمودند)

خبر شعبه

جریان انتخابات حوزه کرمانشاهان به شرحی است که در خبر نمره 8 به عرض رسیده در نتیجه آقای میرزا موسی‌خان مرآت به اکثریت 22663 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده و شعبه شش صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای میرزا موسی‌ خان مرآت قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصوب شد. آقای احتشام‌زاده.

(آقای احتشام‌زاده خبر شعبه اول راجع ‌به انتخاب بم و نمایندگی آقای دکتر ملک‌زاده را قرائت نمودند)

خبر شعبه

در تاریخ 29 مهرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بم برای دوره نهم تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات تشکیل و پس از انتخاب هیئت عاملة خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار

+++

اعلان انتخابات از تاریخ 16 تا 23 آبان ماه 1311 در حوزه مرکزی و 4 حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده و در تاریخ 26 آبان ماه استخراج آراء خاتمه یافته آقای دکتر مهدی‌خان ملک‌زاده با 4946 رأی از 5266 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه بم در دوره نهم تقنینیه انتخاب و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه بم رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای دکتر مهدی‌ خان ملک‌زاده را برای نهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای دکتر ملک‌زاده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(خبر شعبه 2 راجع ‌به انتخاب آقای باستانی از تبریز را آقای کفایی قرائت نمودند).

خبر شعبه

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای اقتدار‌الدوله باستانی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه به اکثریت 33643 رأی از 37635 رأی انتخاب گردیدند شعبه ثانی نمایندگی آقای اقتدارالدوله باستانی را برای دوره نهم تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای رضاقلی ‌خان باستانی قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(آقای ارگانی راپورت شعبه 3 راجع ‌به انتخاب آقای میرزا حسین‌ خان سنگ از ساری را قرائت نمودند)

خبر شعبه

در تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی ساری تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 7 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 29530 آراء مأخوذه آقای میرزا حسن‌ خان سنگ به اکثریت 28911 رأی به نمایندگی ساری انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای میرزا حسن‌ خان سنگ را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای میرزا حسین‌ خان سنگ قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(خبر شعبه 4 راجع ‌به انتخاب آقای محمدخان وکیل را از کردستان آقای دکتر ملک‌زاده قرائت نمودند).

خبر شعبه

بر طبق راپورت نمره 10 آقای محمدخان وکیل به اکثریت 10106 رأی به سمت نمایندگی کردستان انتخاب گردیده و شعبه چهارم صحت نمایندگی ایشان را تصویب نموده خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای محمدخان وکیل موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(آقای لیقوانی راپورت شعبه 5 راجع ‌به انتخاب آقای میرزا محمدرضا خان طهرانچی را از طهران قرائت نمودند)

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای محمدرضا‌خان طهرانچی به اکثریت 50685 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای طهرانچی را تصدیق نمود.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای طهرانچی قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

+++

(آقای مؤید احمدی راپورت شعبه راجع ‌به نمایندگی آقای میرزا احمدخان صفاری را از لاهیجان قرائت نمودند)‌

خبر شعبه

در تاریخ 18 آبان 1311- انجمن نظارت در لاهیجان تشکیل و از اول آذر در ظرف ده روز در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی 21244 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای میرزا احمد خان صفاری به اکثریت 20560 رأی به سمت نمایندگی دوره 9 تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای صفاری قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(خبر شعبه اول راجع ‌به انتخابات بجنورد و نمایندگی آقای مسعود ثابتی را آقای احتشام‌زاده قرائت نمودند)

خبر شعبه

در تاریخ 20 مهر ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه بجنورد برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده چهارده قانون انتخاب تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامه خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 22 آبان ماه تا 6 آذر ماه 1311 در حوزه مرکزی و شش حوزه فرعی أخذ رأی شده در تاریخ نهم آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافته در نتیجه آقای مسعود ثابتی با 6851 رأی از 7874 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن نظارت مرکزی و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه بجنورد رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای مسعود ثابتی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای مسعود ثابتی قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه 2 را دایر به انتخاب آقای مصدق جهانشاهی از تبریز قرائت نمودند)

خبر شعبه

جریان انتخابات تبریز به طوری است که در راپورت نمره 4 عرض شده و در نتیجه آقای مصدق‌الملک جهانشاهی به اکثریت 33316 رأی از 37635 رأی به سمت به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و نمایندگی آقای جهانشاهی را شعبه دوم تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای مصدق جهانشاهی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(آقای ارگانی خبر شعبه 3 را دایر به انتخابات ساری و نمایندگی آقای دکتر اسماعیل‌خان سنگ قرائت نمودند)‌

خبر شعبه

در تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی ساری تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 7 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 29530 آراء مأخوذه آقای دکتر اسماعیل‌ خان دکتر سنگ به اکثریت 28716 رأی به نمایندگی ساری انتخاب و چون شکایتی نرسیده بوده شعبه سوم صحت انتخاب آقای دکتر سنگ را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای دکتر سنگ را موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(خبر شعبه 5 راجع ‌به نمایندگی آقای محمدخان حبیبی از کردستان را آقای دکتر ملک‌زاده قرائت نمودند)‌

خبر شعبه

بر طبق راپورت نمره 10 آقای خان‌محمد‌ خان حبیبی

+++

به اکثریت 9989 رأی از کردستان به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و شعبه چهارم صحت نمایندگی ایشان را تصویب نموده و خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای محمدخان حبیبی قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).‌

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(آقای لیقوانی راپورت شعبه 5 راجع ‌به انتخابات طهران و نمایندگی آقای دادور را قرائت نمودند)

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا مهدی‌خان دادور به اکثریت 50202 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای دادور را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با انتخاب آقای دادور موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نموند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی راپورت انتخابات مراغه و نمایندگی آقای اسکندرخان مقدم را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 28 مهر 1311 انجمن نظارت در مراغه تشکیل و از تاریخ 21 آبان در ظرف ده روز در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی 28903 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای اسکندرخان مقدم به اکثریت 27607 به سمت نمایندگی دوره 9 تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای مقدم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(خبر شعبه اول را دایر به انتخاب آقای اعتبار از بروجرد قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 15 آبان ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر بروجرد تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و نشر اعلان انتخابات از تاریخ 20 تا آخر آبان ماه 1311 در حوزه مرکزی و چهار حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ 14 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافته و آقای میرزا سیداحمدخان اعتبار با 20886 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه بروجرد رسیدگی نموده صحت انتخابات بروجرد و نمایندگی آقای اعتبار را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای اعتبار موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه 2 را راجع ‌به انتخابات تربت و نمایندگی آقای دکتر ضیاء قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 22 فروردین شعبه ثانی به دوسیه انتخابات تربت حیدریه رسیدگی نموده و جریان دوسیه به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود:

در تاریخ 5 آبان 1311 از هیئت نظار دعوت و در تاریخ 22 آبان 1311 شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء شده است و در ظرف مدت 15 روز 12208 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء آقای دکتر ضیاء به اکثریت 10828 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه دوم صحت نمایندگی آقای دکتر ضیاء.

+++

را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای دکتر ضیا قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد آقای ارکانی.

(آقای ارکانی راپورت شعبه 3 را دایر به انتخاب آقای امیرتیمور کلالی از مشهد قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 26 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی مشهد تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 12 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 44689 آراء مأخوذه آقای محمدابراهیم‌ خان امیرتیمور به اکثریت 43578 رأی به نمایندگی مشهد انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای محمدابراهیم‌خان امیرتیمور را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که تصدیق صحت انتخاب آقای امیرتیمور کلالی را دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(خبر شعبه 4 دایر به انتخاب آقای حاج تقی وهاب‌زاده را از اردبیل آقای دکتر ملک‌زاده قرائت نمودند).

خبر شعبه

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات اردبیل رسیدگی و جریان دوسیه به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود:‌

در تاریخ 10 آذر ماه 1311 انجمن نظار اردبیل تشکیل و در ظرف پانزده روز از طرف حوزه انتخابات در حوزه مرکزی و شعبات فرعیه توزیع تعرفه و أخذ رأی نمودند و در نتیجه آقای حاج تقی‌آقا وهاب‌زاده به اکثریت 27554 رأی از 37876 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و چون اعتراضی نرسیده بود صحت نمایندگی آقای حاج تقی‌آقا وهاب‌زاده را شعبه چهار تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با انتخاب آقای حاج تقی‌ وهاب‌زاده قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(راپورت شعبه 5 دایر به انتخاب آقای میرزا حسین‌خان طهرانی از طهران را آقای لیقوانی قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا حسین‌ خان طهرانی به اکثریت 49688 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای طهرانی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا حسین‌ خان طهرانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی خبر شعبه 6 را مبنی بر نمایندگی آقای میرزا موسی ‌خان فتوحی قرائت نمودند).

خبر شعبه

جریان انتخابات حوزه مراغه به ترتیبی است که در خبر نمره 12 به عرض رسیده در نتیجه آقای میرزا موسی‌خان فتوحی به اکثریت 7514 رأی به سمت نمایندگی دوره 9 تقنینیه انتخاب شده‌اند و شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافق اطلاعی که به بنده می‌دهند بیست هزار از اینجا محذوف شده است بیست و هفت هزار رأی بوده است مال آقای مقدم هم همین طور بوده است. آقایانی که صحت انتخاب آقای فتوحی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(آقای احتشام‌زاده راپورت شعبه اول راجع ‌به انتخابات

+++

بروجرد و نمایندگی آقا میرزا محمدتقی طباطبایی را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 5 آبان ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخاب در شهر بروجرد تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و نشر اعلان از تاریخ 20 تا آخر آبان ماه 1311 در حوزه مرکزی 14 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافت و آقای میرزا محمدتقی طباطبایی با 16806 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن مجلس شورای ملی نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات آنجا رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای میرزا محمدتقی طباطبایی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با انتخاب آقای میرزا محمدتقی طباطبایی قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(خبر شعبه 2 راجع ‌به انتخاب آقای میرزا علی‌خان اقبال را از سلطان‌آباد ترشیز آقای کفایی قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 23 فروردین شعبه ثانی به دوسیه انتخابات سلطان‌آباد ترشیز رسیدگی نموده و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود:‌

در تاریخ 4 آبان‌ماه 1311 انجمن نظار از طرف حکومت محل بر طبق قانون انتخابات تشکیل و در 24 آبان شروع به توزیع تعرفه نمودند و در ظرف مدت ده روز 11051 تعرفه توزیع و أخذ رأی گردیده است و در نتیجه آقای میرزا علی ‌خان اقبال به اکثریت 9337 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و چون از جریان انتخابات شکایتی نرسیده بود صحت نمایندگی آقای اقبال را شعبه دوم تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای اقبال موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(راپورت شعبه 3 مبنی بر نمایندگی آقای یونس آقا از مشهد از طرف آقای ارگانی قرائت گردید).

خبر شعبه

در تاریخ 26 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی مشهد تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 12 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 44689 آراء مأخوذه آقای یونس‌آقا و‌هاب‌زاده به اکثریت 43478 رأی به نمایندگی مشهد انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای یونس‌آقا وهاب‌زاده را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که تصدیق دارند صحت نمایندگی آقای یونس‌آقا را قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(آقای دکتر ملک‌زاده خبر شعبه 4 را مبنی بر انتخاب آقا پناهی از اردبیل قرائت نمودند).

بر طبق راپورت نمره 13 آقای میرزا جعفرخان پناهی به اکثریت 35249 رأی از 27876 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخابات و چون در اعتبارنامه تعیین سن ایشان نشده بود ورقه سجل احوال ایشان که در تاریخ هشتم تیرماه 1311 از شعبه 3 دفتر سجل ولایت تهران تحت نمره 15312 صادر شده بود در شعبه چهارم ارائه گردید و معلوم شد که سن ایشان 32 سال است بنابراین شعبه 4 صحت نمایندگی آقای پناهی را تصدیق و خبر آن را اینک تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای پناهی قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(راپورت شعبه 5 دایر به انتخاب آقای نیک‌پور از طهران به توسط آقای لیقوانی قرائت گردید).

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا عبدالحسین‌خان نیک‌پور به اکثریت 44779 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای نیک‌پور را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای نیک‌پور را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی راپورت شعبه 6 راجع ‌به انتخاب آقای فتحعلی ‌خان بختیار را از بختیاری قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ نهم آبان 1311- انجمن نظار حوزه بختیاری در آورجان چقاخور که مرکز حکومت بختیاری است بر طبق مقررات قانون تشکیل و از تاریخ یازدهم تا هجدهم آبان 1311- 9804 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای فتحعلی‌ خان بختیار به اکثریت 8979 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند چون اعتراضی نرسیده بود شعبه شش صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که تصدیق می‌کنند صحت انتخاب آقای فتحعلی‌ خان بختیار را قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد آقای احتشام‌زاده.

(آقای احتشام‌زاده راپورت شعبه یک را دایر به انتخابات خوار و ورامین و ایوانکی و نمایندگی آقای محیط قرائت نمودند).

در تاریخ 6 آبان ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه خوار و ورامین و ایوانکی برای دوره نهم تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در ایوانکی تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و انتشار اعلان از تاریخ 21 آبان ماه تا 11 آذر ماه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی أخذ رأی به عمل آمده در تاریخ 16 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافت و آقای آقاسید محمد محیط لاریجانی با 9911 رأی 11468 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند هیچ‌گونه شکایتی هم نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات آنجا رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای محیط لاریجانی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای محیط لاریجانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه دو را مبنی بر انتخاب آقای مژدهی از بندر پهلوی قرائت نمودند).

به تاریخ 23 فروردین شعبه ثانی به دوسیه انتخابات بندر پهلوی رسیدگی کرده و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود.

در تاریخ 28 مهر از طرف حکومت محل بر طبق قانون انتخابات انجمن نظار را دعوت و در 15 آبان شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در ظرف مدت ده روز 7875 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء و قرائت آن آقای میرزا کاظم‌ خان مژدهی 7734 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و جریان انتخابات به طوری که دوسیه حاکی است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانی به صحت جریان و نمایندگی آقای میرزا کاظم‌خان مژدهی تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که انتخاب آقای مژدهی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

+++

(آقای ارگانی خبر شعبه سوم را راجع ‌به انتخاب آقای میرزا عبدالعلی میرزایی از مشهد قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 26 آبان 1311- انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی مشهد تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 12 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 44689 آراء مأخوذه آقای میرزا عبدالعلی میرزایی به اکثریت 43235 رأی به نمایندگی مشهد انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای میرزا عبدالعلی میرزایی را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای میرزایی قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کتر ملک‌زاده.

(آقای دکتر ملک‌زاده خبر شعبه چهارم را دایر به انتخاب آقای نوبخت از فسا قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 9 دی ماه 1311 انجمن نظار فسا تشکیل و در ظرف ده روز در حوزه مرکزی فسا و حوزه‌های فرعیه 9214 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده و در نتیجه آقای میرزا حبیب‌الله نوبخت به اکثریت 6616 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند شعبه چهارم به دوسیه انتخابات مزبور رسیدگی نموده و چون شکایتی نرسیده بود صحت نمایندگی آقای نوبخت را تصویب نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای نوبخت قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس ـ تصوب شد. آقای لیقوانی.

(آقای لیقوانی خبر شعه 5 را دایر به انتخاب آقای سید حبیب‌الله لاریجانی از طهران قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 – انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای آقاسید حبیب‌الله لاریجانی به اکثریت 44404 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای لاریجانی را تصدیق نماید.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای سید حبیب‌الله لاریجانی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤیداحمدی.

(آقای مؤیداحمدی خبر شعبه 6 راجع ‌به انتخاب آقای موقر را از محمره قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ دوم آبان ‌ماه 1311- انجمن نظار حوزه محمره بر طبق مقررات قانون تشکیل و از تاریخ نهم تا چهاردهم آبان ماه 1311- 7164 ورقه تعرفه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعیه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای میرزا حسین‌ خان موقر به اکثریت 7103 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند چون شکایتی نرسیده بود شعبه شش صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای موقر موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای احتشام‌زاده.

(آقای احتشام‌زاده راپورت شعبه اول راجع ‌به انتخاب آقای ارگانی از بنی طرف را قرائت نمودند).

در تاریخ هفتم آبان ‌ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات دوره نهم تقنینیه حوزه انتخابیه بنی طرف مطابق ماده 14 قانون انتخابات تشکیل و پس از انتخاب هیئت

+++

عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 21 آبان ماه تا 15 روز در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی أخذ رأی به عمل آمده و در تاریخ 7 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافت و آقای میرزا محمد جواد ارگانی با 8018 رأی از 8170 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات آنجا رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای ارگانی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای ارگانی قیام فرمایند

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه دوم را راجع ‌به انتخاب آقای منصف از بیرجند قرائت نمودند).

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات بیرجند رسیدگی نمود و جریان به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود.

در تاریخ دهم آبان ماه 1311 از طرف حکومت محل بر طبق قانون انتخابات انجمن نظار دعوت و در 26 آبان شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء نموده و در ظرف مدت 20 روز 13366 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء و قرائت آن آقای میرزا محمدعلی‌خان منصف 9478 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و در تاریخ 27/10 شکایتی از جریان انتخابات به اداره محترم مجلس شورای ملی رسیده و شعبه ثانی به شکایات وارده رسیدگی کرده چون شکایت به هیچ وجه وارد و موجه نبوده و جریان انتخابات به طوری که دوسیه حاکی است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانی به شکایت وارده ترتیب اثر نداده صحت جریان و نمایندگی آقای میرزا محمدعلی‌ خان منصف را تصدیق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای منصف را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

(آقای ارگانی خبر شعبه سوم را مبنی بر انتخاب آقای رضا مهدوی از مشهد قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 26 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی مشهد تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 12 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 44689 آراء مأخوذه آقای رضا مهدوی به اکثریت 43091 رأی به نمایندگی مشهد انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای رضا مهدوی را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با انتخاب آقای رضا مهدوی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده.

(خبر شعبه چهارم مبنی بر انتخاب آقای قوام از بلوچستان را آقای دکتر ملک‌زاده قرائت نمودند).

خبر شعبه

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات فهرج و بلوچستان رسیدگی و جریان به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود:

در تاریخ 28 آذر ماه 1311 انجمن نظار فهرج و بلوچستان بر طبق مقررات قانونی تشکیل و 7995 ورقه تعرفه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعیه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده و در 25 بهمن شروع به قرائت آراء شده در نتیجه آقای میرزا ابراهیم‌خان قوام به اکثریت 6987 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون شکایتی نرسیده بود و اعتراضی نبود شعبه چهارم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای قوام موافقند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای لیقوانی.

(آقای لیقوانی خبر شعبه پنجم را راجع ‌به انتخاب آقای

+++

میرزا علی‌ خان وکیلی از طهران قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا علی‌ خان وکیلی به اکثریت 44091 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای میرزا علی‌ خان وکیلی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای میرزا علی‌خان وکیلی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای مؤید احمدی.

(آقای مؤید احمدی خبر شعبه ششم را دایر به انتخاب آقای شریعت‌زاده از محلات قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 10 آبان 1311 انجمن نظارت در محلات تشکیل و از 20 آذر ماه تا 25 در ظرف 5 روز 12153 ورقه تعرفه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای میرزا احمد خان شریعت‌زاده به اکثریت 11124 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای میرزا احمدخان شریعت‌زاده قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند). تصویب شد.

(اعلام رسمیت مجلس)

رئیس ـ بر عایت ماده پنجاهم انتخابات حالا که پنج ساعت بیست دقیقه کم بعد از ظهر است رسمیت مجلس یعنی تصویب نمایندگی سه ربع از نمایندگان را اعلام می‌دارد (صحیح است).

(آقای احتشام‌زاده خبر شعبه اول دائر به انتخابات شوشتر و نمایندگی آقای میرزا محمود خان ناصری را به شرح ذیل قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 30 مهرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابیه ناصری مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شوشتر تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 16 تا 20 آبان ماه در حوزه مرکزی و حوزه‌های فرعی أخذ آراء به عمل آمده در تاریخ 28 آبان ماه استخراج آراء خاتمه یافت و آقای میرزا محموخان ناصری با 9249 رأی از 11537 رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه شوشتر و اهواز برای دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات آنجا رسیدگی کرده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای ناصری را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای ناصری موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای کفایی خبر شعبه دوم را راجع ‌به انتخاب آقای میرزا محسن ‌خان قراگزلو از همدان این طور قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات همدان رسیدگی نموده و جریان به قراری است که ذیلاً عرض می‌شود.

در تاریخ 30 مهر ماه 1311 انجمن نظار همدان تشکیل و در ظرف مدت نه روز از تاریخ 20 آبان الی 28 آبان توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در نتیجه آقای میرزا محسن‌خان قراگزلو به اکثریت 27195 رأی از 31973 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و چون از جریان انتخابات شکایتی نرسیده بود شعبه دوم صحت نمایندگی آقای قراگزلو را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا محسن‌خان قراگزلو موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای ارگانی مخبر شعبه سوم خبر انتخاب آقای طباطبایی دیبا را از ایلات شاهسون به مضمون ذیل قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

در تاریخ 25 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی شاهسون تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 29 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 11383 آراء مأخوذه آقای میرزا عبدالعلی ‌خان طباطبایی دیبا به اکثریت 11224 رأی به نمایندگی شاهسون انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای عبدالعلی ‌خان طباطبایی دیبا را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای طباطبایی دیبا موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای ملک‌زاده خبر شعبه چهارم راجع ‌به انتخابات ارامنه آذربایجان و انتخاب آقای سهراب‌ خان ساکینیان را قرائت نمودند).

خبر شعبه

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات ارامنه آذربایجان و کلدانیان رسیدگی و جریان دوسیه به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود.

در تاریخ 18 آبان ماه 1311 انجمن نظار تشکیل و در ظرف ده روز از 25 آبان ماه الی 5 آذر ماه 1311 شروع به توزیع تعرفه و أخذ رأی نمودند و در نتیجه آقای سهراب‌خان ساکینیان به اکثریت 4067 رأی از 4185 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و به طوری که دوسیه امر حاکی است اعتراضی وارد نبود شعبه چهارم صحت نمایندگی آقای سهراب‌خان ساکینیان را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای ساکینیان موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی مخبر شعبه پنجم خبر انتخاب آقای غلامحسین‌ خان کاشف را از طهران به شرح آنی قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای غلام‌حسین کاشف به اکثریت 40883 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای کاشف را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای کاشف موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای مؤید احمدی خبر شعبه ششم راجع ‌به انتخابات تراکمه و نمایندگی آقای محمد آخوند را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 17 آبان ماه 1311 انجمن نظارت ترکمان در گنبد قابوس تشکیل و از 24 آبان تا 4 آذر 11687 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای محمد آخوند به اکثریت 11536 رأی به سمت نمایندگی دوره 9 تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 6 صحت نمایندگی ایشان را تصدیق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای محمد آخوند موافقت دارند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای احتشام‌زاده خبر انتخاب آقای سلطان‌علی‌ خان

+++

سلطانی شیخ‌الاسلامی را از بهبهان قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 4 دی ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه بهبهان برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر بهبهان تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه انتشار اعلان انتخابات در تاریخ 18 تا 22 دی‌ماه در حوزه مرکزی و 12 حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده و در تاریخ نهم بهمن ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافت و در نتیجه آقای سلطان‌علی‌خان سلطانی شیخ‌الاسلامی با اکثریت 10644 رأی از 11382 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات بهبهان رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای سلطان‌علی‌خان را برای دوره نهم تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای سلطانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای کفایی خبر شعبه راجع ‌به انتخاب آقای اورنگ را از همدان به مضمون آتی قرائت نمودند).

خبر شعبه

جریان انتخابات همدان به طوری است که در راپورت نمره 17 عرض شده و در نتیجه آقای عبدالحسین ‌خان اورنگ به اکثریت 23681 رأی از 31973 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و شعبه دوم نمایندگی آقای اورنگ را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای اورنگ موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای ارگانی مخبر شعبه سوم خبر انتخاب آقای طالش‌خان رحمت سمیعی را از رشت قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی رشت تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در اول آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 16283 آراء مأخوذه آقای طالش‌ خان رحمت سمیعی به اکثریت 15327 رأی به نمایندگی رشت انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای طالش ‌خان رحمت سمیعی را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای طالش‌ خان موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای دکتر ملک‌زاده خبر شعبه چهارم راجع ‌به انتخابات در جزء نمایندگی آقای کفایی را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه 1311 انجمن نظار در جز تشکیل و در ظرف ده روز از 15 بهمن ماه 1311 الی 25 بهمن توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در نتیجه آقای میرزا حسن‌خان کفایی به اکثریت 11817 رأی از 13481 به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و شعبه چهارم به دوسیه مربوطه رسیدگی چون اعتراضی وارد نبود صحت نمایندگی آقای کفایی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای کفایی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر انتخاب آقای حاج محمدتقی بنکدار را از طهران این طور قرائت نمودند).

+++

خبر شعبه:

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای حاج محمدتقی بنکدار به اکثریت 36281 رأی از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای بنکدار را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای بنکدار موافقت دارند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند).‌

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای احتشام‌زاده خبر انتخابات قزوین و نمایندگی آقای شاهرودی را قرائت نمودند).

خبر شعبه:

در تاریخ 5 آبان‌ ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه قزوین برای نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر قزوین تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ دوم تا 11 آذر ماه در حوزه مرکزی و یازده حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده و در تاریخ 22 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافت در نتیجه آقای میرزا باقرخان شاهرودی با 38282 رأی از 41474 رأی به نمایندگی نهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است شعبه اول به دوسیه انتخابات حوزه انتخابیه قزوین رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای میرزا باقرخان شاهرودی را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای شاهرودی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای کفایی خبر شعبه دوم راجع ‌به انتخاب آقای محمدتقی‌خان اسعد را از دزفول قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات دزفول رسیدگی و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود:

در تاریخ دوازدهم آبان 1311 انجمن نظار دزفول تشکیل و در ظرف مدت ده روز از تاریخ 21 آبان الی 30 توزیع تعرفه گردیده است و در نتیجه أخذ آراء آقای محمدتقی‌خان اسعد به اکثریت 6482 رأی از 7167 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب گردیدند و جریان انتخابات به طوری که دوسیه حاکی است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه صحت جریان و نمایندگی آقای محمدتقی‌خان اسعد را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای محمدتقی ‌خان اسعد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).‌

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای ارگانی خبر شعبه سوم راجع ‌به انتخاب آقای چایچیان را از رشت قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

در تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی رشت تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در اول آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 16283 آراء مأخوذه آقای میرزا علی ‌آقا چایچیان به اکثریت 14701 رأی به نمایندگی رشت انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای میرزا علی ‌آقا چایچیان را تصویب و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای چایچیان

+++

موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).‌

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر شعبه پنجم راجع ‌به انتخاب آقای میرزا سید احمد بهبهانی را از طهران قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 11 آبان 1311 انجمن نظارت در حوزه مرکزی طهران و شعب فرعیه در ظرف 20 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء نظر به این که مرحوم حاج امین‌الضرب قبل از قبول نمایندگی به رحمت ایزدی پیوسته بود آقای میرزا سیداحمد بهبهانی به اکثریت 11761 از 62174 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای بهبهانی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای بهبهانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای احتشام‌زاده خبر شعبه اول راجع ‌به انتخابات قزوین و نمایندگی آقای میرزا حسن‌خان کورس را قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 5 آبان ‌ماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه انتخابیه قزوین برای دوره نهم تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در شهر قزوین تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ دوم تا یازدهم آذر‌ماه در حوزه مرکزی و یازده حوزه فرعی أخذ رأی به عمل آمده و در تاریخ 22 آذر ماه استخراج آراء خاتمه یافت و در نتیجه آقای میرزا حسن‌خان کورس با 34808 رأی از 41474 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات آنجا رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای کورس را برای دوره 9 تقنینیه تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای کورس موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای کفایی خبر شعبه راجع ‌به انتخاب آقای میرزا ابوالحسن‌خان پیرنیا را از نائین قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 23 فروردین شعبه دوم به دوسیه انتخابات نائین رسیدگی نموده و جریان به طریقی است که ذیلاً عرض می‌شود:

در تاریخ دوازدهم دی‌ماه بر طبق قانون از طرف حکومت محل انجمن نظار دعوت و از 22 دی‌ماه الی چهارم بهمن 1311 توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در ظرف این مدت 4058 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء آقای میرزا ابوالحسن‌ خان پیرنیا به اکثریت 3971 رأی از 4058 رأی به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند در تاریخ 6 و 7 و 19 و 10 به وزارت داخله دو فقره شکایت رسیده شعبه ثانی به شکایات وارده رسیدگی کرده چون شکایت به هیچ وجه وارد و موجه نبوده و جریان انتخابات به طوری که دوسیه حاکی است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانی به شکایت وارده ترتیب اثر نداده صحت جریان و نمایندگی آقای میرزا ابوالحسن ‌خان پیرنیا را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا ابوالحسن‌خان پیرنیا موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای ارگانی خبر شعبه سوم را راجع ‌به انتخاب آقای امیرحسین‌ خان ایلخان از نجف‌آباد را قرائت نمودند).‌

+++

خبر شعبه:

در تاریخ 9 آذر 1311 انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی نجف‌آباد تشکیل و موافق مقررات شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء گردید و در 21 آذر انجمن خاتمه انتخابات را اعلان و در نتیجه از 17982 آراء مأخوذه آقای امیرحسین‌خان ایلخان به اکثریت 17488 رأی به نمایندگی نجف‌آباد انتخاب و چون شکایتی نرسیده بود شعبه 3 صحت انتخاب آقای امیرحسین ‌خان ایلخان را تصویب و خبر آن به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای امیرحسین‌خان ایلخان موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای احتشام‌زاده خبر انتخاب آقای دشتی را از بوشهر به شرح آتی قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 28 مهرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات نهمین دوره تقنینیه مطابق ماده 14 قانون انتخابات در بوشهر تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 18 آبان‌ماه 1311 در حوزه مرکزی و ده حوزه فرعی شروع به أخذ رأی شده و در تاریخ 16 آذر‌ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافته در نتیجه آقای میرزا علی‌ خان دشتی با 21602 رأی از 22560 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است. شعبه اول به دوسیه انتخابات بوشهر رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای دشتی را تصدیق و خبر آن را اینک تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای دشتی موافقت دارند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر شعبه پنجم راجع ‌به انتخاب آقای میرزا محسن‌خان همراز را از خمسه طوالش قرائت نمودند).

خبر شعبه:

در تاریخ 5 آذر 1311 انجمن نظار مرکزی خمسه طوالش تشکیل و در حوزه مرکزی و شعب فرعیه آن 10071 ورقه تعرفه توزیع و أخذ رأی به عمل آمده پس از قرائت آراء آقای میرزا محسن‌خان همراز به اکثریت 8719 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای همراز را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا محسن‌ خان همراز موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای کفایی.

(آقای کفایی خبر شعبه راجع ‌به انتخابات جهرم و نمایندگی آقای لطفعلی‌ خان معدل را قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

در تاریخ 23 فروردین شعبه ثانی به دوسیه انتخابات جهرم رسیدگی و جریان امر به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود: در تاریخ 11 آذرماه 1311 انجمن نظار بر طبق قانون از طرف حکومت محل دعوت و در 19 آذر ماه شروع به توزیع تعرفه و أخذ آراء نمودند و در ظرف مدت پانزده روز 9620 ورقه تعرفه توزیع و در نتیجه أخذ آراء آقای میرزا لطفعلی‌ خان معدل به اکثریت 7537 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب شدند و به طوری که دوسیه حاکی است جریان انتخابات بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه ثانی صحت جریان و نمایندگی آقای میرزا لطفعلی ‌خان معدل را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای معدل موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. آقای ارگانی.

+++

(آقای ارگانی خبر شعبه سوم راجع ‌به انتخابات نیشابور و رد نمایندگی تیمورتاش را به شرح ذیل قرائت نمودند).

خبر شعبه

دوسیه انتخابات نیشابور راجع ‌به عبدالحسین‌خان تیمورتاش تحت مداقه شعبه 3 واقع شد قبل از رسیدگی به جریان امور انتخابیه صلاحیت موی‌الیه مورد بحث واقع گردید.

چون تیمورتاش در نتیجه حکم صادره از دیوان جزای عمال دولت محکوم به حبس مجرد و محروم از تمام حقوق اجتماعی شده و این محکومیت و محرومیت بر اثر ارتکاب ارتشاء و کلاه‌برداری و اختلاس بوده نظر به این که چنین شخصی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای ملی را ندارد شعبه 3 به اتفاق آراء اعتبارنامه محکوم مزبور را رد نمودند و خبر آن را به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ موافق ماده 5 نظامنامه راپورتی که متضمن رد وکالت وکیلی باشد در همان روز مطرح نمی‌شود و می‌ماند برای بعد.

(آقای لیقوانی خبر انتخاب آقا میرزاعلی کازرونی را از بندرعباس قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 16 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی ولایت عباسی و شعب فرعیه در ظرف 15 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا علی‌خان کازرونی به اکثریت 8065 رأی از 8838 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده بود شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای کازرونی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا علی‌خان کازرونی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای احتشام‌زاده مخبر شعبه اول خبر انتخاب آقای حاج محمدرضا بهبهانی را از بوشهر قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 28 مهرماه 1311 انجمن نظارت مرکزی انتخابات دوره نهم تقنینیه مطابق ماده چهارده قانون انتخابات در بوشهر تشکیل و پس از انتخاب هیئت عامله خود و تعیین انجمن‌های فرعی و تهیه و انتشار اعلان انتخابات از تاریخ 18 آبان‌ماه 1311 در حوزه مرکزی و ده حوزه فرعی شروع به أخذ رأی شده در تاریخ 16 آذر ماه 1311 استخراج آراء خاتمه یافت در نتیجه آقای حاج محمدرضا بهبهانی با 19462 رأی از 22560 رأی به نمایندگی دوره نهم تقنینیه از بوشهر انتخاب شده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی به انجمن و مجلس شورای ملی نرسیده است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات بوشهر رسیدگی نموده صحت انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای حاج محمدرضا را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای حاج محمدرضا بهبهانی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای کفایی خبر شعبه دوم راجع ‌به انتخاب کلیمیان و نمایندگی آقای دکتر لقمان را قرائت نمودند).

خبر شعبه:

در تاریخ 23 فروردین شعبه ثانی به دوسیه انتخابات جماعت کلیمیان ایران رسیدگی نموده و جریان به طوری است که ذیلاً عرض می‌شود:

بر طبق قانون انتخابات انجمن نظار مرکزی و کلیه شعبات انتخابیه کلیمیان تشکیل کلیه آراء توزیع شده در مرکز و شعبات 7981 ورقه بوده و در نتیجه أخذ آراء و قرائت آن آقای دکتر لقمان نهورای 7430 رأی دارا بودند و به سمت نمایندگی دوره نهم تقنینیه انتخاب

+++

گردیدند و جریان انتخابات به طوری که دوسیه حاکی است بر طبق قانون صورت گرفته لذا شعبه قانی صحت جریان و نمایندگی آقای دکتر لقمان نهورای را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای دکتر لقمان موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر انتخاب آقای مسعودی خراسانی را از فردوس به ترتیب ذیل قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 15 آذر 1311 انجمن نظار حوزه مرکزی فردوس و شعب فرعیه در ظرف 12 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای میرزا حسن‌ خان مسعودی به اکثریت 11384 رأی از 13608 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای مسعودی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا حسن‌خان مسعودی موافقت دارند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند).‌

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر انتخاب فومن و نمایندگی آقای دکتر عطاءالله‌ خان سمیعی را این طور خواندند).

خبر شعبه

از تاریخ 18 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی فومن و شعب فرعیه در ظرف 10 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده و پس از قرائت آراء آقای دکتر عطاءالله‌خان به اکثریت 9227 رأی از 9653 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی صحت نمایندگی آقای دکتر عطاءالله ‌خان را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخاب آقای دکتر عطاءالله ‌خان سمیعی را تصدیق دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی مخبر شعبه پنجم خبر انتخابات ایلات خمسه فارس و نمایندگی آقای علیقلی‌ خان هدایت را قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 12 آذر 1311 انجمن نظار ایلات خمسه در حوزه مرکزی (خرومه) در ظرف ده روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای علیقلی ‌خان هدایت به اکثریت 6129 رأی از 8056 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای علیقلی‌ خان هدایت را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای هدایت موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).‌

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر انتخاب آقای هزار جریبی را از گرگان به مضمون ذیل قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

از تاریخ 14 بهمن 1311 انجمن نظار مرکزی گرگان و شعب فرعیه آن در ظرف 9 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای علیقلی‌ خان هزار جریبی به اکثریت 13528 رأی از 14317 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای هزارجریبی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای هزارجریبی موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند).‌

+++

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر شعبه راجع ‌به انتخابات گلپایگان و نمایندگی آقا حسنعلی ‌میرزا دولتشاهی را قرائت نمودند).

خبر شعبه

از تاریخ 15 آبان 1311 انجمن نظار در حوزه مرکزی گلپایگان و شعب فرعیه در ظرف 10 روز توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای حسن‌علی‌میرزا دولتشاهی به اکثریت 5825 رأی از 5896 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است. شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای حسنعلی‌ میرزا دولتشاهی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی با صحت انتخاب آقای حسنعلی ‌میرزا دولتشاهی موافقت دارند قیام فرمایند.

(جمع کثیری برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر شعبه پنجم دایر به انتخابات ارامنه جنوب و نمایندگی آقای یوسف خان میرزا یانس را قرائت نمودند).‌

خبر شعبه

انجمن نظار در حوزه مرکزی انتخابیه ارامنه جنوب ایران در تاریخ نهم اسفند 1311 به امر انتخاب خاتمه داده در نتیجه پس از قرائت آراء آقای یوسف ‌خان میرزا یانس به اکثریت 15004 رأی از 15126 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و اعتراض قانونی هم نرسیده است شعبه پنجم به صورت‌مجلس رسیدگی و صحت نمایندگی آقای میرزا یانس را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای میرزا یانس موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای لیقوانی خبر شعبه پنجم راجع ‌به انتخاب آقای محسن مهدوی را از شهرضا قرائت نمودند).

خبر شعبه

در تاریخ 30 دی 1311 انجمن نظارت مرکزی شهرضا تشکیل و توزیع تعرفه و أخذ رأی به عمل آورده پس از قرائت آراء آقای محسن مهدوی به اکثریت 14223 رأی از 14947 رأی که در تمام حوزه انتخابیه أخذ شده بود به نمایندگی دارالشورای ملی انتخاب شدند. شعبه پنجم صورت‌مجلس و صحت نمایندگی آقای محسن مهدوی را تصدیق نمود.

رئیس ـ آقایانی که با صحت انتخاب آقای محسن‌ مهدوی موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3ـ انتخاب رئیس و نواب رئیس

رئیس ـ صدور بیست و هشت اعتبارنامه مطرح و صدور بیست و هفت فقره تصویب شد. آقای اعتبار فرمایشی دارید؟

اعتبار ـ بنده می‌خواستم عرض کرده باشم که اعتبارنامه‌ها که تمام شده است برای انتخاب رئیس شروع کنیم قبل از این که تنفسی قائل شویم چون درباره رئیس هیچ‌گونه اختلافی حاصل نیست این قسمت را خاتمه بدهیم و برای انتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه ممکن است در خارج صحبت کنیم (صحیح است).

رئیس ـ اداره اکثریت است. آقایان موافقند؟ (اظهار شد- بلی) سه نفر بدواً به قرعه برای نظارت در انتخاب هیئت رئیسه اقتراع می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان محمدتقی‌خان اسعد و هزار جریبی و میرزا موسی‌ خان مرآت معین شدند).

رئیس ـ شروع می‌کنیم به انتخاب هیئت رئیسه دائمی بدواً شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس دائم یعنی برای شش ماه آقایانی که به قرعه انتخاب شده‌اند برای نظارت تشریف بیاورند.

(اوراق رأی و مهره‌های تقنیشیه تعداد و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد).

اوراق رأی 121 مهرة تقنیشیه 121.

آقای دادگر 83 رأی، آقای اسفندیاری 26 رأی.

آقایان دادور و طباطبایی دیبا هر یک دارای دو رأی ورقه سفید علامت امتناع.

+++

رئیس ـ دادگر با 83 رأی به سمت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد- و با این که داعیه دارم تا حدی بر بیان مکنونات خاطرم قادرم ولی در این مورد به خصوص از ابراز تشکری که اخلاقاً به آقایان مقروضم عاجزم- و از خدای توانا استعداد می‌کنم که مرا برای این حسن‌نیت صالح و به انجام وظایفی که به بنده ودیعه داده شده قادر فرمایند (انشاءالله- صحیح است) آقای دشتی.

دشتی ـ اینجا یک صحبتی شد که بعد از انتخاب آقای رئیس برویم بیرون یعنی تنفس داده شود بنده می‌خواستم عرض کنم که این کار لغوی است بهتر این است که بعد از انتخاب رئیس مشغول انتخاب نواب رئیس شویم و برای منشی‌ها و مباشرین بیرون برویم و توافق پیدا کنیم علتش هم این است که عرض می‌کنم بیرون رفتن فی‌حد ذته از اینجا و توی اطاق دیگر رفتن که توافق نظری حاصل نمی‌شود. برای این که فرضاً برای انتخاب یک نفر یا چهار نفر برویم در جلسه خصوصی و مجلس خصوصی از این کار که توافق نظری حاصل نمی‌شود نتیجه‌اش این است که یک ساعت در جلسه خصوصی می‌نشینیم و سه مرتبه راجع‌ به هر نائب‌رئیس رأی می‌دهیم تا این که آنجا یک اکثریتی پیدا می‌شود. بعد می‌آییم به مجلس. این سه مرتبه را که می‌خواهیم در آنجا رأی بدهیم برای این که وقت تلف نشود بهتر این است همین‌جا رأی بدهیم. بنده پیشنهاد می‌کنم همین جا شروع کنیم به انتخاب نواب رئیس اگر در درجه اول اکثریت تامه حاصل شد فیها و اگر فرضاً اکثریت نشد. در دفعه بعد اکثریت نسبی حاصل می‌شود. این ترتیب برای تلف نشدن وقت بهتر است (صحیح است).

رئیس ـ آقای روحی.

روحی ـ ما هنوز مذاکره در اطراف نواب رئیس نکرده‌ایم. سابقاً در موقعی که انتخاب موقتی بود تمام را وعده می‌دادیم که در انتخابات دائمی مذاکره می‌کنیم و یک وحدت نظری حاصل می‌کنیم. به علاوه ما تابع یک مقرراتی هستیم باید برویم در فراکسیون. بنده الان نمی‌دانم برای منشی‌گری و مباشرین کیها کاندید هستند و برای نواب رئیس کی کاندید است. پس ضرر ندارد که یک اطلاعی به دست آوریم والا ما این کار را این قدر تکرار خواهیم کرد که شاید خستگی‌آور باشد و آقایان همه خسته شوند پس بهتر این است که در بیرون بنشینیم و با یک روح وحدتی توافق حاصل کرده و این کار را بکنیم و شایسته مجلس هم نیست هی رأی بدهد.

رئیس ـ آقای عراقی.

عراقی ـ عرض کنم در تمام این مدتی که ما جلسات مجلس را دیده‌ایم همان طور که آقای دشتی تذکر دادند هیچ کاندیدی را ندیده‌ایم که از نظر خودش صرف‌نظر کرده باشد و در بیرون که برویم یک وحدت نظری پیدا شود و ما هنوز یک فراکسیونی تشکیل نداده‌ایم ما تا به حال که وکیل نبوده‌ایم که فراکسیون تشکیل بدهیم امروز، به سلامتی وکیل شده‌ایم برای بعدها فراکسیون تشکیل می‌دهیم و امروز سمت رسمیت پیدا کرده‌ایم. اما نسبت به نواب رئیس مطمئن باشید که از رفتن بیرون هم وحدت نظر حاصل نمی‌شود همان کاری که می‌خواهیم بیرون بکنیم و اکثریت نسبی آقایان ببرند همان را اینجا می‌کنیم و وقت‌تان هم تلف نمی‌شود. فراموش هم نکنیم که ما باید زودتر مجلس را تشکیل بدهیم و عملی باشیم نه این که هی بیرون راجع ‌به وحدت نظر صحت کنیم و بالاخره کارمان هم صورت نگیرد و برگردیم به مجلس بنده کاملاً با عقیده آقای دشتی و سایر آقایان موافقم که همین جا و حالا شروع کنیم به انتخاب دو نفر نائب رئیس بعد نسبت به منشی‌ها و مباشرین اگر دیدیم وقت ما مقتضی است باز مثل نواب رئیس عمل می‌کنیم و اگر دیدیم وقت مقتضی نیست و خدای نکرده می‌ماند برای شنبه آن وقت می‌رویم بیرون و توافق نظر پیدا می‌کنیم اگر شد شبانه منشی‌ها و هیئت مباشرت را هم انتخاب می‌کنیم که به فضل خدا روز شنبه آماده کار باشیم. (صحیح است- کافی است).

رئیس ـ کافی است آقا (جمعی از نمایندگان- بلی اشکال نیست) شروع می‌کنیم به انتخاب نائب رئیس آقایان آماده هستند (نمایندگان- بلی) آقای اسعد، آقای هزار جریبی، آقای مرآت (احضار برای نظارت در استخراج) (در این موقع أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد).

[مهره تفتیشیه 118 پاکات رأی 118- آقای افسر 61 رأی، آقای دیبا 38 رأی، آقای دادور 11، آقای دکتر طاهری 4ـ سفید3ـ پناهی یک].

رئیس ـ آقای افسر به اکثریت شصت و یک رأی به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. آقای دشتی یک تذکری دادند و آن این است که می‌گویند خود توزیع ورقه از طرف پیشخدمت و استردادش یک عمل زایدی است ما ورقه در دست خودمان داریم و رأی می‌دهیم اشکالی ندارد. (صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب نائب رئیس دیگر. آماده‌اید؟ (نمایندگان ـ بلی) آقای اسعد و آقای هزارجریبی و آقای مرآت (احضار برای نظارت).

[شروع به أخذ و استخراج آراء شده صد و هجده مهره تفتیشیه و صد و نوزده پاکات رأی تعداد شد. نتیجه این طور حاصل شد: آقای دکتر طاهری پنجاه و چهار. آقای دادور چهل و هفت. آقای دیبا یازده. سفید هفت].

رئیس ـ هیچ کدام از دو نفر آقایان حائز اکثریت نشده‌اند. آقای دکتر طاهری دارا پنجاه و سه رأی آقای دادور چهل و هفت رأی چون به حد نصاب نرسیده‌اند باید تکرار شود.

(در دفعه ثانی أخذ آراء و بعداً استخراج به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد).

[مهره تفتیشیه 109 اوراق رأی 109- عده حضار 110. آقای دادور پنجاه و شش آقای دکتر طاهری چهل و نه سفید دو. آقای رهنما یک. آقای دیبا یک].

رئیس ـ از عده آراء مستخرجه آقای دادور 56 آقای دکتر طاهری 49 رأی هستند. آقای دادور حائز اکثریت شده‌اند. عده حاضر صد و ده نفر. اگر آقایان اجازه می‌دهند جلسه را ختم کنیم. بنده یک تذکری به آقایان می‌دهیم. بنده بنیه کار کردن دارم ولی یک چهار نفر و یک سه نفر برای منشی و مباشر لازم است انتخاب شود و متجاوز از سه ساعت طول می‌کشد اگر حالت سه ساعت کار کردن را دارید انتخاب بکنیم (بعضی از نمایندگان- بماند شنبه، بعضی دیگر- اظهار نموند حالا).

رئیس ـ آقای جهانشاهی فرمایشی دارید.

مصدق جهانشاهی ـ ما یک ساعت بیش‌تر کار نداریم برای انتخاب منشی و مباشر و عقیده‌ام این است که برای منشی و مباشرین یک جلسه وقت تلف نکنیم یک ساعت بمانیم و آنها را انتخاب کنیم بهتر است (صحیح است).

رئیس ـ آقای کازرونی.

کازرونی ـ علاوه بر یک صد و چیزی اعتبارنامه که تصویب شده و انتخاب خود آقای رئیس دو نفر نواب رئیس هم انتخاب شده‌اند حالا هم مقداری از شب گذشته. پیشنهاد می‌فرمایند که چهار نفر منشی و سه نفر مباشر هم امشب انتخاب شود. این نخواهد شد. دلیل هم ندارد که ما با این عجله و به این سرعت کار کنیم. بنده پیشنهاد می‌کنم موکول شود به روز شنبه اگر سه قبل از ظهر کم است چهار قبل از ظهر جلسه باشد.

رئیس ـ آقای فرشی.

فرشی ـ بنده گمان نمی‌کنم چهار نفر منشی و سه نفر اعضاء مباشرت را ما بتوانیم در ظرف یک ساعت انتخاب کنیم (صحیح است) بنده عقیده دارم بماند برای روز شنبه و اگر کار داریم بعد از ظهر شنبه هم جلسه شود حالا همه خسته شده‌اند اگر نتیجه گرفته می‌شد باز بنده حرفی نداشتم ولی می‌دانم که نمی‌شود (صحیح است).

4ـ اقتراع برای شرفیابی به مناسبت عید غدیر

رئیس ـ چون فردا عید غدیر است برای شرفیابی حضور همایونی و عرض تبریک اقتراع می‌کنیم دوازده نفر

(اقتراع به عمل آمده و آقایان مفصله ذیل تعیین گردیدند).

حسن‌علی‌میرزا دولتشاهی ـ طباطبایی دیبا ـ دکتر حسن‌خان لقمان ادهم ـ میرزا احمدخان مؤید ـ دکتر ضیایی بیات ـ فتوحی ـ ارکانی ـ فتحعلی‌خان بختیار ـ حاج‌غلام‌حسین ملک ـ مصدق جهانشاهی ـ مسعودی خراسانی.

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده شنبه 26 فروردین سه ساعت قبل از ظهر. دستور انتخاب بقیه اعضاء هیئت‌ریئسه.

(مجلس شش ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

+++

Parameter:293365!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)