29 مرداد 1396 10:18:43
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

جلسه: 99 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 14 دی ماه 1329  

فهرست مطالب:

1- قرائت غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل

2- بقیه مذاکراه در فوریت و اصل طرح قانونی راجع به مردود بودن بیانات جلسه 5 دی آقای وزیر دارایی و خاتمه مذاکره آن

3- تصویب صورت جلسه قبل

4- طرح و تصویب فوریت و مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


فهرست مطالب:

1- قرائت غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل

2- بقیه مذاکراه در فوریت و اصل طرح قانونی راجع به مردود بودن بیانات جلسه 5 دی آقای وزیر دارایی و خاتمه مذاکره آن

3- تصویب صورت جلسه قبل

4- طرح و تصویب فوریت و مذاکره در طرح قانونی راجع به مطبوعات

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

Parameter:294618!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)