11 خرداد 1399 13:05:01
نقد ادبی

دیدگاه استاد عبدالعلی دستغیب درباره احمد کسروی  

دکتر فریدون شایسته


 

احمدکسروی در عین حال که تاریخ‌نویس درجه یکی بود قسمت‌های انتقادی‌اش در زمینه ادبی هم‌ جالب بود. همچنین انتقادهای تاریخی‌اش. او تاریخ ایران را خوب می‌دانست و درباره مشروطه، کتاب‌هایی نوشته. وی در زمینه نقدسیاسی هم موفق بود. کتابی دارد به نام مشروطه، بهترین شکل حکومت و همچنین دادگاه، که نقد رجال دوره رضاشاهی و محمدرضاشاهی است. از نظر سیاسی خیلی مهم است. از نظر نقد ادبی هم آثارش ویران‌گر است. یعنی نقد مخرب. مثل الفاظ خیلی شدیدی دارد علیه: خیام، حافظ، سعدی و مولوی‌. که به این چهار شاعر بسیار حمله کرده است. البته، در عین حال که در اصولی که بدان معتقد است، خوب می‌بیند، اما توجه ندارد که قلمرو حوزه ادبیات و هنر، حوزه تعقلی نیست. می‌گوید که شاعر و سخن باید متناسب با خرد باشد. همان حرفی که فردوسی زده بود.او از شعرا فقط فردوسی را قبول دارد و پروین اعتصامی را. در کل با تمام شاعران ایران مخالف است. نقدش، خیلی بّرا و تندوتیز است. اما، پایه‌های استدلال ضعیفی دارد. وقتی وارد تاریخ‌نویسی می‌شود، خیلی قوی است. اماوقتی در مورد ادبیات، همان استدلال‌هایی را به کار می‌برد، کند می‌شود. عیب نقد کسروی، این بود که توجه نداشت وظیفه ادبیات این نیست که لزوما مردم را به جنگ دعوت کند. شعر حافظ و سعدی زمانی آمد که به قول حافظ درون‌ها تیره شد و چه بسا، اگر این‌ها نبودند خیلی‌ها، آن دوره را تحمل نمی‌کردند.

گفتگو با عبدالعلی دستغیب، ماهنامه آزما، فروردین ۱۳۸۱، شماره ۱۶-۱۵، صص:۲۳-۲۲.

Parameter:305720!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار