26 تير 1396 08:43:09
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

جلسه: 114 صورت مشروح روز شنبه دوم شهر رجب‌المرجب 1328  


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 114

صورت مشروح روز شنبه دوم شهر رجب‌المرجب 1328

 

مجلس سه ساعت و ربع قبل از ظهر در تحت ریاست آقاى ذکاء‌الملک تشکیل و صورت جلسه قبل را آقاى معاضد‌الملک قرائت نمودند.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظه هست؟

سلیمان میرزا- آقایان که استعفا داده‌اند رسمى و کتبى نبوده فقط در مقام استعفا لساناً کلماتى را بیان کردند استدعا می‌کنم که آن کلمات را هم پس بگیرند و به خدمات خودشان مشغول باشند و وقت ما را براى انتخاب دو نفر منشى دیگر تلف نکنند و بالاخره هم باز خودشان ایشان انتخاب خواهند شد.

رئیس- در جلسه گذشته هم بنده عرض کردم استعفاى آقایان شفاهى است و رسمیت ندارد آقاى ارباب کیخسرو و وکیل‌التجار را هم بنده بعد از ختم مجلس ملاقات کرده دلایل موجه عرض کردم و راضى شدند به این که استعفاى خودشان را پس بگیرند.

ادیب‌التجار- بنده در صورت مجلس عرضى دارم و آن این بود که در باب منتصر‌السلطنه فقط شکایت را قید کرده بودند در صورتى که بنده گفتم هم شکایت و هم رضایت از رفتار ایشان رسیده است.

معاضد‌الملک- صحیح است.

نواب- بنده فقط می‌خواستم عرض کنم آن لفط منبع را بعد از لفظ مقام بردارند براى این که ریاست مجلس شوراى ملى منبع هست لازم نیست بنویسند.

معاضد‌الملک- لفظ منبع نداشت. (عین عبارت صورت مجلس را قرائت نمود که لفظ منبع نداشت).

ارباب کیخسرو- استعفائى که بنده و وکیل‌التجار در جلسه گذشته اظهار کرده بودیم در مقام گریز از کار نبوده به واسطه محظوراتى بود که در کار داشتیم و آقاى رئیس اظهار فرمودند که من رفع موانع شما را می‌کنم على‌العجاله بنده قبول می‌کنم ولى اگر آن موانع را رفع نفرمایند بر استعفاى خودم باقى هستم.

رئیس- به من آقاى ارباب کیخسرو و وکیل‌التجار همین طور اظهار کردند ولى بنده عرض کردم همیشه اشکالات در کار پیدا خواهد شد و نباید شخص به اندک سختى دست از کار بکشد و از طرف نمایندگان محترم به ایشان قول دارم که همه قسم مساعدت را خواهند کرد و هر گاه نقصى در کار باشد رفع بکنند و ایشان هم به بنده اطمینان دادند که قبول کنند امیدوارم که همان طورى که وعده داده‌ام بتوانم به وعده خود وفا کنم.

آقا میرزا مرتضى‌قلی خان- بنده خدمت آقایان عرض می‌کنم که بدون رویه نخواستم عرض نمایم که مسبوق به علتى باشد و حالا مجبور باشم علت را عرض کنم استعفاى بنده به جهت این بود که به کلى مقید و محبوس بودم و افکارم به واسطه عمل انشا حبس بود و به این جهت نمی‌توانستم در هیچ یک از قوانین که در این مدت مطرح شد تأملى نمایم و آنچه در این مدت رأى داده‌ام از روى رویه و صحت فکر نبود به این واسطه استدعا می‌کنم که مرا از این خدمت معاف داشته دیگرى را به جاى بنده معین نمایند که افکار بنده آزاد باشد و در مجلس مشغول خدمت باشم و حاضر هستم مثل این که در سابق در سه کمیسیون مستخدم بودم حالا هم حاضرم در سه کمیسیون مشغول خدمت باشم و هر خدمتى باشد اقدام نمایم چنانه اگر در نظر آقایان باشد زمانى که کمیسیون‌ها انتخاب می‌شد با وجود این‌ که بعضى از آقایان هم‌‌قطار من حاضر نشدند در کمیسیون دیگر کار کنند و گفتند اشخاصى که در هیئت رئیسه مشغولند نمی‌توانند در کمیسیون دیگر انتخاب شوند بنده یکى از آنهایى بودم که قبول کردم در کمیسیون دیگر هم انتخاب شود و حالا استدعا می‌کنم استعفاى مرا قبول کنند و یک نفر دیگر به جاى بنده انتخاب کنند به جهت این که هستند خیلى از اشخاصى که از بنده براى این کار بهترند‌ ‌آنها‌‌‌

+++

را معین‌ نمایند و‌ بنده‌ همان  طورى‌که ‌عرض ‌کردم‌ مشغول ‌خدمات‌خود‌ باشم                                                                                                                                             

‌رئیس-‌ پس‌ ‌‌معلوم ‌‌می‌شود‌‌ در‌ صورت ‌مجلس ‌‌ملاحظه‌‌‌ نیست.                                                                                                                                                                              

 (اظهارى نشد رئیس صورت مجلس را امضاء کرد).

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب کسر اعضاء هیئت رئیسه اول باید یک نفرى نا به جاى آقاى ممتاز‌الدوله انتخاب شود.

دکتر علی خان- بنده عرض می‌کنم این که براى مجلس که نایب رئیس انتخاب می‌شود به جهت این است که لازم است زیرا که گاهى از اوقات اتفاق می‌افتد که رئیس و یکى از نایبان به واسطه داشتن کارى یا مانعى نمی‌توانند حاضر شوند آن وقت نایب رئیس دیگر تشریف آورده مجس را منعقد بنماید و آقاى حاجى‌سید‌نصر‌الله الان مدتى است تشریف نمی‌آورند نمی‌دانم علت عدم حضور ایشان در مجلس چیست اگر مریضند و به این واسطه نمی‌توانند تشریف بیاورند که معین شود و اگر هم استعفا دادند معلوم شود تا دیگرى را به جاى ایشان انتخاب نماییم.

رئیس- آقاى حاجى سید نصر‌الله استعفا ندادند البته یا به واسطه کسالت یا موانع دیگر نمی‌آیند بعد از رفع محظورشان خواهند تشریف آورد.

ارباب کیخسرو- عرض بنده هم در خصوص آقاى حاجى سید نصر‌الله بود که الان بیشتر از چهل روز است تشریف نمی‌آورند و علاوه بر مقام نیابت ریاست خوب است اخطار شود که علت عدم حضور ایشان در این مدت در مجلس چیست.

رئیس- بلى این لازم است بعد توضیح شود که غیبت ایشان در این مدت براى چه بوده است. (در این مدت اوراق براى انتخاب نایب رئیس توزیع شده و اخذ رأى شد و آقاى حاجى میرزا رضا خان آقایان وحید‌الملک و ادیب‌التجار و محمد‌هاشم میرزا را به قرعه براى استخراج آراء معین نموده و از قرار ذیل استخراج آراء نمودند).

اسدالله میرزا 39 رأى- نواب و حسنعلى خان هر کدام 4 رأى- صدیق حضرت و معزز‌الملک هر کدام 3 رأى- فهیم‌الملک 2 رأى- معاضد‌السلطنه، متین‌السلطنه حکیم‌الملک، لسان‌الحکما،سلیمان میرزا، آقا شیخ ابراهیم زنجانى هر کدام یک رأى ورقه سفید 2.

معاضد‌الملک- عده حضار 63 شاهزاده اسدالله میرزا با اکثریت 39 رأى منتخب شدند. (گفتند مبارک است).

اسدالله میرزا- در مقام نیابت رئیس تشریف برده و در حال قیام اظهار نمودند از این حسن ظن کمال تشکر را دارم و در آن مقام جلوس نمود).

رئیس- حالا دو نفر منشى انتخاب می‌کنیم با انتخاب جمعى (به جاى آقاى معزز‌الملک و آقاى مرتضى قلی خان) موزع اوراق رأى را توزیع و اخذ نموده آقاى حاجى میرزا رضا خان به قرعه براى استخراج آراء آقایان صدیق حضرت و نواب و نجات را معین نموده آراء مندرجه ذیل را استخراج نمود).

عزالملک 27 رأى- معزز‌الملک 21 رأى- میرزا ابراهیم خان 16 رأى- عزالممالک 12 رأى سلیمان میرزا و حسنعلى خان و متین‌السلطنه هر کدام 7 رأى- فهیم‌الملک 5 رأى- مرتضى قلی خان و کاشف هر کدام 4 رأى- اسدالله خان 3 رأى- لسان‌الحکما و دهخدا و معتمد‌التجار و سید حسین اردبیلى هر کدام 2 رأى- صدیق حضرت و دکتر علیخان هر کدام 1 رأى- ورقه سفید 2.

معاضد‌الملک- عده حضار 64 آقاى عزالملک 27 رأى آقاى معزز‌الملک 21 رأى آقاى میرزا ابراهیم خان 16 رأى حاجى عزالممالک 12 رأى سایرین هر کدام 6 رأى 7 رأى.

رئیس- اکثریت حاصل نشد تجدید انتخاب می‌شود.

عزالملک- استدعا می‌کنم اشخاصى که آن دفعه اسم بنده را نوشتند دو مرتبه ننویسند.

متین‌السلطنه- اشخاصى که متفرق رأى می‌دهند به عقیده بنده آراء خودشان را هدر می‌دهند به جهت این که اشخاصى هستند که در هیئت رئیسه هیچ شغلى قبول نمی‌کنند و یکى از آنها هم بنده هستم استدعا می‌کنم اسم مرا دیگر ننویسند.

(ثانیاً اخذ رأى شده و مستخرجین سابق آراء را از قرار ذیل استخراج نمودند).

معزز‌الملک 30 رأى- عزالممالک 21 رأى- میرزا ابراهیم خان 18 رأى- سلیمان میرزا رأى- عزالملک 10 رأى- دهخدا 5 رأى- حسنعلى خان 4 رأى- سید حسین اردبیلى و مرتضى قلی خان و کاشف و معتمد‌التجار هر کدام 3 رأى- لسان‌الحکما و فهیم‌الملک هر کدام 1 رأى.

معاضد‌الملک- عده حضار 61 آقاى معزز‌الملک 30 رأى حاجى عزالممالک 21 رأى میرزا ابراهیم خان 18 رأى آقاى عزالملک 10 رأى.

رئیس- این دفعه هم اکثریت تام حاصل نشد باز تجدید انتخاب می‌شود ولى این دفعه اگر اکثریت تام حاصل نشد اکثریت نسبى کافى است.

 (ثالثاً اخذ رأى شد مستخرجین مزبور به قرار ذیل آراء را استخراج نمودند).

معزز‌الملک 37 رأى- میرزا ابراهیم خان 26 رأى- سلیمان میرزا 21 رأى- حاجى عزالممالک 16 رأى- عزالملک 7 رأى- دهخدا 4 رأى- کاشف و اسدالله میرزا و حسنعلى خان هر کدام 3 رأى- معتمد‌التجار و آقاى شیخ رضاى دهخوارقانى و مرتضى قلی خان و فهیم‌الملک هر کدام 1 رأى ورقه سفید 2.

معاضد‌الملک- عده حضار 61 آقاى معزز‌الملک 37 رأى آقا میرزا ابراهیم خان 22 رأى.

رئیس- آقاى معزز‌الملک اکثریت تام پیدا کردند و آقا میرزا ابراهیم خان در هر سه مرتبه داراى اکثریت نسبى بودند.

حاجى شیخعلى- آقا میرزا ابراهیم خان جزء مباشرین است.

رئیس- صحیح است باید یک نفر باشد به جاى ایشان انتخاب شود ولى حالا چون آقاى وزیر جنگ تشریف آورده و تقاضاى جلسه خصوصى کرده‌اند مجلس خصوصى می‌شود و انتخاب یک نفر مباشر می‌ماند براى جلسه آتیه.

 (در این وقت که یک ساعت و نیم قبل از ظهر بود جلسه علنى مبدل به خصوصى گردید).

+++

Parameter:292183!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)