10 مرداد 1396 14:29:05
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 19 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 بهمن ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت جلسه‏

2. شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى‏

3. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 261 تا 275

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

5. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 267 تا 325

6. موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 19

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 بهمن ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت جلسه‏

2. شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى‏

3. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 261 تا 275

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

5. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 267 تا 325

6. موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر طاهرى (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 9 بهمن ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: فرخ - فاطمی - وکیلی - معینی - نوبخت - معتصم سنگ - بهبهانی - اهری .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: صادق وزیری - ثقة‌الاسلامی - رحمت سمیعی - معدل - دبستانی - دکتر سنگ .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: منصف - نیکپور - دکتر جوان - سلطانی(

1. تصویب صورت جلسه‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى‏

نایب رئیس - گزارش کمیسیون دارایى راجع به اصلاح قسمتى از قانون دیوان محاسبات مطرح است - گزارش کمیسیون خوانده می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دارایى با حضور جناب آقاى معاون وزارت دارایى لایحه شماره (48560) دولت راجع به اصلاح قسمتى از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى را مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شد بالاخره مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

ماده 1 - ماده 7 قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7 - دیوان محاسبات حساب‌هاى ماهیانه دولت و شهرداری‌ها را که از لحاظ ادارى مطابق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران رسیدگى آنها انجام شده است به تدریجى که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایى ارسال می‌شود از لحاظ

+++

تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذى حساب‌ها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله برحسب گزارش‌هایى که در حین رسیدگى‌هاى ادارى تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگى می‌نماید.

ماده 2 - ماده 34 قانون محاسبات عمومى به طریق زیر اصلاح می‌شود.

ماده 34 - وزیر دارایى باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات در همان موعد و محلى که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازى شود.

ماده 3 - ماده 17 قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود.

ماده 17 - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حساب‌هاى مزبوره را با حساب‌هاى صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعى که لازم بداند ریزحساب و اصل صورت حساب‌ها را رسیدگى نموده هر گونه سندى براى این کار لازم داشته باشند از مقامات لازمه می‌خواهد پس از رسیدگى تصدیق‌نامه مطابقت می‌دهد.

ماده 4 - مواد 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دی ماه 1312 و اصلاح ماده 11 قانون دیوان محاسبات مصوب 12 مهر ماه 1313 و ماده 31 قانون محاسبات عمومى ملغى می‌شود.

ماده 5 - این قانون پس از تصویب از اول فروردین ماه 1319 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نایب رئیس - مذاکره در کلیاتست. اگر نظرى هست بفرمایید (نظرى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

ماده1 - ماده 7 - قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح مى‌شود.

ماده 7 - دیوان محاسبات حساب‌هاى ماهیانه دولت و شهرداری‌ها را که از لحاظ ادارى مطابق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران رسیدگى آنها انجام شده است به تدریجى که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایى ارسال می‌شود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف با اعتبارات مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذى‌حساب‌ها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله برحسب گزارش‌هایى که در حین رسیدگى‌هاى ادارى تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگى مى‌نماید.

نایب رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده2 - ماده 34 قانون محاسبات عمومى به طریق زیر اصلاح مى‌شود.

ماده 34 - وزیر دارایى باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات در همان موعد و محلى که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازى شود

نایب رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود

ماده 3 - ماده 17 قانون دیوان محاسبات به طریق زیر اصلاح می‌شود:

ماده 17 - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حساب‌هاى مزبوره را با حساب‌های صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریزحساب و اصل صورت حساب‌ها را رسیدگى نموده هر گونه سندى براى این کار لازم داشته باشند از مقامات لازمه می‌خواهد پس از رسیدگى تصدیق‌نامه مطابقت مى‌دهد.

نایب رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4 - مواد 9 و 10 و 12 و 13 و 15 قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دی ماه 1312 و اصلاح ماده 11 قانون دیوان محاسبات مصوب 12 مهر ماه 1313 و ماده 31 قانون محاسبات عمومى ملغى می‌شود.

نایب رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5 - این قانون پس از تصویب از اول فروردین ماه 1319 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

+++

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3. شور اول لایحه امور حسبى از ماده 261

نایب رئیس - بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به امور حسبى از ماده 261 مطرح است. ماده 261

(مبحث پنجم تصفیه)

ماده 261 - وصى و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

نایب رئیس - ماده 262.

ماده 262 - هر گاه بعضى از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

نایب رئیس - ماده 263.

ماده 263 - مقصود از تصفیه ترکه خارج کردن دیون و حقوق بر متوفى و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

نایب رئیس - ماده 264.

ماده 264 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتها تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند و نیز می‌توانند کار تصفیه را به اداره تصفیه امور تجار ورشکسته رجوع نماید در این مورد اداره تصفیه برطبق این قانون امر تصفیه را انجام خواهد کرد.

نایب رئیس - ماده 265.

ماده 265 - در صورتی که متوفى وصى براى اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصى واگذار می‌شود.

نایب رئیس - ماده 266.

ماده 266 - شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهى است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضا مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

نایب رئیس - ماده 267.

ماده 267 - پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.

نایب رئیس - ماده 268.

ماده 268 - پس از تعیین حقوق و دیون متوفى و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزى باقى بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

نایب رئیس - ماده 269.

ماده 269 - مدیر تصفیه باید مطالبات متوفى را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابى و تضییع است جلوگیرى کرده و آنها را به فروش برساند در نگاهدارى و تعمیرات فورى اموال غیرمنقول مواظبت نماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفى در صورتی که دایر باشد جلوگیرى کند عوائد ترکه و محصول را جمع‌آورى نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که براى دائر ماندن بنگاه صنعتى و یا بازرگانى متوفى لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

نایب رئیس - ماده 270.

ماده 270 - مدیر تصفیه کلیه اقداماتى که براى اداره ترکه لازم است به عمل مى‌آورد ولى نباید از حدود اقداماتى که عادتاً براى انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود

نایب رئیس - ماده 271.

ماده 271 - بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتى را براى رسیدگى تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعى که خود را معرفى کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند

نایب رئیس - ماده 272.

ماده 272 - مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگى نموده و پس از رسیدگى کلیه دیون و حقوق را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 273.

ماده 273 - بستانکاری که در موعد مقرر براى تحریر ترکه خود را معرفى نکرده یا پس از معرفى طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که

+++

از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه دعوى نماید و اگر چیزى به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافى براى تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگرى که ترکه به آنها داده شده براى اخذ حصه غرمایى خود دعوى نماید

نایب رئیس - ماده 274

ماده 274 - در صورتی که کسى ادعای طلبى نموده و طلب او تصدیق نشود می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوى نماید

نایب رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - این ماده به عقیده بنده زائد است و مقتضى است حذف بشود چه عین مفاد این ماده ضمن ماده 273 صریحاً اظهار شده که اگر طلبکار خودش را معرفى کرد به مدیر تصفیه و طلب او تصدیق نشد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. با صراحت این جمله در ماده قبل در ماده 274 عنوان او تکرار و قابل حذف است‏

کفیل وزارت دادگسترى - پیشنهاد آقاى اوحدى قابل توجه است و این موضوع را در شور دوم در کمیسیون مورد بحث قرار می‌دهیم و نتیجه را بعد عرض می‌کنم‏

نایب رئیس - ماده 275.

ماده 275 - تصفیه ترکه متوفى در صورتی که متوفى بازرگانى باشد تابع مقررات تصفیه امور تصفیه امور بازرگان متوقف است‏

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور

نایب رئیس - آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید

وزیر کشور (آقاى حکمت) - دو فقره لایحه قانونى است تقدیم می‌کنم یکى راجع است به مبارزه با امراض آمیزشى و امراض واگیر دار و تصور می‌کنم یکى از قوانین نافع و سودمند باشد که براى بهداشت عمومى کشور و سلامت و تندرستى افراد مردم خیلى نافع است (صحیح است) البته آقایان نمایندگان به خوبى مى‌دانند که نظر دولت شاهنشاهى این است که حتى المقدور سعى کند براى سلامت و تندرستى افراد و اوامرى که در این باب از پیشگاه مبارک ملوکانه صادر می‌شود دایر است بر این معنى که باید افراد سالم تهیه کرد زیرا از قدیم گفته‌اند که عقل سالم در بدن سالم است و میزان فعالیت و کارآمدگى هر ملتى منوط و مربوط و متناسب است با مقدار سلامتى افراد. اگر افراد ملتى سالم باشند آن ملت هم سالم است و این قانون یک پیش‌بینى‌هایى کرده است که حتى المقدور رعایت بهداشت و حفظ الصحه عمومى در هر قسمتى از کشور که امراض واگیردار پیدا می‌شود بشود. یکى دیگر اصلاحى است راجع به قانون ثبت احوال زیرا قانون ثبت احوال مصوبه 1307 تا به حال در عمل تغییرات زیادى پیدا کرده و بعضى قوانین از مجلس شوراى ملى گذشته است که باید این قانون با آنها متناسب و موافق باشد و تخالف و تباینى نداشته باشد و طورى پیش‌بینى شده است که بین این قوانین تضادى حاصل نشود و به یک رویه پیش برود.

نایب رئیس - رجوع می‌شود به کمیسیون‏

5. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 276 تا 325

نایب رئیس - ماده 276 لایحه امور حسبى خوانده می‌شود.

ماده 276 - فروش اموال متوفى به توسط مدیر تصفیه به طریق مزایده باشد مگر اموالى که داراى نرخ معینى است تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

نایب رئیس - ماده 277

(فصل ششم - راجع به وصیت)

ماده 277 - وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدى یا تملیکى منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمى یا خود نوشت یا سرى تنظیم شود.

نایب رئیس - آقاى اوحدى.

اوحدى - هنگامى که آقاى نخست وزیر فعلى متصدى مقام وزارت دادگسترى بودند لایحه قانون وصیت را تقدیم مجلس نموده و در دوره گذشته حال مواد آن وصیت‌نامه با فى الجمله تغییر ضمیمه قانون امور حسبى شده اینک سئوال می‌کنم که آیا مقصود آقاى کفیل وزارت دادگسترى براین است که قانون وصیتى موجود باشد یا خیر؟ اگر مقصود وجود قانون وصیت است این گذشته و تصویب شده و اگر نظر ایشان اینست که قانون وصیت

+++

ضمیمه قانون امور حسبى شده باشد پس بنده می‌توانم از ایشان درخواست کنم و پیشنهاد کنم که توجه بفرمایند عیناً همان 24 ماده قانون گذشته ضمیمه این لایحه شود زیرا اینجا 23 ماده است یک ماده فرق دارد در یک ماده دیگرش هم اختلاف دارد اگر موافقت می‌فرمایند همان 24 ماده ضمیمه قانون امور حسبى بشود.

کفیل وزارت دادگسترى - مواد مربوط به وصیت که در این لایحه پیش‌بینى شده و پایه و مبنایش همان قانون وصیت مصوب مجلس شوراى ملى است غیر از این که در دو سه مورد اختلافى دارد با آن قانون سابق که در عمل دیده شده که این طور لازم است باشد و در مواد که طرح خواهد شد ملاحظه خواهند فرمود و این که آقاى اوحدى پیشنهاد مى‌کنند که عین قانون سابق ضمیمه این قانون بشود به نظر بنده این پیشنهاد قابل توجه نیست براى این که وصیت امرى است مربوط به امور متوفى و از امور حسبى است و از این جهت جزء این قانون آوردیم و مخصوصاً یکى دو مورد هم که لازم بود اصلاح شود اصلاح شده و از تصویب آقایان خواهد گذشت.

نایب رئیس - ماده 278

ماده 278 - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمى و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است‏

نایب رئیس - ماده 279

ماده 279 - وصیت‌نامه خود نوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاریخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضای او رسیده باشد

نایب رئیس - ماده 280

ماده 280 - وصیت‌نامه سرى ممکن است به خط موصى یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضای موصى برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصى یا محل دیگرى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود

نایب رئیس - ماده 281

ماده 281 - کسى که سواد نداد نمی‌تواند به ترتیب سرى وصیت نماید

نایب رئیس - ماده 282

ماده 282 - کسى که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سرى تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمى در وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روى پاکت یا لفابى که وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است‏

نایب رئیس - ماده 283

ماده 283 - وصیت‌نامه سرى را موصى همه وقت مى‌تواند به ترتیبى که براى استرداد امانتى مقرر است استرداد نماید.

نایب رئیس - ماده 284

ماده 284 - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصى نمی‌تواند به یکى از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقى که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

نایب رئیس - ماده 285

ماده 285 - افراد و افسران نظامى و کسانى که در ارتش اشتغال به کارى دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.

نایب رئیس - ماده 286

ماده 286 - در صورتی که نظامى یا کسی که در ارتش اشتغال به کارى دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهدارى ارتش و مدیر بیمارستان که موصى آنجا است اظهار نماید.

نایب رئیس - ماده 287

ماده 287 - اشخاصى می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگى

+++

باشند و یا در محلى زندانى یا محصور باشند که مراوده‌اى با خارج نباشد.

نایب رئیس - ماده 288.

ماده 228 - در سایر موارد مذکور در ماده 284 موصى می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکى از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصى و گواه‌ها آن را امضا می‌نمایند و اگر موصى نتواند امضا کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.

نایب رئیس - ماده 289.

ماده 289 - اشخاصی که مطابق ماده 285 و 286 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌هاى مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصى است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

نایب رئیس - ماده 290.

ماده 290 - در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 285 و 286 اظهارات موصى را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشى که به او دسترسى دارند حاضر شده و اظهارت موصى را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصى شفاعاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.

نایب رئیس - ماده 291.

ماده 291 - وصیتى که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادى) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصى به محلى که بتواند به یکى از طرق مذکور در ماده 277 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ بازشدن راه و مرتفع شدن مانعى که به واسطه آن مانع نتوانسته موصى به یکى از طرق مذکور وصیت نماید بى‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت مزبور موصى متمکن از وصیت باشد.

نایب رئیس - ماده 292.

ماده 292 - هر وصیتى که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمى پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

نایب رئیس - ماده 293.

ماده 293 - هر دادگاه اداره بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهى که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصى وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشى که براى رسیدگى به امور راجع به ترکه متوفى صالح است بفرستد اعم از این که وصیت‌نامه مزبور به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

نایب رئیس - ماده 294.

ماده 294 - هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد

نایب رئیس - ماده 295

ماده 295 - دادگاه بخش در آگهى که براى اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌اى از متوفى نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهى که آگهى نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه اى (جز وصیت‌نامه رسمى و سرى) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است‏.

نایب رئیس - ماده 296.

ماده 296 - پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتى را براى افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وارثت آنها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

نایب رئیس - ماده 279.

ماده 279 - هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه

+++

بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسى مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضای حضار برساند

وصیت‌نامه سرى را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصى باز می‌نماید که لفاف آن را امضا یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.

اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند

نایب رئیس - ماده 298

ماده 298 - بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصى که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصى معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد

نایب رئیس - ماده 299

ماده 299 - وصیت‌نامه وقتى معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوى نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتى از آن باشد مسموع نیست‏

نایب رئیس - ماده 300

فصل هفتم - در افراز و تقسیم‏

ماده 300 - در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضاى افراز یا تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

نایب رئیس - ماده 301

ماده 301 - ولى و وصى و قیم هر وارثى که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضى از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصى له و وصى راجع به موصى به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم و افراز را دارند

نایب رئیس - ماده 302

ماده 302 - نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جارى نیست کسانی که ذی‌حق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند

نایب رئیس - ماده 303

ماده 303 - هر گاه یکى از ورثه متوفى غایب مفقود‌الاثرى باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفى بشود بدواً براى غایب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید

نایب رئیس - ماده 304

ماده 304 - درخواست تقسیم باید کتبى و مشتمل بر امور ذیل باشد:

1. نام و مشخصات درخواست کننده و متوفى‏

2. ورثه و اشخاص دیگرى که تر که باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک‏

نایب رئیس - ماده 305

ماده 305 - پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتى باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتى که لازم است از او می‌خواهد.

نایب رئیس - ماده 306

ماده 306 - دادگاه براى رسیدگى به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 307

ماده 307 - درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایى براى تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌هاى نامبرده در دفتر دادگاه مانعى ندارد.

نایب رئیس - ماده 308

ماده 308 - وقت رسیدگى باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسى کمتر از ده روز نباشد.

نایب رئیس - ماده 309

ماده 309 - اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده

+++

به تراضى قرارى راجع به مقدمات تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسى مشتمل بر قرارداد مزبور تنظیم می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 310

ماده 310 - هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشد دادگاه نتیجه تصمیمى را که مربوط به شخص غایب است به او اعلام می‌نماید با ذکر این که می‌تواند در ظرف مدت معینى در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرار داد مراجعه نموده و رضایت خود را اعلام دارد.

نایب رئیس - ماده 311.

ماده 311 - در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند برطبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.

نایب رئیس - ماده 312

ماده 312 - هر گاه شخص غایب در اثر عذر موجهى حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدى نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدى براى او معین خواهد نمود.

نایب رئیس - ماده 313

ماده 313 - در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوى که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

نایب رئیس - ماده 314

ماده 314 - در صورتی که ورثه تراضى در قیمت اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابى شود و اموال منقول در صورتى ارزیابى می‌گردد که ارزیابى که در موقع تحریر ترکه شده کافى براى تقسیم نباشد.

ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسى مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود

نایب رئیس - ماده 315

ماده 315 - کارشناس باید بهاى اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.

نایب رئیس - ماده 316

ماده 316 - تقسیم طورى به عمل می‌آید که براى هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اى معین شود و اگر بعضى از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضى از ورثه قرار داد و برابر بهاى آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال غیرمنقول باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

نایب رئیس - ماده 317

ماده 317 - در صورتی که بعضى از ورثه مدیون متوفى باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد

نایب رئیس - ماده 318

ماده 318 - در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضى ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود

نایب رئیس - ماده 319

ماده 319 - در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد و جلسه‌ای که براى قرعه معین شده به اشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شده باشد اگر بعضى از اشخاص مزبور حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

نایب رئیس - ماده 320

ماده 320 - هر گاه یکى از ورثه غایب یا محجور باشد براى غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل مى‌آید

نایب رئیس - ماده 321

ماده 321 - پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسى تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وارث و آنچه براى تأدیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح مى‌نماید

+++

نایب رئیس - ماده 322

ماده 322 - صورت مجلس مذکور فوق باید به امضا یا مهر صاحبان سهام و امضای دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضى از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضا کنند جهت امضا نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفتر خانه دادگاه باقى خواهد ماند

نایب رئیس - ماده 323

ماده 323 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماه فوق تقسیم‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها تسلیم مى‌نماید

نایب رئیس - ماده 324

ماده 324 - هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفى که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقى ندارد.

نایب رئیس - ماده 325

ماده 325 - مقررات قانون مدنى راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جارى است و نیز مقررات مذکور در این قانون در مورد تقسیم سایر اموال جارى خواهد بود.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 21 بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293746!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)