10 مرداد 1396 09:11:47
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 97 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 تیر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقاى اتوموزر متخصص فنى چاپخانه مجلس

3. شور و تصویب لایحه اعتبار تکمیل ساختمان چاپخانه مجلس

4. شور اول لایحه اصلاح قانون محاکمات ارتش

5. بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 100 تا 142

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 97

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 تیر ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقاى اتوموزر متخصص فنى چاپخانه مجلس

3. شور و تصویب لایحه اعتبار تکمیل ساختمان چاپخانه مجلس

4. شور اول لایحه اصلاح قانون محاکمات ارتش

5. بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 100 تا 142

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه سوم تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان : دکتر سمیعی - سمیعی - ثقة‌الاسلامی - دکتر ضیایی - حاج ملک - مژده‌ای - مکرم افشار.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : بهبهانی - تولیت - اعتبار - صدر - ناصری.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : ملک مدنی - دکتر ادهم - وکیلی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقاى اتوموزر متخصص فنى چاپخانه مجلس

رئیس - گزارش تجدید استخدام آقاى اتوموزر تبعه آلمان براى چاپخانه مجلس. گزارش کمیسیون محاسبات و کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون محاسبات‏:

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 374 اداره کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تجدید استخدام آقاى اتوموزر تبعه آلمان را براى مدیریت فنى قسمتى از امور چاپخانه مجلس تحت مطالعه قرار داده با توضیحاتى که از طرف کارپردازى داده شد با عین مواد پیشنهادى اداره کارپردازى موافقت حاصل شده این که گزارش آن به عرض می‌رسد.

گزارش کمیسیون امور خارجه‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 374 اداره کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به اجازه تجدید استخدام آقاى اتوموزر تابع آلمان مدیر فنى قسمتى از چاپخانه مجلس را مطرح نموده

+++

با توضیحاتى که از طرف کار پردازى داده شده از نقطه‌نظر تابعیت با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - لایحه طبع و توزیع شده و به نظر آقایان رسیده است در کلیات مذاکره می‌شود. آقاى روحى.

روحى - چاپخانه مجلس مدت‌های زیادى است مشغول خدمت به معارف و فرهنگ این کشور است و حقیقتاً هم تاکنون خدمات سودمندى انجام داده است چه در امور مربوط به فرهنگ و چه در کارهاى دیگر و واقعاً یک مؤسسه آبرومندى است ولى من متأسفم با داشتن بسیارى از اشخاص کاردان فنى در این چاپخانه باز استخدام آقاى اتوموزر که او هم البته خدماتش قابل تقدیر است تکرار می‌شود. بنده یک نوبت دیگر اینجا عرض کردم که بهتر این است که ایشان این فن به خصوص را که دارند به چند نفر بیاموزند که ما دیگر نیازمند خارجى براى یک همچون مؤسسه کوچکى نباشیم.

امروز در کشور بنگاه‌های معظم اقتصادى مثل بانک ملى همچون بنگاهى که می‌توان گفت در شمار بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادى مشرق است به دست لایق ایرانی‌ها اداره می‌شود یک نفر خارجى در آن نیست و می‌دانید چقدر هم طرف اعتماد است و چقدر هم خوب کار می‌کند و چقدر هم توانسته است اقتصاد آبرومندى کشور را چه در داخل و چه در خارج حفظ کند تمام ایرانی‌های لایق آن را اداره می‌کنند و همین طور در قسمت پیشه و هنر و وزارت راه در قسمت بنگاه راه‌آهن و چند جاى دیگر اکثریت اینها را ایرانی‌های فنى لایق اداره می‌کنند و امروز از این حیث ما نیازمند نیستیم این خودش جاى بسى شکرانه است. بنده می‌خواستم به آقایان کارپردازان تذکر بدهم که خوب است این آخرین استخدام خارجى براى چاپخانه مجلس باشد این فنى مخصوصى نیست ایرانی‌ها باهوش هستند و می‌توانند به خوبی انجام کنند چنان که پیشتر هم بعضى قسمت‌ها بود که خارجی‌ها اداره می‌کردند و امروز به دست ایرانی‌های کاردان اداره می‌شود این است که بنده عقیده دارم در این قسمت دقت کنند و فعلاً هم مخالفتى ندارم و رأى هم خواهم داد قصدم بر این است که دیگر در آینده براى یک مؤسسه کوچک نیازمند خارجى نباشیم در صورتی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادى را خود ایرانی‌ها اداره می‌کنند این چاپخانه را هم خود ایرانی‌ها اداره می‌کنند.

رئیس آقاى کیخسرو شاهرخ.

کیخسرو شاهرخ - از همان نقطه‌نظرى که فرمودند کارپردازى مجلس هم همان رعایت را کرده است اگر در نظر داشته باشید در وقت استخدام متخصصین خارجى مدت استخدام دو سال و سه سال پیشنهاد می‌شد حالا اینجا تنزل کرده است به یک سال و این یک سال هم روى این اصل نبوده است که ما ایرانی‌های کاردان نداشته باشیم بلکه ماشین‌های جدیدى داشتیم که مستلزم این است که در آن قسمت هم هنوز همان ایرانی‌ها تعلیم بگیرند معلوم است تا وقتى که آن تعلیمات‌شان به حد ضرورت نرسیده است اگر ما بخواهیم ماشین‌آلات را آنجا بگذاریم و بخواهیم اینها بدون مطالعات و معلومات اداره کنند هیچ نتیجه از آن نخواهیم گرفت. فرمودند در جاهاى دیگر اکثریت به دست ایرانی‌ها است در اینجا هم اکثریت در دست ایرانی‌ها است در میان تقریباً سیصد نفر کارگر فقط سه نفر کارگر خارجى داریم که متدرجاً مدت استخدام‌شان منقضى می‌شود و امیدواریم که بعد از این طورى باشد که دیگر خود ایرانی‌ها بتوانند این ماشین‌ها را اداره کنند و منظور ایشان هم تأمین شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول‏

ماده اول - کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوموزر تبعه آلمان را از آغاز آبان ماه یک هزارو سیصد و هیجده به مدت یک سال شمسى دیگر براى مدیریت فنى قسمتى از امور چاپخانه مجلس (که در قرارداد مشارالیه تصریح خواهد شد) استخدام نماید.

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند

+++

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم - حقوق یک ساله او مبلغ پنجاه و چهار هزار (54000) ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى نصف به ریال و نصف با مارک آلمان پرداخته شود

رئیس موافقین با ماده دوم برخیزند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم - براى هزینه بازگشت مشار الیه به آلمان مبلغ چهار هزار ریال منظور خواهد شد

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم - آقاى اتوموزر در سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت‏

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (بیشتر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده پنجم - کارپردازى مجلس اجازه دارد مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى اتوموزر را امضا نماید.

رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است. آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - آقاى کیخسرو شاهرخ در جواب آٌقاى روحى یک جمله را فرمودند که بنده خواستم اگر براى حالا هم نباشد براى آینده این تذکر را داده باشم که توجه فرمایند فرمودند که ماشین‌آلات تازه براى چاپخانه وارد شده است که لازم است یک سال دیگر استخدام این شخص تمدید شود. البه کار طبع مثل سایر کارها روز به روز رو به تکامل و ترقى یعنى وسایل چاپ و طرز چاپ البته آن طور که امروز معمول است با بیست سال پیش به کلی متفاوت است و بنده اطلاعى که دارم این آقاى موزر شاید متجاوز از بیست سال است در حدود شرق در اینجا و افغانستان مشغول همین کارها است بنده نمی‌دانم معلومات ایشان تا چه حدّى است که با معلومات بیست سال پیش باز هم می‌شود از وجود ایشان استفاده کرد و با ترقیاتى که وسایل چاپ کرده باز هم می‌شود از وجود ایشان استفاده کرد بنده معتقد بودم که اگر ماشین‌آلات تازه‌ای که فرمودند وارد شده است متخصص هم براى به کار انداختن آنها لازم بود با این ماشین‌آلات یک متخصص مطلع دیگرى استخدام و جلب می‌شد که به درد این کار بخورد و متخصصى که بیست سال پیش کار کرده و معلومات جدیدى هم کسب نکرده است دیگر امروز به درد نمی‌خورد زیرا معلومات بیست سال پیش با امروز قابل مقایسه نیست و بنده نمی‌دانم چطور می‌شود یک کسى که بیست سال پیش از وجود او استفاده می‌شده با ماشین‌آلات امروز و تغییرات و تبدیلات فاحشى که در طرز چاپ شده باز می‌توان از وجودش استفاده کرد.

رئیس - آقاى شاهرخ.

کیخسرو شاهرخ - البته نظر ایشان صحیح است اگر این شخص همین جا مانده بود و نرفته بود و مطالعات جدیدى نکرده بود. از وقتى که اقدام به خرید ماشین‌آلات جدید شده است خود این شخص رفته است و در یک قسمت از ماشین‌آلاتى که براى ما ضرورت داشته است مطالعاتى به عمل آورده است و البته این ماشین‌آلات چند قسم است و در هر قسمتش یک نفر متخصص دارد و این شخص در قسمت افست‌های جدید که چند رنگ است متخصص است و مطالعاتى کرده است و مشغول این هستیم که واداریم یک عده از او تعلیمات بگیرند که مستغنى بشویم از وجودش‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود نسبت به مجموع مواد با ورقه موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده یکصد ورقه سفید شمرده شد)

+++

رئیس - عده حاضر در موقع رأى 102 به اکثریت 100 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: شیرازی - دکتر اهری - کازرونیان - آزادی - کاشف - مشار - ناصری - معینی - محمد وکیل - وکیلی - حبیبی - حریری - مولوی - شجاع - تربیت - مجد ضیایی - دولتشاهی - ملک‌زاده آملی - عزیزی - آصف - مهدوی - دکتر سنگ - تهرانچی - اقبال - دکتر جوان - نائینی - کیخسرو شاهرخ - دکتر ادهم - پارسا - رفیعی - ملایری - مؤید ثابتی - هدایت - خواجه نوری - منصف - دادور - فرشی - رضوی - مسعودی خراسانی - میرزایی - حریری طلوع - پناهی - دکتر قزل ایاغ - معتصم سنگ - مسعودی - دکتر طاهری - مقدم - اردبیلی - شباهنگ - جعفر اصفهانی - صفاری - محمد‌تقی اسفندیاری - هدایت‌الله پالیزی - سهراب ساکینیان - حسن علوی - ابراهیمی ریگی - فتوحی - دکتر غنی - همراز - اوحدی - امیر ابراهیمی - روحی - نواب یزدی - جلیلی - ناهید - دکتر لقمان - مؤید احمدی - طباطبایی - نوبخت - دکتر ملک‌زاده - ذوالقدر - مرآت اسفندیاری - بیات - بوداغیان - نراقی - معتضدی - مشیر دوانی - ایزدی - نمازی - ملک مدنی - گودرزی - افشار - اعتبار - دکتر نیرومند - ابراهیم سمیعی - دبستانی - لیقوانی - خواجوی - جلایی - فاطمی - دهستانی - طالش رحمت سمیعی - شاهرودی - موقر - شهدوست - حیدری - جرجانی - لاریجانی - معدل)

3. شور و تصویب لایحه اعتبار تکمیل ساختمان چاپخانه مجلس

رئیس - گزارش کمسیسون محاسبات راجع به اعتبار تکمیل ساختمان چاپخانه مجلس مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 350 اداره کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به پانصد هزار ریال اعتبار براى تکمیل ساختمان چاپخانه مجلس را مطرح نموده و با توضیحاتى که از طرف اداره کارپردازى داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت حاصل شده است اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده واحده پیشنهادى اداره کارپردازى خوانده می‌شود:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به کارپردازى اجازه می‌دهد که از مازاد درآمد سال جارى 1318 چاپخانه مجلس که در بودجه کل کشور منظور و تصویب شده است مبلغ پانصد هزار ریال (500000) به مصرف ساختمان جدید براى چاپخانه مجلس برساند و وزارت دارایى مبلغ مذکور را با کارپردازى مجلس احتساب خواهد نمود.

رئیس - مذاکره در ماده واحده است (گفته شد - مخالفى نیست) آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده نود و نه ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر 103 با 99 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: طباطبایی - اوحدی - رفیعی - جلیلی - پارسا - قراگزلو - ساکینیان - مرآت اسفندیاری - عطاءالله پالیزی - دولتشاهی - حسن علوی - دبستانی - جلایی - طهرانچی - صفاری - ملک‌زاده آملی - محمد نقی اسفندیاری - فتوحی - مجد ضیایی - معینی - ملایری - فرشی - شهدوست - دکتر ملک‌زاده - شباهنگ - لاریجانی - امیر ابراهیمی - بیات - جرجانی - مسعودی خراسانی - دکتر لقمان - خواجوی - حبیبی - حریری طلوع - معتصم سنگ - تربیت - نواب یزدی - مقدم - خواجه نوری - کازرونیان - عزیزی - مولوی - مؤید ثابتی - شیرازی - نوبخت - مشیر دوانی - دکتر غنی - هدایت - شاهرودی - سلطانی - کاشف - بیات ماکو - روحی - همراز - معتضدی - اردبیلی - طالش رحمت سمیعی - میرزایی - وکیلی - جعفر اصفهانی - دکتر تاج‌بخش - رضوی - جهانشاهی - مؤید احمدی - خلیل حریری - افشار - دکتر ادهم - نمازی - لیقوانی - ابراهیم سمیعی - دکتر قزل ایاغ - مسعودی - ابراهیم ریگی - صفوی - ملک مدنی - نراقی - اعتبار - گودرزی - دهستانی - نائینی - مؤید قوامی - معدل - شجاع - نقابت - دکتر اهری - هدایت‌الله پالیزی - آزادی - اقبال - دکتر سنگ - حیدری - ناهید - مهدوی - دکتر نیرومند - ذوالقدر - فاطمی)

4. شور اول لایحه اصلاح قانون محاکمات ارتش

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به محاکمات ارتش مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 7083 دولت راجع به افزودن یک ماده به قانون محاکمات ارتش راجع به اجراى احکام دادگاه‌های ارتش را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر دادند کمیسیون با ماده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش شور اول آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - ماده واحده خوانده می‌شود:

ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 283 به آخر قانون محاکمات ارتش افزوده می‌شود:

+++

ماده 283. براى اجراى احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدى می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به اجراى اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.

رئیس - مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5. بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 100 تا 142

رئیس - شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 100 شروع می‌شود. ماده 100:

ماده 100 - در صورتی که مدعى نتواند اقامتگاه مدعى علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به درخواست مدعى و به دستور دادگاه سه دفعه متوالى در روزنامه رسمى و یکى دیگر از جراید کثیر‌الانتشار که وزارت دادگسترى در مرکز و شهرستان‌ها براى آگهی‌های رسمى معین می‌کند آگهى خواهد شد و در آگهى مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود فقط یک نوبت آگهى در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است - مدعى می‌تواند آگهى در جراید دیگر را هم درخواست کند ولى در صورتی که ذی‌حق شود هزینه این آگهی‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعى علیه مطالبه کند مدعى علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفى کند و در این صورت برگ‌های دعوى و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد. مدعى نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهى در مطبوعات از اقامتگاه مدعى علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

رئیس - موافقین با ماده 100 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 101:

ماده 101 اگر مدعى عیله یکى از ادارات رسمى (اعم از دولتى - بلدى یا کشورى) یا بنگاه‌های عمومى باشد دادخواست و پیوست‌ها به رئیس یا قائم‌مقام رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 101 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 102:

ماده 102 در دعاوى راجع به شرکت‌ها دادخواست و پیوست‌ها به مدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم می‌شود و در دعاوى مربوطه به ورشکسته یک نسخه به توسط کارمند ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده یک موضوعى یادم آمد چون قانون تصفیه امور ورشکسته که گذراندیم دیگر عضو ناظر نداریم اینجا نوشته یک نسخه هم به عضو ناظر ابلاغ می‌شود گمان می‌کنم این را باید اصلاح بفرمایند

وزیر دادگسترى - بودنش در اینجا ضررى ندارد چون آن قانون در همه جا اجرا نخواهدشد و این قاعده کلى است و بهتر این است که همین طور باشد

رئیس - موافقین با ماده صد و دوم برخیزند (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده صد و سوم‏

ماده 103. در دعاوى راجع به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشى از شهر که عده آنها غیرمحصور است یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصى که مدعى آنها را معارض خود معرفى می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهردارى محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومى محل به دیوار الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌هاى آن مطابق ماده بعد آگهى خواهد شد

رئیس - موافقین با ماده صد و سوم برخیزند. (اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده صد و چهارم

+++

ماده 104. در صورتی که شرکای ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوى واقع شوند به درخواست مدعى دادخواست به دو نفر از شرکا که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در روزنامه رسمى و یکى از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار که وزارت دادگسترى براى این قبیل آگهی‌ها معرفى می‌نماید سه دفعه متوالى آگهى خواهد شد و در آگهى مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود فقط یک نوبت آگهى در روزنامه خواهد شد

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - جاى تعجب نیست که گفته شود به این که این قانون در کمیسیونى مطرح شده که بنده هم جزء آن کمیسیون بوده‌ام و با این وصف با دقت‌های لازمه که در اطراف این مواد کاملاً شده و می‌توان گفت که کمتر نظیر دارد که در اطراف یک قانونى این قدر صحبت شده باشد معذلک بنده چرا به فاصله چند روز باید اینجا اظهار نظر کنم. البته آقایان کاملاً مسبوق هستند که در تمام ملل متمدنه دنیا قانون اصول محاکمات به طور موقت می‌گذرد و حق داده می‌شود که چندین سال بگذرد و بر آن مواد نظر بدهند حالا اگر در کشور ایران این قدر فاصله را قائل بشویم این دلیل است بر این که اهالى کشور خیلى تندتر و سریع‌تر دارند پیش می‌روند از این جهت مورد تعجب نخواهد بود در این ماده که کاملاً ارتباط به ماده قبل دارد بنده یک اجمالى دارم که می‌بینم و تصور می‌کنم اگر آقاى وزیر دادگسترى با پیشنهاد مختصر بنده موافقت بفرمایند به موقع باشد

در ماده قبل معین شد که اگر اهالى یک ده مورد دعوى واقع شوند ابلاغ به آن یک نفر یا دو نفرى که مدعى معین می‌کند به آنها می‌شود و به علاوه یک نسخه به کدخدا داده می‌شود یکى هم به شهرداری داده می‌شود تا این که آنها هم رعایاى آن محل را از موضوع دعوى مستحضر کنند همین فلسفه که در ماده قبل هست در ماده بعد هم هست زیرا ماده بعد هم می‌گوید که اگر طرف‌های دعوى بیش از پانزده نفر شدند و مربوط به یک قنات است یا مربوط به آب رودخانه و حقابه است پانزده نفر بیشتر شدند به درخواست مدعى به دو نفر ابلاغ می‌شود و براى اطلاع سایرین فقط در روزنامه انتشار پیدا می‌کند بنده خواستم عرض کنم با تصدیق به این که طرف دعوى رعیت است با تصدیق به این که روزنامه هر قدر کثیر‌الانتشار باشد به اندازه‌اى که به آن رعیت هم برسد و رعیت بفهمد یا سواد داشته باشد و بخواند نخواهد بود و باز نمی‌تواند از دعوى مسبوق شود خوب است آقاى وزیر موافقت بفرمایند که مفاد این ماده هم منطبق با مفاد ماده قبل بشود یعنى همان طور که در ماده قبل یک نسخه از عرضحال با منضماتش به کدخدا داده می‌شود و به شهرداری در این قسمت هم پاى کدخدا و شهردارى توى کار بیاید و این عبارتش خیلى مختصر است فقط نوشته شود (در صورتی که شرکای ملک یا قنات که عده آنها بیش از 15 نفر باشد طرف دعوى واقع شوند به درخواست مدعى دادخواست با رعایت مفاد ماده قبل الى اخر) فقط همین دو کلمه به این ماده اضافه می‌شود وقتى این دو کلمه به این ماده اضافه شد عین همان مطالب که در ماده قبل هست در اینجا هم اجرا می‌شود و نظر بنده هم تأمین می‌شود بیش از این هم دیگر عرضى ندارم.

وزیر دادگسترى - قیاس این دو ماده به نظر بنده بی‌وجه است این دو ماده 103 و 104 فقط یک شباهت ظاهرى با هم دارند و الا در حقیقت معارضند. نظر در ماده 103 به یک عده اشخاص غیرمحصور است یعنى اهالى یک ده یک قریه هر کس باشد همین قدر ساکنین یک قریه طرف دعوى هستند در یک آب یا در یک مرتعى همه استفاده می‌کنند و طرف ابلاغ هم ساکنین یک قریه است یعنى هر کس باشد نظر به حسن و حسین نیست نظر به ساکنین یک قریه است و چون سکنه یک قریه و محل مورد نظر است و شهردارى هم نماینده قاطبه یک جمعیتى است به آنجا مراجعه می‌کنند یا این که به کدخدا مراجعه می‌کنند از نظر این که کدخدا و شهردارى هم نماینده جامعه یک بلد هستند ولى در ماده 104 نظر به اشخاص محصور است برعکس آنها اشخاص محصور و اشخاص معین هستند ولى عده‌شان خیلى زیاد است و ما تجربیات تلخى در دادگسترى

+++

داریم که دعاوى راجع به یک قناتى که یک نفر مالک نداشته و مالکین بیش از صد یا صد و پنجاه نفرند یک دعاوى تشکیل شده که چندین سال طول کشیده و شاید موفق نشده‌اند یک جلسه هم تشکیل بدهند براى این که در مرحله ابلاغ که صد و پنجاه نفر هستند و همه در یک جا نیستند باید به آنها ابلاغ شود و آقاى اوحدى که با ماده قبل مقایسه کردند آنها اغلب در یک جا جمعند توى یک محله توى یک شهر جمعند که به کدخدا اطلاع می‌دهند و نتیجه دارد ولى اینجا در صورتی که شرکا یک قنات یا یک ملک معلوم نیست در یک جا ساکن باشند یکی‌شان در تهران است یکى در قزوین است یکى در زنجان و یکى در محل و مقایسه‌ای که با ماده قبل فرمودند اینجا مورد ندارد اینجا نظر به یک اشخاص محصورى است که عده‌شان خیلى زیاد و متفرق هستند از این جهت این طور در نظر گرفته شده و این فرمول هم که در ماده 104 ذکر شده از ابداعاتى است که در این قانون شده و بسیار مفید خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده صد و چهار برخیزند (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد ماده صد و پنج:

ماده 105. اگر مدعى علیه در حوزه دادگاه دیگرى اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانى یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشى دو قبضه و هر گاه مدعى علیه در خارج باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود.

رئیس - موافقین ماده صد و پنجم برخیزند. (عده زیادى برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده صد و ششم:

ماده 106. در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدى امر ابلاغ شود:

1. به اشخاصی که با مأمور قرابت سببى یا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

2. در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعى علیه دعوى حقوقى و یا جزایى در دادگاه مطرح باشد و یا آن که دعواى جزایى سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و از جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

رئیس موافقین ماده صد و ششم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده صدو هفتم:

ماده 107. هر یک از اصحاب دعوى یا وکلاى آنها می‌توانند محلى را براى ابلاغ برگ‌های دعوى در شهرى که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ‌های راجع به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 108

ماده 108. هر گاه یکى از طرفین دعوى محل اقامتى را که برگ‌های اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلى را که براى ابلاغ برگ‌ها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگ‌ها به همان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتی که کسى در محل نباشد یا اشخاصى که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با گواهى پاسبان یا امنیه یا دو نفر از اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در این صورت برگ‌های نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقى می‌ماند و کسى که ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

رئیس - موافقین با ماده 108 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 109

ماده 109. در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آن که مدعى علیه پاسخ کتبى خود را داده و اگر

+++

ابلاغ براى حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این دو صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

وزیر دادگسترى - اینجا یک کلمه دو افتاده است که در این دو صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت خواهش می‌کنم این کلمه را اصلاح فرمایند.

نقابت (مخبر کمیسیون) - صحیح است باید همین طور اصلاح شود.

مؤید احمدى - که در این صورت حق اعتراض نخواهد داشت اصلاح شد.

رئیس - موافقین با ماده 109 با این اصلاح قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 110

ماده 110. هیچ یک از اصحاب دعوى و وکلاى دادگسترى نمی‌توانند مسافرت‌های موقتى خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگ‌های دعوى مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتى پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده 1004 قانون مدنى حقیقتاً تغییر یافته باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 111

مبحث دوم - جریان دعوى از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه‏

ماده 111. مدعى علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعای مدعى پاسخ داده رونوشت گواهى شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبى دعوى جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلى و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعى را که نسبت به دعوی مدعى مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید.

پاسخ مدعى علیه و پیوست‌های آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد - اگر پاسخ مدعى علیه با پیوست‌های آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعى علیه به وسیله مأمور اجرا وصول می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده 111 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 112:

ماده 112. بعد از رسید پاسخ مدعى علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوست‌های آن بایگانى و نسخه دیگر را با پیوست‌های آن در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ کند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 113:

ماده 113. مقررات راجع به ابلاغ برگ‌های دعوى به مدعی علیه براى ابلاغ به مدعی نیز از هر جهت منظور می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 114:

ماده 114. مدعى باید هر پاسخى که دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر به اسناد یا گواهى جدیدى براى پاسخ از مدافعات مدعى علیه استناد کرده است و رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 115:

ماده 115. مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعى را به وسیله مأمور ابلاغ براى ابلاغ به مدعی علیه بفرستد و مشار الیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند.

پاسخ آخر را مدیر دفتر براى مدعى فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگى را معین کرده اصحاب دعوى را احضار می‌کند - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

رئیس - موافقین با ماده 115 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده 116:

ماده 116. اگر یکى از اصحاب دعوى پاسخ کتبى خود را در موعد مقرر به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسى را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد.

+++

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 117:

ماده 117. مدعى می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوى یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر این که منشأ آن همان منشأ دعواى اولى و مربوط به آن باشد - تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوى عادى در لایحه پاسخنامه مدعى و در دعاوى اختصارى در جلسه اول دادرسى به عمل می‌آید و نیز مدعى می‌تواند در تمام مراحل دادرسى خواسته خود را کم کند.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 118:

مبحث سوم - مواعد مخصوص‏

ماده 118. موعد پاسخ مدعى و مدعى علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است:

1. هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سى او شش کیلومتر (شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.

2. هر گاه در خارجه باشد دو ماه و براى کشورهاى دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه کسر از سى و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب‏ نمی‌آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز براى آن منظور می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 119:

ماده 119. موعد پاسخ مدعى علیه در صورتی که اقامتگاه معینى نداشته باشد یا دعوى راجع به اهالی محل به عده غیرمحصور یا راجع به شرکای ملک یا قنات بیش از پانزده نفر باشد از روز طبع آخرین آگهى در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغى به وسیله آگهى لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداى این مهلت تاریخ طبع آگهى در روزنامه است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 120:

ماده 120 - در صورتی که در یک دعوى مدعى علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعد که درباره یک نفر از آنان رعایت‏ می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 121:

ماده 121. هر گاه برگ‌های دعوى و پیوست‌ها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعى علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 122:

ماده 122. ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسى و تنظیم برگ‌های دعوى تابع مقررات آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده 122 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 123:

فصل چهارم - جلسه دادرسى‏

ماده 123. در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون این که تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به دادگاه اطلاع دهد:

1. وقتى که مدعى دادخواست خود را استراد کرده باشد

2. در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمى به دادگاه رسیده باشد

3. در موردی که مدعى علیه کاملاً و صریحاً به دعوی مدعى تسلیم شده باشد

4. در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند

دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث این که براى تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند.

در صورتی که دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند درمورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانى رسید سازش‌نامه

+++

و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگى صادر می‌کند

رئیس - موافقین با ماده 123 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 124:

ماده 124. هر گاه یکى از طرفین حق حضور خود را براى جلسه دادرسى اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسى که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روزکتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد.

مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که براى ادای توضیحات در جلسه دادرسى حاضر شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 125:

ماده 125. جلسه دادرسى براى اولین روزى که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگى دارد معین می‌شود ولى وقت باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوى و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 126:

ماده 126. در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکى از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتى که عادتاً براى ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 127:

ماده 127. دادگاه می‌تواند جلسه دادرسى را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازد.

رئیس - موافقین با ماده 127 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 128:

ماده 128. حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسى پرونده کار را بررسى کرده خلاصه از دعوى و مدافعات و دلایل طرفین ترتیب داده نکاتى را که محتاج به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را براى اصحاب دعوى خوانده و توضیحاتى را که لازم است از آنها می‌خواهد توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد.

رئیس - موافقین با ماده 128 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 129:

ماده 129. در جلسه دادرسى هیچگونه دلیل و سند جدیدى از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 130:

ماده 130 - عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگرى نمی‌باشد.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 131:

ماده 131. در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوى باید نوشته شود.

1. وقتى که بیان یکى از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

2. در موردى که یکى از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید

3. در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند

رئیس - موافقین با ماده 131 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 132:

ماده 132. دادگاه در جلسه رسیدگى به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر براى سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده 132 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 133:

ماده 133. اگر دعاوى دیگرى که ارتباط کامل با دعوى طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند

+++

دعاوى نامبرده را جمع کرده به تمام آنها توأماً رسیدگى نماید و هر گاه دعاوى نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوى توأماً در یکى از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگى خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوى مکلفند از دعاوى مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 134:

ماده 134. دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسى را در صورتی که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسى و الا با تعیین جلسه بعد معین کند و براى دادگاه‌ها ممنوع است به اجمال برگذار نمایند.

در صورتی که دعوى قابل تجزیه بوده و فقط قسمتى از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسى را ختم کرده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگى را ادامه دهد.

رئیس - موافقین با ماده 134 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 135:

ماده 135. بعد از اعلام ختم دادرسى هیچ قسم اظهار شفاهى یا کتبى از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 136:

ماده 136. جلسات دادرسى علنى است مگر در موردى که علنى بودن جلسه مخل انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکى از اصحاب دعوى و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنى بودن جلسه را بدهد.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 137:

ماده 137. دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوى و یا وکلاى آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 138:

ماده 138. در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسى عقیده دادستان را در موضوع دعوى استماع کند.

رئیس - موافقین با ماده 138 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 139:

فصل پنجم - در موارد ابلاغ‏

ماده 139. مواردى را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنى و بازرگانى در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است:

1. دعاوى راجع به اموال منافع و حقوق عمومى‏

2. دعاوى راجع به دولت‏

3. دعاوى راجع به وجوه برّیه و امور خیریه که جهت عمومى داشته باشد مثل وصایاى عمومى و اوقاف عمومى و امثال آن‏

4. دعاوى راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر

5. در ایراد راجع به رد دادرس‌های دادگسترى و درخواست اعاده دادرسى‏

رئیس - موافقین با ماده 139 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 140:

ماده 140 - در سایر دعاوى نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسى اظهار نظر نماید.

رئیس - موافقین با ماده 140 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 141:

ماده 141. در موارد ابلاغ به محض این که جلسه رسیدگى معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد - دادستان مکلف است قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه نماید.

+++

رئیس - موافقین با ماده 141 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 142:

ماده 142. دادستان باید در جلسه دادرسى حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوى قبل از اعلام ختم دادرسى شفاهاً اظهار کند.

رئیس - موافقین با ماده 142 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 17 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه تجدید استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس

ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است آقای اتوموزر تبعه آلمان را از آغاز آبان ماه 1318 به مدت یک سال شمسی دیگر برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس (که در قرارداد مشارالیه تصریح خواهد شد) استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق یک ساله او مبلغ پنجاه و چهار هزار (54000) ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی نصف به ریال و نصف با مارک آلمان پرداخته شود.

ماده سوم - برای هزینه بازگشت مشارالیه به آلمان مبلغ چهار هزار ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم - آقای اتوموزر در سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم - کارپردازی مجلس اجازه دارد مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقای اتوموزر را امضا نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه دهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس

ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد که از مازاد درآمد سال جاری 1318 چاپخانه مجلس که در بودجه کل کشور منظور و تصویب شده است مبلغ پانصد هزار ریال (500000) به مصرف ساختمان جدید برای چاپخانه مجلس برساند و وزارت دارایی مبلغ مذکور را با کارپردازی مجلس احتساب خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌- حسن اسفندیاری

+++

Parameter:293713!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)