8 بهمن 1398 14:43:00
برگی از متون

نسخه‌ای از کتاب لوایح عبدالرحمن جامی  

معرفی: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

به خط شکسته نستعلیق زیبای محمد شفیع حسینی( شفیعا) مورخ 1124 هجری قمری. در آغاز نسخه یادداشت مرحوم بیانی در توصیف نسخه دیده می شود. نسخه شماره 350 کتابخانه سنای سابق:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter:305441!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار