29 مرداد 1396 12:28:05
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16

جلسه: 215 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه پنجم دی ماه 1330  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس جلسات 24 و 26 آذر

2 - بیانات آقاى رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانى و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس‏

3 - تقدیم طرح یک دوزادهم بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن.

4 - تقدیم یک فقره استیضاح و قرائت آن

5 - معرفى آقایان وزراى فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزى و کفیل وزارت دارایى به وسیله آقاى کاظمى وزیر امور خارجه از طرف آقاى نخست‌وزیر

6 - توضیحات آقاى رئیس راجع به قانون 25 میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 16

 

 

جلسه: 215

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه پنجم دی ماه 1330

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس جلسات 24 و 26 آذر

2 - بیانات آقاى رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانى و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس‏

3 - تقدیم طرح یک دوزادهم بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن.

4 - تقدیم یک فقره استیضاح و قرائت آن

5 - معرفى آقایان وزراى فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزى و کفیل وزارت دارایى به وسیله آقاى کاظمى وزیر امور خارجه از طرف آقاى نخست‌وزیر

6 - توضیحات آقاى رئیس راجع به قانون 25 میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت یازده و بیست دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس جلسات 24 و 26 آذر

رئیس - صورت غایبین با اجازه و بى‌اجازه بعداً در آخر جلسه قرائت می‌شود نسبت به صورت جلسه اعتراضى هست؟

آشتیانى‌زاده - بنده اجازه مى‌خواهم.

رئیس - نسبت به صورت جلسه است؟

آشتیانى‌زاده - بنده می‌خواستم از حضرت آقاى رئیس استدعا کنم که در موقع ورود در دستور اجازه مرحمت فرمایند که از ماده 90 استفاده شود زیرا جناب آقاى دکتر شایگان در جلسه گذشته مجلس اظهاراتى فرمودند به طور مطلق راجع به اقلیت و یک عده از آقایان و البته آنچه که مربوط به آقاى جمال امامى است

(زنگ رئیس)

رئیس - آقاى آشتیانى‌زاده این مربوط به صورت مجلس نیست شما اگر تقاضاى ماده 90 کرده‌اید در موقع اجازه داده خواهد شد (جمال امامى ما هم تقاضا کرده‌ایم) و اگر نسبت به صورت جلسه است بفرمایید.

آشتیانى‌زاده - طبق ماده 90 عرایضى دارم.

رئیس - آقاى پیراسته نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

پیراسته - بنده در جلسه گذشته دو بار طبق ماده 90 راجع به بیانات آقاى دکتر شایگان تقاضا کردم و آقاى نایب رئیس که جلسه را اداره می‌کردند فرمودند براى جلسه بعد و این ظهار در صورت جلسه منعکس نیست تقاضا می‌کنم که اگر صلاح باشد اجازه بفرمایید.

رئیس - بسیار خوب آقاى تیمورتاش‏

تیمورتاش - نسبت به اظهارات بنده اشتباهاتى است که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسى و ضمناً اگر هم راجع به ماده 90 صلاح باشد اجازه بفرمایید.

رئیس - آقاى شوشترى نسبت به صورت مجلس بیانى دارید؟

شوشترى - بسم الله الرحمن الرحیم، براى اطاعت از نظریات نمایندگان محترم اقلیت و نظر نمایندگانى که در مجلس تشریف آورده‌اند که موافقت فرمایند وضع مجلس به صورت آبرومند در این اواخر عمر پایان یابد و یک دوازدهم (زنگ رئیس)

رئیس - این مطالب مربوط به صورت مجلس نیست.

شوشترى - براى صورت مجلس است از این جهت بنده تصمیمات تامه دارم و توضیحاتى دارم که باید در صورت مجلس بگویم و توضیح داده شود زیرا در همین صورت مجلس مطلبى بر خلاف واقع گفته شده است و نسب بد به من داده شده است و در همین صورت مجلس موضوعى گفته شده است که از نظر وحدت اسلام لازم است توضیح داده شود از مقام ریاست استدعا دارم آن را توضیح فرمایند که جنگ بین سنى و شیعه احداث و ایجاد نشود (صحیح است) لذا اجازه خودم را براى بعد محفوظ می‌دارم که این صورت مجلس را تصحیح کنم و فعلاً براى رفع تشنج عرضى نمی‌کنم (صحیح است)

رئیس - بنده مى‌خواستم عرض کنم براى این که امروز پنجم ماه جارى است هنوز یک دوازدهم حقوق ماه پیش داده نشده است آقایان از نطق قبل از دستور صرف‌نظر بفرمایند و چون مجال زیادى هم نداریم این طرحى که خود آقایان تهیه کرده‌اند مطرح شود.

نمایندگان-  موافقیم.

رئیس - نسبت به صورت جلسات دیگر اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس‌هاى 24 و 26 آذر تصویب شد.

2 - بیانات آقاى رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانى و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس

رئیس - در جلسه سه‌شنبه پیش بنده به‌ واسطه کسالت غایب بودم. در ضمن مذاکرات قبل از دستور نامى از آیت‌الله کاشانى برده شده که حمل بر توهین گردیده است در صورتى که چنین قصدى مطلقاً در بین نبوده.

آیت‌الله کاشانى در این کشور مصدر خدمات و مرجع مردم بوده‌اند و رنج‌هایى در راه مملکت برده‌اند و طرف اعتماد عامه مى‌باشند (صحیح است) اقلیت مجلس باید بر وفق آیین‌نامه و مقررات از حق قانونى خود استفاده نماید همین طور که شئون مجلس و قوانین اجازه نمى‌دهد که به دولت یا به اشخاص اهانت شود باید حقوق نمایندگان نیز مصون بماند (صحیح است)

من تمنا دارم با آزادى کامل آقایان نمایندگان آنچه به مصلحت کشور مى‌دانند مورد بحث و مذاکره

+++

قرار دهند و اظهار عقیده کنند و در این مدت کم که به آخر دوره مجلس مانده از تشنج احتراز جویند که انشاءالله کارها و قوانینى که در دستور است مورد تصویب واقع شود (صحیح است)

3 - تقدیم طرح یک دوازدهم آذرماه بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن

رئیس - حالا با اجازه آقایان طرح یک دوازدهم که از طرف آقایان تهیه شده مطرح می‌شود.

جمال امامى - این طرح یک دوازدهم است که تقدیم می‌کنم و توضیحى دارم.

رئیس - بفرمایید توضیح خودتان را بدهید.

جمال امامى - این طرح یک دوازدهم را نمایندگان اقلیت به معیت یک عده از نمایندگانى که در صف اقلیت نیستند امضا کرده‌اند براى این که فرض مى‌کردیم اولاً دولت نمی‌خواهد طرح بدهد به مجلس زیرا وسیله‌ی پرداخت حقوق کارمندان را ندارد. ثانیاً براى اجتناب از تشتت چون در مجلس وضعیت دولت طوری است که اگر دولت لایحه مى‌داد ممکن بود به اشکالاتى بربخورد و رأى نداشته باشد این است که خود مجلس نمایندگان اقلیت به معیت یک عده از نمایندگان اکثریت این طرح را دادند که به اشکالاتی برنخورد (صحیح است) و تشتت ایجاد نشود ضمناً ورقه استیضاحى است به امضاى آقایان نمایندگان این است که مى‌خوانم بعد تقدیم مقام ریاست مى‌کنم .

رئیس - قرائت آن دیگر با جنابعالى نیست بعد قرائت می‌شود.

جمال امامى - با بنده نیست بسیار خوب تقدیم مى‌کنم.‏

رئیس - طرح یک دوازدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

چون بودجه سال 1330 در کمیسیون بودجه تحت رسیدگى است لذا اینجا نبان امضا کنندگان زیر ماده واحده‌ی ذیل را براى پرداخت هزینه کل کشور در آذر ماه سال جارى به قید فوریت پیشنهاد مى‌نماییم:

ماده واحده به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایاى کارمندان و خدمتگزران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مصارف کشور را در آذر ماه 1330 در حدود قانون یک دوازدهم فروردین ماه 1330 مصوب پنجم اردیبهشت سال جارى و با رعایت مقررات مالى از محل درآمد عمومى سال جارى پرداخت نمایند.

جمال امامى. شوشترى. قاسم. فولادوند. پالیزى. پیراسته. پناهى. سنندجى. دولتشاهى. تیمورتاش. اعظم زنگنه. نصرتیان. ابریشم‌کار. آبکار. تولیت نبوى. آزاد. غلامرضا فولادوند. آصف. بهبهانى. معین‌زاده. دکتر راجى. دولت‌آبادى. غضنفرى. سالار بهزادى. سعید مهدوى.

رئیس - آقاى غلامرضا فولادوند.

آشتیانى‌زاده - قربان ماده 90 را بعد اجازه خواهید فرمود؟

رئیس - محفوظ خواهد بود.

آشتیانى‌زاده - توضیحات خیلى لازمى است که بنده مى‌ترسم بعد دیگر جلسه نشود راجع به بانک بین‌المللى است.

رئیس - نترسید. آقاى فولادوند بفرمایید.

غلامرضا فولادوند - آقایان مستحضر هستند که در موقع طرح بودجه وکیل قانوناً مى‌تواند در کلیه موضوعات مملکتى صحبت کند (صحیح است) بنده که تاکنون جزو افراد اقلیت مجلس نبوده‌ام توضیحى براى روشن شدن ذهن نمایندگان دارم که مختصرى از آن را در جلسه خصوصى حضور آقایان عرض کرده‌ام مقام ریاست که همیشه مورد احترام و تعظیم بنده هستند و کرنش مى‌کنم به ایشان استنباط فرمودند که شاید می‌خواهم در این موضوع صحبتى کنم براى ایشان این طور به خاطر رسید که ممکن است بعضى از آقایان نمایندگان با اظهارات بنده مخالف باشند و خداى نکرده جلسه را ترک کنند و براى تصویب یک دوازدهم عده کافى نباشد به این جهت قبلاً از همکاران عزیز و محترم استجازه می‌کنم که اگر اجازه بفرمایند جریانى که براى شاهرود پیش آمده با کمال ادب و احترام بدون این که بهیچ مقامى بر بخورد خلاصه‌اى به عرض نمایندگان محترم برسانم (نمایندگان بفرمایید) و اگر اجازه نمى‌فرمایند حاضرم ساکت شوم و یک کلام اظهارى نکنم‏.

رئیس - آقاى فولادوند امروز راجع به همین یک دوازدهم صحبت بفرمایید بقیه مطالب را در جلسه دیگر بیان کنید.

غلامرضا فولادوند - با اجازه جناب رئیس یک مختصرى براى دفاع از صد هزار نفر موکلین شاهرودى به طور ادب عرض مى کنم و از بیان مفصل خوددارى مى‌کنم. تقریباً در سه ماه قبل حوزه شهرستان شاهرود که بسیار مردمان نجیب و باشرف و وطن پرستى دارد

رئیس - آقاى غلامرضا فولادوند فعلاً فوریت مطرح است باید به فوریت اول رأى گرفته شود این است که خود یک دوازدهم مطرح نیست در فوریت بفرمایید.

غلامرضا فولادوند - بنده با فوریت این لایحه مخالف نیستم، توضیحاتى راجع به شاهرود داشتم و همچنین توضیحاتی راجع به اصل بودجه یک دوازدهم چون فوریت مطرح است فعلاً اظهارى نمى‌کنم تا نوبت به بنده برسد.

ملک‌مدنى - بنده با فوریت مخالفم.

پیراسته - بنده موافقم‏.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - عرض کنم علت مخالفت بنده با فوریت براى این است که خواستم یک مطلبى که وابستگى به این لایحه داشت به اطلاع مجلس برسانم و از جناب آقاى فروزان که کمتر آدم توفیق زیارتشان را حاصل مى‌کند و حالا خوشبختانه اینجا  تشریف دارند تقاضا کنم در این کار اساسى یک توجهى کنند و آن موضوع صد ریال اضافه خدمتگزاران جزء است که مردمان فقیر و بیچاره‌اى هستند (صحیح است) همه آقایان هم طرفدار اینها هستند (صحیح است) این صد ریال اضافه را خود جنابعالى به این یک دوازدهم اضافه کنید و همه مجلس هم موافقت دارند (شوشترى همه موافقیم) بنده خواستم این را عرض کنم که همه آقایان موافقت دارند این براى کمک به زمستان است به این جهت خواستم در این موضوع یک عرضى کرده باشم چون خدمتگزران جزء مردمان بیچاره‌اى هستند این استدعا را کرده باشم (نمایندگان همه موافقیم) و عرض دیگرى ندارم.‏

رئیس - در فوریت یک مخالف بیشتر صحبت نمی‌کند باید رأى گرفت آقاى ملک‌مدنى به عنوان مخالف صحبت کردند.

نبوى - ایشان که موافق بودند.

رئیس - گفتند که مخالفم بنده که غیب نمى‌دانم تا کسى که مى‌گوید مخالف یا موافق بدانم چه مى‌خواهد بگوید ایشان به عنوان مخالف صحبت کردند رأى گرفته می‌شود آقایانى که با فوریت اول موافق‌اند. قیام کند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است که فى‌المجلس مطرح شود آقاى پیراسته مخالفید بفرمایید.

پیراسته - با لایحه یک دوازدهم که مربوط به حقوق کارمندان دولت است به نظر بنده هیچ مخالفى در مجلس نیست و ما کمال جدیت را کردیم که مجلس هر چه زودتر تشکیل شود و حقوق کارمندان داده شود (صحیح است) این کارمندان که غالب‌شان مردمى هستند که به حقوق‌شان احتیاج دارند و الآن عده‌اى که در چابهار و جاهاى دور هستند سرگردان هستند مثل این است که دولت نمى‌خواهد توجه بکند و توجهى ندارد.

زیرا این آقایان اشراف هستند و وضع زندگى مردم بیچاره را نمى‌خواهند بفهمند در هر صورت با تقدیم طرح یک دوازدهم از طرف اقلیت که برخلاف تمام سنن پارلمانى است و لایحه‌اش را باید دولت بیاورد.

رئیس - آقاى پیراسته این مربوط به فوریت نبود فوریت یا عدم فوریتش را بیان کنید بگذارید این کار تمام بشود.

پیراسته - بنده راجع به این موضوع مى‌خواستم عرض کنم که چرا باید وضع مالى ما به صورتى در باید که دولت نتواند حقوق کارمندان‌اش را بدهد بنده روى این موضوع مى‌خواستم توضیح بدهم که مخالفم از هشت ماه پیش که دولت فعلى داد زدند که آقا برنامه اقتصادى درست بکنید و کارى نکنید که آنچه را که شرکت نفت می‌خواهد شما عملاً به او کمک بکنید که چون شرکت سابق نفت مى‌خواهد شما را در تنگناى اقتصادى بگذارد.

رئیس - این به کلى خارج از موضوع است چون فوریت مطرح است.‏

قبادیان - آقاى پیراسته صرف‌نظر کنید که این کار بگذرد.

پیراسته - بسیار خوب بنده البته با امتثال امر جناب آقاى رئیس که مى‌فرمایند این مطالب راجع به فوریت نیست صرف‌نظر مى‌کنم و راجع به فوریت چیزى که به نظر بنده رسیده است عرض کنم به عرایض‌ام خاتمه می‌دهم و تذکر مى‌دهم که نمى‌بایست این کار بشود زیرا دولت مى‌دانست که بدون برنامه اقتصادى وضع ما به اینجا مى‌کشد که فعلاً حقوق کارمندان را نداشته باشد و به این بهانه هم مجلس را از اکثریت بیندازند چون آقاى رئیس مى‌فرمایند بنده صحبتى نمى‌کنم (جمال امامى - این حرف‌ها براى چیست؟)

فرهودى - جناب آقاى رئیس اجازه بفرمایید بنده از طرف کمیسیون بودجه توضیحى بدهم‏.

رئیس - اصل موضوع که مطرح شد بفرمایید. آقاى نبوى‏

نبوى - براى لزوم فوریتى این لایحه محتاج به هیچ استدلال مفصلى نیست پنج روز از ماه گذشته و هنوز مجوز پرداخت حقوق کارمندان تصویب نشده است ما همه مى‌دانیم که کارمندان دولت مردمان کم بضاعتى هستند وضعیت مالى آنها طورى نیست که بتوانند در آخر ماه حقوق نگریند. سابق وضع قدرى مرتب بود و مضیقه مالى نبود و دست دولت بیشتر باز بود پنج روز به آخر فعلاً این طور نیست بنابراین ما نباید ایجاد مشکلى بکنیم و باعث بشویم که حقوق کارمندان به تعویق بیفتد و این لایحه نه مربوط است به اقلیت و نه مربوط است به اکثرت مجلس همه آقایان موافقند. این وظیفه مجلس است از این جهت که هم حقوق کارمندان باید پرداخت بشود هم دولت موافق است و هم مجلس، راست است که دولت مى‌توانست

+++

لایحه را بدهد و تقاضاى تصویب یک دوازدهم بکند ولى حالا که دولت این اقدام را نکرده مطابق سوابقى که هست براى مجلس هیچ گونه اشکالى نیست که طرح بدهد چنان که در ماه گذشته هم ما طرح دادیم و در سال‌هاى گذشته و در ادوار گذشته هم این عمل بوده است بنابراین من استدعا مى‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند فوریت تصویب بشو و امروز به این کار خاتمه بدهیم.

رئیس - به فوریت دوم رأى گرفته مى‌شود آقایانى که با فوریت دوم موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد خود طرح مطرح است. آقاى فولادوند

غلامرضا فولادوند - نهایت خوش وقتى براى بنده حاصل است که همکاران عزیز حاضر شده‌اند و مى‌توانم جریانى که پیش آمده است به عرض نمایندگان به طور اختصار برسانم بنده هیچ از حدود ادب خارج نمى‌شوم و مطالب بنده انشاءالله باعث تشنج مجلس نخواهد شد و بنده چون خودم سابقه استخدام دارم مى‌دانم که مستخدمین دولت امروز که پنجم ماه دى است و حقوق آذر ماه را نگرفته‌اند در چه مصیبت و سختى به سر مى‌برند (صحیح است) اما راجع به جریان شاهرود در شاهرود بنده از دو جهت در آنجا کاندید بودم و وکیل شدم یکى این که بنده و کسان من در آنجا در آب و ملک و در ثروت آنجا سهیم و شریک هستیم، دوست داریم. این جهت از هفتاد، هشتاد سال قبل یا بیشتر کسان بنده در شاهرود بزرگترین سهم را داشته‌اند و اهل آنجا بودند و مالک بودند (پیراسته - صحیح است) دوم این که بنده در 323 از طرف وزارت دادگسترى در زمان وزارت جناب آقاى اللهیار صالح که مورد احترام بنده هستند با فشارى که به بنده وارد فرمودند ناچار شدم مأموریت خطیرى که مربوط به شاهرود بود بپذیرم و در این مأموریت هم خطر جانى براى بنده بود و هم اگر مى‌خواستم منحرف بشوم در هر طرف منافع مادى بسیار زیاد داشت و من به شاهرود رفتم صد و هفت روز در شاهرود توقف کردم و پرونده‌اى که سه هزار نفر متهم داشت با کمال بى‌نظرى این پرونده را تمام کرم به این جهت مورد احترام مردم شاهرود واقع شدم و با این که دستگاه‌هایى در دوره پانزدهم با بنده قریب سه ماه مخالف بودند روى اقبال مردم وکیل آن شهرستان شدم بنابراین بنده خواستم عرض کنم بنده بى‌سابقه و لاحقه نماینده شاهرود نبوده و نیستم و در این مدت چهار سال پنج سال هم آنچه تواستم به مردم خدمت کردم. از شهود زنده من جناب آقاى عامرى هستند که همیشه مورد احترام مجلس بوده است و نماینده سمنان و دامغان هستند و نمایندگان سبزوار و نیشابور و گرگان که اطراف شاهرود هستند و الساعه در اینجا حاضرند بنده به عنوان شهادت استدعا مى‌کنم که اگر عرایض بنده صحیح است تصدیق بفرمایند و اگر صحیح نیست تکذیب بفرمایند (پیراسته - صحیح است) متأسفانه در این سال یک نفر مردى که به‌ هیچ وجه از نزدیک شاهرود عبور نکرده و اهالى آن سامان آن مرد را نمى‌شناس‌اند (زنگ رئیس)

رئیس - این چه ربطى به یک دوازدهم دارد.

فولادوند - من در یک دوازدهم مطابق قانون حق دارم هر مطلبى را بگویم.‏

فرهودى - بنده قبل از همه اجازه خواستم.‏

رئیس - خواهش مى‌کنم من به شما هم اجازه مى‌دهم.

فولادوند - این شخص تقریباً از دو ماه قبل چندین بار با قواى مجهز از تهران به شاهرود رفته است و منظم مردم آنجا را تهدید به قتل و ضررهاى شرفى و ضررهاى ناموس حبس و زجر نموده و چون خودش را جزو طرفداران دولت و مقاماتى مى‌داند به قدرى این موضوع در دل مردم آن شهر و به قدرى این موضوع در دل مأمورین آنجا مسلم و ثابت شده است که ایشان را باید حتماً کورکورانه بپذیرند و وکیل شاهرود کنند.

کاش این مرد با یک طرز شرافتمندانه‌اى در آنجا مبارزه می‌کرد (یک نفر از نمایندگان - این شخص کیست؟) این آقاى شمس قنات‌آبادى که تمام مردمان تهران و شخص آقاى نخست‌وزیر و مردمان با شرف این مملکت ایشان را مى‌شناس‌اند ایشان خود را کاندید نمایندگى شاهرود کرده و با اغفال مردم به این که من از طرف دولتم کاندید شده است (حائرى‌زاده - دولت هیچ کاندید ندارد) بنده به دولت احترام مى‌گذارم و عرضم را خواهم کرد براى این که دو نفر آخوند

رئیس - من مى‌گویم که راجع به یک دوازدهم صحبت کنید و این صحبت‌ها بنا نبود که بشود.

فولادوند - بنده به جناب آقاى رئیس احترام مى‌گذارم این طرح بودجه است و می‌شود مطاب لازم را گفت‏.

رئیس - اولا بودجه‌اى نیست این طرح یک دوازدهم است‏

قاسم فولادوند - در طرح یک دوازدهم مگر نباید صحبت کرد.

غلامرضا فولادوند - اکثریت و اقلیت حضور مبارک قرار گذاشته‌اند (رئیس - قرارى هم نبوده) که نطق قبل از دستور نکنند بنده که جزو اکثریت هستم همچو قرارى نگذاشته‌ام قانون هم به من اجازه مى‌دهد که صحبت کنم این طور که جلوى بنده را می‌گیرید چون رادیو به ولایات وصل است مردم تصور می‌کنند که مجلس هم حاضر نیست حرف مرا بشنود.

رئیس - من به شما مى‌گویم که روز دیگر قبل از دستور بیایید اینجا صحبت کنید تمام آن آقایانى که اینجا  ثبت نام کرده‌اند هر یک مى‌توانند نوبت‌شان را به شما بدهند و خود آقاى قاسم فولادوند هم مى‌توانند نام‌نویسى کنند و نوبت‌شان را به شما بدهند حالا هم بگویید ولى مى‌خواهم که این کار تمام بشود و از اکثریت نیفتد.

فولادوند - من آقاى رئیس را از همه نمایندگان بیشتر احترام می‌کنم (نمایندگان - مورد احترام همه است) و بنده مى‌دانم که ایشان هیچ وقت از طریق قانون خارج نشده‌اند و البته در مورد بنده هم هیچ وقت نخواهند شد براى این مقصود از طرف اداره اوقاف تهران رئیس اداره اوقاف تهران دستور داده که پول اوقاف شاهرود را در تحت اختیار دو نفر آخوند به نام مولایى بگذارند

که آنها براى آقاى عرض شده تبلیغ کنند دفعه اول مبلغى به او دادند و آن هم روى دستور به من و کسان من در ملاء عام فحاشى کرد و در مرتبه دوم از دستور خارج شد زیرا به جز بنده و دوستان من به رؤساى ادارات هم فحش داد به این جهت بر اثر گزارشى که آقاى اشرفى فرماندار وقت به تهران داد دستور داده شد که این شیخ که موجب بلواى یک شهرستانى شده از آنجا خارج بشود ولى چون رئیس اداره کل اوقاف خودش این مأموریت را به او داده بود و رئیس اوقاف محل این پول را تحت اختیار این شیخ نگذاشت رئیس اوقاف را معزول کرد و الساعه در تهران بلاتکلیف مى‌گردد که چرا پول اداره اوقاف یک شهرستان مظلومى را براى تبلیغ انتخاباتى براى آقاى شمس قنات‌آبادى در اختیار یک آخوند مسافر از تهران نگذاشت.

رئیس - آقاى فولادوند دیگر یک کلمه هم خواهش مى‌کنم صحبت نفرمایید براى این که با آیین‌نامه مخالف است فقط در اطراف یک دوازدهم صحبت بفرمایید.

فولادوند - پس اجازه بفرمایید یک جمله مختصر عرض کنم چون مقام ریاست مى‌فرمایند بیش از این صحبت نکنم فقط یک جمله عرض مى‌کنم و بقیه را هم به بعد موکول مى‌کنم روزى که فرماندار شاهرود صد و هشت نفر برای تشکیل انتخابات دعوت کرد چاقوکشان ایشان که ازتهران رفته بودند در حضور عامه چهل نفر از مرد شاهرود را که دعوت براى انجمن شده بودند از درب روبروى فرماندارى در عمارت روبرو توقیف کردند (نبوى - انجمن آنجا منحل شد) منحل نشده است و تمام اوضاع و احوال به صورت سابق باقى است ظاهراً منحل شده است و از آقاى امیرتیمور وزیر کشور هم فعلاً سپاسگزارم ولى شهر شاهرود امروز یک شهر وحشت و رعب یک شهر ترور یک شهر خطرناکى است که هیچ مرد باشرفى نمی‌تواند (شوشترى - مثل گرگان از امیرتیمور هم بی‌خود تشکر کردى) اما راجع به یک دوزادهم بنده مکرر عرض کردم که از وظایف خاصه دولت یکى این است که بودجه سالیانه خودش را در موقع مقرر به مجلس تقدیم کند و سعى در تصویب این بودجه سالیانه خودش را در موقع مقرر به مجلس تقدیم کند و سعى در تصویب این بودجه در کمیسیون مجلس بنماید. متأسفانه چندی است این عمل نشده و البته دلایل آن را هم نمایندگان محترم مستحضر هستند ایرادى که بنده دارم این است که لااقل این بودجه یک دوزادهم را دولت ده روز دوازده روز - بیست روز قبل از انقضا برج گذشته به مجلس تقدیم کند که این مستخدمین فقیر که در اطراف و اکناف کشور با زحمت و رنج زندگى مى‌کنند اول برج حقوق خودشان را در مقابل کارى که انجام داده‌اند دریافت بدارند و خداى نکرده به علت فقر و فاقه این مستخدمین ضعیف منحرف نشوند.

بنده از جناب آقاى کفیل وزارت دارایى خواهش مى‌کنم استدعا مى‌کنم که حداقل لایحه حقوق دی ماه مستخدمین را در خود دی ماه به مجلس بیاورند و این حقوق و یک دوازدهم را ده روز پانزده روز بعد از انقضا آن برج نیاورند زیرا به طورى که آقایان مستحضر هستند این لایحه تصویب بشود و براى نظر مشورتى به مجلس سنا برود و برگردد و وزارت مالیه هم دستور پرداخت آن را بدهد قطعاً بیستم دی ماه خواهد شد. بنده یقین دارم آقاى کفیل وزارت دارایى چون از مستخدمین سابقه‌دار و واقف به احوال مستخدمین فقیر هستند انشاءالله در این برج و برج‌هاى دیگر رعایت این موضوع را خواهند کرد و چون جناب آقاى رئیس مجلس فرمودند عرایضم را راجع به شاهرود بعداً به عرض نمایندگان و ملت برسانم این است که بنده نوبت خودم را محفوظ نگاه مى‌دارم و امیدوارم که سایر همکاران اکثریت بنده خیال نکنند که از اظهار این مراتب قصد اهانت به دولت دارم هیچ همچو قصدى ندارم بلکه مى‌خواهم به این وسیله دولت را تشویق کنم آگاه کنم که بیش از این به مردم آنجا توجه بفرمایند.

رئیس - آقاى مهدى ارباب‏.

فرهودى - بنده از اول جلسه اجازه خواستم راجع به کمیسون بودجه صحبت کنم و توضیح بدهم.‏

رئیس - اولاً این طرح است و کمیسیون بودجه مورد ندارد ثانیاً در صورتى که اینجا هست این طور نوشته شده که موافق آقاى ارباب هستند و مخالف دیگر شما هستید آقاى ارباب بفرمایید.

مهدى ارباب - بنده از پنج دقیقه وقتى که در آیین‌نامه پیش‌بینى شده است استفاده کرده و چند موضوع که بستگى به حیات کشور دارد حضور آقایان نمایندگان

+++

محترم عرض خواهم کرد اول موضوع اقتصادیات کشور است که تمام توجهات معطوف به امری است که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا نتیجه مطلوب آن به ملت ایران برسد و آن موضوع، موضوع نفت است. ولى نباید براى این یک امر سایر موضوعات اقتصادى را توجه نکرد براى این که ما وارد چنین موضوع حیاتى شده‌ایم و چون وقت زیاد نیست جزء جزء آن را عرض کنم از عرض آن خوددارى مى‌کنم و از حضور جناب آقاى کفیل محترم وزارت دارایى استفاده می‌کنم و تقاضا می‌کنم در هیئت دولت مذاکره کنند که در دستگاه‌هاى دولتى موضوعات اقتصادى که جنبه حیاتى کشور را دارد بیشتر توجه کنند و چنان که مشکلاتى وجود دارد رفع کنند و اخلال‌گرانى را که به نام کارمندان دولت کارهاى مردم را به تعویق و تعلل برگزار مى‌کنند تعقیب بنمایند یا برکنار نمایند موضوع دیگر موضوع مالیات است.

مؤدیانى که ظاهراً امروز مؤدى شناخته می‌شوند پرونده‌هاى آنان ناشى از عملى است که زمان مستشاران سابق آمریکایى تشکیل شده است و بدبخت‌ها و بیچاره‌ها هیچ کدام واقعاً مؤدى نیستند و از روى نادانى در موقع اعتراض لازم می‌بایستى بکنند اطلاع نداشته‌اند نکرده‌اند و امروز گرفتار فقر و بیچارگى شده‌اند نسبت به اظهارات قانونى آنها توجه کنند و یک راه صحیح بیندیش‌اند. موضوع دیگر که کاملاً بستگى به حیات کشور دارد موضوع امنیت قضایى است تزلزل امنیت قضایى از امروز پیش نیامده در این دولت هم پیش نیامده از مدتى است که کم‌کم امنیت قضایى در این مملکت متزلزل شده و مکرر بنده در اینجا به عرض آقایان محترم و دولت رسانیدام که دادگاه‌هاى اختصاصى دیوان کیفر کارکنان دولت و دارایى هیچ مفهوم و معنایى ندارد و بایستى دادگاه‌هاى عمومى به امور مردم رسیدگى نماید.

یک موضع را از حضور جناب آقاى کفیل وزارت دارایى استفاده مى‌کنم و به عرض می‌رسانم و آن این است که یک پرونده‌اى در دیوان دادرسى دارایى مربوط به خانواده فقیر بدبختى مطرح بوده روى تهدید و تشدد وکیل دولت یک مرتبه یک حکم حسب‌الامرى به ضرر آن خانواده فقیر صادر مى‌شود و آن پرونده‌ می‌رود زیر نظر آقاى مفخم و آقاى اسلامى که از قضات پاکدامن و شریف کشور هستند (چند نفر از نمایندگان - صحیح است) و شاید اغلب آقایان و قضات آنها را می‌شناسند آنها را نیز تهدید کرده‌اند و این پرونده یک سال تمام تحت رأى ماند و این آقایان در معرض تهدید بودند و نمى‌توانستند آزادانه رأى خودشان را بدهند پس از این که تضرع زارى التماس التجا جستند این مردمان بدبخت این قضات بیشتر نتوانستند معطل کنند (رئیس - آقای ارباب از موضوع خارج نشوید) از موضوع خارج نیست (رئیس - از موضوع خارج است من به شما مى‌گویم خارج است خارج نیست یعنى چه؟ فقط به شما اجازه داده می‌شود که در موضوع صحبت بفرمایید) مربوط به امور حیاتى است و در موضوع است (رئیس - من ماده 138 آیین‌نامه را مى‌گویم براى شما بخوانند) اجازه بفرمایید یک دقیقه عرض کنم و مرخص مى‌شوم.‏

(ماده 138 آیین‌نامه به شرح ذیل قرائت شد)

هیچ گونه پیشنهاد یا تبصره یا ماده الحاقیه چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه در موقع مذاکرات از طرف نمایندگان راجع به دوازدهم بودجه مجاز نخواهد بود و موقع طرح آن هم بعد از توضیحات مختصر پیشنهاد کننده و جواب مختصر یک نفر مخالف اخذ رأى به عمل خواهد آمد.

رئیس - بفرمایید آقاى ارباب‏

ارباب - با اجازه جناب آقا رئیس یک دقیقه عرض مى‌کنم و به مطلب خودم خاتمه مى‌دهم این پرونده منتهى به رأى شهود این قضات با شرف رأى خودشان را داده‌اند وکیل دولت چند روز پیش رفته است و این قضات را سخت در فشار گذشته و مورد فحش و ناسزا قرار داده که چرا آنچه من گفته‌ام نکرده‌اید (بعضى از نمایندگان - این شخص کیست؟)

استدعا می‌کنم این وکیل دولت که مستخدم دولت است (شوشترى - معرفى کن) شهنواز نامى است یا او را تعقیب کنید یا برکنارش نمایید عرایض دیگری دارم که به امتثال امر جناب آقاى رئیس می‌گذارم براى بعد.

رئیس - پیشنهاداتى رسیده است در کفایت مذاکرات و مخالف هم است نوشته است آقاى مسعودى هم اول پیشنهاد داده‌اند.

فرهودى - بنده مخالفم‏.

رئیس - آقاى مسعودى بفرمایید.

محمدعلى مسعودى - بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کرده‌ام دلیل‌اش هم روشن است یقین دارم که عموم آقایان نمایندگان از تأخیر پرداخت حقوق کارمندان دولت متأثر و متأسف هستند و تشکیل جلسه امروز براى این بود که زودتر این لایحه بگذرد براى این که مستخدمینى که حقیقتاً محتاج‌ترین طبقه جامعه در حال حاضر هستند لااقل بتوانند حق خودشان را در ظرف ده پانزده روز دیرتر از موقع بگیرند.

تذکرى که بنده داشتم راجع به مستخدمین دون پایه و جزء است که در تبصره 5 بودجه سال 1330 یک اضافاتى براى آنها دولت قائل شده است و خودش بودجه را تقدیم مجلس کرده است که از تصویب مجلس بگذرد از جناب آقاى فروزان کفیل محترم وزارت دارایى که خودشان این تبصره را در بودجه عمومى کشور گذاشته‌اند و اعتباراش را هم تأمین کرده‌اند می‌خواستم تقاضا بکنم که آن تبصره را ضمیمه این یک دوازدهم بکنند که چون زمستان نزدیک است و اینها هم یک مردمان بیچاره و بدبختى هستند که هر کدام از صد تومان تا 150 تومان حقوق بیشتر ندارند لااقل این ده تومان اضافه را به اینها بدهیم که این زمستانى یک کمک مؤثرى به آنها شده باشد.

رئیس - آقاى فرهودى‏

پیراسته - بنده مخالفم‏.

فرهودى - بنده با کفایت مذاکرات براى این که متأسفانه آنچه مذاکره شد در اطراف یک دوازدهم مربوط به یک دوازهم نبود در حقیقت راجع به یک دوازدهم صحبتى نشد همه‌اش مطالب متفرقه و حاشه بوده در ضمن مذاکرات مطالبى گفته شد که حقاً بایستى جواب گفته شود یکى این که گفتند که چرا دولت تا به حال لایحه یک دوازدهم را نداده است در ماه گذشته که در کمیسیون بودجه بوده‌ایم و ما به آخر رسید و وزیر دارایى وقت حضور داشت

همین مذاکره شد دولت فعلى آن طورى که در کمیسیون بودجه اظهار عقیده کرد نظرش این بود که بعد از آن که بودجه کلى مملکتى را تقدیم کرد (جمال امامى - هنوز بودجه تصویب نشده) بنده در کمیسیون بودم بگذارید حرفم را بزنم چون این حقایق گفته نشده است بنده اینجا عرض مى‌کنم (نمایندگان - بفرمایید) دولت عقیده‌اش این است که چون بودجه کل مملکتى را داده است بنابراین هر وقت احتیاجى به یک دوازدهم پیدا شد خود مجلس یا کمیسیون بودجه باید عمل را بکند (شوشترى - شما چه عقیده دارید؟) یک مطب دیگرى که خواستم عرض کنم این است که این اولین دفعه‌اى نیست که این طرح یک دوازدهم از طرف آقایان نمایندگان در مجلس داده شده این کار از مجلس ششم تا به حال سابق داشت که هر موقع وقت تنگ شده است نمایندگان براى سرعت در کار آمده‌اند و این کار را کرده‌اند و رأى به یک دوازدهم داده‌اند در ماه گذشته خود ما این کار را کرده‌ایم و این چیز تازه‌اى نیست اینجا مطالبى گفته شد و بنده ناچارم این توضیح را عرض کنم که در افکار مردم خداى نکرده سوء اثر نکند (زنگ رئیس)

رئیس - شما خودتان دارید از موضوع خارج می‌شوید در مخالفت با کفایت مذاکرات صحبت بفرمایید.

فرهودى - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم به این دلیل که اینجا گفت شد که دولت پول ندارد و براى همان لایحه یک دوازدهم را نداده است ندادن لایحه مربوط به داشتن پول یا نداشتن پول نیست دولت بودجه را به موقع خودش داده است و ما باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم در درجه اول در کمیسیون و بعد هم درمجلس بودجه را تصویب کنیم.‏

رئیس - رأى گرفته مى‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد یک پیشنهادى هم رسیده که قرائت می‌شود و ممکن است که خود آقاى وکیل وزارت دارایى قبول کنند ولى جزء ماده نمی‌توانیم آن را رأى بگیریم.‏

(به شرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنیم که جمله زیر اضافه شود صد ریال اضافه خدمتگزاران جزء که در بودجه تقدیمى پیش‌بینى شده است تصویب و قابل پرداخت است - ملک‌مدنى، بهبهانى.

آشتیانى‌زاده - جناب آقاى ملک پیشنهاد تعدیل ثروت بفرمایید بهتر است‏.

ملک‌مدنى - اول مال آقاى آشتیانى‌زاده را باید تعدیل کرد اگر راست مى‌گویید بنده شخصاً با پدر شما الآن اعلام مى‌کنم تا جراید بنویس‌اند من ملک‌مدنى با آشتیانى ثروتم را معاوضه مى‌کنم این حرف‌ها را بگذار کنار و بنشین سرجایت من نمى‌خواهم جواب شما را بدهم.‏

جمال امامى - مرا حکم قرار بدهید تا تقسیم کنم‏.

آشتیانى‌زاده - اگر تعدیل کردید مال آشتیانى را هم تعدیل بکنید.

ملک‌مدنى - در زندگى من از هر سوسیالیست سوسیالیست‌ترام حرفى را که من می‌زنم با قید شرف مى‌زنم من کسى هستم که در پشت این تریبون به تمام ملت ایران اعلام می‌کنم اگر چنانچه هر روز لازم بود تعدیل ثروت بشود من دو تکه ملک دارم همه را به اختیار ملت ایران مى‌گذارم.

من مرد باشرفى هستم و مثل دیگران نیستم که ماسک به روى خودم بزنم من ثروتمند نیستم زندگیم با نهایت شرافت بوده اولاد پیغمبر هستم من مرد شریفى هستم و کسى نیستم به زور وکیل مجلس شده باشم و اگر چنانچه وضع من متزلزل بشود ناراحت بشوم من به چیزى که احترام قائلم حیثت و شرافت من است این توضح را باید بگویم و اما راجع به کارمندان دولت که پیشنهاد شده و جناب آقاى رئیس هم توضیح دادند جناب آقاى فروزان کفیل وزارت مالیه اینجا نشسته‌اند بنده خواهش مى‌کنم این مبلغ را که در بودجه تا پیش بینى فرموده‌اید و تصویب هم شده است موافقت فرمایید ضمیمه یک دوازدهم شود

+++

فروزان (کفیل وزارت دارایى) - ضمن یک دوازدهم نمی‌شود قبول کرد.

آشتیانى‌زاده - بنده مشمول ماده 90 هستم یا نیستم؟‏

رئیس - ماده 90 شما محفوظ است همان طوری که گفتم نمی‌توانیم این پیشنهاد را مورد بحث قرار بدهیم طرح یک دوازدهم براى اظهار نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

5 - معرفى آقایان وزراى فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزى و کفیل وزارت دارایى به وسیله آقاى کاظمى وزیر امور خارجه از طرف آقاى نخست‌وزیر

وزیر امور خارجه - جناب آقاى نخست‌وزیر کسالت داشتند بنده را مأمور فرمودند که آقایان وزرا جدید را به مجلس شوراى ملى معرفى کنم جناب آقاى دکتر محمود حسابى را به وزارت فرهنگ و جناب آقای دکتر صدیقى به وزارت پست و تلگراف و تلفن و آقاى فروزان کفیل وزارت دارایى و جناب آقاى مهندس طالقانى را به وزارت کشاورزى معرفى مى‌کنم.‏

جمال امامى - چرا دولت خودش نمى‌آید معرفى کند این بدبخت‌ها را هم آورده است که ملوث بکند؟

(بعضى از نمایندگان - استیضاح خوانده شود)

رئیس - قرائت مى‌شود (استیضاح به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

امضاکنندگان دولت آقاى مصدق را نسبت به مواد زیر استیضاح مى‌کنیم:

1 - تخلف از قوانین کشور.

2 - سلب آزادى و امنیت از افراد ملت‏.

3 - سوء سیاست اقتصادى.‏

4 - عدم مراعات احترام مجلس شوراى ملى.‏

جمال امامى – دولت‌شاهى - سنندجى - تیمورتاش - پالیزى - قاسم فولادوند - غضنفرى - پناهى و چند امضاى دیگر.

رئیس - به دولت ابلاغ خواهد شد که روز استیضاح را تعیین کنند.

معدل - بنده پیشنهاد تنفس می‌کنم.‏

6 - توضیحات آقاى رئیس راجع به قانون 25 میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات.

رئیس - چیزى که خود بنده می‌خواستم بگویم راجع به لایحه راجع به 25 میلیون دلار قرضه بود که در آن اجازه داده شده است که کمیسون‌هاى بودجه و خارجه مجلس شوراى ملى وقتى جزئیات‌اش را تصویب کرد قابل اجرا است من آن را به سنا فرستادم سنا این طور اصلاح کرد که کمیسیون بودجه مجلس و به اینجا اعاده نداد و به دولت ابلاغ کرد در صورتی که آقایان مى‌دانند امور مالى و بودجه کشور از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است (صحیح است)

و مجلس سنا کمیسیون بودجه ندارد (صحیح است) مگر براى امور ادارى خودش (صحیح است)

بنابراین به دولت گفتم که فقط می‌تواند در این قسمت مراجعه به کمیسیون خارجه و کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى بکند (صحیح است) به دولت این طور نوشته شد (صحیح است)

7 - تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه.

رئیس - با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم حقوق آقایانی که طبق ماده 90 اجازه خواسته‌اند چهار نفرند که محفوظ می‌ماند براى جلسه دیگر اسامى آقایان بى‌اجازه هم در جلسه آینده قرائت مى‌شود بعد از این هم آقایانى که غیبت کنند غیر از آنهایى که بیمار هستند جریمه خواهند شد.

جلسه آینده روز یکشنبه 8 دى ماه خواهد بود.

(مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

Parameter:294734!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)