13 مرداد 1399 13:34:35
برگی از کتاب

منشور یگانگی فرهنگی میان مسلمانان  


 

🔹خرد پربهاترین داده‌ای است که خداوند به بندگانش بخشیده است. خرد، کامل و پخته زاده نمی‌شود بلکه با وسیله‌ها و تدبیرهای گوناگون کامل و پخته می‌شود تا با آن باطن مردان و زنان درمان شود. اگر این ابزارها و تدبیرها فراهم نیایند، عقب‌ماندگی و کوتاهی و کمبود به جا می‌ماند و خردمندانی که می‌توانند از دین بهره بردارند، پنهان یا کمیاب می‌شوند.
صفحه ۲۲۶

نویسنده: محمد غزالی
مترجم: محمدحسین امیر اردوش

ناشر: نشر ادیان

قیمت: ۵۵هزار تومان

سفارش تلفنی
۰۲۵-۳۲۸۰۳۱۷۱
۰۹۱۲۷۵۴۵۷۷۸


تعداد صفحات: ۲۷۲ص
 

Parameter:305864!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار