سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۲ روز پیش


 
banner defult

مقالۀ «حکیم زلالی خوانساری» را دکتر احمد امیری خراسانی، دانشیار دانشگاه باهنر کرمان به همراه حیدرعلی دهمرده، دانشجوی دکتری همان دانشگاه در نوزدهمین شمارۀ نشریّۀ دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر در سال 1385 چاپ کرده اند.

این مقاله از نظر ساختاری دارای پنج بخش اصلی است. نخست، زلالی خوانساری را به عنوان یکی از مشاهیر شعر سبک هندی و شعرای بزرگ دربار شاه عبّاس صفوی معرّفی می کند، پس از آن، آثار این شاعر را یک به یک بر می شمرد و اطّلاعات دقیقی از هفت مثنوی مشهور او ارائه می کند. در گام سوم نظرات هم عصران زلالی را در مورد او،عقاید و اشعارش بیان می دارد ،در مرحلۀ بعد، خصائص شاعری او در سطوح مختلف از صنایع بیانی و بدیعی گرفته تا عفّت قلم او مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد و در پایان، مثنوی محمود و ایاز با کمی دقّت از نظر فنّی نقد می شود.

لینک مستقیم دریافت pdf مقاله از سلیس