به گزارش دبیرخانه هفتمین همایش تاریخ مجلس، پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام با اعطای درجه علمی «isc» به همایش مذکور مؤافقت نموده است.

شایان ذکر است پیش از این نیز سه دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی کرمانشاه مشارکت علمی و اجرائی خود را با دبیرخانه همایش مجلس به صورت رسمی اعلام نموده بودند.

هفتمین همایش تاریخ مجلس با بررسی عملکرد مجالس دوره 23 و 24 مجلس شورای ملی در هفته پایانی بهمن‌ماه 1396 در محل ساختمان مشروطه برگزار خواهد شد.

 

23 دي 1396 15:09:00

اعطای اعتبار علمی isc به هفتمین همایش تاریخ مجلس  


به گزارش دبیرخانه هفتمین همایش تاریخ مجلس، پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام با اعطای درجه علمی «isc» به همایش مذکور مؤافقت نموده است.

شایان ذکر است پیش از این نیز سه دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی کرمانشاه مشارکت علمی و اجرائی خود را با دبیرخانه همایش مجلس به صورت رسمی اعلام نموده بودند.

هفتمین همایش تاریخ مجلس با بررسی عملکرد مجالس دوره 23 و 24 مجلس شورای ملی در هفته پایانی بهمن‌ماه 1396 در محل ساختمان مشروطه برگزار خواهد شد.

 

Parameter:299803!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار